ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα παιγνιοµηχανήµατα του άρθρου 39 του Ν. 4002/ Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερι κών µελών του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ (1) Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα παιγνιοµηχανήµατα του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η («Ρύθµιση της Αγο ράς Παιγνίων») του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συ νταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180/ ), και ειδικότερα το άρθρο 39 («Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων») και την παράγραφο 5 του άρθρου 54 («Τελικές και µεταβατικές διατάξεις») του νόµου αυτού, όπως ισχύει. Β. Το άρθρο 27 «Θέµατα ΟΠΑΠ» του Ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισµός των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυ τιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α 219). Γ. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση Επιχειρήσεων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 141). Δ. Τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 152). Ε. Το άρθρο 48 του Ν. 3871/2010 «Δηµοσιονοµική Δια χείριση και Ευθύνη (ΦΕΚ Α 141). Στ. Την από έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 27 παράγραφος 9α του Ν. 2843/2000, απο φασίζεται: 1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (στο εξής η «ΟΠΑΠ Α.Ε.») άδεια (στο εξής η «Άδεια») για παιγνιοµηχανήµατα, σύµφωνα µε τα ειδι κότερα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 39 έως 44 του Ν. 4002/2011. Εξ αυτών, τα θα εγκαθίστανται και θα εκµεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. µέσω των πρακτο ρείων της και τα παιγνιοµηχανήµατα εγκαθίστα νται σε αµιγείς χώρους και εκµεταλλεύονται από τρίτους (στο εξής οι «Παραχωρησιούχοι»), προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παραχωρεί, έναντι ανταλλάγµατος, το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσής τους. 2. Οι όροι της Άδειας θα εξειδικεύονται περαι τέρω σε σχετική σύµβαση (στο εξής η «Σύµβαση») που θα υπογραφεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού και της ΟΠΑΠ Α.Ε. 3. Οι Παραχωρησιούχοι θα είναι εµπορικοί αντιπρόσω ποι της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και των Κατευθυντήριων Γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς της 19ης Μαΐου 2010 (ΕΕ C 130). Οι Παραχωρησιούχοι θα αποδίδουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έσοδα από τα παίγνιο µηχανήµατα, υπολογιζόµενης της προµήθειας, η οποία θα οριστεί µε τις συµβάσεις παραχώρησης µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των Παραχω ρησιούχων, και του κόστους επενδύσεων προώθησης και άλλων εξόδων τα οποία επωµίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως κάτοχος της Άδειας, επιµεριζόµενα αναλόγως, σύµφωνα µε τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στη σύµβαση µετ αξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των Παραχωρησιούχων. Οποιο δήποτε ποσό λάβει η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφάπαξ ή σε δόσεις προκαθορισµένου ποσού, για την παραχώρηση των παιγνιοµηχανηµάτων, το οποίο ξεπερνά το ποσό του τιµήµατος ανά παίγνιο µηχάνηµα της Σύµβασης, θα το επιστρέψει στο Δηµόσιο. Οι Παραχωρησιούχοι δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιοµηχανήµατα σε αδειοδοτηµένους χώρους τρίτων και να επιλέγουν τα παιγνιοµηχανήµατα και τα παίγνια που προσφέρονται από κατάλογο, εγκεκριµένων από την Επιτροπή Εποπτεί ας και Ελέγχου Παιγνίων (στο εξής η «ΕΕΕΠ»), παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, που θέτει στη διάθεση τους η ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η τιµολογιακή πολιτική των Παραχωρησι

2 36524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ούχων εντάσσεται σε ενιαία τιµολογιακή πολιτική που καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., ως κάτοχος της Άδειας, για το σύνολο των παιγνιοµηχανηµάτων, και προκειµένου για την αποτροπή δηµιουργίας ανταγωνισµού. Στο πλαί σιο της τιµολογιακής πολιτικής, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ορίζει το αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους ανά κατηγορία παιγνίων, το οποίο δεν θα διαφοροποιείται στα παίγνια τα οποία θα διεξάγονται τόσο από τα πρακτορεία της όσο και από τους Παραχωρησιούχους. Οι Παραχωρησιούχοι µπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθησης τους τηρουµένων πάντα των περιορισµών που επιβάλλονται ως προς τις διαφηµίσεις παιγνίων από τον νόµο, τον Κανονισµό Ελέγ χου και Διεξαγωγής Παιγνίων, από τη Σύµβαση, από τη σύµβαση παραχώρησης για την εκµετάλλευση και την εγκατάσταση των παιγνιοµηχανηµάτων που συνά πτουν µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και από την ιδιότητά τους ως εµπορικών αντιπροσώπων. 4. Η Άδεια ισχύει για περίοδο δέκα (10) ετών, που αρχίζει δώδεκα (12) µήνες µετά τη χορήγησή της. 5. Το τίµηµα για τη χορήγηση των παιγνιο µηχανηµάτων για όλη τη διάρκεια της Άδειας, συµ φωνείται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων ευρώ ( ) ανά παίγνιο µηχάνηµα, ήτοι στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα εκατοµµυρίων ευρώ ( ). Για τα παιγνιοµηχανήµατα που εγκαθίστανται και εκµεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. µέσω των πρα κτορείων της, το αναλογούν τίµηµα διακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ ( ) θα κατα βληθεί την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή της Σύµβασης. Για τα παιγνιοµηχανήµατα που εκµεταλλεύονται από Παραχωρησιούχους, το συνολικό τίµηµα των διακοσίων ενενήντα έξι εκατοµµυρίων ευρώ ( ) θα καταβληθεί ως ακολούθως: διακό σια εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ), ήτοι έντεκα χιλιάδες τρι ακόσια πενήντα ευρώ ( ) ανά παίγνιο µηχάνηµα, την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την υπογραφή της Σύµβασης και ογδόντα έξι εκατοµµύρια είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ ( ), ήτοι τέσσερις χιλιάδες εξα κόσια πενήντα ευρώ ( 4.650) ανά παιγνιοµηχάνηµα, την τελευταία ηµέρα του εικοστού τέταρτου (24ου) µήνα µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 6. Η διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπουν τα άρθρα 28 έως 44 του Ν. 4002/2011 ολοκληρώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή του σχετικού φακέλου. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, χωρίς η Ε.Ε.Ε.Π. να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, τα παιγνιοµηχανήµατα λειτουργούν µε την ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή του Παραχωρησιούχου που πρέπει να τη ρούν αυστηρά τις προδιαγραφές του νόµου και των σχετικών κανονιστικών πράξεων καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των παίγνιο µηχανηµάτων που υπεβλή θησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση. 7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που αφορούν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από την Άδεια και τη Σύµβαση, παρίσταται τριµελής Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιβλέπει και θα µεριµνά για την τήρηση εκ µέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε., των πρακτορείων της και των Παραχωρησιούχων των όρων της Σύµβασης και της κείµενης νοµοθεσίας, ειδικότερα του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, και του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγ χου Παιγνίων. Για τον σκοπό αυτό τα µέλη του Διοικη τικού Συµβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η άσκηση εταιρικών αρµοδιοτήτων, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγ χου τις προτεινόµενες εισηγήσεις τους αναφορικά µε τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µέσω παίγνιο µηχανηµάτων και µε την εισαγωγή νέων ή τροποποιή σεις των υφιστάµενων µέτρων για την εµπορία και τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, και ειδικότερα ανα φορικά µε τα ακόλουθα: µε συµβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε τα πρακτορεία της, µε συµβάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε τους Παραχωρησιούχους και µε συµβάσεις και εν γένει αποφάσεις που αφορούν στην εµπορική επικοινωνία και στην ενιαία τιµολογιακή πολιτική που ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου µε την εκάστοτε εισήγηση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης επ αυτής. Η δια φωνία της Επιτροπής Ελέγχου διατυπώνεται εγγράφως και αιτιολογηµένα και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούµενη στην Ε.Ε.Ε.Π. Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. µέτρα για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτό ορίζεται στη Σύµβαση. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π εξαµηνιαίες περιοδικές εκθέσεις ή εκτά κτως όποτε το κρίνει σκόπιµο. Προς τούτο η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση και διευκόλυνση στην Επιτροπή Ελέγχου. Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής µετακυλύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. 8. Σε περίπτωση επανειληµµένης ή συνεχιζόµενης υπαίτιας παράλειψης τήρησης των όρων της Σύµβασης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλλει στο Δηµόσιο ποινική ρήτρα µέχρι το ποσό των δύο εκατοµµυρίων ευρώ ( ). Το ποσό που θα επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση θα είναι ανάλογο της βαρύτητας της παράβασης και της τυχόν υποτροπής ενώ θα λαµβάνεται υπόψη η τυχόν επιβολή για το ίδιο παράπτωµα διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τον νόµο. 9. Το Δηµόσιο έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, ανακαλώντας ταυτόχρονα την Άδεια, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) επανειληµµένη ή συνεχιζόµενη υπαίτια παράλει ψη τήρησης των ουσιωδών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά στα θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα, τον Κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π ή όποιου άλλου οργάνου την αντικαθιστά σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 5 του Ν. 4002/2011, και των καταστατι κών διατάξεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και, β) επανειληµµένη ή συνεχιζόµενη υπαίτια αθέτηση των ουσιωδών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Σε περίπτωση συνδροµής ενός από τους παραπάνω λόγους, το Δηµόσιο θα αποστέλλει έγγρα φη προειδοποίηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τάσσοντας εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση, µετά την παρέλευση της οποίας δύναται να καταγγείλει άµεσα τη Σύµβαση. Αν η Άδεια ανακληθεί οριστικά, σύµφωνα µε τα ανω τέρω, η Σύµβαση θα τερµατιστεί αυτοδικαίως χωρίς ανάγκη περαιτέρω ενέργειας ή/και ειδοποίησης. Αν η Άδεια ανακληθεί προσωρινά σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 1 β) του Ν. 4002/2011, αναστέλ λεται η ισχύς της Σύµβασης για όσο διάστηµα διαρκεί

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η προσωρινή ανάκληση της Άδειας. 10. Παίγνια Τύπου Καζίνο (casino games] µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών (random number generator RNG) θα διεξάγονται µόνον µέσω των παιγνιοµηχανηµάτων, η εγκατάσταση και εκµετάλλευση των οποίων ρυθµίζονται µε την παρούσα, αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου µέσου διεξαγωγής τους, µη θιγοµένων των διατάξεων περί καζίνο. Παίγνια τύπου καζίνο (casino games) µε γεν νήτρια τυχαίων αριθµών (random number generator RNG) σηµαίνει τα παίγνια το αποτέλεσµα των οποίων παρά γεται µε γεννήτρια τυχαίων αριθµών (ενδεικτικά παίγνια τροχών (reel games), πόκερ, µπλακ τζακ, ρουλέτα.) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Νοεµβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ F Αριθ. Φ.122.1/311/125673α/Β2 (2) Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α 195), όπως αυτή προστέθηκε µε την περίπτωση δ) του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α 228). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προκήρυξη εκλογών Ανακήρυξη υποψηφίων Εκλογικοί κατάλογοι 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των καθηγητών εσω τερικών µελών του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. προκηρύσ σονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων µελών του. Ειδικά για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών του πρώτου Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από την οργανωτική επιτροπή που προ βλέπεται στην παρ. 1α) του άρθρου 76 του ν. 4009/2011, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από τη συγκρότησή της. 2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων, ενώπιον της τριµελούς επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (τριµελής επιτροπή), µέσα σε είκοσι ηµέρες από την προκήρυξη των εκλογών. Οι υποψήφιοι µπορούν να πα ραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους. Η παραίτηση γίνεται µε γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται στην τριµελή επιτροπή το αργότερο έως την έκτη ηµέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραι τήσεων που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια, τηρείται από την τριµελή επιτροπή ειδικό πρωτόκολλο, από το οποίο προκύπτει η ηµεροχρονολογία υποβολής της υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν. 3. Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται µε απόφαση της τριµελούς επιτροπής, η οποία εκδίδεται µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, η επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συ ντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύµατα εκλογιµότητας. Μετά την ανακήρυξη, η επιτροπή συντάσσει µε αλφα βητική σειρά επωνύµου και θεωρεί τον πίνακα των υπο ψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί, τον οποίο αποστέλλει αµελλητί στο οικείο Ίδρυµα, προκειµένου να τον αναρ τήσει σε εµφανές σηµείο του Ιδρύµατος. Με επιµέλεια της τριµελούς επιτροπής, αναρτώνται σε ειδικό τµήµα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ο πίνακας των υποψηφίων που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο και σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των υποψηφίων, εφόσον οι υποψήφιοι συναινούν στην ανάρτηση των βιογραφικών σηµειωµάτων τους. 4. Το εκλογικό δικαίωµα ασκούν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, µε βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κα τάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρµόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύµατος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών. Άρθρο 2 Εφορευτικές Επιτροπές 1. Την ευθύνη για την οργάνωση της εκλογικής δι αδικασίας και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχει η τριµελής επιτροπή, η οποία οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος. Η τριµελής επιτροπή διεξάγει τις εκλογές και εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής, όταν οι εκλο γές διενεργούνται σε ένα εκλογικό τµήµα. Με απόφαση της τριµελούς επιτροπής µπορεί να προβλέπεται ότι οι εκλογές θα διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά τµήµατα. Στην περίπτωση αυτή, η τριµελής επιτροπή εκτελεί χρέη κεντρικής εφορευτικής επιτροπής και ορί ζει τριµελή εφορευτική επιτροπή από καθηγητές όλων των βαθµίδων του οικείου Ιδρύµατος, για κάθε εκλογικό τµήµα. Τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών που προ βλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο αναπληρώνονται από ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την τριµελή επιτροπή δεκαπέντε ηµέρες πριν από τη διε ξαγωγή της ψηφοφορίας. Η κλήρωση, κατά την οποία µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρό σωποί τους, διενεργείται µεταξύ των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του προέδρου των εφορευτικών επιτροπών διεξάγεται κλή ρωση µεταξύ των µελών τους. Αν η ψηφοφορία επανα ληφθεί για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4, οι εκλογές διεξάγονται µε τα ίδια µέλη των εφορευτικών επιτροπών. 2. Όσοι ορίστηκαν µέλη των εφορευτικών επιτροπών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παρά

4 36526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γραφο, ειδοποιούνται µε απόδειξη για το διορισµό τους δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, µε επιµέλεια της τριµελούς επιτροπής. Τα µέλη των εφο ρευτικών επιτροπών είναι υποχρεωµένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. Αν τα µέλη των εφορευτικών επιτροπών απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωµατικά µέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται µόνο από τα παρόντα µέλη των εφορευτικών επιτροπών, µε την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε περί πτωση που παρίσταται ένα µόνο µέλος της εφορευτικής επιτροπής, τότε το µέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως µέλη της επιτροπής, δύο και σε περίπτωση αδυναµίας έναν από τους εκλογείς του εκλογικού τµήµατος, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 3. Οι εφορευτικές επιτροπές διενεργούν την ψηφο φορία και ευθύνονται για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαµόρφωση του χώρου κατάλληλου για τη δι εξαγωγή της ψηφοφορίας, µία ηµέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία τεχνικής υπο στήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. 4. Οι εφορευτικές επιτροπές χρησιµοποιούν για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους πα ραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή τον Πρόεδρο του ΤΕΙ. Η σφραγίδα αποτελείται από τρεις επάλληλους οµόκεντρους κύ κλους. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α 108), στον µεσαίο η επωνυµία του Ιδρύµατος και στον εξωτερικό κύκλο η ένδειξη «Ανάδειξη καθηγη τών εσωτερικών µελών Συµβουλίου». Άρθρο 3 Ψηφοδέλτια Εκλογικοί φάκελοι 1. Για την εκλογή χρησιµοποιούνται έντυπα, ορθογώ νια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση της τριµελούς επιτροπής. Η εκτύπωση των έντυπων ψηφο δελτίων πρέπει να είναι µε µαύρη απόχρωση. Σε κάθε εκλογικό τµήµα διατίθενται από την οικεία εφορευτική επιτροπή στους εκλογείς και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται από το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε τα έντυπα ψηφοδέλτια. 2. Για την εκλογή χρησιµοποιούνται οµοιόµορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής από χρωσης. Άρθρο 4 Ψηφοφορία Αντιπρόσωποι Επαναληπτικές εκλογές 1. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε χώρο, ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει µε απόφασή της η τριµελής επιτροπή. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται τα εκλογικά τµήµατα, το ιδιαίτερο κατάστηµα ψηφοφορίας για κάθε εκλο γικό τµήµα, καθώς και η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα. Η απόφαση της επιτροπής τοιχο κολλάται σε εµφανές σηµείο στο οικείο Α.Ε.Ι. και αναρ τάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύµατος πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, εκτός δε από τα στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια αναφέρει την ηµέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστηµα της ψηφοφορίας, τον αριθµό των εκλόγιµων θέσεων, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων. 2. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της οικείας εφο ρευτικής επιτροπής. Πριν από την έναρξη της ψηφο φορίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν η κάλπη είναι κενή και τη σφραγίζει µε βουλοκέρι. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστηµα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγ γραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, γίνεται µε βάση το δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκοµίζουν στην εφορευ τική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια µαζί µε τον εκλογικό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και µονογράφεται από τον πρόεδρό της, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται και ψηφίζουν σε ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη µυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαµορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό, µε ευθύνη της οικείας εφορευτικής επιτροπής, κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην κάλπη παρουσία του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. 3. Κάθε υποψήφιος µπορεί µε γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στην τριµελή επιτροπή να διορίσει το αργότερο πέντε ηµέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τµήµα, από τους καθηγητές και τα µέλη του λοιπού προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους µπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της ψη φοφορίας. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εκλο γικών τµηµάτων στην καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και µέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, δικαιούται να παρίσταται ο υποψήφιος ή ένας αντι πρόσωπός του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε εί δους ενστάσεις. 4. Αν η ψηφοφορία δεν πραγµατοποιήθηκε για οποιον δήποτε λόγο σε κάποιο εκλογικό τµήµα, επαναλαµβάνεται στο τµήµα αυτό σε νέα ηµεροµηνία που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία της µη διεξαχθείσας ψη φοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η αποσφράγιση των καλπών και η καταµέτρηση των ψηφοδελτίων από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων αναβάλλεται µε απόφαση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής και διεξάγεται ενιαία µετά το πέρας των εκλογών στο σύνολο των εκλογικών τµηµάτων και σε ηµεροµηνία που καθορίζει µε απόφασή της η ίδια επι τροπή, η οποία δεν µπορεί να απέχει περισσότερες από τρεις ηµέρες από το πέρας των εκλογών σε όλα τα εκλογικά τµήµατα. Μέχρι τη διεξαγωγή της ενιαίας καταµέτρησης και διαλογής των ψήφων επί του συνόλου των ψηφοδελτίων που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, οι σφραγισµένες κάλπες µαζί µε το πρωτόκολλο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ψηφοφορίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται µε ευθύνη των οικείων εφορευτικών επιτροπών, σε συνεργασία µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.. Άρθρο 5 Λήξη ψηφοφορίας Καταµέτρηση και διαλογή ψήφων Ακυρότητες ψηφοδελτίων 1. Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της. Ακολούθως οι πόρτες κλείνουν, αποσφραγίζονται και ανοίγουν οι κάλπες, αριθµούνται και αποσφραγίζονται οι φάκελοι. Στη συνέχεια, καταµετρώνται τα ψηφοδέλτια, αριθµούνται ενιαία µε τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθµών, ελέγχεται η εγκυρότητά τους και µονογράφονται από τον πρόε δρο της εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος αναγράφει σε κάθε ψηφοδέλτιο το συνολικό αριθµό προτιµήσεων που περιέχονται σε αυτό και το διακριτικό τίτλο του εκλογικού τµήµατος. 2. Αν κατά το άνοιγµα της κάλπης και την καταµέτρηση των σφραγισµένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν προκύψει διαφορά µεταξύ του αριθµού των φακέλων και του αριθµού των ψηφισάντων, επαναλαµβάνεται η αρίθµηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και µονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτρο πής αφαιρούνται. Αν ο αριθµός των σφραγισµένων και µονογεγραµµένων φακέλων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των ψηφισάντων, τοποθετούνται πάλι στην κάλπη όλοι οι φάκελοι και αφαιρούνται τυχαία τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι φάκελοι που πλεονάζουν. 3. Συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης που οι εκλογές διενεργούνται σε περισσότερα του ενός εκλο γικά τµήµατα, η καταµέτρηση του συνόλου των ψηφο δελτίων και η διαλογή των ψήφων επί του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων διενεργείται πάντοτε ενιαία από την κεντρική εφορευτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή καταµετρά όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδίδονται για το σκοπό αυτό από τα εκλογικά τµήµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο. Στη συ νέχεια, αριθµεί εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια µε τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθµών και προχωρεί στη διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθµησή τους, µονογράφονται από τον πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής και αναγράφεται επί αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.», µε την οποία δηλώνεται ότι το ψηφο δέλτιο καταµετρήθηκε από την κεντρική εφορευτική επιτροπή. 4. Μετά το πέρας της καταµέτρησης, η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τµήµατος συντάσσει πρακτι κό (πρακτικό καταµέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού τµήµατος), σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7. Στη συνέχεια, παραδίδει τα ψηφοδέλ τια, τους φακέλους, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 και το πρακτικό καταµέτρησης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδά φιο στην κεντρική εφορευτική επιτροπή, προκειµένου να διενεργηθεί από αυτήν η κατά την προηγούµενη παράγραφο ενιαία καταµέτρηση. Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράδοση παραλαβή των ψη φοδελτίων και του εν γένει εκλογικού υλικού συντάσσε ται από την οικεία εφορευτική επιτροπή πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής αυτής και τον πρόεδρο της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής. Το ειδικότερο περιεχόµενο του πρακτικού καταµέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού τµήµατος και του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας καθορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, αντίστοιχα. 5. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπουν περιπτώσεις ακυρότητας των ενιαίων ψη φοδελτίων που χρησιµοποιούνται στις εκλογές των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε το σύστηµα της ταξινοµικής ψήφου που προβλέπεται στην παρ. 4β) του άρθρου 8 του ν. 4009/2011, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο µόνο στις ακό λουθες περιπτώσεις: α) Αν έχει σχήµα, διαστάσεις ή µορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εµφανή, από αυτά που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 3 και η απόφαση της τριµελούς επιτροπής που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο. β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή µε µελάνι που το χρώµα του διαφέρει, κατά τρόπο εµφανή από αυτά που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3. γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα, ξύσµατα, διορθώσεις ή άλλα σηµεία που καθιστούν αµφίβολο το περιεχόµενο του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσµατα που παραβιάζουν µε τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας. δ) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο µαζί µε ένα ή περισσό τερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή µαζί µε οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία. Αν υπάρχουν σηµειωµένα στο φάκελο στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που περιέχεται σ αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσµατα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας. Άρθρο 6 Ενστάσεις 1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών µπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύµατος και β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυµα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής του τµήµατος ή της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής έως τη σύνταξη του πρακτικού καταµέτρησης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 και έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, αντίστοιχα, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογηµένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. Ειδικώς οι ενστάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση α) της επόµενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον της τριµελούς επιτροπής το αργότερο δέκα ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η τριµελής επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί αυτών το αργότερο µέσα σε τέσσερις ηµέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναµορφώνει τον πίνακα των

6 36528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εµφανές σηµείο του Ιδρύµατος, µέσα στην ίδια προθεσµία. 2. Λόγους ένστασης θεµελιώνουν ιδίως: α) Η έλλειψη νόµιµων προσόντων και η συνδροµή κωλυµάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων. β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόµου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων. γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλµένη καταµέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλµένη διαλογή των ψήφων. Άρθρο 7 Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών Πίνακας αποτελεσµάτων 1. Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων τηρούν για την καταµέτρηση των ψηφοδελτίων που διε ξάγεται από αυτές το πρακτικό καταµέτρησης ψηφοδελ τίων εκλογικού τµήµατος, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5, στο οποίο εκτός από τα συνήθη στοι χεία αναγράφονται: α) ο αριθµός των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του εκλογικού τµήµατος, β) ο αριθµός των ψηφισάντων, γ) ο αριθµός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων, δ) ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων, ε) ο αριθµός των πλεονα ζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 και το περιεχόµενο των ψη φοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς και στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της ψηφοφορίας και της καταµέτρησης των ψηφοδελτίων και οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής επί αυτών. 2. Οι εφορευτικές επιτροπές τηρούν, επίσης, πρωτό κολλο ψηφοφορίας, από το οποίο προκύπτει η τήρηση της εκλογικής διαδικασίας από την έναρξη της ψηφοφο ρίας και µέχρι τη λήξη της, οι τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας αυτής και οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής επί των ενστάσεων αυτών. 3. Τα πρακτικά που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους συντάσσονται από την οικεία εφορευτική επιτροπή και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα µέλη της, παραδίδονται δε στην κεντρική εφορευτική επιτροπή, για την διενέργεια της ενιαίας καταµέτρησης των ψηφοδελτίων και διαλογής των ψήφων, µαζί µε το πρακτικό παράδοσης παραλαβής που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου Για την εκλογή των υποψηφίων η κεντρική εφο ρευτική επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία που της παραδίδονται από τις εφορευτικές επιτροπές των τµηµάτων, συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλο γής). Η σύνταξη του πρακτικού εκλογής µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Στο πρακτικό εκτός από τα συνήθη στοιχεία περιέχονται: α) ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων, β) ο συνολικός αριθµός των ψηφισάντων, γ) ο συνολικός αριθµός των έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, δ) το περιεχόµενο εκάστου ψηφοδελτίου και ο αριθµός των προτιµήσεων που αναγράφονται σε αυτό, ε) η κατανοµή των ψηφοδελτίων ανά υποψήφιο σε κάθε γύρο καταµέτρησης, στ) ο συνολικός αριθµός ψή φων που έλαβε κάθε υποψήφιος σε κάθε γύρο, ζ) η κατά ταξη των υποψηφίων µε φθίνουσα σειρά ανά γύρο, η) οι υποψήφιοι που εξελέγησαν, οι υποψήφιοι που αποκλεί στηκαν ανά γύρο καταµέτρησης, η διαδικασία εκλογής ή αποκλεισµού τους και ο αριθµός των ψήφων µε βάση τις οποίες εξελέγησαν ή αποκλείστηκαν, θ) ο αριθµός και το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων που µεταφέρθηκαν σε άλλους υποψηφίους, η κατανοµή των ψήφων µεταξύ των υποψηφίων και ο συντελεστής βαρύτητας εκά στου ψηφοδελτίου σε κάθε γύρο καταµέτρησης, ι) τα αποτελέσµατα των τυχόν διενεργηθεισών κληρώσεων και οι υποψήφιοι µεταξύ των οποίων διεξήχθησαν, ια) η τελική κατάταξη των εκλεγέντων υποψηφίων, ο αριθµός των ψήφων που συγκέντρωσαν και ο γύρος στον οποίο εξελέγησαν και ιβ) οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών. Τέλος, στο πρακτικό αναγράφονται τα αποτελέσµατα της καταµέτρησης και διαλογής των ψήφων, µε την ακόλουθη σειρά: Προτάσσονται οι εκλεγέντες υποψή φιοι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα µε το γύρο στον οποίο εξελέγησαν, έπονται οι υποψήφιοι που αποκλείστηκαν λόγω του περιορισµού που προβλέπεται στην περίπτωση β) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011, όταν αυτός εφαρµόζεται, οι οποίοι κατατάσσονται οµοίως κατά αύξουσα σειρά, ακολουθούν οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν ούτε αποκλείστηκαν, οι οποίοι κατατάσσονται κατά φθίνου σα σειρά, ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη όπως αυτή αποτυπώνεται κατά το χρόνο που ολοκληρώθηκε η καταµέτρηση και η διαλογή των ψήφων, και τέλος κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά οι λοιποί απο κλεισθέντες υποψήφιοι. 5. Μετά το πέρας της καταµέτρησης και διαλογής των ψήφων, η κεντρική εφορευτική επιτροπή υπογρά φει το πρακτικό εκλογής, µονογράφει τους εκλογικούς καταλόγους και µεριµνά για την άµεση ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών στο Συµβούλιο και στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο Ίδρυµα. Ο πίνακας αποτελεσµάτων έχει το περιεχόµενο που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της προηγουµένης παραγράφου. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταµέτρησης και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια µε τη σειρά αρίθµησής τους, οι αριθµηµένοι φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλι κό φυλάσσονται µε ευθύνη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι. Άρθρο 8 Εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών Η εκλογή του εκπροσώπου των φοιτητών, ως εσωτε ρικού µέλους του Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011. Η τριµελής επιτροπή οφείλει να ζητεί έγκαιρα και εγγράφως από τους φοιτητές να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συµβούλιο του ιδρύµατος και να της γνωστοποιούν τα στοιχεία του εκλεγέντος, απευθύνοντας σχετική προς τούτο πρόσκληση στους οικείους φοιτητικούς συλλό γους.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις Για την εκλογή των εσωτερικών µελών του Συµβου λίου κάθε Α.Ε.Ι., κατά την πρώτη εφαρµογή του ν. 4009/2011: α) Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρεται η τριµελής επιτροπή καθηγητών ή η κεντρική εφορευτική επιτροπή του Ιδρύµατος, νοείται η οργανωτική επιτροπή του άρθρου 76 παρ. 1 του ν. 4009/2011. β) Οι εκλογικοί κατάλογοι που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 εγκρίνονται από το πρυτανικό συµβούλιο των Πανεπιστηµίων ή το Συµβούλιο των Τ.Ε.Ι. γ) Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 7 γίνεται στον Πρύτανη ή Πρόεδρο και στη Σύγκλητο ή Συνέλευση. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµο σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 4 Νοεµβρίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

8 36530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα