Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : Fax : Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης με Wi-Fi Hot Spots» Βάσει Π.Δ 60/2007 που εναρμόνισε τη Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας Γρ.Λαμπράκη 233, Τ.Κ , Κορυδαλλός 25/08/2009 Τρίτη 10:00π.μ Τμήμα Έρευνας Ανάπτυξης & Προγραμματισμού, 6 ος όροφος Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,88 (πλέον ΦΠΑ 19% ,12 ) και ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Χρονική διάρκεια του Έργου: Τέσσερις (4) μήνες. CPV: : Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες 26/06/2009 Από 22 έως και 26/06/2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 από 95

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 10 A Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου 11 A Συνοπτική παρουσίαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. 11 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 12 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 12 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 13 A.2 Υφιστάμενη κατάσταση 13 A.3 Αντικείμενο Έργου 13 A.3.1 Αρχιτεκτονική 15 A Περιγραφή λύσης 15 A Λειτουργικές Προδιαγραφές 17 A Διαχείριση Δικτύου 18 A Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης 19 A Πρότυπα Διασύνδεσης 19 A Network Address Translation 19 A.3.2 Μελέτη Εφαρμογής 19 A.3.3 Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού 20 A.3.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 21 A Ορισμοί 21 A Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk) 21 A Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 22 A Ρήτρες μη τήρησης των αποδεκτών ορίων διαθεσιμότητας 23 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 από 95

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.3.5 Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα 23 A.3.6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 23 A.3.7 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 24 A.3.8 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 24 A Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας 25 A Έντυπο υλικό προώθησης 25 A Παραδοτέα 26 A.3.9 Παροχή Υπηρεσιών Adsl Internet 26 A.3.10Παροχή ηλεκτρικού ρευματος 26 A.4 Μεθοδολογία Υλοποίησης 26 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 26 A.4.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 27 A.5 Οργάνωση και Διοίκηση Έργου 28 A.6 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 28 A.7 Διαδικασία παραλαβής Έργου 28 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 30 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 30 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 30 Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 30 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 31 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 32 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 32 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 από 95

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 32 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 33 B.1.9 Γενικές Αρχές 33 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 34 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 34 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 34 B Οι Έλληνες Πολίτες 35 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 36 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 38 B Οι συνεταιρισμοί 40 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 42 B Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 44 B Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις 45 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 46 B.2.4 Εγγύηση συμμετοχής 50 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 51 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 51 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 51 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 54 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 54 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 55 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 56 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 56 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 56 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 58 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 58 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 από 95

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών58 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 60 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 60 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 61 B Διαμόρφωση Κόστους Προσφοράς 62 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 63 B.4.3 Προσφυγές 64 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 64 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 65 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 65 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 66 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 67 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 67 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 67 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 68 B.5.7 Υπεργολαβίες 70 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 70 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 71 B.5.10Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 71 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 72 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 72 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 72 ΕΚΔΟΤΗΣ C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 73 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 74 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 από 95

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 75 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 76 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 77 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 79 C.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ADSL Δρομολογητή 79 C.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Λειτουργικών απαιτήσεων Συστήματος Web-Authentication (Captive Portal) 81 C.3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ Κεντρικών Συστημάτων Διαχείρισης Πρόσβασης 82 C.3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ Μεταγωγέων 83 C.3.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Wireless Access Point 84 C.3.6 ΠΙΝΑΚΑΣ Wireless Bridge 86 C.3.7 ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (2.4GHz) Long range 88 C.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (5.4GHz) 89 C.3.9 ΠΙΝΑΚΑΣ Sector Antenna (5.4GHz) 89 C.3.10ΠΙΝΑΚΑΣ Directional Antenna (5.4 GHz) 89 C.3.11ΠΙΝΑΚΑΣ UPS 90 C.3.12Δράσεις Δημοσιότητας 91 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 92 C.4.1 Τεχνική Λύση 92 C Εξοπλισμός 92 C Έτοιμο Λογισμικό 92 C Εφαρμογή/ές 93 C Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ) 93 C Άλλες δαπάνες 93 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 93 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 95 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 από 95

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης με Wi- Fi Hot Spots ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/06/2009 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,88 - ΦΠΑ : ,12) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η πράξη θα εγγραφεί στη ΣΑΕ 015/3 του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέσσερις(4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 24/7/ /08/2009, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ Η έδρα του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, Πρωτόκολλο (ισόγειο) 25/08/2009, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΕΥΔ ΚτΠ ΚΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7 από 95

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ ΑΣΠ ΑΓ ΚΑΓ ΣΑΠ ΚΣΠΔ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ. Α.3.2.2) Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (βλ. Α.3.1.) Ασύρματη Γέφυρα (βλ. Α.3.1) Κεντρική Ασύρματη Γέφυρα Συσκευή Ασύρματης Πρόσβασης (βλ. Α.3.1) Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (βλ. Α.3.1) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8 από 95

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας ή Μνημονίου Συνεργασίας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9 από 95

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών αποτελούν βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή του πολίτη με το Internet και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει. Ο εκσυγχρονισμός ξεκίνησε με την υλοποίηση έργων πληροφορικής σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και έχει σαν στόχο την εξοικείωση των πολιτών με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια του συνόλου αυτού των δράσεων εντάσσεται και η παροχή δυνατότητας στους πολίτες για σύνδεση με το Διαδίκτυο, μέσω ασύρματης πρόσβασης, από ένα ευρύ φάσμα χώρων κοινής χρήσης όπως πάρκα, κεντρικές πλατείες Δήμων, Σταθμών μετεπιβίβασης, κλπ. Με τον τρόπο αυτό προωθείται και η χρήση διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συναλλαγών εφόσον οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν το Διαδίκτυο και μάλιστα μέσω απλών διαδικασιών πρόσβασης. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ασύρματής πρόσβασης στο Δήμο και αποτελεί την βάση για την περαιτέρω διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην επικράτεια. Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει: στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της χώρας, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση, στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες, στην διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο, στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το Διαδίκτυο. Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καλύτερη επαφή της με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με άλλα έργα πληροφορικής σε πανελλήνιο επίπεδο αποτελεί ένα επιπλέον βήμα για την ανάπτυξη και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον πληθυσμό. Η ύπαρξη και η ευρύτερη αποδοχή συναφών έργων, όπως το wi-fi στην Πλατεία Συντάγματος, αποδεικνύει το πρόσφορο έδαφος που υπάρχει προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου θεωρείται η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το έργο, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται διαδικασίες και ενέργειες ενημέρωσης και προβολής του στην τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με τις πανελλήνιες δράσεις για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελούν το πλαίσιο για την ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους πολίτες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10 από 95

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου Ο Δήμος Κορυδαλλού ανήκει γεωγραφικά στη Δυτική Αττική, ενώ διοικητικά υπάγεται στον Πειραιά. Έχει συνολική έκταση 400 Ηα και βρίσκεται σε σημείο που αποτελεί κόμβο μεταξύ της βιομηχανικής ζώνης, του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους. Ο πραγματικός όμως πληθυσμός αγγίζει τις Διαθέτει μια από τις σημαντικότερες αγορές με κάθε είδους καταστήματα. Γενικά θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό πόλο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα αναφορικά με τις λειτουργίες της αγοράς και τις δραστηριότητες αναψυχής. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του πληθυσμού υπήρξαν ιδιαίτερα έντονοι την περίοδο Αποτέλεσμα, η ποιοτική και ποσοτική αύξηση του εμπορίου, που σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση της πόλης, την ύπαρξη μεγάλων πλατειών, που έχουν εξελιχθεί σε υπερτοπικούς πόλους αναψυχής, έχουν αναδείξει τον Κορυδαλλό σε περιοχή με υψηλές τιμές γης και συγκέντρωσης πληθυσμού υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου σε σύγκριση με άλλους όμορους Δήμους. A Συνοπτική παρουσίαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) προήλθε από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, (Π.Δ. 373/1995). Αποστολή και ρόλος του υπουργείου είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημοσίου τομέα και η ορθολογική οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αναβάθμιση και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Έχει αναλάβει τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημοσίου τομέα και έχει ως αποστολή: Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα και ιδίως την ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγράμματος διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα όπως: o ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους, o η αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, o η γενική προγραμματική πολιτική για τη στέγαση των υπηρεσιών, o το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών, o την ευθύνη για το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Την εισήγηση μέτρων και τη βελτίωση και προαγωγή των θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης Α και Β' βαθμού. Κυρίως μεριμνά για την ενιαία και ομοιόμορφη ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11 από 95

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών. Την ευθύνη σε θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών (κτήση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια, ληξιαρχικά γεγονότα, διαβατήρια, δελτία ταυτοτήτων). Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών. Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση και την παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών και δημοψηφισμάτων, καθώς και τη σύνταξη, αναθεώρηση και κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα. Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ορθολογική χρήση των κρατικών αυτοκινήτων και των τηλεπικοινωνιακών μέσων. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών. Την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης, των δύο φύλων. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από τον Δήμο. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12 από 95

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.2 Υφιστάμενη κατάσταση Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης θα αναπτυχθούν σε κεντρικά σημεία, τα οποία θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της μελέτης εφαρμογής. Το σύνολο των σημείων που θα καλυφθούν ορίζεται σε 8. Με την έννοια του όρου σημεία κάλυψης νοείται η κάθε αυτόνομη περιοχή κάλυψης και συμπεριλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί με βάση την περιγραφόμενη αρχιτεκτονική παρ. Α.3. Σκοπός του έργου είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε υπαίθριους χώρους, όπως: Χώροι συνάθροισης κοινού. Χώροι αναμονής-μετακίνησης. Χώροι εκδηλώσεων. Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, για αυτό και το έργο έχει σαν βασικό στόχο την δημιουργία και εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη και διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Επιπλέον τα σημεία εγκατάστασης που θα επιλεγούν συγκεντρώνουν ένα σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 1. Κατανομή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, 2. Ιδιαίτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση, 3. Ύπαρξη τουριστικού ενδιαφέροντος. A.3 Αντικείμενο Έργου Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους χώρους. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα: είναι υπαίθριοι χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13 από 95

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ o Χώροι συνάθροισης κοινού, o Χώροι αναμονής-μετακίνησης, o Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων. Οι βασικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν για να παράσχονται μέσω της πρόσβασης που θα αποκτήσουν οι πολίτες θα καλύπτουν (ενδεικτικά): - Υπηρεσίες πληροφόρησης/ενημέρωσης πολιτών, προσφορές καταστημάτων, πληροφορίες προϊόντων, κλπ, - Υπηρεσίες μετάδοσης ψηφιακού περιεχομένου (εικόνες, μουσική, παιχνίδια, κλπ), - Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες, - Υπηρεσίες ερωτηματολογίου, - Υπηρεσίες επικοινωνίας για την υποστήριξη των εργασιών των πολιτών που κινούνται στα όρια του Δήμου. Υπηρεσία πληροφόρησης/ενημέρωσης πολιτών Στα σημεία πρόσβασης θα παρέχεται το κατάλληλο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση υπηρεσίας πληροφόρησης/ ενημέρωσης. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση πικοίλου υλικού ανά: - Σημείο πρόσβασης : Διαφορετικά σημεία μπορούν να προβάλλουν διαφορετικά μηνύματα, - Ημέρα: Διαφοροποίηση μηνύματος ανά ημέρα μέσα στην εβδομάδα, - Ωρα: Διαφοροποίηση μηνύματος ανά ώρα μέσα στην ημέρα, - Υπηρεσία: Ικανότητα οργάνωσης/διαχείρισης μυνημάτων ανά παρεχόμενη υπηρεσία του Δήμου ή τρίτων, - Στατιστικά: Παροχή αναλυτικών στατιστικών ανά μήνυμα, υπηρεσία, αποδέκτες μηνυμάτων, κλπ. Υπηρεσία Πληροφόρησης ή Ψυχαγωγικού Περιεχομένου Τα σημεία πρόσβασης θα διαθέτουν το κατάλληλο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση περιεχομένου πληροφόρησης ή άλλου περιεχομένου. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης μπορεί να σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τον Δήμο, τις υπηρεσίες του και τους φορείς που έχουν έδρα τον Δήμο καθώς επίσης και πληροφορίες κοινού γενικού ενδιαφέροντος όπως Ο καιρός σήμερα, της εβδομάδας, Ωροσκόπιο της ημέρας, Παιχνίδι της ημέρας, Μουσική, κλπ. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου/Σφυγμομέτρησης (Poll/Quiz) Τα σημεία πρόσβασης θα πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση διαδραστικών εφαρμογών Ερωτηματολογίου / Σφυγμομέτρησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται ακολούθως, εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14 από 95

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές, δεν κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Στo πλαίσιο της παροχής ασύρματων ευρυζωνικών προσβάσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών, θα πραγματοποιηθεί, η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους. Τα εγκατεστημένα ΑΣΠ θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες. Οι συσκευές των χρηστών (Φορητοί Υπολογιστές, Υπολογιστές παλάμης κ.α), εφόσον αυτές διαθέτουν εξοπλισμό (ενσωματωμένο ή ειδικές κάρτες επέκτασης) συμβατό με τα πρωτόκολλα IEEE b, IEEE g, που θα βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάθε ΑΣΠ θα επιτρέπει πρόσβαση σε πολλαπλούς χρήστες, ενώ κρίνεται απαραίτητο να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία με τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτονται ομοιόμορφα οι χώροι ασύρματης πρόσβασης και αφετέρου να ελαχιστοποιηθεί η ισχύς εκπομπής των ασύρματων συσκευών των χρηστών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει διεξοδικά τόσο τους χώρους εγκατάστασης όσο και την κατανομή των ασύρματων συσκευών (κεραιών, και access point) ούτως ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι παρεμβολές μεταξύ των συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο ΑΣΠ. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε κατά την μετακίνηση (roaming) των χρηστών εντός περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ να γίνεται χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση. Παράλληλα η διάταξη των ασύρματων συσκευών θα επιτρέπει το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς τις συσκευές των χρηστών. A.3.1 Αρχιτεκτονική Τα ΑΣΠ (Wireless Hotspots), θα λειτουργούν με βάση την τεχνολογία Wi-fi. Ο ανάδοχος θα προσφέρει Συσκευές Ασύρματης Πρόσβασης (Access Points) οι οποίες θα αποτελούν το σημείο σύνδεσης των πολιτών με το διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ θα συνδέονται με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω Ασύρματων Γεφυρών (wireless bridges). Η κατανομή των ΣΑΠ και η μεταξύ τους διασύνδεση θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση Μελέτης Εφαρμογής A Περιγραφή λύσης Αναλυτικά κάθε ΑΣΠ θα περιλαμβάνει, ΣΑΠ οι οποίες θα δίνουν πρόσβαση στους χρήστες και ΑΓ που θα συνδέουν τις ΣΑΠ με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ που προσφερθούν θα αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετηθούν μέσα σε κατάλληλα κουτιά που θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, ικανά να αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ βροχή χαλάζι, χιόνι κλπ. Τα κουτιά με τον εξοπλισμό και την κεραία θα τοποθετηθούν είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά σε κτίρια ή άλλους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τη μέγιστη ραδιοκάλυψη του χώρου. Δεδομένης της ανάγκης οι κεραίες των ΑΓ να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο, η τοποθέτηση τους μπορεί να γίνει είτε στο ίδιο κουτί με τις ΣΑΠ είτε σε διαφορετικό ανάλογα τη μορφολογία του κτιρίου ή γενικότερα του χώρου εγκατάστασης. Μέσα στα κουτιά που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να παρέχεται και η ανάλογη τροφοδοσία ρεύματος για την κάλυψη των αναγκών των ασύρματων και ενσύρματων συσκευών. Όσον αφόρα τα χαρακτηριστικά των κεραιών που θα τοποθετηθούν: Οι ΣΑΠ (Access Points) θα διαθέτουν περιμετρική (omni directional) κεραία ούτως ώστε να έχουν μεγάλο εμβαδό κάλυψης. Οι ΑΓ (Wireless Bridges) θα διαθέτουν κατευθυντικές κεραίες για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15 από 95

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ H ΚΑΓ του ΚΣΠΔ (Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο), θα διαθέτει κεραία τομέα (sector) ή περιμετρική (omni directional) ανάλογα με την κατανομή των υπολοίπων ΑΓ, για την ταυτόχρονη επικοινωνία με αυτές, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1. Η επιλογή sector ή omni κεραίας θα οριστικοποιηθεί κατά την μελέτη εφαρμογής. 4Mbps Σχήμα 1. Ενδεικτική διάταξη Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης στα ΚΣΠΔ, όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του αναγκαίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Εκεί θα εγκατασταθεί ένας δρομολογητής (με ενσωματωμένο λογισμικό Firewall) ο οποίος θα πραγματοποιεί τη σύνδεση του ΑΣΠ στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί και ένας μεταγωγέας για την υλοποίηση των απαραίτητων ενσύρματων συνδέσεων. Τα μηχανήματα θα εγκατασταθούν σε ένα κεντρικό κτίριο του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και θα συνδέονται με την οροφή του κτιρίου μέσω καλωδίου Ethernet τεχνολογίας τουλάχιστον Cat5e. Στην οροφή του κτιρίου θα βρίσκεται η ΚΑΓ που θα επικοινωνεί με τις ΑΓ του περιβάλλοντα χώρου. Στη ΚΑΓ θα προσαρμοστεί κατάλληλη κεραία τομέα (sector antenna) ή περιμετρική (Omni). Σε περίπτωση που στο σημείο συγκέντρωσης απαιτηθεί να υπάρχει ΣΑΠ, αυτό θα συνδεθεί κατευθείαν με το μεταγωγέα του κτιρίου. Απαραίτητο συστατικό στη διάταξη του εξοπλισμού του σημείου συγκέντρωσης θα είναι η μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 16 από 95

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Την αρχιτεκτονική δικτύου του κάθε Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης ολοκληρώνει το σύστημα captive portal, δηλαδή το σύστημα το οποίο θα πραγματοποιεί την ταυτοποίηση και τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται από ένα σύστημα υλισμικού και λογισμικού το οποίο θα αποτελείται από κεντρικό Διακομιστή που θα τοποθετηθεί σε ένα από τα ΑΣΠ και από επιμέρους Κεντρικά Συστήματα Διαχείρισης Πρόσβασης. Αποστολή της υπηρεσίας captive portal θα είναι η πιστοποίηση των χρηστών τοπικά για το ΑΣΠ, μέσω ενός web-interface. A Λειτουργικές Προδιαγραφές Χρησιμοποιώντας το φορητό του υπολογιστή, ένας χρήστης συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο δημόσιας πρόσβασης. Αρχικά, δεν του επιτρέπεται η έξοδος στο Διαδίκτυο, μέχρι να προσπελάσει μια ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ιστοσελίδα και να ανοίξει, η αίτησή του, χρησιμοποιώντας τεχνολογία captive portal, αναδρομολογείται σε ειδική ιστοσελίδα η οποία, εκτός της παρουσίασης των όρων χρήσης, του δίνει 2 επιλογές. α) Χρήση του δικτύου για ορισμένο μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 30 λεπτά), β) Συνεχή χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών με εγγραφή. Αν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή (α) που είναι και η απλούστερη, τότε στην οθόνη του εμφανίζεται η εικόνα ενός αλφαριθμητικού, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να εξακριβώνεται ότι διαβάζεται από άνθρωπο και όχι από υπολογιστή (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - CAPTCHA), το οποίο πρέπει να αντιγράψει σε ένα κενό πλαίσιο. Όταν ολοκληρωθεί η απλή διαδικασία, ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να προσπελαύνει ελεύθερα το Διαδίκτυο για διάστημα 30 λεπτών. Όταν περατωθεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε όλες οι συνδέσεις του χρήστη θα διακοπούν και ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την ίδια διαδικασία προκειμένου να προσπελάσει το Διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ απλή και ενδείκνυται για χρήστες οι οποίοι θέλουν ταχύτατα να προσπελάσουν το Διαδίκτυο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 λεπτά). Αν ένας χρήστης επιθυμεί να προσπελάσει το Διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο θα προτιμήσει την επιλογή (β) όπου και απαιτεί κάποια διαφορετική διαδικασία εγγραφής. Σύμφωνα με την επιλογή (β), ο χρήστης θα πρέπει για μία φορά να συμπληρώσει κάποια στοιχεία που του ζητούνται με τη μορφή φόρμας σε μια ιστοσελίδα, στην οποία δρομολογείται αυτόματα. Τα στοιχεία αυτά θα κρατούνται για στατιστικούς λόγους και περιλαμβάνουν δεδομένα όπως ηλικιακή ομάδα, , κλπ. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής του στο σύστημα, θα έχει στην διάθεσή του ένα ζεύγος αλφαριθμητικών login και password. Χρησιμοποιώντας το ζεύγος αυτό, ο χρήστης μπορεί να συνδέεται στο Διαδίκτυο χωρίς χρονικό περιορισμό. Χρησιμοποιώντας τις 2 απλές επιλογές, καλύπτονται με πολύ απλό τρόπο οι περισσότεροι χρήστες. Οι «βιαστικοί» χρήστες χρησιμοποιώντας την «γρήγορη» επιλογή, μπορούν να συνδέονται για μικρό χρονικό διάστημα στο Διαδίκτυο, ενώ οι πιο απαιτητικοί σε χρονική διάρκεια χρήστες, αφού περάσουν μια μικρή διαδικασία εγγραφής στην επιλογή (β), τότε έχουν απεριόριστο χρόνο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η παροχή του αλφαριθμητικού θα πραγματοποιείται από το σύστημα ταυτοποίησης/πιστοποίησης που θα εγκατασταθεί στο ΑΣΠ. A Βασικός Εξοπλισμός Στα πλαίσια του έργου ευθύνη του αναδόχου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση θα γίνει με τη συνεργασία και την άδεια των αρμοδίων φορέων. Η εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων και υποδομών θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 17 από 95

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ σε συνεργασία βέβαια με τον Ανάδοχο του έργου. Η τελική θέση και η διαμόρφωση των ενσύρματων και ασύρματων συσκευών θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής και κατόπιν έρευνας (site survey) του χώρου εγκατάστασης. Συνοψίζοντας, μία τυπική εγκατάσταση ΑΣΠ (wireless hotspot) περιλαμβάνει : 1 Δρομολογητής (router) με υποστήριξη τεχνολογιών x-dsl 1 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών 2 μεταγωγείς (switches). 3 ΣΑΠ (Wireless Access Point) 2 ΑΓ (Wireless Bridge) 3 Κατευθυντικές κεραίες (Directional Antenna 5.4GHz) 2 Κεραίες περιφερειακής κάλυψης (Omni-directional Antenna 5.4 GHz) 2 Κεραίες περιφερειακής κάλυψης (Omni-directional Antenna 2.4 GHz) 1 Κεραίες Τομέα (Sector Antenna) 3 Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) Σε ένα από τα ΑΣΠ, θα τοποθετηθεί ο Ειδικός Διακομιστής που θα είναι επιφορτισμένος με την κεντρική διαχείριση όλων των χρηστών στα ΑΣΠ, οκόκληρου του ασύρματου δικτύου και του captive portal. Επιπρόσθετα για κάθε ΑΣΠ ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει τον απαραίτητο αριθμό, τροφοδοσιών, wireless chassis, Roof mount kit και καλώδια για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να διαθέσει και εγκαταστήσει τα απαραίτητα (ικριώματα κλπ) για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Η παραπάνω τυπική εγκατάσταση είναι ενδεικτική ως προς την τεχνική λύση. Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι κατ ελάχιστον υποχρεωτικές. Οι αναλυτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης. A Διαχείριση Δικτύου Η Διαχείριση των ΑΣΠ πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες που επιτρέπουν στον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, να μπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών των ασύρματων προσβάσεων. Τα αποτελέσματα της Διαχείρισης θα αποτελούν την εικόνα της «υγείας» του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, αλλά και θα αποτελέσουν πολύτιμα στοιχεία για τις διαδικασίες σχεδιασμού και επέκτασης του Έργου. Πολλά από αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να τροφοδοτούν τις αντίστοιχες διαδικασίες αποθήκευσης και διατήρησης καταλόγων καταχώρησης για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Το σύστημα διαχείρισης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των ασύρματων και ενσύρματων δικτυακών συσκευών για τυχόν βλάβες, καθώς και θα επιτρέπει την χαρτογράφηση του περιβάλλοντα χώρου, το αποτέλεσμα της οποίας θα παρουσιάζεται στους χρήστες σε αναλυτική γραφική απεικόνιση. Καθίσταται σαφές ότι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ δεν θα έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των συσκευών πρόσβασης και γενικά των συσκευών του δικτύου, γιατί αυτό είναι ευθύνη του Αναδόχου. Θα έχει όμως κάθε δυνατότητα παρακολούθησης του δικτύου και της ποιότητας της υπηρεσίας. Η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του δρομολογητή αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. Το κάθε ΑΣΠ θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες στο διαδίκτυο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18 από 95

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ διαθέσει το κατάλληλο σε πλήθος και εκπαίδευση προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργίας της υπηρεσίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη που θα υποδειχθούν από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού διαχείρισης (hardware & software) θα ορισθεί από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ στον ανάδοχο κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής. A Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης Η τεχνική λύση του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση για την ασύρματη κάλυψη του δημόσιου χώρου όπως έχει ζητηθεί παραπάνω. Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει διαθέσιμο όλο το bandwidth της πρόσβασης στο διαδίκτυο, αντίστοιχα το συνολικό bandwidth θα πρέπει να κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους συνδεδεμένους χρήστες. Επιπλέον η ασύρματη επικοινωνία του χρήστη με τις ΣΑΠ (Access point), εντός του κύριου χώρου κάλυψης και σε κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6Mbps με μέγιστη εφικτή τα 54Mbps. A Πρότυπα Διασύνδεσης Το δίκτυο και όλες οι συσκευές που το πλαισιώνουν θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το πρότυπο Wi-Fi (IEEE x), όπου x= a ή b ή g είτε και τα τρία μαζί. A Network Address Translation Στα τοπικά σημεία μπορεί και να χρησιμοποιούνται ειδικές (μη προσπελάσιμες από το Διαδίκτυο) διευθύνσεις δικτύου για τους χρήστες των τοπικών σημείων προσπέλασης. Έτσι, όλοι οι χρήστες θα μοιράζονται πρακτικά μία αριθμητική διεύθυνση Διαδικτύου. Η τεχνική αυτή που συναντάται ευρέως ως NAT (Network Address Translation), θα γίνεται από τον δρομολογητή που θα βρίσκεται στο κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Γενικώς η υλοποίηση ενός συστήματος ώστε να χρησιμοποιείται μία μόνο πραγματική, στατική αριθμητική διεύθυνση Διαδικτύου στα τοπικά σημεία κρίνεται απαραίτητη, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κατοχυρωθούν χιλιάδες πραγματικές διευθύνσεις κάτι που αυξάνει υπερβολικά το κόστος. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να παίρνουν αυτόματα «τοπικές» αριθμητικές διευθύνσεις δικτύου μέσω DHCP, όπως θα καθοριστεί κατά την φάση της Μελέτης Εφαρμογής. A.3.2 Μελέτη Εφαρμογής O Ανάδοχος θα καταθέσει Μελέτη Εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και σχέδιο διοίκησης του έργου, όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται ο αναλυτικός κατάλογος των συνεργατών που θα αναλάβουν την επιτόπια υποστήριξη. 2. Κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής θα επικαιροποιηθούν/ οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης των ΣΑΠ. 3. Στην Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τοπογραφικά τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και θα προσδιορίσει με ακρίβεια τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την εγκατάσταση. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 19 από 95

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού, έτσι ώστε τα παραδιδόμενα υλικά κατά την υλοποίηση του έργου να είναι τελευταίας τεχνολογίας και τουλάχιστον ίσης αξίας με τα προσφερόμενα κατά την χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ), 6. Περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν και των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, από άτομα με αναπηρίες. 7. Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη του εξοπλισμού για το ΣΑΠ. 8. Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας. A.3.3 Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού των συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για: την προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο του public wi-fi HOTSPOT, την εγκατάσταση και ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και του απαιτούμενου λογισμικού συστημάτων με εξασφάλιση συμβατότητας με όλη την υπάρχουσα υποδομή. Για τη σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να επισυνάψουν ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που προσφέρουν, σε όγκο, βάρος κλπ καθώς και κατασκευαστικά γνωρίσματα οικοδομής, σε παροχή και ποιότητα ρεύματος, σε κλιματισμό, κλπ. που κρίνονται ως απαραίτητα για την λειτουργία του εξοπλισμού. Στο χρονοδιάγραμμα που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει γίνει η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, σε σχέση με την έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης). Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους. Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός του, φέρει μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού ο Ανάδοχος. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παραδοτέα (ελάχιστα): 1. Απαιτήσεις εξοπλισμού για διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης 2. Παράδοση και παραμετροποίηση εξοπλισμού 3. Τεκμηρίωση ποσοτικής παράδοσης / παραλαβής 4. Έκθεση με αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20 από 95

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα