Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προζφπικά Σηοιτεία. Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο:"

Transcript

1 Προζφπικά Σηοιτεία Διεύθσνζη: Oικία: Γραθείο: Ππζάξη, Αθξσηεξίνπ Πνιπηερλείν Κξήηεο, Υαληά, Διιάδα Βηβιηνζήθε Υαληά, Διιάδα Ταχυδρομική: Αξηζηείδεο Μειεηίνπ, Σ.Θ. 148, ΥΑΝΗΑ Tηλ.: (νηθία), (γξαθείν), (θηλεηό) World Wide Web address : Τόπος και Φρονολογία Θεζζαινλίθε, 17 Μαΐνπ 1972 Γέννηζης: Υπηκοόηηηα: Διιεληθή Ειδίκεσζη: Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ (Systems Administration and Computer Networks Maintenance and Applications) Λοιπά ζηοιτεία: Μέινο ηνπ ΣΔΔ από ηνλ Αύγνπζην 1997 (Αξ.Μεηξώνπ: 76210). Δηζηγεηήο ηνπ «Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκώλ πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο & πλνδεπηηθώλ Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ ΔΚ ΔΚΔΠΗ (Αξ. Μεηξώνπ: ) Δηζηγεηήο ηνπ «Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (κέινο ηνπ Μεηξώνπ Πηζηνπνηεκέλσλ Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ, Αξ. Μεηξώνπ: ΔΒ006927) Δηζεγεηήο ησλ πξνγξακκάησλ ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ (Κσδηθόο: 16347) Σηραηιφηικές Δθπιεξσκέλεο (Πνιεκηθό Ναπηηθό, εκεξνκελία απόιπζεο : σποτρεώζεις : 22/5/2002)

2 Περίληυη Προζόνηφν Δηδηθεπκέλνο ζην ζρεδηαζκό θαη δηαρείξηζε δηθηύσλ βαζηζκέλσλ ζην πξσηόθνιιν ATM (Asynchronous Transfer Mode) κε ζεκαληηθή ρξνληθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηό (FORE Systems ATM LAN Certified Engineer, June 2000 θαη δηαρείξηζε δηθηύνπ ATM Πνιπηερλείνπ Κξήηεο). Δηδηθεπκέλνο ζε δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκό δηαθόξσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ (Microsoft Windows NT Server/Workstation, Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003, system administration - programming ζε UNIX (HP-UX, SunOS, Solaris, Linux, NOVELL/NetWare, MS-DOS) Δηδηθεπκέλνο ζε ζρεδηαζκό θαη εγθαηάζηαζε αξρηηεθηνληθώλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ (computer network architectures design and installations) Δηδηθεπκέλνο ζε ζπληήξεζε δηθηύσλ ππνινγηζηώλ θαη εθαξκνγώλ (computer networks maintenance and applications) Δηδηθεπκέλνο ζε εθπόλεζε κειεηώλ γηα εγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε δηθηύσλ ππνινγηζηώλ Δμαηξεηηθή γλώζε ρξήζεο δηαθόξσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ (Microsoft Windows NT Server/Workstation, Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, system administration - programming ζε UNIX (BSD and SystemV) (HP-UX, SunOS, Solaris, Linux), CISCO IOS, Finder/MultiFinder, MS-DOS, NOVELL/NetWare, PrimeOS) Δμαηξεηηθή γλώζε πξσηνθόιισλ δηθηύσλ (TCP/IP, Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM) Δμαηξεηηθή γλώζε γισζζώλ πξνγξακαηηζκνύ (OS-shells, Basic, Fortran, Pascal, C, C++, SQL θαη Mini SQL, HTML, Java, Javascript) Δκπεηξία ζε δηάθνξα παθέηα ινγηζκηθνύ πνπ ηξέρνπλ ζηα πξναλαθεξζέληα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Microsoft Office, Microsoft FrontPage, DBMSs όπσο dbase III, dbase IV, Microsoft Access, NOVELL software γηα LANs, παθέηα ζε UNIX, word processors θηι.) Δκπεηξία ζε θαηαζθεπή WWW servers θαη θαηαζθεπή Web ζειίδσλ (πξνγξακκαηηζκόο ζε HTML, Java, Javascript) Δκπεηξία ζρεδηαζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο δεδνκέλσλ (firewalls) (δηαρείξηζε ηνπ CheckPoint Firewall package) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο (Lower Certificate) Μέηξηα γλώζε ηεο γεξκαληθήο γιώζζαο (3 ρξόληα θνίηεζε ζην Goethe Institute) 2

3 Σποσδές Πιζηοποιήζεις - Σεμινάρια Από ηον Νοέμβριο ηοσ 2005: Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ζηνλ ηνκέα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο (Θέκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: «Data Mining ζε Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο») Certificate of Achievement of course 2279 Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure (30 hours) (New Horizons Microsoft Certified Technical Education Center, Αζήλα Ηνύιηνο 2006) Certificate of Completion of course Linux Professional Institute Certification 101 (40 hours) (New Horizons Computer Learning Centers, Αζήλα Φεβξνπάξηνο 2005) Certificate of Achievement of course Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services (ITEC Microsoft Certified Technical Education Center, Αζήλα Μάτνο 2004, Νν 22657) Certificate of Achievement of course Microsoft Windows 2000 Network and Operating System Essentials (ITEC Microsoft Certified Technical Education Center, Αζήλα Φεβξνπάξηνο 2004, Νν 22225) Certificate of Achievement of course Implementing a Microsoft Windows 2000 Professional & Server (ITEC Microsoft Certified Technical Education Center, Αζήλα Γεθέκβξηνο 2003, Νν 21999) Certificate of Achievement of course Implementing a Microsoft 2000 Network Infrastructure (ITEC Microsoft Certified Technical Education Center, Αζήλα Γεθέκβξηνο 2003, Νν 22138) Πιζηοποιηηικό «FORE ATM LAN Certified Engineer», πνπ απνθηήζεθε έπεηηα από παξαθνινύζεζε θαη εμεηάζεηο ηνλ Ηνύλην 2000 (Marconi s Training Center, Watford, England). Μεηαπηστιακό Δίπλφμα Ειδίκεσζης (M.Sc.) ηοσ Τμήμαηος Μητανικών Παραγφγής και Διοίκηζης ηοσ Πολσηετνείοσ Κρήηης, ζηον ηομέα Οργάνφζης και Διοίκηζης, Υαληά, Διιάδα Έηνο απόθηεζεο πηπρίνπ : 2001 (Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ: 8,71) Δθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν: ``Δξγνλνκηθή ζρεδηνκειέηε ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο Sammie``. 3

4 Δίπλφμα Ηλεκηρονικού Μητανικού και Μητανικού Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών από ηο Πολσηετνείο Κρήηης, ημήμα Ηλεκηρονικών Μητανικών και Μητανικών Υπολογιζηών, Υαληά, Διιάδα. Έηνο απόθηεζεο πηπρίνπ : 1997 Βαζκόο πηπρίνπ : 7.2 Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν: ``Μνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ Πνιπκέζσλ θαη Τπνζηήξημεο Σύπσλ Αλαπαξάζηαζεο Πνιπκέζσλ (Multimedia Data Formats) ζε έλα Αληηθεηκελνζηξαθέο Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα``. Βαζκόο εξγαζίαο : 10. Αποθοίηηζη από ηο Γενικό Λύκειο Αηαλάνηης Φθιώηιδος κε κέζν όξν απνιπηεξίνπ: 19 4/10 (Άξηζηα). 4

5 Προϋπηρεζία / Εμπειρία Τετνική και Ερεσνηηική Εργαζία Ιανοσάριος 2007 ζήμερα Ιανοσάριος 2003 ζήμερα Νοέμβριος 1993 Μάρηιος 2007 Ιούλιος 2000 Απρίλιος 2005 Ιανοσάριος 2000 Ιούνιος 2003 Σεπηέμβριος 2001 Δεκέμβριος 2001 Οκηώβριος 1999 Μάιος 2001 Σεπηέμβριος 1998 Φεβροσάριος 2000 Σεπηέμβριος 1996 Νοέμβριος 1999 Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο θαη Τπνινγηζηηθήο Τπνδνκήο ηεο Γηεύζπλζεο Τπνινγηζηηθήο Τπνδνκήο θαη Γηθηύσλ νπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Απαζρόιεζε ζηελ εηαηξεία ΓΗΑΛΟΓΟ Α.Δ., ππεύζπλε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θσλεηηθήο πύιεο MyCOSMOS ηεο COSMOTE, σο δηαρεηξηζηήο ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ. Απαζρόιεζε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο σο Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ κε ζθνπό ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ ηεο Βηβιηνζήθεο. Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ «Σειεπηθνηλσληώλ» θαη «Πιεξνθνξίαο θαη Γηθηύσλ» ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε Γηθηύνπ Τπνινγηζηώλ θαη θαηαζθεπή πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνύ κεραλνγξάθεζεο ηνπ Οπινλνκείνπ Ναπζηάζκνπ Κξήηεο ζε Microsoft Access Απαζρόιεζε ζηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Network Operation Center) σο Μεραληθόο Γηθηύσλ. Τπεύζπλνο γηα ηε κεηάβαζε ηνπ δηθηύνπ από ηελ ηερλνινγία Ethernet ζηελ ηερλνινγία ATM, ππεύζπλνο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ λένπ δηθηύνπ. Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Καηαζθεπή Web ζειίδσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ελεκέξσζή ηνπο (βάζεη ζύκβαζεο Π.Γ. 407/80). Απαζρόιεζε ζηελ εηαηξεία Multimedia Systems Center, ζεκείν παξνπζίαο (Point-of-Presence) (αληηπξόζσπνο) ηνπ FORTHNET ζηα Υαληά, σο δηαρεηξηζηήο ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ. Σα θαζήθνληά κνπ, 5

6 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο κνπ ζηελ εηαηξεία, ήηαλ : Σεπηέμβριος 1998 Σεπηέμβριος Μαΐοσ Μαΐοσ 1999 Ιανοσάριος 1998 Δεκέμβριος 1998 Ιανοσάριος 1997 Οκηώβριος 1997 Ιούνιος 1992 Σεπηέμβριος 1996 Ιούνιος 1996 Νοέμβριος 1995 ε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ ζε πειάηεο (Dialup-tools, Leased Lines, ISDN Lines, Frame Relay, Routers and Switches configuration and maintenance) ε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ε εθπόλεζε κειεηώλ πινπνίεζεο δηθηύσλ παξνρή ζπληήξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή δξάζε ζρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε δηθηύσλ ππνινγηζηώλ ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πειαηώλ νη πσιήζεηο ζπλδέζεσλ θαη ππεξεζηώλ ζε πειάηεο Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο πνπδώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε (ζε Microsoft Access) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Τπεύζπλνο ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπ ζην 20ν Παγθόζκην πλέδξην ηεο IATUL (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Βηβιηνζεθώλ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαζώο επίζεο θαη ηνπ Γξαθείνπ Γηακεζνιάβεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (βάζεη ζύκβαζεο Π.Γ. 407/80). Part-time απαζρόιεζε ζην Ηλζηηηνύην Τζηεκάησλ Πνιιαπιώλ Μέζσλ (Η.Τ.Π.Ο.Μ) (MUltimedia Systems Institute (MU.S.I.C.)) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά σο δηαρεηξηζηήο ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ (systems and network administrator) ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ θαζώο επίζεο θαη σο δηαρεηξηζηήο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( administrator). πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα MILLION πνπ εθπνλήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Τζηεκάησλ Πνιιαπιώλ Μέζσλ (Η.Τ.Π.Ο.Μ) (MUltimedia Systems Institute (MU.S.I.C.)) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά. Μέινο ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο 6

7 Αύγοσζηος 1996 Νοέμβριος 1994 Μάϊος 1995 και Απρίλιος 1996 Μάϊος 1996 Δεκέμβριος 1995 Μάρηιος 1996 Ιούλιος 1995 Δεκέμβριος 1995 Ιούλιος 1994 Οκηώβριος 1995 Μάϊος 1994 Σεπηέμβριος 1993 Οκηώβριος 1993 Οκηώβριος 1990 Ιούνιος 1991 θαη ππεύζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα MAGIC TOUR πνπ εθπνλήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Τζηεκάησλ Πνιιαπιώλ Μέζσλ (Η.Τ.Π.Ο.Μ) (MUltimedia Systems Institute (MU.S.I.C.)) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα VENIVA πνπ εθπνλήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Τζηεκάησλ Πνιιαπιώλ Μέζσλ (Η.Τ.Π.Ο.Μ) (MUltimedia Systems Institute (MU.S.I.C.)) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά. πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα HERMES πνπ εθπνλήζεθε από ην Ηλζηηηνύην Τζηεκάησλ Πνιιαπιώλ Μέζσλ (Η.Τ.Π.Ο.Μ) (MUltimedia Systems Institute (MU.S.I.C.)) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηα Υαληά. πκκεηνρή ζην επξσπατθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα DELTA D2003 JANUS. πγθεθξηκέλα: Δγθαηάζηαζε δνξπθνξηθήο θεξαίαο θαη αληίζηνηρνπ ζηαζκνύ εδάθνπο (installation of a satellite antenna and Earth Station) καδί κε εηδηθεπκέλε νκάδα. πληήξεζε ηνπ FirstClient παθέηνπ ινγηζκηθνύ γηα επηθνηλσλία servers κέζσ δνξπθόξνπ ζην δνξπθνξηθό δίθηπν JANUS. πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην, πνπ νξγαλώζεθε από ηνλ Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδαο (Ο.Σ.Δ.) κε ηίηιν ``Data Communications''. Οη εηζεγεηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ από ην North London University. πκκεηνρή ζηελ θάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ ππνινγηζηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηελ Πνιπηερλεηνύπνιε (πεξηιακβαλνκέλσλ ethernets, κηζζσκέλσλ γξακκώλ επηθνηλσλίαο θαη fibers establishments, Network Systems routers maintenance θαη PC, Macintosh θαη UNIX system configurations). Γηαρείξηζε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 7

8 Εκπόνηζη Μελεηών Ιούνιος 2002 Σεπηέμβριος 2002 Δθπόλεζε κειέηεο ππό ηελ αηγίδα ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Κξήηεο κε ζέκα: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΥΔΓΗΑΜΟ, ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΑΘΖΝΑ 2004 γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΑΘΖΝΑ 2004 Μάϊος 1998 Δθπόλεζε κειέηεο ζην Γήκν Υαλίσλ, κε ζέκα : ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Φεβροσάριος 1998 Δθπόλεζε κειέηεο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε ζέκα : ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ, ΜΔΓΗΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΔΝΔΡΓΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Απρίλιος 1997 Απρίλιος 1997 Φεβροσάριος 1997 Απρίλιος 1997 Δθπόλεζε κειέηεο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε ζέκα : ΣΡΟΠΟΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΝΔΑ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Δθπόλεζε κειέηεο ζην Γήκν Υαλίσλ, κε ζέκα : ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΚΑΛΧΓΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Δθπόλεζε κειέηεο ζην Γήκν Υαλίσλ, ζηελ ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. (Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο Υαλίσλ), κε ζέκα : ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΚΑΛΧΓΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΖ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. Δθπόλεζε κειέηεο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε ζέκα : ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΗΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΛΧΓΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΟΡΜΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 8

9 Σσμμεηοτή ζε Επιηροπές Τπήξμα κέινο ζε κεγάιν αξηζκό επηηξνπώλ αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, θαζώο επίζεο θαη ζε κεγάιν αξηζκό επηηξνπώλ ζύληαμεο πξνδηαγξαθώλ γηα κεγάια ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Διδακηική Εμπειρία Ιούνιος 2008 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε Γπλαηθώλ Αλέξγσλ θαη ΔΚΟ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη Πηζηνπνίεζή ηνπο». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 15, κε ζέκα ην «Microsoft Office (PowerPoint)». Ιούνιος 2008 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε Γπλαηθώλ Αλέξγσλ θαη ΔΚΟ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη Πηζηνπνίεζή ηνπο». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 30, κε ζέκα ην «Microsoft Office (Word)». Απρίλιος 2008 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) Ιούλιος 2008 «INTEGRATION» (Ρέζπκλν Κξήηεο) ζην «Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ ζε Γίθηπα Τπνινγηζηώλ θαη Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ», κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ εμέηαζε Πηζηνπνίεζεο ηνπ ICT Advanced. ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 108, κε ζέκα tελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ελόο Windows 2003 Server, ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ελόο δηθηύνπ Microsoft Windows (administration of Microsoft Networks and Servers) θαη ηελ δηαρείξηζε ππνινγηζηώλ κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Mac-OS θαη Linux. Μάιος 2008 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΗΑΣΑΖ Αζηηθή Δηαηξεία» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη Πηζηνπνίεζή ηνπο». 9

10 ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 30. Απρίλιος Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «Μεζνγεηαθό Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο-ΜΑΗΥ» (Υαληά Μάϊος 2008 Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ηειερώλ Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ κε Πηζηνπνίεζε NETWORK+ (CompTIA)». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 28. Δεκέμβριος 2007 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΔΤΡΧΔΡΓΑΗΑΚΖ» (Πεξηβόιηα Υαλίσλ) ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ. Πηζηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ γηα ην ICT Hellas». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 25 Νοέμβριος Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζην Δεκέμβριος 2007 Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε ηειερώλ Σερληθώλ Γηθηύσλ θαη Πηζηνπνίεζή ηνπο». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 40. Νοέμβριος 2007 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «Μεζνγεηαθό Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο-ΜΑΗΥ» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ. Πηζηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ γηα ην IC3 Hellas». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 22. Σεπηέμβριος 2007 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΔΤΡΧΔΡΓΑΗΑΚΖ» (Πεξηβόιηα Υαλίσλ) ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο «Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ. Πηζηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ γηα ην ICT Hellas». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 25 Απρίλιος 2007 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «Μεζνγεηαθό Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο-ΜΑΗΥ» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Λεηηνπξγίαο Γηθηύσλ Ζ/Τ». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 30, κε ζέκα ην «πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Λεηηνπξγίαο Γηθηύσλ Ζ/Τ». 10

11 Μάρηιος 2007 Μάρηιος 2007 Δεκέμβριος 2006 Φεβροσάριος 2006 Ιανοσάριος 2006 Δεκέμβριος Ιανοσάριος 2006 Δεκέμβριος 2006 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Απηνκαηηζκόο Γξαθείνπ κε ρξήζε Ζ/Τ». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 21, κε ζέκα ην «Δηζαγσγή ζην Γηαδίθηπν». Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθό Δκπόξην Οξγάλσζε Πσιήζεσλ Δπηρεηξήζεσλ». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 22, κε ζέκα ην «Ζιεθηξνληθό Δκπόξην». Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΗΑΣΑΖ Αζηηθή Δηαηξεία» (Υαληά Κξήηεο) ζην «Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ηειερώλ Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ», κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ εμέηαζε EUCIP ηνπ αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ. ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 55, κε ζέκα ηε ζεσξία Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ελόο Windows 2003 Server θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ελόο δηθηύνπ Microsoft Windows (administration of Microsoft Networks and Servers). Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΔΡΓΟΝ Κ.Δ.Κ.» (νύδα Υαλίσλ) ζε ελέξγεηα θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ κε ζέκα «Ζιεθηξνληθό Δκπόξην». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 15, κε ζέκα ην «Ζιεθηξνληθό Δκπόξην». Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζην Πξόγξακκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε Βηβιηνζεθνλόκσλ» (Έξγν:«Καηάξηηζε αλέξγσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο» / Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα: «Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε»). ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 45, κε ζέκα ηηο «Οη Βηβιηνζήθεο ζην Γηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ». Δηζεγεηήο ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά (ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.») γηα ην πξόγξακκα «ΤΕΔΤΞΗ» ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο 11

12 Νοέμβριος 2006 Οκηώβριος 2006 Μάϊος 2006 Απρίλιος 2006 Μάϊος 2006 Δεκέμβριος 2005 Οκηώβριος 2005 Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 12, κε ζέκα ηε «Γηαρείξηζε θαη Αζθάιεηα Γηθηύσλ Δπηθνηλσληώλ Ζ/Τ» Δηζεγεηήο ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΗΑΣΑΖ Αζηηθή Δηαηξεία») ζε εξγαδνκέλνπο ζην Γεκόζην Σνκέα ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Π.ΗΝ.ΔΠ. Κξήηεο, Σνκέαο Νέσλ Σερλνινγηώλ). ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 21, κε ζέκα «Windows-Word-Internet» Δηζεγεηήο ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΗΑΣΑΖ Αζηηθή Δηαηξεία») ζε εξγαδνκέλνπο ζην Γεκόζην Σνκέα ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Π.ΗΝ.ΔΠ. Κξήηεο, Σνκέαο Νέσλ Σερλνινγηώλ). ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 16, κε ζέκα ηελ «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ κε Access» Δηζεγεηήο ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά (ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.») γηα ην πξόγξακκα «ΤΕΔΤΞΗ» ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 24, κε ζέκα ηε «Γηαρείξηζε θαη Αζθάιεηα Γηθηύσλ Δπηθνηλσληώλ Ζ/Τ» Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΔΤΡΧΔΡΓΑΗΑΚΖ» (Πεξηβόιηα Υαλίσλ) ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο «πκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε επνρηαθά αλέξγσλ απνθνίησλ ησλ ηνπξηζηηθώλ ζρνιώλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο θαη πξνώζεζεο ηνπξηζηηθώλ παθέησλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 28 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΔΡΓΟΝ Κ.Δ.Κ.» (νύδα Υαλίσλ) ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο «Καηάξηηζε ζε Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ΣΠΔ ΗΗ». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 30, κε ζέκα ην «Microsoft Excel». Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ 12

13 Νοέμβριος 2005 Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο «Καηάξηηζε ζε Βαζηθέο Γεμηόηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ». ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 45, κε ζέκα ηηο «Δθαξκνγέο ζην Γηαδίθηπν». Φεβροσάριος 2005 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) Μάρηιος 2005 «ΓΗΑΣΑΖ Αζηηθή Δηαηξεία» (Υαληά Κξήηεο) ζην πξόγξακκα « ηνπ ΤΠ.ΑΝ.» ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 50, κε ζέκα ηελ εθκάζεζε ρεηξηζκνύ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο Windows 2000/XP, πινήγεζεο ζην Internet θαη εθαξκνγέο ηνπ (π.ρ. , WWW searching), ρεηξηζκνύ Microsoft Word, Microsoft Excel θαη Microsoft FrontPage (θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ) Οκηώβριος 2004 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ύγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο Τπεξεζίεο Α.Δ. - INTERFACE» (Υαληά Κξήηεο) ζηελ εθπαίδεπζε θαζεγεηώλ πιεξνθνξηθήο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ζην 6 ν Γπκλάζην Υαλίσλ κε ζέκαηα ηε δηαρείξηζε δηθηύνπ ππνινγηζηώλ Windows 2000/XP, ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Windows 2000/XP θαη ησλ πξνγξακκάησλ ISA, MS EXCHANGE SERVER ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 40. Ιούνιος 2004 Ιούλιος 2004 Δηζεγεηήο ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) «ΓΔΛΣΑ Αλαπηπμηαθή θαη Δθπαηδεπηηθή Δ.Π.Δ.» (Υαληά Κξήηεο) ζηελ ελέξγεηα θαηάξηηζεο «(Κ) ηειέρε Αλάπηπμεο Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ κε ρξήζε Windows 2000 Server», κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο Microsoft ηνπ αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ. ύλνιν σξώλ εηζεγήζεσλ: 100, κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ελόο Windows 2000 Server. Ακαδημαϊκά έηη Γηδαζθαιία ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ Οξπθηώλ Πόξσλ" (1ν εμάκελν ζπνπδώλ) (βάζεη ζύκβαζεο Π.Γ. 407). Ακαδημαϊκά έηη Γηδαζθαιία ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ Πεξηβάιινληνο" (1ν εμάκελν ζπνπδώλ) (βάζεη ζύκβαζεο Π.Γ. 407). ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο "Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ηνπ Μεραληθνύ Πεξηβάιινληνο" ζπλέηαμα ζεκεηώζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, ηηο νπνίεο νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ σο βαζηθό ζύγγξακκα ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. 13

14 Ακαδημαϊκό έηος Ιανοσάριος 1994 Οκηώβριος 1990 Νοέμβριος 1993 Γηδαζθαιία ηνπ πξνπηπρηαθνύ καζήκαηνο "Δθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνύ γηα Μεραληθνύο Πεξηβάιινληνο" (3ν εμάκελν ζπνπδώλ) (βάζεη ζύκβαζεο Π.Γ. 407). Οξγάλσζε θαη δηδαζθαιία ζεκηλαξίσλ ρξεκαηνδνηνύκελσλ από ην Τπ. Παηδείαο γηα ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε (Θέκαηα: DOS 6.0, MS-Windows 3.1, παθέηα ινγηζκηθνύ Microsoft γηα DOS, δηαρείξηζε NOVELL/NetWare, πξσηόθνιια δηθηύσλ). Oξγάλσζε θαη δηδαζθαιία ζεκηλαξίσλ ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα PrimeOS θαη ζην ζρεδηαζηηθό πξόγξακκα MEDUSA. Γηα ηα ζεκηλάξηα απηά ζπλέηαμα κηα ζεηξά ζεκεηώζεσλ, νη νπνίεο κνηξάδνληαλ θάζε ρξόλν ζηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην παξαπάλσ ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Δπίζεο, θαηά θαηξνύο ππήξμα εηζεγεηήο ζε ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε δίθηπα ππνινγηζηώλ θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ (administration) ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα UNIX (HP-UX, SUN-OS, SOLARIS) θαη ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft Windows 2000/

15 Σσγγραθική Δραζηηριόηηηα Δημοζιεύζεις «Πνηνηηθνί Γείθηεο Τπεξεζηώλ Βηβιηνζεθώλ θαη Γηαρείξηζε Πόξσλ: Μεζνδνινγίεο Αλάιπζεο θαη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο» (Α.Μελεηίου, Α.Καηζιρίκου), (15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάηρα-Πανεπιζηήμιο Παηρών 1-3 Νοεμβρίου 2006) 15

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ηνπ ΒΑΙΛΗ ΒΟΓΚΑ επηέκβξεο, 2013 ει. 1 - Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο Δπώλπκν / Όλνκα Γηεύζπλζε Βαζίιεο Βόγθαο νθνθιή Βεληδέινπ 36 Υαιάλδξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Δικηύων απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Η/Υ απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath) 1 Ειζαγφγή Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Διιάδα. Άξρηζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1975 ζαλ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ήκεξα αλήθεη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα