ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΠ. ΚΑΦ. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ & ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΑΣΟΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί με την ΥΠΑ/Δ6/Α/8976/1600/ απόφαση.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΚΟΠΟΣ 3 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Προσφορές Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών 5 3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΟΥΣ 5 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Δεδομένα Απαιτήσεων Προμήθειας Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία / Διεθνείς Συστάσεις / Ευρωπαϊκά Πρότυπα 10 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ψηφιακή Δισημειακή Ραδιοζεύξη (Σταθερή Υπηρεσία) - Radio Σύστημα Πολυπλεξίας Πρώτης Τάξεως Συγκρότημα Τροφοδοτικών / Ανορθωτών Σύστημα Ακτινοβολίας (Παραβολικές Κεραίες) Γειώσεις - Αντικεραυνική Προστασία Σηματοδοσία Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου (Supervision) 22 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Συντήρηση Ανταλλακτικά Λογισμικό Παρελκόμενα Όργανα και Εργαλεία Τεχνικά Εγχειρίδια Εκπαίδευση Προσωπικού Εγγύηση 27 7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΥΣ Εκτέλεση Σύμβασης Εγκατάσταση και Παράδοση Τεχνικός Έλεγχος Οριστική Παραλαβή 29 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΚΒΑ ΚΕΠΑΘΜ ΚΕΤ ΚΛΥ ΤΘΑ Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας Μ. Αλέξανδρος Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών / Μακεδονίας Κέντρο Εκπομπής Τούμπας Κέντρο Λήψης Υψαρίου Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Θάσου 2

3 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να δηλώσει τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ψηφιακής Ραδιοζεύξης και Πολυπλεξίας, το οποίο προορίζεται για την διασύνδεση του Κέντρου Λήψης στη θέση Υψάριο (ΚΛΥ) με το Κέντρο Εκπομπής στη θέση Τούμπα (ΚΕΤ) του Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Θάσου (ΤΘΑ). Από τον ΤΘΑ εξυπηρετούνται οι ανάγκες επικοινωνίας του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) - που εδρεύει στο Ελληνικό - με τα αεροσκάφη που ίπτανται στους βορειοανατολικούς τομείς του Αθήναι FIR. Το προς προμήθεια σύστημα θα μεταδίδει κυρίως την πληροφορία τoυ ακουστικού σήματος (Rx) και του κριτηρίου λήψης (Squelch), που παρέχεται από κάθε δέκτη του ΚΛΥ, προς το ΚΕΤ. Επιπλέον, μέσω της ψηφιακής ραδιοζεύξης θα μεταφέρονται δεδομένα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης και παραμετροποίησης των δεκτών, καθώς και δεδομένα επιτήρησης του χώρου και της λειτουργικής κατάστασης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΚΛΥ. Η εγκατάσταση του άκρου του προς προμήθεια συστήματος στο ΚΛΥ θα πραγματοποιηθεί σε προεγκατεστημένο οικίσκο τύπου ISOBOX, ενώ το άλλο άκρο του θα στεγάζεται σε κτίριο του ΟΤΕ όπου βρίσκεται το ΚΕΤ. Η διασύνδεση του ΚΕΤ με το ΚΕΠΑΘΜ γίνεται μέσω μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Το προς προμήθεια είδος πρόκειται να εγκατασταθεί σε θέσεις, στις οποίες η παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού δεν είναι μόνιμη, ενώ ως επί το πλείστον είναι επιβαρυμένες από ειδικές περιβαλλοντικές και ακραίες καιρικές συνθήκες. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2.1 Προσφορές Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να χωρίζονται σε τεχνικό και οικονομικό τμήμα, που θα είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οικονομικά στοιχεία θα περιέχονται μόνο στο τμήμα της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν : 2.2 Τεχνική Προσφορά Τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές με συμπληρωμένη τη στήλη συμμόρφωσης σε κάθε παράγραφο, με επεξηγηματικές απαντήσεις, παρατηρήσεις και αναλυτικά σχόλια (όχι μονολεκτική ένδειξη συμμόρφωσης: ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κλπ), καθώς και με συγκεκριμένη παραπομπή στα Τεχνικά Εγχειρίδια ή σε κείμενο, το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε χωριστό τμήμα της τεχνικής προσφοράς Πλήρη περιγραφή των ιδιομορφιών του προσφερόμενου είδους, που να αποσαφηνίζει: Τον τύπο των προσφερομένων συσκευών. Τη λειτουργία της κάθε συσκευής και τη λειτουργία των επιμέρους κυκλωμάτων της. Την κατασκευή και τον τρόπο πρόσβασης στα διάφορα τμήματά της. Τις διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των επιμέρους τμημάτων που την αποτελούν Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις ικανότητες, τα πλεονεκτήματα ή / και τις παρεκκλίσεις του προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις παρούσες προδιαγραφές, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και εφόσον κρίνονται ανεπαρκείς θα απορρίπτονται Επιπλέον η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 3

4 ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Τους καταλόγους ανταλλακτικών, που αναφέρονται στις και Κατάσταση με τα παρελκόμενα, τα οποία περιγράφονται στην Τους καταλόγους με τα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία, που αναφέρονται στις 6.5.1, 6.5.2, και Μια πλήρη σειρά Εγχειριδίων (Τεχνικών και Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή, όπως περιγράφονται στις και Με την τεχνική προσφορά να συνυποβληθούν: Τα συνοδευτικά έγγραφα των 3.13 και Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης που προτείνει ο προμηθευτής, βάση των απαιτήσεων της ενότητας 6.7. Κατάλογος με τις Υπηρεσίες αλλοδαπής και ημεδαπής, οι οποίες έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα είδη, με την ημερομηνία της σχετικής αγοράς και πληροφορίες διεύθυνσης και τηλεφώνων επικοινωνίας Στην τεχνική προσφορά μπορούν να αναφερθούν, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια, τυχόν πρόσθετες δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τα οποία παρέχονται από τα προσφερόμενα είδη και δεν περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Η αρμόδια επιτροπή επιφυλάσσεται για την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη αποδοχή τους Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από θεωρητική μελέτη απόδοσης του προσφερόμενου συστήματος ραδιοζεύξης (Link Budget), ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο περιθώριο εξασθένισης σήματος και η διαθεσιμότητα της ζεύξης της Οικονομική Προσφορά Πλήρη, σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του διαγωνισμού, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η αρμόδια επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία, που μπορεί να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορά Λαμβάνοντας υπ όψη τα αναφερόμενα στην ενότητα 7.2 (Εγκατάσταση και Παράδοση), στην οικονομική προσφορά να υποβληθούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τα ακόλουθα: Το κόστος κάθε προσφερόμενης συσκευής του προς προμήθεια συστήματος παραδοτέας στις αποθήκες του Κρατικού Αερολιμένα Καβάλας (ΚΑΚΒΑ). Το ανά σταθμό κόστος εγκατάστασης του συστήματος, καθώς και το συνολικό. Την κατάσταση των παρελκόμενων, τα οποία περιγράφονται στην 6.4.1, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. Τον κατάλογο με τα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία, που αναφέρονται στις 6.5.1, 6.5.2, και αντίστοιχα, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. Το κόστος της προτεινόμενης εκπαίδευσης. Το κόστος μίας πλήρους σειράς εγχειριδίων (Τεχνικών και Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή, όπως περιγράφονται στις και Η οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει: Τον γενικό κατάλογο ανταλλακτικών, που αναφέρεται στην 6.2.1, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. Τον αλγόριθμο αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης του καταλόγου που αναφέρεται στην 6.2.1, για κάθε επόμενο έτος από τη λήξη της εγγύησης, σαφή και επεξηγημένο, ενώ θα αναγράφεται και ο χρόνος ικανοποίησης των σχετικών παραγγελιών. 4

5 ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Την κατάσταση ανταλλακτικών, που αναφέρεται στην 6.2.3, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. 2.4 Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών Στο εξωτερικό σφραγισμένου φάκελου ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία θα αναγράφεται ευκρινώς «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ αντίστοιχα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία θα αναγράφεται «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι επεξηγηματικές απαντήσεις και σχόλια στη στήλη συμμόρφωσης θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και το συναφές έντυπο υλικό που τεκμηριώνουν τα σχόλια της στήλης συμμόρφωσης θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Κάθε προσφορά θα αφορά το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού του συστήματος. Προσφορές που αφορούν μέρος αυτού θα αποκλείονται του διαγωνισμού Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος, το σύνολο ή και μεγαλύτερο τμήμα από τις διακηρυχθείσες για προμήθεια ποσότητες, στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου. 2.5 Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά την περίοδο της αξιολόγησης, την επίδειξη τού προς προμήθεια συστήματος ενώπιον της επιτροπής, σε ημερομηνία και τόπο, που θα γνωστοποιηθεί από τον προσφέροντα, εντός 15 ημερών από την υποβολή της προσφοράς. Η επίδειξη θα αφορά είτε σύστημα εγκατεστημένο και εν λειτουργία, είτε εγκατεστημένο σε πλατφόρμα εργαστηρίου. Σκοπός της υπόψη επίδειξης είναι ο ακριβής έλεγχος των επιδόσεων, των τεχνικών απαιτήσεων καθώς και ο έλεγχος της λειτουργικότητας της εφαρμογής παρακολούθησης και ελέγχου (Supervision) του συστήματος. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν και να διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργο της. Τα αποτελέσματα της υπόψη επίδειξης βαθμολογούνται σύμφωνα με το σταθμικό συντελεστή του πίνακα αξιολόγησης (Παράρτημα Α). Σε περίπτωση που δε ζητηθεί επίδειξη τότε η βαθμολογία ως προς την παράγραφο αυτή θα είναι η ίδια για όλα τα προσφερόμενα συστήματα. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 3.1 Η μελέτη/σχεδιασμός και η κατασκευή του προς προμήθεια είδους, να είναι πρόσφατες και να βασίζονται στις πλέον σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογικές αντιλήψεις, σχετικά με την κατασκευή των συσκευών που το αποτελούν, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ευκολία αναβάθμισης, καθώς και ο υψηλός βαθμός διαθεσιμότητας. 3.2 Ο σχεδιασμός του συστήματος να είναι τέτοιος ώστε οποιαδήποτε βλάβη σε κάρτα, μονάδα ή εξάρτημά του δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή του. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως μέσω των πλεονασματικών διατάξεων που προβλέπει ο σχεδιασμός του και μόνο εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις βλαβών θα επιφέρουν βαθμιαία υποβάθμιση της απόδοσής του. 3.3 Ειδικότερα, κάθε υποσύστημα τού προς προμήθεια είδους να ανταποκρίνεται στις παρακάτω γενικές απαιτήσεις σχεδίασης (Design Consideration): 5

6 ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Να έχει κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό αρθρωτή κατασκευή (Modular Construction). Nα ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Digital Signal Processing DSP ). Να παρέχει στην πρόσοψη της συσκευής - πλην των πιθανών άλλων ενδεικτικών οργάνων - οπτική ένδειξη λειτουργικής κατάστασης, για τη μονάδα (module) στην οποία υπάρχει βλάβη. Να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19". 3.4 Ο σχεδιασμός του προς προμήθεια είδους να είναι τέτοιος, ώστε για οποιαδήποτε βλάβη σε κάρτα ή μονάδα του, να παρέχεται ειδοποίηση για το συμβάν όχι μόνο τοπικά, αλλά και στις απομακρυσμένες θέσεις επίβλεψης. 3.5 Το προσφερόμενο είδος να είναι κατάλληλο για συνεχή και ομαλή λειτουργία, χωρίς μεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης (Unmanned). 3.6 Οι απαιτήσεις του προσφερόμενου είδους σε προληπτική συντήρηση να είναι οι ελάχιστες δυνατές. 3.7 Το προς προμήθεια είδος να έχει σχεδιαστεί και να έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του από καιρικές συνθήκες, κρούσεις, σκόνη, γεωφυσικά φαινόμενα, κλπ, ενώ δε θα απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας. 3.8 Το σύνολο του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πλήρως δοκιμασμένο σε συνθήκες παρόμοιες ή δυσμενέστερες από τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφή. 3.9 Το σύνολο του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα λειτουργικού και απαιτούμενες εφαρμογές σε όλες τις θέσεις παρακολούθησης και ελέγχου, θα πρέπει να είναι πλήρως δοκιμασμένο στην υποστήριξη συστημάτων παρόμοιων ή μεγαλύτερων από τα περιγραφόμενα στην παρούσα προδιαγραφή Τυχόν ειδικά εργαλεία, παρελκόμενα ή ειδικές συσκευές και όργανα, που είναι απαραίτητα για την εγγυημένα καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τού συστήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προμήθεια Η εγκατάσταση και ο σχεδιασμός του συστήματος θα διασφαλίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια των χρηστών Όλα τα επιμέρους υλικά και συσκευές του προσφερόμενου είδους να είναι καινούργια και αμεταχείριστα Η κάθε διαγωνιζόμενη εταιρεία καθώς και οι κατασκευαστικοί οίκοι των προς προμήθεια ειδών θα διαθέτουν πιστοποίηση σειράς ISO

7 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 4.1 Δεδομένα Απαιτήσεων Προμήθειας Απαίτηση Προμήθειας. Η συγκεκριμένη ψηφιακή δισημειακή ραδιοζεύξη απαιτείται για την διασύνδεση του Κέντρου Λήψης στη θέση Υψάριο (ΚΛΥ) με το Κέντρο Εκπομπής στη θέση Τούμπα (ΚΕΤ) του Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Θάσου (ΤΘΑ) Συντεταγμένες Θέσεων Εγκατάστασης Μήκος Ζεύξης και Οπτική Επαφή Βασικός και Συμπληρωματικός Εξοπλισμός. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (WGS 84) των δύο θέσεων που θα διασυνδέει η ραδιοζεύξη καθώς και το ύψος του εδάφους από τη μέση στάθμη θάλασσας είναι: ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΜΠΑ: ΘΕΣΗ ΥΨΑΡΙΟ: Ν Ε AMSL: 1120m Ν Ε AMSL: 1160m Το μήκος μεταξύ των δύο σημείων είναι περίπου 4.8km, με άμεση οπτική επαφή χωρίς παρεμβολή εμποδίων. Το προς προμήθεια σύστημα σε κάθε μία από τις δύο θέσεις εγκατάστασής του θα αποτελείται από τα παρακάτω: Ρ/H Σύστημα Ραδιοζεύξης (Radio MUX modules). Σύστημα Ακτινοβολίας (Κεραίες Ιστοί). Σύστημα Πολυπλεξίας (MUX), με κάρτες διεπαφών διασύνδεσης καναλιών. Κεντρικό Κατανεμητή (MDF), για τερματισμό αναλογικών και ψηφιακών συνδέσεων. Συγκρότημα Τροφοδοτικών / Ανορθωτών, με Συσσωρευτές. Η/Υ και λογισμικό ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος (Radio, MUX και Τροφοδοτικών). Ικρίωμα (rack) - ή ικριώματα - με τον απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση των συσκευών. Τα απαιτούμενα παρελκόμενα. Συμπληρωματικά, στην προμήθεια θα περιλαμβάνονται: Δύο επιπλέον Η/Υ με λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης του συστήματος (Radio, MUX και Τροφοδοτικών). Δύο όργανα PCM - Ε1 (2Mbps) Analyzer και δύο όργανα μέτρησης αναλογικών γραμμών. Τα ειδικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. Τα Εγχειρίδια του Συστήματος Είδος Μεταδιδόμενου Το προς προμήθεια σύστημα θα μεταδίδει:

8 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Σήματος / Δεδομένων. a) Την πληροφορία τoυ ακουστικού σήματος (Rx) καθώς και του κριτηρίου λήψης (Squelch) από τους δέκτες του ΚΛΥ. b) Τα δεδομένα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης και παραμετροποίησης των δεκτών. c) Τα δεδομένα επιτήρησης του χώρου και των αισθητήρων, καθώς και της λειτουργικής κατάστασης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων του Σταθμού Χωρητικότητα Μεταδιδόμενου Σήματος / Δεδομένων. Η μεταδιδόμενη ωφέλιμη πληροφορία θα έχει χωρητικότητα 4 x E1 (4 x 2Mbps) και για τα κανάλια Ε1 αυτά θα παρέχεται προστασία Σύνθεση Συστήματος Ραδιοζεύξης Εγκατάσταση Συστήματος Λεπτομέρειες Εγκατάστασης στη θέση Υψάριο Λεπτομέρειες Εγκατάστασης στη θέση Τούμπα. (protection). Η σύνθεση του συστήματος ραδιοζεύξης θα είναι 1+1 με διαφοροποίηση χώρου -κάνοντας χρήση ξεχωριστών κεραιών- και διαφοροποίηση συχνότητας. Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος Radio, οι μονάδες του συστήματος πολυπλεξίας και το συγκρότημα τροφοδοτικών με τις συστοιχίες συσσωρευτών θα εγκατασταθούν σε ικριώματα 19 και ύψους έως 45U. Τα ικριώματα θα έχουν ιδιαίτερη θωράκιση έναντι παρασιτικών - ανωφελών εκπομπών και θα είναι εφοδιασμένα με γειωμένα λουράκια καρπού για αποφόρτιση των στατικών φορτίων. Το ικρίωμα - ή ικριώματα - με τις μονάδες του συστήματος στο ΚΛΥ θα εγκατασταθεί εντός ενός προπαρασκευασμένου οικίσκου τύπου ISOBOX της ΥΠΑ. Οι δύο κεραίες και οι εξωτερικές μονάδες - εάν υπάρχουν - της ραδιοζεύξης δύνανται να τοποθετηθούν σε δύο ανεξάρτητους ανοξείδωτους κυλινδρικούς ιστούς διαμέτρου 11.40cm και ύψους 2.80m, που απέχουν μεταξύ τους περίπου 2.50m, κατόπιν έγκρισης από την ΥΠΑ ( ). Οι δύο ιστοί - οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εφόσον ο προμηθευτής εγγυηθεί την αντοχή και την καταλληλότητά τους για την αριστοποίηση των επιδόσεων της ζεύξης - βρίσκονται παραπλεύρως του οικίσκου σε απόσταση 0.70m και 3.20m και διαθέτουν άμεση οπτική επαφή με τη θέση Τούμπα ΚΕΤ. Το ικρίωμα - ή ικριώματα - με τις μονάδες του συστήματος στο ΚΕΤ θα εγκατασταθεί σε αίθουσα που φιλοξενεί τους πομπούς της ΥΠΑ, εντός κτηρίου του ΟΤΕ. Οι δύο κεραίες και οι εξωτερικές μονάδες - εάν υπάρχουν - της ραδιοζεύξης θα τοποθετηθούν στο πιο προσιτό και κατάλληλο για το σκοπό της διασύνδεσης σημείο, κατόπιν διερεύνησης του χώρου από τον προμηθευτή και έγκρισης από την ΥΠΑ ( ). 8

9 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Πιθανή θέση εγκατάστασης των κεραιών - εφόσον ο προμηθευτής εγγυηθεί την αντοχή και την καταλληλότητά της για την αριστοποίηση των επιδόσεων της ζεύξης - είναι η ταράτσα του κτηρίου του ΟΤΕ ή εναλλακτικά ο πυλώνας παραπλεύρως του κτηρίου, ύψους 35m, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν κεραίες VHF της ΥΠΑ Εκχώρηση συχνοτήτων. Ο προμηθευτής μετά την κατακύρωση και προ της υπογραφής της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα υπό τον νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά ( 4.2.1) και να συνεργαστεί με την ΥΠΑ στο θέμα της εκχώρησης συχνοτήτων και αδειοδότησης της ζεύξης από τους αρμόδιους φορείς (Υπ.Υ.Με.Δι. - Ε.Ε.Τ.Τ) Μελέτη Εγκατάστασης Συστημάτων Ακτινοβολίας Μελέτη Υλοποίησης Συνολικού Έργου Περιθώριο Εξασθένισης (Fade Margin). Ο προμηθευτής οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά από επιτόπια διερεύνηση, να παραδώσει στην Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση: 1. Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος ακτινοβολίας, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ο τύπος και τα σχέδια των κεραιών και των ιστών και η ακριβής θέση εγκατάστασης. 2. Θεωρητική μελέτη απόδοσης του συστήματος ραδιοζεύξης (Link Budget), λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά στοιχεία εγκατάστασης. 3. Αναλυτική μελέτη υλοποίησης του συνολικού έργου, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής να μεριμνήσει ώστε η αντίστοιχη μελέτη να περιλαμβάνει ειδική μνεία για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της ΥΠΑ στα κεραιοσυστήματα και στις εξωτερικές μονάδες του Radio, με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. Κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει, βάσει της ανωτέρω μελέτης, την εγκατάσταση του συστήματος ραδιοζεύξης και τη στήριξη / προσανατολισμό των κεραιών σε κάθε άκρο. Λαμβάνοντας υπόψη: i. τα γεωγραφικά στοιχεία εγκατάστασης των και 4.1.3, ii. τη συγκεκριμένη συχνότητα λειτουργίας της (ή έστω το μέσο της ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας της 5.1.3), iii. τον συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης της και iv. το εύρος ζώνης διαύλου της 5.1.6, ο σχεδιασμός της ζεύξης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: α) η ισχύς λήψης (Received Power) να εξασφαλίζει περιθώριο εξασθένισης (Fade Margin) 45dB ως προς το κατώφλι λήψης (Receiver Threshold) για BER=10-6 και β) να παρέχει 9

10 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ διαθεσιμότητα ζεύξης Link Availability = % Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας. Το εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος των συστημάτων πολυπλεξίας, των συγκροτημάτων τροφοδοσίας καθώς και των εσωτερικά εγκατεστημένων μονάδων του συστήματος Radio πρέπει να είναι: Θερμοκρασία 0 C έως + 50 C. Σχετική υγρασία έως και 90% στους + 35 C. Το εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος των εξωτερικά εγκατεστημένων μονάδων του συστήματος Radio -εάν υπάρχουν- πρέπει να είναι: Θερμοκρασία - 30 C έως + 55 C. Οι συσκευές του προς προμήθεια συστήματος να είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας. 4.2 Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία Διεθνείς Συστάσεις Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εθνική Νομοθεσία. ΦΕΚ 1444/Β/ Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). ΦΕΚ 876/Β/ Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ΦΕΚ 2512/Β/ Κανονισμός όρων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτητων. ΦΕΚ 44/Α/ , ΠΔ 44/2002 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου Διεθνείς Συστάσεις. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT): CEPT/ERC Recommendation 12/02 Harmonised Radio Frequency Channel Arrangements for Analogue and Digital Terrestrial Fixed Systems Operating in the Band GHz to GHz. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU R): Recommendation ITU-R F Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 13GHz ( GHz) frequency band Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων που αναφέρονται στα παρακάτω Πρότυπα: ETSI EN Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas. 10

11 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ETSI EN ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements. ETSI EN ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed Radio links and ancillary equipment. ETSI EN Fixed Radio Systems; Point-to-point and Point-to-Multipoint Systems; Spurious emissions and receiver immunity at equipment / antenna port of Digital Fixed Radio Systems. ETSI EN Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment. ETSI EN Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment Ευρωπαϊκή Οδηγία. ΟΔΗΓΙΑ1999/5/EΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών Δήλωση Συμμόρφωσης Πιστοποιήσεις. Οι επιμέρους συσκευές του προς προμήθεια συστήματος θα πρέπει να συνοδεύονται από: Σήμανση πιστότητας CE (CE mark), σε συμφωνία με την ανωτέρω Οδηγία της 4.2.4, καθώς και με το Π.Δ. 44/2002. Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης (EC declaration of conformity) στις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, όπου θα έχουν ληφθεί υπόψη τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της

12 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 5.1 Ψηφιακή Δισημειακή Ραδιοζεύξη (Σταθερή Υπηρεσία) Radio Τύπος Συστήματος Radio. Το σύστημα Radio αποτελεί τα δύο άκρα της ραδιοζεύξης. Οι μονάδες του συστήματος Radio θα είναι εγκατεστημένες είτε εξ ολοκλήρου εσωτερικά (INDOOR), είτε εσωτερικά και εξωτερικά (INDOOR-OUTDOOR) Σύνθεση Συστήματος. Η σύνθεση του συστήματος θα είναι 1+1 με διαφοροποίηση χώρου (Space Diversity SD) χρησιμοποιώντας ξεχωριστές κεραίες, διαφοροποίηση συχνότητας (Frequency diversity FD) και δυνητικά διαφοροποίηση πόλωσης (Polarization Diversity PD). Οι δύο πομποί θα εκπέμπουν ταυτόχρονα από τους δύο σταθμούς κάνοντας χρήση δύο (2) κεραιών, σε διαφορετική συχνότητα, με κατακόρυφη πόλωση και στο σύστημα λήψης του κάθε σταθμού, μέσω ειδικών διατάξεων και αλγορίθμων, θα πραγματοποιείται η επιλογή του καλύτερου σήματος Περιοχή Συχνοτήτων Λειτουργίας Πομποδέκτη Χωρητικότητα Συστήματος Radio Επιπλέον Χωρητικότητα Συστήματος Radio. Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας θα ανήκει στη ζώνη των 13GHz ( GHz). Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διακινεί πληροφορία στα 34Mbps, ενώ θα μπορεί να μεταβάλλει την χωρητικότητά του, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη, με μια απλή παραμετροποίηση κατ επιλογή του χρήστη, χωρίς να απαιτείται μεταβολή στο software ή στο hardware. Η χωρητικότητα του συστήματος θα ρυθμιστεί για μεταδιδόμενη πληροφορία 8xE1 (16Mbps). Εάν - μετά τις τελικές ρυθμίσεις - το σύστημα παρέχει χωρητικότητα πλέον των 16Mbps, τότε η επιπλέον χωρητικότητα να διατεθεί σε δύο ή περισσότερες θύρες Τοπικού Δικτύου (LAN) 10/100 Base-T, στον πίνακα (panel) διασύνδεσης με θηλυκούς συνδέσμους RJ Εύρος Ζώνης Διαύλου. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα δυνατά εύρη ζώνης διαύλου, που είναι σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2). Το εύρος ζώνης διαύλου θα ρυθμιστεί στα 7MHz ανά κανάλι Διαχωρισμός Καναλιών. Ο διαχωρισμός καναλιών θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2) Διαπόσταση Αμφίδρομου καναλιού Επιλογή Συχνότητας Λειτουργίας. Η διαπόσταση του αμφίδρομου καναλιού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2), δηλαδή 266MHz. Η ακριβής επιλογή της συχνότητας λειτουργίας του Π/Δ θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου software και με βήμα επιλογής 250kHz. 12

13 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Δίαυλοι Λειτουργίας Οι Δίαυλοι των 7 MHz θα είναι ο 21V και ο 25V. Η συχνότητες εκπομπής από κάθε θέση θα είναι οι ακόλουθες: ΤΟΥΜΠΑ Tx ΥΨΑΡΙΟ Tx 21V ,5 MHz ,5 MHz 25V ,5 MHz ,5 MHz Τύπος Διαμόρφωσης. Το σύστημα θα παρέχει ένα πλήθος από διαφορετικές διαμορφώσεις αστερισμών QAM με όλο και αυξανόμενο πλήθος συμβόλων ανά αλφάβητο. Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα της προσαρμοστικής επιλογής διαμόρφωσης (Adaptive Modulation). Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του περιθωρίου εξασθένισης (Fade Margin) και το μικρότερο πλήθος συμβόλων που επιτρέπει τη διακίνηση της πληροφορίας των 8 x E1 ( 5.1.4) σε δίαυλο με εύρος 7MHz ( 5.1.6), η διαμόρφωση του συστήματος θα ρυθμιστεί στα 16QAM Κέρδος Συστήματος (System gain) για BER = Πολυπλεξία Β και Γ Τάξης. Το κέρδος του συστήματος για BER=10-6 θα είναι μεγαλύτερο από 104dB για το συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης της και το εύρος ζώνης διαύλου της Η πολυπλεξία Β και Γ τάξης των tributaries των 2 Mbps, θα πραγματοποιείται παράλληλα σε δύο μονάδες, σε κάθε άκρο της ραδιοζεύξης. Σε περίπτωση βλάβης της μιας από τις δύο, θα γίνεται αυτόματη μεταγωγή στην άλλη (Redundant Multiplex). Κάθε μονάδα πολυπλεξίας ξεχωριστά θα μπορεί να συνεργάζεται και με τα δύο συστήματα Radio. Η διασύνδεση των μονάδων πολυπλεξίας Β και Γ τάξης, με το σύστημα πολυπλεξίας Α τάξης, θα επιτυγχάνεται μέσω πίνακα (panel) τοποθετημένου στο ικρίωμα, με κατάλληλους συνδέσμους (πχ. BNC, TNC, κα.) Πρόσθετες Λειτουργίες. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: Κώδικα αυτόματης διόρθωσης σφαλμάτων (Forward Error Correction - FEC). Διαδικασία αναγνώρισης σφαλμάτων (πχ. Cyclic Redundancy Check) Προσαρμοστική επιλογή κώδικα και διαμόρφωσης (Adaptive Coding and Modulation - ACM). Αυτόματη μεταγωγή δέκτη χωρίς λάθη (Hitless Switching). Δυνατότητα χρήσης κωδικού αναγνώρισης (Link Identity Code Link ID) προκειμένου να αποφεύγεται η λήψη ανεπιθύμητων σημάτων Υπηρεσιακά Κανάλια. Το σύστημα θα υποστηρίζει: Υπηρεσιακό αναλογικό ή ψηφιακό κανάλι για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο 13

14 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ άκρων (πχ. EOW / DVOW ή VoIP). Οι τηλεφωνικές συσκευές θα περιλαμβάνονται στην προμήθεια. Υπηρεσιακό ψηφιακό κανάλι για τη διαχείριση του συστήματος από απόσταση Εξωτερικός Συναγερμός Τηλεχειριζόμενες Επαφές Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (Mean Time Between Failures). Πομπός Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Πομπού (Transmitter output power) Ανοχή Ισχύος Εξόδου Πομπού Δυνατότητα Αυξομείωσης της Ισχύος Εξόδου Πομπού Αυτόματος Έλεγχος Ισχύος Εξόδου Πομπού (Automatic Transmit Power Control) Ανοχή Συχνότητας Λειτουργίας Πομπού Ανωφελείς Εκπομπές Πομπού (Spurious Emissions). Το σύστημα θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: έξι (6) εισόδους για τη σύνδεση ενδείξεων (dry contact) εξωτερικού συναγερμού (external alarm) και τέσσερεις (4) τηλεχειριζόμενους ηλεκτρονόμους (relays). Ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών του συνολικού συστήματος Radio θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη, με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή περιοδική, προληπτική συντήρηση. Η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού θα πρέπει αφ ενός να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2) και αφ ετέρου να εξασφαλίζει στο δέκτη του απέναντι άκρου ικανοποιητικό σήμα, ώστε για τον συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης της και το εύρος ζώνης διαύλου της να εξασφαλίζεται το κέρδος συστήματος της Η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού θα είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 21dBm. Η ανοχή της ισχύος εξόδου του πομπού θα πρέπει να είναι ± 2dB, ως προς την ονομαστική τιμή. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυξομείωσης της ισχύος εξόδου του πομπού σε εύρος 20dB με βήμα ± 1dB μέσω software. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου της ισχύος εξόδου του πομπού (ATPC) για αυξομείωσή της σε εύρος 20dB με βήμα ± 1dB. Η ανοχή της συχνότητας λειτουργίας του πομπού - λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων και λόγω γήρανσης των εξαρτημάτων - δεν θα υπερβαίνει τα ± 7ppm, ως προς την ονομαστική τιμή. Οι ανωφελείς εκπομπές του πομπού να είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN Δέκτης Noise figure Το Noise figure να μην υπερβαίνει τα 6.5dB στην περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας της Κατώφλι Λήψης Tο κατώφλι λήψης θα πρέπει να είναι τέτοιο Συναρτήσει του BER ώστε για τον συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης Threshold. της και το εύρος ζώνης διαύλου της να εξασφαλίζεται το κέρδος συστήματος της

15 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Το κατώφλι λήψης θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα 83dBm για BER= Residual BER Να είναι καλύτερο από το Ανωφελείς Εκπομπές Δέκτη (Spurious Emissions). Οι ανωφελείς εκπομπές του δέκτη να είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN Σύστημα Πολυπλεξίας Πρώτης Τάξεως Πλήθος Πολυπλεκτών. Σε κάθε άκρο θα εγκατασταθεί σύστημα πολυπλεξίας Α τάξης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συνενώνει μια ποικιλία από διαφορετικές TDM, IP και φωνητικές διεπαφές πρόσβασης σε τέσσερα (4) κανάλια Ε1. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το απαραίτητο πλήθος πολυπλεκτών, που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως προς το πλήθος των διεπαφών κάθε άκρου Δυνατότητα Τοποθέτησης σε Ικρίωμα Επεκτασιμότητα Εναλλαγή Καρτών Διεπαφών Πλεοναστική Προστασία Τροφοδοσίας Πολυπλέκτη Πλεοναστική Προστασία Κάρτας Επεξεργασίας Πλεοναστική Προστασία των Ε1. Το κάθε σύστημα πολυπλεξίας θα είναι εγκατεστημένο σε ικρίωμα (rack) - ή ικριώματα - 19", η χωρητικότητα του οποίου θα παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης αρκετών πολυπλεκτών, για να ικανοποιήσουν αντίστοιχο πλήθος διεπαφών με τις τρέχουσες (100% επεκτασιμότητα). Ο κάθε πολυπλέκτης θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων καρτών (τροφοδοσίας, διεπαφών και κεντρικής επεξεργασίας) ή εναλλαγής καρτών, ενώ θα βρίσκεται σε λειτουργία (Hot Swappable), χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες κάρτες και να διακόπτονται επικοινωνίες. Οι πολυπλέκτες θα είναι εφοδιασμένοι με πλεοναστική μονάδα DC τροφοδοσίας. Τα τροφοδοτικά (DC/DC converters) των πολυπλεκτών θα πρέπει να είναι σε συνδεσμολογία Ν+1 και με πλήθος τέτοιο ώστε βλάβη σε ένα εξ αυτών να μην επηρεάζει την κανονική λειτουργία κάθε πολυπλέκτη. Οι πολυπλέκτες θα είναι εφοδιασμένοι με πλεοναστική κάρτα της μονάδας κεντρικής επεξεργασίας. Η πλεοναστική κάρτα θα λειτουργεί σε θερμή κατάσταση αναμονής (Hot Standby), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την επεξεργασία σε περίπτωση βλάβης της κύριας κάρτας. Ο κάθε πολυπλέκτης θα παρέχει την δυνατότητα πλεοναστικής 1+1 προστασίας των Ε1. Συνολικά, το σύστημα των πολυπλεκτών κάθε άκρου θα παρέχει διεπαφές για τέσσερα (4) κύρια κανάλια Ε1 και τέσσερα (4) κανάλια προστασίας Ε1 (δηλ. συνολικά 8 x E1) Διεπαφές Ε1. Η προσαρμογή των tributaries 2Mbps, στις απαιτούμενες κάρτες διεπαφών των καναλιών Ε1 του συστήματος πολυπλεκτών θα είναι σύμφωνη με τη σύσταση ITU-T G.703 στα 75Ohm (Unbalanced / code HDB3), ενώ θα 15

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟNITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΒ % Α/Α % ΓΕΝΙΚΑ Monitor σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για μεταφορά ασθενών, για την παρακολούθηση των φαινομένων ECG/RESP/NIBP/SpO 2 /Temp/IBP ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα