ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού... 1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας... 2» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 3» Υγείας...4» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 5» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 6» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής... 7» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 8 Περιφέρειες...9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Με την υπ αριθμ. Υ 373/ απόφαση του Πρω θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 55, 56, 57 και 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι κά όργανα» (Α /98), όπως οι κωδικοποιηθείσες διατά ξεις ισχύουν, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της Αδαμαντίας Κόλλια του Χαραλάμπους (Α.Δ.T.: Χ ) από τη θέση της μετακλητής υπαλλή λου στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρω θυπουργό, Σίμου Κεδίκογλου και από απαλ λάσσεται από τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί με την υπ αριθμ. Υ 286/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (ΥΟΔΔ 216). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ.: 4/ απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 και 77 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την (1) Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98), όπως ισχύει, διορίζεται από ο Κωνσταντίνος Γου βάλας του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΙ ) στη θέση του Δι ευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με βαθμό Α και Μ.Κ. 4 της ΠΕ κατηγορίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Οικονομικών: 3686/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. πρωτ.: 5/ απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 και 77 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98), όπως ισχύει, διορίζεται από η Κυριακούλα Μαρίνου του Διονυσίου (ΑΔΤ: Π ), πτυχιούχος ΑΕΙ, σε θέση Ειδικής Συμβούλου, με βαθμό β' και βασικό μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Οικονομικών: 3687/ ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. πρωτ.: 6/ απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 και 77 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98), όπως ισχύει, διορίζεται από η Ελευθερία Ευαγγέ λου του Νικήτα (ΑΔΤ: ΑΗ ), πτυχιούχος του Τμή ματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε θέση με τακλητής υπαλλήλου, με βαθμό ε και βασικό μισθολο γικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Οικονομικών: 3688/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. πρωτ.: 7/ απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 και 77 του

2 2030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98), όπως ισχύει, διορίζεται από η Φωτεινή Κοκκορο πούλου του Λεωνίδα (ΑΔΤ: ΑΚ ), σε θέση μετα κλητής υπαλλήλου, με βαθμό ε' και Μ.Κ. 1 της ΔΕ κα τηγορίας στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Οικονομικών: 3689/ ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2) Με την αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 και 56, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), αποσπάται στο Γραφείο του Υφυ πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώ τη Μηταράκη, σε θέση μετακλητής διοικητικής υπαλ λήλου, η Αθηνά Καζά του Ισιδώρου (ΑΔΤ: Ν ), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ (Μ.Κ.1), του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μητα ράκη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας: 3188/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ - Με την αριθμ / απόφαση (ορθή επα νάληψη) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό τητας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8 και 88 του Π.Δ. 63/2005, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) και της με αριθμ. 2/16306/0022/ (ΦΕΚ 78/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) κοι νή υπουργική απόφαση, διορίζεται από 25 Ιουνίου 2013, στο Πολιτικό Γραφείο αυτού, η Γιαννούλα Παπαβασιλεί ου τον Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. AB , Δικηγόρος (A.M. Δ.Σ.Α ), σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, με Β βαθμό της ΠE Κατηγορίας. Ο ανώτεροι διορισμός λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του παραπάνω Υπουργού. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας: 3187/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην περίληψη της με αρ. πρωτ. Β1 4349/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουρ γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/ , στη σελίδα 1874, στην Α στήλη, στο στίχο 24 εκ των άνω, συμπληρώνεται και διορθώνεται το εσφαλμένο: «...ανανεώνεται η σύμ βαση εργασίας ορισμένου χρόνου της Αγγελικής Προ μπονά του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ ) σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδoς στο Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας.», στο ορθό: «...ανανεώνεται η σύμβαση εργα σίας ορισμένου χρόνου της Αγγελικής Προμπονά του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ ) σε θέση Ειδικής Συνεργά τιδος στο Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από και για έξι (6) μήνες έως , σύμ φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991». (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ /Η Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβου λίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός νέου. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /24). β) Του άρθρου 90 του κώδικα για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α /98). γ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α /153). 2. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ μάτων με αριθμό πρωτ /Η/ με θέμα «Συ γκρότηση του Διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 298/2013) που αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ ΒΛ439 Κ77». 3. Την από παραίτηση του Τσούχλου Θε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2031 όδωρου του Κωνσταντίνου, διδάκτορα Φιλοσοφίας, με ΑΔΤ Ι , μέλους του Δ.Σ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 3. Το νεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφασίζουμε: 1. Αποδεχόμαστε την από παραίτηση του Θεόδωρου Τσούχλου του Κωνσταντίνου, διδάκτορα φι λοσοφίας, με Α.Δ.Τ. Ι , μέλους του Δ.Σ του Ιδρύ ματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 2. Ορίζουμε ως νέο μέλος στη θέση του ανωτέρω την Νίκη Αραμπατζή, του Κωνσταντίνου, δικηγόρο με ΑΔΤ ΑΚ Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ /Η/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 298/2013) απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (4) Με την ΔΥ1α/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α / ), άρθρα 55 και 56 και την αριθμ. 2/16306/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφεί ων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/ ), όπως τροπο ποιήθηκε με την αριθμ. 2/24378/0022/ / απόφαση (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/ ), αποσπάται, από , η Φαμέλη Αικατερίνη του Ιωάννη, (ΑΔΤ: ΑΕ ), πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης, του τμήματος Κοινωνικής Διοί κησης από τον ΕΟΠΥΥ σε θέση Ειδικού Συμβούλου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας. Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του Μ.Κ. 6 του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας (κάτοχος διδακτο ρικού διπλώματος). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας: 3512/ ). Με την Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5, του άρθρου 80, παρ. 1 και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/2005, γίνεται αποδεκτή η παραίτη ση του Διοικητή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥ ΡΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονί ων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Πολυ δώρου (με Α.Δ.Τ.: Ρ ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (5) Αριθμ. 3155/ η Τροποποίηση της /1224/ (ΦΕΚ 229/ /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σύσταση και Συγκρότη ση Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέ τασης Ενστάσεων Αιτήσεων Θεραπείας των Φορέ ων των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α. Α.Υ και Κανονισμός Λειτουργίας της. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Του Π.Δ. 402/88 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 3. Της αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφασης της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 4. Του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτι κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 5. Της αριθμ. πρωτ /386/ (ΦΕΚ 850/ τ.β / ) κοινής απόφασης Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υφυπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού της δι αδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιού χους» και ιδιαίτερα το άρθρο 14 αυτής, όπως τροποποι ήθηκε με την με Α.Π. 1187/38812/ (ΦΕΚ 731/τ. Β / ) κοινή απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. 6. Της αριθμ. πρωτ /1386/ (ΦΕΚ 1858/ /τ.Β ) υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες δι ατάξεις του Μέτρου 123Α Αύξηση της αξίας των γε ωργικών προϊόντων του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου Αλέ ξανδρος Μπαλτατζής, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 547/17711/ (ΦΕΚ 731/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση. 7. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/Α ) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί σχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του

4 2032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α ). 8. Των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α / ) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠEΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗ ΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». 9. Των άρθρων 21 και 27 του Ν. 4024/ (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής ». 10. Του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα τη Σ.Α.Ε. 082/ Των διατάξεων του Ν. 3698/2008 ΦΕΚ 198 2/10/08 Τεύχος Α «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού. 12. Της υπ αριθμ. 2/83461/0022/ κοινής από φασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 22/ ) «Καθορισμός αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών Αξιολογητών και της Γραμματειακής Υποστήριξης Διαχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της /386/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης, των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα πλαίσια του Π.Α.Α και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α. Α.Υ ». Για καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη της Γνωμοδοτικής Επι τροπής, τους εισηγητές των θεμάτων και τα μέλη των Επι τροπών Παρακολούθησης κατά τα στάδια πιστοποίησης και λειτουργίας των Επενδύσεων, θα απαιτηθεί Δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 4,5 εκατ. ΕΥΡΩ η οποία θα καλυφθεί μέσω των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεων. Νομική βάση για την ανάληψη αυτή αποτελεί ο Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/ /τ.Α ) και ο Ν. 4024/ /(ΦΕΚ 226 Α / ). 13. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α /1999), «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 14. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «περί οργα νώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α ). 15. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 /τ.α / ) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 16. Της υπ αρ / (ΦΕΚ 348/τ.ΥΟΔΔ/ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίσθηκε ο Μελάς Δημήτριος στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διε θνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 17. Της υπ αρ / (ΦΕΚ 400/τ.ΥΟΔΔ/ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίσθηκε ο Αθ. Θεοχαρόπουλος στη θέση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 18. Του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΚ)1783/03 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω παϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και ισχύει. 19. Της κοινής υπουργικής απόφσης 450/2001 ΚΑ ΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑ ΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ και τις τροποποιήσεις αυτής. 20. Της αριθμ /1224/ (ΦΕΚ 229/ / τ.υ.ο.δ.δ.) απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και Συγκρότηση Δευτεροβάθ μιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων αιτήσεων Θεραπείας των Φορέων των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α και Κανο νισμός Λειτουργίας της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 815/12587/ (ΦΕΚ 67/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 1894/44607/ (ΦΕΚ 212/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. / ), 3824/97810/ (ΦΕΚ 450/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και 1848/58378/ (ΦΕΚ 232/τ.ΥΟΔΔ/ ) υπουργικές αποφάσεις, αποφασίζει: Την τροποποίηση της αριθμ /1224/ (ΦΕΚ 229/ /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και Συ γκρότηση Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αιτήσεων Θεραπείας των Φο ρέων των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α και Κανονισμός Λειτουργίας της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 815/12587/ (ΦΕΚ 67/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), 1894/44607/ (ΦΕΚ 212/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) 3824/97810/ (ΦΕΚ 450/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και 1848/58378/ (ΦΕΚ 232/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) υπουργικές αποφάσεις, ως εξής: 1. Τροποποιείται το άρθρο 1 «Ορισμός της Επιτροπής» ως εξής: Η πρόταση «έναν εμπειρογνώμονα από το Γραφείο του Υπ.ΑΑΤ», αντικαθίσταται από την πρόταση «έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του ΠΑΑ », ή έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο από τον Υπουργό ΑΑΤ. 2. Τροποποιείται το άρθρο 2, παρ. 1, σημείο ε, ως εξής: Ο Κουρής Ιωάννης του Παναγιώτη, κάτοχος του υπ αριθμ: ΑΒ δελτίου ταυτότητας, τακτικό μέλος της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως εμπειρο γνώμονας, αντικαθίσταται από την Τζίκα Ιωάννα του Ιωάννη, κάτοχο του υπ αριθμ: ΑΙ δελτίου ταυτό τητας, υπάλληλο της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ Ο Μηλαπίδης Νικόλαος του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ αριθμ: Χ δελτίου ταυτότητας, μέλος της Δευτε ροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως εμπειρογνώ μονας αναπληρωτής του Κουρή Ιωάννη του Παναγιώ τη, αντικαθίσταται από την Μπελίτσου Αικατερίνη του Γρηγορίου, κάτοχο του υπ αριθμ. Α.Ε δελτίου ταυτότητας, Προϊσταμένη Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής και Νήσων. 3. Τροποποιείται το άρθρο 2, παρ. 2 ως εξής: Προστίθεται: Μυλωνάκη Ζωή του Ιωσήφ, κάτοχος του υπ αριθμ. Α.Κ , του κλάδου ΠΕ 9 Διοικητικού. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ /1224/ (ΦΕΚ 229/20 07/2011/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση, όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2033 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (6) Με την υπ αριθμ /4044/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποσπάται από 25 Ιουνίου 2013, η υπάλλη λος των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., βαθμού Ε2 και κλάδου εσωτερικής εκμετάλλευσης, Ελένη Νάκου του Ευάγγελου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), σε θέση διοικητικού υπαλλήλου στο Γρα φείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, σε προσωρινή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 8021/ ). ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Με την υπ αριθμ /3656/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 14 και 15, του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», προ σλαμβάνεται, από 25 Ιουνίου 2013, ως Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκει ας, που μπορεί να ανανεώνεται, ο Παναγιώτης Ζακυνθι νός του Νικολάου (Α.Δ.Τ ΑΕ ), πτυχιούχος φυσικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Master of Science in Petroleum Geoscience» που απονεμήθηκε από το Oxford Brookes University και αναγνωρίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΑΤ ΣΑ. Ο ανωτέρω θα λαμβάνει τις αποδοχές του Μ.Κ. 4 του Β βαθμού της ΠΕ κατηγορίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 7937/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Aνθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /4086/ πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη, από 25/06/2013 της υπηρεσίας των κατωτέρω υπαλλήλων του Γραφείου του πρώην Γενικού Γραμ ματέα Μεταφορών του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων, Νικολάου Σταθόπουλου, λόγω παραίτησης αυ τού, ως ακολούθως: Παναγιώτης Ζακυνθινός του Νικολάου (Ειδικός Σύμ βουλος) Α.Δ.Τ.: ΑΕ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Βασιλική Καλαμποκίδου του Ιωάννη (Ειδική Συνεργά τιδα) Α.Δ.Τ.: Τ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI KΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (7) Με την αρ. πρ. οικ / κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.Δ/τος 63/2005 αποσπάται ο υπάλληλος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος του Διονυσίου, κάτοχος του με αρ. AB Α.Δ.Τ., κατηγορίας ΑΤΤ/2 Γεωλόγων από την Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από Ο ανωτέρω αποσπάται σε προσωρινή θέση του κλά δου ΠΕ Γεωλόγων με Β βαθμό, που συνίσταται με την απόφαση αυτή και κατατάσσεται στο 4ο Μ.Κ. του βαθ μού αυτού της κατηγορίας ΠΕ. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής: 3090/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ - Με την αριθ. πρωτ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π. Δ/τος 63/2005 διορίζεται, η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρία του Βασιλείου, κάτοχος του με αρ. Σ Α.Δ.T., σε θέση μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητι κών Λογιστικών με Ε βαθμό, στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από Η αναφερόμενη θα λαμβάνει τις αποδοχές του 2ου Μ.Κ. του Ε βαθμού της κατηγορίας ΔΕ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής: 3086/ ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθ. πρωτ. οικ / απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ

6 2034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) λαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 55 και 56 του Π. Δ/τος 63/2005 διορίζεται, η ΑΓ ΓΕΛΙΚΗ ΤΟΜΑΡΑ του Δημητρίου, κάτοχος του με αρ. AB Α.Δ.Τ., σε θέση μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με ΣΤ βαθμό, στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από Η αναφερόμενη θα λαμβάνει τις αποδοχές του βασι κού μισθού του ΣΤ βαθμού της κατηγορίας ΠΕ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής: 3089/ ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθ. πρωτ.: οικ / απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ/τος 63/2005, διορίζεται ο Καραβιάς Μάρκος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: Ρ , πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δί πλωμα ειδίκευσης στις «Διεθνείς Σπουδές»στο Τμήμα Νομικής Σχολή Νομικών Οικονομικών Πολιτικών Επι στημών στο ίδιο Πανεπιστήμιο, σε θέση Ειδικού Συνερ γάτη στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής, από (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής: 3075/ ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (8) Με την αριθμ οικ/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του Κώδικα της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ) του κεφαλαίου β του Π. Δ/τος 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου. Οργα νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/τ.Α ), του Π.Δ/ τος 94/2010 «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦEK 169/τ.Α ). την αριθμ. 2/16306/0022/ (ΦΕΚ 78/ τ.υ.ο.δ.δ.) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και έχοντας υπόψη την αριθμ / (ΦΕ.Κ. 388/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 397/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του ως άνω Γενικού Γραμματέα, με την οποία προσε λήφθη ο Νικόλαος Λαγαρίας του Δημητρίου, Δικηγόρος Αθηνών, ως Ειδικός Συνεργάτης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από και την αριθμ οικ./ (ΦΕΚ 56/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση, με την οποία ανανεώθη κε η ως άνω σύμβαση εργασίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αρχομένου από , ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Νικόλαου Λαγαρία του Δημητρίου (Α.Δ.Τ ), Δικηγόρου Αθηνών, Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αρχομένου από (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 6337/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Aνθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. οικ Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α /2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροπο ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Την αριθμ. 42/ (ΑΔΑ 4ΙΦΝΚ Υ3) εγκύκλιο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης «Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Περιφερειακών Αρχών (περιφερειακή περίοδος: ). 4. Την ανάγκη υποστήριξης του Περιφερειάρχη Αττι κής, στην άσκηση των καθηκόντων του για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αποφασί ζουμε: Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής για την χρονική περίοδο από την έως την , τον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανδρουλακάκη Νικόλαο του Ιωάννη (ΑΔΤ Ξ ). Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ (9)

7

8 2036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1145 7 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας δύο (2) οδηγών του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 9 Ιουνίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα