ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 42847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Έγκριση υπερωριακής εργασίας δύο (2) υπαλλήλων τοποθετημένων στο Γραφείο του Γενικού Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Μεταφορά διοικητικού υπαλλήλου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Τζανάκου Ιωάννη σε περιφερειακή υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων... 4 «Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συ γκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προ σωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, με τις αστικές και υπεραστικές συ γκοινωνίες, έτους 2013» Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελλάδος στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο των Πλοί ων από τα Κράτη των Λιμένων για το έτος Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την Εταιρεία V II CARRIERS MANAGEMENT S.A. που Εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ Ανάκληση της αριθ /419/121/20537/ Κοι νής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με την εγκα τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας ANANGEL SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα τον ΠΑΝΑΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/97374/0022 (1) Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3959/ 2011 (ΦΕΚ 93/τ.Α / ) περί προστασίας του ελεύ θερου ανταγωνισμού όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α / ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Τα Π.Δ. 116/2013 (ΦΕΚ 151/τ.Α / ) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», και Π.Δ. 119/2012 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α / ) «τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ τ.α /141) ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 5. Το Π. Δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/τ.Α ) «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 6. Την υπ' αριθ /ΔΙΟΕ/546/ (ΦΕΚ 1653/τ.Β / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας, Αθανασίου Σκορδά. 7. Την υπ' αριθ. Υ48 (ΦΕΚ 2105/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. 8. Η υπ' αριθ. 117/ (ΦΕΚ 54/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 9. Το υπ' αριθ. 22/ απόσπασμα πρακτικού (θέμα 2ο) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό αμοιβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3959/2011, για τη νομική εκ προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της ποι νικής υπόθεσης κατά της Ευαγγελίας Φραγκούλη, μετά από έφεση της τελευταίας για τα ποινικά αδικήματα α) της ψευδούς δήλωσης και β) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως ενώπιον του Ποινικού Εφετείου Αθήνας.

2 42848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ' άρθρο 20 του ν.3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων» για το έτος 2013, όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε: 1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών, Δημητρί ου Ζώτου του Ιωάννη (AM ΔΣΑ 9067) για την παράσταση κατά τη συζήτηση ενώπιον του Ποινικού Εφετείου Αθηνών για στήριξη της πολιτικής αγωγής στην ως άνω ποινική υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2013, και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε «Αμοιβές νομικών προσώπων». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αριθ (ΔΚΗ/Α) 1806 (2) Έγκριση υπερωριακής εργασίας δύο (2) υπαλλήλων το ποθετημένων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ α. Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδο τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ). β. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι κής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α ). γ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (ΦΕΚ 141/Γ), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 141/Α ), ΠΔ. 98/2012 (ΦΕΚ 141/Α ) και Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α ). δ. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α ). ε. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α ). 2. Την αριθμ. 2/16306/0022/ κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνη σης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ ΥΟΔΔ/ ). 3. Τη με αριθμ. Φ. 908/116326/Η/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 418/ΥΟΔΔ/ ). 4. Την αριθμ. οικ. 2/92237/0022/21/1/2013 (ΦΕΚ 25/ ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης και Οικονομικών, με θέμα «Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι απο σπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και στα Γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυ πουργών, στη Γενική Γραμματείας της Κυβέρνησης, κα θώς και στα γραφεία των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ει δικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών», 5. Τη με α.π (ΔΚΗ/Α)1784/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμμα τέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓ ET) του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 3546/Β/2012). 6. Τη με αρ. πρωτ (ΔΚΗ/Α)1640/ από φαση με την οποία τοποθετήθηκε η Μαΐδου Έλλη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο λογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Τη με αρ. πρωτ (ΔΚΗ/Α)1589/ απόφα ση με την οποία τοποθετήθηκε ο Σκανδάλης Εμμανουήλ στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τε χνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 8. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ποσού 500,00 ευρώ, σε βάρος του ειδικού φορέα 19/710, ΚΑΕ 0511 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις. 10. Τη με αριθ. πρωτ (ΔΚΗ/Α)1751/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 11. Το με αριθ. πρωτ. Δ132987/ έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης/Εθνικό Τυπογραφείο, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία ενός (1) υπαλλή λου της ΓΓΕΤ και μίας υπαλλήλου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», αποσπα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σμένης στη ΓΓΕΤ, που έχουν τοποθετηθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από απογευ ματινής έως 22ας βραδινής, από τη δημοσίευση της πα ρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και μέχρι είκοσι (20) ώρες το ανώτερο μηνιαίως. 2. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2013 της ΓΓΕΤ (ειδικός φορέας 19/710) και μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων. 3. Με Πράξη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της υπερωριακής εργασίας. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ. Φ.90380/οικ.32838/3717 (3) Μεταφορά διοικητικού υπαλλήλου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Τζα νάκου Ιωάννη σε περιφερειακή υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.1. των άρθρων 17, 23, 25, 26 παρ. 1 και 33 παρ. 6 του ν. 3918/ 2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α ), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και με ταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150 Α ), του άρθρου 20 του ν.4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α ) και του άρθρου 10 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α ) του άρθρου 6 της από (ΦΕΚ 262 Α ) Πρά ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο νομικής Στρατηγικής και του Κρατικού Προ ϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. ΤαΔ11α/17526/ και Δ11α/14920/ έγ γραφα του ΕΟΠΥΥ. 3. Την από αίτηση του υπαλλήλου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Τζανάκου Ιωάννη. 4. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου στον ΕΟΠΥΥ προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, και θα καταβάλλεται από τους Φορείς που προέρχεται το προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της από (ΦΕΚ 262 Α ) Πράξης Νο μοθετικού Περιεχομένου, αποφασίζουμε: Μεταφέρεται ο παρακάτω μόνιμος διοικητικός υπάλλη λος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει, στον Εθνικό Οργα νισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως εξής: Ονοματε πώνυμο ΤΖΑ ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ Υπηρεσία Προέλευ σης ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕ ΑΣ Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΟΥ Σχέση Εργασίας ΜΟΝΙΜΟΣ Νομός ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Το προσωπικό μητρώο του μεταφερόμενου υπαλλή λου, εξακολουθεί να τηρείται και να ενημερώνεται, από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μέχρι την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξο δα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις του μεταφερόμενου υπαλλήλου στον ΕΟΠΥΎ συνεχίζει να καταβάλλεται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθ (4) Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του ν.2776/1999 (ΦΕΚ Α'291) «Σωφρονιστικός Κώδικας». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α 97) «Ευ εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α 252), 333/2003 (ΦΕΚ Α 285), 75/2005 (ΦΕΚ Α 114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α 283). 3. Την υπ' αριθμ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 842/ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύ νης στον Γενικό Γραμματέα, στους Γεν. Διευθυντές, και στους Προϊστάμενους των περιφερειακών Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ / απόφαση, με την οποία έγινε καθορισμός του αριθμού θέσεων των εργαζομένων κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, με ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας. 5. Την υπ' αριθμ. 12/ πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων, ο συνολικός αριθ μός των οποίων ανέρχεται σε εκατόν δεκατρείς (113), οι οποίες κατανέμονται, ως ακολούθως:

4 42850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 Θέσεις Αποθηκάριων 8 2 Θέσεις Μαγειρείων 15 3 Θέσεις καφενείου 6 4 Θέσεις Καθαριστών 40 5 Θέσεις Πλυντών 9 6 Θέσεις Κηπουρών 10 7 Θέσεις Συντηρητών 18 8 Θέσεις Βοηθών Νοσοκόμων 4 9 Θέσεις Κουρείου 3 ΣΥΝΟΛΟ 113 Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις ανωτέρω θέσεις δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε εί δους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α 97) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμ ματα ή σπουδές», όπως ισχύει σήμερα. Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση μας. Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ Αριθ. Απόφ /04/2013/35991 (5) «Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συ γκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προσω πικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνι κής Ακτοφυλακής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, έτους 2013». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α) του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102), β) της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις» (Α 172), γ) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιο νομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α 141), δ) της περίπτωσης λγ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ ματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α 35) όπως ισχύει, ε) του Ν. 4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο λογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (Α 226) στ) του Π.Δ.67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 149), ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98), η) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194), θ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσι ών» (Α 141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών (Α 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών (Α 160) και τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 περί Διορισμού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α 141), ι) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης,υπουργών,αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 153) ια) της αριθμ. Υ 48/ Απόφασης Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), ιβ) της υπ αριθμ. 329/ «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β 1655) κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει. 2. Tην αριθμ. πρωτ /ΑΣ 26004/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑ/Α/ΛΣ ΕΛΑΚΤ/Δι εύθυνσης Οικονομικών Συντονισμού και Παρακολούθη σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Α/Α Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ/ΥΝΑ) (ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΟΠ ΕΤ9). 3. Την ανάγκη μετακίνησης προσωπικού των Κεντρι κών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώ ματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αστικές και υπε ραστικές συγκοινωνίες για εκτέλεση υπηρεσίας εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας περιοχής της Υπηρεσίας που υπηρετεί, χωρίς να προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καταβολή του αντιτίμου του εισιτηρίου σε βάρος του Δημοσίου. 4. Το αντίτιμο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών των αστικών συγκοινωνιών που ισχύει σήμερα. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2013, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κωδικού φορέα 41/140/0711 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί ΙΔΑΧ)» προϋπολογισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2013, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε το ύψος της πίστωσης για την πλη ρωμή της δαπάνης που προκαλείται από την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελλη νικής Ακτοφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά συγκοι νωνιακά μέσα κατά τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιό

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τητας περιοχής της Υπηρεσίας που υπηρετεί, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο των εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου, για το έτος 2013 στο συνολικό ποσό εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ ( ,00). 2. Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις και βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 41/140/0711 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί ΙΔΑΧ)» Προϋπολογισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για το οικονομικό έτος Η πληρωμή της δαπάνης στους επί μέρους φορείς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών θα γίνεται με την έκδοση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ χου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, στο όνομα κάθε δικαιούχου, μετά την αποστολή σ αυτή των απαιτούμενων δικαι ολογητικών. 4. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την πλη ρωμή της προαναφερόμενης δαπάνης ως ακολούθως: α) Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανά ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου. β) Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο, που θα περιλαμβάνει: Ι) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΚΑΕ, ΙΙ) το οικονομικό έτος του προϋπολογισμού του οποίου βαρύνει η δαπάνη, ΙΙΙ) τα στοιχεία του δικαιούχου (επωνυμία, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λο γαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ), ΙV) την αιτιολογία της δαπάνης, V) το ποσό, VI) την αρμόδια ΔΟΥ Στην κατάσταση αυτή βεβαιώνεται η ελεύθερη μετα κίνηση του ένστολου προσωπικού, εντός της περιοχής της Υπηρεσίας τους, από τους Προϊστάμενους των κατά τόπους υπηρεσιών. γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τους Οργανι σμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών με την ένδειξη εξοφλημένο. δ) Αντίγραφο της παρούσας κοινής υπουργικής από φασης. 5. Κατανέμουμε την πίστωση αυτή στους Οργανισμούς των Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών της χώρας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΟΑΣ / ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΑ 1 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 540,00 2 ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α) ,00 ΠΟΣΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ 3 ΑΙΓΙΝΑΣ 660,00 4 ΑΙΓΙΟΥ 540,00 5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 660,00 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 924,00 7 ΑΝΔΡΟΥ 660,00 8 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.122,00 9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 660,00 10 ΑΤΤΙΚΗΣ 4.455,00 11 ΒΟΛΟΥ 1.380,00 12 ΕΒΡΟΥ 660,00 13 ΕΥΒΟΙΑΣ 3.344,00 14 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 660,00 15 ΗΛΕΙΑΣ 1.122,00 16 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.700,00 660,00 17 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.233,00 18 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.992, ,00 19 ΘΗΡΑΣ 660,00 20 ΚΑΒΑΛΑΣ 1.824,00 803,00 21 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 540,00 22 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 540,00 23 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.280,00 660,00 24 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.672,00 25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.122,00 26 ΚΩ 1.122,00 27 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 660,00 28 ΛΑΡΙΣΑΣ 660,00 29 ΛΕΣΒΟΥ 2.233,00 30 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 660,00 31 ΛΗΜΝΟΥ 660,00 32 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 660,00 33 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 540,00 34 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.122,00 35 ΜΥΚΟΝΟΥ 660,00 36 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1.380,00 37 ΝΑΞΟΥ 660,00 38 ΞΑΝΘΗΣ 660,00 39 ΠΑΡΟΥ 660,00 40 ΠΑΤΡΩΝ 3.192,00 41 ΠΙΕΡΙΑΣ 660,00 42 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 660,00 43 ΡΟΔΟΠΗΣ 660,00 44 ΡΟΔΟΥ 1.824,00 660,00 45 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 737,00 46 ΣΑΜΟΥ 1.122,00 47 ΣΥΡΟΥ 660,00 48 ΤΗΝΟΥ 660,00 49 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.122,00

6 42852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 50 ΦΩΚΙΔΑΣ 660,00 51 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 924,00 52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.650,00 53 ΧΑΝΙΩΝ 1.824, ,00 54 ΧΙΟΥ 720, ,00 55 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗ ΡΟΔΡΟΜΟΣ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2013 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /08/13/ (6) Καθορισμός Εισφοράς για τη Συμμετοχή της Ελλάδος στις Δαπάνες Λειτουργίας της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης, για τον Έλεγχο των Πλοί ων από τα Κράτη των Λιμένων για το έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α) του άρθρου πέμπτου του Ν. 1373/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητι κότητας των πλοίων» (Α 92/ ). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247/ ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. γ) της περ. κζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α 35 / ). δ) του Ν. 4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο λογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (Α 226/ ). ε) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102/ ). στ) του Π.Δ. 113/2010 (Α 194 / ) «Ανάληψη υπο χρεώσεων από τους διατάκτες». ζ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 141/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 149/ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α 160/ ). η) του ΠΔ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153/ ). θ) της αριθμ. Υ 48/ Απόφασης Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105/ ) ι) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ( Α 98 / ). 2. Tην αριθ. πρωτ /ΑΣ 32122/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑ ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Α/Α Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ/ΥΝΑ),με ΑΔΑ:ΒΛ92ΟΠ ΔΕΕ 3. Το αριθμ. φακ /2013/2473/ ΦΕΣ ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΛΕΠ με τη συνημμένη σ αυτό επιστολή της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόη σης των Παρισίων, από το οποίο προκύπτει το ύψος της εισφοράς της Ελλάδος για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (29.516,22 ), για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ΚΑΕ 41/140/2616 «Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε λοιπούς διεθνείς οργανι σμούς», αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε την εισφορά συμμετοχής της Ελλά δος στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης για τον έλεγχο των Πλοίων από τα κράτη των Λιμένων (PARIS MEMORANDUM O UNDERSTANDING ON PORT STATE CONTROL) για το έτος 2013 σε σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (43.113,52 ), μειούμενης κατά το αναλογούν στην Ελλάδα ποσό των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (13.597,30 ), λόγω πλεονάσματος από την προ ηγούμενη χρήση. Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2013 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθ /4676/04 (7) Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την Εταιρεία V II CARRIERS MANAGEMENT S.A. που Εδρεύει στον ΠΑ ΝΑΜΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. του Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/ ),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/ ) και ιδίως την παράγραφο 1, γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/ ). δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/ ), ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/ ), στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ). ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/ ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Περί Διορι σμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ια. της αριθ /4/94/ (ΦΕΚ 919 Β) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 704 Β) και των αριθ /5/94/ (ΦΕΚ 919 Β) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ιβ. της αριθ /45/2012/ Κοινής Απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). ιγ. της αριθ /4676/01/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1755/Β/ ). 2. Τα αριθ. ΙΕ/44184/4612/4676/ και ΙΕ/46547/ 4795/4676/01/ έγγραφα του Υπουργείου Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε: 1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά είκοσι οκτώ (28) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγ γυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθ /4676/01/ Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 1755/Β/ ) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκα ταστήματος της εταιρείας V II CARRIERS MANAGEMENT S.A. που εδρεύει στον ΠΑΝΑΜΑ». 2. Η παραπάνω απόφαση θεωρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται. Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αριθ /419/163/20537 (8) Ανάκληση της αριθ /419/121/20537/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με την εγκατάστα ση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας ANANGEL SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα τον ΠΑΝΑΜΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. του Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/ ). β. του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/ ) και ιδίως την παράγραφο 1. γ. του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/ ). δ. του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/ ). ε. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/ ). στ. του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/ ). ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/ ). η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). θ. του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/ ) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/ ). ι. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α / ) «Περί Διο ρισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ια. της αριθ /4/94/ (ΦΕΚ 919 Β) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 704 Β) και των αριθ /5/94/ (ΦΕΚ 919 Β) και /6/94/ (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ιβ. της αριθ /45/2012/ Κοινής Απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού αυτιλίας και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουρ γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ), ιγ. της αριθ /419/121/20537/ κοινή υπουργι κή απόφαση (ΦΕΚ 151/ΤΑΠΣ/ , 177/ΤΑΠΣ/ και 1450/Β/ ). 2. Την από αίτηση της εταιρείας ANANGEL SHIPPING ENTERPRISES S.A. με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε: 1. Ανακαλούμε την αριθ /419/121/20537/ κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 151/ΤΑΠΣ/ ) όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 177/ΤΑΠΣ/ και 1450/Β/ ) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των A.N. 378/1968 και Ν. 27/1975, Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν.4150/2013 γραφείου της εταιρείας ANANGEL SHIPPING ENTERPRISES S.A. με έδρα τον ΠΑΝΑΜΑ. 2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση της παρούσης. Κυβερνήσεως Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

8 42854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1130 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1036 26 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Κούρκουλα... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα