ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευ μάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Επιβολή, πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά βαση λαθρεμπορία στον FILOTE ANDRIAN του CONSTANTIN Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.80000/ 8285/253/ σχετικά με την καταβολή βο ηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχο λουμένων κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α 152) όπως ισχύει... 3 Τροποποίηση της αριθ. 2996/ απόφασης του Δημάρχου Σερρών με θέμα «Διαπίστωση αυτοδί καιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πο λιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσί ου δικαίου του Δήμου Σερρών, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» ως προς τον πίνακα Α για τις θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κένων ορ γανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέ ση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθ. 417 οικ. Φ / απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώ ματος «Τροποποίηση της υπ αριθ οικ. Φ / απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέ σεις εκλογής των αιρετών μελών στα υπηρεσι ακά Συμβούλια μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (Β 1296)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Β/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/7476/0026 (1) Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 23, παρ. 4, περ. η, του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων κ.λπ.» (Α 152). 3. Την αριθ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για την ενταλ ματοποίηση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2013 των Υπουργείων: α) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και β) Πολιτισμού και Αθλητισμού σε βάρος των πιστώσε ων που είχαν εγκριθεί για τα μετανομασθέντα Υπουρ γεία: α) «Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων» (Φορέας 35) και β) «Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού» (Φορέας 19), αντίστοιχα, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στα Υπουργεία: α) Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και β) Παιδείας και Θρησκευμάτων, την αρμοδιότητα ελέγ χου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2013, των Υπουργείων τέως:

2 3656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων (Φορέας 35) και β) Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού (Φορέας 19), αντίστοιχα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ F (2) Επιβολή, πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά βαση λαθρεμπορία στον FILOTE ANDRIAN του CONSTANTIN. Με την αριθμ. 05/2011/ καταλογιστική πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ναυ πλίου καταλογίζονται σε βάρος του FILOTE ANDRIAN του CONSTANTIN και της MARIA, υπήκοο Ρουμανίας, γεν με ΑΦΜ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ο οποίος διαθέτει το αριθ Διαβατήριο Ρουμανίας, το παρακάτω ποσό: ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ Ως Κύρια Υπόχρεος Ως Αλληλέγγυα Υπόχρεος Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , ,02 Ήτοι σύνολο οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δεκα τρείς χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και δύο λεπτά. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος επεβλήθη για τελω νειακή παράβαση λαθρεμπορία με την έννοια των άρθρων 119Α παρ.2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1α, β, 2ε, ζ και επομένων του Ν. 2960/01. Κρίθηκε και έγινε στο Ναύπλιο την Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ F Αριθμ. Φ.10035/οικ.1239/63 (3) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.80000/8285/ 253/ σχετικά με την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α 152) όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/ 2011 (Α 152), όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατά ξεις του άρθρου 50 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 13 του ν. 2676/1999 (Α 1) για τον Ο.Α.Ε.Ε. 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α/2004). 4. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3655/2008 (Α 58) για το Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. 5. Το π.δ/γμα 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 6. Το Π.Δ. 85/ (A, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την υπ αριθμ. 477/47/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 8. Την υπ αριθμ. 94/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. 9. Την υπ αριθμ / απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. 10. Την υπ αριθμ. 10/ απόφαση του Συμβου λίου Κοινωνικής Ασφάλειας. 11. Το υπ αριθμ /359/ έγγραφο οικονο μική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών φορέων, αλλά προκαλείται δαπάνη (40) σαράντα εκατομμυρίων ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε «επιστροφές καταβολών λόγω ανεργίας», αποφασίζουμε: «Επί της υπουργικής απόφασης Α.Π. Φ.80000/8285/253/ (ΦΕΚ 705Β/ ): 1. Το εδάφιο στ, της παρ. 2 «Προϋποθέσεις» της, αντι καθίσταται ως εξής: «στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης». 2. Το εδάφιο δ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται ως εξής: δ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθω τή απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή συνταξιοδοτηθεί για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής ή απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπά γεται έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., η δε καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της ρύθμισης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 3. Το εδάφιο α της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικα θίσταται ως εξής: α. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής». Το εδάφιο η της παρ. 4 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικα θίσταται ως εξής: «η. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώ νεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβο λής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3657 Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλι σης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επι χείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α και β βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. απόφ. 1797/29 (4) Τροποποίηση της αριθ. 2996/ απόφασης του Δημάρχου Σερρών με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαι ης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Σερρών, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» ως προς τον πίνακα Α για τις θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). 2) Του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/ ) Την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών που δημοσιεύ θηκε στο Φ.Ε.Κ. 2106/ τ. Β. 4) Τις αριθ / (ΦΕΚ 2711/τ. Β / ), 12866/ (ΦΕΚ 2421/τ. Β / ) και 3463/ (ΦΕΚ 951/ ) αποφάσεις του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σερρών. 5) Την αριθ /2996/ απόφαση του Δη μάρχου Σερρών με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κα τάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσω πικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Σερρών, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (3313/ τ. Β / ). 6) Την αριθ /2006 (ΦΕΚ 20/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Καθορισμός αριθμού θέσεων για τα ΚΕΠ στους Ο.Τ.Α. ά και β βαθμού που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών». Με την παραπάνω απόφαση έχει γίνει κατανομή θέσεων ήτοι: α) ΚΕΠ 470 Δήμου Σερρών (1) μία θέση Α.Μ.Ε.Α. (ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) και β) ΚΕΠ 341 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (1) μία θέση Α.Μ.Ε.Α. (ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών). 7) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» του άρθρου 257 παρ. 8 με το οποίο οι υπάλληλοι των ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετατάσσονται στο Δήμο Σερρών. 8) Την αρίθ / απόφαση της Γε νικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας με την οποία μετακινήθηκαν οι υπάλληλοι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Σερρών. 9) Τις διατάξεις της παρ. 1.β του άρθρου 33 «Κατάρ γηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής ». 10) Την αριθ. 7/Κ Προκήρυξη (ΦΕΚ 475/τ. Α.Σ.Ε.Π./ ) «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους ΟΤΑ ά και β βαθμού» και στην οποία έχει προβλεφθεί 1 μία θέση ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ Δήμου Σερρών και 1 μία θέση ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. 11) Του πίνακα Α της αριθ /2996/ από φασης του Δημάρχου Σερρών με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολι τικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Σερρών, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» από τον οποίο προκύπτει ότι προβλέπονταν για την κατηγορία ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών τα εξής:

4 3658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (Α + Β) Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α η/και β της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ + Δ)] περ. α (Γ) περ. β (Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών Το γεγονός ότι εκ παραδρομής διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση και των (4) τεσσάρων κενών θέσεων ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ενώ το σωστό είναι ότι οι (2) δύο θέσεις πρέπει να εξαιρεθούν διότι έχουν δεσμευτεί με την αριθ. 7/Κ προκήρυξη (ΦΕΚ 475/τ. Α.Σ.Ε.Π./ ) και αφορούν θέσεις εργασίας ΟΤΑ α και β βαθμού προσώπων που προστατεύονται από τον Ν. 2643/1998, διαπιστώνουμε: Τροποποιούμε την αριθ.70075/2996/ απόφαση του Δημάρχου Σερρών με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Σερρών, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» ως προς το σύνολο των καταργούμενων θέσεων ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και ως προς το γενικό σύνολο του Πίνακα Α, ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (Α + Β) Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α η/και β της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ + Δ)] περ. α (Γ) περ. β (Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σέρρες, 14 Ιανουαρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3659 Αριθμ (5) Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κένων οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡ ΔΙΤΣΑΣ», (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ). 2. Τα υπ αριθμ. ΦΕΚ 315/ τ. Β, ΦΕΚ 1500/ τ. Β, ΦΕΚ 755/ τ. Β, ΦΕΚ 80/ τ. Β, στα οποία έχουν δημοσιευθεί ο Ο.Ε.Υ. καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλησης Δήμου Καρδίτσας». 3. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 1500 / τ. Β, στο οποίο δημοσιεύτηκε ο Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας «ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ». 4. Τα υπ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1037/ τ. Β και Φ.Ε.Κ. 2339/ τ. Β, στα οποία έχουν δημοσιευτεί ο Ο.Ε.Υ. καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας. 5. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ 882/ τ. Β, στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Βιβλιοθήκη και Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρδίτσας. 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 233 καθώς και του άρθρου 240 Ν (ΦΕΚ 114 Α / ), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3613/07, την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατά ξεις για τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές. 7. Την υπ αριθμ. 98/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Καρδίτσας, [Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καρδίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/10 και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Δ.Ο.Π.Α.Κ.), με την οποία συγχωνεύθηκαν σε ένα νομικό πρόσωπο τα: α) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ β) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ε) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΛΑ ΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚ ΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. στ) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕ ΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ζ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ η) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ι) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ια) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ιβ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ιγ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ιδ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ιε) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ και η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 703/36199/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω μένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, και δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 972 τ. Β ( ), διαπιστώνουμε: 1. Την αυτοδίκαιη κατάργηση δύο (2) κενών οργανι κών θέσεων μονίμου προσωπικού των συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ.: α) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, β) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

6 3660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.: 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α.) 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (Α + Β) Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται από την κατάργηση, κατ εφαρμογή των περ. α η/και β της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 περ. α (Γ) περ. β (Δ) Καταργούμενες κενές [Β μείον (Γ + Δ)] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ότι οι κενές οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικού, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων στον οικείο οργανισμό οργανικών θέσεων, έχουν ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) Προβλεπόμενες ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ οργανικές Καλυμμένες Κενές θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΧΟΡΤΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Με την κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν /2011, θα προσδιοριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καρδίτσα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3661 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στην υπ αριθ. 38/ οικ. Φ / από φαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τροποποίηση της υπ αριθ οικ. Φ / απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τρόπος, διαδικα σία και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (Β 1296)». το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 93/ γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις: α) Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, διορθώνεται η ημερομηνία: από το εσφαλμένο: « » στο ορθό « ». β) Το τελευταίο άρθρο της απόφασης που τιτλοφο ρείται «Έναρξη ισχύος», αναριθμείται από «άρθρο 5» σε «άρθρο 6». (Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος)

8 3662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3510 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή Πολλαπλών Τελών στον MIJUCIC IVAN για υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1130 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013

Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 60ΨΜ4691ΩΓ-ΔΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα, 11/02/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα