«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»"

Transcript

1 Πειραιάς «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία εξάπλωση των τεχνολογιών ασύρματης διάδοσης δεδομένων από την κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο ή άλλα ιδιωτικά δίκτυα (WLAN s) με σκοπό την μεταφορά πληροφοριών (sms, mms, http, s, χρήσιμα έγγραφα ή άλλα πολυμέσα) για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αύξηση της παραγωγικότητά τους, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης και υλοποίησης αντίστοιχων υπηρεσιών από οργανισμούς κοινής ωφελείας, υπουργεία, δημόσιους φορείς, τράπεζες, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις κα Με γνώμονα τα παραπάνω το ΥΕΝ προτίθεται να αναπτύξει υποδομές ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Access Points) μέσω της τεχνολογίας Wi- Fi (Wireless Fidelity) με περιοχές κάλυψης (Hot Spots) το κεντρικό κτίριο του ΥΕΝ και άλλα περιφερειακά κτίρια, Λιμενικές Αρχές και Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Δυνατότητα σύνδεσης - εκμετάλευσης της υπηρεσίας αυτής θα έχουν όλοι οι χρήστες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (φορητό υπολογιστή (laptop) ή υπολογιστή χειρός (PDA), κινητό τηλέφωνο κα.). Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει ένα εξελιγμένο κανάλι εξυπηρέτησης με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών, την διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το ΥΕΝ ή άλλους δημόσιους φορείς αλλά και την παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) σε πολίτες, σπουδαστές, αλλά και πόλο έλξης στην νεολαία (ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας) στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού-ανάπτυξης των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών (e-government) του ΥΕΝ. 1

2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η προμήθεια ηλεκτρονικού και δικτυακού εξοπλισμού. Θα απαιτηθεί επίσης η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού ώστε να παραδοθεί στο ΥΕΝ ένα νέο ανεξάρτητο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης για κάθε εγκατάσταση με πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet). Αναφορικά με τον δικτυακό εξοπλισμό προβλέπεται η προμήθεια Wireless Access Points, Modem/Routers, ISDN Modem/Routers, εξωτερικώνπρόσθετων κεραιών αποστολής-λήψης, Wireless Cards για προσωπικούς & φορητούς Η/Υ, όπως αυτός περιγράφεται στον πίνακα (1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πλήρη αναλυτική τεχνική περιγραφή της λύσης που προτείνει συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεκμηρίωση και τις τιμές ανά συσκευή σύμφωνα με τους τύπους σύνδεσης και τον ασύρματο δικτυακό εξοπλισμό που περιγράφονται στούς πίνακες (1),(2). Ο τύπος σύνδεσης ( ISDN) θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα των κατά τόπους κέντρων σύνδεσης του τηλεπικοινωνιακού παροχέα με προτεραιότητα στον τύπο σύνδεσης. Σε περίπτωση αδυναμίας κέντρου ISDN το ΥΕΝ δύναται να επιλέξει νέα τοποθεσία εγκατάστασης. Υπεύθυνο για την παροχή, διαχείριση και οικονομική επιβάρυνση των τελών των τηλεφωνικών γραμμών σύνδεσης που θα απαιτηθούν είναι το ΥΕΝ/ΔΟΥ. Τονίζεται ότι απαίτηση του παρόντος έργου είναι η κάλυψη των λειτουργικών χώρων των υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον αναλυτικό πίνακα (2). Τυχόν συπληρωματικός δικτυακός εξοπλισμός (switches, εξωτερικές κεραίες, καλώδια κα) που θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων θα προσφερθεί δωρέαν με επιβάρυνση του αναδόχου. Κρίνεται επιβεβλημένη η υποστήριξη συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισμού για την ασύρματη επικοινωνία ( ROUTER) του κτιρίου του ΥΕΝ με συσκευή αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (U.P.S.) για τουλάχιστον τριάντα λεπτά (30 ). 2

3 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕΝ/ΔΠΝΤ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης η οποία θα περιλαμβάνει συνολική εκπαίδευση τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών (π.χ. έξι άτομα για σαράντα ώρες) η οποία θα κατανεμηθεί στο τεχνικό προσωπικό του ΥΕΝ/ΔΠΝΤ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ή/και την διαχείριση ή/και την ασφάλεια των ασύρματων δικτυακών συστημάτων που θα εγκατασταθούν όσο και την παραμετροποίηση λογισμικού συναφούς εξοπλισμού (δρομολογητές, Firewalls κλπ). 4. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου στον οποίο περιλαμβάνεται επίσης ο χρόνος προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ορίζεται σε δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο χρόνο αυτό δεν προσμετράται ο χρόνος ενσωμάτωσης από τον ανάδοχο των τυχόν τροποποιήσεων - βελτιώσεων που θα ζητηθούν από το ΥΕΝ. Για την οριστική ποσοτική παραλαβή των ασύρματων δικτυακών εγκαταστάσεων τόσο στις υπηρεσίες του ΥΕΝ όσο και στην ΑΕΝ και τις Λιμενικές Αρχές θα παρίσταται ειδικός εμπειρογνόμονας που θα ορισθεί από το ΥΕΝ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο ΥΕΝ πλήρη κατάλογο του εξοπλισμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στον κατάλογο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: o Περιγραφή Υλικού o Κατασκευαστής o Μοντέλο o Σειριακός Αριθμός o Είδος και Αριθμός Παραστατικού Παράδοσης του Υλικού (Δελτίο αποστολής, τιμολόγιο κ.λ.π.) o Αριθμός Αδειών Χρήσης (Μόνο για προϊόντα λογισμικού) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στις θέσεις που θα του υποδείξει το Υ.Ε.Ν. και να τον παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και ομαλής λειτουργίας. Η εγκατάσταση κάθε ασύρματου συστήματος να γνωστοποιείται εγγράφως. 3

4 Προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής είναι η πλήρης λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα των ασύρματων συστημάτων. Οι τελευταίες δέκα (10) μέρες πριν την οριστική παραλαβή αποτελούν περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας των ασύρματων συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν συνεννοήσεως και σε συνεργασία με τους υπευθύνους του ΥΕΝ/ΔΠΝΤ, να προβεί στην εκτέλεση των κάθε είδους δοκιμών και ελέγχων που τυχόν ζητηθούν εφόσον δεν είναι καταστροφικές και προορίζονται για την διαπίστωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήματος 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος θα παρέξει στο ΥΕΝ δωρεάν Καλής Λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς επίσης και δωρεάν Συντήρηση/Τεχνική Υποστήριξη προκειμένου να διατηρηθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το προσφερόμενο σύστημα στο σύνολό του. Το χρονικό διάστημα της αναφερόμενης δωρεάν ς και Συντήρησης/Τεχνικής Υποστήριξης, επί ποινή απόρριψης, θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά του αναδόχου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) συνεχών ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου. 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη είναι οι ελάχιστες για τη λειτουργία του έργου. Προσφορές οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις χαρακτηρίζονται τεχνικά απαράδεκτες και απορρίπτονται. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να δώσει τιμή για την ετήσια συντήρηση υποστήριξη μετά το πέρας της ως άνω 24μηνης όμοιας. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΥΕΝ να προμηθευτεί την συντήρησηυποστήριξη της αναδόχου εταιρείας, μετά το πέρας της δωρεάν 24μηνης συντήρησης-υποστήριξης. 7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1) ACCESS POINT Standards IEEE g και συμβατότητα με IEEE b Data rate >= 54Mbps Frequency 2.412~2.472GHz (Europe) τουλάχιστον. Wireless operating range >=100m Modulation OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK Security >= 64-bit, 128-bit WEP encryption, WPA, MAC Address filtering Antenna Εσωτερική ή εξωτερική και δυνατότητα προσθήκης εξωτερικής. Ethernet interface >=1 RJ45 για 10/100BaseT Θερμοκρασία λειτουργίας Από 0 έως >=40ºC >=2 έτη. MODEM ROUTER Routing protocol TCP/UDP, DHCP,DNS, RIP, IPSec, L2TP, PPTP VPN Pass Through mode (IPSec, L2TP, PPTP) Standards IEEE g και συμβατότητα με IEEE b Data rate >= 54Mbps Frequency 2.412~2.472GHz (Europe) τουλάχιστον. Wireless operating range >=100m Modulation OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK Security >= 64-bit, 128-bit WEP encryption, WPA Ethernet interface >=4 RJ45 για 10/100BaseT Adsl interface 1 RJ11 port για μέσω ISDN ή PSTN γραμμής. Θερμοκρασία λειτουργίας Από 0 έως >=40ºC >=1 έτη. Διαχείριση Μέσω web interface 5

6 ISDN ROUTER WΑΝ interface LAN interface Network protocols Επιπλέον Χαρακτηριστικά Διαχείριση Θερμοκρασία λειτουργίας 1 θύρα RJ-45 ISDN BRI >=1 θύρες 10-BaseT Ethernet IP protocol routing, RIP1, RIP2, static route, PPP DHCP, NAT, VPN SNMP, telnet, tftp, web based tool Από 0 έως >=40ºC >=1 έτη. WIRELESS CARD Standards Data rate Frequency Wireless operating range Modulation Security Interface IEEE g και συμβατότητα με IEEE b >= 54Mbps 2.412~2.472GHz (Europe) τουλάχιστον. >=70m OFDM, CCK >= 64-bit, 128-bit WEP encryption, WPA PCI bus USB - CardBus PC Card Type II slot >=1 έτη. Κρίνεται επιβεβλημένη η προμήθεια τριάντα (30) τουλάχιστον Wireless Cards (15 USB 15 CardBus PC Card Type II slot) 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (2) Υπηρεσία ΥΕΝ (Γρ.Λαμπράκη 150 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΥΕΝ/ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Γρ.Λαμπράκη 154 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (προτείνεται η ασύρματη ζεύξη του κτιρίου του ΥΕΝ με την αίθουσα εκδηλώσεων ΥΕΝ) YEN (ΓΓΛ&ΛΠ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Χώρος κάλυψης - Ελάχιστες απαιτήσεις ασύρματου εξοπλισμού όλο το κτίριο του ΥΕΝ + Ενιαίος χώρος αίθουσας εκδηλώσεων 200 τ.μ. >= 50 Access points ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ (2 όροφοι) >= 15 Access Points Κ.Λ. Ραφήνας >=1 Access point Tύπος Σύνδεσης - Χωρητικότητα 1 Μbps 512 Kbps 512 Kbps Κ.Λ. Ηρακλείου >=1 Access point 512 Kbps Α.Ε.Ν./ΥΔΡΑΣ Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.Ν./ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Ν./ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.Ν./ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ν./ΚΥΜΗΣ Α.Ε.Ν./ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ν./ΟΙΝΟΥΣΩΝ Α.Ε.Ν./ΣΥΡΟΥ Α.Ε.Ν./ΧΙΟΥ ΚΕΣΕΝ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 15 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ενιαίος χώρος 100 τ.μ.>= 1 Αccess point για κάθε ΑΕΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 30Τ.Μ..>= 1 Αccess point για κάθε Λ/Σ 512 Kbps ή ISDN ή ISDN 7

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/94/5035 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα