ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 48177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση νέας Κατεύθυνσης Εφοδιαστών, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχο λή Ικάρων Μεταφορά διοικητικού υπαλλήλου του ΟΠΑΔ στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγο ρά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς δια τάξεις Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην περιοδικότη τα των ασκήσεων ετοιμότητας υπόχρεων πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων και στην εκπαίδευ ση σε θέματα ασφαλείας των πληρωμάτων των πλοίων των ΥΑΕ και των ΥΑΛΕ καθώς και του προσωπικού ασφαλείας των λιμενικών εγκατα στάσεων μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του πα ραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2005/65ΕΚ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδεία Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» του Δήμου Λυκόβρυ σης Πεύκης Μεταφορά θέσης του Δήμου Αχαρνών... 6 Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων... 7 Μεταφορά θέσης του Δήμου Χαλανδρίου... 8 Μεταφορά θέσης του Δήμου Χαλανδρίου... 9 Μεταφορά θέσης του Δήμου Χαλανδρίου Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων Μεταφορά θέσης του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καμα τερού Μεταφορά θέσης του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθ μοί Δήμου Βύρωνα» Τροποποίηση της υπ αριθμ. 146/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην Οικο νομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για την εφαρμογή των διαδικασιών του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 145/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμο τείχου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ / από φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.300/ ΑΔ Σ. 482 (1) Ίδρυση νέας Κατεύθυνσης Εφοδιαστών, στο Τμήμα Αε ροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Ν. 3187/03 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α 233), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Την υπ αριθμ. 159/ /Απόφαση ΑΑΣ/Ολομε λείας, 3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι κού προϋπολογισμού περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και περίπου για κάθε ένα από επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0250/Ε.Φ προϋπολογισμού της Πολεμικής Αερο πορίας, αποφασίζουμε: Στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων ιδρύεται Κατεύθυνση Εφοδιαστών. 1. Οι Κατευθύνσεις του Τμήματος εφεξής είναι οι ακό λουθες:

2 48178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Ιπταμένων β. Μηχανικών γ. Ελεγκτών Αεράμυνας και δ. Εφοδιαστών 2. Η έναρξη λειτουργίας της νέας Κατεύθυνσης ορί ζεται από το Ακαδημαϊκό έτος Η Κατεύθυνση θα λειτουργεί από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά. 3. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Εκπαί δευσής τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων με τατασσόμενοι στη νέα Κατεύθυνση (Ε), είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ`, του άρθρου 3 του Ν. 3187/ Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην Εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ ρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.90380/15981/2092 (2) Μεταφορά διοικητικού υπαλλήλου του ΟΠΑΔ στην Κε ντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. των άρθρων 17, 23, 25, 26 παρ. 3 και 33 παρ. 4 και 6 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150 Α'), του άρθρου 20 του ν.4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α') και του άρθρου 10 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') 1.2. του άρθρου 6 της από (ΦΕΚ 262 Α') Πρά ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο νομικής Στρατηγικής και του Κρατικού Προ ϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α') του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'). 2. Το με αρ. πρωτ. Δ11α/31112/ έγγραφο του ΕΟΠΥΥ. 3. Την αίτηση του υπαλλήλου του ΟΠΑΔ. 4. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου στον ΕΟΠΥΥ προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και θα καταβάλλεται από τους Φορείς που προέρχεται το προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της από (ΦΕΚ 262 Α') Πράξης Νο μοθετικού Περιεχομένου, αποφασίζουμε: Μεταφέρεται ο παρακάτω διοικητικός υπάλληλος του ΟΠΑΔ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως εξής: Ονοματεπώνυμο ΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπηρεσία προέλευσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΑΔ Κλάδος ΤΕ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ Σχέση Εργασίας ΜΟΝΙΜΟΣ Το προσωπικό μητρώο του μεταφερόμενου υπαλλή λου, εξακολουθεί να τηρείται και να ενημερώνεται, από τον ΟΠΑΔ, μέχρι την οριστική παραλαβή του από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξο δα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις του μεταφερόμενου στον ΕΟΠΥΥ υπαλλήλου συνεχίζει να καταβάλλεται από τον ΟΠΑΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθ / (3) Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολο γική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 2. Την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκο πό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. 3. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τη με αριθ. Υ44/2012 (ΦΕΚ Β 2094) Απόφαση του Πρωθυπουργού για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ν.4036/2012 και καθορίζει τις αρμόδιες αρχές και τις αρμοδιότητές τους σχετικά με: Α. Τα Εργαστήρια Ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που είναι αρμόδια για τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4036/2012. Β. Τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμά των των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του ν. 4036/2012. Γ. Τα Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων των φυτο προστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 12, πα ράγραφος 1 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του ν. 4036/ Άρθρο 2 Εργαστήρια Ελέγχου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 1. Ο εργαστηριακός έλεγχος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανατίθεται στα παρακάτω εργαστήρια: Α. Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρ μάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, το οποίο ορίζεται ως Κεντρικό Εργαστήριο Ελέγχου Φ.Π. Β. Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστα τευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Γ. Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευ τικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Πειραιώς. Δ. Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστα τευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας. Ε. Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Φυτοπροστατευ τικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου. 2. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω εργαστηρίων είναι: Α. Έλεγχος της εγγυημένης σύνθεσης και των φυσικο χημικών ιδιοτήτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σχέση με τα οριζόμενα στην χορηγηθείσα άδεια διάθεσης στην αγορά. Β. Συγκριτική εργαστηριακή ανάλυση φυτοπροστα τευτικών προϊόντων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, με σκοπό τον έλεγχο της ομοιότητάς τους με τα αντίστοιχα προϊόντα αναφοράς. Γ. Εργαστηριακός έλεγχος σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Δ. Έλεγχος ψεκαστικών διαλυμάτων φυτοπροστατευ τικών προϊόντων. Ε. Έλεγχος μη εγκεκριμένων σκευασμάτων με σκοπό τη διερεύνηση του περιεχόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 1. Ο έλεγχος των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευ τικών προϊόντων ανατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων. 2. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω αρχών είναι: Α) Λήψη δειγμάτων φυτικών προϊόντων με σκοπό τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Β) Επίδοση αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσε ων σε περιπτώσεις παραβάσεων σχετικών με υπολείμ ματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε παραγόμενα, εισαγόμενα ή διακινούμενα φυτικά προϊόντα. Γ) Διαβίβαση φακέλων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων σχετικών με υπολείμματα φυτοπροστα τευτικών προϊόντων σε παραγόμενα, εισαγόμενα ή δι ακινούμενα φυτικά προϊόντα. Δ) Έλεγχος επιχειρήσεων και παραγωγών, δέσμευση και καταστροφή παρτίδων φυτικών προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο διοικητικό μέτρο που απαιτείται για τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Άρθρο 4 Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 1. Ο εργαστηριακός έλεγχος των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης ανατίθεται στα παρακάτω εργαστήρια: Α. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμά κων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, εθνικό εργαστήριο αναφοράς. Β. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Γ. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Πειραιώς. Δ. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτι κών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας. Ε. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου ΣΤ. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτι κών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Μαγνησίας Ζ. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ιωαννίνων Η. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας Θ. Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτι κών Προϊόντων του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αργολίδας 2. Η αρμοδιότητα των ανωτέρω εργαστηρίων είναι ο έλεγχος των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4 48180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ /01/2012 (4) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην περιοδικότητα των ασκήσεων ετοιμότητας υπόχρεων πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων και στην εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας των πληρωμάτων των πλοίων των ΥΑΕ και των ΥΑΛΕ καθώς και του προσωπικού ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων μετα φορά στο εθνικό δίκαιο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2005/65ΕΚ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) του Κανονισμού 725/2004ΕΚ «για την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του παραρτήματος II Δι εθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (άρθρα 13 και 18 Μέρους Α και άρθρα 13.5 εως 13.8 και 18.4 έως 18.6 Μέρους Β ). (β) του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α ) «Περί ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκα ταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». (γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε. Άρθρο 1 Έννοια των ασκήσεων ετοιμότητας Σκοπός διεξαγωγής αυτών 1. Για τους σκοπούς της παρούσης ως ασκήσεις ετοι μότητας νοούνται οι συντονισμένες και συνεχώς επο πτευόμενες δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες για να εξετάσουν την αποτελεσμα τικότητα των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που προβλέπονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας, στο σύνολό τους. 2. Η διεξαγωγή των ασκήσεων ετοιμότητας έχουν σκοπό: α) τη διασφάλιση ότι το προσωπικό των υπόχρεων εφαρμογής των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων είναι εξοικειωμένο με όλα τα καθήκοντα ασφάλειας που του έχουν ανατεθεί, σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας, β) την αναγνώριση ενδεχόμενων αδυναμιών σε ζητή ματα ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπισθούν, γ) την πλήρη δοκιμασία του βαθμού εφαρμογής και της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας που προβλέπονται από τα αντίστοιχα Σχέδια Ασφά λειας. Άρθρο 2 Υπόχρεοι διεξαγωγής ασκήσεων Αντικείμενο αυτών Περιοδικότητα διεξαγωγής 1. Όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία που υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ και οι αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις της Χώρας, που διαθέτουν εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας, διεξάγουν ασκήσεις ετοιμότητας στο πλαίσιο των οριζόμενων σε αυτά. 2. Οι ασκήσεις αυτές προβλέπουν δοκιμές επικοινωνι ών, συντονισμού, διαθεσιμότητας πόρων και απόκρισης. Οι ασκήσεις συνίστανται σε: α) πλήρεις επιχειρήσεις επί χάρτου ή ασκήσεις πραγ ματικής κλίμακας β) προσομοίωση επί χάρτου ή σεμινάρια ή γ) συνδυασμό με άλλες ασκήσεις που διεξάγονται όπως απόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλ λες ασκήσεις των δημόσιων Αρχών. 3. Την ευθύνη προετοιμασίας, διεξαγωγής, αξιολό γησης και τήρησης αρχείων των ασκήσεων ετοιμότη τας έχουν κατά περίπτωση, οι Αξιωματικοί Ασφαλείας πλοίων (ΑΑΠ) και οι Υπεύθυνοι Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ). 4. Οι ασκήσεις ετοιμότητας πλοίων και λιμενικών εγκα ταστάσεων αντίστοιχα διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και με μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ των ασκήσεων τους 18 μήνες. 5. Ασκήσεις ετοιμότητας διεξάγονται επίσης εκτάκτως και σε περιπτώσεις που υπάρξουν μεταβολές που επη ρεάζουν την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα και αφορούν: α) στην οργανωτική δομή της ασφάλειας β) στον αριθμό του προσωπικού που έχει αναλάβει καθήκοντα ασφάλειας, σε ποσοστό άνω του 25% γ) στις λειτουργίες των πλοίων (αλλαγές πλόων, αύξη ση ή μείωση προσεγγίσεων σε λιμενικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.) και των λιμενικών εγκαταστάσεων (αλλαγές σε κατηγορίες πλοίων που εξυπηρετούν, κ.λπ.) δ) στον κύριο εξοπλισμό ασφάλειας ε) στις κατασκευές και υποδομές 6. Ειδικότερα, για τις υπόχρεες εφαρμογής των ει δικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας λιμε νικές εγκαταστάσεις οι οποίες λόγω του εποχιακού χαρακτήρα ειδικής δραστηριοποίησης των έχουν χα ρακτηριστεί και αναδειχθεί ως λιμενικές εγκαταστά σεις περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων πληρώντας την προυπόθεση (β) της με αριθμ /12/2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1020Β/ ), διεξάγεται άσκηση ετοιμότητας εντός 15 ημερών πριν την έναρξη της περιόδου αυτής. Άρθρο 3 Αξιολόγηση άσκησης Αρχεία τεκμηρίωσης διεξαγωγής της 1. Κάθε άσκηση ετοιμότητας θα αξιολογείται αναφο ρικά με την αποτελεσματικότητά της στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο αυτή διεξάγεται και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο (2) του άρθρου 1 της παρούσας. 2. Οι έχοντες την ευθύνη αξιολόγησης των ασκήσεων ετοιμότητας καθορίζουν ένα σύστημα βαθμολόγησης που διασφαλίζει την αντικειμενική αξιολόγηση τόσο της επάρκειας των διαδικασιών των Σχεδίων Ασφάλειας για την αντιμετώπιση του σεναρίου της άσκησης όσο και της εξοικίωσης του προσωπικού ασφάλειας με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει και συντάσσουν σχετική έκθεση αξιολόγησης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφόσον κατά την αξιολόγηση της άσκησης δια πιστωθούν αδυναμίες ή μη συμμορφώσεις με τις δια δικασίες των Σχεδίων Ασφάλειας ή τις διατάξεις της σχετικής με την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκατα στάσεων σε ζητήματα ασφάλειας, θα αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες. 4. Τα αρχεία των ασκήσεων θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Το αρχείο της κάθε άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία που αυτή έγινε, μια περιγραφή του σεναρίου της, κατάλογο συμ μετεχόντων, την έκθεση αξιολόγησης και οποιεσδήποτε βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες που αποκτήθηκαν και οι οποίες δύνανται να οδηγήσουν σε βελτίωση των Σχεδίων Ασφάλειας. Άρθρο 4 Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των πληρωμάτων πλοίων και των Υπεύθυνων Ασφάλειας Εταιρειών (ΥΑΕ) και Πλοίων (ΑΑΠ) 1. Η εκπαίδευση των Υπεύθυνων Ασφάλειας Εταιρειών (ΥΑΕ) και Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίων (ΑΑΠ) έχει ως σκοπό την παροχή σε αυτούς κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής (επικαιροποίησης των γνώσεων), σε θέματα ασφάλειας πλοίων. Περιλαμβάνει κάποια ή όλα τα σημεία, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 13.1, 13.2 και 13.3 του παραρτήμα τος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενι κών Εγκαταστάσεων). Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από τους φορείς που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) οι οποίοι και εκδίδουν σχετικά παραστατικά προς τεκμηρίωση πραγμάτωσής της. Τα παραστατικά αυτά πρέπει να ανα φέρουν ρητά ότι παρασχέθηκε στον εκπαιδευόμενο η απαραίτητη γνώση προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις των άρ θρων 11.2 και 12.2 του παραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Α του Διεθνή Κώδικα για την Ασφά λεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων). 2. Η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας των πλοίων έχει ως σκοπό την εξοικείωσή του με θέματα ασφάλειας ως και την απόκτηση και βελτίωση των γνώ σεων και ικανοτήτων του σε σχέση με τα καθήκοντα ασφαλείας που αναλαμβάνει. Πραγματοποιείται από τους φορείς που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) με μέριμνα του Υπευθύνου Ασφαλείας Εταιρείας (ΥΑΕ) και Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου (ΑΑΠ) όσον αφορά σε θεωρητικό επί πεδο (σεμινάρια, εισηγήσεις) και το οποίο περιλαμβάνει κάποια ή όλα τα σημεία, κατά περίπτωση, που αναφέ ρονται στις διατάξεις του άρθρων 13.1, 13.2 και 13.3 του παραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Η σε πρακτικό επίπεδο εκπαίδευση παρέχεται μέσω της εκτέλεσης των γυ μνασίων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρ θρων 13.6 και του παραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφά λεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Με μέριμνα του Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου (ΑΑΠ) θα διασφαλίζεται τακτική ενημέρωση/ επικαιροποίηση γνώσεων, σε ετήσια βάση του προσωπικού που έχει αναλάβει καθήκοντα ασφαλείας πλοίου. Η ενημέρωση αυτή είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται αμέσως μετά τις ετήσιες ασκήσεις ετοιμότητας και θα τηρούνται για λόγους τεκμηρίωσης σχετικά Αρχεία. Με ευθύνη των Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίων (ΑΑΠ) παρέχεται στο προσωπικό που δεν έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα ασφάλειας, ενημέρωση, σε ετήσια βάση, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 13.4 του παραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέ ρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοί ων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων) και θα τηρείται σχετικό αρχείο τεκμηρίωσης πραγμάτωσής της. 3. Οι εκπαιδευτικοί φορείς σε κάθε διοργάνωση προ γράμματος εκπαίδευσης υποψηφίων ΥΑΕ και ΑΑΠ προ σκαλούν το Συντονιστικό Κέντρο να ορίσει δύο στελέχη του για να συμμετάσχουν σε αυτό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Άρθρο 5 Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και του προσωπικού ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων. 1. Η εκπαίδευση των Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) έχει ως σκοπό τη παροχή σε αυτούς κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής (επικαι ροποίησης των γνώσεων), σε θέματα ασφάλειας λιμενι κών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει κάποια ή όλα τα ση μεία, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 18.1 του παραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφά λεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από τους φορείς που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) οι οποίοι και εκδίδουν σχετι κά παραστατικά προς τεκμηρίωση πραγμάτωσης της, τα οποία τηρούνται στις λιμενικές εγκαταστάσεις με μέριμνα των Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκα ταστάσεων (ΥΑΛΕ). Τα παραστατικά αυτά πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι παρασχέθηκε στον εκπαιδευόμενο η απαραίτητη γνώση προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17.2 του παραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Α του Διεθνή Κώδικα για την Ασφά λεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων). 2. Η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας των λι μενικών εγκαταστάσεων έχει ως σκοπό την εξοικείωσή του με θέματα ασφάλειας ως και την απόκτηση και βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του σε σχέση με τα καθήκοντα ασφαλείας που αναλαμβάνει. Πραγ ματοποιείται από τους φορείς που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) με μέριμνα των Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενι κών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ). Δύναται να παρέχεται σε θεωρητικό επίπεδο (σεμινάρια, εισηγήσεις), το οποίο περιλαμβάνει κάποια ή όλα τα σημεία, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρων 18.1 του πα ραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των

6 48182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λιμενικών Εγκαταστάσεων) καθώς επίσης και σε πρα κτικό επίπεδο στο χώρο των λιμενικών εγκαταστάσεων μέσω της εκτέλεσης των γυμνασίων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 18.5 έως του παραρ τήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων). Με μέριμνα των Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) διασφαλί ζεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση, επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού ασφάλειας. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται αμέσως μετά τις ετήσιες ασκή σεις ετοιμότητας. Για την τεκμηρίωση πραγμάτωσης της αρχικής εκπαίδευσης και της επικαιροποίησης των γνώσεων τηρούνται από τους Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) σχετικά αρχεία. Με ευθύνη των Υπεύθυνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκατα στάσεων (ΥΑΛΕ) και μέριμνα των φορέων διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων παρέχεται στο προσω πικό που δεν έχει επιφορτιστεί με καθήκοντα ασφάλει ας, ενημέρωση, σε ετήσια βάση, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 18.3 του πα ραρτήματος II του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Μέρος Β του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων) και θα τηρείται σχετικό αρχείο τεκμηρίωσης πραγμάτωσης της. 3. Οι εκπαιδευτικοί φορείς σε κάθε διοργάνωση προ γράμματος εκπαίδευσης υποψηφίων ΥΑΛΕ προσκαλούν το Συντονιστικό Κέντρο να ορίσει δύο στελέχη του για να συμμετάσχουν σε αυτό, χωρίς οικονομική επι βάρυνση. Άρθρο 6 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/65ΕΚ. Μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτημα III της Οδηγίας 2005/65ΕΚ, σχετικά με την ενίσχυση της ασφά λειας των λιμένων, ως Παράρτημα I της παρούσας. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/65ΕΚ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) Τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και με μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ ασκήσεων εκπαί δευσης τους 18 μήνες πρέπει να διενεργούνται διάφο ροι τύποι ασκήσεων εκπαίδευσης που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή υπευθύνων ασφαλείας λιμένων, από κοινού με αρμόδιες αρχές κρατών μελών, υπευθύνων ασφαλείας εταιρειών ή υπευθύνων ασφαλεί ας πλοίων, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι. Για τη συμμε τοχήυπευθύνων ασφαλείας από εταιρείες ή υπαλλήλων ασφαλείας πλοίων σε κοινές ασκήσεις εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις, λαμβανόμενων υπόψη των επιπτώσεων για το πλοίο από άποψη ασφαλείας και εργασίας. Αυτές οι ασκήσεις εκπαίδευσης πρέπει να προβλέπουν δοκιμές επικοινωνιών, συντονισμού, δι αθεσιμότητας πόρων και απόκρισης. Οι ασκήσεις εκπαί δευσης είναι δυνατό να συνίστανται σε: 1. πλήρεις επιχειρήσεις επί χάρτου ή ασκήσεις πραγ ματικής κλίμακας 2. προσομοίωση επί χάρτου ή σεμινάρια ή 3. συνδυασμό με άλλες ασκήσεις που διεξάγονται όπως απόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλ λες ασκήσεις της αρχής του κράτους λιμένα. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (5) *Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδεία Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» του Δήμου Λυκόβρυ σης Πεύκης. Με την υπ' αρ. πρωτ. 213/2012 απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδεία Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ' αρ. 11/2012 πρακτι κό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗ ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου, με βαθμό Δ', από τον κλάδο TE Βρεφονηπιοκόμων, στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, με μεταφορά της θέσης της. (Αρ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.Α.Π»: 1284/ ) (Αρ. απόφ. Αττικής: 47337/41842/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1176/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αχαρνών Με την υπ' αριθμ. 1334/2012 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ' αριθμ. 9/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσε ται η μόνιμη υπάλληλος, ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του Θεοφάνη, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΔΕ 23 Ειδικό Ένστολο Προ σωπικό στον κλάδο ΠΕ 23 Ειδικό Ένστολο Προσωπικό, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της. (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών: 93829/ ) (6)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Αρ. απόφ. Αττικής: 48048/42433/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1154/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων Με την αριθμ /2012 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν.3584/07, το άρθρο 280 του Ν.3852/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. 6/2012 πρακτικό του), μετατάσσονται οι μόνιμοι υπάλληλοι: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστοτέλη, κλά δου ΔΕ Δενδροκηπουρών, με βαθμό Γ', ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου, κλάδου ΔΕ Τεχνι τών Γενικά, με βαθμό Γ' στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με μεταφορά της θέσης τους στον ίδιο βαθμό και με την ίδια σχέση εργασίας. (Αρ. απόφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής: 46446/41097/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1180/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Χαλανδρίου Με την υπ' αρ. 919/ απόφαση του Δημάρχου Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του Ν.3584/2007, του άρ θρου 35 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ' αρ. 13/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλ ληλος ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Σωτηρίου, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο TE Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης του. (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Διαχ. Δήμου Χαλανδρίου: 21269/ ) (Αρ. απόφ. Αττικής: 47914/42309/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1187/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Χαλανδρίου Με την υπ' αριθμ. 920/ απόφαση του Δη μάρχου Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις (7) (8) (9) διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθη νών (το υπ' αρ. 13/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, με βαθμό Δ', από τον κλάδο ΔΕ Εποπτών στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέ ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Διαχ. Δήμου Χαλανδρίου: 21272/ ). (Αρ. αποφ. Αττικής: 47916/42311/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1187/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Χαλανδρίου (10) Με την υπ' αρ. 918/ απόφαση του Δημάρχου Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 5 του Ν. 4024/20Π καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ' αρ. 13/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Αριστοδήμου, με βαθμό ΣΤ', από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο TE Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης του. (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Διαχ. Δήμου Χαλανδρίου: 21271/ ) (Αρ. απόφ. Αττικής: 47919/ 42313/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1187/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αθηναίων Με την υπ αριθμ /2012 απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 183 του Ν.3584/2007, του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ' αρ. 6/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια στον κλάδο TE Διοικητικού Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας. (11)

8 48184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων: / ). (Αρ. απόφ. Αττικής: 47665/ 42104/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1187/Γ/ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού. (12) Με την αριθμ. 294/2012 απόφαση του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων Καματερού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/ 2011, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ' αρ. 17/2012 πρακτικό) μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου, ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας. Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. (Αρ. απόφ. Αττικής: 48075/ 42458/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1187/Γ/ (13) *Μεταφορά θέσης του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα». Με την αριθμ. 78/2012 απόφαση του Προέδρου του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 101 & 217 του Ν.3584/07 και το άρθρο 280 του Ν. 3582/ 2010, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αθηνών (πρακτικό υπ. αριθμ. 5/2012), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΥΕ 16 Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρείου με βαθμό Ε' στον κλάδο ΔΕ 32 Μαγείρων (λόγω απόκτησης εμπειρίας), με μεταφορά της θέσης της, στον ίδιο βαθμό και με την ίδια σχέση εργασίας. (Αρ. βεβ. Δημ. Παιδ. Σταθ. Βύρωνα: 1914/ ) (Αρ. απόφ. Αποκεντρ. Διοικ. Αττικής: 48077/42459/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1187/Γ/ Αριθμ. απόφ. 326/2012 (14) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 146/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 31η/ θέμα 10ο) Έχοντας υπ όψιν: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 198 και 199 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2) Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α του Π.Δ. 331/1996 «Σύσταση και λειτουργία αμιγών Νομαρχιακών και Δι ανομαρχιακών Επιχειρήσεων από τις Νομ. Αυτ/σεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα». 3) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3325/ Β / ) «Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων». 4) Την υπ αριθμ. 66/2000 απόφαση του Νομαρχια κού Συμβουλίου Πειραιά (ΦΕΚ 1099/Β / ), που αναδημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1506/Β / «Σύσταση Οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω νυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ ΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Αναδημοσίευση)». 5) Την υπ αριθμ. 146/2012 απόφαση του Περιφερεια κού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1890/Β / ) «Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της αμιγούς νομαρ χιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Πολιτιστικός & Επιμορφωτικός Οργανισμός Νομαρχίας Πειραιά». 6) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / εισή γηση της Αντιπεριφερειάρχου σε θέματα Οικονομικά Λ. Βασιλάκου. 7) Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει: Τροποποιεί την υπ αριθμ. 146/2012 απόφαση του Πε ριφερειακού Συμβουλίου Αττικής και συγκεκριμένα την παράγραφο 4, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «4) Η αμοιβή για κάθε ένα εκκαθαριστή ορίζεται σε 1000,00 ευρώ μηνιαίως για όσο χρονικό διάστημα χρει αστεί μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης και όχι περισσό τερο από ένα (1) έτος από την εγκατάστασή τους στον «Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό Οργανισμό Νομαρχίας Πειραιά». Οι εκκαθαριστές μπορούν κατά περίπτωση να ορίζουν Δικηγόρο και Λογιστή, εφόσον κρίνεται ανα γκαίο, των οποίων η αμοιβή θα καθορίζεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής». Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. 305/2012 (15) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμ βούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για την εφαρμο γή των διαδικασιών του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977). ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 30η/ θέμα 2ο) Έχοντας υπ όψιν: α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α 29.9/ ) «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 282 παρ. 1α, 176 και 163. γ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α 90) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. δ) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ /3034/ εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Δ. Κατσικάρη. ε) Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει: Τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του «Εργοδότη» κατά την έννοια του Ν. 716/1977 «Περί μητρώου μελετη τών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών (Α 295)» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, για τις απαιτούμενες ενέργειες ολοκλήρωσης της εκπόνησης των μελετών που έχουν ανατεθεί με τον παραπάνω νόμο. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Αριθμ. απόφ. 325/2012 (16) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 145/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 31η/ θέμα 9ο) Έχοντας υπ όψιν: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 198 και 199 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2) Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α του Π.Δ. 331/1996 «Σύσταση και λειτουργία αμιγών Νομαρχιακών και Δι ανομαρχιακών Επιχειρήσεων από τις Νομ. Αυτ/σεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα». 3) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3325/Β / ) «Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων». 4) Την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Πειραιά (ΦΕΚ 299/Β / ) «Σύ σταση οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ». 5) Την υπ αριθμ. 145/2012 απόφαση του Περιφερεια κού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1890/Β / ) «Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της αμιγούς νο μαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Νομαρχίας Πειραιά». 6) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / εισή γηση της Αντιπεριφερειάρχου σε θέματα Οικονομικά Λ. Βασιλάκου. 7) Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει: Τροποποιεί την υπ αριθμ. 145/2012 απόφαση του Πε ριφερειακού Συμβουλίου Αττικής και συγκεκριμένα την παράγραφο 4, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «4) Η αμοιβή για κάθε ένα εκκαθαριστή ορίζεται σε 500,00 ευρώ μηνιαίως και για έξι (6) συνολικά μήνες από την εγκατάστασή τους στον «Αθλητικό Οργανισμό Νομαρχίας Πειραιά». Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ *Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. (17) Με την αριθ. 6166/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 74 του Ν. 3528/2007 και των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/ 2011 μετατάσσεται η υπάλληλος του Νοσοκομείου Δι δυμοτείχου Κούκου Θεοδώρα του Κων/νου κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (συνιστώμενη προσωποπαγή), σε αντίστοιχη θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας ΤΕ Νο σηλευτριών των με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της και βαθμό ΤΕ Ε ΜΚ2. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε/Υ.Υ. 6721/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1173/Γ/ Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (18) Στην αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μακεδονίας Θράκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2589/ τ.β, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 41117, στη περιεχόμενα, στήλη β, περιε

10 48186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χόμενο 20, στίχους 18, 19 εκ των κάτω, καθώς και στη σελίδα 41124, στήλη β, στίχους 14, 15 εκ των άνω, διορ θώνεται το λανθασμένο «...του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΣΑΪΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ...» στο ορθό «...από ανή λικο τέκνο αλλοδαπών, που έχει συμπληρώσει εξαετή φοίτηση σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα υπό στοιχεία ΣΑΪΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ..». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

11

12 48188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα