Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής"

Transcript

1 Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε Κατάσταση Ταμειακών Ροών Πληροφορίες για τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας Γενικές πληροφορίες Φύση δραστηριοτήτων Κύριες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα κατά την εννεάμηνη περίοδο Πλαίσιο κατάρτισης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Εποχικότητα Δομή του Ομίλου Εμπράγματα βάρη Λειτουργικοί τομείς Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε Γεωγραφικοί τομείς Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Ασώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού / παθητικού Δάνεια Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις... 35

3 5.19. Προγράμματα παροχών προσωπικού Αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα Λειτουργικό κόστος Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Φόρος επί των καθαρών εσόδων Κόστος παροχής υπηρεσιών Δαπάνες διοίκησης Δαπάνες διάθεσης Χρηματοοικονομικά έσοδα Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αριθμός προσωπικού Λοιπές γνωστοποιήσεις Κέρδη ανά μετοχή Μεταγενέστερα γεγονότα Β. Στοιχεία και πληροφορίες εννιάμηνης περιόδου

4 Α. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 20 Νοεμβρίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

5 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 4 Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Δεσμευμένα διαθέσιμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

6 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

7 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 6 Σημ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) Φόρος επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε ,3802 0,1752 0,3502 0,1391 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

8 2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 7 Σημ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) Φόρος επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε ,4047 0,1608 0,3610 0,1398 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

9 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 8 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Μερίσματα πληρωθέντα (5.22.) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου Αποθεματικά Μερίσματα πληρωθέντα (5.22.) Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

10 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων Σύνολο Τόκοι έξοδα Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων Σύσταση συγγενούς εταιρείας Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Δεσμευμένες καταθέσεις Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις Μερίσματα από θυγατρικές Τόκοι έσοδα Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο Πληρωμές δόσεων δανείου Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Μερίσματα πληρωθέντα Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 11 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

12 5. Πληροφορίες για τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας Γενικές πληροφορίες H ΟΠΑΠ Α.Ε. (η Εταιρεία ή μητρική εταιρεία ) ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το Έδρα της Εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της είναι η Λεωφόρος Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο όμιλος ΟΠΑΠ (ο Όμιλος ), πέραν της μητρικής εταιρείας, περιλαμβάνει και τις εταιρείες στις οποίες ο ΟΠΑΠ Α.Ε., είτε άμεσα είτε έμμεσα, ασκεί έλεγχο (βλέπε 5.8. Δομή Ομίλου). Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν για έκδοση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20 Νοεμβρίου Φύση δραστηριοτήτων Στις η Εταιρεία αγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, με κάθε πρόσφορο μέσο που διατίθεται από την τρέχουσα τεχνολογία, έναντι τιμήματος χιλ.. Η Εταιρεία απέκτησε επίσης, το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα, καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα επιτραπεί με Νόμο. Ο αριθμός των παιχνιδιών αυξήθηκε σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και περιλαμβάνει επί του παρόντος 13 παιχνίδια. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας έχει επεκταθεί για μια περίοδο 10 ετών, δηλαδή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2030 έναντι, (α) εφάπαξ ποσού χιλ. και (β) για το διάστημα από έως , καταβολή ποσοστού 5% επί των καθαρών εσόδων που απορρέουν από τα εν λόγω παιχνίδια στην Ελληνική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας, με κάθε πρόσφορο μέσο, έξι αριθμολαχείων (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ), τριών παιχνιδιών αθλητικών και λοιπών στοιχηματισμών (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και ΣΤΟΙΧΗΜΑ [το οποίο περιλαμβάνει τα MONITOR GAMES και το GO LUCKY]), δύο νέων τυχερών παιχνιδιών (BINGO και SUPER 4) καθώς επίσης και των παιχνιδιών "Προγνωστικά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης" και "Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων" (τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη). Στις , μετά τη σύναψη συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. πλήρωσε και απέκτησε την αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων για μια περίοδο 10 ετών.

13 Σύμβαση Παραχώρησης Στις 15 Δεκεμβρίου 2000, η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύναψε 20-ετή σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να λειτουργεί, να οργανώνει και να διαχειρίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο που διατίθεται από την τρέχουσα τεχνολογία, λαχεία και παιχνίδια αθλητικού στοιχήματος. Η σύμβαση επεκτάθηκε με την ολοκληρωμένη Προσθήκη το Νοέμβριο 2011 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2030 εκτός από το σχετικό δικαίωμα για τη διαδικτυακή διαχείριση του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με τις παραλλαγές του, MONITOR GAMES και GO LUCKY, για τα οποία η ΟΠΑΠ έχει διαδικτυακή αποκλειστικότητα έως τις Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι κάτοχος αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα, καθώς και το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης για το δικαίωμα εκμετάλλευσης για κάθε νέο παιχνίδι, που σε περίπτωση που η ελληνική νομοθεσία προβλέψει την αποκλειστική διεξαγωγή αυτού του παιχνιδιού βάσει κανονισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. 12 Άδεια χρήσης VLTs Το Νοέμβριο του 2011, χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων εντός της Ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ήδη προκαταβάλει ποσό ανά VLT (ήτοι, 560 εκ. σύνολο). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. το 2011 κατέβαλε 474 εκ. με τα υπολειπόμενα 86 εκ. να έχουν καταβληθεί το Νοέμβριο του Από τα VLTs, τα θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν από το εταιρικό δίκτυο ενώ, για τα θα διεξαχθεί διαγωνισμός διαχείρισης από λοιπούς αναδόχους. Ελληνικά Λαχεία Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της, ήταν επικεφαλής της κοινοπραξίας των εταιρειών ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l., Intralot Lotteries Limited και Scientific Games Global Gaming S.a r.l., η οποία ανακηρύχθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό για την παραχώρηση 12ετούς αποκλειστικής άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και του Στιγμιαίου Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ) στην Ελληνική επικράτεια, η οποία περιλαμβάνει το Εθνικό Λαχείο, το Λαϊκό Λαχείο, το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Λαχείο (ΣΚΡΑΤΣ), το Στεγαστικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Η κοινοπραξία έχει καταβάλλει αμοιβή ύψους 190 εκ., τα 127,3 εκ. των οποίων έχουν δοθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Επιπροσθέτως η κοινοπραξία θα καταβάλει 30% του μικτού εσόδου (GGR) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. στο κράτος (με εξαίρεση το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο). Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 30 εκ. για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και 50 εκ. για τα επόμενα έντεκα (11) χρόνια (σύνολο 580 εκ. καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης). Η εταιρεία ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD κατέχει το 67% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας.

14 Δίκτυο διανομής Οι δραστηριότητες του Ομίλου της ΟΠΑΠ προσφέρονται μέσω ενός διευρυμένου on-line και συμβατικού δικτύου πωλήσεων, με σημεία διανομής εντός Ελληνικής επικράτειας (περιλαμβάνει σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.) και 187 σημεία διανομής στην Κύπρο (πρακτορεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD). 13 Επιτροπή Εποπτείας Η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας η οποία καθορίζεται από το πρωτογενές δίκαιο και θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. για να εξασφαλίσει ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι πράκτορες και οι ανάδοχοι (οι σχετικοί με τα παιγνιομηχανήματα) θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και θα τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η Επιτροπή Εποπτείας ελέγχει την ΟΠΑΠ Α.Ε. ώστε να διασφαλίζεται: Η συμμόρφωσή της με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, της άδειας χρήσης VLTs και της νομοθεσίας τυχερών παιχνιδιών, η προστασία των καταναλωτών από τον εθισμό και την εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια, η προστασία των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων, η αξιοπιστία των παιχνιδιών και η πληρωμή των κερδών στους νικητές, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η πληρωμή των φόρων και των εισφορών που οφείλονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ή τα λοιπά πρόσωπα με σχετική εξουσιοδότηση στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της) θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής Εποπτείας όλα τα σχετικά κείμενα προτάσεων, αποφάσεων ή άλλων εγγράφων πριν από κάθε λήψη απόφασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να απέχει από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για την οποία η Επιτροπή Εποπτείας έχει εκφράσει τις ενστάσεις της. Η Επιτροπή Εποπτείας θα ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Ε.Π. εάν κρίνει ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. πρόκειται να παραβιάσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Ε.Ε.Ε.Π. θα αποφανθεί για κάθε διαφωνία μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Επιτροπής Εποπτείας. Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 4141/2013, τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας διορίζονται με τριετή θητεία και τα σημερινά μέλη θα παραμείνουν στη θέση τους για τρία έτη από τη δημοσίευση του αρχικού διορισμού τους από τον αρμόδιο Yπουργό (απόφαση 07274_X/2012 του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Αυγούστου 2012). Μετά από αυτό, θα πρέπει να διορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και θα αποτελούνται από ένα τακτικό μέλος της Ε.Ε.Ε.Π. και δύο μέλη που θα επιλεγούν σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Ελέγχου Παιγνίων. Δημοφιλέστερα παιχνίδια ΚΙΝΟ Το ΚΙΝΟ είναι ένα σταθερής απόδοσης αριθμολαχείο που εισήχθη στην αγορά το 2003 και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του Ομίλου με έσοδα εκ. για το εννιάμηνο 2014,

15 αντιπροσωπεύοντας το 49,1% των συνολικών εσόδων. Το παιχνίδι βασίζεται σε κληρώσεις που πραγματοποιούνται κάθε πέντε (5) λεπτά εντός του ωραρίου του παιχνιδιού ( ). Το ΚΙΝΟ διατίθεται σε όλα τα πρακτορεία, επιλέγοντας από ένα (1) έως δώδεκα (12) αριθμούς σε σύνολο ογδόντα (80) αριθμών. Η ελάχιστη τιμή για μία κλήρωση ΚΙΝΟ είναι 0,50 και το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που μπορεί να διανεμηθεί στη μεγάλη κατηγορία είναι 1 εκ.. Το ΚΙΝΟ έχει payout στόχο 70%. 14 ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (επίγειο και on-line) εισήχθη το 2000 και περιλαμβάνει στοιχηματισμό σε διάφορα αθλητικά γεγονότα με κυρίαρχο το ποδόσφαιρο. Είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές παιχνίδι της ΟΠΑΠ Α.Ε, με έσοδα για το εννιάμηνο εκ. το οποίο αντιπροσωπεύει το 36,8% των συνολικών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Καθώς το ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι σταθερής απόδοσης αθλητικό στοιχηματικό παιχνίδι, η ΟΠΑΠ βασίζεται στην διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων τα οποία περιλαμβάνονται σε κουπόνι. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει τη διαχείριση κινδύνου για το ΣΤΟΙΧΗΜΑ από το Κύριες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα κατά την εννεάμηνη περίοδο 2014 Έναρξη λειτουργίας του Διαδικτυακού Στοιχήματος (online betting) και Επιλογή παρόχου λογισμικού Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε την επιλογή της εταιρείας GTECH S. p.a. ως πάροχο της πλατφόρμας διεξαγωγής για τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω διαδικτύου (online betting). Η επιλογή της GTECH προέκυψε μετά από διαδικασία spec, στην οποία συμμετείχαν συνολικά τέσσερις (4) διεθνείς εταιρείες. Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες επικεντρώνεται αρχικά στο αθλητικό διαδικτυακό στοίχημα (online sports betting). Την , η ΟΠΑΠ Α.Ε με στόχο να προσφέρει στο παικτικό κοινό τα παιχνίδια που διεξάγει με τους πιο σύγχρονους τεχνολογικά τρόπους, ξεκίνησε με πλήρη επιτυχία τη λειτουργία του Διαδικτυακού Στοιχήματος (online betting). Αναχρηματοδότηση δανείου Το Μάρτιο του 2014 η Εταιρεία αποπλήρωσε το υπόλοιπο του Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους 166,75 εκ. Την ίδια στιγμή κατέληξε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και τη Γενική Τράπεζα για τη χορήγηση ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου μέχρι του ύψους των 75 εκ. για διάστημα 13 μηνών (ημερομηνία λήξης 9 Μαρτίου 2015). Εξελίξεις στην Ελληνικά Λαχεία Οι μέτοχοι της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» αποφάσισαν: (α) Την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορούν κυρίως τροποποιήσεις σε σχέση με τον ετήσιο

16 προϋπολογισμό της Εταιρείας, το διορισμό βασικών διοικητικών στελεχών, κλπ. και (β) την τροποποίηση των συμβάσεων προμηθειών μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της. Σημαντικές τροποποιήσεις είναι οι εξής: (i) Η αμοιβή της SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC. ( SGI ) (συμφωνία Άμεσης Προμήθειας Λαχείων), της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (συμφωνία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) και της ΟΠΑΠ Α.Ε. (συμφωνία για το Δίκτυο Καταστημάτων της), μειώνονται κατά 25% και (ii) η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δικαιούται εφάπαξ προκαταβολή αμοιβής, ύψους 5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη μεταβίβαση της κυριότητας μέρους του εξοπλισμού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η τροποποίηση της συμφωνίας προμήθειας της SGI έχει ήδη εφαρμοστεί από το Μάρτιο του 2014, ενώ με την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. από το Μάιο Ως αποτέλεσμα του (α) παραπάνω, δηλαδή την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού, η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD (κύριος μέτοχος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 67%) αποκτά πλήρη έλεγχο του Δ.Σ και ως εκ τούτου ενοποιεί πλήρως για πρώτη φορά την την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Η παραπάνω αναφερόμενη τροποποίηση εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η) στις οπότε και αποτέλεσε την έναρξη της πλήρους ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 15 Συλλογική σύμβαση εργασίας Η συλλογική σύμβαση εργασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία έληξε στις δεν ανανεώθηκε ούτε και αντικαταστάθηκε από κάποια άλλη. Καταβολή μερίσματος χρήσης 2013 Η δέκατη τέταρτη (14η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,25 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2013 ( χιλ.). Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2013 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Νέο συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, μετά από διαπραγματεύσεις με την Intralot, υπεγράφη νέο συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου, με αναδρομική ισχύ από και λήξη στις Το νέο συμβόλαιο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της ΟΠΑΠ A.E.,

17 ενώ επιτυγχάνει καλύτερους οικονομικούς όρους και διευρυμένες υπηρεσίες σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. 16 Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου Στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος ΟΠΑΠ, με στόχο την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και λειτουργιών του, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους της θυγατρικής ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις και η προθεσμία για συμμετοχή σ αυτό έληγε στις Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 347 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 52,9% του συνόλου των εργαζομένων της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. κατά την Το συνολικό κόστος αποζημιώσεων ανήλθε σε χιλ. εκ των οποίων ποσό χιλ. αποτελούσε κίνητρο αποχώρησης. Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου 2010 Ο φορολογικός έλεγχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την χρήση 2010 ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του β τριμήνου του τρέχοντος έτους. Η τελική έκθεση ελέγχου επιδόθηκε στην Εταιρεία στις και οι φορολογικές αρχές επέβαλαν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ύψους χιλ. Το προαναφερόμενο ποσό μείον την ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 2010 ύψους χιλ. ήτοι ποσό χιλ., αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Η Εταιρεία έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα της και έχει προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλοντας ταυτόχρονα το 50% του συνολικού ποσού που της επιβλήθηκε. Επί του παρόντος, η Εταιρεία αναμένει την επίσημη απάντηση της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει την επιλογή της GTECH S.p.A. ως Πάροχο Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (CIS) Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε την επιλογή της εταιρείας GTECH ως πάροχο Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (CIS) παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Η επιλογή της GTECH προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (RFP), που διεξήχθη από την ΟΠΑΠ και στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) διεθνείς εταιρείες. Η GTECH επελέγη καθώς πληροί επιτυχώς όλα τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Αναφορικά με το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs), η Εταιρεία εκτιμά ότι παραμένει ο στόχος της πλήρους εγκατάστασης των χιλιάδων παιγνιομηχανημάτων (VLTs) έως τα τέλη του 2015.

18 Στις δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ/Β/2041, ο αναμενόμενος κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής και ελέγχου των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. 17 Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007(Emma Delta Hellenic Holdings Ltd) Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007, άρ. 9-16, ότι στις έλαβε ενημέρωση από την εταιρεία Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, σχετικά με συμφωνία μετόχων που υπεγράφη στις , σύμφωνα με την οποία η Emma Delta Management Ltd, ελέγχεται από κοινού από τους τελικούς δικαιούχους των μετοχών κ.κ. Jiri Smejc (κατά 66,7%) και Γεώργιο Μελισσανίδη (κατά 33,3%), μέσω των εταιρειών τους Emma Capital Limited και Georgiella Holdings Co. Limited αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες σχετικές ενημερώσεις από την Emma Delta Hellenic Holdings Ltd στις 16, 17 και , η Emma Delta Management Ltd κατέχει και ελέγχει το 100% των μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Emma Delta Ltd, στην οποία ανήκει το 100% της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Η τελευταία κατέχει άμεσα 33% στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς του N. 3556/2007, δυνάμει της υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας μετόχων, επήλθε έμμεση μεταβολή στη ποιότητα ελέγχου επί του 33% της ΟΠΑΠ Α.Ε., που κατέχει η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Υποβολή Προσφοράς για Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα Στις , η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και την απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της εταιρείας ΟΠΑΠ Investments Ltd, ως επικεφαλής μέλος (leadmember), σε Ένωση Εταιρειών με την Βρετανική επενδυτική εταιρεία Global Family Partners Ltd, θα υποβάλλει προσφορά για το δικαίωμα αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 χρόνια, έχοντας δεσμευθεί ότι, το τίμημα που θα προσφέρει στο πλαίσιο της προκηρυχθησόμενης από το ΤΑΙΠΕΔ διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν θα υπολείπεται του ποσού των 40,0 εκ. ΟΠΑΠ-Προτιμητέος Επιτυχών Πλειοδότης για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα Στις , η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και την απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία OPAP Investment Ltd, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επιτυχών Πλειοδότης για τη χορήγηση 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, από το Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η προσφορά της OPAP Investment Ltd ανήλθε στα 40,5 εκ.

19 5.4. Πλαίσιο κατάρτισης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Η σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Τα ποσά των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική περίοδο ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

20 Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 19 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να

21 είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων.

22 ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) Την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. 21 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014) Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον όρο υπηρεσίας.

23 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 22 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.

24 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά μέρος του ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ («Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών προτύπων») στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39» Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το

25 δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 24 ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία επιχείρηση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

26 5.6. Αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 25 Η Εταιρεία συμμετέχει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής της OPAP INVESTMENT LTD με ποσοστό 67%. Την η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. είχε συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9 Ιανουαρίου 2014 αποφασίστηκαν κάποιες αλλαγές σε άρθρα του καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα σημαντικά θέματα οικονομικής διαχείρισης για τις οποίες απαιτείτο η κατά 2/3 πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αλλαγή των άρθρων αυτών του Καταστατικού εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 19 Ιουνίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία και αλλάζει η μέθοδος ενοποίησης από αυτή της καθαρής θέσης σε αυτής της ολικής ενοποίησης. Για λόγους συγκρισιμότητας των κονδυλίων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης παρουσιάζεται παρακάτω η επίδραση της αλλαγής μεθόδου ενοποίησης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 (Proforma): PROFORMA ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντίστοιχα το σύνολο εσόδων, εξόδων και κερδών προ φόρου εισοδήματος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. στον Όμιλο αν η αλλαγή μεθόδου ενοποίησης είχε γίνει την 1 Ιανουαρίου 2014, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Σύνολο πωλήσεων Σύνολο εξόδων Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Να σημειωθεί ότι για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 18 Ιουνίου 2014 η Εταιρεία ενοποιούσε τη συμμετοχή της στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Το ύψος της ζημίας για την περίοδο αυτή ανήλθε σε 666 χιλ Εποχικότητα Σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες, εκτός από εκείνες που αφορούν στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το οποίο οι πωλήσεις αυξάνονται όταν πρόκειται για σημαντικά αθλητικά γεγονότα, όπως το ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου στις έχει ως εξής: Επωνυμία Εταιρείας ΟΠΑΠ A.E. Ποσοστό Συμμετοχής Μητρική εταιρεία Έδρα Ελλάδα Μέθοδος Ενοποίησης Ημερομηνία Πρώτης Ενοποίησης Κύρια Δραστηριότητα Αριθμολαχεία και Στοιχήματα ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% Κύπρος Ολική Αριθμολαχεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% Κύπρος Ολική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 100% Κύπρος Ολική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% Ελλάδα Ολική Εταιρεία Στοιχημάτων Εταιρεία Συμμετοχών - Υπηρεσίες Αθλητικά γεγονότα Προβολή - Υπηρεσίες ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 100% Κύπρος Ολική Τυχερά παιχνίδια GLORY TECHNOLOGY LTD 20% Κύπρος NEUROSOFT S.A. 30% Ελλάδα Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. κατά την εννιάμηνη περίοδο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 67% Ελλάδα Καθαρή Θέση Παροχή Λογισμικού Παροχή Λογισμικού Λαχεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 67% Ελλάδα Ολική Λαχεία

28 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει του άρθρου 12 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και έως , για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα ήταν απαραίτητη η κατά 2/3 πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Ως εκ τούτου η ΟΠΑΠ Α.Ε. για το διάστημα από έως και ενοποιούσε (μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD) την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Με την από ανακοίνωση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), της τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ), άλλαξε η μέθοδος ενοποίησης της εν λόγω εταιρείας και έτσι για το διάστημα από έως και ενοποιεί (μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD) την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Επίσης, στις , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 (ευρώ) εκάστη και τιμή διάθεσης 875 (ευρώ) έκαστη. Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με αυτή της μητρικής Εμπράγματα βάρη Με βάση τα επίσημα στοιχεία των αρμοδίων υποθηκοφυλακείων δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ομίλου και της Εταιρείας Λειτουργικοί τομείς Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα και αποτελέσματα από κάθε παιχνίδι. Οι αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα ανά παιχνίδι αποτελούν και τη βάση για τη λήψη αποφάσεων από τα πρόσωπα που ασκούν τη Διοίκηση του Ομίλου, με κύριο τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε.

29 Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Λειτουργικά αποτελέσματα Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA SUPER ΚΙΝΟ ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Λειτουργικά αποτελέσματα Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA SUPER ΚΙΝΟ ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

30 Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Λειτουργικά αποτελέσματα Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA SUPER ΚΙΝΟ ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Λειτουργικά αποτελέσματα Μη επιμερισμένα στοιχεία Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR GAMES GO LUCKY ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA SUPER ΚΙΝΟ ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΪΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

31 Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών στους ανωτέρω επιχειρηματικούς τομείς, πραγματοποιείται με βάση τα κέντρα κόστους ανά παιχνίδι. Ένα τμήμα του κόστους παροχής υπηρεσιών, το κόστος διάθεσης, το κόστος διοίκησης καθώς και τα λοιπά έσοδα και έξοδα επιμερίστηκαν στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα καθαρά έσοδα (προ φόρου 30%) αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Τα μη κατανεμηθέντα στοιχεία αφορούν κυρίως σε χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Γεωγραφικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και της συγγενούς NEUROSOFT Α.Ε.. Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές Συναλλαγές Σύνολο Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές Συναλλαγές Σύνολο Κύκλος Εργασιών Μικτά κέρδη Σύνολο ενεργητικού ( ) Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: Ταμείο Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, ταμιευτηρίου κλπ) Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) Σύνολο Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2,51% το εννιάμηνο 2014 και 3,81% τη χρήση Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων προθεσμίας ήταν 10 ημερολογιακές ημέρες για το εννιάμηνο 2014 και 15 για τη χρήση 2013.

32 5.12. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 31 Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα Προπληρωθέντα έξοδα Διεταιρική συναλλαγή διαφορών κερδών νικητών με ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος Σύνολo Τα Προπληρωθέντα Έξοδα αφορούν κυρίως προπληρωμές που έγιναν σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ κλπ για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και χορηγίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών που υπογράφηκαν. Η μεγάλη μεταβολή στα Προπληρωθέντα έξοδα του Ομίλου οφείλεται στην ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Ασώματες ακινητοποιήσεις Οι Ασώματες Ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικό, τεχνογνωσία, άδειες χρήσης και δικαιώματα, τα οποία αναλύονται ως εξής: Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1 Ιανουαρίου 2013) Λογισμικό Δικαιώματα Παιχνιδιών Τεχνογνωσία Λογισμικό & δικαιώματα (Σύμβασης ) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Λογισμικό & άδειες χρήσης (Σύμβασης ) Σύνολο Προσθήκες Κεφαλαιοποιημένα χρηματοοικονομικά κόστη Επιβάρυνση αποσβέσεων Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο (31 Δεκεμβρίου 2013)

33 Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1 Ιανουαρίου 2014) Προσθήκες λόγω ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Προσθήκες Κεφαλαιοποιημένα χρηματοοικονομικά κόστη Επιβάρυνση αποσβέσεων Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο (30 Σεπτεμβρίου 2014) Λογισμικό Δικαιώματα Παιχνιδιών Τεχνογνωσία Λογισμικό & δικαιώματα (Σύμβασης ) Λογισμικό & άδειες χρήσης (Σύμβασης ) Σύνολο Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1 Ιανουαρίου 2013) Προσθήκες Κεφαλαιοποιημένα χρηματοοικονομικά κόστη Επιβάρυνση αποσβέσεων Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο (31 Δεκεμβρίου 2013) Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης (1 Ιανουαρίου 2014) Προσθήκες Κεφαλαιοποιημένα χρηματοοικονομικά κόστη Επιβάρυνση αποσβέσεων Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο (30 Σεπτεμβρίου 2014) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η απόσβεση του 20ετούς δικαιώματος, του λογισμικού και των δικαιωμάτων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της (με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ) περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται μεταξύ του κόστους πωλήσεων, των διοικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης.

34 Εξαιτίας της αλλαγής της μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από τις , τα 33 δικαιώματα παιχνιδιών έχουν αυξηθεί κατά ( κόστος μειωμένο κατά αποσβέσεις) ποσό που αφορά τα δικαιώματα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη. Στα Δικαιώματα περιλαμβάνεται η δεκαετής επέκταση από έως της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των δώδεκα (12) παιχνιδιών μέσω διαδικτύου και δεκατριών (13) παιχνιδιών offline ποσού καθώς και η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων προεξοφλημένου ποσού και κεφαλαιοποιημένων χρηματοοικονομικών δαπανών για την απόκτηση της παραπάνω άδειας ποσού σύμφωνα με το ΔΛΠ 23. Το συνολικό τίμημα για την τελευταία άδεια ανήλθε σε , εκ των οποίων τα καταβλήθηκαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο ποσό των καταβλήθηκε το Νοέμβριο Επενδύσεις σε συγγενείς Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: GLORY TECHNOLOGY LTD 0 0 NEUROSOFT Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ A.E Σύνολο Οι Επενδύσεις σε συγγενείς περιλαμβάνουν: Την συμμετοχή των θυγατρικών (ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην καθαρή περιουσία της επιχείρησης NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 30%. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στα κέρδη της συγγενούς NEUROSOFT Α.Ε. ποσού 700. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. μετά την αλλαγή του μεθόδου ενοποίησης στις δεν θεωρείται συγγενής αλλά θυγατρική Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού / παθητικού Σε επίπεδο Εταιρείας η αύξηση στην υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους: Την 31 Δεκεμβρίου 2013 είχε υπολογιστεί απαίτηση αναβαλλόμενου φόρου στο Πρόγραμμα παροχών προσωπικού ( ). Μεγάλος αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας αποχώρησε μέσα στο εννιάμηνο 2014.

35 Υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις και έξοδα τα οποία για φορολογικούς σκοπούς δεν αναμένεται να αναγνωριστούν στο μέλλον. 34 Σε επίπεδο Ομίλου η υποχρέωση αναβαλλόμενου φόρου αναλύεται ως εξής: ΟΠΑΠ Α.Ε. (υποχρέωση) ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (απαίτηση) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (υποχρέωση) 627 ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (υποχρέωση) 3 Σύνολο Η απαίτηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη υποχρέωση της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. εξαιτίας του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης (βλέπε σημείωση 5.18) Δάνεια Η Εταιρεία στις εξόφλησε όλο το οφειλόμενο κατά την ποσό ( ). Παράλληλα, την ίδια μέρα υπέγραψε σύμβαση ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 75 εκ., με ημερομηνία λήξης την 9η Μαρτίου Συμμετέχουσες τράπεζες είναι η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 90%, η οποία έχει και τον ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων, και η Γενική Τράπεζα με ποσοστό 10%. Κατά την δεν υπάρχει δανεισμός της Εταιρείας ως απόρροια της ανωτέρω σύμβασης. Σε επίπεδο Ομίλου πέραν του δανεισμού της μητρικής, ποσό 1 αφορά δανεισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Φόροι Η ανάλυση των φόρων έχει ως εξής: Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος Φόρος επί των καθαρών εσόδων Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) Σύνολο Σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής την επιβάλλεται από φορολόγηση με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών, σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά - φορολογικά πρότυπα). Το συνολικό ποσό του Φόρου επί των Καθαρών Εσόδων στη χρήση 2013 ανήλθε στα ενώ το οφειλόμενο κατά την ποσό ήταν Αντίστοιχα, στο εννιάμηνο του

36 2014 το συνολικό ποσό του Φόρου επί των Καθαρών Εσόδων για την Εταιρεία ανήλθε σε ενώ 35 το οφειλόμενο κατά την ποσό είναι Οι υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος της Εταιρείας, περιλαμβάνουν ποσό το οποίο αφορά συνολικό ποσό πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2010, για το οποίο είχε ήδη σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, συνολικού ποσού σε προηγούμενες χρήσεις. Επίσης, πέραν της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος του 2014 συμπεριλαμβάνει και το υπολειπόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2013 καθώς και την εκτίμηση φόρου εισοδήματος για την περίοδο Σε επίπεδο Ομίλου, το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, ποσό αφορά Υποχρέωση φόρου, ποσό αφορά Φόρο επί των καθαρών εσόδων και ποσό 250 αφορά Λοιπούς φόρους Λοιπές υποχρεώσεις Η ανάλυση των Λοιπών Υποχρεώσεων έχει ως εξής: Προβλέψεις δωρεών Προβλέψεις χορηγιών Πρόβλεψη κερδών νικητών Στοιχήματος Αποδοχές προσωπικού Μερίσματα και προμερίσματα πληρωτέα Προεισπραχθείσα αξία πωλήσεων Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες Πρόβλεψη φορ/κών διαφορών έτους Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Το ποσό των που εμφανίζεται στην γραμμή Πρόβλεψη φορ/κών διαφορών έτους 2010 την έχει συμψηφιστεί με το σύνολο των φόρων και προσαυξήσεων που επέβαλαν οι Φορολογικές Αρχές στην Εταιρεία για τον έλεγχο της χρήσης του 2010 (βλέπε σημείωση 5.17). Αναφορικά με τις Λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου πρέπει να αναφερθεί ότι: Στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος ΟΠΑΠ, με στόχο την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και λειτουργιών του, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους της θυγατρικής του ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις και η προθεσμία για συμμετοχή σ αυτό έληγε στις Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 347 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 52,9% του συνόλου των εργαζομένων της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

37 κατά την Το συνολικό κόστος αποζημιώσεων ανήλθε σε των οποίων ποσό αποτελούσε κίνητρο αποχώρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος ήταν οι εξής: 1. Διάρκεια του προγράμματος: Το πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ στις και έληξε στις Συμμετοχή: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν προαιρετική. 3. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα είχαν όλοι οι εργαζόμενοι της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και με συνεχή υπηρεσία στην Εταιρεία πάνω από 18 μήνες κατά την 30η Ιουνίου Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνταν α) οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και β) οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 4. Παροχές προγράμματος: Το σύνολο των χρηματικών ποσών που έλαβαν οι δικαιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα περιλάμβανε τα ακόλουθα ποσά: α. Νόμιμη αποζημίωση β. Κίνητρο αποχώρησης βάσει ηλικίας γ. Κίνητρο αποχώρησης βάσει προϋπηρεσίας 5. Πρόσθετη παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης: Για κάθε εργαζόμενο που αποχώρησε η Εταιρεία εξακολουθεί να παρέχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ήδη ισχύον Ατομικό Ιδιωτικό Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα μέχρι, την 31η Δεκεμβρίου Προγράμματα παροχών προσωπικού Η σημαντική διαφοροποίηση στο κονδύλι Προγράμματα παροχών προσωπικού την έναντι της οφείλεται στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων αποχώρησε από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου του 2014 λόγω της λήξης της συλλογικής σύμβασης εργασίας (Σ.Σ.Ε). Η Σ.Σ.Ε έληξε την και δεν ανανεώθηκε ούτε και αντικαταστάθηκε από κάποια άλλη Αποθεματικά Η μείωση των αποθεματικών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά ,7 οφείλεται σε μεταφορά αποθεματικών από Αφορολόγητα Έσοδα στα Κέρδη εις Νέον. Το ποσό του φόρου που προκύπτει ( 2.120) έχει ενσωματωθεί στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου καθώς και στις φορολογικές υποχρεώσεις.

38 5.21. Δικαιώματα μειοψηφίας 37 Δεδομένης της αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από αυτής της καθαρής θέσης σε αυτή της ολικής ενοποίησης, προκύπτει δικαίωμα μειοψηφίας για το ποσοστό (33%) που δεν ανήκει στον Όμιλο Μερίσματα Η δέκατη τέταρτη (14η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2013 ( ) Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2013 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Παράλληλα, η Εταιρεία εμφανίζει έσοδα από μερίσματα θυγατρικών συνολικού ποσού Συγκεκριμένα το μέρισμα από την ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. είναι 2.000, από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και τέλος από την ΟΠΑΠ SPORTS LTD Λειτουργικό κόστος Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Σύνολο Τα κέρδη νικητών απεικονίζουν τα ποσά που διανέμονται ως κέρδη στους νικητές των παιχνιδιών σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων στο εννιάμηνο 2014 διαμορφώθηκε σε 67,74% έναντι 66,89% του αντίστοιχου εννιαμήνου 2013 (στο εννιάμηνο 2014 το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε 70,63% ενώ για το ΚΙΝΟ σε 69,04% έναντι 68,23% και 69,50% αντιστοίχως στην συγκρινόμενη περίοδο 2013).

39 Φόρος επί των καθαρών εσόδων 38 Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Φόρος επί των καθαρών εσόδων Σύνολο Σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις επιβάλλεται από φορολόγηση με συντελεστή 30% επί των καθαρών εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά - φορολογικά πρότυπα). Ο συγκεκριμένος Νόμος εφαρμόζεται και για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε Κόστος παροχής υπηρεσιών Η ανάλυση του κόστους παροχής υπηρεσιών κατανεμημένη ανάλογα με το είδος του εξόδου είναι ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Προμήθειες πρακτόρων Προμήθειες αναδόχων Αποσβέσεις Έξοδα επισκευών και συντήρησης Παροχές τρίτων Αποδόσεις σε ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ και ΕΕΠ (Β και Γ ) Κόστος μισθοδοσίας Αναλώσεις εμπορευμάτων Προωθητικές ενέργειες παιχνιδιών Άλλα έξοδα Αποδόσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο

40 Οι προμήθειες των πρακτόρων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων τους, και υπολογίζονται στο 8% επί 39 των εσόδων των παιχνιδιών στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, MONITOR GAMES και GO LUCKY», του KΙΝΟ και του SUPER 3, και στο 12% επί των εσόδων των λοιπών παιχνιδιών. Οι παροχές (αμοιβές) τρίτων περιλαμβάνουν δαπάνες (αμοιβές και συντηρήσεις) που προκύπτουν από τη Σύμβαση της της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ όπως αυτή ανανεώθηκε στις Οι διανομές στην ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, και ΕΕΠ (Β & Γ ) αφορούν τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. Τα εμπορεύματα διαχειρίζονται από την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται αναλώσεις σε επίπεδο Εταιρείας. Η σημαντική διαφοροποίηση στο Κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου οφείλεται στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 5.18) Δαπάνες διοίκησης Οι Δαπάνες Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Κόστος μισθοδοσίας Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Διάφορα έξοδα Αποσβέσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Δαπάνες διάθεσης Οι Δαπάνες Διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Κονδύλια διαφήμισης Δωρεές οικονομικές ενισχύσεις Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων Κονδύλια χορηγιών Μερικό σύνολο

41 Κόστος μισθοδοσίας Αμοιβές και έξοδα τρίτων Αποσβέσεις Κόστος παροχών αποχώρησης Λοιπές δαπάνες διάθεσης Μερικό σύνολο Σύνολο Η μείωση των δαπανών διάθεσης οφείλεται στη γενικότερη προσπάθεια της Διοίκησης να περιορίσει τα έξοδα αυτά Χρηματοοικονομικά έσοδα Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Εισόδημα από τόκους Τόκοι καταθέσεων Δάνεια προσωπικού Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα Αναστροφή τόκων προεξόφλησης προηγούμενης χρήσης Σύνολο εσόδων Οι τόκοι καταθέσεων, τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο, εμφανίζουν μεγάλη διαφοροποίηση στο εννιάμηνο του 2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013 εξαιτίας της αποπληρωμής του δανείου τον Μάρτιο του 2014 (βλέπε σημείωση 5.16) Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Δαπάνη φόρου εισοδήματος Από εγχώριες δραστηριότητες Διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσης Από ξένες δραστηριότητες Σύνολο φόρου εισοδήματος Αναβαλλόμενοι φόροι Συνολική δαπάνη φόρων

42 41 Στο Σύνολο φόρου εισοδήματος της Εταιρείας, περιλαμβάνεται ποσό το οποίο είναι η διαφορά του συνολικού ποσού πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων ( ) που επιβλήθηκαν στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2010 μείον την ήδη σχηματισθείσα σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη, συνολικού ποσού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της εννιάμηνης περιόδου 2014 και 2013 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη των εν λόγω περιόδων που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: Έσοδα - Πωλήσεις Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Έξοδα - Αγορές Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Απαιτήσεις Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο

43 42 Υποχρεώσεις Θυγατρικές Συγγενείς Σύνολο Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1 Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική Εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των για την τρέχουσα περίοδο (εννιάμηνο 2013: ). Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό για το μέρισμα χρήσης (εννιάμηνο 2013: 4.365). Το ποσό της απαίτησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν (χρήση 2013: 5.020). 2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υποχρέωση στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ποσό 261 που κατέβαλε ως διαφορές κερδών νικητών των παιχνιδιών στην Κύπρο μέχρι σύμφωνα με τη διακρατική συμφωνία της 1 Ιανουαρίου 2003 (χρήση 2013: 393 απαίτηση). 3. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό 38 για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και β) ποσό 343 για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 Ιουνίου Στην ίδια περίοδο το μέρισμα χρήσης 2013 της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., του οποίου δικαιούχος 100% είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των (εννιάμηνο 2013: 1.500). Το ποσό της απαίτησης την 30 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 250 (χρήση 2013: 0). 4. Η μητρική Εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών, κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση της 22 Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας (εννιάμηνο 2013: ). Το ποσό της υποχρέωσης στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε (χρήση 2013: 9.753). 5. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 στα βιβλία της μητρικής Εταιρείας απεικονίζεται απαίτηση από την θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ύψους (χρήση 2013: ) που αφορά στο έργο της αναμόρφωσης και της εφαρμογής της ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης της Εταιρείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 το κόστος του παραπάνω έργου για την ΟΠΑΠ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό (εννιάμηνο 2013: 1.805). 6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ποσό το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια

44 προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24 Σεπτεμβρίου 2009 (εννιάμηνο 2013: 2.294). Το ποσό της υποχρέωσης στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 160 (χρήση 2013: 418). 7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απαιτεί από τη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ποσό 785 που κατέβαλε για διάφορες δαπάνες μέχρι (χρήση 2013: 506). 8. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD στο εννιάμηνο 2014 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY TECHNOLOGY LTD ποσό 597 (εννιάμηνο 2013: 507) που αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες. Το ποσό της υποχρέωσης στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 0 (χρήση 2013: 0). 9. Στην ίδια περίοδο το μέρισμα χρήσης 2013 της ΟΠΑΠ SPORTS LTD, του οποίου δικαιούχος 100% είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανήλθε στο ποσό των 850 (εννιάμηνο 2013: 857) 10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη συγγενή NEUROSOFT Α.Ε. ποσό το οποίο αφορά σε: α) αγορές παγίων ( 3.481) και β) αμοιβή ( 853) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιτόπιας υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος BOLT (εννιάμηνο 2013: 431). Το ποσό της υποχρέωσης στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 89 (χρήση 2013: 128). 11. Βάσει του άρθρου 12 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και έως , για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα σημαντικά θέματα διαχείρισης ήταν απαραίτητη η κατά 2/3 πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Ως εκ τούτου η ΟΠΑΠ Α.Ε. για το διάστημα από έως και ενοποιούσε (μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD) την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από έως και απέδωσε στην Εταιρεία ποσό που αφορά i) αμοιβή για παροχή υπηρεσιών βάσει της από μεταξύ τους σύμβασης και ii) μίσθωμα του ιδιόκτητου κτιρίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. επί της οδού Κύπρου στο Περιστέρι, στο οποίο στεγαζόταν η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2013 έως και το Μάιο 2014 (Λύση σύμβασης ). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την από ανακοίνωση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), της τροποποίησης συγκεκριμένων άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ), άλλαξε η μέθοδος ενοποίησης της εν λόγω εταιρείας και έτσι για το διάστημα από έως και ενοποιείται πλήρως (μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD). Την περίοδο αυτή ( ) η θυγατρική εταιρεία, απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό που αφορά i) αμοιβή για παροχή υπηρεσιών βάσει της μεταξύ τους σύμβασης και ii) μίσθωμα γραφείων στο ιδιόκτητο κτίριο της μητρικής εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισού 62 στο Περιστέρι (ανανέωση Σύμβασης και διάρκεια από έως ). 43

45 Το ύψος της απαίτησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. στις ανέρχεται σε (χρήση ). 12. Η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD απαιτεί από τη θυγατρική της εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ποσό 259 που κατέβαλε για διάφορες δαπάνες (χρήση 2013: 259). 13. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει στη θυγατρική της εταιρεία ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD ποσό για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της τελευταίας. 14. Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. παρουσιάζει έξοδο από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ενώ η υποχρέωση που αντιστοιχεί είναι για το εννιάμηνο Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. παρουσιάζει έξοδο από την SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC. ενώ η υποχρέωση που αντιστοιχεί είναι για το εννιάμηνο Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου, αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται σε 543 για το εννιάμηνο 2014 και 684 για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2013 και β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των για το εννιάμηνο 2014 και για το αντίστοιχο εννιάμηνο Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας, αναλύονται σε: α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε 245 για το εννιάμηνο 2014 και 262 για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2013 και β) αμοιβές των Διευθυντών της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των για το εννιάμηνο 2014 και για το αντίστοιχο εννιάμηνο Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη και αναλύονται σε: α) υπόλοιπο στεγαστικών δανείων Διευθυντών μητρικής εταιρείας, ύψους 21 για το εννιάμηνο 2014 και 115 για τη χρήση 2013 και

46 β) προκαταβολές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Διευθυντών μητρικής εταιρείας, 133 για το 45 εννιάμηνο 2014 και για τη χρήση Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Σύνολο Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία αφορούν σε: α) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 599 για το εννιάμηνο 2014 και για τη χρήση 2013 και β) υποχρεώσεις από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 541 για το εννιάμηνο 2014 και για τη χρήση Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε είναι κύριος μέτοχος της εταιρείας «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε. Κατασκευαστική Α.Ε.» με την οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 υπέγραψε σύμβαση χορηγίας, το συνολικό κόστος της οποίας ανέρχεται σε πλέον ΦΠΑ. Για το εννιάμηνο του 2014 το κόστος που προκύπτει από την εν λόγω σύμβαση ανέρχεται σε και έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και το ποσό της απαίτησης που προκύπτει από την συγκεκριμένη σύμβαση ανέρχεται σε 590. Επίσης, ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε είναι μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «Prime Applications Α.Ε.» με την οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέγραψε δύο συμβάσεις χορηγίας την 1 Αυγούστου 2013 και 15 Αυγούστου 2013, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 165 πλέον ΦΠΑ. Για το εννιάμηνο του 2014 το κόστος που προκύπτει από τις εν λόγω συμβάσεις ανέρχεται σε 124 και έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και το ποσό της υποχρέωσης που προκύπτει από τις συγκεκριμένες συμβάσεις ανέρχεται σε 0. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανήκει στην Ομάδα Διοίκησης και το Δ.Σ. της εταιρείας GTECH S.p.A. η οποία έχει επιλέγει από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ως ο πάροχος της πλατφόρμας λειτουργίας του διαδικτυακού στοιχήματος καθώς και για τη διαχείριση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του δικτύου VLTs (παιγνιομηχανές).

47 5.29. Αριθμός προσωπικού 46 Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού καθώς και μερικής απασχόλησης προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου Προσωπικό πλήρους απασχόλησης Προσωπικό μερικής απασχόλησης Σύνολο Λοιπές γνωστοποιήσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Α) Φορολογικές υποχρεώσεις: 1. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Ο φορολογικός έλεγχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την χρήση 2010 ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του β τριμήνου του τρέχοντος έτους. Η τελική έκθεση ελέγχου επιδόθηκε στην Εταιρεία στις και οι φορολογικές αρχές επέβαλαν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις συνολικού ύψους Το προαναφερόμενο ποσό μείον την ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 2010 ύψους ήτοι ποσό , αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Η Εταιρεία έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα της και έχει προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλοντας ταυτόχρονα το 50% του συνολικού ποσού που της επιβλήθηκε. Εκτιμά δε, ότι έχει ισχυρά επιχειρήματα ώστε να δικαιωθεί ενώπιον της προαναφερόμενης διεύθυνσης μειώνοντας σημαντικά το συνολικό ποσό των συνολικών φόρων και προσαυξήσεων. 2. Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. για τις χρήσεις 2012 και 2013 υπεβλήθησαν σε φορολογικό έλεγχο από τον Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ.1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/ Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. σχημάτισε για την τρέχουσα περίοδο πρόβλεψη για φορολογικές διαφορές ποσού 75. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα έχουν ως εξής:

48 47 Επωνυμία Εταιρείας Χρήσεις ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ΟΠΑΠ SPORTS LTD 2013 ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD GLORY TECHNOLOGY LTD 2007, NEUROSOFT S.A ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από τη σύσταση (2013) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί συνολική σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσό για τον Όμιλο. Β) Επίδικες υποθέσεις: Σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους ( ), ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται ως εξής: α) εργατικές διαφορές με μόνιμο και ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό καθώς και με συνταξιούχους υπαλλήλους της Εταιρείας, ποσού , β) αγωγές ιδιωτών, ύψους , που αφορούν χρηματικές διαφορές από τη μη πληρωμή δελτίων παιχνιδιών της Εταιρείας καθώς και διαφορές αμοιβών από υπηρεσίες και γ) λοιπές επίδικες υποθέσεις ποσού Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας με απαιτήσεις ύψους , για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Δεσμεύσεις α) Συμβάσεις συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας πληροφορικών συστημάτων Τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της Εταιρείας έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, όπως ορίζεται σε συμβάσεις που έχουν κατά καιρούς συναφθεί (οι κυριότερες του έτους 1997 και του έτους 2005). Σύμφωνα με αυτές, η ανάδοχος εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε εξοπλισμό και

49 λογισμικό του κύριου και εφεδρικού κεντρικού συστήματος, της αναβαθμισμένης πλατφόρμας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών LOTOS, των λογισμικών όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανέπτυξε η ίδια, καθώς επίσης και των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. Επίσης ο ανάδοχος έχει αναλάβει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Η διάρκεια της κάθε σύμβασης διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ της ρυθμίστηκαν και όλες οι παραπάνω συμβάσεις του ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τις εξής παρατηρήσεις: Α) Από δεν ισχύει καμιά άλλη σύμβαση πλην του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της Β) Στις έληξε η σύμβαση συντήρησης των τερματικών με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ και όλες οι μηχανές συντηρούνται από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Γ) Από η ΙΝΤΡΑΛΟΤ συντηρεί όλον τον εξοπλισμό των μηχανογραφικών κέντρων με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Στις το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την παράταση της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, κατά ένα έτος, προκειμένου και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό να: συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της Εταιρείας με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και ο αριθμός των παρεχομένων παιχνιδιών, βελτιωθεί η λειτουργικότητα των πρακτορείων και μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Μετά την παρέλευση του ενός έτους, η ΟΠΑΠ Α.Ε. άσκησε το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ για ένα ακόμη έτος. Στις , , και το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε τέσσερις τρίμηνες διαδοχικές παρατάσεις του από Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ήτοι από έως με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι οποίοι περιγράφονται στην από σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι κατόπιν των εγκρίσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις και του Δ.Σ. στις , υπεγράφη σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ». Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι σε σχέση με τους βασικούς όρους των συμβάσεων οι οποίοι είχαν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις , η Εταιρεία, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο, επέτυχε μείωση του εφάπαξ επενδυτικού κόστους της κατά 2 εκ., στα 27,5 εκ. έναντι 29,5 εκ., ενώ οι λοιπές οικονομικές παράμετροι καθώς και η χρονική διάρκεια της σύμβασης παραμένουν αμετάβλητες. Στις η ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης για τον τεχνολογικό πάροχο, γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό, ότι με 48

50 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε τροποποίηση του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ως προς το χρόνο λήξης του. Η ανωτέρω τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού κρίθηκε αναγκαία για τη μετάβαση των υφιστάμενων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Νέο Πληροφορικό Σύστημα, για το χρονικό διάστημα από έως , ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης και αζήμιας καταγγελίας του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών. Στις η ΟΠΑΠ υπέγραψε με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ νέο συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου, με αναδρομική ισχύ από και λήξη στις Το νέο συμβόλαιο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της ΟΠΑΠ, ενώ επιτυγχάνει καλύτερους οικονομικούς όρους και διευρυμένες υπηρεσίες σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. 49 Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία και οι Θυγατρικές της είναι οι εξής: β) Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Υπογράφηκε στις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης του δικτύου των πρακτορείων, με βάση την εκάστοτε πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε., β) την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αναλωσίμων και εντύπων καθώς επίσης και προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία, γ) την παροχή υποστήριξης στους παίκτες (πελάτες) και στους πράκτορες, δ) την ευθύνη παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, ε) την ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης του εξοπλισμού των πρακτορείων σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, στ) την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, ζ) την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως π.χ. η λειτουργία του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Αεροδρόμιο των Σπάτων, η) την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης την υλοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, β) την παροχή υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ., γ) την παροχή υπηρεσιών προμηθειών, διαχείρισης αγορών και αναλωσίμων, δ) την παροχή υποδομής και υποστήριξης τεχνολογιών και διαχειριστικών εφαρμογών, ε) την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στ) την παροχή προσωπικού με αντίστοιχη εμπειρία. γ) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο Στις υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας GLORY LEISURE LTD (μετέπειτα ΟΠΑΠ SPORTS LTD) και της GLORY TECHNOLOGY LTD για τη χρήση του ολοκληρωμένου (on-line) συστήματος UGS (Universal Game System INTEGRATED TURN-KEY SOLUTION) της GLORY TECHNOLOGY LTD προς αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του συγκροτήματος. Η

51 σύμβαση μετά από συνεχείς παρατάσεις έληξε στις και την επομένη υπεγράφη η ανανέωση της μέχρι δ) Σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD Στις υπεγράφη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της 100% θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα παρέχει στη μητρική Εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. ε) Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου με Κοινοπραξία Τραπεζών Την 10 Μαρτίου 2014 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 75 εκ., με ημερομηνία λήξης την 9 Μαρτίου Συμμετέχουσες τράπεζες είναι η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό 90%, η οποία έχει και τον ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων, και η Γενική Τράπεζα με ποσοστό 10%. στ) Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για χορήγηση αδείας παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Στις υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων άδεια για τα παιγνιομηχανήματα, εκ των οποίων παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλευτεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του δικτύου της και παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσουν και θα εκμεταλλεύονται υποανάδοχοι στους οποίους θα χορηγήσει η ΟΠΑΠ τα αντίστοιχα δικαιώματα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας οι όροι των οποίων οριοθετούνται από το Ν. 4002/2011 και την παρούσα σύμβαση. ζ) Συμβάσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Με βάση την από σύμβαση και όπως αυτή τροποποιήθηκε στις , η ΟΠΑΠ Α.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., είτε η ίδια είτε μέσω θυγατρικής ή υπεργολάβου της και έναντι αμοιβής, υπηρεσίες ανάπτυξης του Νέου Δικτύου πωλήσεων της για τη διάθεση των Κρατικών Λαχείων στην ελληνική αγορά. Με βάση την από σύμβαση και όπως αυτή τροποποιήθηκε στις , η ΟΠΑΠ Α.Ε παρέχει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. τη σχετική άδεια χρήσης του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ για την διάθεση των Κρατικών Λαχείων καθώς επίσης και τη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού έναντι αμοιβής. Με βάση την από σύμβαση και όπως αυτή τροποποιήθηκε στις , η ΟΠΑΠ Α.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. έναντι μηνιαίας αμοιβής

52 α) υπηρεσίες φιλοξενίας τεχνολογικής υποδομής, β) λογιστικές υπηρεσίες και γ) νομικές 51 υπηρεσίες. η) Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και G-TECH Στις υπεγράφη σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και GTECH UK Interactive Ltd για την παροχή πλατφόρμας διεξαγωγής για τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω διαδικτύου (online betting). Η διάρκεια της σύβασης είναι διετής με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για άλλα δύο χρόνια. θ) Σύμβαση μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Στις υπεγράφη (και στις τροποποιήθηκε) σύμβαση μεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και ΙΝΤΡΑΛΟΤ σύμφωνα με την οποία η τελευταία αναλαμβάνει τη σχεδίαση, διάθεση προς χρήση, εγκατάσταση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία και διατήρηση σε λειτουργικότητα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των Κρατικών Λαχείων. ι) Σύμβαση μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC (SGI) Στις υπεγράφη (και στις τροποποιήθηκε) σύμβαση μεταξύ των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC. σύμφωνα με την οποία η τελευταία αναλαμβάνει την προμήθεια στιγμιαίων λαχείων (ΣΚΡΑΤΣ) και πιο συγκεκριμένα, την παραγωγή, σχεδίαση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν σε αυτά Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της πλειοψηφίας (σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,3729 0,1682 0,3502 0,1392

53 52 Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της πλειοψηφίας (σε ) Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,4047 0,1608 0,3610 0,1398 Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία Μεταγενέστερα γεγονότα Ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε για την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Στις , η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από μια μακρά δικαστική πορεία, εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες κρίνει κατηγορηματικά ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι απολύτως συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα τόσο τις συναφείς επιλογές της ελληνικής πολιτείας όσο και τις πάγιες θέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. θωρακίζοντας ταυτόχρονα τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσισε την κρίση του στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ιδιαιτέρως αυστηρό και συνεπές, λόγω και των όλως ενισχυμένων ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ανεξάρτητης Αρχής παιγνίων, αλλά και των ουσιαστικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας και της διακίνησης παράνομου χρήματος και την προστασία από τον εθισμό των ευπαθών κατηγοριών. Οι αποφάσεις αυτές είναι αμετάκλητες και δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο κατά αυτών ενώπιον εθνικού ή ενωσιακού δικαστηρίου. Σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο και με τη νομολογία που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεχίσει την μακρά προσφορά της στην ελληνική κοινωνία με αδιατάρακτο προσανατολισμό στο αυστηρό, συνεπές και υπεύθυνο παιχνίδι εισφέροντας παράλληλα ιδιαιτέρως σημαντικά δημοσιονομικά οφέλη στο Ελληνικό Δημόσιο.

54 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Payzone Hellas Ολοκλήρωση εξαγοράς 53 H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2014 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) η τελική σύμβαση για την εξαγορά του 90% της Payzone Hellas A.E. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατόπιν παροχής των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Το μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής της Οικονομικής Μονάδας Ο Διευθυντής Λογιστικής και Ενοποίησης Kamil Ziegler Michal Houst Πέτρος Ξαρχάκος

55 Β. Στοιχεία και πληροφορίες εννιάμηνης περιόδου 2014 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/15 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ομίλου των επιχειρήσεών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από το Δ.Σ.: 20 Νοεμβρίου 2014 Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Σπύρος Φωκάς, Pavel Horak, Michal Houst, Xρήστος Κοπελούζος, Γεώργιος Μελισανίδης, Marco Sala, Pavel Saroch, Konstantin Yanakov, Rudolf Jurcik, Δημητράκης Ποταμίτης, Igor Rusek. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Μικτά κέρδη Επενδύσεις σε ακίνητα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών Άυλα περιουσιακά στοιχεία και επενδυτικών αποτελεσμάτων Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη προ φόρων Αποθέματα Κέρδη μετά από φόρους (Α) Απαιτήσεις από πελάτες Ιδιοκτήτες μητρικής Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,3802 0,3502 0,1752 0,1391 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυ- Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Κύκλος εργασιών ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) Μικτά κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους (Α) Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου -Δικαιώματα μειοψηφίας ( και αντίστοιχα) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Διανεμηθέντα μερίσματα (79.750) ( ) (79.750) ( ) μετά από φόρους (Α)+(Β) Δικαιώματα μειοψηφίας Ιδιοκτήτες μητρικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου -Δικαιώματα μειοψηφίας ( και αντίστοιχα) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) 0,4047 0,3610 0,1608 0,1398 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: 1α. Στη σημείωση 5.30 της χρηματοοικονομικής αναφοράς αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Αποσβέσεις εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.032) (11.423) (7.490) (16.792) 1β. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού Προγράμματα παροχών στο προσωπικό χιλ. για τον Όμιλο. 2. Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις α. Σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων Άλλες προβλέψεις έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους Συναλλαγματικές διαφορές (6) 41 (8) χιλ. (Εταιρείας και Ομίλου), ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των χιλ. (Εταιρείας και Ομίλου). Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς (277) β. Οι συνολικές σωρευτικά προβλέψεις αναλύονται ως εξής: Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας i) για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές στο ποσό των χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο, ii) για φορολογικές διαφορές στο ποσό των χιλ. για τον Όμιλο και iii) για αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού σε χιλ. για την Εταιρεία και χιλ. για τον Όμιλο. Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 3γ. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και του Ομίλου με απαιτήσεις ύψους χιλ., για τις οποίες ωστόσο, δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης και για το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (190) (143) Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. την και ανέρχεται 200 και 225 αντίστοιχα (756 και 958 αντίστοιχα του Ομίλου). Ο μέσος αριθμός του ευκαιριακά απασχολούμενου σε καθημερινή βάση Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων προσωπικού της Εταιρείας κατά την περίοδο από και ανέρχεται σε 3 και 4 αντίστοιχα (3 και 4 αντίστοιχα του Ομίλου). Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (13.498) (17.405) (19.564) 5. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη όπως Αύξηση / (μείωση) πληρωθέντων φόρων (14.012) (11.669) ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής: Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.961) (201) (1.488) (17) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (49.039) (68.567) (48.132) (67.285) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Επενδυτικές δραστηριότητες Είσπραξη από πώληση παγίων Εισροές Εκροές Σύσταση συγγενούς εταιρείας 0 ( ) 0 0 Απαιτήσεις Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 (8.750) ( ) Υποχρεώσεις Δεσμευμένες καταθέσεις (249) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Πληρωμές για ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (12.793) (18.163) (12.387) (13.895) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Μερίσματα από θυγατρικές Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Τόκοι έσοδα Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (40.175) (12.961) (32.456) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από δάνειο Πληρωμές δόσεων δανείου ( ) (36.250) ( ) (36.250) Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων (18) (42) 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (292) (269) 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα (79.810) ( ) (79.810) ( ) Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (65.476) (78.783) (84.020) (68.041) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Kamil Ziegler Αρ. Διαβ Περιστέρι, 20 Νοεμβρίου 2014 Το μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής της Οικονομικής Μονάδας Michal Houst Αρ. Διαβ Ο Διευθυντής Λογιστικής και Ενοποίησης Πέτρος Ξαρχάκος Α.Δ.Τ. ΑΚ Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ, το οποίο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ. 7α. Βάσει του άρθρου 12 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και έως , για τη λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα ήταν απαραίτητη η κατά 2/3 πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Ως εκ τούτου η ΟΠΑΠ Α.Ε. για το διάστημα από έως και ενοποιούσε (μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD) την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Με την από ανακοίνωση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), της τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις ), άλλαξε η μέθοδος ενοποίησης της εν λόγω εταιρείας και έτσι για το διάστημα από έως και ενοποιεί (μέσω της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD) την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 7β. Στη σημείωση 5.8 της χρηματοοικονομικής αναφοράς περιγράφεται η δομή του Ομίλου και συγκεκριμένα οι εταιρείες που τον απαρτίζουν με το ποσοστό συμμετοχής, την καταστατική τους έδρα, τη μέθοδο ενοποίησης και την κύρια δραστηριότητά τους. 8. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 9. Η Εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση. 10. Οι επενδύσεις για αγορές και πληρωμές παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο από ανήλθαν σε χιλ. ( χιλ. του Ομίλου). 11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου. 12. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά. 13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 14. Η δέκατη τέταρτη (14η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2013 ( χιλ.). Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2013 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη , μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. 15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από συνεδρίασή του, ενέκρινε τη Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά της περιόδου από 1.1 έως

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 Σεπτεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για την περίοδο που έληξε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 31 Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 2 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 27 Μαΐου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά... 3 Συνοπτική Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Ατομική και Ενοποιημένη) της 30 Σεπτεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οικονομικές καταστάσεις εννεάμηνου... 3 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2010 (1 η Ιανουαρίου 30 η Σεπτεμβρίου 2010) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικές Επιδόσεις Εννεαμήνου 2016 Αθήνα 22 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)

ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 30 η Ιουνίου 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 5.440,9 εκ. ευρώ, έναντι 5.519,6 εκ. ευρώ το 2008 (µείωση 1,4%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015 Η ΟΠΑΠ επιτυγχάνει σταθερές επιδόσεις εν μέσω οικονομικής αστάθειας Αθήνα 30 Μαρτίου 2016 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ν.3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις... 4 1.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2007 Πωλήσεις: 3.543,9 εκ. ευρώ έναντι 3.374,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 5,0%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.Φ.Μ 999146843 Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.Φ.Μ 999146843 Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.Φ.Μ 999146843 Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014) ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 15.06.2013 ΈΩΣ 31.12.2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 15.06.2013 ΈΩΣ 31.12.2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 15.06.2013 ΈΩΣ 31.12.2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μάρτιος 2015 0 A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ

ελτίο Τύπου Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2016 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα