ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΠ. ΚΑΦ. ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΗΣ & ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΑΣΟΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί με την ΥΠΑ/Δ6/Α/8976/1600/ απόφαση.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΚΟΠΟΣ 3 2 ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Προσφορές Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών 5 3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΟΥΣ 5 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Δεδομένα Απαιτήσεων Προμήθειας Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία / Διεθνείς Συστάσεις / Ευρωπαϊκά Πρότυπα 10 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ψηφιακή Δισημειακή Ραδιοζεύξη (Σταθερή Υπηρεσία) - Radio Σύστημα Πολυπλεξίας Πρώτης Τάξεως Συγκρότημα Τροφοδοτικών / Ανορθωτών Σύστημα Ακτινοβολίας (Παραβολικές Κεραίες) Γειώσεις - Αντικεραυνική Προστασία Σηματοδοσία Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου (Supervision) 22 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Συντήρηση Ανταλλακτικά Λογισμικό Παρελκόμενα Όργανα και Εργαλεία Τεχνικά Εγχειρίδια Εκπαίδευση Προσωπικού Εγγύηση 27 7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΟΥΣ Εκτέλεση Σύμβασης Εγκατάσταση και Παράδοση Τεχνικός Έλεγχος Οριστική Παραλαβή 29 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΚΒΑ ΚΕΠΑΘΜ ΚΕΤ ΚΛΥ ΤΘΑ Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας Μ. Αλέξανδρος Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών / Μακεδονίας Κέντρο Εκπομπής Τούμπας Κέντρο Λήψης Υψαρίου Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Θάσου 2

3 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να δηλώσει τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ψηφιακής Ραδιοζεύξης και Πολυπλεξίας, το οποίο προορίζεται για την διασύνδεση του Κέντρου Λήψης στη θέση Υψάριο (ΚΛΥ) με το Κέντρο Εκπομπής στη θέση Τούμπα (ΚΕΤ) του Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Θάσου (ΤΘΑ). Από τον ΤΘΑ εξυπηρετούνται οι ανάγκες επικοινωνίας του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) - που εδρεύει στο Ελληνικό - με τα αεροσκάφη που ίπτανται στους βορειοανατολικούς τομείς του Αθήναι FIR. Το προς προμήθεια σύστημα θα μεταδίδει κυρίως την πληροφορία τoυ ακουστικού σήματος (Rx) και του κριτηρίου λήψης (Squelch), που παρέχεται από κάθε δέκτη του ΚΛΥ, προς το ΚΕΤ. Επιπλέον, μέσω της ψηφιακής ραδιοζεύξης θα μεταφέρονται δεδομένα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης και παραμετροποίησης των δεκτών, καθώς και δεδομένα επιτήρησης του χώρου και της λειτουργικής κατάστασης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΚΛΥ. Η εγκατάσταση του άκρου του προς προμήθεια συστήματος στο ΚΛΥ θα πραγματοποιηθεί σε προεγκατεστημένο οικίσκο τύπου ISOBOX, ενώ το άλλο άκρο του θα στεγάζεται σε κτίριο του ΟΤΕ όπου βρίσκεται το ΚΕΤ. Η διασύνδεση του ΚΕΤ με το ΚΕΠΑΘΜ γίνεται μέσω μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Το προς προμήθεια είδος πρόκειται να εγκατασταθεί σε θέσεις, στις οποίες η παρουσία εξουσιοδοτημένου προσωπικού δεν είναι μόνιμη, ενώ ως επί το πλείστον είναι επιβαρυμένες από ειδικές περιβαλλοντικές και ακραίες καιρικές συνθήκες. 2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2.1 Προσφορές Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να χωρίζονται σε τεχνικό και οικονομικό τμήμα, που θα είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οικονομικά στοιχεία θα περιέχονται μόνο στο τμήμα της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν : 2.2 Τεχνική Προσφορά Τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές με συμπληρωμένη τη στήλη συμμόρφωσης σε κάθε παράγραφο, με επεξηγηματικές απαντήσεις, παρατηρήσεις και αναλυτικά σχόλια (όχι μονολεκτική ένδειξη συμμόρφωσης: ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κλπ), καθώς και με συγκεκριμένη παραπομπή στα Τεχνικά Εγχειρίδια ή σε κείμενο, το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε χωριστό τμήμα της τεχνικής προσφοράς Πλήρη περιγραφή των ιδιομορφιών του προσφερόμενου είδους, που να αποσαφηνίζει: Τον τύπο των προσφερομένων συσκευών. Τη λειτουργία της κάθε συσκευής και τη λειτουργία των επιμέρους κυκλωμάτων της. Την κατασκευή και τον τρόπο πρόσβασης στα διάφορα τμήματά της. Τις διαδικασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των επιμέρους τμημάτων που την αποτελούν Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν περιγράφουν με σαφήνεια τις ικανότητες, τα πλεονεκτήματα ή / και τις παρεκκλίσεις του προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις παρούσες προδιαγραφές, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και εφόσον κρίνονται ανεπαρκείς θα απορρίπτονται Επιπλέον η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 3

4 ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Τους καταλόγους ανταλλακτικών, που αναφέρονται στις και Κατάσταση με τα παρελκόμενα, τα οποία περιγράφονται στην Τους καταλόγους με τα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία, που αναφέρονται στις 6.5.1, 6.5.2, και Μια πλήρη σειρά Εγχειριδίων (Τεχνικών και Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή, όπως περιγράφονται στις και Με την τεχνική προσφορά να συνυποβληθούν: Τα συνοδευτικά έγγραφα των 3.13 και Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης που προτείνει ο προμηθευτής, βάση των απαιτήσεων της ενότητας 6.7. Κατάλογος με τις Υπηρεσίες αλλοδαπής και ημεδαπής, οι οποίες έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα είδη, με την ημερομηνία της σχετικής αγοράς και πληροφορίες διεύθυνσης και τηλεφώνων επικοινωνίας Στην τεχνική προσφορά μπορούν να αναφερθούν, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια, τυχόν πρόσθετες δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τα οποία παρέχονται από τα προσφερόμενα είδη και δεν περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Η αρμόδια επιτροπή επιφυλάσσεται για την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη αποδοχή τους Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από θεωρητική μελέτη απόδοσης του προσφερόμενου συστήματος ραδιοζεύξης (Link Budget), ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο περιθώριο εξασθένισης σήματος και η διαθεσιμότητα της ζεύξης της Οικονομική Προσφορά Πλήρη, σαφή και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η κατακύρωση του διαγωνισμού, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η αρμόδια επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία, που μπορεί να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορά Λαμβάνοντας υπ όψη τα αναφερόμενα στην ενότητα 7.2 (Εγκατάσταση και Παράδοση), στην οικονομική προσφορά να υποβληθούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τα ακόλουθα: Το κόστος κάθε προσφερόμενης συσκευής του προς προμήθεια συστήματος παραδοτέας στις αποθήκες του Κρατικού Αερολιμένα Καβάλας (ΚΑΚΒΑ). Το ανά σταθμό κόστος εγκατάστασης του συστήματος, καθώς και το συνολικό. Την κατάσταση των παρελκόμενων, τα οποία περιγράφονται στην 6.4.1, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. Τον κατάλογο με τα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία, που αναφέρονται στις 6.5.1, 6.5.2, και αντίστοιχα, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. Το κόστος της προτεινόμενης εκπαίδευσης. Το κόστος μίας πλήρους σειράς εγχειριδίων (Τεχνικών και Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή, όπως περιγράφονται στις και Η οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει: Τον γενικό κατάλογο ανταλλακτικών, που αναφέρεται στην 6.2.1, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. Τον αλγόριθμο αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης του καταλόγου που αναφέρεται στην 6.2.1, για κάθε επόμενο έτος από τη λήξη της εγγύησης, σαφή και επεξηγημένο, ενώ θα αναγράφεται και ο χρόνος ικανοποίησης των σχετικών παραγγελιών. 4

5 ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Την κατάσταση ανταλλακτικών, που αναφέρεται στην 6.2.3, με τιμές μονάδος εκάστου είδους. 2.4 Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών Στο εξωτερικό σφραγισμένου φάκελου ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία θα αναγράφεται ευκρινώς «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ αντίστοιχα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία θα αναγράφεται «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι επεξηγηματικές απαντήσεις και σχόλια στη στήλη συμμόρφωσης θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και το συναφές έντυπο υλικό που τεκμηριώνουν τα σχόλια της στήλης συμμόρφωσης θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Κάθε προσφορά θα αφορά το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού του συστήματος. Προσφορές που αφορούν μέρος αυτού θα αποκλείονται του διαγωνισμού Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μέρος, το σύνολο ή και μεγαλύτερο τμήμα από τις διακηρυχθείσες για προμήθεια ποσότητες, στο πλαίσιο των προβλεπομένων από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου. 2.5 Ειδικές Απαιτήσεις Προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά την περίοδο της αξιολόγησης, την επίδειξη τού προς προμήθεια συστήματος ενώπιον της επιτροπής, σε ημερομηνία και τόπο, που θα γνωστοποιηθεί από τον προσφέροντα, εντός 15 ημερών από την υποβολή της προσφοράς. Η επίδειξη θα αφορά είτε σύστημα εγκατεστημένο και εν λειτουργία, είτε εγκατεστημένο σε πλατφόρμα εργαστηρίου. Σκοπός της υπόψη επίδειξης είναι ο ακριβής έλεγχος των επιδόσεων, των τεχνικών απαιτήσεων καθώς και ο έλεγχος της λειτουργικότητας της εφαρμογής παρακολούθησης και ελέγχου (Supervision) του συστήματος. Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν και να διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργο της. Τα αποτελέσματα της υπόψη επίδειξης βαθμολογούνται σύμφωνα με το σταθμικό συντελεστή του πίνακα αξιολόγησης (Παράρτημα Α). Σε περίπτωση που δε ζητηθεί επίδειξη τότε η βαθμολογία ως προς την παράγραφο αυτή θα είναι η ίδια για όλα τα προσφερόμενα συστήματα. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 3.1 Η μελέτη/σχεδιασμός και η κατασκευή του προς προμήθεια είδους, να είναι πρόσφατες και να βασίζονται στις πλέον σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογικές αντιλήψεις, σχετικά με την κατασκευή των συσκευών που το αποτελούν, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ευκολία αναβάθμισης, καθώς και ο υψηλός βαθμός διαθεσιμότητας. 3.2 Ο σχεδιασμός του συστήματος να είναι τέτοιος ώστε οποιαδήποτε βλάβη σε κάρτα, μονάδα ή εξάρτημά του δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή του. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως μέσω των πλεονασματικών διατάξεων που προβλέπει ο σχεδιασμός του και μόνο εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις βλαβών θα επιφέρουν βαθμιαία υποβάθμιση της απόδοσής του. 3.3 Ειδικότερα, κάθε υποσύστημα τού προς προμήθεια είδους να ανταποκρίνεται στις παρακάτω γενικές απαιτήσεις σχεδίασης (Design Consideration): 5

6 ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Να έχει κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό αρθρωτή κατασκευή (Modular Construction). Nα ενσωματώνει σύγχρονη τεχνολογία Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Digital Signal Processing DSP ). Να παρέχει στην πρόσοψη της συσκευής - πλην των πιθανών άλλων ενδεικτικών οργάνων - οπτική ένδειξη λειτουργικής κατάστασης, για τη μονάδα (module) στην οποία υπάρχει βλάβη. Να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19". 3.4 Ο σχεδιασμός του προς προμήθεια είδους να είναι τέτοιος, ώστε για οποιαδήποτε βλάβη σε κάρτα ή μονάδα του, να παρέχεται ειδοποίηση για το συμβάν όχι μόνο τοπικά, αλλά και στις απομακρυσμένες θέσεις επίβλεψης. 3.5 Το προσφερόμενο είδος να είναι κατάλληλο για συνεχή και ομαλή λειτουργία, χωρίς μεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων για όσο το δυνατόν μακρό χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη τεχνικής επίβλεψης (Unmanned). 3.6 Οι απαιτήσεις του προσφερόμενου είδους σε προληπτική συντήρηση να είναι οι ελάχιστες δυνατές. 3.7 Το προς προμήθεια είδος να έχει σχεδιαστεί και να έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του από καιρικές συνθήκες, κρούσεις, σκόνη, γεωφυσικά φαινόμενα, κλπ, ενώ δε θα απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων προστασίας. 3.8 Το σύνολο του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πλήρως δοκιμασμένο σε συνθήκες παρόμοιες ή δυσμενέστερες από τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφή. 3.9 Το σύνολο του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα λειτουργικού και απαιτούμενες εφαρμογές σε όλες τις θέσεις παρακολούθησης και ελέγχου, θα πρέπει να είναι πλήρως δοκιμασμένο στην υποστήριξη συστημάτων παρόμοιων ή μεγαλύτερων από τα περιγραφόμενα στην παρούσα προδιαγραφή Τυχόν ειδικά εργαλεία, παρελκόμενα ή ειδικές συσκευές και όργανα, που είναι απαραίτητα για την εγγυημένα καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τού συστήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προμήθεια Η εγκατάσταση και ο σχεδιασμός του συστήματος θα διασφαλίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια των χρηστών Όλα τα επιμέρους υλικά και συσκευές του προσφερόμενου είδους να είναι καινούργια και αμεταχείριστα Η κάθε διαγωνιζόμενη εταιρεία καθώς και οι κατασκευαστικοί οίκοι των προς προμήθεια ειδών θα διαθέτουν πιστοποίηση σειράς ISO

7 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 4.1 Δεδομένα Απαιτήσεων Προμήθειας Απαίτηση Προμήθειας. Η συγκεκριμένη ψηφιακή δισημειακή ραδιοζεύξη απαιτείται για την διασύνδεση του Κέντρου Λήψης στη θέση Υψάριο (ΚΛΥ) με το Κέντρο Εκπομπής στη θέση Τούμπα (ΚΕΤ) του Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Θάσου (ΤΘΑ) Συντεταγμένες Θέσεων Εγκατάστασης Μήκος Ζεύξης και Οπτική Επαφή Βασικός και Συμπληρωματικός Εξοπλισμός. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (WGS 84) των δύο θέσεων που θα διασυνδέει η ραδιοζεύξη καθώς και το ύψος του εδάφους από τη μέση στάθμη θάλασσας είναι: ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥΜΠΑ: ΘΕΣΗ ΥΨΑΡΙΟ: Ν Ε AMSL: 1120m Ν Ε AMSL: 1160m Το μήκος μεταξύ των δύο σημείων είναι περίπου 4.8km, με άμεση οπτική επαφή χωρίς παρεμβολή εμποδίων. Το προς προμήθεια σύστημα σε κάθε μία από τις δύο θέσεις εγκατάστασής του θα αποτελείται από τα παρακάτω: Ρ/H Σύστημα Ραδιοζεύξης (Radio MUX modules). Σύστημα Ακτινοβολίας (Κεραίες Ιστοί). Σύστημα Πολυπλεξίας (MUX), με κάρτες διεπαφών διασύνδεσης καναλιών. Κεντρικό Κατανεμητή (MDF), για τερματισμό αναλογικών και ψηφιακών συνδέσεων. Συγκρότημα Τροφοδοτικών / Ανορθωτών, με Συσσωρευτές. Η/Υ και λογισμικό ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος (Radio, MUX και Τροφοδοτικών). Ικρίωμα (rack) - ή ικριώματα - με τον απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση των συσκευών. Τα απαιτούμενα παρελκόμενα. Συμπληρωματικά, στην προμήθεια θα περιλαμβάνονται: Δύο επιπλέον Η/Υ με λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου, διαχείρισης και παρακολούθησης του συστήματος (Radio, MUX και Τροφοδοτικών). Δύο όργανα PCM - Ε1 (2Mbps) Analyzer και δύο όργανα μέτρησης αναλογικών γραμμών. Τα ειδικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. Τα Εγχειρίδια του Συστήματος Είδος Μεταδιδόμενου Το προς προμήθεια σύστημα θα μεταδίδει:

8 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Σήματος / Δεδομένων. a) Την πληροφορία τoυ ακουστικού σήματος (Rx) καθώς και του κριτηρίου λήψης (Squelch) από τους δέκτες του ΚΛΥ. b) Τα δεδομένα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης και παραμετροποίησης των δεκτών. c) Τα δεδομένα επιτήρησης του χώρου και των αισθητήρων, καθώς και της λειτουργικής κατάστασης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων του Σταθμού Χωρητικότητα Μεταδιδόμενου Σήματος / Δεδομένων. Η μεταδιδόμενη ωφέλιμη πληροφορία θα έχει χωρητικότητα 4 x E1 (4 x 2Mbps) και για τα κανάλια Ε1 αυτά θα παρέχεται προστασία Σύνθεση Συστήματος Ραδιοζεύξης Εγκατάσταση Συστήματος Λεπτομέρειες Εγκατάστασης στη θέση Υψάριο Λεπτομέρειες Εγκατάστασης στη θέση Τούμπα. (protection). Η σύνθεση του συστήματος ραδιοζεύξης θα είναι 1+1 με διαφοροποίηση χώρου -κάνοντας χρήση ξεχωριστών κεραιών- και διαφοροποίηση συχνότητας. Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος Radio, οι μονάδες του συστήματος πολυπλεξίας και το συγκρότημα τροφοδοτικών με τις συστοιχίες συσσωρευτών θα εγκατασταθούν σε ικριώματα 19 και ύψους έως 45U. Τα ικριώματα θα έχουν ιδιαίτερη θωράκιση έναντι παρασιτικών - ανωφελών εκπομπών και θα είναι εφοδιασμένα με γειωμένα λουράκια καρπού για αποφόρτιση των στατικών φορτίων. Το ικρίωμα - ή ικριώματα - με τις μονάδες του συστήματος στο ΚΛΥ θα εγκατασταθεί εντός ενός προπαρασκευασμένου οικίσκου τύπου ISOBOX της ΥΠΑ. Οι δύο κεραίες και οι εξωτερικές μονάδες - εάν υπάρχουν - της ραδιοζεύξης δύνανται να τοποθετηθούν σε δύο ανεξάρτητους ανοξείδωτους κυλινδρικούς ιστούς διαμέτρου 11.40cm και ύψους 2.80m, που απέχουν μεταξύ τους περίπου 2.50m, κατόπιν έγκρισης από την ΥΠΑ ( ). Οι δύο ιστοί - οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εφόσον ο προμηθευτής εγγυηθεί την αντοχή και την καταλληλότητά τους για την αριστοποίηση των επιδόσεων της ζεύξης - βρίσκονται παραπλεύρως του οικίσκου σε απόσταση 0.70m και 3.20m και διαθέτουν άμεση οπτική επαφή με τη θέση Τούμπα ΚΕΤ. Το ικρίωμα - ή ικριώματα - με τις μονάδες του συστήματος στο ΚΕΤ θα εγκατασταθεί σε αίθουσα που φιλοξενεί τους πομπούς της ΥΠΑ, εντός κτηρίου του ΟΤΕ. Οι δύο κεραίες και οι εξωτερικές μονάδες - εάν υπάρχουν - της ραδιοζεύξης θα τοποθετηθούν στο πιο προσιτό και κατάλληλο για το σκοπό της διασύνδεσης σημείο, κατόπιν διερεύνησης του χώρου από τον προμηθευτή και έγκρισης από την ΥΠΑ ( ). 8

9 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Πιθανή θέση εγκατάστασης των κεραιών - εφόσον ο προμηθευτής εγγυηθεί την αντοχή και την καταλληλότητά της για την αριστοποίηση των επιδόσεων της ζεύξης - είναι η ταράτσα του κτηρίου του ΟΤΕ ή εναλλακτικά ο πυλώνας παραπλεύρως του κτηρίου, ύψους 35m, στην κορυφή του οποίου υπάρχουν κεραίες VHF της ΥΠΑ Εκχώρηση συχνοτήτων. Ο προμηθευτής μετά την κατακύρωση και προ της υπογραφής της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα υπό τον νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά ( 4.2.1) και να συνεργαστεί με την ΥΠΑ στο θέμα της εκχώρησης συχνοτήτων και αδειοδότησης της ζεύξης από τους αρμόδιους φορείς (Υπ.Υ.Με.Δι. - Ε.Ε.Τ.Τ) Μελέτη Εγκατάστασης Συστημάτων Ακτινοβολίας Μελέτη Υλοποίησης Συνολικού Έργου Περιθώριο Εξασθένισης (Fade Margin). Ο προμηθευτής οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης και μετά από επιτόπια διερεύνηση, να παραδώσει στην Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση: 1. Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος ακτινοβολίας, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ο τύπος και τα σχέδια των κεραιών και των ιστών και η ακριβής θέση εγκατάστασης. 2. Θεωρητική μελέτη απόδοσης του συστήματος ραδιοζεύξης (Link Budget), λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά στοιχεία εγκατάστασης. 3. Αναλυτική μελέτη υλοποίησης του συνολικού έργου, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής να μεριμνήσει ώστε η αντίστοιχη μελέτη να περιλαμβάνει ειδική μνεία για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της ΥΠΑ στα κεραιοσυστήματα και στις εξωτερικές μονάδες του Radio, με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. Κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία, ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει, βάσει της ανωτέρω μελέτης, την εγκατάσταση του συστήματος ραδιοζεύξης και τη στήριξη / προσανατολισμό των κεραιών σε κάθε άκρο. Λαμβάνοντας υπόψη: i. τα γεωγραφικά στοιχεία εγκατάστασης των και 4.1.3, ii. τη συγκεκριμένη συχνότητα λειτουργίας της (ή έστω το μέσο της ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας της 5.1.3), iii. τον συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης της και iv. το εύρος ζώνης διαύλου της 5.1.6, ο σχεδιασμός της ζεύξης θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: α) η ισχύς λήψης (Received Power) να εξασφαλίζει περιθώριο εξασθένισης (Fade Margin) 45dB ως προς το κατώφλι λήψης (Receiver Threshold) για BER=10-6 και β) να παρέχει 9

10 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ διαθεσιμότητα ζεύξης Link Availability = % Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας. Το εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος των συστημάτων πολυπλεξίας, των συγκροτημάτων τροφοδοσίας καθώς και των εσωτερικά εγκατεστημένων μονάδων του συστήματος Radio πρέπει να είναι: Θερμοκρασία 0 C έως + 50 C. Σχετική υγρασία έως και 90% στους + 35 C. Το εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος των εξωτερικά εγκατεστημένων μονάδων του συστήματος Radio -εάν υπάρχουν- πρέπει να είναι: Θερμοκρασία - 30 C έως + 55 C. Οι συσκευές του προς προμήθεια συστήματος να είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας. 4.2 Συμμόρφωση με Εθνική Νομοθεσία Διεθνείς Συστάσεις Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εθνική Νομοθεσία. ΦΕΚ 1444/Β/ Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). ΦΕΚ 876/Β/ Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ΦΕΚ 2512/Β/ Κανονισμός όρων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτητων. ΦΕΚ 44/Α/ , ΠΔ 44/2002 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου Διεθνείς Συστάσεις. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT): CEPT/ERC Recommendation 12/02 Harmonised Radio Frequency Channel Arrangements for Analogue and Digital Terrestrial Fixed Systems Operating in the Band GHz to GHz. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών (ITU R): Recommendation ITU-R F Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 13GHz ( GHz) frequency band Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων που αναφέρονται στα παρακάτω Πρότυπα: ETSI EN Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas. 10

11 ΠΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ETSI EN ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements. ETSI EN ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed Radio links and ancillary equipment. ETSI EN Fixed Radio Systems; Point-to-point and Point-to-Multipoint Systems; Spurious emissions and receiver immunity at equipment / antenna port of Digital Fixed Radio Systems. ETSI EN Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment. ETSI EN Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment Ευρωπαϊκή Οδηγία. ΟΔΗΓΙΑ1999/5/EΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών Δήλωση Συμμόρφωσης Πιστοποιήσεις. Οι επιμέρους συσκευές του προς προμήθεια συστήματος θα πρέπει να συνοδεύονται από: Σήμανση πιστότητας CE (CE mark), σε συμφωνία με την ανωτέρω Οδηγία της 4.2.4, καθώς και με το Π.Δ. 44/2002. Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης (EC declaration of conformity) στις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, όπου θα έχουν ληφθεί υπόψη τα Ευρωπαϊκά πρότυπα της

12 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 5.1 Ψηφιακή Δισημειακή Ραδιοζεύξη (Σταθερή Υπηρεσία) Radio Τύπος Συστήματος Radio. Το σύστημα Radio αποτελεί τα δύο άκρα της ραδιοζεύξης. Οι μονάδες του συστήματος Radio θα είναι εγκατεστημένες είτε εξ ολοκλήρου εσωτερικά (INDOOR), είτε εσωτερικά και εξωτερικά (INDOOR-OUTDOOR) Σύνθεση Συστήματος. Η σύνθεση του συστήματος θα είναι 1+1 με διαφοροποίηση χώρου (Space Diversity SD) χρησιμοποιώντας ξεχωριστές κεραίες, διαφοροποίηση συχνότητας (Frequency diversity FD) και δυνητικά διαφοροποίηση πόλωσης (Polarization Diversity PD). Οι δύο πομποί θα εκπέμπουν ταυτόχρονα από τους δύο σταθμούς κάνοντας χρήση δύο (2) κεραιών, σε διαφορετική συχνότητα, με κατακόρυφη πόλωση και στο σύστημα λήψης του κάθε σταθμού, μέσω ειδικών διατάξεων και αλγορίθμων, θα πραγματοποιείται η επιλογή του καλύτερου σήματος Περιοχή Συχνοτήτων Λειτουργίας Πομποδέκτη Χωρητικότητα Συστήματος Radio Επιπλέον Χωρητικότητα Συστήματος Radio. Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας θα ανήκει στη ζώνη των 13GHz ( GHz). Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να διακινεί πληροφορία στα 34Mbps, ενώ θα μπορεί να μεταβάλλει την χωρητικότητά του, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη, με μια απλή παραμετροποίηση κατ επιλογή του χρήστη, χωρίς να απαιτείται μεταβολή στο software ή στο hardware. Η χωρητικότητα του συστήματος θα ρυθμιστεί για μεταδιδόμενη πληροφορία 8xE1 (16Mbps). Εάν - μετά τις τελικές ρυθμίσεις - το σύστημα παρέχει χωρητικότητα πλέον των 16Mbps, τότε η επιπλέον χωρητικότητα να διατεθεί σε δύο ή περισσότερες θύρες Τοπικού Δικτύου (LAN) 10/100 Base-T, στον πίνακα (panel) διασύνδεσης με θηλυκούς συνδέσμους RJ Εύρος Ζώνης Διαύλου. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί σε όλα τα δυνατά εύρη ζώνης διαύλου, που είναι σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2). Το εύρος ζώνης διαύλου θα ρυθμιστεί στα 7MHz ανά κανάλι Διαχωρισμός Καναλιών. Ο διαχωρισμός καναλιών θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2) Διαπόσταση Αμφίδρομου καναλιού Επιλογή Συχνότητας Λειτουργίας. Η διαπόσταση του αμφίδρομου καναλιού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2), δηλαδή 266MHz. Η ακριβής επιλογή της συχνότητας λειτουργίας του Π/Δ θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου software και με βήμα επιλογής 250kHz. 12

13 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Δίαυλοι Λειτουργίας Οι Δίαυλοι των 7 MHz θα είναι ο 21V και ο 25V. Η συχνότητες εκπομπής από κάθε θέση θα είναι οι ακόλουθες: ΤΟΥΜΠΑ Tx ΥΨΑΡΙΟ Tx 21V ,5 MHz ,5 MHz 25V ,5 MHz ,5 MHz Τύπος Διαμόρφωσης. Το σύστημα θα παρέχει ένα πλήθος από διαφορετικές διαμορφώσεις αστερισμών QAM με όλο και αυξανόμενο πλήθος συμβόλων ανά αλφάβητο. Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα της προσαρμοστικής επιλογής διαμόρφωσης (Adaptive Modulation). Για να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του περιθωρίου εξασθένισης (Fade Margin) και το μικρότερο πλήθος συμβόλων που επιτρέπει τη διακίνηση της πληροφορίας των 8 x E1 ( 5.1.4) σε δίαυλο με εύρος 7MHz ( 5.1.6), η διαμόρφωση του συστήματος θα ρυθμιστεί στα 16QAM Κέρδος Συστήματος (System gain) για BER = Πολυπλεξία Β και Γ Τάξης. Το κέρδος του συστήματος για BER=10-6 θα είναι μεγαλύτερο από 104dB για το συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης της και το εύρος ζώνης διαύλου της Η πολυπλεξία Β και Γ τάξης των tributaries των 2 Mbps, θα πραγματοποιείται παράλληλα σε δύο μονάδες, σε κάθε άκρο της ραδιοζεύξης. Σε περίπτωση βλάβης της μιας από τις δύο, θα γίνεται αυτόματη μεταγωγή στην άλλη (Redundant Multiplex). Κάθε μονάδα πολυπλεξίας ξεχωριστά θα μπορεί να συνεργάζεται και με τα δύο συστήματα Radio. Η διασύνδεση των μονάδων πολυπλεξίας Β και Γ τάξης, με το σύστημα πολυπλεξίας Α τάξης, θα επιτυγχάνεται μέσω πίνακα (panel) τοποθετημένου στο ικρίωμα, με κατάλληλους συνδέσμους (πχ. BNC, TNC, κα.) Πρόσθετες Λειτουργίες. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: Κώδικα αυτόματης διόρθωσης σφαλμάτων (Forward Error Correction - FEC). Διαδικασία αναγνώρισης σφαλμάτων (πχ. Cyclic Redundancy Check) Προσαρμοστική επιλογή κώδικα και διαμόρφωσης (Adaptive Coding and Modulation - ACM). Αυτόματη μεταγωγή δέκτη χωρίς λάθη (Hitless Switching). Δυνατότητα χρήσης κωδικού αναγνώρισης (Link Identity Code Link ID) προκειμένου να αποφεύγεται η λήψη ανεπιθύμητων σημάτων Υπηρεσιακά Κανάλια. Το σύστημα θα υποστηρίζει: Υπηρεσιακό αναλογικό ή ψηφιακό κανάλι για τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο 13

14 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ άκρων (πχ. EOW / DVOW ή VoIP). Οι τηλεφωνικές συσκευές θα περιλαμβάνονται στην προμήθεια. Υπηρεσιακό ψηφιακό κανάλι για τη διαχείριση του συστήματος από απόσταση Εξωτερικός Συναγερμός Τηλεχειριζόμενες Επαφές Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (Mean Time Between Failures). Πομπός Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Πομπού (Transmitter output power) Ανοχή Ισχύος Εξόδου Πομπού Δυνατότητα Αυξομείωσης της Ισχύος Εξόδου Πομπού Αυτόματος Έλεγχος Ισχύος Εξόδου Πομπού (Automatic Transmit Power Control) Ανοχή Συχνότητας Λειτουργίας Πομπού Ανωφελείς Εκπομπές Πομπού (Spurious Emissions). Το σύστημα θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: έξι (6) εισόδους για τη σύνδεση ενδείξεων (dry contact) εξωτερικού συναγερμού (external alarm) και τέσσερεις (4) τηλεχειριζόμενους ηλεκτρονόμους (relays). Ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών του συνολικού συστήματος Radio θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) έτη, με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή περιοδική, προληπτική συντήρηση. Η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού θα πρέπει αφ ενός να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία ( 4.2.1) και τις διεθνείς συστάσεις ( 4.2.2) και αφ ετέρου να εξασφαλίζει στο δέκτη του απέναντι άκρου ικανοποιητικό σήμα, ώστε για τον συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης της και το εύρος ζώνης διαύλου της να εξασφαλίζεται το κέρδος συστήματος της Η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού θα είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 21dBm. Η ανοχή της ισχύος εξόδου του πομπού θα πρέπει να είναι ± 2dB, ως προς την ονομαστική τιμή. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυξομείωσης της ισχύος εξόδου του πομπού σε εύρος 20dB με βήμα ± 1dB μέσω software. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου της ισχύος εξόδου του πομπού (ATPC) για αυξομείωσή της σε εύρος 20dB με βήμα ± 1dB. Η ανοχή της συχνότητας λειτουργίας του πομπού - λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων και λόγω γήρανσης των εξαρτημάτων - δεν θα υπερβαίνει τα ± 7ppm, ως προς την ονομαστική τιμή. Οι ανωφελείς εκπομπές του πομπού να είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN Δέκτης Noise figure Το Noise figure να μην υπερβαίνει τα 6.5dB στην περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας της Κατώφλι Λήψης Tο κατώφλι λήψης θα πρέπει να είναι τέτοιο Συναρτήσει του BER ώστε για τον συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης Threshold. της και το εύρος ζώνης διαύλου της να εξασφαλίζεται το κέρδος συστήματος της

15 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Το κατώφλι λήψης θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα 83dBm για BER= Residual BER Να είναι καλύτερο από το Ανωφελείς Εκπομπές Δέκτη (Spurious Emissions). Οι ανωφελείς εκπομπές του δέκτη να είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ETSI EN Σύστημα Πολυπλεξίας Πρώτης Τάξεως Πλήθος Πολυπλεκτών. Σε κάθε άκρο θα εγκατασταθεί σύστημα πολυπλεξίας Α τάξης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συνενώνει μια ποικιλία από διαφορετικές TDM, IP και φωνητικές διεπαφές πρόσβασης σε τέσσερα (4) κανάλια Ε1. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το απαραίτητο πλήθος πολυπλεκτών, που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ως προς το πλήθος των διεπαφών κάθε άκρου Δυνατότητα Τοποθέτησης σε Ικρίωμα Επεκτασιμότητα Εναλλαγή Καρτών Διεπαφών Πλεοναστική Προστασία Τροφοδοσίας Πολυπλέκτη Πλεοναστική Προστασία Κάρτας Επεξεργασίας Πλεοναστική Προστασία των Ε1. Το κάθε σύστημα πολυπλεξίας θα είναι εγκατεστημένο σε ικρίωμα (rack) - ή ικριώματα - 19", η χωρητικότητα του οποίου θα παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης αρκετών πολυπλεκτών, για να ικανοποιήσουν αντίστοιχο πλήθος διεπαφών με τις τρέχουσες (100% επεκτασιμότητα). Ο κάθε πολυπλέκτης θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων καρτών (τροφοδοσίας, διεπαφών και κεντρικής επεξεργασίας) ή εναλλαγής καρτών, ενώ θα βρίσκεται σε λειτουργία (Hot Swappable), χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες κάρτες και να διακόπτονται επικοινωνίες. Οι πολυπλέκτες θα είναι εφοδιασμένοι με πλεοναστική μονάδα DC τροφοδοσίας. Τα τροφοδοτικά (DC/DC converters) των πολυπλεκτών θα πρέπει να είναι σε συνδεσμολογία Ν+1 και με πλήθος τέτοιο ώστε βλάβη σε ένα εξ αυτών να μην επηρεάζει την κανονική λειτουργία κάθε πολυπλέκτη. Οι πολυπλέκτες θα είναι εφοδιασμένοι με πλεοναστική κάρτα της μονάδας κεντρικής επεξεργασίας. Η πλεοναστική κάρτα θα λειτουργεί σε θερμή κατάσταση αναμονής (Hot Standby), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την επεξεργασία σε περίπτωση βλάβης της κύριας κάρτας. Ο κάθε πολυπλέκτης θα παρέχει την δυνατότητα πλεοναστικής 1+1 προστασίας των Ε1. Συνολικά, το σύστημα των πολυπλεκτών κάθε άκρου θα παρέχει διεπαφές για τέσσερα (4) κύρια κανάλια Ε1 και τέσσερα (4) κανάλια προστασίας Ε1 (δηλ. συνολικά 8 x E1) Διεπαφές Ε1. Η προσαρμογή των tributaries 2Mbps, στις απαιτούμενες κάρτες διεπαφών των καναλιών Ε1 του συστήματος πολυπλεκτών θα είναι σύμφωνη με τη σύσταση ITU-T G.703 στα 75Ohm (Unbalanced / code HDB3), ενώ θα 15

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 4166/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/140824 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 20/11/2013 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ --------------- Αθήνα.../6/2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔ. : ΣΤ. ΔΑΝΤΗΣ Τ. Δ/ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 117 45 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

info@lemco.gr / www.lemco.gr

info@lemco.gr / www.lemco.gr a n a l o g a n d d i g i t a l T V s o l u t i o n s H e l l e n i c q u a l i t y p r o d u c t s info@lemco.gr / www.lemco.gr Πομπός ψηφιακής τηλεόρασης DTM-2U (0,5-2W) και DTM-5U (0,5-5W) Ο DTM-2U,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος. Πρόχειροι διαγωνισµοί για κονσόλες & φορητούς ποµποδέκτες στις 9-10-03 Ω/10:00 & 11:00 αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. /νση Οικονοµικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΣΒ 1 ΓΕΝΙΚΑ Καταψύκτης ανθρώπινων σωρών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Το σύστημα να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 64Χ64 ΕΙΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ 64Χ64 ΕΙΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 4.7.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της κεντρικής ροής του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Νεκτάριος Ταβερναράκης Email: tavernarakis@imbb.forth.gr τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%.

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα