ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή υφιστάµενου έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Τίτλος του έργου Είδος και µέγεθος του έργου Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Θέση έργου ιοικητική υπαγωγή έργου Γεωγραφικές συντεταγµένες έργου Κατάταξη του έργου Φορέας του έργου Περιβαλλοντικός µελετητής για την τροποποίηση του έργου...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή υφιστάµενου έργου Συνοπτική τεχνική περιγραφή του υφιστάµενου έργου Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή προτεινόµενης τροποποίησης Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου Περιγραφή προτεινόµενων δοµικών τροποποιήσεων Περιγραφή προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Προτεινόµενες µικροκυµατικές ζεύξεις Αναλυτική περιγραφή των κύριων, βοηθητικών και επιµέρους υποστηριστικών/ συνοδών εγκαταστάσεων και έργων Γενικά στοιχεία Περιγραφή σταθµού Περιγραφή ιστού Περιγραφή χώρου µηχανηµάτων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Γειώσεις Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας Άλλες κατασκευές Περίφραξη σταθµού Πύλη εισόδου Κολώνα ΕΗ ιαµορφώσεις υπαίθριου χώρου Παρουσίαση προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Κόστος προβλεπόµενων µέτρων προστασίας περιβάλλοντος Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων/ ρύπων Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Αέριες εκποµπές Θόρυβος Εκτίµηση ηλεκτροµαγνητικού πεδίου Έκτακτες καταστάσεις...37 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. i

2 3.3 Εναλλακτικές λύσεις...37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συµβατότητα προτεινόµενης τροποποίησης µε θεσµοθετηµένες δεσµεύσεις Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους δόµησης Ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδοµικές ή άλλου τύπου και είδους ρυθµίσεις Θεσµοθετηµένα όρια οικισµών και εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων Όρια και προβλέψεις για περιοχές του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών άση, δασικές και τυχόν αναδασωτέες εκτάσεις Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδοµής, κοινής ωφέλειας, κ.ά Τροποποιήσεις σε θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών ρύπων ή έκδοση νέων σχετικών διατάξεων µετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Τροποποιήσεις σε θεσµοθετηµένες κανονιστικές διατάξεις ή έκδοση νέων διατάξεων σχετικά µε την κατασκευή ή λειτουργία του έργου µετά την αρχική περιβαλλοντική του αδειοδότηση Συµβατότητα της αιτούµενης τροποποίησης του έργου µε τις ως άνω τροποποιήσεις θεσµοθετηµένων δεσµεύσεων µετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος Περιοχή µελέτης Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Κλιµατολογικά χαρακτηριστικά Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά χαρακτηριστικά Τεκτονικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά Υδατικοί πόροι Βλάστηση - Οικότοποι Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόµενες περιοχές / Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Ειδικές Φυσικές Περιοχές (του ικτύου Natura 2000) Άλλες Φυσικές Περιοχές Χρήσεις γης - Κάλυψη γης Χρήσεις γης Κάλυψη γης Κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον ιοικητική υπαγωγή Χωροταξικός σχεδιασµός οµηµένο περιβάλλον Απασχόληση - Παραγωγικά στοιχεία Πληθυσµός - ηµογραφία Τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές Πολιτιστική κληρονοµιά / Αρχαιολογικοί χώροι - Ιστορικά µνηµεία Πιέσεις στο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες...64 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ii

3 5.16 Ακουστικό περιβάλλον - ονήσεις Θόρυβος ονήσεις Ατµοσφαιρικό περιβάλλον περιοχής µελέτης Ευαίσθητες χρήσεις - Λοιπές πηγές Η/Μ ακτινοβολίας Ευαίσθητες χρήσεις Λοιπές πηγές Η/Μ ακτινοβολίας...65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποτελέσµατα παρακολούθησης και ελέγχων Περιβαλλοντικό προφίλ εταιρίας Αποτελέσµατα αρχικώς επιβληθέντος προγράµµατος παρακολούθησης Αποτελέσµατα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων Συµπέρασµα Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιγραφή µεθόδων εκτίµησης και αξιολόγησης επιπτώσεων Επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά / αισθητική του τοπίου Επιπτώσεις σχετικές µε τα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, οικότοποι, προστατευόµενες περιοχές) Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον (χρήσεις γης, πληθυσµός - δηµογραφία, πολιτιστική κληρονοµιά) Κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές Συσχέτιση µε τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις Επιπτώσεις σχετικές µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία/ Υγεία Επιπτώσεις στα ύδατα Σωρευτικές-συνεργιστικές επιπτώσεις Τελικά συµπεράσµατα Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέτρα αντιµετώπισης των ενδεχόµενων επιπτώσεων Προτάσεις, όροι, µέτρα και περιορισµοί για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που συνδέονται µε την τροποποίηση Νερά και έδαφος Ατµόσφαιρα Ακουστικό περιβάλλον Χλωρίδα-πανίδα-οικοσυστήµατα Ανθρώπινη υγεία...87 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. iii

4 8.2 Πρόγραµµα παρακολούθησης σχετικό µε την αιτούµενη τροποποίηση...88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων και προτάσεων για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φωτογραφική τεκµηρίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χάρτες και Σχέδια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μη-τεχνική περίληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βιβλιογραφία ιαδικτυακοί Τόποι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παραρτήµατα VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. iv

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα I: Χάρτες Χάρτης Ι.1: Χάρτης Προσανατολισµού κλίµακα 1: Χάρτης Ι.2: Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής κλίµακα 1: Χάρτης Ι.3: Χάρτης Xρήσεων Γης κλίµακα 1:5.000 Χάρτης Ι.4: Χάρτης Περιοχών του ικτύου Natura 2000 Χάρτης Ι.5: Χάρτης Εδαφολογικός Χάρτης Ι.6: Χάρτης Γεωλογικός Χάρτης Ι.7: Χάρτης Σεισµικής Επικινδυνότητας Χάρτης Ι.8: Χάρτης Βλάστησης Χάρτης Ι.9: Χάρτης ασικός Χάρτης Ι.10: Χάρτης Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών Χάρτης Ι.11: Χάρτης Βιοκλιµατικών Ορόφων Παράρτηµα IΙ: Σχέδια ( ) - ΕΓΝ Α001 : Τοπογραφικό ιάγραµµα κλίµακα 1:200 - ΕΓΝ Α002 : Κάτοψη κλίµακα 1:50 - ΕΓΝ Α003 : Όψεις και Τοµή A-A κλίµακα 1:100 Παράρτηµα ΙΙΙ: Φωτογραφική τεκµηρίωση Παράρτηµα IV: Παράρτηµα V: Παράρτηµα VΙ: Παράρτηµα VIΙ: Παράρτηµα VIΙΙ: Παράρτηµα IX: Παράρτηµα X: Παράρτηµα XΙ: Παράρτηµα XΙΙ: Ειδικές Μελέτες (Ραδιοεκποµπών & Υποβάθρου) Εγκρίσεις - Άδειες - ηµόσια Έγγραφα - Λοιπά Έγγραφα ISO Μη Τεχνική Περίληψη Κεραιοσυστήµατα & Η/Μ Ακτινοβολία Βιολογικά Αποτελέσµατα & Όρια Ασφαλείας Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Πτυχίο Μελετητή VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. v

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1 Τίτλος του έργου Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε κωδική ονοµασία (ΑΓΙΑ), η οποία εκδόθηκε από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ την 16/10/2009, φέρει αρ. πρωτ.: 6397/66942/ και επισυνάπτεται στο Παράρτηµα V. 1.2 Είδος και µέγεθος του έργου Ο εν λόγω Σταθµός Βάσης της VODAFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ είναι εγκατεστηµένος, επί εδάφους, στη θέση Ύψωµα «Αετός», της Τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, της ηµοτικής Ενότητας Αγιάς, του ήµου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντός γηπέδου εµβαδού 91,84m 2. Σηµείωση: Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκταση του χώρου που καταλαµβάνουν οι εν λόγω εγκαταστάσεις της εταιρίας VODAFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε το παρελθόν και παραµένει η ίδια. Ωστόσο η παλαιότερη ΑΕΠΟ είχε εκδοθεί για µεγαλύτερο εµβαδόν γηπέδου και συγκεκριµένα ίσο µε 500,00 m 2 εξαιτίας της τότε αυστηρής ερµηνείας * του Νόµου 2801/2000 από τις αρµόδιες υπηρεσίες. * Συγκεκριµένα, στη µελέτη του 2007 που εγκρίθηκε το 2009 οι υπηρεσίες ερµήνευαν αυστηρά τις προβλέψεις του σηµείου (β) του στοιχείου (ε) του Νόµου 2801/2000 περί απαίτησης 500 m 2 για την εκτός σχεδίου δόµηση χωρίς τις εξαιρέσεις για τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ µετά τη σαφέστερη διατύπωση της παραγρ. 17 του άρθρου 29 του Νόµου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/ ). 1.3 Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις Η επιλογή της τροποποίησης του συγκεκριµένου σταθµού στη συγκεκριµένη θέση σκοπεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδροµητών της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στο ήµο Αγιάς, στη διατήρηση της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, την οποία η εταιρία εκ της Σύµβασής της µε τις Ελληνικές αρχές είναι υποχρεωµένη να προσφέρει, και παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής συγκριτικά µε πιθανή εγκατάσταση νέου σταθµού σε άλλη υποψήφια παραπλήσια θέση. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 6

7 Ο λόγος της αιτούµενης τροποποίησης είναι ο εξής: Οι ανάγκες για µεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου (αύξηση αριθµού συνδροµητών) και για προσθήκη νέων υπηρεσιών τρίτης και τέταρτης γενιάς (3G, 4G). Οι εν λόγω ανάγκες επιβάλλουν αλλαγή στο κεραιοσύστηµα του Σταθµού (αντικατάσταση ορισµένων κεραιών µε νεότερες και λειτουργία ορισµένων υφιστάµενων κεραιών σε άλλες ζώνες συχνοτήτων). Ως απόρροια του ανωτέρω λόγου προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: Η αφαίρεση των 3 υφιστάµενων κεραιών της VODAFONE (δηλ. της 1 κεραίας τύπου ALLGON , της 1 κεραίας τύπου KATHREIN και της 1 OMNI κεραίας τύπου JAYBEAM 75726), οι οποίες λειτουργούσαν µόνο στα 900ΜHz. Η προσθήκη 9 νέων κεραιών της VODAFONE των παρακάτω τύπων: 2 ΟΜΝΙ κεραίες τύπου JAYBEAM 75726, 1 κεραίας τύπου POWERWAVE 7785, 1 κεραίας τύπου POWERWAVE 7782, 1 κεραίας τύπου KATHREIN , 3 κεραίων τύπου ALLGON και 1 κεραίας τύπου ALLGON 7760, οι οποίες θα µπορούν να λειτουργούν και σε άλλες ζώνες συχνοτήτων πλέον των GSM900 (δηλ. θα λειτουργούν επίσης και σε UMTS900, DCS1800, LTE1800 και UMTS2100), ώστε να εξυπηρετούνται οι νέες υπηρεσίες. Η διατήρηση του µέγιστου αριθµού των µικροκυµατικών ζεύξεων επί του υφιστάµενου ιστού σε έως και 25, µε αλλαγή όµως στους τύπους των µικροκυµατικών ζεύξεων, για λόγους βελτιστοποίησης του σχεδιασµού του νέου κεραιοσυστήµατος. Η αλλαγή στο δηλωθέν εµβαδόν του γηπέδου σε 91,84 m 2 από 500 m 2, που είναι και ο πραγµατικός χώρος κατάληψης των εγκαταστάσεων του υφιστάµενου Σταθµού (για το λόγο που αναφέρεται παραπάνω στη σηµείωση της Ενότητας 1.2. Στο πνεύµα των ανωτέρω έχουν εκπονηθεί νέες Μελέτες Ραδιοεκποµπών και Εκτίµησης του Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου, έχει συνταχθεί Χάρτης Χρήσεων Γης µε τα τρέχοντα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης και τα κατάλληλα αρχιτεκτονικά Σχέδια. 1.4 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Θέση έργου Ο Σταθµός Βάσης (ΑΓΙΑ) της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους στη θέση Ύψωµα «Αετός», της Τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, της ηµοτικής Ενότητας Αγιάς, του ήµου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι συντεταγµένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87) της θέσης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης είναι οι ακόλουθες: φ = 39 41' 23" λ = 22 43' 37" VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 7

8 Η θέση εγκατάστασης του Σταθµού βρίσκεται σε υψόµετρο 290,36 m και σε απόσταση: 0,5 km Βορειοανατολικά ως προς τον Αετόλοφο, 2,3 km Νότια-Νοτιοδυτικά ως προς τους Νερόµυλους, 2,9 km Ανατολικά ως προς το Γερακάρι, 5,8 km Βορειοδυτικά ως προς την Ποταµιά. Ο χώρος εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Σταθµός έχει συνολική έκταση 91,84 m 2 και περίµετρο 38,80 m. Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης έχει εγκατασταθεί εντός ηµόσιας ασικής έκτασης. Ο Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής του ικτύου NATURA 2000 και συγκεκριµένα εντός του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) µε κωδικό: GR «Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου-Νεοχώρι». Η περιοχή εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης παρουσιάζεται: στο Χάρτη Ι.1 (Χάρτης Προσανατολισµού, κλίµακας 1:50.000) στο Χάρτη Ι.2 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής, κλίµακας 1:20.000) στο Χάρτη Ι.3 (Χάρτης Χρήσεων Γης, κλίµακας 1:5.000). Η πρόσβαση στο Σταθµό εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου χωµατόδροµου, ο οποίος εξυπηρετεί την περιοχή. Στο Παράρτηµα ΙΙ επισυνάπτεται Τοπογραφικό ιάγραµµα (ΕΓΝ A001), κλίµακας 1:200, του χώρου εγκατάστασης του Σταθµού, στο οποίο επίσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Απόσπασµα ιαγράµµατος, κλίµακας 1:50.000, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, Φ.Χ. «ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ», όπου σηµειώνεται η θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης. Απόσπασµα ιαγράµµατος, κλίµακας 1:5.000, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, Νο. 4385/1, Φ.Χ. «ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ», όπου σηµειώνεται η θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης. Οδοιπορικό Σκαρίφηµα πρόσβασης στο χώρο εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης. Στις Φωτογραφίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας µελέτης παρουσιάζονται απόψεις του χώρου όπου έχει εγκατασταθεί ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεµάτων των ραδιοεκποµπών του συγκεκριµένου Σταθµού Βάσης παρατίθεται στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας µελέτης. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 8

9 1.4.2 ιοικητική υπαγωγή έργου Στον Πίνακα 1.1 παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η διοικητική υπαγωγή του έργου, βάσει του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α). Πίνακας 1.1: ιοικητική υπαγωγή του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα ήµος ηµοτική Ενότητα Τοπική Κοινότητα Θεσσαλίας Λάρισας Αγιάς Αγιάς Αετολόφου Γεωγραφικές συντεταγµένες έργου Στους Πίνακες 1.2 και 1.3, που ακολουθούν, δίδονται οι κεντροβαρικές συντεταγµένες του έργου, καθώς και οι συντεταγµένες των κορυφών των ορίων του οικοπέδου όπου βρίσκεται εγκατεστηµένος ο Σταθµός, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) αλλά και στο Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα 1984 (WGS 84). Πίνακας 1.2: Κεντροβαρικές συντεταγµένες του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης της VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 WGS 84 φ λ φ λ 39 41' 23" 22 43' 37" 39 41' 32" 22 43' 43" Πίνακας 1.3: Συντεταγµένες των κορυφών του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΕΓΣΑ 87 WGS 84 Χ Υ Χ Υ Α , , , ,9 Β , , , ,7 Γ , , , , , , , ,1 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 9

10 1.5 Κατάταξη του έργου Οι σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας όταν θεµελιώνονται επί εδάφους περιοχής Natura 2000, σύµφωνα µε την ΥΑ υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά µε την ΥΑ υπ αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ), και όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε την ΥΑ υπ αριθµ. οικ /2013 (ΦΕΚ 595/Β/ ), κατατάσσονται στην Α κατηγορία έργων και 2η υποκατηγορία (Οµάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθµοί βάσης κινητής και ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας). Αναφέρεται επίσης ότι σύµφωνα µε την ελληνική στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του 2008 (ΣΤΑΚΟ -2008) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ), η οποία βασίζεται στη στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το έργο κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες: 42.2 Κατασκευή κοινωφελών έργων Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεπικοινωνιών Κατασκευή κοινωφελών έργων τηλεπικοινωνιών 61.2 Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Σηµειώνεται ότι δεν προβλέπεται αντιστοίχηση της εξεταζόµενης δραστηριότητας µε βαθµό όχλησης, βάσει της ΚΥΑ υπ αρ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/ ), όπως αυτή συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ υπ αρ. οικ /800/Φ.15 (ΦΕΚ 3251/Β/ ), τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ υπ αρ. οικ. Φ15/48/5 (ΦΕΚ 27/Β/ ) αλλά και από την ΚΥΑ υπ αρ. οικ /1115/Φ.15 (ΦΕΚ 2604/Β/ ). Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα: - το Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ) περί Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. - την ΥΑ υπ αρ. οικ (ΦΕΚ 135/Β/ ) Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας. - την ΥΑ υπ αρ. οικ.: /ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/ ) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 10

11 - το Παράρτηµα ΙΙ της ΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/ ) ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόµενο Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθµών στην Ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 31, παρ.18 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α 13). - την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) περί Κατάταξης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ). - την ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/ ) Συµπλήρωση της υπ αριθµ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης. - το Νόµο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/ ) Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. - την ΚΥΑ υπ αριθµ. Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ) ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/ το Νόµο 3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. - το Νόµο 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/ ) Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. - την ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ Β 1105/Β/ ) Μέτρα Προφύλαξης Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά. - το Νόµο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/A/ ) περί ιατήρησης της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Εντός της παρούσας ΜΠΕ αναλύονται όλα τα σηµεία που απαιτούνται από την ανωτέρω νοµοθεσία και εξετάζονται πλήρως όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τροποποίηση και τη µετέπειτα λειτουργία του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 11

12 1.6 Φορέας του έργου Επωνυµία: Επάγγελµα: ιεύθυνση: Περιοχή: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: Υπεύθ. Επικοινωνίας: Θέση: Ε-mail: Τηλ. Επικοινωνίας: Fax: VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ Χαλάνδρι, Αθήνα Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Αλεξάνδρα Αλτσιτσιάδη Τµήµα Αδειοδότησης Περιβαλλοντικός µελετητής για την τροποποίηση του έργου Μελετητής: Επάγγελµα: ιεύθυνση: Περιοχή: Υπεύθ. Επικοινωνίας: Θέση: Ε-mail: Τηλ. Επικοινωνίας: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης ΜSc: Επιστήµη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ ΜΒΑ: Τεχνο-Οικονοµικά Συστήµατα, ΕΜΠ Αριστοτέλους 28, Τ.Κ Άρτα ώρα Παπαλάµπρου Ιδιοκτήτρια VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή υφιστάµενου έργου 2.1 Συνοπτική τεχνική περιγραφή του υφιστάµενου έργου Ο περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένος Σταθµός της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί του παρόντος περιλαµβάνει έναν (1) ιστό ύψους 24,00 m µε αντικεραυνική προστασία µέσω της αναρτηµένης κεραίας ΟΜΝΙ, που είναι αναρτηµένη επί του ιστού έτσι ώστε το άνω άκρο της να υπερβαίνει το ύψος αυτού, αγγίζοντας τα 26,60 m από το έδαφος και έναν (1) οικίσκο για τη στέγαση των υποστηρικτικών µηχανηµάτων της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψος). Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον υφιστάµενο Σταθµό περιλαµβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4). Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά και είδος του υφιστάµενου έργου. Είδος έργου: Κωδικός έργου: Σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας ΑΓΙΑ Κατάταξη έργου: Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 Έκταση οικοπέδου: 500,00 m 2 Υψόµετρο εδάφους: Τοποθεσία έργου: Συντεταγµένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87): ιοικητική υπαγωγή: Ιδιοκτησιακό καθεστώς: 290,36 m Ύψωµα «Αετός», Τοπική Κοινότητα Αετολόφου φ = λ = ήµος Αγιάς ( ηµοτική Ενότητα Αγιάς) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρεια Θεσσαλίας ηµόσια ασική Έκταση VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 13

14 Πίνακας 2.2: Συνοπτική περιγραφή του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Αριθµός Ιστών: 1 ιστός VODAFONE Ύψος Ιστού: συνολικό ύψος κατασκευής 26,60 m (συµπεριλαµβανοµένων προεξεχόντων κεραιών τύπου OMNΙ µε ενσωµατωµένο αλεξικέραυνο) Αριθµός Χώρων Μηχανηµάτων: 1 οικίσκος, ήτοι: Ένας (1) οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONΕ, διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψ.) Εµβαδόν Χώρων Μηχανηµάτων: συνολικά 12,50 m 2 5,00 m x 2,50 m = 12,50 m 2 (1 Οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONE) Παρελκόµενα µηχανήµατα: εντός του οικίσκου µηχανηµάτων Άλλες σχετιζόµενες κατασκευές: σχάρες καλωδίων από τους χώρους µηχανηµάτων στον ιστό, εξωτερικές µονάδες κλιµατιστικών, αλεξικέραυνο, µετρητής.ε.η. και παροχικό καλώδιο, αγωγός γείωσης, περίφραξη Πίνακας 2.3: Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του υφιστάµενου κεραιοσυστήµατος στο Σταθµό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθµός ιστών : 1 Αριθµός κεραιών κινητής τηλεφωνίας : 3 VODAFONE Αριθµός κατόπτρων : έως 25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστός Πλήθος κεραιών ανά ιστό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Τύπος κεραιών Υπηρεσία * ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (W) 1 x KATHREIN GSM (900) 1 3 VODAFONE 1 x ALLGON GSM (900) 25 1 x JAYBEAM GSM (900) 1 έως 25 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚA ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 0,063 * Συχνότητες λειτουργίας για κάθε υπηρεσία: GSM: 900MHz ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ: >2GHz VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 14

15 Πίνακας 2.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάµενου κεραιοσυστήµατος στον εξεταζόµενο Σταθµό. A/A 1 A 2 A 3 A Ιστός στήριξης A A A ΠΑΡΟΧΟΣ Vodafone Vodafone Vodafone ΥΠΗΡΕΣΙΑ GSM GSM GSM ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ Ψ (deg) ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Kathrein Allgon Jaybeam ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ,5 ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm(dBi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ,5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dbi) θ-3db (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ,5 ΙΑΓΡΑΜΜΑ) Θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) φ-3db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) φ-10db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) φ-20db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ,5 ΜΕΓΑ- ΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟ-ΒΟΥ Gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟ- ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 15

16 Επί του παρόντος, ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης φέρει έως και 25 µικροκυµατικές ζεύξεις, των τύπων που περιλαµβάνονται παρακάτω στον Πίνακα 2.5. Πίνακας 2.5: Τύποι και τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάµενων µικροκυµατικών κεραιών σηµειακής ζεύξης στον εξεταζόµενο Σταθµό. ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟΛΑΒΗ (dbi) ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (GHz) ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (W) Andrew VHP1-370A Comelit HP S Gabriel SR1,5-380ASE Andrew VHP2-370A 39,5 38 0,3 0,063 37,1 23 0,4 0,063 41,9 38 0,5 0,063 44,3 38 0,6 0,063 Κατανάλωση ενέργειας Η λειτουργία του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης δεν προκαλεί αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δηµιουργία νέων πηγών ενέργειας. Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το ίκτυο της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ( ΕΗ), µε το οποίο είναι συνδεδεµένος ο Σταθµός. Το επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι τέτοιο που καλύπτεται πλήρως από το υφιστάµενο δίκτυο της ΕΗ, χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στους λοιπούς εξυπηρετούµενους χρήστες της ευρύτερης περιοχής του έργου. 2.2 Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου Έπειτα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ήδη υφιστάµενου Σταθµού, ακολούθησε η τροποποίησή του και η αναβάθµιση του κεραιοσυστήµατός του σε συµφωνία µε την εγκριθείσα µελέτη και εν συνεχεία η λειτουργία του. Στο πνεύµα της οριστικοποίησης του προτεινόµενου δια της παρούσας ΜΠΕ τελικού σχεδιασµού του Σταθµού (µε τις αιτούµενες τροποποιήσεις) και της µετέπειτα λειτουργίας του, µέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί νέες Μελέτες Ραδιοεκποµπών και Εκτίµησης του Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου, έχει συνταχθεί Χάρτης Χρήσεων Γης µε τα τρέχοντα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης και τα κατάλληλα αρχιτεκτονικά Σχέδια. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιγραφή προτεινόµενης τροποποίησης Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή που αφορά στην προτεινόµενη τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένου έργου, στη σκοπιµότητά της, καθώς και στο σχεδιασµό από τον οποίο αυτή προέκυψε. 3.1 Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του Σταθµού, µε αναφορά σε όλες τις επιµέρους αλλαγές που σχετίζονται µε τα κύρια τεχνικά, λειτουργικά και γεωµετρικά στοιχεία του έργου Περιγραφή προτεινόµενων δοµικών τροποποιήσεων Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά και αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του εξεταζόµενου Σταθµού µε το πέρας των αιτούµενων τροποποιήσεων. Πίνακας 3.1: Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του εξεταζόµενου Σταθµού µετά την αιτούµενη τροποποίηση όσον αφορά στα δοµικά του στοιχεία. Αριθµός Ιστών: 1 ιστός VODAFONE Ύψος Ιστού: συνολικό ύψος 26,00 m (συµπεριλαµβανοµένων των κεραιών ΟΜΝΙ ύψους 3,00 m µε ενσωµατωµένες αντικεραυνικές διατάξεις, οι οποίες θα αναρτηθούν επί του ιστού ύψους 24,00 m) Αριθµός Χώρων Μηχανηµάτων: 1 οικίσκος, ήτοι: Ένας (1) υφιστάµενος οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONΕ, διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψ.) Εµβαδόν Χώρων Μηχανηµάτων: συνολικά 12,50 m 2 5,00 m x 2,50 m = 12,50 m 2 (1 Οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONE) Παρελκόµενα µηχανήµατα: εντός του οικίσκου µηχανηµάτων Άλλες σχετιζόµενες κατασκευές: σχάρες καλωδίων από το χώρο µηχανηµάτων στον ιστό, εξωτερικές µονάδες κλιµατιστικών, αλεξικέραυνο, µετρητής.ε.η. και παροχικό καλώδιο, αγωγός γείωσης, περίφραξη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 17

18 3.1.2 Περιγραφή προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά και αναλυτικά οι προτεινόµενες τροποποιήσεις στο κεραιοσύστηµα της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Πίνακας 3.2: Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή της αιτούµενης τροποποίησης των κεραιοσυστηµάτων στον εξεταζόµενο Σταθµό. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθµός ιστών : 1 Αριθµός κεραιών κινητής τηλεφωνίας : 9 VODAFONE Αριθµός κατόπτρων : έως 25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστός Πλήθος κεραιών ανά ιστό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Τύπος κεραιών Υπηρεσία * ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (W) 1 x POWERWAVE x POWERWAVE 7782 GSM (900) / UMTS (900) / DCS (1800) / LTE (1800) / UMTS (2100) GSM (900) / UMTS (900) / DCS (1800) / LTE (1800) / UMTS (2100) 1 9 VODAFONE 1 x KATHREIN GSM (900) / UMTS (900) 3 x ALLGON GSM (900) / UMTS (900) 25 2 x JAYBEAM GSM (900) / UMTS (900) 1 x ALLGON 7760 DCS (1800) / LTE (1800) / UMTS (2100) ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 έως 25 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚA ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 0,8 * Συχνότητες λειτουργίας για κάθε υπηρεσία: GSM: 900MHz DCS: 1800MHz LTE: 1800MHz UMTS: 900 & 2100MHz ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ: >2GHz LMDS: 26GHz Το UMTS (συντοµογραφία για το Universal Mobile Telecommunication System) είναι µια από τις τρίτης γενιάς (3G) τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Tο UTMS είναι σε θέση να φτάσει υψηλές ταχύτητες VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 18

19 µεταφοράς δεδοµένων (Mbits/s). Αυτές οι ταχύτητες επιτρέπουν τη σύνδεση µε το World Wide Web (www), προσφέρουν δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, κατέβασµα (download) µουσικής και βίντεο, καθώς και παρακολούθηση τηλεόρασης. Οι συχνότητες που έχουν διατεθεί για την παραπάνω υπηρεσία είναι τα 900 & 2100ΜΗz. εδοµένου ότι τα παλαιότερα κεραιοσυστήµατα δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν και στις 2 µπάντες συχνοτήτων, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 3G δίκτυο απαιτείται η αντικατάσταση των παλαιών κεραιών µε νέες που εκπέµπουν και λαµβάνουν και σε αυτές τις συχνότητες (triple-band 900/1800/2100). Το LTE (συντοµογραφία για το Long Term Evolution) είναι µια από τις τέταρτης γενιάς (4G) τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Το LTE είναι σε θέση να φτάσει σε ακόµα υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων (Mbits/s) σε σχέση µε το 3G (UMTS). Η συχνότητα που έχει διατεθεί για την υπηρεσία αυτή είναι τα 1800ΜΗz. Το ύψος τοποθέτησης των κεραιών στον ιστό του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. έχει ως αποτέλεσµα τα επίπεδα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιοδήποτε χώρο είναι ελεύθερα προσβάσιµος στο ευρύ κοινό, να πληρούν τα όρια έκθεσης και να είναι χιλιάδες φορές κάτω από αυτά που ορίζονται από το Νόµο υπ αριθ (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» & την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά» µε αρ. Φ.Ε.Κ. 1105/Β/ Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεµάτων των ραδιοεκποµπών του συγκεκριµένου Σταθµού Βάσης παρατίθεται στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας µελέτης. Κατά τη λειτουργία του, ο Σταθµός θα εξακολουθήσει να είναι αυτοµατοποιηµένος και δεν θα απαιτείται ανθρώπινη παρουσία, παρά µόνο για εργασίες συντήρησης. εδοµένου ότι τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σταθµού αφορούν σε εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εντός της παρούσας µελέτης περιλαµβάνεται και εκτίµηση των επιπέδων ακτινοβολίας από τη λειτουργία του συγκεκριµένου Σταθµού. Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στη Μελέτη Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου του Παραρτήµατος ΙV Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.3) παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικείµενου κεραιοσυστήµατος της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 19

20 Πίνακας 3.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά επικείµενων κεραιοδιατάξεων της VODAFONE. Ιστός στήριξης Πάροχος Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Αριθµός Κεραίας Υπηρεσία GSM900 GSM900 GSM900 GSM900 Συχνότητα εκποµπής Αζιµούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 2,65 2,033 1,94 1,8 Ύψος κέντρου από 22,32 21,51 18,97 21,9 βάση ιστού (m) Κατασκευαστής Power Wave PowerWave Kathrein Allgon Μοντέλο/Τύπος Μέγιστο κέρδος 17,4 16, κύριου λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου δευτερεύοντος λοβοού 2,4 4,5 2-1 Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο 7 8, διάγραµµα) Θs (Κατακόρυφο διάγραµµα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραµµα) Μέγιστο κέρδος -2,60-3,80-3,00-3,00 µεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθµός φασµατικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα Απόσταση εξ. 3,1 3,1 3,1 3,1 επιφάνειας κεραίας από κέντρο ιστού (m) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(ΜΠΕ) ΟΜΑΔΑ 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητε κατηγορία Α2 στο είδο έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 7 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΣΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1.1 Γενικά στοιχεία Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80, MW ΣΤΗ ΝΗΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα