Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 986 EKK H IA εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 KPIΣH KAI A Π O - KO ΛO K Y N Θ Ω Σ H ; TΩN IAΛO ΓΩN * «Σ ς ε χοµαι τώρα πο τελειώνουν ο π λεµοι ν ε στε ε τυχισµένοι µέσα σ ε ρήνη. Oλοι ο θνητο π δ κα πέρα ν ζήσουν σ ν νας λα - ς, µονιασµένος γι τ ν κοιν προκοπή. N χετε τ ν O κουµένη γι πατρίδα σας, µ ν µους κοι - ν ο ς, που θ κυβερνήσουν ο ριστοι νεξάρτη - τα π τ φυλή. ν χωρίζω το ς νθρώπους, πως κάνουν ο στεν µυαλοι, σ Eλληνες κα β α ρ β ά ρ ο υ ς. ν µ νδιαφέρει καταγωγ τ ν πολιτ ν ο τε ράτσα πο γεννήθηκαν. Tο ς κα - Tο Σεβ. Mητροπολίτου Hλιουπ λεως κα Θείρων ρος κ. Aθανασίου Παπ ταµερίζω µ µοναδικ κριτήριο τ ν ρετή... A ν ποτ σ ς παρουσιασθο ν διαφορές, δ ν θ κατα - φ γετε στ πλα, παρ θ τ ς λ σετε ε ρηνικά... τ Θε δ ν πρέπει ν τ ν χετε σ ν α ταρχικ κυ - β ε ρ ν ή τ η, λλ σ ν κοιν πατέρα λων, στε διαγωγή σας ν µοιάζει µ τ ζω πο κάνουν τ δέλφια µέσα στ ν ο κογένεια... ( Aπ τ ν ρκο το Mεγαλέξανδρου, O Π I Σ, 324 π.x.). Παναγιώτατε Πάτερ κα έσποτα, Σεβασµία τ ν Iεραρχ ν χορεία, Aγαπητο A δ ε λ φ ο ί, H Aγία το Xριστο Mεγάλη Eκκλησία ορτάζει σήµερον, ν πάσ η σεµν τητι κα ν µέσ ω Aποκαλυπτικ ς σηµαδολογίας συµπαντικ ν γ ε γ ο ν τ ω ν, τ ν Θρονική Tης πέτειο πρ ς τιµ ν το Iδρυτο A τ ς Aγίου Aποστ λου A ν δ ρ έ ο υ το Πρωτοκλήτου. Tο µαίµονος δελφο κα Iδρυτο τ ς πρεσβυτέρας Pώµης Πέτρου το * Λ γος κφωνηθε ς τ ν 30 ν Nοεµβρίου 2001, κατ τ ν ορτ ν το Aγίου Aνδρέου το Πρωτοκλήτ ο υ, στ ν Πάνσεπτο Πατριαρχικ Nα το Aγίου Γεω ρ γ ί ο υ. Π ρ ω τ ο κ ο ρ υ φ α ί ο υ.kα νδ µυχος A τ ς χαρά, παυξάνονται π τ ν παρουσία κα πάλιν τ ς πισήµου Aντιπροσωπείας τ ς Π ρ ο κ α θ η µ έ ν η ς τ ς Aγάπης στ ν Roma aeterna. H παρουσία µως α τή, ε δικ σήµερον, δ ν πληρο µ ς µ νον χαρ ς, λλ κα λπίδος, κ α θ τι κφράζει, ρ α τ ς, τ ν σταθερ πιµον κα τ ς πρεσβυγενο ς Aδελφ ς στ ν πορεία το ιαλ γ ο υ. Tί κα ν δηγε τ ν Πανίερον το τον A µ β ω- να ν προβληµατισθε π ν ς καιρίου θέµατος, τ πο ον διασαλε ει π καιρο τ ς διαχριστιανικ ς κα διαθρησκειακ ς σχέσεις: T ν κρίση τ ν Θεολογικ ν ιαλ γων κα τ ν π ο - κ ο λ ο κ ν θ ω- ση; (κατ Σενέκα) α τ ν, τ.. τ ν προσπάθεια περβάσεώς της. E π ι τ ρ έ ψ α τ ε, π ά ν τ ω ς, προτο τεθε ρεαλιστικ ς κα ν πάσ η ε λικρινεί α, δάκτυλος π το τ που τ ν λων, ν γίνει σ ντοµος κα διαχρονικ ναφορ στ ς διαχριστιανικ ς κα διαθρησκειακ ς ξελίξεις. Γνωστ ς τυγχάνουν στ ν στορία τ ς O κουµενικ ς Kινήσεως α Πατριαρχικα κα Συνοδικα Eγκ κλιοι το 1902 κα Λογικ δ συνέχεια κα συνέπεια τ ν πρωτοβο λων το των νεργει ν τ ς Πρωτοθρ νου Eκκλησίας, ς παραδοσιακο Kέντρου ιακονίας κα Eν τητος, π ρξεν Eγκ κλιος το 1920 πρ ς τ ς πανταχο Eκκλησίας το Xριστο. E ναι σ ν ν σπείροντο τ τε, π ρ ο φ η τ ι κ ς, ο σπ ροι µι ς νέας ποχ ς στ ν στορία τ ς E κ κ λ η σ ί α ς, ποία προσέδωσε στ ν K α ώνα τ ν χαρακτηρισµ α ν το ο κουµενισµο, µ παράµετρες σφαλ ς παγκ σµιες κα διαθρησ κ ε ι α κ έ ς. Γνωστ ς πίσης ε ναι ο παφ ς το O κουµενικο Πατριαρχείου µ το ς γέτες τ ς π δρυσιν Kινήσεως Πίστις κα T ά ξ ι ς, πως µ το ς τ ς Zω ς κα Eργασίας. Kα τ θέµατα α τ προχωρο σαν γενικ µ

2 εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 EKK H IA 987 τ συµβολ κα συνεργασία τ ν κατ τ πους Xριστιανικ ν Eκκλησι ν κα Oµολογι ν, π α ρ τ µφιλοχωρο ντα ποικίλα µπ δια. Στ χρονικ µως διάστηµα µέχρι τ ν µέσων το K α ώνα, ξέσπασαν δ ο βασικ στορικ γεγ ο ν τ α : O A κα B Παγκ σµιος Π λεµος, µ συνέπειες τροµακτικ ς γι το ς πληθυσµο ς τ ς γηραι ς πείρου, κα χι µ νον. Mετ δέ, ς συνήθως, νεφανίσθησαν προσπάθειες µεταµελείας γι τ γεν µενα, π ο σ χ έ σ ε ι ς περ µ παναλήψεως το βροτολοιγο το του κα µελανοκηλιδικο γι τ ν στορία τ ς νθρωπ τητος παρελθ ντος, κα τ τοια τα. Kα τ παρ µοια σενάρια φαίνεται τι θ παναλαµβάνοντ α ι, να πληρωθε τ ρηθ ν π το Hροδ του: Πατ ρ τ ν πάντων π λεµος. Συγχρ νως µως παρουσιάσθησαν, πάλιν ς σ υ ν ή θ ω ς, κα φων ς ραµατιστ ν κα δεολ γων, γι τ δ µηση ν ς νέου κ σµου ε ρήνης κα δελφοσ νης µεταξ τ ν λα ν, κα τ ν Xριστιανικ ν Eκκλησι ν. Eτσι δηγήθηµεν στ ν κατ τ 1948 δρυση το ΠΣE. Mεγάλος σφαλ ς π ρξε, τ τ ε, νθουσιασµ ς γι τ ν κοιν προσπάθεια να π ά ν - τες ν σιν ( I ω. 17, 21 ). Mεγάλοι π ρξαν ο ο κ ο υ µ ε ν ι σ τ έ ς,ο πο οι τ τε ξ ε κ κ ο λ ά φ θ η σ α ν πωσδήποτε κα κ το κλίµατος τ ς ποχ ς. K α µεγάλη ναµφιβ λως π ρξε συµβολ το διεκκλησιαστικο το του O ρ γ α ν ι σ µ ο, στ ς διαχριστιανικ ς σχέσεις, κα πο ος πετ πωσεν νεξίτηλα τ ν σφραγίδα του στ ν στορία κα τ θεολογία τ ν Eκκλησι ν κα Oµολογι ν κατ τ ν K α ώνα. Mέσα σ α τ µπορο ν ν ναφερθο ν: H λληλογνωριµία µεταξ τ ν διαλεγοµένων µ ε ρ ν, θεολογικ ργασία, ποία χι σπάνια δήγησε στ ν ρση παρεξηγήσεων κα παρερµηνει ν, στ ν ποσαφήνιση θέσεων, στ σ γκλιση π ψεων κα σ θετικ ς λληλοεπιδράσεις µεταξ τ ν Xριστιανικ ν Eκκλησι ν κα Oµολογι ν κα ποία ς κ το του δ ν µπορε ν µ ν µολ ο γ η θ ε, προσπάθεια πίλυσης κοινωνικ ν προβ λ η µ ά τ ω ν, διεκκλησιαστικ βοήθεια κα συνεργασία κ.. Eκτοτε παρ λθον πεντήκοντα τη. E σ β έ σ θ η- σαν ο πρ τοι νθουσιασµοί. A π ε θ α ν α τ ί σ θ η σ α ν ο µεγάλοι ο κουµενιστές. Aρχισε ν πικρατε µία προσγείωση κα νας ρεαλισµ ς π µέρους λ ω ν. Kα χι µ νον το το. Πολλο πεγοητε θησαν π τ ν πορεία τ ν ιαλ γων, ο πο οι δ ν µπ ρεσαν ν παρουσιάσουν ε σέτι µία δυνατ χειρονοµία ρατ ς ν τητος, ρχισαν ν νυποµονο ν κα ν διακατέχονται π νευρικ τητα, ν µιλο ν κ µη περ τ ς πάρξεως θεολογικ ν τ ρ ο µ ο κ ρ α τ ν, παραθεωρο ντες τι τ Σχίσµα µεταξ Aνατολ ς κα σεως λαβε χώραν πρ 1000 τ ν. Eπ πλέον δ ρισµένοι διετ πωσαν κα γι τ ν σ γχρονη O κουµενικ Kίνηση χαρακτηρισµο ς κιστα κολακευτικο ς, πλ ν µως ο χ παντελ ς τέκµαρτους, π ω ς : Aπώλεια τ ς ο κουµενικ ς µνήµης, ο κουµενικ ρχαιολογία, ο κουµενικ ς χειµών, ο κουµενικ κρίση, ο κ ο υ µ ε- νικ ς κάµατος κ.. Iδο π.χ. τ νέφερε πρ τ ν Pωµαιοκαθολικ ς Eπίσκοπος ν A στρί α π το προκειµέν ο υ : Σήµερον δ ν α ξάνει πιθυµία πρ ς ν τ η τ α, λλ φ βος πρ το λλου... A γ ω ν ί α,φ - β ο ς, ποµ νωσις ε ς τ δια, περιορισµ ς ναντι το λλου, το ξωτερικο, το ξένου, λ λ ε ι ψ ι ς ν ο χ ς, π ο κ λ ε ι σ τ ι κ τ η ς, ν τ ι ο ι κ ο υ µ ε ν ι σ µ ς,φ ο ν- τ α µ ε ν τ α λ ι σ µ ς, σ κ ο τ α δ ι σ µ ς, συνιστο ν τ ν βασικ διάθεση, ποία περ τ τέλη το K α νος, ε ναι ε ρέως διαδεδοµένη µεταξ τ ν Eκκλησ ι ν. Kα ρωτ κανε ς δικαίως: ιατί α τ στροφ ή ; T θέµα δ ν ε ναι πλο ν. Kα ο λ γοι πολλο κα ποικίλοι. Kα ο µ ν Oρθ δοξοι κα ρισµένες Προτεσταντικ ς Παραφυάδες, π ρ ο β ά λ λ ο υ ν, τι τ ΠΣE πεµακρ νθη το ρχικο προορισµο α το, πο ος το ν της τ ν Eκκλησι ν κα στράφη πρ ς κοινωνικά, πολιτικ κα πρακτικ προβλή- µ α τ α, µ µίαν ντονη τάση πρ ς συγκρητισµ, λληλοεξάρτηση π διαµφισβητο µενους συνασ π ι σ µ ο ς, κα διαπλοκ µ συµφέροντα κα συνδιασµο ς λλοτρίους τ ς φ σεώς του, τ.. τ ν διεθνοποίηση τ ς O κουµενικ ς Kινήσεως κα τ ν παγκοσµιοποίηση τ ς ο κουµενικ ς δέας. K α ε ναι γνωστ ς ο δυνηρ ς συνέπειες πο κολο θ η σ α ν.

3 988 EKK H IA εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 Ως κ το του δ χουν, δη π πολλ ν τ ν, ρισµένα α τήµατα (Desiderata) µ τ πο α σή- µερον σχολε ται σοβαρ E δικ Eπιτροπή γι τ ν πρ σκοπτο συµµετοχ τ ν O ρ θ ο δ ξ ω ν Eκκλησι ν στ ΠΣE. Πρέπει µως στ συνάφεια α τ ν λάβουµε π ψιν, τι κατ τ τελευτα α τη κα ο O ρ θ - δοξοι ρχισαν ν σχολο νται µ τ κ α υ τ κοινωνικ προβλήµατα τ ς σήµερον, πως τ ς ε ρ ή ν η ς, τ ς δικαιοσ νης, τ ς διατηρήσεως, τ ς δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ς, τ ν νθρωπίνων δικαιωµάτων, τ ς β ί α ς, τ ν προβληµάτων τ ν γυναικ ν, κ µη δ κα τ ν χ ντων δ θεν α τ νοµον χαρακτ ρα, ς τ ν τ ς Bιοηθικ ς, το θ περ δ ν ε ναι ρνητ ι κ ν, φ σον προκ πτει κ τ ς θεολογικ ς ρε ν η ς, κα στηρίζεται π τ ς Xριστιανικ ς πίστεως κα παραδ σεως. Eπίσης τι ο Θεολογικο ιάλογοι γίνονται κατ πιν ποφάσεων Πανορθοδ ξων ιασκέψεων, κτ ς το τι κάστη Eκκλησία ε σ λθεν λευθέρως κα βιάστως ε ς τ ΠΣE. E ν δ κα στ ς διαθρησκειακ ς ιασκέψεις θεµατολογία παρουσιάζει µµέσως κάποιαν κ ρ ί- σ ι ν, το το σφαλ ς φείλεται κα στ θεολογικ π βαθρο κ το ποίου κκινο ν ο διαλεγ µενοι κα τ πο ο το ς πιβάλλει ρισµένους, σ ω ς κα νυπερβλήτους, π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο ς. Πάντως κανε ς δ ν πρέπει ν παριθωριοποιε τ ν πίδρασιν τ ν ποικίλων µ θεολογικ ν παραγ ντων ε ς τ ν δηµιουργίαν τ ς κρίσεως. Kα ν µ ν το το προέρχεται κ λ γων πλ ς συνειδησιακ ν κα δεολογικ ν, τ τε ε ναι το λάχιστον σ υ γ γ ν ω σ τ ν. E ν µως π τ πρ σχηµα το το κρ πτονται λλοι σκοποί, ς σωτερικ προβλή- µ α τ α, τάσεις γεµονισµο, προσωπικ συµφέροντα κα πιδιώξεις, τ τε τ θέµα λαµβάνει τελείως λλας διαστάσεις. Kα το το σφαλ ς πρέπει ν χουν π ψει ο φονταµενταλιστα κα ο κπρ σωποι τ ς Aντι-O κουµενικ ς Θεολογίας, τ κάποια ντισώµατα α τ τ ς O ρ θ ο δ ο ξ ί α ς, κ α τ σ γχρονον Γέροντα Iεράρχην. Eπίσης δ ν πρέπει ν λησµον µεν, τι κα ο ιαµαρτυρ µενοι µ τ ν σειράν τους χουν κα α το τ προβλήµατα, τ ς νησυχίας κα τ α τή- µατά τους. Mετ λοιπ ν π λα α τ τίθεται τ ρώτη- µ α : Tί σηµαίνει τέλος πάντων κρίσις α τή; Tο τ ο σ η µ α ί ν ε ι, ν χι τίποτε λλο, το λάχιστον τ ν µετ π τ ση συνεργασία κα τ σας προσπαθεία ς, νάγκην ε συνείδητης προβολ ς τ ς ταυτ τητος κάστου. Tώρα γίνεται περισσ τερο κατανοητ ν, τι πάρχουν ρια, τι ρνησις τ ς ταυτ τητος δι τ ν πλειον τητα, δ ν ε ναι ο τε συγγνωσ τ ή, ρα ο τε ε κτέα. Kα το το πίσης πρέπει ν χουν π ψει τους ο δελφοί µας θεµελιοκράται. Kα τώρα ρχ µεθα ε ς τ πι γωνι δες ρώτ η µ α : E ναι δυνατ πέρβασις τ ς κρίσεως τ ν ι α λ γ ω ν ;Kα ν χι, καίτοι το το λως πελπι, τί θ πράξωµεν; Θ παγοποιήσωµεν το ς ιαλ γους θ το ς διακ ψωµεν; T µ νον το το µέσον νθρωπίνης µαρτυρίας κα πικοινωνίας. Θ πορευθ µεν πρ ς τ πίσω, ντ πρ ς τ µπρ ς; Kα πο ος θ ναλάβει τ ν ε θ νην α τήν; E ν µως ε ναι δυνατή, π ς θ πιτευχθε τ ο τ ο ;Kα χουν βέβαια π το προκειµένου π τ ν πολλ λεχθε, γραφε κα παναλαµβάνονται π ο κ α ρ δ ι ω τ ι κ ά,δίκην θεολογίας τ ς µαστίχας νευ δυστυχ ς βασικο ποτελέσµατος, ξ ε νοήτων ν πολλο ς ξωθεολογικ ν λ γων, τ ο θέµατος µοιάζοντος φαινοµενικ ς πρ ς τ τ ς συγχρ νου ατρικ ς, ποία πολλάκις διαγιγνώσκεται µ ν τ ς ν σου, µως δυνατε ε σέτι ν τ ν θ ε ρ α π ε σ ε ι. Oµως τελευταίως χουν ριφθε π το πεδίου το του ρισµέναι θέσεις, α πο αι φαίνεται, τ ι µπορο ν ν βοηθήσουν τ ν λην π θεσιν ς: ν της ν τ ποικιλί α κα συµπεφιλιωµένη διαφ ο ρ ε τ ι κ τ η ς. Λέγοµεν δ τι µπορο ν, δ ι τ ι µφ τεραι ναφέρονται ε ς τ θέµα τ ς µολογ ι α κ ς, θνικ ς κα πολιτισµικ ς ταυτ τητος, κ α χι τ ς κλωνοποιηµένης θεολογίας. Kαλ ν ν πάσ η περιπτώσει θ ε ναι, Iερ ς Aµβων ν παναλάβει µερικ π κε να πο λέχθησαν π το θέµατος το του µ τ ν παράκληση το λάχιστον τµηµατικο πο-βερµπαλισµο τους, κα δή: E ς κάθε φάσιν τ ς πικοινωνίας κα το ιαλ γου µεταξ τ ν Eκκλησι ν, δέον ν δεσπ ζουν α ρχα τ ς τιµι τητος, τ ς πευθυν τητος κα το µοιβαίου σεβασµο. ν πρέπει, κατ τα τα, ν πάρχει ε ς α τ ς καµία θέση γι διπλωµατία, µοιβα ες φιλοφρονήσεις κα µεσοβέζικες λ σεις.

4 εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 EKK H IA 989 E ναι πολ τως ναγκα ον α Eκκλησίαι, π ρ παντ ς λλου, τ πο ον σχετίζεται µ τ ν ιάλογ ο ν, ν καθαρίσουν τ ν ρίζοντα πάνω ε ς το ς τοµε ς τ ς ννοίας τ ν χρησιµοποιουµένων ρων. N καθορίσουν πακριβ ς τ ν θέσιν τους ς πρ ς τ ς σχέσεις α τ ν πρ ς τ ς λοιπ ς Eκκλησίας κα Oµολογίας. N διατυπώσουν σαφ ς τ ς θεολογικ ς τοποθετήσεις κα π ψεις τους π τ ν πιµάχων προβληµάτων, ναντι λων κείνων µ το ς ποίους διαλέγονται. E ς τ ν O κουµενικ ν Kίνησιν κα ε ς το ς ιαλ γους πρέπει ν λαµβάνονται προσεκτικ ς π ψιν α προϋποθέσεις, τ α τήµατα κα α νάγκαι τ ν π µέρους πλευρ ν, κα ν µελετ νται συστηµατικ ς, το θεολογικο προβληµατισµο τ ς Aγίας Γραφ ς κα τ ς Παραδ σεως διακατεχ ντων, ς κα λλοτε, τ ν πρώτην βαθµίδα ε ς λας τ ς διαδικασίας, κα µ περιθωρ ι ο π ο ι ο υ µ έ ν ω ν. A Eκκλησίαι κα Oµολογίαι, δέον ν ποφε γουν νεργείας, α πο αι τυγχάνουν νάδελφοι πέναντι τ ν λλων, ν µ προβαίνουν ε ς προβλη- µατικ ς µεταξ τους ρυθµίσεις, κα ν µ παναχωρο ν κ τ ν π κοινο ποφασισθέντων, δ ι τ ι πάντα τα τα συνιστο ν νασταλτικο ς, π ο λ λ ά κ ι ς µάλιστα νατρεπτικο ς παράγοντας ε ς τ ν πορείαν τ ν ιαλ γων. Kατ τα τα ε ναι παραίτητον ν διορθώνουν τ λάθη το παρελθ ντος. Πρέπει ν πα σει τ ε κολον πνε µα το κοσµικο γεµονισµο, τ ς κηδεµονε σεως, τ ς παγορε σεως κα τ ν ποικίλων συµφερ ντων, νοοτροπία τ ς α τάρκειας κα α ταρέσκειας µεταξ τ ν Eκκλησι ν κα Oµολογι ν, γ ε ν ι κ ώ τ ε ρ ο ν δ τ ν Θρησκει ν, κα ν πικρατήσουν α δέαι τ ς ε ρήνης, δ ι κ α ι ο σ ν η ς, γάπης κα ν τητος, στε ν δίδουν α τα τ παράδειγµα ε ς τ ν λλοπρ σαλλο κ σµο µας. A Eκκλησίαι φείλουν ν κ α τ α ν ο ή σ ο υ ν, τι ε ναι πλέον ναγκασµέναι ν ζο ν µία µ τ ν λλην, µάλιστα δ µία γι τ ν λ λ η ν, φο κοιν ς ε ναι σκοπ ς των, π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο- µέναι κυρίως ε ς τ ν πνευµατικήν τους ποστολή, κα τ ς ποχρεώσεις τους, α πο αι πορρέουν π α τ ή ν. Oφείλουν χι µ νον ν διδάσκουν, λλ κα ν κο ουν το ς λλους, κα ν σταµατήσουν τ ν διάλογον τ ν κωφ ν. Kατ τ ν διεξαγωγ ν τ ν ιαλ γων δέον ν καταβάλλεται προσπάθεια πρ ς διαφώτισιν το πιστο λαο το Θεο, στε ο τε κ ν ν δ ναταί τις ν διανοηθε, τι κάποιοι το λάχιστον ιάλογ ο ι, µπορο ν ν ποβο ν π α ρ ε λ θ ο ν τ ο λ ο γ ι κ ο κα φηρηµένου χαρακτ ρα φληναφήµατα διαπρεπ ν κα µ κπροσώπων τ ς Θεολογίας κα µ ν ο ν, τοσο τω µ λλον φ σον ποσκοπο ν ε ς τ ν πραγµάτωσιν τ ς ντολ ς το Kυρίου ν α πάντες ν σιν, ποία προϋποθέτει τ ν ποδοχ τ ν ποτελεσµάτων (Reception) τ ν ιαλ γ ω ν. Eπ π σι δ το τοις κα πάλιν θ µπορο σε κανε ς ν ρωτήση: Mήπως ε ς τ ν O κουµενικ ν K ί ν η σ ι ν,ε ς το ς ιαλ γους κα ε ς τ ΠΣE χρειαζ µεθα νέα ράµατα; Kα το το, δι τι στέρεψαν α τ κατ πιν ν ς πεντηκονταετο ς ργώδους µ χ θ ο υ! Kατώρθωσε Γ Γενικ Συνέλευσις το Π Σ E ν H a r a r e, µετ π τ ς µακροχρονίους προετοι- µ α σ ί α ς, κα τ ς νέας δοµ ς τ ς ποίας προσεπάθησαν ν δώσουν ε ς τ ν Oργανισµ ν α τ ν, ν δηµιουργήσει να νέο ραµα; Π α ν α γ ι ώ τ α τ ε, H O κουµενικ Kίνησις κα ο Θεολογικο ιάλογοι πιτραπήτω ν παροµοιωθο ν σχηµατ ι κ ς,µ δ ο παραλλήλους γραµµάς, α πο αι κινο νται δι µέσου τ ς στορίας. A παράλληλαι µως γραµµα ς κ τ ς φ σεως των, κινο νται πρ ς τ πειρον, τ ν α ωνι τητ α. Σ υ µ π ο ρ ε ο ν τ α ι,σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν,σ υ ζ ο ν. K ά π ο- τε συγκλίνουν πρ ς λλήλας περισσ τερον λιγ τ ε ρ ο ν, νδεχοµένως µως κα τελείως, περ κα π ε υ χ µ ε θ α. Oπως κριβ ς κα ο νθρωποι ε ς τ ς σχέσεις τους, κα ο πο οι δηµιο ργησαν το ς ιαλ γους. «Hδη δ κατανηλωµένων κα διαγεγραµµένων σχεδ ν πάντων τ ν Bασιλικ ν Περδίκκας Σεαυτ δέ ε πεν Bασιλε, τί καταλείπεις; το δ φήσαντος τι τ ς λπίδας ο κο ν φη κα µε ς το των κοινωνήσοµεν ο µετ σο στρατευ µενοι (Πλουτάρχου, Bίοι Παράλληλοι, A λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ). A µ ή ν.

5 990 EKK H IA εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11

6 εκέµβριος 2001, Aριθµ. 11 EKK H IA 991

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Mάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 377 Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αφίχθηκε τ ν Παρασκευ 4 Μα ου 2001, στ ν Α θ ή ν α, κατ πιν προσκλήσεως το Προέδρου τ ς Ελληνικ ς ηµοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα