ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TopoNavigator5 GPS Άτλαντεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. TopoNavigator5 GPS Άτλαντεσ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 TopoNavigator5 GPS Άτλαντεσ

2 TopoNavigator5 HOME TopoNavigator5 HOME Σο ελλθνικό χαρτογραφικό λογιςμικό Οργανϊςτε και ςχεδιάςτε με τον καλφτερο τρόπο τισ αποδράςεισ, τα δεδομζνα και τθ δουλειά ςασ TopoNavigator5 HOME Το TopoNavigator5 εντάςςει πλιρθ οδικά, γεωγραφικά και τοπογραφικά δεδομζνα για τθν Ελλάδα μζςα ςε ζνα περιβάλλον υςτιματοσ Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν (GIS). Λειτουργεί τόςο ςτο Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα Αναφοράσ ΕΓΣΑ87 όςο και ςτο Παγκόςμιο Γεωδαιτικό Σφςτθμα WGS84 όπου απεικονίηεται ζνα βαςικό οικιςτικό, οδικό και γεωγραφικό υλικό. Περιλαμβάνει: km οδικοφ δικτφου, διαβακμιςμζνα ςε 15 κατθγορίεσ βατότθτασ, km μονοπάτια, οικιςμοφσ πλοφςιο αςτικό οδικό δίκτυο μονοδρομιςεισ και οδωνυμικό ςε 130 πόλεισ πάνω από ςθμεία ενδιαφζροντοσ τοπωνφμια βενηινάδικα λεπτομερι πλθροφορία για αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία χιονοδρομικά κζντρα ορειβατικά καταφφγια, μζχρι και αλϊνια, ςτάνεσ, πθγζσ, ςπθλιζσ κλπ. Το υπόβακρο περιλαμβάνει φωτοςκιαςμζνο γεωφυςικό ανάγλυφο, με ιςοχψείσ ανά 100 m Επίςθσ προςφζρει απεριόριςτεσ καταγραφζσ γραμμϊν και ςθμείων και εξελιγμζνεσ ευκολίεσ για τθ δουλειά ςτο πεδίο. Ανταλλάςςει δεδομζνα με όλα τα Garmin & Magellan GPS Αποκθκεφει και ανοίγει όλα τα γνωςτά πρωτόκολλα δεδομζνων (Garmin GPX, GoogleEarth KML, OziExplorer κλπ). Δθμιουργεί και αποςτζλλει πλοθγιςιμο οδικό χάρτθ και λεπτομερι τοπογραφικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ ςε όλα τα GPS Garmin, όπωσ επίςθσ και λεπτομερείσ χαρτογραφικζσ εικόνεσ CustomMaps από τθν χαρτοςφνκεςθ τθσ οκόνθσ ςε όλα τα νεϊτερα GPS Garmin. Το πρόγραμμα λειτουργεί ςε Windows 2000, XP, Vista και 7. 1

3 TopoNavigator5 PRO TopoNavigator5 PRO Η επαγγελματικι μθχανι χαρτοςφνκεςθσ για τθν Ελλάδα Επεξεργαςτείτε με επαγγελματικό τρόπο τα δεδομζνα ςασ και δθμιουργείςτε τον χάρτθ που ςασ χρειάηεται TopoNavigator5 PRO Η επαγγελματικι ζκδοςθ TopoNavigator5 PROFESSIONAL απευκφνεται ςε τεχνικοφσ, χαρτογράφουσ, εκδότεσ, ςχεδιαςτζσ εφαρμογϊν web και πολλζσ άλλεσ ομάδεσ χρθςτϊν που κζλουν να εντάξουν ςε μελζτεσ, ζντυπα και ιςτοςελίδεσ πλοφςιουσ ςε πλθροφορία και ευανάγνωςτουσ χάρτεσ για τθν Ελλάδα ι απλά χρειάηονται επιπλζον τοπογραφικι πλθροφορία ι πιό προχωρθμζνα εργαλεία επεξεργαςίασ δεδομζνων Παρζχει επιπλζον τθ δυνατότθτα: ψθφιοποίθςθσ από εικόνεσ χαρτϊν κακϊσ και μεγάλων web map servers, όπωσ το Κτθματολόγιο. επικοινωνίασ με το Google Earth, το GoogleMaps ι τθ μθχανι αναηιτθςθσ του Google επικοινωνίασ με τα GPS χειρόσ και δθμιουργίασ User Maps και απεριόριςτου ςετ λεπτομερϊν Custom Maps ςε Garmin GPS ιςοχψϊν ανά 20m εξαγωγισ γεωαναφερμζνων χαρτογραφικϊν εικόνων υψθλισ ανάλυςθσ (εκτυπϊςεισ ζωσ Α0) ελζγχου πυκνότθτασ τθσ χαρτογραφικισ πλθροφορίασ τροποποίθςθσ όλων των ςτοιχείων του χάρτθ ειςαγωγισ ειδικϊν ςυμβόλων ςτθ χαρτοςφνκεςθ γραμμικϊν μεταςχθματιςμϊν μζςα από εφχρθςτα μενοφ οδθγιϊν δρομολόγθςθσ Το TopoNavigator5 PRO ςυνεργάηεται άριςτα με CAD και GIS: Ειςάγει ESRI shapefiles, Coverage και αρχείων CAD, Εξάγει ESRI shapefiles και DXF. Προβάλει τα δεδομζνα ςε shapefiles (WGS84<>ΕΓΣΑ87). 2

4 TopoNavigator5 REGION TopoNavigator5 REGION Διαλζξτε γεωγραφικι περιοχι υνδυάςτε πλιρθ λειτουργικότθτα και οικονομία TopoNavigator5 REGION 1,3,6,7,8,9 TopoNavigator5 REGION 2,4, Η ςειρά TopoRegion αποτελεί τθν λφςθ για τοπικι εφαρμογι ςε κάκε γεωγραφικι ενότθτα με τθν πλιρθ λειτουργικότθτα του TopoNavigator5 και ςε πιο οικονομικι τιμι. Παρζχει πλιρθ γεωγραφικά δεδομζνα και εργαλεία ςτθν επιλεγμζνθ περιοχι και περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Ο γεωγραφικόσ περιοριςμόσ αφορά επίςθσ τθν καταςκευι/φόρτωςθ χαρτϊν για GPS Garmin και τθν εφρεςθ. Ο χριςτθσ του TopoRegion ζχει τα ίδια δικαιϊματα με τον κάτοχο του πλιρουσ TopoNavigator5: 3 εγκαταςτάςεισ, πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ και δωρεάν αναβάκμιςθ από το Διαδίκτυο. ΘΡΑΚΗ Region1 ΚΡΗΣΗ Region6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Region2 ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Region7 ΗΠΕΙΡΟ Region3 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Region8 ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Region4 ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ Region9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Region5 3

5 TopoNavigator5 UPGRADE TopoNavigator5 UPGRADE Αναβακμίςτε το παλιό ςασ TopoNavigator Αναβακμίςτε οικονομικά και επωφελθκείτε από τισ νζεσ δυνατότθτεσ του TopoNavigator5 TopoNavigator5 UPGRADE Οι κάτοχοι παλαιότερων εκδόςεων TopoNavigator ςειρά 3 ι 4 μποροφν να προμθκευτοφν τθν αναβάκμιςθ του προγράμματοσ TopoNavigator5 UPGRADE με μικρό οικονομικό κόςτοσ. Το UPGRADE είναι ολόκλθρο το πρόγραμμα και δεν είναι απαραίτθτο να εγκαταςτακεί ςε PC που υπάρχει παλαιότερθ εγκατάςταςθ προθγοφμενθσ ςειράσ του λογιςμικοφ. Στουσ χριςτεσ παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ με βελτιϊςεισ και διορκϊςεισ κάκε μινα από τθν ιςτοςελίδα μασ για όλθ τθ διάρκεια διάκεςθσ τθσ τρζχουςασ ζκδοςθσ. 4

6 OziEXPLORER - PATHAWAY TOURATECH QV GR2012 OziEXPLORER PathAway TOURATECH QV Η εναλλακτικι λφςθ για mobile εφαρμογζσ με τθν εγκυρότθτα του TopoNavigator5 Κυκλοφόρθςε θ νζα ζκδοςθ χαρτϊν Ελλάδασ για τα λογιςμικά OziExplorer, PathAway, TouratechQV που περιλαμβάνει τα δεδομζνα του TopoNavigator5 μζχρι το επίπεδο 6 (κλίμακεσ οκόνθσ 1: ζωσ 1:40.000). Πρόκειται για ζνα μωςαϊκό 465 αρχείων που καλφπτουν όλθ τθν Ελλάδα (και μικρό μζροσ των γειτονικϊν κρατϊν), εκτόσ από τα καλάςςια κενά. Η χαρτοςφνκεςθ ζχει δθμιουργθκεί από εφαρμογι που βαςίηεται ςτο λογιςμικό αυτόματθσ χαρτοςφνκεςθσ TopoNavigator5. Ζχουν ενςωματωκεί όλεσ οι εξελίξεισ ςτθν πλθροφορία, τα ςφμβολα και τουσ αλγορίκμουσ τακτοποίθςθσ. Όλθ θ ονοματολογία είναι ςε ελλθνικά και λατινικοφσ χαρακτιρεσ. ΣΙΜΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ OziEXPLORER PathAway TOURATECH QV Το λογιςμικό OziExplorer διατίκεται από το oziexplorer.com και τρζχει ςε PC, PocketPC και κινθτά. Για το PathAway5 GR2012: Αρχεία *.prc ςυνολικοφ μεγζκουσ 2.8 Gb. Για το TouraTechQV GR2012: Αρχεία JPEG ςυνοδευόμενα από τα αρχεία γεωαναφοράσ του TTQV (αρχεία *.cal). 5

7 GPS Αυτοκινήτου GPS ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ NUVI 30, 40 & 50 Οικονομικι ςειρά ςυςκευϊν πλοιγθςθσ NUVI NUVI NUVI NUVI NUVI2495LMT Europe Οκόνθ 3,5-4,5-5 αντίςτοιχα Προφορτωμζνοσ οδικόσ χάρτθσ Ελλάδασ Φωνθτικι κακοδιγθςθ Υποδοχι microsd Μπαταρία λικίου LANE ASSIST ενθμερϊνει τον οδθγό για τθν λωρίδα που πρζπει να βρίςκεται Αξεςουάρ: Dash Mount, AC charger, Cigarette lighter adapter, Carrying Case, Suction cup mount, USB Mass Storage PC interface cable, replacement Συςκευι, Βάςθ και Φορτιςτισ Αυτοκινιτου NUVI NUVI 2495LMT Europe Συςκευι, Βάςθ και Φορτιςτισ Αυτοκινιτου Οκόνθ 4,3 Προφορτωμζνοσ οδικόσ χάρτθσ Ελλάδασ Φωνθτικι κακοδιγθςθ Υποδοχι microsd Μπαταρία λικίου Bluetooth LANE ASSIST ενθμερϊνει τον οδθγό για τθν λωρίδα που πρζπει να βρίςκεται Επιπλζον χαρακτθριςτικά για το NUVI2495LMT Europe Δζκτθσ Traffic Χάρτθσ Ευρϊπθσ με δωρεάν αναβακμίςεισ (City Navigation Europe) Φωτορεαλιςτικι απεικόνιςθ των διαςταυρϊςεων Αξεςουάρ: Dash Mount, AC charger, Vehicle power cable Carrying Case, Powered suction cup mount with speaker, Vehicle suction cup mount 6

8 GPS Αυτοκινήτου Πεζοπορίασ GPS ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ NUVI3490LT NUVI 3490LT Αξεςουάρ: GTM 35 FM traffic receiver, Europe, AC charger, Vehicle power cable, Carrying Case, Powered suction cup mount with speaker Οκόνθ 4,3 γυάλινθ πολλαπλισ αφισ Προφορτωμζνοσ οδικόσ χάρτθσ Ελλάδασ Φωνθτικι κακοδιγθςθ Υποδοχι microsd Μπαταρία λικίου Bluetooth για ςφνδεςθ με κινθτό τθλζφωνο και λειτουργία ανοιχτισ ακρόαςθσ LANE ASSIST ενθμερϊνει τον οδθγό για τθν λωρίδα που πρζπει να βρίςκεται Δζκτθσ Traffic 3D Χάρτθσ Ευρϊπθσ (City Navigation Europe) με φωτορεαλιςτικι και πανοραμικι απεικόνιςθ των διαςταυρϊςεων Τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ περιβάλλοντοσ χϊρου και κτιρίων Αυτοκινιτου (City Navigation Europe) Αυτόματθ εναλλαγι από οριηόντια ςε κάκετθ και 2D ςε 3D, περιςτροφι χάρτθ και επιλογι zoom Συςκευι, Βάςθ και Φορτιςτισ Συςκευι, Βάςθ και Φορτιςτισ Αυτοκινιτου GPS ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ DAKOTA 10 & 20 DAKOTA DAKOTA Συςκευι, Καλϊδιο USB περιλαμβάνονται: τθ ςυςκευαςία Oκόνθ αφισ και Ελλθνικό μενοφ GPS υψθλισ ευαιςκθςίασ, με Hot Fix, για ταχφτερθ λιψθ δορυφορικοφ ςιματοσ και εντοπιςμοφ κζςθσ Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ TFT 2.6, 160 x 240 pixels. 20 ϊρεσ αυτονομία (2 μπαταρίεσ ΑΑ) 850 ΜΒ εςωτερικι μνιμθ για τθν φόρτωςθ χαρτϊν Αδιάβροχο IPX 7 Βαςικόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ προφορτωμζνοσ 1000 ςθμεία / 50 πορείεσ Υπολογιςτισ ταξίδίου: ταχφτθτα, απόςταςθ, χρόνοσ, πυξίδα Επιπλζον χαρακτθριςτικά Dakota 20: Ηλετρκονικι Πυξίδα και βαρομετρικό αλτίμετρο, Αςφρματθ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ ςυςκευϊν Αξεςουάρ: Bike Mount, Carabiner clip, Swiver Belt Clip, Slip case, Vehicle Power Cable, AC adapter cable, Retractable lanyard 7

9 GPS Πεζοπορίασ etrex10, etrex20 & etrex30 etrex etrex etrex Συςκευι, Καλϊδιο USB etrex10: Oκόνθ 2.2 μονόχρωμθ GPS υψθλισ ευαιςκθςίασ, με Hot Fix, για ταχφτερθ λιψθ δορυφορικοφ ςιματοσ και εντοπιςμοφ κζςθσ. Υποςτθρίηει το ρϊςικο ςφςτθμα δορυφόρων GLONASS 25 ϊρεσ αυτονομία (2 μπαταρίεσ ΑΑ) Αδιάβροχο IPX 7 - Ανκεκτικό Βαςικόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ προφορτωμζνοσ ςθμεία / 50 πορείεσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά για τα etrex20 & 30: Ζγχρωμθ οκόνθ TFT 2.2, 1,7 GΒ εςωτερικι μνιμθ Υποδοχι microsd, ςθμεία / 200 πορείεσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά για το etrex30: Ηλετρκονικι Πυξίδα και βαρομετρικό αλτίμετρο Αξεςουάρ: Bike Mount, Carabiner Clip, Swiver Belt Clip, Carrying case, Vehicle Power Cable, Belt Clip Oregon 450 & 550Σ Oregon Oregon 550T Oκόνθ αφισ 3 και Ελλθνικό μενοφ GPS υψθλισ ευαιςκθςίασ με Hotfix για ακρίβεια και ταχφτθτα λιψθσ Ηλεκτρονικι πυξίδα τριϊν αξόνων, βαρομετρικό αλτίμετρο Υποδοχι microsd Αδιάβροχο 16ϊρεσ αυτονομία ( 2 μπαταρίεσ ΑΑ) Προεγκατεςτθμζνο βαςικό παγκόςμιο τριςδιάςτατο χάρτθ 2000 ςθμεία και 200 πορείεσ Επιπλζον χαρακτθριςτικά Oregon550t: Ενςωματωμζνθ ψθφιακι κάμερα 3,2 megapixel & Πανευρωπαϊκόσ χάρτθσ Topo Αξεςουάρ: Bike/Cart Mount, Carabiner Clip, Swiver Belt Clip, Vehicle Power Cable, AC Adapter Cable, Marine/Cart Mount, Hard Carrying Case, Auto Navigation Kit Συςκευι, Καλϊδιο USB, Φορτιςτισ μπαταριϊν ΑΑ, 2 μπαταρίεσ ΑΑ NiMH 8

10 GPS Πεζοπορίασ GPSMAP 62, 62S & 62ST GPSMAP GPSMAP 62S GPSMAP 62ST Συςκευι, Καλϊδιο USB, Clip ηϊνθσ, Φορτιςτισ μπαταριϊν ΑΑ GPSMAP 78 & 78S GPSMAP GPSMAP 78S Συςκευι, Καλϊδιο USB, Κορδόνι GPSMAP 62: Ελαφρφ και εφχρθςτο Οκόνθ αφισ χρωμάτων. Δορυφορικι απεικόνιςθ BirdsEye (απαιτείται ςυνδρομι) + πρόγραμμα Custom Maps.(δωρεάν) Αδιάβροχο Ανκεκτικό Αυτονομία 18 ϊρεσ (2 μπαταρίεσ ΑΑ) Βαςικόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ με τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ Κεραία GPS quad helix υψθλισ ευαιςκθςίασ Συνολικι εςωτερικι μνιμθ 1.7G Χάρτθσ AutoDrive Hellas Επιπλζον χαρακτθριςτικά για τα 62S & 62ST: Εςωτερικι μνιμθ 1.7G + υποδοχι microsd, θλεκτρονικι πυξίδα 3 - αξόνων + βαρομετρικό αλτίμετρο, δυνατότθτα αςφρματθσ αποςτολισ δεδομζνων ςε ςυμβατζσ ςυςκευζσ Garmin, Ευρωπαϊκόσ χάρτθσ Topo (29 χϊρεσ, κλίμακα 1: )(μόνο για το 62ST) Αξεςουάρ: Bike Mount, Carabiner Clip, Swiver Belt Clip, AC Adapter Cable, Retractable lanyard, Hard Carrying case, Vehicle Power Cable, Auto Navigation kit GPSMAP 78: Ελαφρφ και εφχρθςτο Οκόνθ αφισ 2.6 Αυτονομία 18 ϊρεσ (2 μπαταρίεσ ΑΑ) δορυφορικι απεικόνιςθ BirdsEye (απαιτείται ςυνδρομι) + πρόγραμμα Custom Maps.(δωρεάν) Αδιάβροχο Ανκεκτικό - Επιπλζει ςτο νερό Βαςικόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ με τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ Κεραία GPS quad helix υψθλισ ευαιςκθςίασ Εςωτερικι μνιμθ 1.7G + υποδοχι microsd Επιπλζον χαρακτθριςτικά για τα 78S: Hλεκτρονικι πυξίδα 3 - αξόνων + βαρομετρικό αλτίμετρο Αξεςουάρ: Bike Mount, Carrying case, Vehicle Power Cable, Retractable lanyard, GA 25MCX Low Profile GPS Antenna, Marine Mount 9

11 GPS Πεζοπορίασ Μοτοςυκλέτασ MONTANA 600, 650 & 650T MONTANA MONTANA MONTANA 650T Συςκευι, Καλϊδιο USB, Μπαταρία λκίου, Φορτιςτισ MONTANA 600: Οκόνθ αφισ χρωμάτων. Αδιάβροχο Ανκεκτικό Αυτονομία 22 ϊρεσ (3 μπαταρίεσ ΑΑ) ι 16 ϊρεσ με μπαταρία λικίου, 333γρ δορυφορικι απεικόνιςθ BirdsEye (απαιτείται ςυνδρομι) + πρόγραμμα Custom Maps.(δωρεάν Βαςικόσ παγκόςμιοσ χάρτθσ με τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ Κεραία GPS quad helix υψθλισ ευαιςκθςίασ Εςωτερικι μνιμθ 3G + υποδοχι microsd 4000 ςθμεία / 200 πορείεσ θλεκτρονικι πυξίδα 3 - αξόνων + βαρομετρικό αλτίμετρο δυνατότθτα αςφρματθσ αποςτολισ δεδομζνων ςε ςυμβατζσ ςυςκευζσ Garmin. Χάρτθ TopoDrive Hellas Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε βάςθ αυτοκινιτου ι μθχανισ με επιπρόςκετο χαρακτθριςτικό τθν φωνθτικι πλοιγθςθ Επιπλζον χαρακτθριςτικά για τα 650 & 650T: Ενςωματωμζνθ ψθφιακι κάμερα 5 megapixel με αυτόματθ εςτίαςθ και αυτόματο geo-tagging, Ευρωπαϊκόσ χάρτθσ Topo (29 χϊρεσ, κλίμακα 1: )(μόνο το 650Τ) Αξεςουάρ: Carrying Case, Auto Friction Mount Kit with Speaker, Lithium-Ion Battery Pack GA 25MCX Remote GPS Antenna, RAM Mounting Kit GPS ΜΟΣΟYΚΛΕΣΑ ZÜMO 660 Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ ϊρεσ αυτονομία, Αδιάβροχο, Υποδοχι microsd Απλό και εφχρθςτο μενοφ - φωνθτικζσ οδθγίεσ Αςφρματθ τεχνολογία Bluetooth Ενςωματωμζνο μεγάφωνο και θχείο για τθλεφωνικζσ κλιςεισ Προφορτωμζνοσ χάρτθσ Ελλάδασ (Auto Drive Hellas) Προβολι φωτογραφιϊν, Αρικμομθχανι, Παγκόςμιο ρολόι, MP3 player, Προφορτωμζνοσ χάρτθσ χάρτθσ City Navigator Europe ZÜMO Αξεςουάρ: GA 25MCX Remote GPS Antenna, External Microphone, Weather cap, ΑC Adapter Cable with International plug adapters, Dash Mount Συςκευι, Καλϊδιο USB, Βάςθ μθχανισ, Βίδεσ κικθσ, Μπαταρία, Βάςθ Αυτοκινιτου 10

12 GPS κάφουσ/αυτοκινήτου Fitness GPS ΚΑΦΟΤ/ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ Map620 Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ ϊρεσ αυτονομία Αδιάβροχο/Ανκεκτικό Υποδοχι κάρτασ SD Φωνθτικζσ ειδοποιιςεισ Αλλαγι λειτουργίασ για ςκάφοσ ι αυτοκίνθτο αυτόματα ανάλογα με τθν βάςθ ςτθν οποία βρίςκεται Δυνατότθτα καταγραφισ πορείασ, ίχνουσ και ςθμείων Δυνατότθτα ειςαγωγισ g2 Vision (τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ ναυτικοφ χάρτθ) Map Αξεςουάρ: Automotive mount with vehicle power cable External Microphone, Carrying Case (620), ΑC adapter cable with International plug adapters, Protective Cover (620) Συςκευι, Φορτιςτι ςπιτιοφ, Βάςθ Σκάφουσ, Καλϊδιο USB, Μπαταρία λικίου, Βραχίονα Στιριξθσ με καλϊδια τροφοδοςίασ, Προςτατευτικό καπάκι GPS FITNESS Edge800 Ζγχρωμθ οκόνθ αφισ 2,2 15 ϊρεσ αυτονομία Αδιάβροχο/Aνκεκτικό Υπδοχι microsd Δορυφορικι απεικόνιςθ BirdsEye (απαιτείται ςυνδρομι) Ιςτορικό : 1000 γφροι 200 ςθμεία Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία λικίου Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ANT, αιςκθτιριο καρδιακϊν παλμϊν, αιςκθτιριο ταχφτθτασ πεταλιάσ και μετρθτι ιςχφοσ. Αξεςουάρ: Silicone Case, Speed/Cadence Bike Sensor, AC Charger and International Adapter Set, Edge Stem Mount Συςκευι, Καλϊδιο USB, Φορτιςτισ Edge

13 GPS USB Οθόνη Αφήσ GPS USB USB GPS NL-302U GPS με ενςωματωμζνθ κεραία και μαγνθτικι επιφάνεια Πρωτόκολλο NMEA και επεξεργαςία ςιματοσ από 20 δορυφόρουσ Αδιάβροχο USB GPS NL-302U Οκόνθ Αφισ 7''- 700 TSV Ανάλυςθ: 640x480 ζωσ 1600x1024 Είςοδοι: 1x VGA, 2xA/V Τροφοδοςία:12V DC Ενςωματωμζνα μεγάφωνα Καλϊδια VGA/USB/Video/Audio Οκόνθ, Βάςθ αυτοκινιτου, Καλϊδια ςφνδεςθσ USB GPS NL-302U Τιμι του TopoNavigator5 HOME ςε ταυτόχρονθ αγορά με τα παρακάτω προϊόντα ΠΡΟΪΟΝ Oregon 450, Oregon 550Τ, ΜΟΝΑΤΑΝΑ 600, ΜΟΝΑΤΑΝΑ 650, ΜΟΝΑΤΑΝΑ 650Τ, Garmin Zümo 660, Garmin Map620 Οκόνθ Αφισ 7''- 700 TSV NUVI 30, NUVI 40, NUVI 50, NUVI2495, NUVI2495LMT Europe, NUVI3490LT, Dakota 10, Dakota 20, etrex 10, etrex 20, etrex 30, GPSMAP 62, GPSMAP 62S, GPSMAP 62ST, GPSMAP 78, GPSMAP 78S, Edge USB GPS NL-302U 12

14 ΕΛΛΑΔΑ 1: ΚΡΗΣΗ 1: Άτλαντεσ Γεωγραφικόσ και Οδικόσ Άτλασ ΕΛΛΑΔΑ 1: Διαςτάςεισ: 23.5x33.5 εκ. ISBN: Λ.Σ.: Είναι ο πρϊτοσ Άτλαντασ Ελλάδασ που καταςκευάηεται ςε τόςο αναλυτικι κλίμακα. Η κλίμακα 1: , ςτθν οποία εκδίδονται οι λεπτομερζςτεροι άτλαντεσ χωρϊν ςτθν Ευρϊπθ, είναι ταυτόχρονα εξυπθρετικι για τον χριςτθ και απαιτθτικι για τον χαρτογράφο. Κατάλλθλοσ για το αυτοκίνθτο, το γραφείο, για φοιτθτζσ, ερευνθτζσ και υπθρεςίεσ. Ο Άτλαντασ ανοίγει με ζνα κεφάλαιο 12 ςελίδων όπου παρουςιάηονται οι βαςικζσ κεματικζσ εικόνεσ τθσ γεωγραφίασ τθσ Ελλάδασ: ο γεωφυςικόσ ςκελετόσ τθσ χϊρασ, θ διοικθτικι διαίρεςθ ςε Περιφζρειεσ και Νομοφσ, το κεντρικό χερςαίο και καλάςςιο ςυγκοινωνιακό πλζγμα, θ πυκνότθτα και οι ιςτορικζσ παράμετροι τθσ κατοίκθςθσ, το δίκτυο των κεςμοκετθμζνων Προςτατευόμενων Περιοχϊν (Εκνικά Πάρκα και Δρυμοί, Εκνικά Θαλάςςια Πάρκα, Αιςκθτικά Δάςθ και Μνθμεία τθσ Φφςθσ). Στισ επόμενεσ 50 ςελίδεσ παρουςιάηονται πιο αναλυτικά τα 10 γεωγραφικά διαμερίςματα (Θράκθ, Μακεδονία, Ήπειροσ, Θεςςαλία, Ιόνιο, Στερεά, Πελοπόννθςοσ, Κριτθ, Κυκλάδεσ & Δωδεκάνθςα, Β. Αιγαίο). Τζλοσ, ακολουκεί το κυρίωσ χαρτογραφικό μζροσ, με 118 πυκνοφσ ολοςζλιδουσ χάρτεσ με γεωφυςικό φωτοςκιαςμζνο ανάγλυφο, πλοφςια υδρογραφία και τοπωνυμικό Φφςθ και Περιιγθςθ ΚΡΗΣΗ 1: Ο ιδεϊδθσ ςφντροφοσ του περιθγθτι, του μελετθτι, του επιςτιμονα, του φυςιοδίφθ. Δίγλωςςθ ειςαγωγι (ελλθνικά και αγγλικά) με πάνω από 150 ςελίδεσ, χωριςμζνθ ςε τρία μζρθ. 1. Ανκρωπογεωγραφία τθσ Κριτθσ. 2. Φυςικό περιβάλλον. 3. Πεηοπορικζσ διαδρομζσ. Υπόμνθμα ςε 4 γλϊςςεσ (ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Δίγλωςθ ζκδοςθ. Πολυτελισ ζκδοςθ με θμίςκλθρο εξϊφυλλο. Διαςτάςεισ: 17x28 εκ. ISBN: Λ.Σ.:

15 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 1: ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1: Οδικόσ και Περιθγθτικόσ Άτλασ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 1: Διαςτάςεισ: 23.5x33.5 εκ. ISBN: Λ.Σ.: 19.00, με CD: Ο ιδεϊδθσ ςφντροφοσ του περιθγθτι και του επιςτιμονα, κακϊσ περιλαμβάνει όλθ τθν Πελοπόννθςο ςτθν λεπτομερι κλίμακα του 1: Περιλαμβάνεται όλθ τθ διακζςιμθ χαρτογραφικι πλθροφορία για κάκε κζμα: πεηοπορία, μνθμεία, τοπωνφμια, υψόμετρα. Γεωφυςικό φωτοςκιαςμζνο ανάγλυφο, πλιρθσ υδρογραφία και πλιρεσ τοπωνυμικό. Ειςαγωγι ελλθνικά, αγγλικά και γερμανικά. Υπόμνθμα ςε 4 γλϊςςεσ (ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Δίγλωςςθ ζκδοςθ: ελλθνικά και λατινικοί χαρακτιρεσ ςτουσ χάρτεσ, διακριτά ευρετιρια ςε ελλθνικά και λατινικοφσ χαρακτιρεσ οικιςμϊν, κρθςκευτικϊν και αρχαιολογικϊν μνθμείων. Πολυτελισ ζκδοςθ με θμίςκλθρο εξϊφυλλο. Κυκλοφορεί και ςε ζκδοςθ με CD. Λειτουργεί ςε Windows 2000, XP, Vista, Win7, τυπϊνει τουσ χάρτεσ ςε εκτυπωτι και εξάγει γεωαναφερμζνεσ εικόνεσ. Οδικόσ και Περιθγθτικόσ Άτλασ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1: Διαςτάςεισ: 23.5x33.5 εκ. ISBN: Λ.Σ.: Χαρτογραφικό υπόβακρο που περιλαμβάνει όλθ τθ διακζςιμθ χαρτογραφικι πλθροφορία και επιτρζπει τθν ακριβι γεωγραφικι αναφορά για κάκε κζμα: πεηοπορία, μνθμεία, τοπωνφμια, υψόμετρα. Γεωφυςικό φωτοςκιαςμζνο ανάγλυφο, πλιρθσ υδρογραφία και πλιρεσ τοπωνυμικό. Ειςαγωγι ελλθνικά, αγγλικά και γερμανικά. Υπόμνθμα ςε 4 γλϊςςεσ (ελλθνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Δίγλωςςθ ζκδοςθ: ελλθνικά και λατινικοί χαρακτιρεσ ςτουσ χάρτεσ, διακριτά ευρετιρια ςε ελλθνικά και λατινικοφσ χαρακτιρεσ οικιςμϊν, κρθςκευτικϊν και αρχαιολογικϊν μνθμείων. Πολυτελισ ζκδοςθ με θμίςκλθρο εξϊφυλλο. 14

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Δικτυακϊν Σόπων και Παροχι Διαδικτυακισ Σθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Τπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα