ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ INTERIM PROGRESS REPORT FORM FOR RESEARCH PROJECTS FUNDED BY DESMI ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT TITLE ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ HOST ORGANISATION ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT COORDINATOR Design and Implementation of a Novel Wireless Receiver Chain Using Metamaterial Quad Band Devices 1

2

3 Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ / INTERIM REPORT SUBMISSION GUIDELINES Η Ενδιάµεση Έκθεση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή (σε δύο δεµένα αντίγραφα), το αργότερο δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης του Έργου. Η Ενδιάµεση Έκθεση περιλαµβάνει τρία µέρη: The Interim Report is submitted in electronic and print format (in two bound copies), within two months of the Project s completion date, at the latest. The Interim Report comprises of the following three parts: ΜΕΡΟΣ Α / PART A - Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου / Interim Progress Report Α.1. Γενικά Στοιχεία Έργου / General Project Information Α.. Περίληψη / Abstract Α.3. Υλοποίηση Έργου / Project Implementation Α.4. Πίνακας εσµών Εργασίας / Work Packages Table ΜΕΡΟΣ Β / PART B Παραρτήµατα / Annexes Β.1. Παράρτηµα Β1 - Παραδοτέα του Έργου / Annex B1 Project Deliverables Β.. Παράρτηµα Β - Άλλες Πληροφορίες / Annex B - Other Information ΜΕΡΟΣ Γ / PART C - Ενδιάµεση Έκθεση Οικονοµικών Πεπραγµένων / Interim Financial Report Η Ενδιάµεση Έκθεση Οικονοµικών Πεπραγµένων υποβάλλεται σε ξεχωριστό ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στον ιστοχώρο του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας σε µορφή αρχείου Excel. The Interim Financial Report is submitted in a separate form in excel format available on the Research Promotion Foundation s website. 3

4 Μ Ε Ρ Ο Σ Α / P A R T A Α.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / GENERAL PROJECT INFORMATION Πρόγραµµα Programme ράση Action Αριθµός Πρωτοκόλλου Έργου Project Protocol Number Τίτλος Έργου Project Title Ανάδοχος Φορέας Host Organisation INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Communication Technologies Design and Implementation of a Novel Wireless Receiver Chain Using Metamaterial Quad Band Συντονιστής Έργου Project Coordinator Ηµεροµηνία Έναρξης Έργου Project Starting Date Ηµεροµηνία Λήξης Έργου Project Completion Date Ηµεροµηνία Υποβολής Έκθεσης Report Submission Date Εγκεκριµένη Επιχορήγηση Approved Funding Ποσό που καταβλήθηκε από το ΙΠΕ (µέχρι στιγµής) Funding Received from RPF (so far) Ποσό που δαπανήθηκε (µέχρι στιγµής) Actual Expenses Incurred (so far)... ΕΥΡΩ / EUR ΕΥΡΩ / EUR... ΕΥΡΩ / EUR 4

5 Στοιχεία Επικοινωνίας Συντονιστή Έργου / Project Coordinator s Contact Information ιεύθυνση Address Τηλέφωνα Telephone No. Τηλεοµοιότυπο Fax No. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο address Α.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (µέχρι 500 λέξεις σε κάθε γλώσσα) / ABSTRACT (up to 500 words in each language) Σύντοµη περιγραφή της πορείας υλοποίησης του Έργου. Να δίνεται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Short description of Project implementation. Should be provided both in Greek and English. In the first half period of the project, all the deliverables set out in the project proposal have been met. Multiband systems (electronic systems that use more than one portions of the electromagnetic spectrum at the same time, for their operation) are in use today in a large number of commercial, scientific and military applications. Such applications include satellite communications, radiometers, scatterometers, and radar for commercial, scientific and military end- users. In these applications, the use of multiple frequencies enables the simultaneous access to bandwidths or gathering of additional data sets for the analysis of natural or man-made targets. Other applications are in mobile telephony, wi-fi and GPS for commercial applications where the combined functionality is needed in the next generation of handheld devices. Currently, the multiband capability is achieved by using subsystem blocks, each designed to operate at a single frequency band. Thus in a multiband system, there is redundant hardware that increases the cost, weight and complexity of such systems. The main objective of this project is the design, development and fabrication of passive quad-band components using metamaterial technology which can ultimately be used in a multiband system. Another goal is to establish a design methodology for the realization of quad-band devices which is essential to the spread of this technology as well as a way to build fully printed metamaterial unit cells. We have proposed the design of a branch-line coupler which forms an integral part of other subsystem blocks such as mixers, amplifiers and phase shifters. A quad-band antenna is also proposed that will serve as the interface between the received electromagnetic wave and the quad-band system. These parts will then be integrated to form an RF system chain and an analysis of the performance of the fabricated RF chain will follow. During the course of this project, some of the goals have already been achieved, while work will begin to accomplish the rests shortly. In short, the design methodology for the realization of the unit cells has been developed and unit cells using this theory have been designed, which will form the building blocks for the devices that will be constructed subsequently. The work on the mixer, the antenna and the integration will be completed during the next 5

6 half of the project. We anticipate that the resulting work will prove that true multiband systems are achievable using metamaterial technology and our estimation is that hardware savings will result which can be translated into cost savings through size and complexity reduction. It is expected that dissemination of the findings will primarily be done through publications in well respected journals and through participation in major conferences in the field. The project is on course to meet future deliverables, and no problems with progress have been encountered so far. Κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του έργου, όλα τα παραδοτέα έχουν ολοκληρωθεί σύµφωνα µε την αντίστοιχη ερευνητική πρόταση. Συστήµατα που λειτουργούν σε πολλαπλές συχνότητες, χρησιµοποιούνται σήµερα σε ένα µεγάλο αριθµό εµπορικών, επιστηµονικών και στρατιωτικών εφαρµογών. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν δορυφορικές επικοινωνίες, συστήµατα ραδιοµέτρησης και µέτρησης διάχυσης και συστήµατα ραντάρ. Σε αυτές τις εφαρµογές, η χρήση πολλαπλών συχνοτήτων επιτρέπει ταυτόχρονες προσβάσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες ή συλλογή επιπλέον δεδοµένων για ανάλυση φυσικών ή τεχνιτών στόχων. Άλλες εφαρµογές περιλαµβάνουν την κινητή τηλεφωνία, wifi και GPS για εµπορικές χρήσεις, όπου η ταυτόχρονη χρήση υπηρεσιών είναι απαραίτητη στις µελλοντικές συσκευές. Σήµερα, η χρήση πολλαπλών συχνοτήτων επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός υποσυστήµατος για κάθε συχνότητα άρα σε τέτοιες συσκευές υπάρχει µεγαλύτερη χρήση εξαρτηµάτων που αυξάνει το κόστος, το βάρος και την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η κατασκευή υποσυστηµάτων τετραπλών συχνοτήτων µε τη χρήση τεχνολογίας µεταυλικών που βρίσκουν εφαρµογή σε συστήµατα πολλαπλών συχνοτήτων. Επίσης, η ανάπτυξη µεθοδολογίας σχεδιασµού για την υλοποίηση τέτοιων υποσυστηµάτων τετραπλών συχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη διάχυση της τεχνολογίας αυτής ως µέσου σχεδιασµού µεταυλικών. Προτείναµε την ανάπτυξη ενός Branch-Line coupler που αποτελεί συστατικό στοιχείο άλλων υποσυστηµάτων όπως π.χ. µείκτες, ενισχυτές και µετατροπείς φάσης. Επίσης προτείναµε την ανάπτυξη αντένας τετραπλών συχνοτήτων που θα χρησιµεύσει ως διεπαφή µεταξύ του εισερχόµενου ηλεκτροµαγνητικού κύµατος και του συστήµατος τεσσάρων συχνοτήτων. Αυτά τα στοιχεία, όταν ολοκληρωθούν σε µια λειτουργική αλυσίδα θα αναλυθούν ως σύνολο. Σε αυτό το έργο, κάποιοι από τους πιο πάνω στόχου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εργασία για τους υπόλοιπους θα ξεκινήσει σύντοµα. Περιληπτικά, η µεθοδολογία σχεδιασµού των µεταυλικών έχει αναπτυχθεί και τα κυψελοστοιχεία έχουν ήδη κατασκευαστεί µε τη χρήση αυτής της µεθοδολογίας. Η εργασία για τον µείκτη και την αντένα, καθώς και η ανάλυση του ολοκληρωµένου συστήµατος θα ακολουθήσει. 6

7 Αναµένουµε ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας θα αποδείξουν ότι συστήµατα πολλαπλών συχνοτήτων είναι εφικτά χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των µεταυλικών και υπολογίζουµε ότι θα είναι δυνατή η µείωση των εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, γεγονός που µεταφράζεται σε εξοικονοµήσεις κόστους κατασκευή, µέσω της µείωσης της πολυπλοκότητας και µεγέθους. Η διάχυση των αποτελεσµάτων θα γίνει έσω δηµοσιεύσεων σε αναγνωρισµένου κύρους περιοδικά και µε συµµετοχή σε µεγάλες διασκέψεις. Το έργο αναµένεται να φέρει εις πέρας όλα τα παραδοτέα και µέχρι τώρα δεν συναντήθηκαν οποιαδήποτε προβλήµατα στην υλοποίηση του έργου. Α.3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (µέχρι 1500 λέξεις ανά Ε) / PROJECT IMPLEMENTATION (up to 1500 words per WP) Τίτλος έσµης Εργασίας Work Package Title Κωδικός Φορέα Partner Code Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα (µε βάση το Συµβόλαιο) Personmonths per Partner (according to the Contract) Ε1: ιαχείριση Έργου WP1: Project Management ΑΦ / HO ΣΦ1 / PA1 ΣΦ / PA ΣΦ3 / PA3 ΣΦ4 / PA

8 εδουλευµένοι Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα Personmonths Worked per Partner Στόχοι έσµης Εργασίας (όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του Συµβολαίου) Work Package Objectives (as described in Annex I of the Contract) Αναφέρονται επιγραµµατικά οι στόχοι της παρούσας έσµης Εργασίας. Briefly describe the objectives of this Work Package. 1) Define work distribution between all participants. ) Assign milestones and define schedules for the project implementation and completion. 3) Define reporting procedure. 4) Plan and control all aspects of the project to achieve its objectives on-time and within budget. Περιγραφή Εργασίας Work Description Καταγράφονται οι δραστηριότητες που αφορούν στη ιαχείριση του Έργου, τυχόν προβλήµατα που προέκυψαν στo πλαίσιο του Συντονισµού του ικτύου Συνεργασίας και πως αυτά επιλύθηκαν. Describe the Project Management activities, any problems that were encountered in managing the Network and how these were resolved. The overall project management is provided by the Project Coordinator (PC) who oversees the project as a whole. The PC is responsible for the planning and monitoring of the work of the consortium and tracks deliverables and is responsible for the management and interim progress reports, cost statements and for the final report. The PC monitors that work (including project deliverables and milestones) is progressing according to the project plan and schedule of work. The PC maintains the plan and produces reports against the plan, and provides revisions of the plan (if necessary) as agreed by the project's management committee. The PC is also responsible for scheduling and organizing meetings for regular review of the work in progress in particular WP's. For the smooth operation of the project, the work has been divided into Work Packages and Deliverables based on which the project's progress is secured and monitored. A team member from the HO has been defined to be responsible for each of the Work Packages (Work Package Leaders) and also coordinates the distribution of work between the participating parties. The HO has the responsibility of reporting the progress of the project to the RFP through bi-annual reports, interim and final progress reports. The Quality Control aspect of the project is performed through the regular meetings with the Team Members, the contact with the Partners and the submission of the formal reports to the PC. Thus far, the bi-annual deliverables D1(a) and D1(b) have been submitted. This report is submitted against deliverable D. Regular meetings between the PC and the HO people are being held on a weekly basis. Παραδοτέα Deliverables Αναφέρονται τα Παραδοτέα που προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Στο πλαίσιο της έσµης Εργασίας 1, ως παραδοτέα περιλαµβάνονται οι Εκθέσεις Προόδου (Εξαµηνιαίες, Ενδιάµεση και Τελική Έκθεση Προόδου) που θα πρέπει να υποβληθούν στο ΙΠΕ κατά τη διάρκεια του Έργου. Describe the Deliverables emerging from this Work Package. All Progress Reports (Six month, Interim and Final Progress Reports) submitted to RPF during project implementation should be included as Deliverables of Work Package 1. 8

9 D1) Bi-annual (six month) reports (D1(a) Report 1, D1(b) Report, D1(c) Report 3, D1(d) Report 4. D) Interim report. D3) Final Progress report. 9

10 Τίτλος έσµης Εργασίας Work Package Title Κωδικός Φορέα Partner Code Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα (µε βάση το Συµβόλαιο) Personmonths per Partner (according to the Contract) εδουλευµένοι Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα Personmonths Worked per Partner Ε: ιάχυση & Εκµετάλλευση Αποτελεσµάτων WP: Dissemination and Exploitation of Results ΑΦ / HO ΣΦ1 / PA1 ΣΦ / PA ΣΦ3 / PA3 ΣΦ4 / PA Στόχοι έσµης Εργασίας (όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του Συµβολαίου) Work Package Objectives (as described in Annex I of the Contract) Αναφέρονται επιγραµµατικά οι στόχοι της παρούσας έσµης Εργασίας. Briefly describe the objectives of this Work Package. 1) Promote dissemination of project results in the relevant international forums. ) Encourage exploitation of results. 3) Maximize the visibility of the HO to the scientific community, industry and potential end users. Περιγραφή Εργασίας Βαθµός Υλοποίησης των Στόχων της έσµης Εργασίας Work Description Degree of Work Package Objectives Implementation Καταγράφονται οι δραστηριότητες που εντάσσονται στη ιάχυση και Εκµετάλλευση Αποτελεσµάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στο βαθµό υλοποίησής τους (δίνονται αριθµητικές και ποσοτικές αναφορές στα επί µέρους στάδια όπου εφαρµόζεται), στο Φορέα που ανάλαβε και διεκπεραίωσε την κάθε δραστηριότητα, σε πιθανά προβλήµατα που προέκυψαν και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. Describe the implementation of activities regarding dissemination and exploitation of results (quantitative information should be provided where applicable), the PA responsible for each activity, any problems that were encountered and how they were resolved, as well as any deviations from the initial objectives. It is important that the techniques and practices developed within the project continue to exist beyond the life of the project. The project's web site is an important persistent and continuing resource for researchers, practicing engineers, hardware developers and commercial implementers in the European Community and beyond. The main expected result is the spread of our technology and its application in the next generation of wireless systems. Through the far-reaching network of partners and associates of the contributing scientists in academia and industry, the products of the intellectual property will be promoted by the consortium aiming at the exploitation of the resulting hardware for the benefit of the involved institutions, and as an extension for the Cypriot economy. This can be achieved in the form of licensing of the intellectual property, as well as the creation SME companies that will promote the new ideas and technologies that will be the product of the proposed work. Finally, a workshop is anticipated toward the end of the project to provide information to all interested parties and individuals. The HO along with PA are the organizations involved in this Work Package. Thus far, the website has been created by the HO against deliverable D5 and its content is updated whenever new results come out. The journal and conference publications, as well as the workshop will 10

11 occur in the second half of the project. Παραδοτέα Deliverables Αναφέρονται επιγραµµατικά τα Παραδοτέα που προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Στo πλαίσιο της έσµης Εργασίας, ως παραδοτέα περιλαµβάνονται οι δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, η διοργάνωση τοπικών ηµερίδων για παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Έργου, οι παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων του Έργου σε συνέδρια του εξωτερικού, οι αιτήσεις για κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων, κα. Describe the Deliverables emerging from Work Package including publications in peer-reviewed journals, organisation of local info days for the dissemination of Project results, participation in conferences abroad, patent applications, etc. D4) Presentations of key results in journals and conferences (indicative number of publications between 1-3). D5) Website development. D6) Workshop held at the HO. 11

12 Σηµείωση: Για την περιγραφή των υπόλοιπων εσµών Εργασίας θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο πιο κάτω Πίνακας. Note: For the description of each additional Work Package the following Table template should be used. Τίτλος έσµης Εργασίας Work Package Title Κωδικός Φορέα Partner Code Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα (µε βάση το Συµβόλαιο) Personmonths per Partner (according to the Contact) εδουλευµένοι Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα Personmonths Worked per Partner Ε3:Ανάπτυξη Θεωρίας WP3:Theory Development ΑΦ / HO ΣΦ1 / PA1 ΣΦ / PA ΣΦ3 / PA3 ΣΦ4 / PA Στόχοι έσµης Εργασίας (όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του Συµβολαίου) Work Package Objectives (as described in Annex I of the Contract) Αναφέρονται επιγραµµατικά οι στόχοι της παρούσας έσµης Εργασίας. Briefly describe the objectives of this Work Package. 1) Develop the necessary theory for the customization of the passband location and width ) Formulate appropriate dispersion relations for the unit cells and create MATLAB code capable of computing unit cell lumped elements based on the dispersion relation. 3) Verify operation of the unit cells at the design frequencies based on the generated MATLAB results. 4) Create unit cell microwave circuit models for each type of unit cell. Περιγραφή Εργασίας - Βαθµός Υλοποίησης των Στόχων της έσµης Εργασίας / Work Description - Degree of Work Package Objectives Implementation Καταγράφονται οι δραστηριότητες που εντάσσονται στη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά στο βαθµό υλοποίησής τους (δίνονται αριθµητικές και ποσοτικές αναφορές στα επί µέρους στάδια όπου εφαρµόζεται), στο Φορέα που ανάλαβε και διεκπεραίωσε την κάθε δραστηριότητα, σε πιθανά προβλήµατα που προέκυψαν και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. Describe the activities implemented in the frame of this Work Package (quantitative information should be provided where applicable), the PA responsible for each activity, any problems that were encountered and how they were resolved, as well as any deviations from the initial objectives. In the first part of the work, the required theory was developed that formed the basis for the succeeding work packages. Advanced filter/ network theory through pole/ zero analysis was used for this purpose in order to formulate the necessary mathematical expressions (transfer functions) that enabled the customization of the location and the width of the four selected bands of operation. The frequency response of the generalized filter, can be expressed as a ratio of two polynomials in s, where s = jω, and is referred to as a transfer function. Mathematically, this can be stated as N( s) T ( s) = D( s) The roots of the denominator polynomial are called poles and the roots of the numerator polynomials are referred to as zeros. In this Work Package a pole and zero analysis of the transfer function of a NRI-TL unit cell was performed and the relevant theory for the design of customized quad-band metamaterials was developed. Standard periodic analysis is often used to describe the dispersion characteristics of microwave 1

13 periodic structures using the ABCD matrix. Using this method for the unit cell structure, yields the dispersion relation: cosβ d = (1+ Z B YB ) where Z B and Y B are the series impedance and shunt admittance of the unit cell shown and βd is the phase shift occurred per unit cell. The quad band nature of the unit cell can be seen on the dispersion diagram where for a given phase shift per unit cell there are four corresponding frequencies. In this part of the work, in order to improve design accuracy the unit cell was extended to contain the effect of the transmission lines that are unavoidable in a practical circuit. The new dispersion relation was derived from the periodic analysis and a MATLAB function was created to yield the resulting frequencies for a desired phase shift. The discrete component values (capacitors and inductors) were also calculated using the given design frequencies and proper phase shifts for each type of unit cell required for the RF blocks that make up the chain. Based on the generalized NRI-TL, the conventional transmission lines that make up the conventional devices were replaced. An example of such generalized NRI-TL has been fabricated at the HO as proof of concept. Using this type of generalized NRI-TL, microwave models were created using the commercial Microwave Office circuit simulator software package and the Ansoft HFSS full-wave EM simulation software in order to increase accuracy of the simulated results. In addition, because different types of devices are required according to the methodology outlined previously, a unit cell simulation was needed for each type of device. The organizations engaged in this Work Package were the Host Organization and PA1, and all relevant deliverables for this WP have been submitted. Μεθοδολογία και Αποτελέσµατα Methodology and Results Περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και αναλύονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Describe in detail the methodology used and the results achieved in this Work Package. Fig. 1 shows the model of a typical Generalized NRI-TL unit cell. Zh Zh Yv Fig. 1. Generalized NRI-TL circuit Model In Fig., the circuit of Fig. 1 can be represented by the following -port network, which has the ABCD matrix of (1). 13

14 Zh Zh Yv Fig.. -port network representation of the circuit in Fig.1 The ABCD Matrix of the above -port circuit is given by the well known relation: A B 1+ Z hyv Z h (+ Z hyv ) = (1) C D Yv 1+ Z hyv Where in the case of the Generalized NRI-TL unit cell, 1 1 Z h = jωlhs / + + () jωc 1 hs jωc hp / + jωl And 1 1 Yv = jωcvp + + (3) jωl 1 vp jωlvs + jωcvs Considering that the resonant frequencies of the resonators in the circuit are described by : hp ω = 1/ L C (4) ω hs hp vp hs vp hs ω = 1/ L C (6) vs = 1/ L hp vs C vp ω = 1/ L C (7) vs hp (5) Then, Zh and Yv can be rewritten as ω hs j Z h = jωlhs / (1 ) (8) ω ω hp ωc hp / (1 ) ω And ω vp j Yv = jωcvp (1 ) (9) ω ω vs ωlvs (1 ) ω From the theory on the analysis of infinite periodic structures, for the case of a nonattenuating, propagating wave on the periodic structure, the corresponding Bloch propagation constant (dispersion relation) of the above unit cell, is given by the following equation: A+ D cosβ d = ( ) (10) 14

15 By substituting (8) and (9) into (10), we obtain the following dispersion relation: cosβ d = 1+ Z Y h v (11) Under the closed stopband condition, we get two passbands, separated by a stopband centered at ω or, which is the resonant frequency of the parallel resonator in the horizontal branch of the circuit as well as the series resonator in the vertical branch of the circuit. At the center of the passband, the phase velocity is infinite and this can be expressed as the frequencies where β=0. The stopband at ω or is created when the vertical branch becomes short circuited and the horizontal branch becomes open circuited. This means that at the stopband, there is no propagation and this can be expressed as the frequencies where β is infinite. By (11), the β=0 frequencies are found by if we set Z = 0 and Y = 0. To find the frequencies where Z = 0 and Y v ω h = 0, we set (8) and (9) equal to zero, resulting in the following equations: = ω ω ω ω ω ω ω ω (1) hor _ zero 0.5( hp + hs + hshp ) ± 0.5 ( hp + hs + hshp ) 4 hs hp Where ω = 4 / L C (13) ω hshp hs hp = ω ω ω ω ω ω ω ω (14) ver _ zero 0.5( vs + vp + vsvp ) ± 0.5 ( vs + vp + vsvp ) 4 vs vp Where ω = 1/ L C (15) vsvp vs vp v By setting these two sets of zero frequencies equal, we get the closed stopband condition, when ω = ω = ω (16) hp vs or ω hs = ω vp (17) LhsChp And ω hshp = ωvsvp or = LvsCvp (18) 4 Equation (18), defines the center of the stopband that separates the two passbands. This can be seen by inspection of Fig. 1, where at the frequency ωor the parallel resonator in the horizontal branch becomes open circuited and the series resonator in the vertical branch becomes short circuited. The passband centers are defined by equation (15), which are defined at the frequencies where β=0. In addition, as a result of equations (16)-(18), the impedance of the horizontal branch Z h and the admittance of the vertical branch Y v become equal within a constant, defined below by the calculation of the Bloch impedance of the circuit. Again, from the analysis of periodic structures, we know that A D+ ( A+ D) 4 Z Bloch = (19) C By substitution of the ABDC parameters, we then obtain Z = Z (0) h Z Bloch + Yv hy v At around the β=0 frequencies, (0) becomes Z h Z Bloch (1) Y Z = Z Y () h h qy v v Bloch Z = (3) v Where q= Z Bloch is the Bloch impedance at the centers of the passbands where β=0. Substituting (8) and (9) into (1), results in the following expression: 15 h

16 L hs Z Bloch (4) Cvp From (11) and (3), (1 cosβd) With A = = Y vp (5) ( q) From (3) and (3), the following polynomial is established: 4 A 3 Aωor ω ω ( ωor + ωvp + ωvsvp ) ω + ω+ ωorωvp = 0 (6) C C vp vp The above polynomial has the four roots, ω1, ω, ω3, ω 4. Therefore, the polynomial yields four equations for the four unknowns C vp, ω or, ω vp, ω vsvp. By relating the known roots to the polynomial coefficients, we get: C = ω ω ωω = ω ω (7) or vp A C = ω + ω ω + ) = (8) C C 1 ( 1 3 ω4 C vp = ( ω ω ωω + ωω + ω ω ω ω + ωω = ( ω + ω + ω or vp vsvp Aωor = ( ω 1ωω ωωω 3 4 ωω 1 ω3 + ωω 1 ω4 = (30) C 3 ) From the above four equations, the four unknowns can be solved. A C vp = (31) C 1 C C ω = 3 (3) or 1 C ω = C 1 vp 0 C (33) 3 C C 3 1 ω vsvp = C C0 (34) C1 C3 Then, the rest of the component values can be evaluated. 1 Lvp = (35) ω C vp Lvs ωvsvp vp 1 = (36) C Cvs ωor vs vp 1 = (37) L L = (38) hs qc vp 1 = (39) L Chs ωvp C hp hs hs 4LvsCvp = (40) L vp ) (9) 16

17 1 = (41) C Lhp ωor hp Theory of a GNRI-TL with host TL Any such realizable unit cell such as the one discussed above, must unavoidably have transmission line sections to host the lumped element components that make up the unit cell. The effect of these transmission lines is a shift of the target frequencies at a desired phase shift. Thus a new model must be considered, where these effects are calculated and taken into account when designing such unit cells. One way to calculate these effects is by following the same reasoning as above, but the unit cell model must also include the transmission lines. Fig. 3 shows how this is done. Zo, l Zh Yv Zh Zo, l Fig. 3. Unit Cell -port with host TL The ABCD Matrix of the above -port circuit is given by the relation: A C B cosβl = D jy0 sinβl jz 0 sinβl 1+ Z hy cosβl Yv Z + l h ( Z hyv ) cosβ 1+ Z Y jy sinβl h v 0 jz 0 sinβl cosβl evaluating the above matrix multiplication, the following ABCD parameters result: A= (1+ Z Y )cos l+ jz Y [ Z (1+ Z Y ) + Z ]sinβl cosβl+ jy sinβl cosβl Y Z v h v β 0 v h h v h (1+ (4) After where l is the length of the host transmission line and βl represents the phase shift incurred by the transmission line. Thus, the new dispersion relation, becomes: cosβ d = (1+ Z hy v)(cos βl sin βl) + j{ Yo[ Z h (1+ Z hyv ) + Z h ]} The imaginary term of the above equation must be zero, which results in the following: cosβ d = (1+ Z hy v)(cos βl 1) As an example, let s consider the case where a phase shift Φ=βd= 45 0 is required at the frequencies f1=1ghz, f=ghz, f3=4ghz and f5=5ghz. The host transmission line, has a phase shift of 0.5 radians (around 15 degrees). Plotting the above two dispersion relations with respect to frequency, results in the following graph in Fig.4. Z h Y v )sin 17

18 8 Plot of Dispersion Relation Frequency > bd > π Fig. 4. Plot of the dispersion relations, with and without the host TL The blue line represents the Generalized NRI-TL and the red line represents the Generalized NRI- TL with the host TL. The black vertical line is located at βd=45 degrees. The four points where the βd=45 degree line cuts the blue dispersion line, are the four design frequencies. It can be seen that this βd=45 degree line intersects the red dispersion line not at the design frequencies, but at frequencies that are offset by a certain amount. This is the error that should be rectified. To do this, the series inductance and the shunt capacitance of the host TL should be calculated and subtracted from the Generalized NRI-TL values of Lhs and C hp respectively. Then a recalculation of all the other component values must be done, and the unit cell performance recalculated. Fig. 5 below, shows the correction that occurs and is represented by the green curve which now coincides with the blue curve of the original, theoretical unit cell at the four design frequencies and at the desired phase shift of 45 degrees. 5 Plot of Dispersion Relation Frequency > bd > π

19 Παραδοτέα Deliverables Αναφέρονται επιγραµµατικά τα Παραδοτέα που προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Describe the Deliverables emerging from this Work Package. D7) Pole-zero analysis and transfer function development for generalized NRI-TL unit cell D8) Dispersion relations for each type of unit cell. D9) MATLAB function capable of computing the design frequencies and component values for a given phase shift. Τίτλος έσµης Εργασίας Work Package Title Κωδικός Φορέα Partner Code Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα (µε βάση το Συµβόλαιο) Personmonths per Partner (according to the Contact) εδουλευµένοι Ανθρωποµήνες για κάθε Φορέα Personmonths Worked per Partner Ε4:Ανάπτυξη κυψελοστοιχείων WP4: Development of fully printed and lumped element quad band unit cells ΑΦ / HO ΣΦ1 / PA1 ΣΦ / PA ΣΦ3 / PA3 ΣΦ4 / PA Στόχοι έσµης Εργασίας (όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του Συµβολαίου) Work Package Objectives (as described in Annex I of the Contract) Αναφέρονται επιγραµµατικά οι στόχοι της παρούσας έσµης Εργασίας. Briefly describe the objectives of this Work Package. 1) Develop full wave EM simulations for the quad band unit cells required. ) Unit Cells layout and assembly. 3) Fabricate the metamaterial unit cells. 4) Test and tune the fabricated devices. Περιγραφή Εργασίας - Βαθµός Υλοποίησης των Στόχων της έσµης Εργασίας / Work Description - Degree of Work Package Objectives Implementation Καταγράφονται οι δραστηριότητες που εντάσσονται στη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά στο βαθµό υλοποίησής τους (δίνονται αριθµητικές και ποσοτικές αναφορές στα επί µέρους στάδια όπου εφαρµόζεται), στο Φορέα που ανάλαβε και διεκπεραίωσε την κάθε δραστηριότητα, σε πιθανά προβλήµατα που προέκυψαν και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. Describe the activities implemented in the frame of this Work Package (quantitative information should be provided where applicable), the PA responsible for each activity, any problems that were encountered and how they were resolved, as well as any deviations from the initial objectives. For the successful operation of the quad-band components in the subsequent Work Packages, their building blocks had to be developed first. These building blocks are fully printed NRI-TL unit cells with characteristic impedances of 50 ohms and ohms. For their design, the Theory developed in WP3 was used to realize the optimum band location and width. Full wave EM simulations were performed and their equivalent circuit parameters were extracted. The goal was to be able to design the unit cell for the set of frequencies set fourth by WP3 and a corresponding insertion phase of βd=π/ at these frequencies. The design equations that yield the 19

20 component values of the divider unit cells are the following: 1 Chs =, L ω C 1 1 hp =, C or L ω vs =, or L ω or = hs ω z ωz1 hp vs 1 =, C vp Lvpω or L hp = L hs, ωor In these equations, ω or is the resonators center frequency, C hs, C hp, C vs and C vp are the unit cell resonator capacitances and L hs, L hp, L vs and L vp are the corresponding resonator inductances. An example lumped element quad band unit cell and has been fabricated at the PCB laboratory of the HO. Fully printed circuits were not designed due to the difficulties in modelling and limitations in the manufacturing capabilities of our lab. Additionally, in this Work Package, a simulation was developed to explore the possibility of making quad band components using a cascade of unit cells. Once the unit cell microwave models were completed the layout gerber files were generated. The next step was be to import these gerber files into computer-aided manufacturing (CAM) software in order to separate the various circuit board layers and assign appropriate milling and drilling tools to each layer. The output of the CAM software was then used to feed the circuit board plotter with the machine language data that was used for the PCB milling functions of the H100 circuit board plotter. After the board machining was complete, they were prepared for assembly. Soft substrates were not used. Fabrication is still pending due to the delay in receiving the necessary capacitors to complete the build. Following fabrication, the unit cells will be tested using the Agilent E8363B Vector Network Analyzer (VNA) available in the PCB lab. -port magnitude and phase data will be taken and based on this data, the device will be tuned if necessary to improve performance. The involved organizations in this Work Package are the HO and PA1. Μεθοδολογία και Αποτελέσµατα Methodology and Results Περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε και αναλύονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Describe in detail the methodology used and the results achieved in this Work Package. The four frequencies of operation that were chosen were f1=900mhz, f=1.55ghz, f3=.017ghz and f4=.59ghz. The desired phase shift that we wish to be incurred by each unit cell at these four frequencies is 45 degrees. Using the equations and the software developed in WP3, the 50ohm, 35.35ohm and 70.7 ohm unit cells were designed in the circuit simulator. The schematic of the 50 ohm unit cell is shown below: 0

21 This unit cell has its host Transmission Line length included in it and its effects are taken into account in the calculation of the required component values. The figures below show the magnitude and phase data of these unit cells 1

22 It can be seen from the figures above that at the four design frequencies, the phase is + or 45 degrees and the insertion loss at the passbands is minimum. Similar performance is also seen on the 70.7 ohm unit cell and the ohm unit cell. Even though the 70.7 ohm unit cell was not specified in the proposal of this research work, it was deemed necessary to design and fabricate it since the performance of the Rat-race coupler using NRI-TL unit cells will be slightly better to the performance of the Branch-Line Coupler, after some preliminary simulations in the circuit simulator. The next step in the design process was to design the unit cells in a CAD software in order to set the topology and the structure of the unit cell and its components. Below, an image from AutoCAD shows this design for the 50 ohm unit cell.

23 The next step in the design process was to design the unit cells in the full-wave EM simulator to verify the magnitude and phase performance. This is the final step before the generation of the gerber layout files that are used for the board fabrication of the unit cells. 3

24 The magnitude data below shows the similarity between the response of the circuit simulator and the full-wave EM simulator, which allows for the creation of the gerber layout files. Ansoft LLC XY Plot 1 HFSSDesign1 Curve Info ANSOFT db(s(,1)) Setup1 : Sweep1 db(s(1,1)) Setup1 : Sweep Y Freq [GHz] In the next few weeks, the fabrication will be completed, since the capacitors ordered for the unit cells have not yet arrived. Once the capacitors are in the lab and the unit cell fabricated, the measured data will also be presented. For this Work Package, D10 and D11 have been submitted and D1 will be submitted with the arrival of the capacitors. Παραδοτέα Deliverables Αναφέρονται επιγραµµατικά τα Παραδοτέα που προέκυψαν µέσα από τη συγκεκριµένη έσµη Εργασίας. Describe the Deliverables emerging from this Work Package. D10) 50 and ohm fully printed unit cell full wave EM simulations. 4

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 20 Φεβρουαρίου 2014 - Βόλος Ημερίδα «Ορίζοντας 2020» Προετοιμασία & Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ορίζοντας 2020 (ERC & SC1) Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23/9/2010. Προς: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μαρούσι, 23/9/2010. Προς: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Μαρούσι, 23/9/2010 Προς: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas

TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas /51 MHz antenna 144/146 MHz antennas Pro XL 144/146 MHz antennas 4/4 MHz antennas Pro XL 4/4 MHz antennas Patch 4/4 MHz antenna 144/146 & 4/4 MHz antennas

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometric Formula Sheet

Trigonometric Formula Sheet Trigonometric Formula Sheet Definition of the Trig Functions Right Triangle Definition Assume that: 0 < θ < or 0 < θ < 90 Unit Circle Definition Assume θ can be any angle. y x, y hypotenuse opposite θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δημήτριος Πάντζαλης Πτυχιούχος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

PROGRESS REPORT (18-MONTH) Appraisal of the Factors Influencing Public Perceptions of Water Reuse in Cyprus

PROGRESS REPORT (18-MONTH) Appraisal of the Factors Influencing Public Perceptions of Water Reuse in Cyprus PROGRESS REPORT (18-MONTH) Under the Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation 2009-2010 of the Research Promotion Foundation Appraisal of the Factors Influencing Public

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις Δρόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικηφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 Προετοιμασία & Υποβολή Προτάσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση-Κατασκευή-Μέτρηση γραμμικού ενισχυτή UHF 09197ΥΣ. Με εφαρμογή στην τηλεόραση, αναλογική-ψηφιακή. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση-Κατασκευή-Μέτρηση γραμμικού ενισχυτή UHF 09197ΥΣ. Με εφαρμογή στην τηλεόραση, αναλογική-ψηφιακή. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 09197ΥΣ Σχεδίαση-Κατασκευή-Μέτρηση γραμμικού ενισχυτή UHF Με εφαρμογή στην τηλεόραση, αναλογική-ψηφιακή. ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (502606) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2)

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2) Ιωάννης Τόλλης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών NP-Completeness (2) x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 4 12 22 32 11 13 21

Διαβάστε περισσότερα