ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Περίληψη Χοpόλομπος Κολύμπολης Ερευνητής ΙΟΒΕ Επιστημονικός Συνεpyότης Τ.Ε.Ι. και ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να προσδιορίσει το ύψος της ιδιωτικής αθλητικής δαπάνης στην Ελλάδα που προκαλείται από την αθλητική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Γίνεται μια μακροοικονομική και μια μικροοικονομική προσέγγιση του θέματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το σύνολο των εξόδων των νοικοκυριών το 1994 για αθλητικά αγαθά και υπηρ ε σίε ς ανερχόταν σε 208,2 δισ. δρχ. περίπου. Από αυτά περίπου 71,1 δις. δρχ. ξοδεύτηκαν για αθλητικά αγαθά. Ενώ γύρω στα 137,1 δις. δρχ. ξοδεύτηκαν για αθλητικές υπηρεσίες. Εάν συγκρίνει κανείς το σύνολο των αθλητικών δαπανών των νοικοκυριών με το σύνολο της καταναλωτικής δαπάνης προκύπτει ότι 1,1 % το έτος 1994 αντιστοιχεί στην αγορά αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Περίπου στο ίδιο ύψος κυμαίνονται οι συνολικ έ ς δαπάνες για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Κατά μέσο όρο δαπάνησε το 1994 το κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες περίπου δρχ. Εάν οι δαπάνες αυτές εξετασθούν βάση κοινωνικοδημογραφικών κριτηρίων, παρουσιάζουν αποκλίσεις από αυτόν το μέσο όρο. Οι νεότερες η λ ικ ί ε ς μ ε ταξύ 35 και 44 χρονών ξοδεύουν τα περισσότερα για τον αθλητισμό σε σύγκ ριση μ ε τις άλλες ηλικίες. Από την άλλη πλευρά όσο αυξάνεται το εισόδημα του νοικοκυριού τόσο αυξάνονται και τα έξοδα στον αθλητισμό. Ενώ σε σχέση με το επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού φαίνεται ότι οι επιστήμονες, υπάλληλοι γραφείου, διευθύνοντες ή ανώτερα διοικητικά στελέχη ξοδεύουν περισσότερα για αθλητισμό από ό,τι οι τεχνίτες - εργάτες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί. Abstract The aim of this project was to determine the cost of the private Sport expense ίη Greece. Which is caused from the demand for Sport goods and services. We have a macro economical approach and a micro economical one. The results of this research show that the total account of the expense in 1994 for Sport goods and services are about 208,2 billion drs. From this 71,1 billion drs. were for Sport goods and 137,1 billion drs. for services. If someone compares the arnount of the Sport expenses in household with the total amount of the consumption, he' 11 find out that 1,1 % in 1994 is equivalent with the purchase of Sport goods and services. This level is the same of the expenses for books, newspapers and magazines. Οη average every household in Greece spent buying Sport goods or services about drs. ίη Of course these expanses have some deviations when we study then according to social-demographic criterions. Ιη ages between people spend more ίη comparison with other ages. Οη the other hand the expanses for Sport increase as the income of a family is increased. According to the profession we can see that scientists, clerks, directors or managers spend more than technicians, workers, farmers or vets. Λέξεις κλειδιά: νοικοκυριά, αθλητικά αγαθά, αθλητικές υπηρεσίες, κοινωνικό-δημογραφικά κριτήρια. 141

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΙ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΙ- ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ -Τεύχος 4 (2003), Αθλητική Ιδιωτική Δαπάνη Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι τα νοικοκυριά τη ς Ελλάδος και τα έξοδά τους για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες. Σαν τέτοιου είδους έξοδα χαρακτηρίζονται εκείνα που προκαλούνται από την αθλητική ζήτηση.< 1 ) Επειδή τα στοιχεία που υπήρχαν στην διάθεση του συγγραφέα από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) δεν επαρκούσαν για μια πλήρη στατιστική αξιολόγηση από την πλευρά της ζήτησης (των καταναλωτών), η παρούσα έρευνα βασίζεται κυρίως σε στοιχεία από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή στα έσοδα των διαφόρων φορέων και εταιρειών που προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες, ένα μέρος των οποίων αντικατοπτρίζει τα έξοδα των νοικοκυριών γιc:e αυτήν την κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην ΕΟΠ της ΕΣΥΕ δεν κωδικοποιούνται οι δαπάνες για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες ξεχωριστά από τις υπόλοιπες δαπάνες των νοικοκυριών. Π.χ. κάτω από τον κωδικό 933 καταγράφονται οι δαπάνες για στοιχήματα, Προ Uο, Λόττο, κλπ. εκτός των ιπποδρομιακών στοιχημάτων που συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 753, Σύμφωνα με την οριοθέτηση των αθλητικών δαπανών στην κατηγορία «Αθλητικά στοιχήματα» (βλέπε κατηγορίες αθλητικών δαπανών σελ. 145) συμπεριλαμβάνονται μόνο τα στοιχήματα τα οποία σχετίζονται με τον αθλητισμό, δηλαδή το Προ-Πο και τα ιπποδρομιακά στοιχήματα. Άρα οι τιμές που μας δίνει η ΕΟΠ της ΕΣΥΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, διότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές για αυτήν την κατηγορία αθλητικών εξόδων των νοικοκυριών επειδή περιλαμβάνουν και τα υπόλοιπα στοιχήματα τα οποία δεν θεωρούνται αθλητικά (π.χ. Λόττο). Μεθοδολογία Η έρευνα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζονται σαφώς σε κατηγορίες οι αθλητικ ές δαπάνες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ώστε να διαχωρίζονται ξεκάθαρα ανάμεσα στα υπόλοιπα έξοδα των νοικοκυριών. Στο δεύτερο μέρος υπολογίζονται τα έξοδα των νοικοκυριών που προκαλούνται από την αθλητική ζήτηση, από το σύνολο εσόδων των διαφόρων φορέων (αθλητικών οργανισμών, κράτους και επιχειρήσεων) που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό.ί 2 ) Οι δαπάνες των νοικοκυριών για αθλητικά αγα- 142 (1) Αναλυτικά σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται σαν αθλητικά βλέπε Papanikos, (1993). The economics of sport actiνities: Αη oνerνiew. Άθληση & Κοινωνία Περ ιοδικ6αθλητικής Επιστήμης, 7: 6-16 και Weber, W., Schnieder, C., Kortlϋke, Ν., Horak, Β. (1995). Die wirtschaftliche Bedeutung des Sports. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag. (2) Πρ έπε ι να σημειωθεί ότι υπήρχε ακόμη μια δυνατότητα - όπου κα ι έγιν ε προσπάθεια -να βρεθούν στοιχεία για τις καταναλωτικ ές δαπάν ες των ιδιωτικών νοικοκυριών στον αθλητισμό μέσω των διαφόρων εταιρειών που εκπονούν έρευνες αγοράς για τη διαπίστωση του προφίλ των καταναλωτών. Δυστυχώς τ έτοιου είδους στοιχεία δεν υπήρχαν. Οι ελάχιστες έρευνες που τέθηκαν στη διάθεση του συγγραφέα δεν περιελάμβαναν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα έξοδα των νοικοκυριών για τον αθλητισμό.

3 CHARALAMPOS KOLIMPALIS REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Να 4 (2003), θά και υπηρεσίες εξετάζονται σε μακροοικονομικό< 3 ) και μικροοικονομικό< 4 ) επίπεδο. Επίσης, στο σημείο αυτό της έρευνας, συγκρίνονται οι τιμές από την πλευρά της ζήτησης για πέντε κατηγορίες αθλητικών εξόδων με τις τιμές που προκύπτουν από την μεριά της προσφοράς, και κατ~:e επέκταση γίνεται ανάλυση για το ποια τιμή είναι η επικρατέστερη. Στο τρίτο μέρος της έρευνας συντίθενται οι δαπάνες για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών και ακολουθεί η ανάλυση τους βάσει κοινωνικο-δημογραφικών κριτηρίων. Επειδή τα στοιχεία που υπήρχαν για τις περισσότερες κατηγορίες εξόδων των νοικοκυριών προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικροοικονομικό μοντέλο ανάλυσης μόνο εάν ξεκινήσει κανείς από το σύνολο των αθλητικών εξόδων των νοικοκυριών. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση, αναφορικά με τα έξοδα των ιδιωτικών νοικοκυριών, παρουσιάζουν μόνο μέσους όρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή των νοικοκυριών σε αθλητικές δραστηριότητες. (S) Οικονομικά στοιχεία από την πλευρά της προσφοράς, για την εκπόνηση της μελέτης, συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες. Όπου δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν στοιχεία, στάλθηκαν ερωτηματολόγια και έγιναν επί τόπου συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν στοιχεία από: τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, τη Φίλιππο Ένωση, την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α) [σημερινή Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)], τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.), τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), τον ICAP, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) [σημερινό Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.)], την Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Κ.) [σημερινό Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρι- (3) Μακροοικονομία είναι η επιστήμη που εξετάζει τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από την οικονομική συμπεριφορά στο σύνολο μιας οικονομίας όπως π. χ. τη ροή των χρημάτων, το εθνικό εισόδημα, τον πληθωρισμό, το εξωτερικό εμπόριο. Η εξέλιξη της οικονομίας ως σύνολο είναι επίσης αντικείμενο της μακροοικονομίας όπως π.χ. η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη. (4) Μικροοικονομία είναι η επιστήμη που ασχολ είται με τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και του κράτους καθώς και μ ε τις σχέσεις ανταλλαγής ανάμεσα στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κράτος. (5) Η μέθοδος, αυτή αποδείχθηκε μοναδική για την εκτίμηση του μέσου όρου εξόδων των ιδιωτικών νοικοκυριών μια και δε διέθετε η ΕΣΥΕ κάποια εκτενέστερη έρευνα από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν τέτοια στοιχεία. Βλέπε επίσης Stobe, Α. (1991). Mίkroδkonomίk. Berlin: Springer Verlag, σελ. 31, «... αληθή μακροοικονομικά συμπεράσματα δεν μπορούν να αποτελέσουν γραμμή για εξαγωγή μικροοικονομικών συμπερασμάτων». 143

4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠ/θΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), κών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.)]. Ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 429 ξενοδο χεία όλων των κατηγοριών από σύνολο 880 που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις (τουλάχιστο μία πισίνα), σε 74 Ασφαλιστικές Εταιρείες από σύνολο 124 που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες (34), στην Ε.Π.Α.Ε., στην Ε.Σ.Α.Κ., στον Ο.Δ.Ι.Ε., στον Ο.Π.Α.Π., στην Ε.Ο.Α., στη Φίλιππο Ένωση και σε 20 τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όλα τα στοιχεία αξιολογήθηκαν σχολαστικά και καταγράφηκαν σε 387 σελίδες. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία των φορέων που προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα της διδακτορικής διατριβής του Κολύμπαλη, Χ., σελ Επίσης, θεωρήθηκε από το συγγραφέα σωστό, με τη μορφή υποσημειώσεων να αναφέρονται τα ακριβή σημεία από όπου προέρχονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα έρευνα. Μέρος Α' Διαχωρισμός - κατηγοριοποίηση των αθλητικών εξόδων Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία δόθηκε απάντηση στο ερώτημα της κατηγοριοποίησης των αθλητικών εξόδων για πρώτη φορά από το Rodgers (1978)< 6 J. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά χωρίσθηκαν οι αθλητικές δραστηριότητες σε τέσσερις κατηγορίες. Η κατασκευή και η προσφορά των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίστηκε παράλληλα ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένας πιο λεπτομερής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων των εταιρειών στον αθλητισμό δόθηκε αργότερα από μια γερμανική έρευνα στην οποία χωρίσθηκε η άμεση και έμμεση οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο αθλητισμό σε δυο μεγάλες κατηγορίες<7): α) στην ενεργή εξάσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων, και β) στην παθητική κατανάλωση στον αθλητισμό Η άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και προώθηση αθλητικών ειδών όπως επίσης και με διάφορες υπηρεσίες π.χ. αθλητικά ταξίδια, αθλητικές ασφάλειες, υπηρεσίες μεταφοράς προς το χώρο άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και με την αθλητική υποδομή. Η παθητική αθλητική κατανάλωση συνδέεται με τα Μ.Μ.Ε, τη διαφήμιση και τα αθλητικά στοιχήματα. 144 (6) Βλέπε Παπανίκος F. (1996). Οικονομική ανάλυση του Αθλητισμού. Στο: Παπανίκος Γ. (Εκδ.). Αθλητισμ6ς Μάνατζμεντ - Μάρκ ετινγκ - οικονομικά, σελ , Αθήνα: εκδόσε ις ΤΕΛΕ ΘΡΙΟΝ, σελ. 29. (7) Βλέπε Weber et al (1995), σελ. 151.

5 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Βάσει αυτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τη δεδομένη κυκλοφορία χρηματικών ποσών και αγαθών στον αθλητισμό ανάμεσα στα νοικοκυριά και τους οικονομικούς κλάδους (κράτος, αθλητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις), μπορεί κανείς να χωρίσει τις αθλητικές δαπάνες στις παρακάτω κατηγορίεςί 8 ): 1. Δαπάνες για εισι τήρια αθλητικών αγώνων και εκ δηλώσεων 2. Δαπάνες για ε ισφορ ές μέλους αθλητικών σωματείων και χρήση μη κ ερδοσκοπικών χώρων άθλησης (εθνι κά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρομίας κλπ. ) 3. Δαπάνες για μεταφορά προς το χώρο άθλησης 4. Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδησης 5. Δαπάνες για αγορά αθλητικών μηχανημάτων 6. Δαπάνες για αθλητικά στοιχήματα 7. Δαπάνες για αθλητικές ασφάλε ι ες 8. Δαπάνες για αθλητικές διακοπές 9. Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια 10. Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλιογραφίας 11. Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων) Άλλες έρευνες σχετικές με τις δαπάνες των νοικοκυριών για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες στην Ελλάδα ΚΕΠΕ, (1994) ( 9 ) δεν υιοθετούν όλες τις κατηγορίες εξόδων όπως αυτές αναγράφονται πιο πάνω. Πρέπει να σημειω θεί ακόμη ότι αντίστοιχες μελέτες στην Ευρώπη (Γερ μανία < 10 ), Αγγλία< 11 )) συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών που αφορούν τον αθλητισμό με τον ίδιο τρόπο - όπως γίνεται στην παρούσα έρευνα - και τις κατατάσσουν σε μία από τις παραπάνω έντεκα κατηγορίες. (8) Βλέπε επίσης Woll, Α. (1990). Allgemeίne Volkswίrtschaftslehre. Mϋnchen: Oldenbourg Verlag, σελ. 60 και Weber et al (1995), σελ. 79. (9) Αναλυτικά βλέπε ΚΕΠΕ, (1994). Οικονομία και αθλητισμός. Αθήνα (αδημοσίευτη έρευνα): ΚΕΠΕ. (10) Weber, W., Schnieder, C., Kortlίike, Ν., Horak, Β. (1995). Die wirts c haftlίche Bedeιιtung des Sports. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag. (11) Henley Center For Forecasting (1986). The Economic Impact & Importance of Sport in the UΚ. Sports Council, United Kingdom 145

6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Μέρος Β' Συνολική αθλητική δαπάνη - Μακροοικονομική προσέγγιση (Τζίρος των επιχειρήσεων) Από την ανάλυση που έγινε, προέκυψε ότι ο τζίρος των εταιρειών από την προσφορά αθλητικών προϊόντων και αγαθών ανερχόταν το 1994 σε 281,6 δισ. δρχ. περίπου< 12 >. Πίνακας 1.: Έσοδα των διαφόρων οικονομικών κλάδων και εταιρειών που παρουσιάζουν δραστηριότητα στο χώρο του αθλητισμού το 1994 σε εκ. δρχ. χωρίς ΦΠΑ. Τζίρος από: εκ. δρχ. ι _ Έσοδα των ιδιωτικών γυμναστηρίων από νέες εγγραφές και εισφορές μελών Έσοδα των επιχειρήσεων παραγωγής αθλητικών ειδών ενδυμασίας, υπόδησης και οργάνων από πωλήσεις σε: - επιχειρήσεις στο εξωτερικό Έσοδα των μεγαλεμπόρων και εισαγωγέων Έσοδα του λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών ενδυμασίας, υπόδησης και οργάνων από πωλήσεις σε: - νοικοκυριά αθλητικούς οργανισμούς κράτος 300 Έσοδα του τουριστικού κλάδου από τις αθλητικ ές διακοπές των νοικοκυριών Έσοδα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων από: - τις αθλητικές διακοπές των νοικοκυριών από τη μεταφορά των νοικοκυριών στο χώρο άσκησης Έσοδα των συνεργείων αυτοκ ινήτων από: - τις αθλητικές διακοπές των νοικοκυριών από τη μεταφορά των νοικοκυριών στο χώρο άσκησης Έσοδα των μέσων μαζικής μεταφοράς από: - τις αθλητικές διακοπές των νοικοκυριών από τη μεταφορά των νοικοκυριών στο χώρο άσκησης (12) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998). Okonomische Grundlagen des Sports ίn Griechenland. Unverδffent lichte Dissertation. Johann Wolfgang Goethe Universitat. Frankfurt, Deutschland, σελ

7 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 4 (2003), Έσοδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που προέρχονται από τον αθλητισμό: - Πώληση εφημερίδων, βιβλίων και περιοδικών (έντυπα μέσα) Έσοδα από διαφήμιση (έντυπα μέσα) Φόρος τηλεόρασης (ΕΤ 1, 2 & 3) από νοικοκυριά (ηλεκτρονικά μέσα) Έσοδα από αθλητική διαφήμιση (ηλεκτρονικά μέσα) Έσοδα των διαφημιστικών εταιριών από αθλητική διαφήμιση Έσοδα των ασφαλιστικών εταιριών από πώληση αθλητικών ασφαλειών: - Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε αθλητικούς οργανισμούς 25,9 - Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά 11,8 - Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αθλητικών οργανισμών 103,5 - Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ιδιωτικών οργανισμών 47,2 Έσοδα οικοδομικών επιχειρήσεων από το χτίσιμο αθλητικών εγκαταστάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος Έσοδα των οργανισμών διεξαγωγής στο ιχη μάτων από την πώληση αθλητικών στοιχημάτωνί 13 ), αναλυτικότερα: - Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά, αναλυτικότερα: Στους οργανισμούς διεξαγωγής στοιχημάτων (επιχειρήσεις) (10.531) - Τρέχουσες μεταβιβάσεις των ιδιωτικών νοικοκυριών στους οργανισμούς διεξαγωγής στοιχημάτων (επιχειρήσεις) (20.258) Πληρωμές των νοικοκυριών για αθλητικά στοιχήματα Έσοδα αθλητών από μεταγραφές τους σε σωματεία Έσοδα των επαγγελματ ικών σωματείων από: - Εισιτήρια διεθνών διοργανώσεων Εισιτήρια από ελληνικά πρωταθλήματα Έσοδα από μετάδοση αγώνων διεθνών δ ιοργανώσεων Έσοδα από μετάδοση αγώνων ελληνικών πρωταθλημάτων Σπόνσορες (χορηγούς) Διαφημιστικές πινακίδες Επιχορηγήσεις Σύνολο Πηγή: Έρευνα του συγγραφέα (βάσει οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο αθλητισμό και προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες). Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 σχετικά με τα έσοδα των διαφόρων φορέων από τη δραστηριοποίη σή τους στον αθλη τισμό θα γίνε ι στη συνέχεια προσπάθεια να εκτιμη θούν τα έξοδα που αφορούν στα νοικοκυριά - όπως αυτά παρουσιάσθηκαν πιο πάνω σε έντεκα κατηγορίες. (13) Βασίζεται στις πληρωμ ές των νοικοκυριών για προσφερόμ ε νες υπηρεσίες. 147

8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 4 (2003), Δαπάνες για εισιτήρια αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων Τα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία και τμήματα εισέπραξαν από την πώληση εισιτηρίων στα ελληνικά πρωταθλήματα εκ. δρχ. περίπου. Στο ποσό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα της ΕΠΑΕ - σημερινή ΕΣΑΠΕ (99,5 εκ. δρχ.) και της ΕΣΑΚ - σημερινή ΕΣΑΚΕ (21 εκ. δρχ.) και του κράτους 649 εκ. δρχ. τα οποία εδώ θα προστεθούν. Επίσης πρέπει ακόμη να προστεθούν τα έσοδα από εισιτήρια των ερασιτεχνικών σωματείων ( 487 εκ. δρχ.) τα οποία επίσης θεωρούνται σαν έξοδα των νοικοκυριών < 14 ). Τα έξοδα των νοικοκυριών για εισιτήρια παρακολούθησης αγώνων άλλων αθλημάτων (π.χ. πρωταθλήματα στίβου) δεν μπόρεσαν να υπολογισθούν λόγω έλλειψης στοιχείων. Ούτε μέσω της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ ) της ΕΣΥΕ από το 1993/94 μπόρεσαν να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για αυτήν την κατηγορία εξόδων για το λόγο ότι κάτω από τον ίδιο κωδικό η ΕΣΥΕ συμπεριλαμβάνει και άλλες κατηγορίες εξόδων< 15 J. Επίσης σε επερώ τηση που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στη Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ, μετά από προσωπική επίσκεψη του συγγραφέα, σχετικά με τα ποσοστιαία έσοδα του κράτους από την πώληση εισιτηρίων παρακολούθησης αγώνων άλλων αθλημάτων (εκτός ποδοσφαίρου, Μπάσκετ και Βόλλεϋ), προέκυψε ότι τέτοια στοιχεία δεν υπήρχαν< 16 ). Πρέπει να σημει ωθεί, ότι με βάση τα ποσοστιαία έσοδα του κράτους θα μπορούσαν να εκτιμηθούν τα έξοδα των νοικοκυριών για εισιτήρια παρακολούθησης αγώνων και των άλλων αθλημάτων εκτός ποδοσφαίρου, Μπάσκ ετ και Βόλλεϋ< 1 7 ). Έτσι στη συνέχεια θα θεωρηθεί ότι το σύνολο των εξόδων των νοικοκυριών γιre αυτήν την κατηγορία δαπανών ανέρχεται σε εκ. δρχ. (με ΦΠΑ) και (χωρίς ΦΠΑ). 2. Δαπάνες για εισφορές μέλους αθλητικών σωματείων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθλησης (εθνικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρομίας κλπ.) Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΟΠ από το 1993/94 προκύπτει ότι κάθε νοικοκυριό ξόδεψε κατά μέσο όρο περίπου 248 δρχ. το μήνα για εισιτήρια ε ισόδου σε γυμναστήρια, καθώς και συνδρομές αθλητικών συλλόγων και λεσχών. (14) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 6, κεφ. 7 και κεφ. 10. (15) Βλέπε πίνακα 4, κωδικό 753. Εάν υπή ρχαν διαθέσιμα τ έτοιου είδους στοιχεία θα μπορούσε να γίνει εκτίμηση. (16) Συνέντευξη με τον κ. Μολφ έτα, Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ. 148 (17) Στην τελική τιμή πώλησης των εισ ιτηρίων παρακολούθησης αθλητικών αγώνων κ. αι εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσοστό το οποίο καταβάλλεται στο ταμ είο τη ς Αστυνομίας, στο ταμείο του εκάστοτε Δήμου κα ι στην ΕΟΑ (σημερινή Ελληνική Ο λυμπιακή Επιτροπή). Κατ ' επέκταση εάν μας ήταν γνωστό το σύνολο εσόδων π.χ. του ταμείου τη ς Αστυνομίας από την πώληση ε ισιτηρίων παρακολούθησης αθλητικών εκδη λώ σε ων θα μπορούσε να υπολογ ισθεί το σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για εισιτήρια παρακολούθησης αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων (εκτός ποδοσφαίρου, Μπάσκ ετ κα ι Βόλλεϋ). '

9 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Εάν το ποσό αυτό το αναγάγουμε στο σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδο ς το χρόνο, τότε προκύπτ ε ι ότι περίπου εκ. δρχ. (με ΦΠΑ) αντιστοιχούν σ' αυτή ν την κατηγορία εξόδων. Μια σύγκρ ιση του ποσού αυτού με στο ιχεία από τη ν πλευρά τη ς προσφοράς δεν στάθηκε δυνατή λόγω έλλειψης στο ιχείων. Απλά μόνο τα έξοδα για εισφορές μέλους σε ερασ ιτεχνικά σωματεία ύψους εκ. δρχ. μπόρεσαν να ερευνη θούνc 1 8 J. Σε σχέση με τις εισφορές μελών σε επαγγελματικά σω ματεία δεν υπήρχαν σχετικά στοιχεία στη ν ΕΠΑΕ, ΕΣΑΚ (ΕΣΑΚΕ) κα ι ΕΟΠΕ. Έτσ ι η τιμή που θα χρησιμοποιη θεί στη συνέχεια για αυτήν την κατη γορία εξόδων είναι εκ. δρχ. Τα εκ. δρχ. ( μ ε ΦΠΑ) δη λαδή (χωρίς ΦΠΑ) αφορούν στις αγορές ε ισ ιτη ρίων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθληση ς και τα εκ. δρχ. στ ι ς εισφορές μελών αθλητικών σωματείων. 3. Δ απάνες για μεταφορά προς το χώρο άθλησης Τα έξοδα των νοικοκυριών για μεταφορά προς το χώρο άθ λησης, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο διαμονής και μεταφορά προς τον τόπο αθλητικών διακοπών (έξοδα για αγορά εισ ιτη ρίων στα δη μόσια μέσα μαζική ς μ εταφορά ς, καύσι μα στο ιδιωτ ικό αυτοκίνη το ή μη χανάκι και γ ια συντήρη ση - επισκευή σε συνεργεία αυτοκινήτων) ανέρχονται σε εκ. δρχ. (με ΦΠΑ) περίπου δη λαδή εκ. δρχ. (χωρίς ΦΠΑ)(1 9 )_ Πίνακας 2: Έξοδα των ιδιωτικών νοικοκυριών για μεταφορά προς το χώρο άθλησης που βρίσκεται στον τόπο διαμονής και μεταφορά προς τον τόπο αθλητικών διακοπών το 1994 σε εκ. δρχ. με ΦΠΑ. Δημόσια μ έσα Τζίρος από με ταφορά πρ ο ς το Τζίρος από μεταφορά προς χώρο άθλη σης που βρίσκε τα ι τον τόπο αθλητικών Σύνο λο στον τόπο διαμονή ς διακοπών μαζ ικής μεταφοράς Καύσιμα Συνεργεία αυτοκινήτων Σύνολο Πηγή : Έρ ευνα του συγγ ραφ έα (β ά σε ι στοιχε ίων τη ς ΕΣΥΕ από την Έρ ευνα Οικογ ενε ιακών Προϋπολογισμών ΕΟΠ, 1993/94). (18) Αναλυτικά βλ έπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 7. (19) Αναλυτικά βλέπ ε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 4, και κ ε φ

10 ΧΑ'ΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 4 (2003), Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδησης Από την ανάλυση που έγινε σχετικά μre αυτήν την κατηγορία εξόδων προέκυψε ότι ο συνολικός τζίρος των εταιριών το 1994 που κατασκευάζουν είδη αθλητικής ένδυσης, υπόδησης και όργανα ανερχόταν σε εκ. δρχ. (χωρίς ΦΠΑ)< 20 J. Από αυτά πουλήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 300 εκ. δρχ. στο κράτος, εκ. δρχ. σε αθλητικούς οργανισμούς και εκ. δρχ. σε νοικοκυριά (χωρίς ΦΠΑ). Ειδικότερα πουλήθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης αξίας εκ. δρχ. περίπου χωρίς ΦΠΑ ( εκ. δρχ. με ΦΠΑ) και αθλητικά όργανα αξίας εκ. δρχ. χωρίς ΦΠΑ ( εκ. δρχ. με ΦΠΑ). 5. Δαπάνες για αθλητικά στοιχήματα Σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανισμών διεξαγωγής στοιχημάτων ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ υπολογίστηκαν τα έξοδα των νοικοκυριών για αθλητικά στοιχήματα τα οποία ανερχόταν για το 1994 σε εκ. δρχ.< 21 ). Με τον όρο «αθλητικά στοιχήματα» νοούνται το Προ-Πο και οι Ιπποδρομίες, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη τα στοιχήματα Λόττο και Προ-το τα οποία δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό. 6. Δ απάνες για αθλητικές ασφάλειες Από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι ένα πόσο της τάξεως των 177 εκ. δρχ. ξοδεύτηκε για την ασφάλιση επαγγελματιών αθλητών και των οικογενειών τους. Ακόμη 11,4 εκ. δρχ. ξοδεύτηκαν από τις ομοσπονδίες για την ασφάλιση αθλητών< 22 J. Στοιχεία σχετικά με άλλου είδους αθλητικές ασφάλειες όπως π.χ ασφάλιση αθλητικών εκδηλώσεων δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν. Έτσι διαμορφώνεται το σύνολο δαπανών για αθλητικές ασφάλειες σε 188,4 εκ. δρχ. περίπου. Από το ποσό αυτό όμως μόνο τα 59 εκ. δρχ. ξοδεύονται από τα νοικοκυριά. Αυτό αντιστοιχεί στο ποσοστό που καταβάλλουν οι αθλητές στις ασφαλιστικές εταιρείες< 23 ). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 129,4 εκ. δρχ. αφορά στις συναλλαγές μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και αθλητικών οργανισμών και τοποθετείται λογιστικά στα έξοδα των αθλητικών οργανισμών. 7. Δαπάνες για αθλητικές διακοπές Από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των στοιχείων του ΕΟΤ και της ΕΣΥΕ προέκυψε, ότι τα Ελληνικά ξενοδοχεία Lux, Α' (20) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 4.3, 4.4 και 4.5. (21) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 3.2 και κεφ (22) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ (23) Σύμφωνα με τον νόμο 1958/ το ποσό που καταβάλλετε στις ασφαλιστικές εταιρίες για την ασφάλιση επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών προέρχεται κατά τα 2/3 από την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος και κατά το 1/3 από τον αθλητή.

11 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), και Β' κατηγορίας το 1994 εισέπραξαν εκ. δρχ. από τη φιλοξενία πελατών που έπαιρναν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες εκ. δρχ. προέρχονται από αλλοδαπούς και εκ. δρχ. από ημεδαπούς τουρίστες. Εάν στο ποσό που ξόδεψαν τα ελληνικά νοικοκυριά προστεθούν και τα χρήματα που διατέθηκαν από αυτά για αθλητικές διακοπές στο εξωτερικό ύψους 265 εκ. δρχ., τότε διαμορφώνεται το ποσό αυτό σε εκ. δρχ. (με ΦΠΑ), το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο των εξόδων των Ελληνικών νοικοκυριών γι<e αυτήν την κατηγορία < 24 ). 8. Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια Η ανάλυση που έγινε από την πλευρά της προσφοράς έδειξε ότι μόνο τα έσοδα των ιδιωτικών γυμναστηρίων ανερχόταν σε εκ. δρχ. περίπου < 25 ). Το ποσό αυτό πρέπει να ερμηνεύεται με κάποια επιφύλαξη δεδομένου ότι προέκυψε από υπολογισμούς του συγγραφέα οι οποίοι βασίσθηκαν σε στοιχεία που έδωσε ο κ. Δ. Κλεόβουλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων, σχετικά με τον αριθμό των ιδιωτικών γυμναστηρίων που λειτουργούν στην Ελλάδα και το μέσο όρο μηνιαίας συνδρομής των μελών τους. Από την πλευρά της ζήτησης όμως, γι ' αυτήν την κατηγορία εξόδων, λαμβάνουμε μια άλλη τιμή η οποία ανέρχεται σε εκ. δρχ. Το ποσό αυτό προκύπτει από στοιχεία της ΕΟΠ 1993/94 ύστερα από αναγωγή των μέσων μηνιαίων εξόδων των νοικοκυριών (505 δρχ. ανά μήνα) στο σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδος το χρόνο. Επειδή η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο ποσό από την πλευρά της προσφοράς και στο ποσό από την πλευρά της ζήτησης είναι σχετικά μεγάλη (περίπου 6,2 δισ. δρχ.), θα θεωρηθεί στη συνέχεια ότι το ποσό που υπολογίσθηκε με βάση τα στοιχεία της ΕΟΠ 1993/94 είναι πιο αξιόπιστο και γι<e αυτό το λόγο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια γι<e αυτήν την κατηγορία δαπανών ( εκ. δρχ. με ΦΠΑ, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ). 9. Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλιογραφίας Από την ανάλυση που προηγήθηκε προέκυψε ότι περίπου εκ. δρχ. με ΦΠΑ (4.754 χωρίς ΦΠΑ) ξοδεύτηκαν το 1994 για αγορές έντυπων μέσων. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αυτό - λόγω έλλειψης στοιχείων - τα χρήματα που διατέθηκαν για την αγορά αθλητικών περιοδικών. Μόνο σε σχέση με τα περιοδικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας υπήρχαν στοιχεία, τα οποία όμως λόγω της στενής οριοθέτησης των αθλητικών εξόδων δεν λήφθηκαν υπόψη < 26 ). (24) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ (25) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ (26) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch.. (1998) κεφ

12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων) Ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων πληρώνονται πρακτικά μόνο στα κρατικά κανάλια. Σύμφων α με στοιχεία της ελληνικής Τηλεό ρασης ΕΤ ΑΕ ανερχόταν το ποσό αυτό το 1994 σε εκ. δρχ. με ΦΠΑ (1.541 εκ. δρχ. χωρίς ΦΠΑ)(27). Άρα: Αν στη συνέχεια τοποθετηθούν τα ποσά που ερευνήθηκαν και αναφέρονται πιο πάνω στις έντεκα κατηγορίες αθλητικών εξόδων, προκύπτει ότι το 1994 το σύνολο εξόδων των ιδιωτικών νοικοκυριών ανέρχεται σε εκ. δρχ. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το ποσό που παρουσιάζεται στον πίνακα 3 ( εκ. δρχ.) δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών της Ελλάδος. Για να περάσει κανείς σε καταναλωτ ικό λογαριασμό, σύμφωνα με τους ορισμούς των Εθνικών Λογαριασμών< 28 ), θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κέρδη που διανέμονται στα νοικοκυριά από τα αθλητικά στοιχήματα, ενώ σε σχέση με τις αθλητικές ασφάλειες πρέπει να συμπεριληφθεί στον καταναλωτικό λογαριασμό μόνο το πόσο που δαπανούν τα νοικοκυρ ιά για παροχή υπηρεσιών (αντιστοιχεί σε περίπου 20 % του συνολικού ποσού που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες)< 29 ). Ακόμη οι εισφορές και οι δωρεές σε αθλητικά σωματεία θεωρούνται σαν μεταβιβάσεις και δεν συμπεριλαμβάνονται στον καταναλωτικό λογαριασμό. Πίνακας 3: Έξοδα των νοικοκυριών της Ελλάδος στον αθλητισμό το 1994 σε εκ. δρχ. με ΦΠΑ. Κατηγορίες εξόδων Με ΦΠΑ {σε εχ. δqχ.) Δαπ άν ες για εισιτήρια αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων Δαπάνες για εισφορές μέλους αθλητ ικών σωματείων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθληση ς (εθνικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρο μ ίας κλπ. ) Δαπάνες για μεταφορά προς το χώρο άθλησης Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδηση ς Δαπάν ες για αγορά αθλητικών μη χανημάτων Δαπάνες γ ια αθλητικά στοιχήματα Δαπάνες για αθλητικές ασφάλειες 61 \juj Δαπάνες για αθλητικές διακοπές Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλιογραφίας Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γ εγονότων) Πηγή: Έρευνα του συγγραφέα. Σύνολο (27) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch.. (1998} κεφ , πίνακα (28) Βλέπε Brίimmerhoff, D. (1995), Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Mίinchen: Oldenbourg Verlag, σελ. 54. (29) Πληροφορία τις διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ από τις (30) Το ύψος του ΦΠΑ εδώ ανέρχεται σε 2,1 εκ. δρχ. και υπολογίστηκε από τις πληρωμές των νοικοκυριών για προσφερόμενες υπηρεσίες ( = 11,8 εκ. δρχ.).

13 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Ιδιωτική αθλητική δαπάνη - Μικροοικονομική προσέγγιση Από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ 1993/94) της ΕΣΥΕ δόθηκε η δυνατότητα να βρεθούν στοιχεία και να γίνει σύγκριση για πέντε κατηγορίες αθλητικών δαπανών -υπό προϋποθέσεις - ανάμεσα στις τιμές της ΕΣΥΕ και αυτών που προέκυψαν από την πλευρά της προσφοράς. Πρέπει να ειπωθεί ότι σκόπιμα γίνεται στο σημείο αυτό της εργασίας η μικροοικονομική ανάλυση για το λόγο ότι τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δεν επαρκούσαν για μια εκτενέστερη έρευνα σχετικά με τον προβληματισμό του κεφαλαίου αυτού< 31 ). Στον πίνακα 4 γίνεται η σύγκριση και σχολιάζεται το ποια τιμή είναι η επικρατέστερη. - Γυμναστήρια, χορός (Κωδικός 706) Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση που έγινε, ανέρχεται το ύψος των εσόδων των ιδιωτικών γυμναστηρίων το 1994 σε εκ. δρχ. Εάν αναγάγουμε το ποσό αυτό στο σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδος προκύπτει ότι το κάθε νοικοκυριό ξόδευε το μήνα κατά μέσο όρο περίπου 692 δρχ. Η τιμή αυτή όμως σε σύγκριση με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (505 δρχ. το μήνα) παρουσιάζει μια μεγάλη απόκλιση. Εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την πλευρά της προσφοράς βασίζονται σε εκτιμήσεις, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια μιας συνέντευξης με τον κ. Κλεόβουλου < 32 ), τότε γίνεται εμφανές ότι τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δίνουν την πιο αξιόπιστη τιμή και γι' αυτό θα χρησιμοποιηθούν. (31) Εάν η ΕΣΥΕ διέθετε αναλυτικά στοιχεία για την ιδιωτική αθλητική δαπάνη από την πλευρά της ζήτηση ς σύμφωνα με τις έντεκα κατηγορίες εξόδων που παρουσιάσθηκαν στην έρευνα αυτή, θα γινόταν σύγκριση ανάμεσα στις τιμές που θα προέκυπταν από την έρευνα της ΕΣΥΕ με αυτές που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα από την πλευρά της προσφοράς και για όλες τις κατη γορίες δαπανών όπως αυτό έγινε με εξαιρετικό τρόπο στην έρευνα της Γερμανίας από τους Weber et al. (1995). (32) Συνέντευξη μ ε τον κύριο Δ. Κλ εό βουλου, μέλος διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων από τις

14 ΧΑl>ΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Πίνακας 4: Σύγκριση των πέντε κατηγοριών εξόδων από την έρευνα της ΕΣΥΕ (ΕΟΠ 1993/94) μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνονται και έξοδα των ιδιωτικών νοικοκυριών για τον αθλητισμό με τις τιμές που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα από την πλευρά της προσφοράς για το 1994 (για κάθε νοικοκυριό το χρόνο). Κωδικός ( 33 ) Κατηγοιιίες εξόδων Μέσος όρος αθλητικών Κατηγοιιίες εξόδων Τιμές που προέκυψαν όπως αυτές εξόδων των όπως πιιοσδιοιιίσθηκαν βάσει της ανάλυσης αναφέιιονται ερωτηθέντων στην παιιούσα έιιευνα από την πλευρά στην έιιευνα της ΕΣΥΕ ιδιωτικών της προσφοράς νοικοκυριών (κάθε νοικοκυριό το μήνα) (αναγόμενες σε κάθε νοικοκυριό το μήνα) 706 Γυμναστήρια, χορός 505 Δαπάνες για γύμναση 692 σε ιδιωτικούς χώρους 734 Είδη αθλητισμού, 234 Δαπάνες για αγορά 440 κυνηγιού, ψαρικής αθλητικών μηχανημάτων 753 Λοιπά δημόσια 639 Δαπάνες για εισιτήρια 105 θεάματα (εκτός κινηματογράφου, θεάτρου, συναυλιών, κλπ) αθλητικών αγώνων και εκδη λώσεων 763 Εισιτήρια εισόδου 248 Δαπάνες γ ια εισφορές 61 σε πλαζ, γυμναστήρια κλπ. καθώς και συνδρομ ές αθλητικών συλλόγων και λεσχών μέλους αθλητικών σωματείων κα ι χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθλησης 933 Στοιχήματα ΠΡΟΠΟ, Δαπάνες για αθλητικά ΛΟΠΟκλπ στοιχήματα Πηγή: Έρευνα Οικογεν ειακών Προϋπολογισμών ΕΟΠ, 1993/94 της ΕΣΥΕ και έρευνα του συγγραφέα (βάσει οικονομικών στοιχείων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό και προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες). Οι τιμές που παρουσιάζονται στον πίνακα με έντονη γραφή και υπογράμμιση λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό των αθλητικών εξόδων των ιδιωτικών νοικοκυριών. - Είδη αθλητισμού, κυνηγιού, ψαρικής (Κωδικός 734) Μολονότι κάτω από τον κωδικό 734 συμπεριλαμβάνονται τα αθλητικά είδη δε θα ληφθεί υπόψη η τιμή αυτή (234 δρχ.) για το λόγο ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΣΥΕ ένα μέρος των ειδών αθλητισμού καταγράφεται κάτω και από άλλους κωδικούς. Το ποσό που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των δαπανών αυτής της κατηγορίας είναι αυτό που μας έδωσε η ανάλυση από την πλευρά της προσφοράς (= εκ. δρχ.) δηλαδή αναγόμενο ανά νοικοκυριό το μήνα, σε 440 δρχ. (33) Η κωδικοποίηση αντιστοιχεί σ ' αυτήν που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 154

15 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Λοιπά δημόσια θεάματα (εκτός κινηματογράφου, θεάτρου, συναυλιών, κλπ. (Κωδικός 753) Εδώ γίνεται αμέσως εμφανές ότι γιre αυτήν την κατηγορία εξόδων πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από την πλευρά της προσφοράς γιατί στην έρευνα της ΕΣΥΕ εκτός από τα έξοδα για εισιτήρια αθλητικών αγώνων συμπεριλαμβάνονται και άλλα έξοδα τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αθλητικά. - Εισιτήρια εισόδου σε πλαζ, γυμναστήρια κλπ καθώς και συνδρομές αθλητικών συλλόγων και λεσχών (Κωδικός 763) Γι ' αυτήν την κατηγορία εξόδων δεν υπήρχαν ολοκληρωμένα στοιχεία στη διάθεσή μας από την πλευρά της προσφοράς. Μόνο σε σχέση με τα έξοδα για συνδρομές μέλους αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Έτσι για τον υπολογισμό των δαπανών αυτής της κατηγορίας θα χρησιμοποιηθεί η τιμή της ΕΣΥΕ ( =248 δρχ.). - Στοιχήματα ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κλπ. (Κωδικός 933) Στην έρευνα της ΕΣΥΕ καταγράφονται όλα τα στοιχήματα μαζί. Τα έξοδα όμως για ιπποδρομίες συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 753. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι τα στοιχεία από την πλευρά της προσφοράς δίνουν την πιο αξιόπιστη τιμή και θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι συμπεριλαμβάνονται μόνο τα αθλητικά στοιχήματα - ΠΡΟΠΟ σε σχέση με το ποδόσφαιρο και ιπποδρομίες. Το ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ όπως και άλλου είδους στοιχήματα δε λαμβάνονται υπόψη. Μέρος Γ' Σύνθεση των αθλητικών δαπανών των νοικοκυριών Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μπορεί να δημιουργηθεί μια μικροοικονομική ανάλυση μόνο εάν οι τιμές από τις εννέα κατηγορίες αθλητικών εξόδων που προέρχονται από την πλευρά της προσφοράς, θεωρηθούν ως βάση και γίνει υπολογισμός στο σύνολο των ιδιωτικών νοικοκυριών της χώρας. Ξεκινώντας τους υπολογισμούς βάσει αυτής της σκέψης προκύπτει ότι κατά μέσο όρο το 1994 ξόδεψε το κάθε ιδιωτικό νοικοκυριό για αθλητικά προϊόντα κα ι υπηρεσίες περίπου δρχ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή υποδηλώνει μόνο μέσους όρους των ετήσιων αθλητικών εξόδων κάθε νοικοκυριού, χωρίς να γίνεται αναφορά σre αυτά που ασκούν ή που δεν ασκούν αθλητικές δραστηριότητες. Μια τέτοια ανάλυση με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπόρεσε να γίνει. 155

16 ΧΑΡΑ!\ΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Πίνακας 5: Σύνολο εξόδων των ιδιωτικών νοικοκυριών της Ελλάδος για αθλητικά προϊόντα και υπηρεσίες (κάθε νοικοκυριό το έτος 1994 σε δρχ.) '" Κατηγορίες εξόδων Έξοδα κάθε νοικοκυριού το χρόνο (το 1994 σε δρχ.) Δαπάνες για αγορά εισιτηρίων αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων Δαπάνες για εισφορές μέλους αθλητικών σωματείων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθλησης (εθνικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρομίας κλπ.) Δαπάνες για μεταφορά προς τον χώρο άθλησης Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδησης Δαπάνες για αγορά αθλητικών μηχανημάτων Δαπάνες για αθλητικά στοιχήματα Δαπάνες για αθλητικές ασφάλειες 19 Δαπάνες για αθλητικές διακοπές 596 _Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλωγραφίας Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων) 520 Σύνολο Πηγή: Έρευνα του συγγραφέα (βάσει οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο αθλητισμό και προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες) και Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών ΕΟΠ, 1993/94 της ΕΣΥΕ. Κοινωνικοδημογραφικοί συσχετισμοί 156 Τα έξοδα που καταγράφονται κάτω από τους κωδικούς 706 (Γυμναστήρια, χορός) και 763 (Εισιτήρια εισόδου σε πλαζ, γυμναστήρια κλπ καθώς και συνδρομές αθλητικ(δν συλλόγων και λεσχών) και τα οποία εντάσσονται καθαρά στα αθλητικά έξοδα των νοικοκυριών (βλέπε πίνακα 4) θα αναλυθούν πιο κάτω βάσει του εισοδήματος, της ηλικίας και του επαγγέλματος του υπευθύνου του νοικοκυριού. Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων στις οποίες μεταξύ άλλων καταγράφονται και αθλητικά έξοδα (κωδικοί 734,753, 933) δε θα ληφθούν υπόψη, διότι το ύψος των συμπεριλαμβανομένων εξόδων για τον αθλητισμό σε σύγκριση με τα άλλα έξοδα της ίδιας ομάδας και σε συνάρτηση με το εισόδημα, την ηλικία και το επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού δε μας είναι γνωστά.

17 CHARALAMPOS KOLIMPALIS REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Σε σχέση με το εισόδημα Από το παρακάτω σχήμα γίνεται εμφανές, ότι μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος τα έξοδα για τον αθλητισμό αυξάνονται σταδιακά και στο τελευταίο στάδιο εκτινάσσονται στην κυριολεξία. Ενώ από την άλλη πλευρά, αν το δούμε ποσοστιαία, αντιπροσωπεύουν τα αθλητικά έξοδα το ίδιο ποσοστό εξόδων για τις περισσότερες κατηγορίες (με εξαίρεση τις δύο πρώτες και την τελευταία κατηγορία εισοδήματος). Σχήμα 1: Μηνιαία αθλητικά έξοδα σε σχέση με το μηνιαίο εισόδημα του υπευθύνου του νοικοκυριού τσ 1993/94. Αφορά μόνο τα έξοδα που καταγράφονται κάτω από τους κωδικούς 706 (Γυμναστήρια, χορός) και 763 (Εισιτήρια εισόδου σε πλαζ, γυ μναστήρια κλπ. καθώς και συνδρομές αθλητικών συλλόγων και λεσχών) μέχρι (0,0%) ο Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών ΕΟΠ, 1993/94. Από τα στοιχεία που υπήρχαν στη διάθεση μας είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να βγουν απόλυτα συμπεράσματα. Παρόλα αυτά θα μπορούσ ε να υποθέσει κανείς με βάση το σχήμα 1, ότι η άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων είναι καθαρά θέμα χρημάτων με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα νοικοκυριά καταναλώνουν και για τις υπόλοιπες εννέα κατηγορίες εξόδων το ίδιο ποσοστό του εισοδήματός τους. - Σε σχέση με την ηλικία Σε σχέση με την ηλικία (βλέπε σχήμα 2) γίνεται εμφανές ότι μεγ αλύτερα άτομα (πάνω από 55 χρονών) ξοδεύουν για τον αθλητισμό λιγότερα σε σύγκρ ιση με άτομα ηλικίας 24 μέχρι 55 χρονών. 157

18 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία του σχήματος 2 αφορούν μόνο τα έξοδα που καταγράφονται από τους κωδικούς 706 και 763. Για να επιβεβαιώσει όμως κανείς την υπόθεση, ότι άτομα νεαρής ηλικίας ξοδεύουν στο σύνολο τους περισσότερα για τον αθλητισμό, πρέπει να δεχθεί ότι και στις υπόλοιπες εννέα κατηγορίες εξόδων τα άτομα νεότερης ηλικίας σε σύγκριση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ξοδεύουν περισσότερα. Σχήμα 2: Μηνιαία αθλητικά έξοδα σε σχέση με την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού το 1993/94. Αφορά μόνο τα έξοδα που καταγράφονται κάτω από τους κωδικούς 706 (Γυμναστήρια, χορός) και 763 (Εισιτήρια εισόδου σε πλαζ, γυμναστήρια κλπ καθώς και συνδρομές αθλητικών συλλόγων και λεσχών) χρόνων χρόνων 45 " 54 χρόνων χρόνων χρόνων -~-~ δρχ. ο Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρ ευνα Οικογ ε ν ε ιακών Πρ οϋπολογισμών ΕΟΠ, 1993/94. - Σε σχέση με το επάγγελμα Ανάμεσα στο επάγγελμα που ασκεί ο υπεύθυνος του νοικοκυριού και στο ύψος των αθλητικών εξόδων παρατηρούνται περαιτέρω σχέσεις. Για παράδειγμα ξοδεύουν οι επιστήμονες και οι υπάλληλοι γραφείου πολύ περισσότερα από ό,τι π.χ. οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι ή οι τεχνίτες - εργάτ ε ς. Αυτό βέβαια συνδέεται και με άλλα κοινωνικοδημογραφικά κριτήρια. Οι επιστήμονες, οι διευθυντές και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη διαθέτουν συνήθως μια πιο υψηλή μόρφωση σε σύγκριση με τους εμπόρους, πωλητές, τεχνικούς ή εργ ά τες. Αυτό όμως κατά κανόνα υποδηλώνει με τη σειρά του ότι η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή εκπαίδευση συνδέεται άμεσα και με μεγαλύτερο ε ισόδημα του υπευθύνου του νοικοκυριού, πράγμα που σημαίνει ότι του δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα να ξοδέψει χρήματα για αθλητισμό. 158

19 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Όπως για τα άλλα κριτήρια ανάλυσης έτσι και εδώ, για να εξαγάγουμε συμπεράσματα και να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι το ενασκούμενο επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού συνδέεται με το ύψος εξόδων στον αθλητισμό, πρέπει να δεχτούμε ότι τα νοικοκυριά των εκάστοτε κατηγοριών ( επιστήμονες, υπάλληλοι γραφείου, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, τεχνίτες, εργάτες, κλπ.) ξοδεύουν το ίδιο υψηλά ποσά και στις υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων. Σχήμα 3: Μηνιαία αθλητικά έξοδα σε σχέση με επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού το 1993/94. Αφορά μόνο τα έξοδα που καταγράφονται κάτω από τους κωδικούς 706 (Γυμναστήρια, χορός) και 763 (Εισιτήρια εισόδου σε πλαζ, γυμναστήρια κλπ. καθώς και συνδρομές αθλητικών συλλόγων και λεσχών). Μη εργαζόμενος ή που ζητούσε εργασία για πρώτη φορά Γεωργός, κτηνοτρόφος, αλιέας, κλπ. Τεχνίτης ή εργάτης (εκτός γεωργίας), χειριστής μέσων Έμπορος ή πωλητής Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών ~-i' l]~~iillfll Διευθυντής ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος Υπάλληλος γραφείου ~~.':r,;:.?,.ψ-,.~ Επιστήμονας, ελεύθερος επάγγελματιας, τεχνικός βοηθός αυτών δρχ. ο Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρ ε υνα Οικ ο γε ν ε ιακών Προϋπολογ ισμών ΕΟΠ, 1993/94. Συζήτηση Ο Αθλητισμός είναι σήμερα ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος. Σε συνδυασμό με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε παγκόσμιο αλλά κυρίως σε εγχώριο επίπεδο, και με την προβολή που απολαμβάνει από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, προκαλεί ανάγ κες, που από τη μία πλευρά μεταφράζονται ως προσφορά αθλητικών αγαθών και υπηρεσιών και από την άλλη πλευρά ως ζήτηση αυτών από τα ιδιωτικά νοικοκυριά. 159

20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 4 (2003), Όπως προέκυψε από την έρευνα που έγινε, ο αθλητισμός το 1994 προκάλεσε έξοδα στα νοικοκυριά της τάξης των 208,2 δισ. δρχ. Αν εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε μια κατηγορία εξόδων, προκύπτει: για αθλητικά αγαθά όπως είναι τα είδη ενδυμασίας, υπόδησης, όργανα καθώς και για αθλητική βιβλιογραφία, ξοδεύτηκαν γύρω στα 71,1 δισ. δρχ. Για αθλητικές υπηρεσίες (μ' αυτό νοούνται οι δαπάνες για αθλητικά στοιχήματα, εισιτήρια αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων, μεταφορά προς το χώρο άθλησης, αθλητικές διακοπές, αθλητικές ασφάλειες, ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη, εισφορές μελών αθλητικών σωματείων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθλησης, γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους) η ιδιωτική δαπάνη έφτασε τα 137,1 δισ. δρχ. Σχήμα 4: Ιδιωτική δαπάνη στον αθλητισμό το έτος 1994 εκ. δρχ. Σύνολο εκ. δρχ, Ο+--_..._ Εισιτήρια αθλητικών αγώνων - εκδηλώσεων και αθλητικά στοιχήματα Προϊόντα (είδη ενδυμασlας, Αθλητική δραστηριότητα υπόδησης, όργανα, μέσα και έξω από αθλητικά αθλητική βιβλιογραφ lα) σωματεία, αθλητικές ασφάλειες, τέλη τηλεόρασης Αθλητικές διακοπές, μεταφορά προς το χώρο άθλησης Πηγή: Έρευνα του συγγραφέα. Παρόλη τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο αθλητισμός και η οποία διαρκώς αυξάνεται, δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα η απαραίτητη προσοχή στη μάκρο και μικροοικονομική σημασία του. Στο σημείο αυτό αρκεί κανείς να αναφέρει ότι άλλοι οικονομικοί κλάδοι με ανάλογη δραστηριότητα αποτέλεσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα αντικείμενο πολυάριθμων ερευνών - πράγμα που δε συμβαίνει με τον αθλητισμό. Οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν στο σημείο αυτό είναι : - να κωδικοποιηθούν συστηματικά, π.χ. από την ΕΣΥΕ( 34 ), οι κατηγορίες εξόδων για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως αυτές παρουσιάζονται 160 (34) Αναλυτικά για τον τρόπο κωδικοποίηση ς των δαπανών των νοικοκυριών βλέπε Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της Διεύθυνσης Απογραφών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 Κεφάλαιο 6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 1. Εισαγωγή Η αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τµήµα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισµού Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισµών & Επιχειρήσεων Τάκης Αλεξόπουλος Επίκουρος Καθηγητής. ΕΣΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα - 1 -

Εισαγωγικό σημείωμα - 1 - Εισαγωγικό σημείωμα Τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην παρούσα βάση δεδομένων είναι διαθέσιμα σε όλους όσους θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστα και συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία για την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1094 1. 15

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 Δ Ε Λ Τ ΙΑ ΤΥ Π Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Σ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Α Σ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 21-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες Οργανωτικής επιτροπής α. Έξοδα μετακίνησης και παραμονής Μελών ΔΣ ΕΦΟΤ 2.000 β. Αμοιβή Προσωπικού ΕΦΟΤ...1.500

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J  οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ Ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, Πίνακας. κατά κατηγορία και διάρκεια ανεργίας, στο σύνολο της Χώρας, - Διάρκεια ανεργίας ανέργων Τώρα θα αρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αθλητικό σωματείο συστήνεται με βάση τα άρθρα του Αστικού Κώδικα και αποτελεί «Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό».

Ένα αθλητικό σωματείο συστήνεται με βάση τα άρθρα του Αστικού Κώδικα και αποτελεί «Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό». Οικονομική διαχείριση Ένα αθλητικό σωματείο συστήνεται με βάση τα άρθρα 78 86 του Αστικού Κώδικα και αποτελεί «Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό». Το σωματείο δεν μπορεί (και δεν πρέπει)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 17 Μαρτίου 2015 Προς τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. Είμαστε στη διάθεση σας

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1/9/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 ΠΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8/9/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική της Επικοινωνίας Ενότητα 2 η

Οικονομική της Επικοινωνίας Ενότητα 2 η Οικονομική της Επικοινωνίας Ενότητα 2 η Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ιάγραµµα 2 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2002 Χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων

Φόροι υπέρ Τρίτων. 1) Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη στους ΟΤΑ Τέλος ζύθου Τέλη διαφήμισης Τέλος παρεπιδημούντων Φόροι υπέρ Τρίτων Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις του επικαιροποιημένου μνημονίου αποτελεί η κατάργηση μεγάλου μέρους των μη ανταποδοτικών τελών, διαδικασία όμως που μόνο ως εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-12-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Γ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής ΙΙ Αθλητική Χορηγία: Νομική προσέγγιση αθλητικού γεγονότος: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προστιθέμενη αξία προϊόντος Ορισμός ΦΠΑ Εφαρμογή ΦΠΑ Απαλλασσόμενες συναλλαγές Συντελεστές ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για:

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για: Η Ιδέα Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος πιστό στην αποστολή του και στους στόχους του για την προώθηση του επαγγέλματος των Πωλήσεων, την συνεχή ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα Πωλήσεων, την εκπαίδευση σε Τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ομοιότητες διαφορές ειδικ ική έκδο ση ενημ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Εναρμονισμένος ΔΤΚ και Εθνικός ΔΤΚ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ é é é é é é é é é é é

ομοιότητες διαφορές ειδικ ική έκδο ση ενημ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Εναρμονισμένος ΔΤΚ και Εθνικός ΔΤΚ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ é é é é é é é é é é é Σκοπός και χρησιμότητα Οι Εναρμονισμένοι καταρτίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με Κοινοτικούς Κανονισμούς, με σκοπό να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις συγκρίσεις του πληθωρισμού μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε για το 2015 ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει και για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

- Οικονομικός Απολογισμός, Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης από έως και Προϋπολογισμός 2013

- Οικονομικός Απολογισμός, Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης από έως και Προϋπολογισμός 2013 Μαρκόπουλο, 21 Μαρτίου 2013 Προς όλα τα Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Ι. την Τετάρτη 27.3.2013 και ώρα 11.00, στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Μαρία Πεμπετζόγλου Επίκουρη Καθηγήτρια Κομοτηνή 2011-12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ορισμός: Η μελέτη της οικονομίας ως συνόλου. Η

Διαβάστε περισσότερα