ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1111/46876 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Δι οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (A 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ θρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α ) και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α /2003). 2. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 38), β) το Π.δ. 24/2015 (Α 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι νωνικών Ασφαλίσεων», γ) το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α / ) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών, δ) το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ε) την με αριθμ. Υ103(ΦΕΚ 309/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με την Ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου. 3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ): α) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της ) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει, β) 639/2014 (L181/1 της ) «Για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει, γ) 641/2014 (L181/74 της ) «Για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοι νής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει, δ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της ) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, ε) 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της ) «Για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει, στ) 809/2014 (L227/69 της ) «για τη θέσπι ση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

2 8758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις ανακοινώσεις, που απέστειλε το Υπουργείο Πα ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ γειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 1η Αυγούστου 2014 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κα θεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, όπως τροποποιημένες ισχύουν. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 147/2015) με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμε σων ενισχύσεων κατ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου». 6. Τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ares (2014) /04/2014, Ares (2014) /02/2014 και Ares(2015) /03/ Την υπ αριθμ36835/ εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015, σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, όπως αυτές τροποποιημένες ισχύουν. Άρθρο 2 Ορισμός φορέα υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος Άρθρο 3 Διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 και υποβολής της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 1. Η αίτηση μεταβολών όσον αφορά στην πρώτη χορή γηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 (στο εξής «αίτηση μεταβολών») υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση υποδειγμάτων, που έχουν διαμορφωθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ειδικά για τον σκοπό αυτό. Οι ενδια φερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υπο δείγματα από την ιστοσελίδα από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α ή Β βαθμού). 2. Το υπόδειγμα αρχικά συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους, υπογράφεται και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή. Για την κατηγορία μεταβολών «Χορήγη ση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης», το υπόδειγμα συμπληρώνεται μόνο από τον κληρονόμο. 3. Στη συνέχεια, η αίτηση μεταβολών καταχωρίζεται σε σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είτε από τον ίδιο τον γεωργό (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσω πό του) είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδο χής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α βαθμού ή Β Βαθμού) της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης. 4. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση μεταβολών απαι τείται τόσο η καταχώριση του σχετικού υποδείγματος στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η υποβολή ηλε κτρονικού αρχείου (από σαρωτή/scanner) των κατά περίπτωση δικαιολογητικών. 5. Μετά την καταχώριση του υποδείγματος και την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου των απαραίτητων δι καιολογητικών στη διαδικτυακή εφαρμογή, η αίτηση μεταβολών αποθηκεύεται σε πρόχειρη μορφή και είναι δυνατή η τροποποίησή της και η τυχόν συμπλήρωσή της με δικαιολογητικά έως την οριστικοποίηση της. Για κάθε τροποποίηση απαιτείται τροποποιημένο υπόδειγ μα, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 6. Με την οριστικοποίηση της, η αίτηση μεταβολών λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατή πλέον η τροποποίησή της. 7. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώλησης γης, Νο. 20 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθω ση γης»και Νο. 30 «Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης, η οριστικοποίηση προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί υπόψη. Για τον έλεγχο τήρη σης της υποχρέωσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η ημε ρομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβολών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της του παρόντος άρθρου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το πολύ να συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 8. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της αί τησης μεταβολών είναι η 15 Μαΐου Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ο ενδιαφερόμενος γεωργός εκτυ πώνει και αποστέλλει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (τα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατη γορία μεταβολών γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., περιγρά φονται στο παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) τα παρακάτω: (α) το διαβιβαστικό της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβολών, το οποίο φέρει τον αριθμό και την ημερο μηνία πρωτοκόλλου (β) το πρωτότυπο υπόδειγμα, το οποίο φέρει πρωτό τυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή (γ) στην περίπτωση «Χορήγηση δικαιωμάτων βασι κής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης, την πρωτότυπη Υ/Δ κατανομής της εκμετάλλευσης, η οποία φέρει πρωτότυπες υπογραφές και πρωτότυπη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών από αρμόδια αρχή 10. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 15 Μαΐου Η ημερομηνία ελέγχεται:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8759 α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περί πτωση αποστολής με συστημένη επιστολή, β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολ λο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως. Ειδικά για την κατηγορία «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης» και για θανάτους από ως, ως κα ταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή ορίζεται η 09 Ιουνίου Για την πλήρη υποβολή της αίτησης μεταβολών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται τόσο η καταχώριση και οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή όσο και η αποστολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 12. Αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενί σχυσης, ήτοι την 9 Ιουνίου 2015, στα κατά τόπους αρ μόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Ως αίτημα ακύρωσης χρησιμοποιείται το υπόδειγμα Υ/Δ ακύρωσης, το οποίο συμπληρώνεται από τον κάθε αντισυμβαλλόμενο ξεχωριστά, υπογράφεται και φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύο νται το υπόδειγμα Υ/Δ ακύρωσης από την ιστοσελίδα από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 (Φορείς Α ή Β βαθμού). 13. Στο παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναγράφονται οι καταληκτικές ημερομηνίες, που πρέπει να τηρούνται, για έγκυρη και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Άρθρο 4 Έλεγχος της αίτησης μεταβολών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή κατα χώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου, η εμπρόθεσμη οριστικο ποίηση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έως και είναι αποκλειστική ευ θύνη του αιτούντα. 2. Έγκριση αίτησης μεταβολών: Όταν, μετά τον έλεγχο της αίτησης μεταβολών, κριθεί ότι εκείνη υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πα ραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της παρούσας) και οι αντισυμβαλλόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενί σχυσης το 2015, τους γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο η ατομική πράξη προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρ θρο 23 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), όπως τροποποιημένη αυτή ισχύει. 3. Στην περίπτωση που η αίτηση μεταβολών υποβληθεί πλήρης και κατά την διαδικασία ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμε νους την προσκόμισή τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, με αποστολή σχετι κής συστημένης επιστολής. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαι ολογητικό, προκειμένου να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 60 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, πως δεν δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας και αντί θετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε διασταυρώσεις δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες. 4. Απόρριψη αίτησης μεταβολών: Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής όσον αφορά στο υπόδειγμα ή στα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τον ηλε κτρονικό φάκελο του ενδιαφερόμενου ή εκπρόθεσμα (μη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 10 του άρθρου 3 της παρούσας) ή οι αντισυμβαλλόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης και χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η αίτη ση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης. 5. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα συμπληρωμα τικά δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην παρά γραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβληθούν λανθασμέ να ή μερικώς ή εκτός του χρονικού διαστήματος των 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής, η αίτηση απορρίπτεται και οι ενδιαφερόμενοι ενημε ρώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για τους λόγους απόρριψης. 6. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί και αποσταλεί σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, απορρίπτονται. 7. Η απόρριψη της αίτησης συνεπάγεται τη μη χορήγη ση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση και θεωρείται οριστική. Μετά την γνωστοποίηση της απόρριψης στους αντισυμ βαλλόμενους δεν εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά. Άρθρο 5 Κατηγορίες μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το Γεωργός έχει δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, εφόσον πληροί τα οριζό μενα στο άρθρο 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015). 2. Σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015, 15 Μα ΐου 2015, έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 3. Χορήγηση δικαιωμάτων με υποβολή αίτησης μετα βολών το έτος 2015 είναι δυνατή μόνο σε γεωργό, εγκα τεστημένο στην ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που ο γεωργός είναι πολίτης κράτους εκτός Ευρωπαϊ κής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημέ νος στην ελληνική επικράτεια. 4. Για το έτος 2015 δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη μετα βίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν

4 8760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 εκτός της περίπτωσης «Εκμίσθωση των προς χορή γηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης». 5. Λαμβάνονται υπόψη μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 για τις παρακάτω κατηγορίες: (1) Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 10) (2) Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης (Υπόδειγμα Νο. 20) (3) Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βα σικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης (Υπόδειγμα Νο. 30) (4) Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 40) (5) Αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος (Υπό δειγμα Νο. 50) (6) Συγχώνευση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 60) (7) Κατάτμηση εκμετάλλευσης (Υπόδειγμα Νο. 70) Άρθρο 6 Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης 1. Γεωργοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα χορήγησης δικαι ωμάτων βασικής ενίσχυσης, μπορούν να μεταβιβάσουν το 2015 τo δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενί σχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, πουλώντας ή εκμισθώνοντας ταυτόχρονα το σύνολο ή τμήμα της εκμετάλλευσης. 2. Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης δεν αποτελεί μετα βίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφω να με το άρθρο 25 της υπ αριθμ. υπ αριθμ. 104/7056 υπουρ γική απόφαση και για τον λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται παρακράτηση επί της ετήσιας μοναδιαίας αξίας των χο ρηγούμενων δικαιωμάτων υπέρ του εθνικού αποθέματος. 3. Για τις ανάγκες της μεταβίβασης του δικαιώμα τος λήψης, η πώληση ή εκμίσθωση της εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά πώληση ή εκμίσθωση επιλέξιμης έκτασης 0,2 εκταρίων τουλάχιστον, δεδο μένου ότι το 2015 η χορήγηση δικαιωμάτων βασίζεται αποκλειστικά στην δήλωση επιλέξιμης έκτασης. 4. Με τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης ο μετα βιβάζων μεταβιβάζει τόσο το δικαίωμα λήψης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης όσο και τη γη στον αποδέκτη. Το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζεται οριστικά, ανεξάρτητα αν συνοδεύεται από οριστική ή όχι μεταβίβαση της γης, όπως στην περίπτωση εκμίσθωσης της γης. 5. Ο αριθμός των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης δεν περιορίζεται από την έκταση, που μεταβιβάζεται μαζί με το δικαίωμα λήψης. 6. Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι δυνατή και για προγενέστερες μεταβιβάσεις εκμετάλλευσης ή μέ ρους της από και μετά. Άρθρο 7 Προϋποθέσεις για μεταβίβαση δικαιώματος λήψης και δικαιολογητικά της αίτησης μεταβολών 1. Ο μεταβιβαστής του δικαιώματος λήψης οφείλει: (α) να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ (β) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ (γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση με ταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. 2. Ο αποδέκτης του δικαιώματος λήψης οφείλει: (α) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015) και να μην έχει δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων βασι κής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), (β) να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. 3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης με ταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την κα ταληκτική ημερομηνία. 4. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τη συμβολαιογραφική πράξη πώλησης γης, η ημερομη νία σύναψης προηγείται των ημερομηνιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. (α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης ή πώλησης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύ ναψης μεταξύ ως και. Σ αυτήν την περίπτωση, αίτηση χορήγησης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης το 2015 μπορεί να υποβληθεί και από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, εφόσον το επιθυμεί, για το μέρος της εκμετάλλευσης που έχει στη διάθεσή του. (β) Στην περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης του συ νόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερο μηνία σύναψης μετά την και έως, προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το Η εν λόγω επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στη διάθεση του αποδέκτη την Η αίτηση μεταβίβασης δικαιώματος λήψης υποβάλ λεται αποκλειστικά από τον μεταβιβαστή του δικαιώ ματος λήψης και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: 1. Υπόδειγμα μεταβίβασης δικαιώματος λήψης Νο. 10 ή Νο. 20 κατά περίπτωση. 2. Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, σε περίπτωση εκμίσθωσης γης. 3. Αντίγραφο του συμβολαίου πώλησης, γονικής πα ροχής ή δωρεάς εν ζωή, σε περίπτωση πώλησης γης. 4. Μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης πώλη σης στο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο τμήμα του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περίπτωση πώλησης γης, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή. Άρθρο 8 Υπολογισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με μεταβίβαση δικαιώματος λήψης 1. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη μεταβίβασης δικαιώματος λήψης ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο αποδέκτης στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2015 και τα οποία έχει στη διάθεσή του στις 31 Μαΐου 2015, είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8761 Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση χορήγησης δικαιω μάτων με μεταβίβαση δικαιώματος λήψης, δεν είναι δυ νατή η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, ακόμα κι αν ο αποδέκτης πληροί τις προϋποθέσεις. 2. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον αποδέκτη του δικαιώματος λήψης και αγοραστή ή μισθωτή της εκμετάλλευσης καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014 ο αποδέκτης. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί ορι στικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται εκ μισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο γεωργός δεν κατέχει δικαι ώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρα πάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει των ετήσιων βημά των σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015) Άρθρο 9 Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης 1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015) και το άρθρο 21 του κατ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 639/2014, σε περίπτω ση εκμίσθωσης μίας εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής με συμβόλαιο μίσθωσης υπογεγραμμένο πριν την ημε ρομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, οι γεωργοί έχουν τη δυνα τότητα να εκμισθώνουν μαζί με την εκμετάλλευση ή το τμήμα αυτής και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν. Σ αυτήν την περίπτωση τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον εκμισθωτή και εκμισθώνονται απ ευθείας στον μισθωτή. 2. Χρήση της δυνατότητας αυτής, υπό τις περιγρα φόμενες στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης προ ϋποθέσεις, δύναται να κάνουν και γεωργοί, οι οποίοι είχαν εκμισθώσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μαζί με γη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 73/2009 και υπέβαλλαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αίτηση εκμίσθωσης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μαζί με εκμίσθωση γης (υπόδειγμα Νο 6). 3. Η εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βα σικής ενίσχυσης δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ αριθμ. υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση και για τον λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται παρακράτηση επί της ετήσιας μοναδιαίας αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων υπέρ του εθνικού αποθέματος. 4. Για τις ανάγκες της εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση εκμετάλ λευσης, η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης συμπεριλαμ βάνει υποχρεωτικά και εκμίσθωση επιλέξιμης έκτασης, δεδομένου ότι το 2015 η χορήγηση δικαιωμάτων βασί ζεται αποκλειστικά στην δήλωση επιλέξιμης έκτασης. 5. Με την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, τα δικαιώματα χορηγούνται στον μεταβιβαστή και αποτελούν ιδιοκτησία του. Ταυτόχρονα, εκμισθώνονται στον αποδέκτη ως την λήξη της εκμί σθωσης της γης. Με τη λήξη της εκμίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων, γη και δικαιώματα επιστρέφουν στην κατοχή του μεταβιβαστή. Άρθρο 10 Προϋποθέσεις για την εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης και δικαιολογητικά της αίτησης μεταβολών 1. Ο μεταβιβαστής των προς χορήγηση δικαιωμάτων οφείλει: (α) να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ (β) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ (γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση με ταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, η οποία αποτελεί και αίτηση χο ρήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. 2. Ο αποδέκτης των προς χορήγηση δικαιωμάτων οφείλει: (α) να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ (β) να υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης το 2015 και να δηλώνει την συγκεκριμένη μισθωμένη έκταση, που αναφέρεται στην σχετική αίτηση μεταβολών, ανεξαρτή του δήλωσης άλλης έκτασης που έχει στην διάθεσή του. 3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης με ταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την κατα ληκτική ημερομηνία. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, η ημερομηνία σύναψης προη γείται των παραπάνω ημερομηνιών. (α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης τμήματος της εκμε τάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης από ως και την. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της (β) Στην περίπτωση εκμίσθωσης του συνόλου της εκ μετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την και έως, προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της Η εν λόγω επιλέξιμη έκταση θα πρέπει να είναι στη διάθεση του αποδέκτη την Η αίτηση εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης υποβάλλεται αποκλειστικά από τον μεταβιβαστή και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: 1. Υπόδειγμα εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιω μάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης Νο Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Άρθρο 11 Υπολογισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης 1. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που εκμισθώνονται στον αποδέκτη ισούται με τον αριθμό

6 8762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία του εκμισθώνει ο μεταβιβαστής με την εν λόγω αίτηση μεταβολών και τα οποία έχει ο αποδέκτης στην κατοχή του την 31η Μαΐου Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο αποδέκτης έχει στην κατοχή του επιπλέον επιλέξιμη έκταση, είναι δυνατή η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για την επιπλέ ον έκταση, είτε βάσει της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση, είτε από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. 2. Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορη γούνται στον μεταβιβαστή των προς χορήγηση δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης και εκμισθώνονται στον αποδέκτη καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο μεταβιβαστής το Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική από φαση (Β 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δι καιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν κατέχει δι καιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πα ραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει των ετήσιων βημάτων σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015) Άρθρο 12 Προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης 1. Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού της παρα γράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, γε ωργός, ο οποίος έχει λάβει την εκμετάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης με κληρονομιά, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το σύνολο της εκμετάλλευ σης ή το τμήμα αυτής, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. Η χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης το 2015 αφο ρά αποκλειστικά σε κληρονομιά εκμετάλλευσης, και διακρίνεται από την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1782/2003 και (ΕΚ)73/2009 από και χορήγησης νέων δικαιωμάτων το Δεδομένου ότι το 2015 είναι έτος χορήγησης δικαι ωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε περίπτωση που κληρο νόμος δικαιούται τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, αλλά δεν υποβάλλει αίτηση μεταβολών λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης το 2015, δεν είναι δυνατή η χορήγηση τους σε επόμενο έτος. 2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαι ωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης είναι οι εξής: (α) ο κληρονομούμενος γεωργός να πληροί τις προϋπο θέσεις του άρθρου 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), να έχει δηλαδή δικαίωμα πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 (β) ο κληρονόμος να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015 και να έχει κληρονομήσει εκμετάλλευση. 3. Το τρέχον έτος 2015, αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης δύναται να υποβληθεί από κληρονόμους, κατά περίπτωση, όταν συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 5: 4. Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού εντός του χρονικού διαστήματος : Γεωργός, ο οποίος έχει λάβει εκμετάλλευση με κλη ρονομιά εκ διαθήκης ή με την εξ αδιαθέτου διαδοχή, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της κληρονομηθείσας εκμετάλλευσης, ανεξαρ τήτως αν πληροί ή δεν πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το Σε περίπτωση θανάτου του γεωργού εντός του χρονικού διαστήματος : (α) Γεωργός, ο οποίος δεν έχει υποβάλλει αίτηση με ταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το 2014 ή την υπέβαλλε εκπρόθεσμα ή την υπέβαλλε εμπρόθεσμα αλλά απορρίφθηκε και έχει λάβει εκμετάλλευση με κλη ρονομιά εκ διαθήκης ή με την εξ αδιαθέτου διαδοχή, δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της κληρονομηθείσας εκμετάλλευσης, ανεξαρ τήτως αν πληροί ή δεν πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το (β) Σε περίπτωση υποβολής και έγκρισης αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το έτος αιτήσεων 2014, ο κληρονόμος γεωργός οφείλει να υπο βάλλει αίτηση μεταβολών το 2015 μόνο σε περίπτωση που δεν πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το (γ) Σε περίπτωση υποβολής και έγκρισης αίτησης με ταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το έτος αι τήσεων 2014, ο κληρονόμος γεωργός, ο οποίος πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, δεν απαιτείται να υποβάλλει αίτηση μεταβολών το 2015 παρά μόνο ενιαία αίτησης ενίσχυσης. 6. Ειδικά για τους γεωργούς, οι οποίοι το έτος 2014, με βάση τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 73/2009, υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και η οποία έχει εγκρι θεί, αναρτάται κατάλογος κληρονόμων γεωργών έτους 2014 στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον οποίο μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να πλη ροφορηθούν αν απαιτείται το 2015 η υποβολή αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κλη ρονομιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση υποχρέω σης υποβολής αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015 λόγω κληρονομιάς της εκμε τάλλευσης, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών πέραν του Υποδείγματος Νο. 40 και της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης. Άρθρο 13 Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης μεταβολών για χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8763 βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευ σης, περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2: 1. (α) Υπόδειγμα χορήγησης δικαιωμάτων λόγω κλη ρονομιάς της εκμετάλλευσης Νο. 40 (β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου γεωργού Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης: 1. Τα δικαιολογητικά 1(α), 1(β). 2. Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης. 3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. 4. Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή δι άρρηξη ή εν γένει προσβολής της εν λόγω διαθήκης. Στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον κλη ρονόμο, ο οποίος έχει την επικαρπία και όχι την ψιλή κυ ριότητα της εν λόγω εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής. Σε περίπτωση κληρονομιάς από το νόμο (εξ αδιαθέ του διαδοχή) 1. Τα δικαιολογητικά 1(α), 1(β) 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης 3. Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που οι συγκληρονόμοι πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμ φωνούν στην από κοινού κατανομή της εκμετάλλευσης, καθένας από τους συγκληρονόμους πλησιέστερους συγγενείς δύναται να αιτηθεί και να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα. 2. Τόσο στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης όσο από το νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή), είναι απαραί τητη η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της εκμετάλλευσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, υπογεγραμμέ νη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κληρονόμου, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά), για τον καθορισμό του ποσοστού της εκμετάλλευσης, που κληρονομεί ο/οι κληρονόμος οι, όπως περιγράφεται παρακάτω: (α) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτε λείται αποκλειστικά από επιλέξιμη έκταση, στην Υπεύ θυνη Δήλωση Κατανομής της εκμετάλλευσης συμπλη ρώνεται ο αριθμός των εκταρίων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομεί ο/οι κληρονόμος οι. Στην περίπτωση αυτή, ο κληρονόμος δικαιούται τη με ταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της επιλέξιμης έκτασης που κληρονομεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. (β) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτε λείται αποκλειστικά από ζωικό κεφάλαιο, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της εκμετάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευ σης, που κληρονομούν ο/οι κληρονόμος οι. Στην περί πτωση αυτή ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για τα εκτάρια της επιλέξιμης έκτασης βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στο ζωικό κεφάλαιο, εφό σον δηλώσει επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. (γ) Όταν η εκμετάλλευση, που κληρονομείται, αποτε λείται και από επιλέξιμη γεωργική έκταση και από ζωικό κεφάλαιο, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής της εκμε τάλλευσης συμπληρώνεται ο αριθμός των εκταρίων, ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης, που κληρονομούν ο/οι κληρονόμος οι. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθ μού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης, που κληρονομεί και για τα εκτάρια της επιλέξιμης έκτασης βοσκότοπου, που αντιστοιχεί στο ζωικό κεφάλαιο, εφό σον δηλώσει επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό, που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. 3. Όταν η εκμετάλλευση δεν ήταν ιδιόκτητη του κλη ρονομούμενου γεωργού αλλά μισθωμένη από συγγενείς α βαθμού, ο κληρονόμος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορη γηθούν για το ποσοστό της εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής εφόσον η κατοχή και χρήση της εκμετάλλευσης ήταν εντός της οικογένειας (α βαθμός συγγενείας). Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλω σης Κατανομής της Εκμετάλλευσης του Παραρτήματος ΙΙΙ απαιτείται προσκόμιση των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, προκειμένου να αποδειχτεί η κατοχή και χρή ση εντός της οικογένειας. 4. Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή (νέμηση ανιόντος), ο δωρεοδόχος δικαιούται τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για το ποσοστό της εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτής, υποβάλλοντας αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς εν ζωή, νόμιμα μεταγραμμένη στο αρμόδιο Υπο θηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, πέραν της Υπεύθυ νης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση ανακλητής νέμησης ανιόντος, χορηγού νται δικαιώματα μόνο στο πρόσωπο που έχει οριστεί ως κληρονόμος ως τις. 5. Περιπτώσεις κληρονομιάς εκμετάλλευσης, που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, εξετάζονται κατά πε ρίπτωση σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατά ξεις, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Άρθρο 14 Υπολογισμός της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται με κληρονομιά εκμετάλλευσης 1. Όσον αφορά στην αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, αυτή καθορίζεται βάσει της αξίας των δι καιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο κληρονο μούμενος γεωργός, που διαχειριζόταν αρχικά την εκ μετάλλευση το Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορη γηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος γεωργός δεν κατείχε δικαιώματα το 2014, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει των ετήσιων βημά των σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015).

8 8764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυ σης από τον κληρονομούμενο γεωργό λόγω θανάτου το έτος αιτήσεων 2014 και: (α) μη υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς το ίδιο έτος, η αρχική μοναδιαία αξία καθορίζεται με βάση της αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο κλη ρονομούμενος γεωργός το Ο γεωργός θεωρείται ότι κατείχε δικαιώματα ενίσχυσης το 2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. (β) υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαί ας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς το ίδιο έτος, η αρχική μοναδιαία αξία καθορίζεται με βάση την αξία των δικαι ωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο κληρονόμος γεωργός το Ο γεωργός θεωρείται ότι κατείχε δικαιώματα ενίσχυσης το 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος, εκτός από το δικαίωμα να λάβει τον αριθμό και την αξία των δικαιω μάτων που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης που κληρονόμησε, δικαιούται τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 διότι πληροί ο ίδιος τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), η αξία των δικαιωμάτων καθορίζεται βάσει του αθροί σματος των δεδομένων του 2014, τα οποία αφορούν την εκμετάλλευση του κληρονόμου και την κληρονομηθείσα εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής. 4. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος, εκτός από το δικαί ωμα να λάβει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης που κληρονόμησε, έχει στην διάθεσή του επιπλέον επιλέξιμη έκταση, είναι δυνατή η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Άρθρο 15 Αλλαγή νομικού καθεστώτος ή επωνυμίας Α. Αλλαγή επωνυμίας 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), η αλλαγή επωνυ μίας δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιω μάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν. 2. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών: (α) ο γεωργός προ της αλλαγής της επωνυμίας να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασι κής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), (β) ο γεωργός μετά την αλλαγή της επωνυμίας να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), (γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση με ταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και αίτηση χορήγησης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης. 3. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας: Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορη γούνται στον γεωργό καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014, πριν την αλλαγή της επωνυμίας. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυ σης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χο ρηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωρ γός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύ γκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015). Β. Αλλαγή νομικού καθεστώτος: 4. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), η αλλαγή νομικού καθε στώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαι ωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος ήλεγχε την αρχική εκμετάλλευση όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομι κούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση. 5. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών: (α) ο γεωργός προ της αλλαγής του νομικού καθεστώ τος να πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ (β) ο γεωργός μετά την αλλαγή του νομικού καθεστώ τος να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ (γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση με ταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και αίτηση χορήγησης δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης. 6. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε περίπτωση αλλαγής νομικού καθεστώτος: Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορη γούνται στον γεωργό καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014, πριν την αλλαγή του νομικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώμα τα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμά των βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015). 7. Η αίτηση μεταβολών σε περίπτωση αλλαγής επωνυ μίας ή νομικού καθεστώτος περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: α) Υπόδειγμα αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθε στώτος Νο. 50 β) Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. γ) Αντίγραφο καταστατικού, από το οποίο να προκύ πτει η αλλαγή της επωνυμίας ή, σε περίπτωση αλλαγής νομικού καθεστώτος, ότι ο γεωργός, ο οποίος ήλεγχε την αρχική εκμετάλλευση, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, δι αχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8765 Η αίτηση μεταβολών λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον η αλλαγή της επωνυμίας ή του νομικού καθεστώτος επήλθε μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυ σης έτους 2014 και έως. Άρθρο 16 Συγχώνευση εκμετάλλευσης 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), ως συγχώνευση νοείται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων διαφορε τικών γεωργών σε ένα γεωργό, ο οποίος ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρη ματοοικονομικούς κινδύνους από τους γεωργούς που διαχειρίζονταν τις εκμεταλλεύσεις ή από έναν εξ αυτών. 2. Η συγχώνευση εκμετάλλευσης δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν στην εκμετάλλευση και ο γε ωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός ή οι γεωργοί που διαχειρίζονταν αρχικά τις εκμεταλλεύσεις, εντός του ορίου των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορη γούνται για την αρχική ή τις αρχικές εκμεταλλεύσεις. 3. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών: (α) οι αρχικοί γεωργοί να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική από φαση (ΦΕΚ Β 147/2015), (β) ο νέος γεωργός να χαρακτηρίζεται ενεργός το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ (γ) να υποβάλλει εμπρόθεσμη και πλήρη αίτηση με ταβολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας απόφασης. 4. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται στον γεωργό, που προκύπτει από την συγχώνευση δύο ή περισσότερων εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται βάσει της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε ο γεωργός το 2014, πριν την συγχώνευση. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), ένας γεωργός θε ωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγη θεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γε ωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015). 5. Η αίτηση μεταβολών σε περίπτωση συγχώνευσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: α) Υπόδειγμα συγχώνευσης εκμετάλλευσης Νο. 60 β) Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. γ) Αντίγραφο καταστατικού, από το οποίο να προκύ πτει ότι ο γεωργός, ο οποίος προήλθε από τη συγχώ νευση, ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους από τους γεω ργούς που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκμεταλλεύσεις ή από έναν εξ αυτών. Η αίτηση μεταβολών λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον η συγχώνευση επήλθε μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2014 και έως. Άρθρο 17 Κατάτμηση εκμετάλλευσης 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), ως κατάτμηση νοείται η κατάτμηση ενός γεωργού: (α) σε τουλάχιστον δύο νέους γεωργούς, εκ των οποί ων ένας τουλάχιστον εξακολουθεί να ελέγχεται, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικο νομικούς κινδύνους από τουλάχιστον ένα από τα φυσι κά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, που είχαν αρχικά τη διαχείριση της εκμετάλλευσης, (β) στον αρχικό γεωργό και σε τουλάχιστον έναν νέο, διαφορετικό γεωργό. 2. Η κατάτμηση εκμετάλλευσης δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στις εκμεταλλεύσεις. 3. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης μεταβολών: (α) o γεωργός πριν την κατάτμηση να πληροί τις προϋ ποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015), (β) οι γεωργοί μετά την κατάτμηση να χαρακτηρί ζονται ενεργοί το 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 147/2015) (γ) η υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης μεταβολών, σύμφω να με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. 4. Υπολογισμός αξίας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορη γούνται στον κάθε νέο γεωργό που προκύπτει από την κατάτμηση της αρχικής εκμετάλλευσης καθορίζεται βά σει την αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που κατείχε το 2014, πριν την κατάτμηση. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015), ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ αυτά περιλαμβάνονται μισθωμένα δικαιώμα τα ενιαίας ενίσχυσης σε τρίτο γεωργό. Στην περίπτωση που γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα το 2014, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω, η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που χορηγούνται θα υπολογιστεί βάσει της σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ αριθμ. 104/7056 υπουργική απόφαση (Β 147/2015) 5. Η αίτηση μεταβολών σε περίπτωση κατάτμησης περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής: α) Υπόδειγμα κατάτμησης εκμετάλλευσης Νο. 70 β) Βεβαίωση από τη ΔΟΥ γ) Αντίγραφο καταστατικού. Η αίτηση μεταβολών λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον η κατάτμηση επήλθε μετά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2014 και έως Άρθρο Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξουσιοδοτείται να καθορίσει τα υποδείγματα της παρούσας απόφασης με εγκύκλιό του. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2015.

10 8766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης (Νο. 10) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (άρθρο 5 της παρούσας απόφασης) Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης (Νο. 20) Εκμίσθωση των προς χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης (Νο. 30) Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης (Νο. 40 ) Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος (Νο. 50) Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω συγχώνευσης εκμετάλλευσης (Νο. 60) Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κατάτμησης εκμετάλλευσης (Νο. 70) Αρμόδιο γραφείο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την απο στολή και τον έλεγχο της αίτησης μεταβολών Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχυδρομική Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ (ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 6ος όροφος) ΕΥΖΩΝΩΝ 17, ΤΚ ΣΕΡΡΕΣ ΚΟΣΜΙΟ ΚΟΜΟΤΗ ΝΗΣ Τ.Θ. 223 ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΟΜΠΟΛΗ 30 ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1ο χλμ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΚ ΚΟΖΑΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 18 ΤΚ ΠΑΤΡΑ ΤΑΣΟΥ ΣΕΧΙΩΤΗ ΤΚ ΤΡΙ ΠΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΦΑΡ ΣΑΛΩΝ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑΣ 2Α ΤΚ ΛΑΡΙΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΦΑΡ ΣΑΛΩΝ ΚΑΣΤΟ ΡΙΑΣ 2ΑΤΚ ΛΑΡΙΣΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΔΙ ΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣ ΒΕΣΤΙΚΗ) ΤΚ ΛΑΜΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗ ΓΩΝΙΑ ΑΣΤΑΜΠΑΣ ΤΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ 5ΤΚ ΑΘΗΝΑ ΔΟΜΟΚΟΥ 5 ΤΚ ΑΘΗΝΑ Περιφ. Ενότητες Αρμοδιότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙ ΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣ ΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕ ΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙ ΝΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΑΙΤΩ ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΖΑΚΥΝ ΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ ΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟ ΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΜΕΣ ΣΗΝΙΑΣ, ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ, ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤ ΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤ ΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΟΙΩ ΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥ ΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑ ΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΩΔΕ ΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΥ ΚΛΑΔΩΝ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8767 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Κατηγορία μεταβολής χορήγη σης ΔΒΕ (άρθρο 5 της παρούσας απόφασης) * Ημερομηνία σύναψης συμβολαίου πώλησης ή μίσθωσης της εκμετάλλευσης * Ημερομηνία θανάτου * Ημερομηνία αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος, κατάτμησης ή συγχώνευσης Ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών (άρθρο 3, παρ. 7 ΚΑΙ 8 της παρούσας απόφασης) Ημερομηνία αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε (άρθρο 3, παρ. 10 της παρούσας απόφασης) 1 και 2 Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση ή πώληση του συνόλου της εκμετάλλευσης Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση ή πώληση μέρους της εκμετάλλευσης Από και ως την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών Από και ως την ημερομη νία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ και έως την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ και έως 3 Εκμίσθωση των προς χορή γηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση του συνόλου της εκμετάλ λευσης Εκμίσθωση των προς χορή γηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση μέρους της εκμετάλλευσης Από και ως την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών Από και ως την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ και έως την ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ και έως 4 Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης Μετά την υποβολή ενιαίας αίτησης 2013 και έως (για θανάτους από ως. οριστικοποίηση έως ) (για θανάτους από ως, αποστολή ως ) 5 Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω αλλαγής επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος Μετά την υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2014 ως 6 Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω συγχώνευσης εκμετάλλευσης Μετά την υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2014 ως 7 Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κατάτμησης εκμετάλλευσης Μετά την υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2014 ως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Απριλίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

12 8768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 29-4-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1111/46876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 06-05-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 48113 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 519 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8039/11010/15/2 γ Αναλήψεις υποχρεώσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορούν τα μισθώματα οικημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα