ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση και συμπλήρωση του από π.δ/τος «Καθορισμός ζώνης, οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμέ νου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστά μενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσ σαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (ν. Κυκλάδων)» (Δ 139) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της /8843/Δ0010/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1225/Δ ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολι τισμού Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 209/1998 για την εγκεκριμένη Προμελέτη της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης τμημάτων Επαρχιακής οδού Παπάδου Πλωμαρίου» ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) Τροποποίηση και συμπλήρωση του από π.δ/ τος «Καθορισμός ζώνης, οικιστικού ελέγχου κατω τάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περι ορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθω να, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (ν. Κυκλάδων)» (Δ 139). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 183 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν), που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από π.δ/τος (Δ 580). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 12 παρ. 1 3 του ν. 3212/2003 (Α 308) και 31 παρ. 4 του ν. 3325/2005 (Α 68). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 1 και 2) του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60). 4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγ χου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α 249). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 6. Την υπ αριθμ. Υ14/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη. (Β 2740) 7. Τις 434/2011 και 5/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτι κού Συμβουλίου Θήρας. 8. Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Χω ροταξίας. 9. Το 143/ έγγραφο του Δήμου Θήρας. 10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. 11. Την υπ αριθμ. 69/2012 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το από π.δ/γμα «Καθορισμός ζώνης, οικιστι κού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμέ νου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας Οίας Βόθωνα, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς Επισκο πής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσσαριάς Πύργου και Θηρασιάς των νή σων Θήρας και Θηρασιάς (ν. Κυκλάδων)» (Δ 139) τροπο ποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 1α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του κεφαλαίου Α του άρθρου 2 του ως άνω

2 1454 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ π.δ/τος αντικαθίστανται ως εξής: «2. Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται η δόμηση ή αλλοίωση της μορφολογίας του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιτρέπονται κατ εξαίρεση: α. Τα απαραίτητα έργα αντιστήριξης των πρανών της καλντέρας και μόνο όπου υπάρχει κίνδυνος κατάρρευ σης τμημάτων, που περιλαμβάνονται σε σχέδιο οικισμών ή πλησίον αυτών και υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων. β. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις στις θέσεις Αθηνιό, Γυ αλός Φηρά, Αρμένι, Κόρφος, Ρίβα και Θηρασιά. γ. Τα απολύτως αναγκαία έργα για βελτίωση των ήδη λειτουργουσών λιμενικών εγκαταστάσεων, που εξυ πηρετούν τις δημόσιες θαλάσσιες συγκοινωνίες, την επαγγελματική αλιεία και τον τουρισμό. δ. Οι επισκευές των υπαρχόντων λιθόστρωτων μο νοπατιών και δρόμων που εξυπηρετούν το λιμάνι του Αθηνιού. ε. Η ανακατασκευή/επισκευή και διατήρηση των νομί μων υφισταμένων κτισμάτων θόλων, χωρίς επέκταση. στ. Οι εργασίες μικρής κλίμακας σε νομίμως υφιστά μενα κτίσματα για τις παρακάτω εργασίες: ι) Επισκευές και χρωματισμός όψεων ιι) Αλλαγή και συντήρηση κου φωμάτων στο ίδιο άνοιγμα ιιι) Επισκευή στέγης. ζ. Η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος «τελεφερίκ» καθώς και η κατασκευή νέου, μετά από εκπόνηση ειδικών μελετών, για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Καλντέρας. η. Η βελτίωση του δρόμου από και προς το λιμάνι του Αθηνιού, μετά από μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων. 3. Κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων: οκτώ (8) στρέμματα». β. Η παράγραφος 4 του κεφαλαίου Α του άρθρου 2 καταργείται. 2. Το κεφάλαιο Β του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Περιοχές με στοι χείο II 1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει ζώνη πλάτους 200 μέτρων που περιβάλει τους οικισμούς Πύργο, Επισκοπή Γωνιά, Έξω Γωνιά, Μεσσαρία, Βόθωνα, Καρτεράδο, Φηρά, Ημεροβίγλι, Βουρβούλο, Οία, Φοινικιά, Θόλο, Κατοικίες και Εμπορείο. 2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις: α. Κατοικία, καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα αναψυ χής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές νερού, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα. β. Τουριστικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα ξενοδο χεία τύπου ξενώνα και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων της τάξης ΑΑ ή Α δυναμικότητας μέχρι 50 κλινών. 3. α. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: οκτώ (8) στρέμματα. β. Κατά παρέκκλιση, θεωρούνται άρτια και οικοδο μήσιμα τα γήπεδα, πλην των γηπέδων για τουριστικές εγκαταστάσεις, τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσί ευσης του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα. 4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για γεωργικές αποθήκες είναι είκοσι (20) τετραγωνικά μέ τρα. 5. Σε περίπτωση κατασκευής λιθόκτιστου κτίσματος, του οποίου το πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 0,50 μ., το πάχος αυτής δεν προσμετράται στην δόμηση και κάλυψη. 6. Μέγιστος αριθμός ορόφων ένας (1) και μέγιστο ύψος τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα, μετρούμενο σε κάθε σημείο του κτιρίου από το φυσικό έδαφος, περιμετρικά της κατασκευής. Σε περίπτωση κατασκευής θόλου, το παραπάνω επι τρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο. 7. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμη σης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από π.δ/τος (Δ 538), όπως μεταγενέστερα τροπο ποιήθηκαν με τα από (Δ 380), (Δ 58), (Δ 270), (Δ 660) και από (Δ 61) πρ. διατάγματα, χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτά παρεκκλίσεις». 3. Το κεφάλαιο Γ του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Για τις περιοχές με στοιχείο III: 1. Περιλαμβάνει όλη την εκτός ορίων των οικισμών και εκτός των ανωτέρω με στοιχεία Ι και II περιοχών, έκταση των νήσων Θήρας και Θηρασιάς και εκτός αρ χαιολογικών χώρων. 2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις: α. Κατοικία, εσπατόρια, κέντρα αναψυχής. β. Κύρια τουριστικά καταλύματα. γ. Κτίρια κοινής ωφέλειας. δ. Γεωργικές αποθήκες θερμοκήπια, αντλητικές εγκα ταστάσεις, δεξαμενές. ε. Βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις γεωργικών ή κτηνοτροφικών μονάδων, ή μονάδων μεταποίησης τοπικών προϊόντων, μετά από έγκριση από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες Γε ωργίας, Κτηνοτροφίας Βιομηχανίας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση των παραπάνω εγκαταστάσεων ορίζεται σε τριακόσια (300) τ.μ. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή της χρήσης των παραπάνω κτισμάτων, ενώ για τη σύνδεση αυτών με τα κοινωφελή δίκτυα απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας που να πιστοποιεί ότι το κτίριο έχει κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει για την επιτραπείσα χρήση. στ. Βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών. 3. Κτίρια και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας επεξεργασίας νερού, αφαλάτωσης (μετά από πλήρη διαχειριστική μελέτη στρατηγικού επιπέδου και ειδι κότερα ολοκληρωμένο σύστημα αφαλάτωσης νερού και απαιτούμενης ενέργειας), βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών λυμάτων οικι σμών, καθώς και εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, εγκαταστάσεις ανάκτησης και προετοιμασίας για ανάκτηση κ.λπ. (βάσει κριτηρίων όπως αποστάσεις από οικιστικές ευαίσθητες οικολογικά αρχαιολογικές περιοχές και τυχόν άλλες με ιδιαίτερο καθεστώς, υποβάθρου περάτων στρωμά των, υδροφόρου ορίζοντα, υπογείων και επιφανειακών γειτνιαζόντων νερών κ.λπ.), δύνανται να χωροθετούνται ύστερα από την διαδικασία που προβλέπει η νομοθε σία που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περιοχή Χωροταξικά Πλαίσια Αειφόρου Ανάπτυξης. 4. Τα κατώτατο όριο κα τάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται κατά χρήση ως εξής: α. Για τα γήπεδα με χρήση κατοικίας εστιατορίων και κέντρων αναψυχής: οκτώ (8) στρέμματα.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1455 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα. β. Για τα γήπεδα με χρήση κύριων τουριστικών κα ταλυμάτων: δεκαπέντε (15) στρέμματα, χωρίς παρεκ κλίσεις. γ. Για τα γήπεδα για την ανέγερση οργανωμένων του ριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ): δέκα (10) στρέμ ματα. 5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής: Η μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια για γεωρ γικές αποθήκες είναι είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. αα. Σε περίπτωση κατασκευής λιθόκτιστου κτίσματος, του οποίου το πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 0,50μ., το πάχος αυτής δεν προσμετράται στην δόμηση και κάλυψη. αβ. Μέγιστος αριθμός ορόφων ένας (1) και μέγιστο ύφος τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα, μετρούμενο σε κάθε σημείο του κτιρίου από το φυσικό έδαφος περιμετρικά της κατασκευής. Σε περίπτωση κατασκευής θόλου, το παραπάνω επι τρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο. β. Για χρήση τουριστικών καταλυμάτων: βα. Μέγιστος αριθμός ορόφων (2) δύο και μέγιστο ύψος επτά (7,00) μέτρα. ββ. Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον όροφο: σα ράντα τοις εκατό (40%) της πραγματοποιούμενης δό μησης. βγ. Η στάθμη οροφής τυχόν υπογείου δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να υπερβαίνει τη στάθμη του εδάφους περιμετρικά του κτιρίου. βδ. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέ πεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχων, αεραγωγών και συμπαγούς στηθαίου με ύψος μέχρι πενήντα εκατοστά (0,50) του μέτρου. Σε περίπτωση κατασκευής θόλου το ύψος προσαυξά νεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο. γ. Για χρήση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώ σεων κάμπινγκ: γα. Ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειας του γηπέδου. γβ. Συντελεστής δόμησης: 0,10. γγ. Μέγιστο ύψος των κτιρίων: τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα. γδ. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. γε. Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων. γστ. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 του από π.δ/τος (Δ 538), όηως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από π.δ/τος (Δ 61). 6. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρε πομένων χρήσεων (πλην των κτιρίων κοινής ωφέλειας) είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στο από π.δ/γμα (Δ 270), όπως ισχύει, χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτό παρεκκλίσεις». 4. Μετά το κεφάλαιο Γ του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ/τος, προστίθεται νέο κεφάλαιο Γ1 ως εξής: «Γ1. 1. Για τη διατήρηση και προστασία των περιο χών που έχουν χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, των περιοχών που αφορούν στην καλλιέργεια αμπέλων και την παραγωγή οίνων Ονο μασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) και είναι καταγεγραμμένες στο Μητρώο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα νατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) καθώς και των περιοχών όπου καλλιεργούνται τοπικά παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα, όπως φακές, φάβα, ντοματάκια κ.α., όπως είναι καταγεγραμμένες στο Μητρώο του Οργα νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) καθορί ζονται οι ακόλουθοι όροι δόμησης: α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορί ζεται σε δέκα (10) στρέμματα. β. Η μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια των μονάδων μετα ποίησης των ανωτέρω τοπικών παραδοσιακών προϊό ντων καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέ τησης τους μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε καλλιεργούμενης έκτασης, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τ.μ., μετά από έγκριση των αρμοδί ων υπηρεσιών. Οι μονάδες μεταποίησης των ανωτέρω τοπικών παραδοσιακών προϊόντων καθώς και οι τυχόν κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης τους, ανεγεί ρονται εκτός καλλιεργούμενης έκτασης με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της από την απομείωση που θα επέφερε η ανέγερση εντός αυτής όλων των απαιτούμενων κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσεως των παρα πάνω κτισμάτων. 2. Στα γήπεδα, που αφορά η παρούσα παράγραφος και έχουν ενιαία επιφάνεια από δέκα (10) μέχρι πενήντα (50) στρέμματα, επιτρέπεται η ανέγερση ισογείου, πέτρινου κτίσματος μεγίστης επιφάνειας τριάντα (30) τ.μ. και με γίστου ύψους τρία και είκοσι (3,20) μ. για υποοτηρικτικές ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στα ίδια ως άνω οικόπεδα που έχουν ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη των πενήντα (50) στρεμμάτων επιτρέπεται, για τους ίδιους σκοπούς η ανέγερση κτίσματος με μέ γιστη δομημένη επιφάνεια εξήντα (60) τ.μ. Η στάθμη οροφής τυχόν υπογείου των ανωτέρω κτι σμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε κανένα ση μείο τη στάθμη του εδάφους περιμετρικά του κτιρίου. 3. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και εφαρμόζο νται και για τα γήπεδα που αποτελούν ή αποτέλεσαν αμπελώνα ή πεδίο καλλιέργειας των προαναφερθέντων αγροτικών τοπικών προϊόντων και που δεν είχαν εγκα ταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 10ετία) πριν της , ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρότασης τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε, Προς τούτο και για τη διατήρηση και προστασία των αμπελώνων και των περιοχών καλλιέργειας αγροτικών τοπικών προϊόντων προ της έκδοσης κάθε οικοδομι κής άδειας, απαιτείται ρητή βεβαίωση από τα αρμόδια όργανα ότι το γήπεδο, στο οποίο αφορά η οικοδομική άδεια, δεν αποτελεί ή αποτέλεσε αμπελώνα ή πεδίο καλλιέργειας των προαναφερθέντων αγροτικών τοπι κών προϊόντων. Για τον εντοπισμό των εκτάσεων αυτής της κατηγορίας λαμβάνονται υπόψη και τα αντίστοιχα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ προηγούμενων ετών.». 5. Στο τέλος του κεφαλαίου Δ του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ/τος προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Τυχόν αυστηρότερο καθεστώς προστασίας δυ νάμει του παρόντος ή άλλων διατάξεων ή διοικητικών πράξεων για τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους υπερισχύει».

4 1456 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 6. Το κεφάλαιο Ε του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ/ τος αντικαθίσταται ως εξής: «Ε. Γενικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται κάθε δόμηση ή αλλοίωση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος: α. Σε ζώνη πλάτους 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού στην περιοχή προστασίας των φυσικών σχηματισμών διά βρωσης κατά μήκος τμήματος της βορειοανατολικής ακτής του νησιού βόρεια του Μονόλιθου και μέχρι το ύψοςτου Βούρβουλου. β. Σε ζώνη πλάτους 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού στην περιοχή προστασίας των φυσικών σχηματισμών διάβρωσης κατά μήκος τμήματος της ακτής δυτικά της Βλυχάδας και μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. 2. Απαγορεύεται η διάνοιξη οδών παράλληλων προς την ακτή ή την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού σε από σταση μικρότερη των 100 μέτρων από αυτή. Οι οδοί εξυπηρέτησης τροχοφόρων καθώς και οι χώροι στάθ μευσης στις παράκτιες περιοχές πρέπει να απέχουν εκατό (100) μέτρα από την καθορισμένη γραμμή αιγι αλού. Επιτρέπεται η δημιουργία δημοτικών οδών προ σπέλασης κάθετα προς την παραλία. 3. Η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού ορίζεται σε εκατό (100) μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. 4. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου: α. Είναι δυνατή η βιομηχανική δραστηριότητα που έχει ανάγκη θαλάσσιου μετώπου και εξυπηρετεί άμε σες τοπικές ανάγκες ή είναι σημαντική για την εθνική οικονομία, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Βιομηχανία (ΑΑΠ 151/2008), ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η εφαρμογή των διατά ξεων της νομοθεσίας που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για τους λοιπούς όρους δόμησης των βι ομηχανικών δραστηριοτήτων ισχύουν τα από (Δ 538) και (Δ 270) π.δ/τα χωρίς τις αναφερό μενες σε αυτά παρεκκλίσεις. β. Επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων κοινωφελών εγκαταστάσεων όταν αφορούν βιολογικούς καθαρι σμούς, αφαλατώσεις, δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και διασύνδεσης με άλλα νησιά ή δίκτυα τροφοδοσίας με καύσιμα εφόσον έχει δοθεί έγκριση για τη χρήση του αιγιαλού. 5. Απαγορεύεται η κατεδάφιση, η κάθε είδους κατα στροφή ή αλλοίωση των παραδοσιακών κτισμάτων που απαντώνται στην ύπαιθρο υπό την μορφή συγκροτημά των εξειδικευμένης αγροτικής ή βιομηχανικής/βιοτεχνι κής χρήσης ή μεμονωμένων κτισμάτων. 6. Επιτρέπεται η επισκευή ή αποκατάσταση των πα λαιών κτιρίων και των κάθε είδους κτισμάτων και κατα σκευών που είναι αντιπροσωπευτικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των νησιών ακόμα και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επέμβαση δεν αλλοιώνει τα μορφολογι κά στοιχεία τους και οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με την παραδοσιακή τεχνοτροπία και χρησιμοποιούνται ίδια ή παρεμφερή υλικά με τα αρχικά. 7. Εάν στα παραπάνω κτίρια υπάρχουν νεότερες προ σθήκες ή επεμβάσεις πάσης φύσεως που αλλοιώνουν την αρχική τους μορφή, επιβάλλεται η απομάκρυνση των μη συμβατών με την παραδοσιακή τεχνοτροπία και το χαρακτήρα του κτιρίου υλικών και προσκτισμάτων και η αποκατάσταση της αρχικής τους μορφής. 8. Κάθε εργασία στα παραπάνω κτίσματα γίνεται μετά από οικοδομική άδεια που χορηγείται ύστερα από αι τιολογημένη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ακριβής αρχική μορφή του κτίσματος όπως φωτογραφίες με βεβαία χρονολογία, προσηκό ντως θεωρημένες για την γνησιότητα τους σχεδιαστική αποτύπωση, βιβλιογραφικές μαρτυρίες ή άλλα επιστη μονικά στοιχεία. 9. Δεν επιτρέπεται η εκσκαφή ή επιχωμάτωση των ακαλύπτων επιφανειών των γηπέδων προς ανύψωση ή υποβιβασμό της στάθμης τους. Επιτρέπονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές για την κατασκευή υπόγειας δεξαμενής ή επιχωματώσεις στο περίγραμμα της οικοδομής. 10. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων για τη μετατροπή των παραδοσιακών οδών διασύνδεσης των οικισμών ή περιοχών εν γένει των νησιών (καλντερίμια) σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων. Απαγορεύεται η καταστρο φή, αλλοίωση ή η παρέμβαση στο πλάτος τους και στη μορφή των λιθόστρωτων καλντεριμιών του νησιού. 11. Επιβάλλεται η διατήρηση και αποκατάσταση των λιθόστρωτων δρόμων, σκαλοπατιών, επαναλαμβάνοντας τον τύπο της λιθόστρωσης και το μέγεθος των λίθων. Στις πλακοστρώσεις που γίνονται σε δημόσιους ή σε ιδιωτικούς χώρους επαναλαμβάνεται κατά το δυνατόν ο χαρακτήρας της πλακόστρωσης ως προς τα σχήματα (ορθογωνικά ή ακανόνιστα), τα μεγέθη των πλακών και τον τρόπο τοποθέτησης τους. 12. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο αλλοίω ση της φυσικής μορφής των ρεμάτων. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής ρεμάτων και της παραρρε μάτιας ζώνης σε οδούς κάθε κατηγορίας, εξυπηρέτησης τροχοφόρων ή πεζοδρόμους. 13. Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδοτούν για τη μορ φολογική και ογκοπλαστική ένταξη των νέων κτιρίων και ελέγχουν την τήρηση των όρων του παρόντος ως προς τις χρήσεις των εγκαταστάσεων και υποχρεού νται να ενημερώνουν κάθε αρμόδια αρχή για την άμεση λήψη συγκεκριμένων μέτρων, με σκοπό την άρση της διαπιστωμένης παράβασης. 14. Απαγορεύεται η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργητι κών μονάδων. 15. Τα κλιματιστικά, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και άλ λες μηχανολογικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε θέσεις που δεν είναι ορατές από τους κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κλιματιστικών επί των όψεων των κτιρίων. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου. 16. Δεν επιτρέπονται πρόβολοι, περιμετρικά μπαλκόνια και προστεγάσματα. 17. Η κατασκευή υπόγειας στεγανοποιημένης δεξα μενής στέρνας για τη συλλογή των όμβριων υδάτων επιτρέπεται μόνο στον υπόγειο χώρο του κτιρίου ή εκτός του περιγράμματος αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξέχει από τη φυσική στάθμη του εδάφους. Η

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1457 υπόγεια δεξαμενή στέρνα δεν προσμετρείται στο συ ντελεστή και στην κάλυψη του γηπέδου. Απαγορεύεται η αλλαγής της χρήσης της. 18. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή, ανεπίχριστη ή αρμολογημένη. Σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (τσιμεντόλιθου, μπετόν κ.λπ.), οι ως άνω περιφράξεις και τοίχοι είτε επιχρίονται υποχρεωτι κά με σοβά, χωρίς οδηγούς είτε χρωματίζονται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα των κτισμάτων των οικισμών των νησιών, αποκλειομένου του αρτιφισέλ, ρελιέφ, πεταχτού κ.λπ. Η μορφή και το ύψος των περιφράξεων ακολουθεί τα τοπικά πρότυπα. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τους είναι ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά του μέτρου (1,20) μ., εκτός εάν στην περιοχή ακολουθούνται παραδοσιακά άλλα πρότυπα μετά από έγκριση της αρμόδιας πολεο δομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση μεγάλων κλίσεων το ύψος της περίφραξης μπορεί να είναι μέχρι μέγιστο ύψος το ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά του μέτρου (1,50) μ., μετά από έγκριση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η περίφραξη στην χαμηλότερη υψομετρικά πλευρά του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά του μέτρου (1,20) μ. μαζί με τον τοίχο αντιστήριξης. 19. Απαγορεύεται γενικά η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών άμεσα ή έμμεσα φωτιζόμενων ανεξαρτή τως είδους ή σχήματος αυτών. Επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών η ανάρτηση επιγραφών κοινών (μη φωτεινών) επί των προσόψεων των οικοδομών. Οι παραπάνω επιγραφές τοποθετούνται αποκλειστικά παράλληλα προς τις όψεις των κτιρίων, πάνω από πόρτες ή παράθυρα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες του ανοίγματος στο οποίο αντιστοιχούν. Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η μετάφραση του ελληνικού τίτλου μετά τα ελληνικά, υπό τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των ελληνικών. 20. Απαγορεύεται η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμε νών. Επιτρέπεται η κατασκευή τους μόνο σε τουριστικά συγκροτήματα μετά από έγκριση του EOT και εφόσον δεν επιβαρύνεται το δημοτικό δίκτυο. Η εσωτερική επέν δυση των κατασκευών θα είναι χρώματος γήινου. 21. Κάθε στοιχείο παροχής (ΔΕΗ, ΟΤΕ) θα τοποθετεί ται σε εσοχή στο σώμα ή στην περίφραξη του κτιρίου και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων προ σαρμόζεται στα παραδοσιακά τοπικά πρότυπα και εκτε λείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεων τους ώστε να μη βλά πτεται το περιβάλλον. 22. Δεν επιτρέπεται η δόμηση σε γήπεδα ή τμήματα αυτών με κλίση μεγαλύτερη του 40%. Στα παραπάνω γήπεδα η δόμηση επιτρέπεται: α. στα τμήματα του γηπέδου με κλίση μικρότερη του 40%, εφόσον τηρούνται οι αποστάσεις από τα πλάγια όρια, β. εάν υπάρχουν προϋφιστάμενες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου με αναβαθμούς, πλάτους τουλά χιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50) μ. Για τον υπολογισμό της αρτιότητας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του γηπέδου. 23. α. Στα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, κατά τις διατάξεις του παρόντος γήπεδα με εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., η μέγιστη επιτρεπόμε νη δόμηση για τις χρήσεις κατοικίας, καταστημάτων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) τ.μ. β. Στα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, κατά τις διατάξεις του παρόντος γήπεδα με εμβαδόν μεγαλύ τερο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ., και μικρότερο των οκτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ., η μέγισιη επιτρεπόμενη δόμηση για τις παραπάνω αναφερόμενες χρήσεις καθο ρίζεται από τον τύπο: ΜΕΔ=150 τ.μ. + (ΕΓ 4στρ) χ 0,01, όπου ΜΕΔ είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και ΕΓ το εμβαδόν του γηπέδου. γ. Στα γήπεδα με εμβαδόν οκτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τις παραπάνω χρή σεις ορίζεται στα διακόσια (200) τ.μ. 24. Στα γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του αρτίου για τις παραπάνω χρήσεις ισχύει η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 3212/ Στα κτίρια, με τις παραπάνω χρήσεις, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τέσσερα και μισό (4.50) μέτρα, επι τρέπεται η κατασκευή εσωτερικού εξώστη (πατάρι) από ξηρή δόμηση επιφανείας ίσης ή μικρότερης του είκοσι τοις εκατό (20%) της επιτρεπόμενης δόμησης, η οποία δεν προσμετρείται στην επιτρεπόμενη δόμηση. 26. Στην περίπτωση κατά την οποία ο όγκος του κτι ρίου υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) κυβικά μέτρα, επι βάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού. Οι όγκοι που διαμορφώνονται μπορούν να βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους είτε να συνδέονται με ημιυπαίθριους χώ ρους και αυλές δημιουργώντας ενιαίο σύνολο με ενό τητα και συνοχή. 27. Το ύψος μετρείται από τη στάθμη του περιβάλλο ντος φυσικού εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμ ματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου ή κτιριακού όγκου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ακόμα και σε γήπεδα με κεκλιμένο έδαφος ή σε κτίρια με διασπαρμένους όγκους. 28. Η ελάχιστη απόσταση δόμησης κτιρίων από την οριογραμμή ρέματος ορίζεται σε τριάντα (30) μέτρα από τα κύρια ρέματα και σε είκοσι (20) μέτρα από τα δευτερεύοντα. 29. Επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων ποδοσφαίρου, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου. Ο καθορισμός των χώρων ανέγερσης κτιρίων δημοσίων ή δημοτικών σκοπών καθώς και κτιρίων κοινής ωφέλειας γίνεται σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α 33), όπως ισχύει. 30. Για την ανέγερση και λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας πλέον των 100 κλινών απαιτείται βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων. 31. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυ λωμάτων. 32. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων οικισμών και τροχοβιλών. 33. Δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις απο θήκευσης οικοδομικών υλικών στους βασικούς οδικούς άξονες και σε ζώνη πλάτους 200 μ. από τη γραμμή αιγιαλού.

6 1458 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 34. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόσκαφων κτιρίων ή τμημάτων τους όπως ορίζονται στην παρ. 88 του άρ θρου 2 του ν. 4067/2012 (Α 79). Για υπόσκαφα κτίρια ή τμημάτων κτιρίων κατοικιών, το ελάχιστο εμβαδόν του υπόσκαφου τμήματος ορίζε ται στα σαράντα (40,00) τετραγωνικά μέτρα, ενώ για υπόσκαφα κτίρια ή τμημάτων κτιρίων άλλων χρήσεων ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150,00) τ.μ. 35. Για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτιρίων, κατασκευή διαμόρφωση και εξοπλισμό υπαίθριων χώ ρων, εγκατάσταση προσωρινών κινητών συνεργείων αναψυχής (Λούνα Πάρκ) καθώς και τοποθέτηση επιγρα φών και διαφημίσεων απαιτείται σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων. 36. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συ ντελεστή δόμησης. 37. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από π.δ/τος (Δ 270) όπως ισχύει, χωρίς τις αναφερόμενες σε αυτό παρεκκλίσεις. Άρθρο 2 1. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια η χρήση των οποίων αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατηρούνται. Επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός τους χω ρίς επέκταση, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας για τις οποίες είναι δυνατή λόγω ασφάλειας η επέκταση, εφόσον τεκμηριώνεται καταλλήλως από σχετική μελέτη σκοπιμότητας. 2. Για τις νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που αντίκει νται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3212/2003 (Α 308). 3. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δη μοσίευση του παρόντος εκτελούνται ή αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις αποκλειομένων των αναθεωρήσεων που αφορούν δόμηση μη εναρμο νιζόμενη με τις ρυθμίσεις του παρόντος ως προς τους περιορισμούς δόμησης και χρήσης. 4. Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και έχουν πληρότητα φακέλου μέχρι τις (ημε ρομηνία δημοσίευσης της αναστολής), εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης έργων και δρα στηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν εφαρμό ζονται οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του, είχε εκδοθεί αρμοδίως μία από τις ακόλουθες πράξεις: α) Θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλ λοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/86 όπως αντικατα στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/02 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με υπ αριθμ. Η.Π /703/ Φ104/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 332). β) Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης από τον EOT. γ) Απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οι κείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατά ξεις του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης με υπ αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/ (Β 332). 6. Μελέτες για τις οποίες υπάρχει έγκριση υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο, εξετάζονται σύμφωνα με τις προ ϊσχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ F ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α.Π.: /743/Δ0010 (2) Τροποποίηση της /8843/Δ0010/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1225/Δ ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α /2001) «Κώ δικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α /2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύουν. 3. Την /8843/Δ0010/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 1225/Δ ) με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλ λοτρίωση ακινήτων στην θέση «Πηγάδια» Καλύμνου Ν.Δωδεκανήσου για αρχαιολογικούς σκοπούς. 4. Το ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΠ/Φ.182/76494/1209/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με τα συνημμένα σ αυτό στοιχεία. 5. Το π.δ. 186/09 (ΦΕΚ 213/Α /2009) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Πολιτισμού κ Τουριστικής Ανάπτυ ξης. 6. Το π.δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α /2009) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. 7. Το π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α /2011) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών, και Υφυπουργών. 8. Την 03357/ (ΦΕΚ 1082/Β ) απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Ι. Μουρμούρα. 9. Την Δ/6Α110453/ΕΞ 2011/ Π (ΦΕΚ 1670/Β /2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικ/κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημό σιας Περιουσίας 10. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ2820/τ.Β / ) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Πο λιτισμού και Τουρισμού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Αλιβιζάτο, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την /8843/Δ0010/ κοι νή υπουργικής απόφαση (ΦΕΚ 1225/Δ/2004) των Υπουρ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1136 6 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση σύνταξης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης και της Ειδικής Προσαύξησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 441 9 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6919/11.2.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1510 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 19 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 72983/6562/14 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λει τουργίας πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1546 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επί του αιτή ματος της επιχείρησης «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2927 1 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3510 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή Πολλαπλών Τελών στον MIJUCIC IVAN για υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3684 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.170078 Π ρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3118 9 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3359 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14 09 2006 (Β 1439) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 50 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 49 12 Φεβρουαρίου 2009 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός της περιοχής των ορεινών όγκων των Τζουμέρκων (Αθαμανικών Ορέων), του Περιστερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα