ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 41065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Οικονο μική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών των Κλάδων των ΕΔ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πό ρων που εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυ κτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Μηχανική Πετρελαίου» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.800/278818/Σ.4345 (1) Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Οικονομική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών των Κλάδων των ΕΔ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 55 του Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενό πλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 251/ ). β. Το Ν. 3469/06 «Περί Εθνικού Τυπογραφείου Εφη μερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 131/ ). γ. Τη με αριθμό κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας ανάθεσης αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1653/ ). δ. Τον ΑΝ. 2141/39 άρθρο 2 «Περί ΜΤΣ»(ΦΕΚ Α 538/ ). ε. Τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 5481/32 «Περί ΜΤΝ» (ΦΕΚ Α 205/ ). στ. Τη διάταξη του άρθρου 4, παράγραφος 11 του ΑΝ 1988/39 «Περί ΜΤΑ» (ΦΕΚ Α 414/ ). ζ. Την Πάγια Δγη 8 15/91 του ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ «Περί Τρό που Διαθέσεως και Κοστολογήσεως Υλικών Εφοδίων και Παροχής Υπηρεσιών σε Άλλους Κλάδους των ΕΔ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τρίτους και Ξένες Χώρες». η. Τον Ειδικό Κανονισμό με αριθμό Φ /1/82/Οκτ 82/ΓΕΝ/Ε1 «Περί Διαθέσεως Αγαθών και Παροχής Υπη ρεσιών του Ναυτικού σε Τρίτους». ια. Τον Ειδικό Κανονισμό με αριθμό / ΓΕΑ/Δ1 «Περί Διαθέσεως Αγαθών και Υπηρεσιών σε Τρίτους». ιβ. Τη με αριθμό 17 Γνωμάτευση της 22ης/1999 Συνε δρίασης του ΣΑΓΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός «Περί Αμοιβαίων Εξυπηρετήσεων Κοστολό γησης και Οικονομικής Τακτοποίησης των Δοσοληψιών των Κλάδων των ΕΔ» (ΦΕΚ Β 358/ ). ιγ. Τη με αριθμό 15 Γνωμάτευση της 24ης/ Συνεδρίασης ΣΑΓΕ, που αφορά «Κοστολόγηση Παρε χομένων Υπηρεσιών και Οικονομική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών των Κλάδων των ΕΔ». ιδ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ) καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε το κόστος ώρας πτήσεως Α/Φ Ε/Π για όλα τα αεροπορικά μέσα, κόστους πλού πολεμικών πλοίων, ώρας κίνησης λειτουργίας οχημάτων μη χανημάτων (λεωφορεία, οχήματα γενικής χρήσεως, γερανοφόρα και χωματουργικά μηχανήματα) και ερ γατώρας εργοστασίων συνεργείων κατά είδος ερ γασίας συντηρήσεως (επίγεια αεροπορικά πλωτά μέσα), κόστος αποδοχών κατώτερου προσωπικού όπως αυτά φαίνονται στα Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε» και «ΣΤ». Άρθρο 2 1. Καθορίζουμε την τιμολογιακή πολιτική του κόστους του προηγούμενου άρθρου με τις ακόλουθες κατά πε ρίπτωση εκπτώσεις, προσαυξήσεις και περιορισμούς: α. Το κόστος που θα επιβαρύνει τον εκάστοτε Κλάδο προς όφελος του οποίου θα γίνεται η αντίστοιχη δι άθεση μέσου από άλλο Κλάδο, όπως ορίζεται από το Φ.890/1/265376/Σ.86/ /ΓΕΕΘΑ/Γ1. Για όλες τις λοιπές υπηρεσίες η τιμολόγηση να γίνεται με έκπτωση 50% επί του κόστους αυτών.

2 41066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Έκπτωση ποσοστού 25% έναντι παρεχομένων υπη ρεσιών προς όφελος του ΕΚΑΒ. γ. Έκπτωση ποσοστού 15% έναντι παρεχομένων υπη ρεσιών προς όφελος των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών αποστολών του ΥΠΕΞ. δ. Προσαύξηση ποσοστού 15% έναντι παρεχομένων υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 1256/82. ε. Προσαύξηση ποσοστού 50% έναντι παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος Φυσικών και Νομικών Προσώ πων της ημεδαπής και ΔΕΚΟ ΟΤΑ που δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα του Ν. 1256/82. Όταν χρησιμοποιούνται Α/Φ ΕΠ χρεώνεται επιπλέον επιβάρυνση 10 λεπτών για κάθε κιλό μεταφερομένου βάρους ανά ώρα πτήσης. στ. Προσαύξηση ποσοστού 75% στο ΚΩΠ έναντι πα ρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος άλλων χωρών και Διεθνών Οργανισμών. Όταν χρησιμοποιούνται Α/Φ ΕΠ χρεώνεται επιπλέον επιβάρυνση 20 λεπτών για κάθε κιλό μεταφερομένου βάρους ανά ώρα πτήσης. ζ. Προσαύξηση ποσοστού 100% έναντι παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος Φυσικών και Νομικών Προσώ πων της αλλοδαπής. Όταν χρησιμοποιούνται Α/Φ ΕΠ χρεώνεται επιπλέον επιβάρυνση 30 λεπτών για κάθε κιλό μεταφερομένου βάρους ανά ώρα πτήσης. 2. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις ανά κιλό μεταφερομέ νου βάρους της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύ ουν όταν μεταφέρονται ασθενείς ή επιβάτες γενικά και ισχύουν μόνο για την μεταφορά φορτίων, υλικών και εμπορευμάτων. Όταν μεταφέρονται φορτία ή υλικά που θεωρούνται επικίνδυνα για την ασφάλεια των πτήσεων (πυρομαχικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά κλπ), να διπλασιά ζονται οι παραπάνω οικονομικές επιβαρύνσεις. Άρθρο 3 Στις τιμές των τιμολογίων που αναφέρονται στα άρ θρα 1 και 2 και εκδίδονται σε Φυσικά και Νομικά Πρό σωπα της ημεδαπής, να προστίθεται κράτηση 4% υπέρ των ΜΤΣ, ΜΤΝ ή ΜΤΑ κατά περίπτωση και η οποία να αποδίδεται στην συνέχεια κατά τα προβλεπόμενα. Άρθρο 4 Οι κινήσεις οχημάτων, οι πτήσεις αεροσκαφών ελικο πτέρων και οι πλόες των πλοίων στο εξωτερικό, επιβα ρύνονται πλέον των άλλων και με τις δαπάνες αποζη μιώσεως εξωτερικού των πληρωμάτων, τα τελωνειακά τέλη, με τα τέλη προσγειώσεως διανυκτερεύσεως των αεροσκαφών ελικοπτέρων σε αεροδρόμια τις δαπάνες διευκολύνσεων του πλωτού μέσου στα λιμάνια (λιμε νικά πλοηγικά δαπάνες διελεύσεως) και τυχόν άλλες δαπάνες οι οποίες υπολογίζονται χωριστά και κατα βάλλονται σε συνάλλαγμα. Άρθρο 5 1. Οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος εξο φλήσεως των οφειλομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις χρη ματικών ποσών, για τη διάθεση και τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών μεταφορικών μέσων μηχανημάτων από φορείς εκτός ΕΔ, να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπό μενα από την Πα.Δ. 8 15/1991/ΓΕΣ ΔΥΠΟΣΤΗ για το ΣΞ, την υπουργική απόφαση υπ αριθμ. Φ /1/82/Οκτ 82/ΓΕΝ/Ε1 για το ΠΝ και του / ΓΕΑ/Δ1, ΦΕΚ Β 398/ για την ΠΑ. 2. Οι Μονάδες του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα, να απο στέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κλάδου τους (ΓΕΣ/ΔΟΙ ΔΥΠΟΣΤΗ, ΓΕΝ/Γ1 Ε3, ΓΕΑ/Α2, ΟΛΚΑ) τα απαραίτητα στοιχεία για την κοστολόγηση και χρέ ωση των παρεχομένων υπηρεσιών (χρήστης είδος και βάρος μεταφερομένου φορτίου επικινδυνότητα αυτού ώρες πτήσεως δαπάνες πτήσεως εξωτερικού εργατώρες στρατιωτικών εργοστασίων ή συνεργείων ώρες χρησιμοποιήσεως οχημάτων ή μηχανημάτων κ.λπ.). Άρθρο 6 3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα Παραρτήματα «Β» και «Ε» αυτής, λόγω του απορρήτου, στο οποίο αναφέρε ται το κόστος ώρας πτήσεως των μαχητικών Α/Φ Ε/Π και των πολεμικών πλοίων. Το ΓΕΕΘΑ/Γ1 να το κοινο ποιήσει στους ενδιαφερόμενους στο ΓΕΣ ΓΕΝ ΓΕΑ. Άρθρο 7 Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ γείται η Φ.800/165272/Σ.23/9 Ιαν. 12 απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 169/ ). Άρθρο 8 Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , 7 O. 13 / / / / / 1 / CH-47 D 7.667,12 2 / UH-1H 2.293,09 3 / AB ,34 4 / ( ) NH-300C 513,80 5 / B , ,63 6 / C ,70 7 / U-17 A,B 563,28 8 / C-130 H/B 7.312,81 9 / EMB-145 (ERJ ,08 135),(ECJ-135) 10 / EMB-145/ P 7.570,15 ( ) 11 / GV 5.537,09 12 / C-27J 4.088,80 13 / ( ) T ,12 14 / ( ) T ,08 15 / ( ) T ,92 16 /. AB ,24 17 / AS-332 C1/SP 3.352,00 18 / ( ) CL ,95 19 / ( ) CL ,70 20 / ( - ) PZL 1.712,34 21 / ( - ). G ,90 22 / A-109E 2.678,12 23 / AL-III 5.894,00 24 / ( ) P3-B-ORION ,00 ( ). / 1

4 41068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1, / ( 24 ) 1, (160 ft 3/min) 55,21 2 (250 lt) 27,37 3 (9. ) 212, Lit/Sec 85, mm, 40HP 115, ,74( ) ,20( ) ,36( ) ,44( ) ,58( ) HP 245, HP 275,00 13 ( 425) 125,00 14 ( 450) 115, , , ,5. 32, ,29 19 D7 380,18 20 D8 437, , / 134, ,36 24 (FINISHER) 65HP 185,84 25 ( ) , , , /4. 27, ,0748( ) ( ) 31 ( ) , /4. 206, ½. 320,98

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , : (1), 2165 / (2) ¾, 756/ /4 3 ½.. 3 ½ : (1) 50 : ( ) ,040. 0,045. ( ), 1,67. 0,037. 0,040. 0,037 0,040 ( - ). (2) 50 : ( ) ,040. 0,047. ( ), 1,79. 0,037. 0,040. (3) : ( ) (,,...). ( ).,,.., 856/

6 41070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -3. 7, - /,. -..,. ( ). / 1

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , / 1 25, , , ,31 5 9,95 6-9,85 7 9,49 8 8,85 9 9, ,18 / 1 / 54,10 2 / 90,70 3 / 29,10 4 / 40,02 5 / 19,40 6 / 26,68 ( ). / 1

8 41072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1, ( ) 1.195,60. ( ). / 1 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /B7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πό ρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Μηχανική Πετρελαίου». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 Α ) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α, ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.α, ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ.2 του Ν. 4115/2013(ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυ κτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδρία 22η/ ). 6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (αριθμ. 357/ και 361/ ) καθώς και το αριθμ. 4791/28/08/2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. 7. Το αριθμ. 1610/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο "Μηχανική Πετρελαίου" ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που εντάχθη κε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυ τεχνείου Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μηχανική Πετρελαίου», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την από κτηση του επιστημονικού υποβάθρου της εκμετάλλευ σης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρε λαίου. Γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Μηχανική Πετρελαίου». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμά των της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο(2) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εξήντα (60). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής: Α εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα Γεωλογία Πετρελαίου 5 Χημεία Γεωχημεία Πετρελαίου 5 Σεισμική Απεικόνιση και Διαγραφίες Γεωτρή σεων 5 Μηχανική Ταμιευτήρων 5 Μηχανική Γεωτρήσεων 5 Τεχνική Παραγωγής Πετρελαίου 5 ΣΥΝΟΛΟ 30 Β εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα Ανάλυση δεδομένων και προτυποποίηση στη Μηχανική Πετρελαίου 5 Προσομοίωση Ταμιευτήρων Πετρελαίου 5 Βραχομηχανική στην Μηχανική Πετρελαίου 4 Οικονομικά και Νομοθεσία της Παραγωγής Πετρελαίου 4

10 41074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διπλωματική Εργασία 12 ΣΥΝΟΛΟ 30 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ έτος ορί ζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών Ορυ κτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και μέλη Δ.Ε.Π άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικει μένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης, θα απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδα σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. "Μηχανική Πετρελαίου" θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός των συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11 α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Α. Μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 Β. Προμήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού 6.000,00 Γ. Δαπάνες για Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων 2.000,00 Δ. Γραμματειακή Υποστήριξη 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από ιδίους πόρους, τέλη εγγραφής, χορηγίες, δω ρεές διαφόρων φορέων, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

11

12 41076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 911 20 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.800/193172/Σ.1019 Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 128 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο σίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα