ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ ΜΑΟΥΣΙ Αρ.Ρρωτ. Βακμόσ Ρροτ. Φ.251/ /Α5 ΕΡΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: ΜΑΟΥΣΙ Ιςτοςελίδα: Ρλθροφορίεσ: Ε. Γκοφφασ Ε. Ηολϊτα Τθλζφωνο: , FAX: ΡΟΣ: 1) Ρεριφερειακοφσ Δ/ντεσ Εκπαίδευςθσ 2) Διευκυντζσ Δ/νςεων ΔΕ 3) Ρροζδρουσ των Επιτροπϊν Εξζταςθσ των Βακμολογικϊν και Ειδικϊν Εξεταςτικϊν Κζντρων (δια των Δ/ντϊν των Δ/νςεων Δ.Ε. ) 4) Διευκυντζσ ΓΕΛ (δια των Δ/ντϊν των Δ/νςεων Δ.Ε. ) ΘΕΜΑ: Πανελλαδικζσ εξετάςεισ μακθτϊν και αποφοίτων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. ΣΧΕΤ: 1. Φ.251/21839 /Α5/ (ΑΔΑ: 6ΣΔΤ465ΦΘ3-2Κ2) εγκφκλιοσ 2. Φ.251/53829 /Α5/ (ΑΔΑ: 6ΨΚΦ465ΦΘ3-Λ46) εγκφκλιοσ Θ εξζταςθ των μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που αναφζρονται ςτο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Αϋ) γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Βϋ/ ) Υπουργικισ Απόφαςθσ. Με τθν παροφςα εγκφκλιο κεωροφμε ςκόπιμο να περιγράψουμε με ςφντομο τρόπο τισ βαςικζσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ τθσ προφορικισ εξζταςθσ των εξεταηόμενων μακθτϊν-αποφοίτων και να επιςθμάνουμε οριςμζνα ςθμεία τθσ, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ αντικειμενικότθτα τθσ εξζταςθσ. Οι προαναφερόμενεσ διατάξεισ που προβλζπουν τον τρόπο και τθ διαδικαςία εξζταςθσ των μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ζχουν εφαρμογι για : α)τουσ μακθτζσ και αποφοίτουσ των ΓΕΛ όςον αφορά ςτα μακιματα που εξετάηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο κακϊσ και τα ειδικά μακιματα για τα οποία ζχουν δθλϊςει εξζταςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, β)τουσ μακθτζσ και αποφοίτουσ των ΕΡΑΛ (Ομάδα Β) για τα μακιματα που εξετάηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε κοινά κζματα με τουσ υποψθφίουσ των ΓΕΛ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εδαφίου α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Φ.253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493/2009 τ. Α) κακϊσ και τα ειδικά μακιματα για τα οποία ζχουν δθλϊςει εξζταςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ραρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ να μεριμνιςουν με δικι τουσ ευκφνθ να δοκεί αντίγραφο τθσ παροφςασ εγκυκλίου ςε όλουσ τουσ Προζδρουσ των επιτροπϊν εξζταςθσ των μακθτϊν και αποφοίτων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ προκειμζνου να ενθμερϊςουν με ευκφνθ τουσ όλα τα μζλθ των επιτροπϊν αυτϊν για τθν πιςτι εφαρμογι τθσ. Για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ςφγχυςθσ διευκρινίηεται ότι θ αναφερόμενθ διαδικαςία εξζταςθσ των μακθτϊν και αποφοίτων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αφορά μόνο ςτον τρόπο πανελλαδικισ εξζταςθσ των μακθτϊν τθσ τελευταίασ τάξθσ των ΓΕΛ για τθν λιψθ του απολυτθρίου και τθσ Βεβαίωςθσ Ρρόςβαςθσ, των αποφοίτων των Λυκείων για τθ λιψθ τθσ Βεβαίωςθσ Ρρόςβαςθσ, των κατόχων απολυτθρίου των ΕΡΑΛ (ομάδα Β) για τθν λιψθ τθσ Βεβαίωςθσ Ρρόςβαςθσ κακϊσ και τθν εξζταςθ των παραπάνω υποψθφίων ςτα ειδικά μακιματα και δε ςυνδζεται με κανζνα τρόπο με τισ διατάξεισ που αφοροφν τθν ειςαγωγι των παςχόντων από ςοβαρζσ αςκζνειεσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για τουσ οποίουσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Αϋ/ ). 1

2 Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 1. Ππωσ είναι γνωςτό οι μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ εξετάηονται προφορικά ι γραπτά, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Βϋ/ ) Υπουργικισ Απόφαςθσ. Ειδικότερα: α) Πςοι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ (i) του εδαφίου β και του εδαφίου γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου μόνου τθσ αρικμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Βϋ/ ) Υπουργικισ Απόφαςθσ εξετάηονται ΜΟΝΟ γραπτά ςτο ίδιο εξεταςτικό κζντρο ςτο οποίο εξετάηονται και οι μακθτζσ του Λυκείου ςτο οποίο φοιτοφν, ςε ξεχωριςτι αίκουςα και ο χρόνοσ εξζταςισ τουσ μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Λυκειακισ Επιτροπισ, βάςει των διατάξεων του εδαφίου γ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ΜΟΝΟ τθσ ωσ άνω ΥΑ και τισ οδθγίεσ που περιζχονται ςτθν ανωτζρω 1 ςχετικι εγκφκλιό μασ. Συγκεκριμζνα εξετάηονται μόνο γραπτά οι μακθτζσ που: i) ζχουν ςοβαρά προβλιματα ακοισ (κωφοί, βαρικοοι) ςε ποςοςτό 67% και πάνω ii) παρουςιάηουν προβλιματα λόγου και ομιλίασ (δυςαρκρία, τραυλιςμόσ) iii) παρουςιάηουν προβλιματα επιλθψίασ iv) παρουςιάηουν το φάςμα αυτιςμοφ -Θ υπαγωγι ςτισ περιπτϊςεισ (i) ζωσ (iii) πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ τθσ οικείασ Υγειονομικισ Επιτροπισ (Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ) ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ. -Θ περίπτωςθ (iv) πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ που χορθγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ι Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο, ςτθν οποία πρζπει να αναγράφεται ο γραπτόσ τρόποσ εξζταςθσ. Για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και τθν ιςχφ των γνωματεφςεων των παραπάνω περιπτϊςεων ιςχφουν όςα ζχουν αναφερκεί ςτθν ανωτζρω 1 ςχετικι εγκφκλιό μασ. β) Πςοι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του εδαφίου α και τθσ περίπτωςθσ (ii) του εδαφίου β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου μόνου τθσ αρικμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Βϋ/ ) Υπουργικισ Απόφαςθσ εξετάηονται προφορικά ςτα Βακμολογικά Κζντρα (ι τα παραρτιματα των Βακμολογικϊν Κζντρων) ι τα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα βάςει των διατάξεων των εδαφίων α και β τθσ παραγράφου 3 ςτο άρκρο ΜΟΝΟ τθσ ωσ άνω ΥΑ και των οδθγιϊν που περιζχονται ςτισ ανωτζρω 1, 2 ςχετικζσ εγκυκλίουσ μασ. Συγκεκριμζνα εξετάηονται προφορικά μόνο οι εξεταηόμενοι που αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ επειδι: i) είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 67% ι είναι αμβλφωπεσ με ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 67%, ii) ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67% μόνιμθ ι προςωρινι που ςυνδζεται με τα άνω άκρα, iii) πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων, iv) πάςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων που κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ τουσ για γραφι, v) παρουςιάηουν ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία και νi) παρουςιάηουν το φάςμα αυτιςμοφ -Θ υπαγωγι ςτισ περιπτϊςεισ (i) ζωσ (iv) πιςτοποιείται με ςχετικζσ γνωματεφςεισ, όπωσ περιγράφονται ςτθν ανωτζρω 1 ςχετικι εγκφκλιό μασ. -Θ υπαγωγι ςτθν περίπτωςθ (v) πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ που χορθγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ι Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο. -Θ περίπτωςθ (vi) πιςτοποιείται με γνωμάτευςθ που χορθγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ι Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο, ςτθν οποία πρζπει να αναγράφεται ο προφορικόσ τρόποσ εξζταςθσ. Για τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και τθν ιςχφ των γνωματεφςεων των παραπάνω περιπτϊςεων ιςχφουν όςα ζχουν αναφερκεί ςτθν ανωτζρω 1 ςχετικι εγκφκλιό μασ. γ) Σφμφωνα με τθν αρικ /Γ6/2011 (ΦΕΚ 262 Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ που εκδόκθκε από τθ Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, οι μακθτζσ με ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ, παραβατικι ςυμπεριφορά λόγω κακοποίθςθσ, γονεϊκισ παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι λόγω ενδοοικογενειακισ βίασ, εξετάηονται προφορικά εφόςον ζχουν υποβάλει γνωμάτευςθ ότι ζχουν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι εξζταςθ. Θ γνωμάτευςθ, ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ και ο χρόνοσ επαναξιολόγθςθσ του μακθτι, χορθγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ι τα Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα (ΙΡΔ) άλλων Υπουργείων, φςτερα από προςκόμιςθ είτε ιατρικισ βεβαίωςθσ Δθμοςίου Νοςοκομείου, που κοινοποιικθκε ςε δικαςτικζσ αρχζσ ςε περίπτωςθ κακοποίθςθσ του 2

3 μακθτι λόγω γονεϊκισ παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι ενδοοικογενειακισ βίασ, είτε βεβαίωςθσ από δικαςτικι αρχι ι ειςαγγελζα ανθλίκων, ςε περίπτωςθ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Δεν γίνονται δεκτζσ οι γνωματεφςεισ οι οποίεσ αναφζρουν αναπθρίεσ ι μακθςιακζσ ι ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ διαφορετικζσ από εκείνεσ που αναγράφονται ςτισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ. Κανζνασ άλλοσ και για οποιονδιποτε άλλο λόγο (υγείασ κ.λ.π) δεν επιτρζπεται να εξετάηεται προφορικά. 2. Πςοι μακθτζσ και απόφοιτοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ των εδαφίων α και β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ΜΟΝΟ τθσ αρικμ. Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 Βϋ/ ) Υπουργικισ Απόφαςθσ για προφορικι εξζταςθ εξετάηονται: α) ςτο οικείο Βακμολογικό Κζντρο που λειτουργεί ςτθ Διεφκυνςθ Δ.Ε. (ι ςτο Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο που μπορεί να λειτουργεί ωσ παράρτθμα του Βακμολογικοφ Κζντρου και ο χϊροσ λειτουργίασ του ορίηεται με απόφαςθ του οικείου Δ/ντι Δ.Ε.) που ανικει οργανικά το ςχολείο φοίτθςισ τουσ ενϊπιον τθσ επιτροπισ εξζταςθσ που ςυγκροτεί για το ςκοπό αυτό ο Ρρόεδροσ του Βακμολογικοφ Κζντρου, ςφμφωνα με το εδάφιο α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ΜΟΝΟ τθσ ωσ άνω Υ.Α. β) Στισ Διευκφνςεισ Δ.Ε., ςτισ οποίεσ κα λειτουργιςει Βακμολογικό Κζντρο αλλά οι εξεταηόμενοι είναι περιςςότεροι από ογδόντα (80) ςυγκροτείται Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο για τουσ υπεράρικμουσ υποψθφίουσ (άνω των 80). Οι πρϊτοι 80 υποψιφιοι εξετάηονται ςτο Β.Κ., ενϊ οι υπεράρικμοι (άνω των 80) κα εξεταςτοφν ςτο Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο. Στισ Δ/νςεισ Δ.Ε. όπου λειτουργοφν δφο (2) Βακμολογικά Κζντρα, εφόςον οι εξεταηόμενοι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ανά Διεφκυνςθ Δ.Ε. είναι περιςςότεροι από 160, τότε οι πρϊτοι 80 εξετάηονται ςτο πρϊτο Β.Κ. τθσ Δ/νςθσ, οι επόμενοι 80 εξετάηονται ςτο δεφτερο Β.Κ. τθσ Δ/νςθσ και για τουσ υπεράρικμουσ ορίηεται Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο. Για το ςυγκεκριμζνο Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο ορίηεται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. ο χϊροσ λειτουργίασ του και ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ, από τουσ ζχοντεσ τα προβλεπόμενα για τουσ Ρροζδρουσ Βακμολογικϊν Κζντρων προςόντα. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ ορίηει τα υπόλοιπα μζλθ τθσ επιτροπισ, το γραμματζα και το βοθκό γραμματζα όπου απαιτείται, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ΜΟΝΟ τθσ ωσ άνω Υ.Α. Σε περίπτωςθ που το πλικοσ των υπεράρικμων (άνω των 80) είναι ςχετικά μικρό, για λόγουσ καλφτερθσ ςτελζχωςθσ και εφρυκμθσ λειτουργίασ των Κζντρων, μπορεί να μθ δθμιουργθκεί επιπλζον Ε.Ε.Κ. γ) Στισ Διευκφνςεισ Δ.Ε. ςτισ οποίεσ δε κα λειτουργιςει Βακμολογικό Κζντρο ορίηεται Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ, από τουσ ζχοντεσ τα προβλεπόμενα για τουσ Ρροζδρουσ Βακμολογικϊν Κζντρων προςόντα. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ ορίηει τα υπόλοιπα μζλθ τθσ επιτροπισ, το γραμματζα και το βοθκό γραμματζα όπου απαιτείται εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ΜΟΝΟ τθσ ωσ άνω Υ.Α.. Στισ Δ/νςεισ, ςτισ οποίεσ λειτουργοφν περιςςότερα από ζνα κζντρα Εξζταςθσ υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, θ κατανομι των υποψθφίων ςε αυτά γίνεται με απόφαςθ του οικείου Δ/ντι Δ.Ε. κατά Λφκειο προζλευςθσ. 3. ι) Οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ γνωςτοποιοφν ςτουσ Διευκυντζσ των Γενικϊν Λυκείων και των ΕΡΑΛ (για τα μακιματα γενικισ παιδείασ και επιλογισ τθσ ομάδασ Β) τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ τον χϊρο λειτουργίασ του Βακμολογικοφ κζντρου ι του Ειδικοφ Εξεταςτικοφ Κζντρου κατά περίπτωςθ, ςτον οποίο κα εξεταςκοφν οι προφορικά εξεταηόμενοι μακθτζσ και απόφοιτοι του ςχολείου τουσ. ιι) Οι Διευκυντζσ των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΡΑΛ (ομάδασ Β) οφείλουν να ενθμερϊςουν προςωπικά κάκε προφορικά εξεταηόμενο του Λυκείου τουσ για τον χϊρο εξζταςισ του και να αναρτθκεί ςχετικι ανακοίνωςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Λυκείου. ιιι) Διευκρινίηεται ότι ςτα Βακμολογικά Κζντρα των ΓΕΛ ι ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα των ΓΕΛ κατά περίπτωςθ κα εξεταςκοφν προφορικά και οι μακθτζσ των ΕΡΑΛ (ομάδασ Β) μόνο ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ και επιλογισ (ςε κοινά κζματα με τουσ μακθτζσ των ΓΕΛ) και όχι ςτα μακιματα ειδικότθτασ. Οι μακθτζσ αυτοί των ΕΡΑΛ (ομάδα Β) τα μακιματα ειδικότθτασ κα τα εξεταςκοφν ςτα Βακμολογικά Κζντρα ι ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα που κα οριςκοφν για τθν ομάδα Α των ΕΡΑΛ. Επίςθσ για τθ ςωςτι ενθμζρωςθ των μακθτϊν των ΓΕΛ και των ΕΡΑΛ (ομάδα Β) που κα εξεταςκοφν προφορικά ςτα Βακμολογικά ι ςτα Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα πρζπει ςτο δελτίο εξεταηομζνου να αναγράφεται το Βακμολογικό ι το Ειδικό εξεταςτικό Κζντρο εξζταςισ τουσ. Ειδικά για τουσ μακθτζσ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) που εξετάηονται προφορικά επειδι το Βακμολογικό ι το Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο εξζταςισ τουσ κα είναι διαφορετικό για τα μακιματα γενικισ παιδείασ και επιλογισ και διαφορετικό για τα μακιματα ειδικότθτασ ςτο δελτίο εξεταηομζνου κα αναγράφεται το Βακμολογικό ι τo Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο μακθμάτων γενικισ παιδείασ και επιλογισ και το Βακμολογικό ι τo Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο των μακθμάτων ειδικότθτασ. 3

4 4. Για τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν οι Διευκυντζσ των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) αφοφ ζλεγξαν τισ ςχετικζσ γνωματεφςεισ για τθ νομιμότθτα βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων, ζχουν ιδθ αποςτείλει κατάςταςθ ςτθν οικεία ΕΕΔΔΕ με τουσ εξεταηομζνουσ που υπζβαλαν εμπρόκεςμα τθ ςχετικι αίτθςθ και τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά για προφορικι εξζταςθ. Στθν κατάςταςθ αναγράφονται τα ατομικά ςτοιχεία εξεταηόμενου, ο κωδικόσ αρικμόσ του, τα εξεταηόμενα μακιματα γενικισ παιδείασ και επιλογισ (για τουσ μακθτζσ των ΕΡΑΛ ομάδα Β), θ κατεφκυνςθ και τα μακιματα γενικισ παιδείασ και επιλογισ ( για τουσ μακθτζσ των ΓΕΛ) κακϊσ και τα τυχόν ειδικά μακιματα ςτα οποία ζχει δθλϊςει να εξεταςτεί. Επίςθσ ςτθν κατάςταςθ κα αναγράφεται το Λφκειο προζλευςθσ του εξεταηόμενου, δθλαδι το Γενικό Λφκειο ι το ΕΡΑΛ (Ομάδα Β) κακϊσ και ο λόγοσ τθσ προφορικισ εξζταςισ του. 5. Μαηί με τθν κατάςταςθ (Λυκείου ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ ομάδα Β), ςτθν οποία κα αναγράφονται τα παραπάνω ςτοιχεία, αποςτζλλεται ςτθν ΕΕΔΔΕ και αντίγραφο τθσ ςχετικισ γνωμάτευςθσ κατά περίπτωςθ. Η ΕΕΔΔΕ ελζγχει τισ γνωματεφςεισ για τθ νομιμότθτά τουσ βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφοροποίθςθσ τθσ ΕΕΔΔΕ ςχετικά με τθ νομιμότθτα των γνωματεφςεων, θ ΕΕΔΔΕ ζρχεται ςε ςυνεννόθςθ με το οικείο Λφκειο ςχετικά με τθν ιςχφ τθσ γνωμάτευςθσ. Αφοφ ςυγκεντρωκοφν από τθν ΕΕΔΔΕ τα ςτοιχεία από όλα τα Λφκεια, καταχωροφνται όλοι οι εξεταηόμενοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ομάδα Β) ςε καταςτάςεισ ανά Βακμολογικό ι Ειδικό Εξεταςτικό Κζντρο. τισ καταςτάςεισ αυτζσ αναγράφονται όλα τα αναφερόμενα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν οι καταςτάςεισ των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ομάδα Β). 6. Αντίγραφο τθσ παραπάνω κατάςταςθσ, ςτθν οποία αναγράφεται και ο λόγοσ τθσ προφορικισ εξζταςθσ, αποςτζλλεται ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ του Βακμολογικοφ Κζντρου ι του Ειδικοφ Εξεταςτικοφ Κζντρου, ο οποίοσ ςυγκροτεί τισ οικείεσ επιτροπζσ από κακθγθτζσ βακμολογθτζσ ςφμφωνα με τα εδάφια α και β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου ΜΟΝΟ τθσ ωσ άνω Υ.Α. κατά προτίμθςθ από αυτοφσ που ζχουν ανάλογθ εμπειρία ςτθν εξζταςθ μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Β. ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Πςοι εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ για προφορικι εξζταςθ επειδι, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ φυςικισ αδυναμίασ τουσ (δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, φάςμα αυτιςμοφ, κινθτικι αδυναμία άνω άκρων ι προβλιματα ςτθν όραςθ), αδυνατοφν να εκφράςουν γραπτά τισ γνϊςεισ τουσ, τουσ παρζχεται θ ευκαιρία να τισ διατυπϊςουν προφορικά. Κατά τα λοιπά θ εξζταςι τουσ δεν διαφζρει από τθν εξζταςθ των υπολοίπων που εξετάηονται γραπτά. Ζτςι λοιπόν αυτοί εξετάηονται ςτα ίδια κζματα με το ίδιο πρόγραμμα και τθν ίδια διάρκεια εξζταςθσ με αυτοφσ που εξετάηονται γραπτά. Ειδικά ωσ προσ τθν ςυνολικι διάρκεια εξζταςθσ των εξεταηομζνων προφορικά, πρζπει να διαςαφθνιςτεί ότι ςτθ ςυνολικι διάρκεια τθσ προφορικισ εξζταςθσ ςυμπεριλαμβάνεται α) ο χρόνοσ προετοιμαςίασ, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ, όπωσ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων, μετά τθν παρζλευςθ του οποίου οι υποψιφιοι κλείνουν τα τετράδια και περιμζνουν να κλθκοφν από τθν επιτροπι β) μετά τθν παρζλευςθ του τρίωρου χρόνου προετοιμαςίασ ι όταν κάποιοσ υποψιφιοσ (πριν τθν παρζλευςθ του τρίωρου) δθλϊςει ζτοιμοσ για αξιολόγθςθ, ξεκινάει ο χρόνοσ αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ. Η επιτροπι ζχει τθν δυνατότθτα, εφόςον από τθν πορεία αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ του εξεταηομζνου διαπιςτϊςει ότι ζχει βάςθ το αίτθμά του για παράταςθ του χρόνου αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ, να του παρζχει αυτι τθν παράταςθ χρόνου για εφλογο διάςτθμα (ζωσ 30 λεπτά), θ οποία ςυνδζεται άμεςα με τθν εξζλιξθ τθσ αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ του κάκε εξεταηόμενου και τθν εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ. Πςον αφορά τθ διαδικαςία τθσ εξζταςθσ, επιςθμαίνουμε ότι οι εξεταηόμενοι μακθτζσ ειςζρχονται ςτισ αίκουςεσ εξζταςθσ τθν ίδια ϊρα που ειςζρχονται και οι λοιποί εξεταηόμενοι ςτα εξεταςτικά κζντρα, τουσ χορθγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τουσ ςτοιχεία ςτουσ οικείουσ χϊρουσ (αν αδυνατοφν από μόνοι τουσ βοθκοφνται από τουσ επιτθρθτζσ). Μετά τον ζλεγχο τθσ ταυτοπροςωπίασ και τθσ ορκισ αναγραφισ των ατομικϊν ςτοιχείων, αυτά καλφπτονται από τουσ επιτθρθτζσ με αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο ϊςτε να κακίςταται ανϊνυμο το κάκε τετράδιο. Στο κάκε τετράδιο πριν τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ επικολλϊνται άμεςα δφο (2) αυτοκόλλθτα αρικμθτιρια ςτισ ειδικζσ κζςεισ τθσ εξωτερικισ πλευράσ του τετραδίου. Οι τρεισ πρϊτοι αρικμοί του αυτοκόλλθτου αρικμθτθρίου αντιςτοιχοφν ςτον 4

5 κωδικό τθσ επιτροπισ εξζταςθσ, ακολουκοφν οι επτά αρικμοί που αντιςτοιχοφν ςτον κωδικό Λυκείου (ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ) και ακολουκεί ο αφξων αρικμόσ τετραδίου κατά ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ ςφμφωνα με ςχετικι εγκφκλιο που ςασ ζχει αποςταλεί. Αμζςωσ μετά τθ λιψθ των κεμάτων ο Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ μεριμνά: α) για τθ διανομι αντιγράφου των κεμάτων ςε κάκε εξεταηόμενο, οπότε αρχίηει και ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ εξζταςθσ. Ο επιτθρθτισ μπορεί να αναγνϊςει τα κζματα αν ηθτθκεί από τον εξεταηόμενο. Είναι αυτονόθτο ότι οι διατάξεισ για τισ υποχρεϊςεισ των εξεταηομζνων ιςχφουν και για τουσ μακθτζσ αυτοφσ από τθν ςτιγμι που κα ειςζλκουν ςτο εξεταςτικό κζντρο και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςισ τουσ. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ ομαλότθτασ διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ για όςο χρόνο οι εξεταηόμενοι μελετοφν τα κζματα και προετοιμάηονται για να παρουςιαςτοφν ςτθν επιτροπι ζχουν οι επιτθρθτζσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ θ ευκφνθ αυτι βαρφνει τθν επιτροπι. Θ αρμοδιότθτα τυχόν επιβολισ ςτουσ εξεταηομζνουσ των προβλεπομζνων πεικαρχικϊν ποινϊν ανικει ςτθν Επιτροπι Εξζταςθσ, ςτθν οποία αναφζρουν οι επιτθρθτζσ οποιοδιποτε πρόβλθμα ικελε ανακφψει. β) για τθν ςυγκζντρωςθ των βακμολογθτϊν και αναβακμολογθτϊν μελϊν τθσ επιτροπισ του κάκε μακιματοσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ και αμζςωσ μετά τθν λιψθ των κεμάτων, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να ομογενοποιιςουν τθν κρίςθ τουσ ϊςτε να επιτφχουν ςφγκλιςθ των απόψεων τουσ για τισ ηθτοφμενεσ απαντιςεισ. Θ επιτροπι δθλαδι λειτουργεί κατά ανάλογο τρόπο που λειτουργεί και θ ομάδα βακμολογθτϊν ςτο Βακμολογικό Κζντρο. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι εξεταςτζσ κα είναι προετοιμαςμζνοι όταν κα προςζλκουν οι εξεταηόμενοι ενϊπιόν τουσ για τθν προφορικι εξζταςθ και θ κρίςθ τουσ κα είναι πιο αντικειμενικι και άμεςθ. Στουσ εξεταηόμενουσ παρζχεται ο χρόνοσ προετοιμαςίασ, ο οποίοσ είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το χρόνο δυνατισ αποχϊρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβεί τισ τρεισ ϊρεσ, προκειμζνου να μελετιςουν, να κατανοιςουν τα κζματα και να κρατιςουν, εφόςον το επικυμοφν, ςθμειϊςεισ ςτο τετράδιο τουσ για να τισ χρθςιμοποιιςουν όταν κα προςζλκουν ςτθν επιτροπι προκειμζνου να εξεταςτοφν. Πταν είναι ζτοιμοι ι όταν παρζλκει ο τρίωροσ χρόνοσ προετοιμαςίασ, προςζρχεται ο κάκε ζνασ ξεχωριςτά ςτθν αίκουςα όπου παρευρίςκονται τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ. Στθν αίκουςα αυτι παρευρίςκονται υποχρεωτικά τα τρία μζλθ (οι δφο βακμολογθτζσ και ο τρίτοσ βακμολογθτισ) και δυνθτικά, εφόςον ο αρικμόσ των επιτροπϊν το επιτρζπει, ο Ρρόεδροσ ι ο γραμματζασ τθσ επιτροπισ ι και οι δφο. Επίςθσ ςτθν Επιτροπι μπορεί να παρίςταται και ζνασ (1) Σφμβουλοσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι ο Ρροϊςτάμενοσ του οικείου ΚΕΔΔΥ ι εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ο οποίοσ υπθρετεί ςτο ΚΕΔΔΥ, για τθν παροχι διευκρινίςεων ι επεξθγιςεων ςε κζματα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, όταν ηθτθκεί από τθν επιτροπι. Ο εξεταηόμενοσ αναπτφςςει προφορικά ςτα τρία μζλθ εξεταςτζσ τισ απαντιςεισ του ςτα κζματα, με όποια ςειρά επικυμεί. Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των απαντιςεϊν του μπορεί να ςυμβουλεφεται τισ ςθμειϊςεισ του ςτο τετράδιο. τθν περίπτωςθ που επικυμεί να απαντιςει γραπτά ςε κάποια ερωτιματα, εκφράηει αυτι τθν επικυμία του ςτουσ βακμολογθτζσ, όταν προςζρχεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ, και το δθλϊνει εγγράφωσ ςτο γραπτό του δοκίμιο, ϊςτε οι ςχετικζσ απαντιςεισ να αξιολογθκοφν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτι διλωςθ του υποψθφίου υπογράφεται από τουσ εξεταςτζσ και τον πρόεδρο τθσ επιτροπισ. Πταν ολοκλθρϊςει τθν εξζταςι του παραδίδει το τετράδιο ςτον Ρρόεδρο ι ςτον γραμματζα τθσ επιτροπισ και αποχωρεί από τθν αίκουςα και το Εξεταςτικό Κζντρο. Ο Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ παραδίδει αμζςωσ και πριν από τθν είςοδο άλλου εξεταηόμενου το τετράδιο ςτον πρϊτο βακμολογθτι, ο οποίοσ αναγράφει το ςυνολικό βακμό και τθν αναλυτικι βακμολογία που ζδωςε ςτον εξεταςκζντα και υπογράφει ςτισ οικείεσ κζςεισ. Στθ ςυνζχεια παραδίδει το γραπτό ςτον Ρρόεδρο ι τον Γραμματζα, ο οποίοσ, αφοφ επικαλφψει με αδιαφανζσ αυτοκόλλθτο τον βακμό του πρϊτου βακμολογθτι, δίνει το γραπτό ςτον δεφτερο βακμολογθτι, ο οποίοσ ακολουκεί τθν ίδια διαδικαςία με τον πρϊτο. Μετά τθν παράδοςθ του γραπτοφ από τον δεφτερο βακμολογθτι, ο πρόεδροσ αποκαλφπτει τουσ βακμοφσ του πρϊτου και εφόςον ςτον τελικό βακμό υπάρχει διαφορά μεγαλφτερθ των δϊδεκα μονάδων, επικαλφπτει τουσ βακμοφσ και των δφο βακμολογθτϊν και παραδίδει το γραπτό ςτον τρίτο βακμολογθτι (αναβακμολογθτι) για τθν προβλεπόμενθ αναβακμολόγθςθ. Για τθ διαδικαςία αναγραφισ των επιμζρουσ βακμολογιϊν και του ςυνολικοφ βακμοφ ςτον ειδικό χϊρο του τετραδίου του εξεταηόμενου ακολουκοφνται οι ίδιεσ οδθγίεσ που αναφζρονται ςτθν εγκφκλιό μασ που αφορά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ Γενικοφ Λυκείου και ΕΡΑΛ - Ομάδα Βϋ (ανωτζρω 2 ςχετικι εγκφκλιοσ). Σθμειϊνεται ότι οι εξεταςτζσ κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ μποροφν να κρατοφν ςθμειϊςεισ για να βοθκθκοφν ςτθ ςωςτι αξιολόγθςθ του εξεταηόμενου, όμωσ πρζπει με ευκφνθ των ίδιων και του Ρροζδρου τθσ επιτροπισ να μθν λαμβάνει γνϊςθ κανζνα από τα άλλα δφο μζλθ εξεταςτζσ των ςθμειϊςεων αυτϊν και του βακμοφ που δίνει τελικά. Ο κάκε εξεταςτισ καταςτρζφει με ευκφνθ του τισ ςθμειϊςεισ που τυχόν κράτθςε αμζςωσ μόλισ ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςι του. Απαγορεφεται επίςθσ κατθγορθματικά να παρζχουν οποιαδιποτε πλθροφορία με ευκφ ι ζμμεςο τρόπο ςτον εξεταηόμενο ι ςε οποιονδιποτε τρίτο ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ και τθ βακμολογία του εξεταηόμενου. Αυτονόθτο είναι επίςθσ ότι απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο εξεταςτικό κζντρο οποιουδιποτε άλλου προςϊπου εκτόσ των επιτθρθτϊν, των μελϊν τθσ επιτροπισ εξζταςθσ, του ιατροφ και του Συμβοφλου Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι του Ρροϊςταμζνου του οικείου ΚΕΔΔΥ ι του εκπαιδευτικοφ Δ.Ε. ο οποίοσ υπθρετεί ςτο ΚΕΔΔΥ που μπορεί να παρίςταται ςτθν Επιτροπι για τθν παροχι διευκρινίςεων ι επεξθγιςεων ςε κζματα ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. 5

6 Γ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ (ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ-ΧΕΔΙΑ-ΜΟΤΙΚΗ) Οι εξεταηόμενοι που εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω αναφερόμενεσ διατάξεισ εξετάηονται ςτο τυχόν ειδικό μάκθμα ςτο οποίο ζχουν δθλϊςει εξζταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 τθσ αρικμ. Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 Β/ ) Yπουργικισ Aπόφαςθσ, οι οποίεσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 ςτο άρκρο ΜΟΝΟ τθσ αρικμ. Φ. 253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493Β/ ) Yπουργικισ Aπόφαςθσ. Για τθν ομαλι διεξαγωγι των εξετάςεων αυτϊν ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 1. Τόποσ εξζταςθσ: Για τθν εξζταςθ των υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτα ειδικά μακιματα κα ακολουκιςει άλλθ αναλυτικι εγκφκλιοσ 2. Οργάνωςθ τθσ εξζταςθσ Για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι οργάνωςθ τθσ εξζταςθσ ςτα ειδικά μακιματα, οι Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ γνωςτοποιοφν το αργότερο μζχρι τζλοσ Μαΐου ςτον Ρρόεδρο του οικείου Βακμολογικοφ Κζντρου Ειδικϊν Μακθμάτων ι ςτθ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων, Τμιμα Αϋ, (αν πρόκειται για ειδικό μάκθμα που εξετάηεται από τθν ΚΕΕΜ), ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ κατά Διεφκυνςθ Δ.Ε. των εξεταηομζνων που ανικουν ςτα ΓΕΛ και ΕΡΑΛ αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ κατάςταςθ περιλαμβάνει τα ατομικά ςτοιχεία και τον κωδικό του εξεταηομζνου και ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ ςχετικισ γνωμάτευςθσ κατά περίπτωςθ. Θ εξζταςθ, των υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτα ειδικά μακιματα διενεργείται γραπτά ι προφορικά ι γραπτά και προφορικά από τθν οικεία επιτροπι εξζταςθσ κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με τον οποίο διενεργοφνται οι εξετάςεισ ςτα ειδικά μακιματα και πάνω ςτα ίδια κζματα, ςτα οποία εξετάηονται οι υπόλοιποι υποψιφιοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Β τθσ παροφςασ. Δ.ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ Οι υποψιφιοι με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ να αντιμετωπίηονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ξεχνοφν αν είναι δυνατό τα προςωπικά τουσ προβλιματα που προζρχονται από τθν «ιδιαιτερότθτά τουσ» και ζτςι να είναι ςε ςωςτι ψυχολογικι κατάςταςθ για να αποδϊςουν ςφμφωνα με τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτζσ τουσ. Υπάρχουν εξεταηόμενοι των οποίων οι πακιςεισ γίνονται οπτικά αντιλθπτζσ όπωσ είναι θ κινθτικι αναπθρία, υπάρχουν όμωσ και εξεταηόμενοι που παρουςιάηουν δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, φάςμα αυτιςμοφ, των οποίων όμωσ θ πάκθςθ δεν γίνεται εφκολα αντιλθπτι αφοφ δεν ςυνδζεται με εξωτερικά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα. Μερικζσ φορζσ μάλιςτα ίςωσ να παραςφρουν με τθν εμφάνιςι τουσ και να δθμιουργοφν αμφιβολία για το κατά πόςο χρειάηονται πραγματικά ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ. Για το λόγο αυτό κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα ς αυτι τθν κατθγορία των εξεταηομζνων για ενθμζρωςθ των μελϊν των επιτροπϊν. Οι εξεταηόμενοι αυτοί είναι άτομα με κανονικι νοθμοςφνθ αλλά παρουςιάηουν ειδικζσ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, οι οποίεσ εντοπίηονται κυρίωσ ςτθν ανάγνωςθ και τθ γραφι. Τα κφρια ςυμπτϊματα τθσ δυςλεξίασ είναι θ αργι και με πολλά λάκθ ανάγνωςθ - πολλζσ φορζσ άλλα βλζπουν και άλλα διαβάηουν θ υπερβολικι ανορκογραφία και δυςανάγνωςτθ γραφι, κακϊσ και θ δυςκολία απόδοςθσ με ςυνεχι λόγο του περιεχομζνου του αντικειμζνου ςτο οποίο εξετάηονται. Ρολφ ςυχνά οι δυςλεκτικοί παρουςιάηουν και διάςπαςθ προςοχισ. Τα άτομα αυτά όταν αντιμετωπίηονται ςωςτά από ψυχοςυναιςκθματικι και διδακτικι άποψθ, ςταδιακά ξεπερνοφν τισ δυςκολίεσ τουσ και εξελίςςονται ικανοποιθτικά επιτυγχάνοντασ πολλζσ φορζσ υψθλά μακθςιακά και ακαδθμαϊκά επιτεφγματα. Θ προφορικι εξζταςθ αντικακιςτά για τα άτομα αυτά τθν γραπτι, μόνο ωσ διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ, δεδομζνου ότι οι δυςλεκτικοί είναι δφςκολο να διατυπϊςουν γραπτά τισ ςκζψεισ τουσ και τα διανοιματά τουσ. ϋεχουν βζβαια το δικαίωμα κατά το ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ του κζματοσ να χρθςιμοποιοφν πρόχειρο, όπου κα καταγράφουν τισ ςκζψεισ τουσ και ςτθ ςυνζχεια να αναπτφςςουν προφορικά τισ απαντιςεισ τουσ. Επίςθσ δικαιοφνται ςτθν περίπτωςθ που επικυμοφν να απαντιςουν γραπτά ςε κάποια ερωτιματα, αυτά να αξιολογοφνται κατά τθ βακμολόγθςθ. Κατά τθν εξζταςθ οι εξεταςτζσ επιβάλλεται να επιδιϊκουν τθ διαμόρφωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ και να υποδεικνφουν ςτον εξεταηόμενο τυχόν λάκθ που δεν οφείλονται ςε ζλλειψθ τθσ απαιτοφμενθσ γνϊςθσ αλλά είναι δυςλεκτικά ςυμπτϊματα π.χ. όταν ο εξεταηόμενοσ λφνει άςκθςθ μακθματικϊν ι χθμείασ, ο εξεταςτισ μπορεί να υποδεικνφει τυχόν αναρικμθτιςμό, τον οποίο ο ίδιοσ ο εξεταηόμενοσ διορκϊνει, ϊςτε να προλαμβάνεται θ δθμιουργία ςφγχυςθσ, θ οποία κα οδθγιςει ςε λάκοσ αποτζλεςμα. Αν ςτθν απάντθςθ κάποιου κζματοσ απαιτείται γραφικι παράςταςθ και ο υποψιφιοσ αδυνατεί να γράψει, ο εξεταςτισ μπορεί να ςχεδιάςει τθ γραφικι παράςταςθ κακϋ υπόδειξθ του εξεταηόμενου. Πταν ο εξεταηόμενοσ καλείται να απαντιςει ςε κζματα όπωσ είναι θ Ιςτορία, θ Βιολογία κ.λ.π., εφόςον ο 6

7 εξεταςτισ διαπιςτϊνει ότι ο εξεταηόμενοσ αδυνατεί να αποδϊςει το εξεταηόμενο αντικείμενο με ςυνεχι λόγο, μπορεί να τον εξετάςει με τθν υποβολι ερωτιςεων, οι οποίεσ κα τον διευκολφνουν ςτθν διατφπωςθ των γνϊςεων αλλά δεν κα πρζπει να είναι τζτοιασ μορφισ που κα υποδεικνφουν τθν απάντθςθ. Αν κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ των κεμάτων ι κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ο εξεταηόμενοσ ηθτιςει τθν ανάγνωςθ κάποιου κζματοσ, τότε ο επιτθρθτισ ι ο εξεταςτισ αντίςτοιχα κα μποροφςε να επαναλάβει άλλθ μία φορά τθν ανάγνωςθ κάποιου κζματοσ. Επιςθμαίνεται ότι θ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ των εξεταηόμενων δε ςυνιςτά ςε καμία περίπτωςθ επιεικι αξιολόγθςθ ι άλλθσ μορφισ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ, αλλά ςκοπεφει μόνο ςτθν παροχι τθσ δυνατότθτασ να εξωτερικεφςουν τισ γνϊςεισ, τισ οποίεσ λόγω τθσ πάκθςθσ αυτισ αδυνατοφν να εξωτερικεφςουν με το γραπτό λόγο. Είναι αυτονόθτο ότι, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν επιτροπι εξζταςθσ των μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δεν επιτρζπεται να ςυμπεριφζρονται περιφρονθτικά ι απαξιωτικά ζναντι των εξεταηόμενων. Ε. ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΛΤΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΕΞΕΣΑΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 1. Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Λυκείων να διανείμουν το ςυνθμμζνο ζντυπο «ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΡΟΦΟΙΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΘΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ςτουσ υποψθφίουσ που κα εξεταςτοφν προφορικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. 2. Ραρακαλοφνται οι Ρρόεδροι των Επιτροπϊν Εξζταςθσ των υποψθφίων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ να διανείμουν τθν πρϊτθ μζρα των πανελλαδικϊν εξετάςεων το ςυνθμμζνο ζντυπο «ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΡΟΦΟΙΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΘΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ςτουσ υποψθφίουσ που κα εξεταςτοφν προφορικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Συνθμμζνα: ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΡΟΦΟΙΚΘΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΘΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Εςωτερικι διανομι: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 1. Γραφ. κου Υπουργοφ 2. Γραφ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ κου Α. Κουράκθ 3. Γραφ. κου Γεν. Γραμματζα 4.Γεν. Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 5. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΑΚΗ 6. Δ/νςθ Σπουδϊν, Ρρογραμμάτων και Οργάνωςθσ Δ.Ε. 7. Δ/νςθ Θρθςκευτικισ Εκπ/ςθσ 8. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 9. Δ/νςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων,Τμιμα Αϋ 7

8 ΕΝΗΜΕΡΧΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Οη ππνςήθηνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο γηα πξνθνξηθή εμέηαζε, ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο θπζηθήο αδπλακίαο ηνπο (δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλωζία, δπζνξζνγξαθία, θάζκα απηηζκνύ, θηλεηηθή αδπλακία άλω άθξωλ ή πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε), αδπλαηνύλ λα εθθξάζνπλ γξαπηά ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηνπο παξέρεηαη ε επθαηξία λα ηηο δηαηππώζνπλ πξνθνξηθά. Καηά ηα ινηπά ε εμέηαζή ηνπο δελ δηαθέξεη από ηελ εμέηαζε ηωλ ππνινίπωλ πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά. Έηζη ινηπόλ απηνί εμεηάδνληαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ην ίδην πξόγξακκα θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα εμέηαζεο κε απηνύο πνπ εμεηάδνληαη γξαπηά. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ηνπιάρηζηνλ κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ, λα αθνινπζνύλ ηηο ζπζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζσζηέο αίζνπζεο θαη λα έρνπλ πάληα καδί ηνπο ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ (θαξηειάθη) θαη αλ επηζπκνύλ έλα κπνπθαιάθη λεξό ή αλαςπθηηθό. Μεηά ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηηο αίζνπζεο, ηνπο ρνξεγείηαη ην ηεηξάδην θαη αλαγξάθνπλ ηα αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία ζηνπο νηθείνπο ρώξνπο (αλ αδπλαηνύλ από κόλνη ηνπο βνεζνύληαη από ηνπο επηηεξεηέο). Είλαη απηνλόεην όηη νη δηαηάμεηο γηα ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ ηζρύνπλ θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο από ηελ ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζνπλ ζην εμεηαζηηθό θέληξν θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζήο ηνπο. Σηνπο εμεηαδόκελνπο παξέρεηαη ρξόλνο πξνεηνηκαζίαο, ν νπνίνο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην ρξόλν δπλαηήο απνρώξεζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο (3) ώξεο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ ηα ζέκαηα θαη λα θξαηήζνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, ζεκεηώζεηο ζην ηεηξάδην ηνπο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ όηαλ ζα πξνζέιζνπλ ζηελ επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνύλ. Ο επηηεξεηήο κπνξεί λα αλαγλώζεη ηα ζέκαηα αλ δεηεζεί από ηνλ εμεηαδόκελν. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πξνεηνηκαζίαο νη ππνςήθηνη θιείλνπλ ηα ηεηξάδηα θαη πεξηκέλνπλ λα θιεζνύλ από ηελ επηηξνπή. Όηαλ είλαη έηνηκνη ή όηαλ παξέιζεη ν ηξίσξνο ρξόλνο πξνεηνηκαζίαο, πξνζέξρεηαη ν θάζε έλαο μερσξηζηά ζηελ αίζνπζα όπνπ παξεπξίζθνληαη ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Εμέηαζεο γηα ηελ αμηνιόγεζήβαζκνιόγεζή ηνπ. Σηελ αίζνπζα απηή παξεπξίζθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ηξία κέιε (νη δύν βαζκνινγεηέο θαη ν ηξίηνο βαζκνινγεηήο). Επίζεο ζηελ Επηηξνπή κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη έλαο (1) Σύκβνπινο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ νηθείνπ ΚΕΔΔΥ ή εθπαηδεπηηθόο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ππεξεηεί ζην ΚΕΔΔΥ, γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, όηαλ δεηεζεί από ηελ επηηξνπή. Η επηηξνπή έρεη ηελ δπλαηόηεηα, εθόζνλ από ηελ πνξεία αμηνιόγεζεο-βαζκνιόγεζεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ δηαπηζηώζεη όηη έρεη βάζε ην αίηεκά ηνπ γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ αμηνιόγεζεοβαζκνιόγεζεο, λα ηνπ παξέρεη απηή ηελ παξάηαζε ρξόλνπ γηα εύινγν δηάζηεκα (έωο 30 ιεπηά), ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εμέιημε ηεο αμηνιόγεζεο-βαζκνιόγεζεο ηνπ θάζε εμεηαδόκελνπ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο. Ο εμεηαδόκελνο αλαπηύζζεη πξνθνξηθά ζηα ηξία κέιε εμεηαζηέο ηηο απαληήζεηο ηνπ ζηα ζέκαηα, κε όπνηα ζεηξά επηζπκεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ απαληήζεώλ ηνπ κπνξεί λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ ζην ηεηξάδην. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα απαληήζεη γξαπηά ζε θάπνηα εξωηήκαηα, εθθξάδεη απηή ηελ επηζπκία ηνπ ζηνπο βαζκνινγεηέο, όηαλ πξνζέξρεηαη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο, θαη ην δειώλεη εγγξάθσο ζην γξαπηό ηνπ δνθίκην, ώζηε νη ζρεηηθέο απαληήζεηο λα αμηνινγεζνύλ γξαπηά θαη όρη πξνθνξηθά. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζεκάησλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ν εμεηαδόκελνο δεηήζεη ηελ αλάγλσζε θάπνηνπ ζέκαηνο, ηόηε ν επηηεξεηήο ή ν εμεηαζηήο αληίζηνηρα ζα κπνξνύζε λα επαλαιάβεη άιιε κία θνξά ηελ αλάγλσζε θάπνηνπ ζέκαηνο Επηζεκαίλεηαη όηη ε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ εμεηαδόκελσλ δε ζπληζηά ζε θακία πεξίπηωζε επηεηθή αμηνιόγεζε ή άιιεο κνξθήο ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, αιιά ζθνπεύεη κόλν ζηελ παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο λα εμσηεξηθεύζνπλ ηηο γλώζεηο, ηηο νπνίεο ιόγσ ηεο πάζεζεο απηήο αδπλαηνύλ λα εμσηεξηθεύζνπλ κε ην γξαπηό ιόγν. 8

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ----- Μαροφςι, 30-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΘΕΜΑ: Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΡΟΥΣΙ 12-5 -2014 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτ. Φ.251/ 73346 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- 1 ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ΣΜΗΜΑ Αϋ Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΕΠΕΚΓΟΝ Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. Φ.251/21839/Α5/09-02-2015 (ΑΔΑ:6ΣΔΤ465ΦΘ3-2Κ2) και Φ.151/69078/Α5/04.05.2015 (ΑΔΑ: 61ΑΞ465ΦΘ3-2Ξ3) εγκύκλιοί μας

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. Φ.251/21839/Α5/09-02-2015 (ΑΔΑ:6ΣΔΤ465ΦΘ3-2Κ2) και Φ.151/69078/Α5/04.05.2015 (ΑΔΑ: 61ΑΞ465ΦΘ3-2Ξ3) εγκύκλιοί μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A - - - - Ταχ. Δ /νση : Α. Παπανδρέου 37 T.K. Πόλη : 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΜΑΡΟΥΣΙ 8-4 -2010 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτ. Φ.251/ 39164 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΜΑΡΟΥΣΙ 8-4 -2010 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτ. Φ.251/ 39164 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΡΟΥΣΙ 8-4 -2010 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτ. Φ.251/ 39164 /Β6 ΕΠΕΙΓΟΝ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ9-Θ0Κ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΜ9-Θ0Κ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ - - - - Γ/ΝΗ OΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΓΙΔΞ.ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΗΜΑ A - - - - Σαχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37 T.K. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΤΙ Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡ/ΚΟΥΣ /ΝΤΕΣ 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2) ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡ/ΚΟΥΣ /ΝΤΕΣ 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2) ΠΡΟΕ ΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 6 / 4 / 2004 ΤΜΗΜΑ Β Φ.252 / 32605 / Β6 Μητροπόλεως 15 ΠΡΟΣ: 1) ΠΕΡ/ΚΟΥΣ /ΝΤΕΣ 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα