Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : Fax : Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης με Wi-Fi Hot Spots» Βάσει Π.Δ 60/2007 που εναρμόνισε τη Κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας Γρ.Λαμπράκη 233, Τ.Κ , Κορυδαλλός 25/08/2009 Τρίτη 10:00π.μ Τμήμα Έρευνας Ανάπτυξης & Προγραμματισμού, 6 ος όροφος Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,88 (πλέον ΦΠΑ 19% ,12 ) και ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Χρονική διάρκεια του Έργου: Τέσσερις (4) μήνες. CPV: : Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες 26/06/2009 Από 22 έως και 26/06/2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 από 95

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 10 A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 10 A Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου 11 A Συνοπτική παρουσίαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. 11 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 12 A Θεματικές Ομάδες Εργασίας 12 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 13 A.2 Υφιστάμενη κατάσταση 13 A.3 Αντικείμενο Έργου 13 A.3.1 Αρχιτεκτονική 15 A Περιγραφή λύσης 15 A Λειτουργικές Προδιαγραφές 17 A Διαχείριση Δικτύου 18 A Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης 19 A Πρότυπα Διασύνδεσης 19 A Network Address Translation 19 A.3.2 Μελέτη Εφαρμογής 19 A.3.3 Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού 20 A.3.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 21 A Ορισμοί 21 A Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk) 21 A Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 22 A Ρήτρες μη τήρησης των αποδεκτών ορίων διαθεσιμότητας 23 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 από 95

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.3.5 Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα 23 A.3.6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 23 A.3.7 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 24 A.3.8 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 24 A Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας 25 A Έντυπο υλικό προώθησης 25 A Παραδοτέα 26 A.3.9 Παροχή Υπηρεσιών Adsl Internet 26 A.3.10Παροχή ηλεκτρικού ρευματος 26 A.4 Μεθοδολογία Υλοποίησης 26 A.4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 26 A.4.2 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 27 A.5 Οργάνωση και Διοίκηση Έργου 28 A.6 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 28 A.7 Διαδικασία παραλαβής Έργου 28 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 30 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 30 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 30 Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 30 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 31 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 32 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 32 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 από 95

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 32 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 33 B.1.9 Γενικές Αρχές 33 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 34 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 34 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 34 B Οι Έλληνες Πολίτες 35 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 36 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 38 B Οι συνεταιρισμοί 40 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 42 B Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 44 B Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις 45 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 46 B.2.4 Εγγύηση συμμετοχής 50 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 51 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 51 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 51 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 54 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 54 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 55 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 56 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 56 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 56 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 58 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 58 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4 από 95

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών58 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 60 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 60 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 61 B Διαμόρφωση Κόστους Προσφοράς 62 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 63 B.4.3 Προσφυγές 64 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 64 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 65 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 65 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 66 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 67 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 67 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 67 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 68 B.5.7 Υπεργολαβίες 70 B.5.8 Εμπιστευτικότητα 70 B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα 71 B.5.10Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 71 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 72 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 72 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 72 ΕΚΔΟΤΗΣ C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 73 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 74 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 από 95

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 75 C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 76 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 77 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 79 C.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ADSL Δρομολογητή 79 C.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Λειτουργικών απαιτήσεων Συστήματος Web-Authentication (Captive Portal) 81 C.3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ Κεντρικών Συστημάτων Διαχείρισης Πρόσβασης 82 C.3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ Μεταγωγέων 83 C.3.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Wireless Access Point 84 C.3.6 ΠΙΝΑΚΑΣ Wireless Bridge 86 C.3.7 ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (2.4GHz) Long range 88 C.3.8 ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (5.4GHz) 89 C.3.9 ΠΙΝΑΚΑΣ Sector Antenna (5.4GHz) 89 C.3.10ΠΙΝΑΚΑΣ Directional Antenna (5.4 GHz) 89 C.3.11ΠΙΝΑΚΑΣ UPS 90 C.3.12Δράσεις Δημοσιότητας 91 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 92 C.4.1 Τεχνική Λύση 92 C Εξοπλισμός 92 C Έτοιμο Λογισμικό 92 C Εφαρμογή/ές 93 C Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ) 93 C Άλλες δαπάνες 93 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 93 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 95 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 από 95

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης με Wi- Fi Hot Spots ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26/06/2009 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,88 - ΦΠΑ : ,12) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η πράξη θα εγγραφεί στη ΣΑΕ 015/3 του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέσσερις(4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 24/7/ /08/2009, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ Η έδρα του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, Πρωτόκολλο (ισόγειο) 25/08/2009, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΕΥΔ ΚτΠ ΚΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 7 από 95

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ ΑΣΠ ΑΓ ΚΑΓ ΣΑΠ ΚΣΠΔ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ. Α.3.2.2) Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (βλ. Α.3.1.) Ασύρματη Γέφυρα (βλ. Α.3.1) Κεντρική Ασύρματη Γέφυρα Συσκευή Ασύρματης Πρόσβασης (βλ. Α.3.1) Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (βλ. Α.3.1) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8 από 95

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρύξεων του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. ΕΕΠΣ ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας ή Μνημονίου Συνεργασίας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9 από 95

10 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών αποτελούν βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή του πολίτη με το Internet και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει. Ο εκσυγχρονισμός ξεκίνησε με την υλοποίηση έργων πληροφορικής σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και έχει σαν στόχο την εξοικείωση των πολιτών με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια του συνόλου αυτού των δράσεων εντάσσεται και η παροχή δυνατότητας στους πολίτες για σύνδεση με το Διαδίκτυο, μέσω ασύρματης πρόσβασης, από ένα ευρύ φάσμα χώρων κοινής χρήσης όπως πάρκα, κεντρικές πλατείες Δήμων, Σταθμών μετεπιβίβασης, κλπ. Με τον τρόπο αυτό προωθείται και η χρήση διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συναλλαγών εφόσον οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν το Διαδίκτυο και μάλιστα μέσω απλών διαδικασιών πρόσβασης. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ασύρματής πρόσβασης στο Δήμο και αποτελεί την βάση για την περαιτέρω διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην επικράτεια. Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει: στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της χώρας, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση, στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες, στην διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο, στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το Διαδίκτυο. Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καλύτερη επαφή της με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με άλλα έργα πληροφορικής σε πανελλήνιο επίπεδο αποτελεί ένα επιπλέον βήμα για την ανάπτυξη και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον πληθυσμό. Η ύπαρξη και η ευρύτερη αποδοχή συναφών έργων, όπως το wi-fi στην Πλατεία Συντάγματος, αποδεικνύει το πρόσφορο έδαφος που υπάρχει προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου θεωρείται η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το έργο, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται διαδικασίες και ενέργειες ενημέρωσης και προβολής του στην τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με τις πανελλήνιες δράσεις για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελούν το πλαίσιο για την ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους πολίτες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10 από 95

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου Ο Δήμος Κορυδαλλού ανήκει γεωγραφικά στη Δυτική Αττική, ενώ διοικητικά υπάγεται στον Πειραιά. Έχει συνολική έκταση 400 Ηα και βρίσκεται σε σημείο που αποτελεί κόμβο μεταξύ της βιομηχανικής ζώνης, του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους. Ο πραγματικός όμως πληθυσμός αγγίζει τις Διαθέτει μια από τις σημαντικότερες αγορές με κάθε είδους καταστήματα. Γενικά θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό πόλο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, ιδιαίτερα αναφορικά με τις λειτουργίες της αγοράς και τις δραστηριότητες αναψυχής. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του πληθυσμού υπήρξαν ιδιαίτερα έντονοι την περίοδο Αποτέλεσμα, η ποιοτική και ποσοτική αύξηση του εμπορίου, που σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση της πόλης, την ύπαρξη μεγάλων πλατειών, που έχουν εξελιχθεί σε υπερτοπικούς πόλους αναψυχής, έχουν αναδείξει τον Κορυδαλλό σε περιοχή με υψηλές τιμές γης και συγκέντρωσης πληθυσμού υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου σε σύγκριση με άλλους όμορους Δήμους. A Συνοπτική παρουσίαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) προήλθε από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, (Π.Δ. 373/1995). Αποστολή και ρόλος του υπουργείου είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημοσίου τομέα και η ορθολογική οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αναβάθμιση και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Έχει αναλάβει τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημοσίου τομέα και έχει ως αποστολή: Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα και ιδίως την ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγράμματος διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα όπως: o ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους, o η αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, o η γενική προγραμματική πολιτική για τη στέγαση των υπηρεσιών, o το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών, o την ευθύνη για το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Την εισήγηση μέτρων και τη βελτίωση και προαγωγή των θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης Α και Β' βαθμού. Κυρίως μεριμνά για την ενιαία και ομοιόμορφη ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11 από 95

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών. Την ευθύνη σε θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών (κτήση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια, ληξιαρχικά γεγονότα, διαβατήρια, δελτία ταυτοτήτων). Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών. Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση και την παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών και δημοψηφισμάτων, καθώς και τη σύνταξη, αναθεώρηση και κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα. Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ορθολογική χρήση των κρατικών αυτοκινήτων και των τηλεπικοινωνιακών μέσων. Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών. Την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης, των δύο φύλων. A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από τον Δήμο. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12 από 95

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Επιθεωρητές (auditors) Έργου Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.2 Υφιστάμενη κατάσταση Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης θα αναπτυχθούν σε κεντρικά σημεία, τα οποία θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της μελέτης εφαρμογής. Το σύνολο των σημείων που θα καλυφθούν ορίζεται σε 8. Με την έννοια του όρου σημεία κάλυψης νοείται η κάθε αυτόνομη περιοχή κάλυψης και συμπεριλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί με βάση την περιγραφόμενη αρχιτεκτονική παρ. Α.3. Σκοπός του έργου είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε υπαίθριους χώρους, όπως: Χώροι συνάθροισης κοινού. Χώροι αναμονής-μετακίνησης. Χώροι εκδηλώσεων. Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, για αυτό και το έργο έχει σαν βασικό στόχο την δημιουργία και εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη και διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Επιπλέον τα σημεία εγκατάστασης που θα επιλεγούν συγκεντρώνουν ένα σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 1. Κατανομή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, 2. Ιδιαίτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση, 3. Ύπαρξη τουριστικού ενδιαφέροντος. A.3 Αντικείμενο Έργου Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους χώρους. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα: είναι υπαίθριοι χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13 από 95

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ o Χώροι συνάθροισης κοινού, o Χώροι αναμονής-μετακίνησης, o Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων. Οι βασικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν για να παράσχονται μέσω της πρόσβασης που θα αποκτήσουν οι πολίτες θα καλύπτουν (ενδεικτικά): - Υπηρεσίες πληροφόρησης/ενημέρωσης πολιτών, προσφορές καταστημάτων, πληροφορίες προϊόντων, κλπ, - Υπηρεσίες μετάδοσης ψηφιακού περιεχομένου (εικόνες, μουσική, παιχνίδια, κλπ), - Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες, - Υπηρεσίες ερωτηματολογίου, - Υπηρεσίες επικοινωνίας για την υποστήριξη των εργασιών των πολιτών που κινούνται στα όρια του Δήμου. Υπηρεσία πληροφόρησης/ενημέρωσης πολιτών Στα σημεία πρόσβασης θα παρέχεται το κατάλληλο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση υπηρεσίας πληροφόρησης/ ενημέρωσης. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση πικοίλου υλικού ανά: - Σημείο πρόσβασης : Διαφορετικά σημεία μπορούν να προβάλλουν διαφορετικά μηνύματα, - Ημέρα: Διαφοροποίηση μηνύματος ανά ημέρα μέσα στην εβδομάδα, - Ωρα: Διαφοροποίηση μηνύματος ανά ώρα μέσα στην ημέρα, - Υπηρεσία: Ικανότητα οργάνωσης/διαχείρισης μυνημάτων ανά παρεχόμενη υπηρεσία του Δήμου ή τρίτων, - Στατιστικά: Παροχή αναλυτικών στατιστικών ανά μήνυμα, υπηρεσία, αποδέκτες μηνυμάτων, κλπ. Υπηρεσία Πληροφόρησης ή Ψυχαγωγικού Περιεχομένου Τα σημεία πρόσβασης θα διαθέτουν το κατάλληλο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση περιεχομένου πληροφόρησης ή άλλου περιεχομένου. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης μπορεί να σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τον Δήμο, τις υπηρεσίες του και τους φορείς που έχουν έδρα τον Δήμο καθώς επίσης και πληροφορίες κοινού γενικού ενδιαφέροντος όπως Ο καιρός σήμερα, της εβδομάδας, Ωροσκόπιο της ημέρας, Παιχνίδι της ημέρας, Μουσική, κλπ. Υπηρεσία Ερωτηματολογίου/Σφυγμομέτρησης (Poll/Quiz) Τα σημεία πρόσβασης θα πρέπει να παρέχουν το κατάλληλο λογισμικό για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση διαδραστικών εφαρμογών Ερωτηματολογίου / Σφυγμομέτρησης. Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται ακολούθως, εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14 από 95

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές, δεν κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Στo πλαίσιο της παροχής ασύρματων ευρυζωνικών προσβάσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών, θα πραγματοποιηθεί, η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους. Τα εγκατεστημένα ΑΣΠ θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες. Οι συσκευές των χρηστών (Φορητοί Υπολογιστές, Υπολογιστές παλάμης κ.α), εφόσον αυτές διαθέτουν εξοπλισμό (ενσωματωμένο ή ειδικές κάρτες επέκτασης) συμβατό με τα πρωτόκολλα IEEE b, IEEE g, που θα βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάθε ΑΣΠ θα επιτρέπει πρόσβαση σε πολλαπλούς χρήστες, ενώ κρίνεται απαραίτητο να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία με τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτονται ομοιόμορφα οι χώροι ασύρματης πρόσβασης και αφετέρου να ελαχιστοποιηθεί η ισχύς εκπομπής των ασύρματων συσκευών των χρηστών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει διεξοδικά τόσο τους χώρους εγκατάστασης όσο και την κατανομή των ασύρματων συσκευών (κεραιών, και access point) ούτως ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι παρεμβολές μεταξύ των συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο ΑΣΠ. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε κατά την μετακίνηση (roaming) των χρηστών εντός περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ να γίνεται χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση. Παράλληλα η διάταξη των ασύρματων συσκευών θα επιτρέπει το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς τις συσκευές των χρηστών. A.3.1 Αρχιτεκτονική Τα ΑΣΠ (Wireless Hotspots), θα λειτουργούν με βάση την τεχνολογία Wi-fi. Ο ανάδοχος θα προσφέρει Συσκευές Ασύρματης Πρόσβασης (Access Points) οι οποίες θα αποτελούν το σημείο σύνδεσης των πολιτών με το διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ θα συνδέονται με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω Ασύρματων Γεφυρών (wireless bridges). Η κατανομή των ΣΑΠ και η μεταξύ τους διασύνδεση θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση Μελέτης Εφαρμογής A Περιγραφή λύσης Αναλυτικά κάθε ΑΣΠ θα περιλαμβάνει, ΣΑΠ οι οποίες θα δίνουν πρόσβαση στους χρήστες και ΑΓ που θα συνδέουν τις ΣΑΠ με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ που προσφερθούν θα αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετηθούν μέσα σε κατάλληλα κουτιά που θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, ικανά να αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα π.χ βροχή χαλάζι, χιόνι κλπ. Τα κουτιά με τον εξοπλισμό και την κεραία θα τοποθετηθούν είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά σε κτίρια ή άλλους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τη μέγιστη ραδιοκάλυψη του χώρου. Δεδομένης της ανάγκης οι κεραίες των ΑΓ να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο, η τοποθέτηση τους μπορεί να γίνει είτε στο ίδιο κουτί με τις ΣΑΠ είτε σε διαφορετικό ανάλογα τη μορφολογία του κτιρίου ή γενικότερα του χώρου εγκατάστασης. Μέσα στα κουτιά που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να παρέχεται και η ανάλογη τροφοδοσία ρεύματος για την κάλυψη των αναγκών των ασύρματων και ενσύρματων συσκευών. Όσον αφόρα τα χαρακτηριστικά των κεραιών που θα τοποθετηθούν: Οι ΣΑΠ (Access Points) θα διαθέτουν περιμετρική (omni directional) κεραία ούτως ώστε να έχουν μεγάλο εμβαδό κάλυψης. Οι ΑΓ (Wireless Bridges) θα διαθέτουν κατευθυντικές κεραίες για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15 από 95

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ H ΚΑΓ του ΚΣΠΔ (Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο), θα διαθέτει κεραία τομέα (sector) ή περιμετρική (omni directional) ανάλογα με την κατανομή των υπολοίπων ΑΓ, για την ταυτόχρονη επικοινωνία με αυτές, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1. Η επιλογή sector ή omni κεραίας θα οριστικοποιηθεί κατά την μελέτη εφαρμογής. 4Mbps Σχήμα 1. Ενδεικτική διάταξη Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης στα ΚΣΠΔ, όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του αναγκαίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Εκεί θα εγκατασταθεί ένας δρομολογητής (με ενσωματωμένο λογισμικό Firewall) ο οποίος θα πραγματοποιεί τη σύνδεση του ΑΣΠ στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί και ένας μεταγωγέας για την υλοποίηση των απαραίτητων ενσύρματων συνδέσεων. Τα μηχανήματα θα εγκατασταθούν σε ένα κεντρικό κτίριο του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ και θα συνδέονται με την οροφή του κτιρίου μέσω καλωδίου Ethernet τεχνολογίας τουλάχιστον Cat5e. Στην οροφή του κτιρίου θα βρίσκεται η ΚΑΓ που θα επικοινωνεί με τις ΑΓ του περιβάλλοντα χώρου. Στη ΚΑΓ θα προσαρμοστεί κατάλληλη κεραία τομέα (sector antenna) ή περιμετρική (Omni). Σε περίπτωση που στο σημείο συγκέντρωσης απαιτηθεί να υπάρχει ΣΑΠ, αυτό θα συνδεθεί κατευθείαν με το μεταγωγέα του κτιρίου. Απαραίτητο συστατικό στη διάταξη του εξοπλισμού του σημείου συγκέντρωσης θα είναι η μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 16 από 95

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Την αρχιτεκτονική δικτύου του κάθε Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης ολοκληρώνει το σύστημα captive portal, δηλαδή το σύστημα το οποίο θα πραγματοποιεί την ταυτοποίηση και τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται από ένα σύστημα υλισμικού και λογισμικού το οποίο θα αποτελείται από κεντρικό Διακομιστή που θα τοποθετηθεί σε ένα από τα ΑΣΠ και από επιμέρους Κεντρικά Συστήματα Διαχείρισης Πρόσβασης. Αποστολή της υπηρεσίας captive portal θα είναι η πιστοποίηση των χρηστών τοπικά για το ΑΣΠ, μέσω ενός web-interface. A Λειτουργικές Προδιαγραφές Χρησιμοποιώντας το φορητό του υπολογιστή, ένας χρήστης συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο δημόσιας πρόσβασης. Αρχικά, δεν του επιτρέπεται η έξοδος στο Διαδίκτυο, μέχρι να προσπελάσει μια ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ιστοσελίδα και να ανοίξει, η αίτησή του, χρησιμοποιώντας τεχνολογία captive portal, αναδρομολογείται σε ειδική ιστοσελίδα η οποία, εκτός της παρουσίασης των όρων χρήσης, του δίνει 2 επιλογές. α) Χρήση του δικτύου για ορισμένο μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 30 λεπτά), β) Συνεχή χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών με εγγραφή. Αν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή (α) που είναι και η απλούστερη, τότε στην οθόνη του εμφανίζεται η εικόνα ενός αλφαριθμητικού, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να εξακριβώνεται ότι διαβάζεται από άνθρωπο και όχι από υπολογιστή (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - CAPTCHA), το οποίο πρέπει να αντιγράψει σε ένα κενό πλαίσιο. Όταν ολοκληρωθεί η απλή διαδικασία, ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να προσπελαύνει ελεύθερα το Διαδίκτυο για διάστημα 30 λεπτών. Όταν περατωθεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε όλες οι συνδέσεις του χρήστη θα διακοπούν και ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την ίδια διαδικασία προκειμένου να προσπελάσει το Διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ απλή και ενδείκνυται για χρήστες οι οποίοι θέλουν ταχύτατα να προσπελάσουν το Διαδίκτυο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 λεπτά). Αν ένας χρήστης επιθυμεί να προσπελάσει το Διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο θα προτιμήσει την επιλογή (β) όπου και απαιτεί κάποια διαφορετική διαδικασία εγγραφής. Σύμφωνα με την επιλογή (β), ο χρήστης θα πρέπει για μία φορά να συμπληρώσει κάποια στοιχεία που του ζητούνται με τη μορφή φόρμας σε μια ιστοσελίδα, στην οποία δρομολογείται αυτόματα. Τα στοιχεία αυτά θα κρατούνται για στατιστικούς λόγους και περιλαμβάνουν δεδομένα όπως ηλικιακή ομάδα, , κλπ. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής του στο σύστημα, θα έχει στην διάθεσή του ένα ζεύγος αλφαριθμητικών login και password. Χρησιμοποιώντας το ζεύγος αυτό, ο χρήστης μπορεί να συνδέεται στο Διαδίκτυο χωρίς χρονικό περιορισμό. Χρησιμοποιώντας τις 2 απλές επιλογές, καλύπτονται με πολύ απλό τρόπο οι περισσότεροι χρήστες. Οι «βιαστικοί» χρήστες χρησιμοποιώντας την «γρήγορη» επιλογή, μπορούν να συνδέονται για μικρό χρονικό διάστημα στο Διαδίκτυο, ενώ οι πιο απαιτητικοί σε χρονική διάρκεια χρήστες, αφού περάσουν μια μικρή διαδικασία εγγραφής στην επιλογή (β), τότε έχουν απεριόριστο χρόνο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η παροχή του αλφαριθμητικού θα πραγματοποιείται από το σύστημα ταυτοποίησης/πιστοποίησης που θα εγκατασταθεί στο ΑΣΠ. A Βασικός Εξοπλισμός Στα πλαίσια του έργου ευθύνη του αναδόχου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση θα γίνει με τη συνεργασία και την άδεια των αρμοδίων φορέων. Η εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων και υποδομών θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 17 από 95

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ σε συνεργασία βέβαια με τον Ανάδοχο του έργου. Η τελική θέση και η διαμόρφωση των ενσύρματων και ασύρματων συσκευών θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής και κατόπιν έρευνας (site survey) του χώρου εγκατάστασης. Συνοψίζοντας, μία τυπική εγκατάσταση ΑΣΠ (wireless hotspot) περιλαμβάνει : 1 Δρομολογητής (router) με υποστήριξη τεχνολογιών x-dsl 1 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών 2 μεταγωγείς (switches). 3 ΣΑΠ (Wireless Access Point) 2 ΑΓ (Wireless Bridge) 3 Κατευθυντικές κεραίες (Directional Antenna 5.4GHz) 2 Κεραίες περιφερειακής κάλυψης (Omni-directional Antenna 5.4 GHz) 2 Κεραίες περιφερειακής κάλυψης (Omni-directional Antenna 2.4 GHz) 1 Κεραίες Τομέα (Sector Antenna) 3 Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) Σε ένα από τα ΑΣΠ, θα τοποθετηθεί ο Ειδικός Διακομιστής που θα είναι επιφορτισμένος με την κεντρική διαχείριση όλων των χρηστών στα ΑΣΠ, οκόκληρου του ασύρματου δικτύου και του captive portal. Επιπρόσθετα για κάθε ΑΣΠ ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει τον απαραίτητο αριθμό, τροφοδοσιών, wireless chassis, Roof mount kit και καλώδια για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Ο παραπάνω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο που θα υποδειχθεί από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να διαθέσει και εγκαταστήσει τα απαραίτητα (ικριώματα κλπ) για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Η παραπάνω τυπική εγκατάσταση είναι ενδεικτική ως προς την τεχνική λύση. Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι κατ ελάχιστον υποχρεωτικές. Οι αναλυτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης. A Διαχείριση Δικτύου Η Διαχείριση των ΑΣΠ πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες που επιτρέπουν στον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, να μπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών των ασύρματων προσβάσεων. Τα αποτελέσματα της Διαχείρισης θα αποτελούν την εικόνα της «υγείας» του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, αλλά και θα αποτελέσουν πολύτιμα στοιχεία για τις διαδικασίες σχεδιασμού και επέκτασης του Έργου. Πολλά από αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να τροφοδοτούν τις αντίστοιχες διαδικασίες αποθήκευσης και διατήρησης καταλόγων καταχώρησης για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Το σύστημα διαχείρισης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των ασύρματων και ενσύρματων δικτυακών συσκευών για τυχόν βλάβες, καθώς και θα επιτρέπει την χαρτογράφηση του περιβάλλοντα χώρου, το αποτέλεσμα της οποίας θα παρουσιάζεται στους χρήστες σε αναλυτική γραφική απεικόνιση. Καθίσταται σαφές ότι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ δεν θα έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των συσκευών πρόσβασης και γενικά των συσκευών του δικτύου, γιατί αυτό είναι ευθύνη του Αναδόχου. Θα έχει όμως κάθε δυνατότητα παρακολούθησης του δικτύου και της ποιότητας της υπηρεσίας. Η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του δρομολογητή αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. Το κάθε ΑΣΠ θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες στο διαδίκτυο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18 από 95

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ διαθέσει το κατάλληλο σε πλήθος και εκπαίδευση προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργίας της υπηρεσίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη που θα υποδειχθούν από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού διαχείρισης (hardware & software) θα ορισθεί από τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ στον ανάδοχο κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής. A Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης Η τεχνική λύση του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση για την ασύρματη κάλυψη του δημόσιου χώρου όπως έχει ζητηθεί παραπάνω. Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει διαθέσιμο όλο το bandwidth της πρόσβασης στο διαδίκτυο, αντίστοιχα το συνολικό bandwidth θα πρέπει να κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους συνδεδεμένους χρήστες. Επιπλέον η ασύρματη επικοινωνία του χρήστη με τις ΣΑΠ (Access point), εντός του κύριου χώρου κάλυψης και σε κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6Mbps με μέγιστη εφικτή τα 54Mbps. A Πρότυπα Διασύνδεσης Το δίκτυο και όλες οι συσκευές που το πλαισιώνουν θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το πρότυπο Wi-Fi (IEEE x), όπου x= a ή b ή g είτε και τα τρία μαζί. A Network Address Translation Στα τοπικά σημεία μπορεί και να χρησιμοποιούνται ειδικές (μη προσπελάσιμες από το Διαδίκτυο) διευθύνσεις δικτύου για τους χρήστες των τοπικών σημείων προσπέλασης. Έτσι, όλοι οι χρήστες θα μοιράζονται πρακτικά μία αριθμητική διεύθυνση Διαδικτύου. Η τεχνική αυτή που συναντάται ευρέως ως NAT (Network Address Translation), θα γίνεται από τον δρομολογητή που θα βρίσκεται στο κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Γενικώς η υλοποίηση ενός συστήματος ώστε να χρησιμοποιείται μία μόνο πραγματική, στατική αριθμητική διεύθυνση Διαδικτύου στα τοπικά σημεία κρίνεται απαραίτητη, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κατοχυρωθούν χιλιάδες πραγματικές διευθύνσεις κάτι που αυξάνει υπερβολικά το κόστος. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να παίρνουν αυτόματα «τοπικές» αριθμητικές διευθύνσεις δικτύου μέσω DHCP, όπως θα καθοριστεί κατά την φάση της Μελέτης Εφαρμογής. A.3.2 Μελέτη Εφαρμογής O Ανάδοχος θα καταθέσει Μελέτη Εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και σχέδιο διοίκησης του έργου, όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται ο αναλυτικός κατάλογος των συνεργατών που θα αναλάβουν την επιτόπια υποστήριξη. 2. Κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής θα επικαιροποιηθούν/ οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης των ΣΑΠ. 3. Στην Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τοπογραφικά τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και θα προσδιορίσει με ακρίβεια τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την εγκατάσταση. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 19 από 95

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού, έτσι ώστε τα παραδιδόμενα υλικά κατά την υλοποίηση του έργου να είναι τελευταίας τεχνολογίας και τουλάχιστον ίσης αξίας με τα προσφερόμενα κατά την χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ), 6. Περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν και των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, από άτομα με αναπηρίες. 7. Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη του εξοπλισμού για το ΣΑΠ. 8. Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας. A.3.3 Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού των συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για: την προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο του public wi-fi HOTSPOT, την εγκατάσταση και ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και του απαιτούμενου λογισμικού συστημάτων με εξασφάλιση συμβατότητας με όλη την υπάρχουσα υποδομή. Για τη σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να επισυνάψουν ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που προσφέρουν, σε όγκο, βάρος κλπ καθώς και κατασκευαστικά γνωρίσματα οικοδομής, σε παροχή και ποιότητα ρεύματος, σε κλιματισμό, κλπ. που κρίνονται ως απαραίτητα για την λειτουργία του εξοπλισμού. Στο χρονοδιάγραμμα που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει γίνει η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, σε σχέση με την έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης). Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους. Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός του, φέρει μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού ο Ανάδοχος. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παραδοτέα (ελάχιστα): 1. Απαιτήσεις εξοπλισμού για διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης 2. Παράδοση και παραμετροποίηση εξοπλισμού 3. Τεκμηρίωση ποσοτικής παράδοσης / παραλαβής 4. Έκθεση με αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20 από 95

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 27.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 22.09.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Α. ΑΡΧΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ.ΚΕ.Π.Ι.-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Αισχύλου 28)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Α. ΑΡΧΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ.ΚΕ.Π.Ι.-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Αισχύλου 28) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 22/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/101151 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 22/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/101151 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 22/8/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/101151 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ Πληροφορίες: Γρηγόριος Κυριάκης e-mail: gregkyrs@gmail.com Τηλ: +3022510-55637 fax: +3022510-27090 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα