ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Περίληψη Χοpόλομπος Κολύμπολης Ερευνητής ΙΟΒΕ Επιστημονικός Συνεpyότης Τ.Ε.Ι. και ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να προσδιορίσει το ύψος της ιδιωτικής αθλητικής δαπάνης στην Ελλάδα που προκαλείται από την αθλητική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Γίνεται μια μακροοικονομική και μια μικροοικονομική προσέγγιση του θέματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το σύνολο των εξόδων των νοικοκυριών το 1994 για αθλητικά αγαθά και υπηρ ε σίε ς ανερχόταν σε 208,2 δισ. δρχ. περίπου. Από αυτά περίπου 71,1 δις. δρχ. ξοδεύτηκαν για αθλητικά αγαθά. Ενώ γύρω στα 137,1 δις. δρχ. ξοδεύτηκαν για αθλητικές υπηρεσίες. Εάν συγκρίνει κανείς το σύνολο των αθλητικών δαπανών των νοικοκυριών με το σύνολο της καταναλωτικής δαπάνης προκύπτει ότι 1,1 % το έτος 1994 αντιστοιχεί στην αγορά αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Περίπου στο ίδιο ύψος κυμαίνονται οι συνολικ έ ς δαπάνες για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Κατά μέσο όρο δαπάνησε το 1994 το κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες περίπου δρχ. Εάν οι δαπάνες αυτές εξετασθούν βάση κοινωνικοδημογραφικών κριτηρίων, παρουσιάζουν αποκλίσεις από αυτόν το μέσο όρο. Οι νεότερες η λ ικ ί ε ς μ ε ταξύ 35 και 44 χρονών ξοδεύουν τα περισσότερα για τον αθλητισμό σε σύγκ ριση μ ε τις άλλες ηλικίες. Από την άλλη πλευρά όσο αυξάνεται το εισόδημα του νοικοκυριού τόσο αυξάνονται και τα έξοδα στον αθλητισμό. Ενώ σε σχέση με το επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού φαίνεται ότι οι επιστήμονες, υπάλληλοι γραφείου, διευθύνοντες ή ανώτερα διοικητικά στελέχη ξοδεύουν περισσότερα για αθλητισμό από ό,τι οι τεχνίτες - εργάτες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί. Abstract The aim of this project was to determine the cost of the private Sport expense ίη Greece. Which is caused from the demand for Sport goods and services. We have a macro economical approach and a micro economical one. The results of this research show that the total account of the expense in 1994 for Sport goods and services are about 208,2 billion drs. From this 71,1 billion drs. were for Sport goods and 137,1 billion drs. for services. If someone compares the arnount of the Sport expenses in household with the total amount of the consumption, he' 11 find out that 1,1 % in 1994 is equivalent with the purchase of Sport goods and services. This level is the same of the expenses for books, newspapers and magazines. Οη average every household in Greece spent buying Sport goods or services about drs. ίη Of course these expanses have some deviations when we study then according to social-demographic criterions. Ιη ages between people spend more ίη comparison with other ages. Οη the other hand the expanses for Sport increase as the income of a family is increased. According to the profession we can see that scientists, clerks, directors or managers spend more than technicians, workers, farmers or vets. Λέξεις κλειδιά: νοικοκυριά, αθλητικά αγαθά, αθλητικές υπηρεσίες, κοινωνικό-δημογραφικά κριτήρια. 141

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΙ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΙ- ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ -Τεύχος 4 (2003), Αθλητική Ιδιωτική Δαπάνη Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι τα νοικοκυριά τη ς Ελλάδος και τα έξοδά τους για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες. Σαν τέτοιου είδους έξοδα χαρακτηρίζονται εκείνα που προκαλούνται από την αθλητική ζήτηση.< 1 ) Επειδή τα στοιχεία που υπήρχαν στην διάθεση του συγγραφέα από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) δεν επαρκούσαν για μια πλήρη στατιστική αξιολόγηση από την πλευρά της ζήτησης (των καταναλωτών), η παρούσα έρευνα βασίζεται κυρίως σε στοιχεία από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή στα έσοδα των διαφόρων φορέων και εταιρειών που προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες, ένα μέρος των οποίων αντικατοπτρίζει τα έξοδα των νοικοκυριών γιc:e αυτήν την κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην ΕΟΠ της ΕΣΥΕ δεν κωδικοποιούνται οι δαπάνες για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες ξεχωριστά από τις υπόλοιπες δαπάνες των νοικοκυριών. Π.χ. κάτω από τον κωδικό 933 καταγράφονται οι δαπάνες για στοιχήματα, Προ Uο, Λόττο, κλπ. εκτός των ιπποδρομιακών στοιχημάτων που συμπεριλαμβάνονται στον κωδικό 753, Σύμφωνα με την οριοθέτηση των αθλητικών δαπανών στην κατηγορία «Αθλητικά στοιχήματα» (βλέπε κατηγορίες αθλητικών δαπανών σελ. 145) συμπεριλαμβάνονται μόνο τα στοιχήματα τα οποία σχετίζονται με τον αθλητισμό, δηλαδή το Προ-Πο και τα ιπποδρομιακά στοιχήματα. Άρα οι τιμές που μας δίνει η ΕΟΠ της ΕΣΥΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, διότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές για αυτήν την κατηγορία αθλητικών εξόδων των νοικοκυριών επειδή περιλαμβάνουν και τα υπόλοιπα στοιχήματα τα οποία δεν θεωρούνται αθλητικά (π.χ. Λόττο). Μεθοδολογία Η έρευνα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζονται σαφώς σε κατηγορίες οι αθλητικ ές δαπάνες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ώστε να διαχωρίζονται ξεκάθαρα ανάμεσα στα υπόλοιπα έξοδα των νοικοκυριών. Στο δεύτερο μέρος υπολογίζονται τα έξοδα των νοικοκυριών που προκαλούνται από την αθλητική ζήτηση, από το σύνολο εσόδων των διαφόρων φορέων (αθλητικών οργανισμών, κράτους και επιχειρήσεων) που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό.ί 2 ) Οι δαπάνες των νοικοκυριών για αθλητικά αγα- 142 (1) Αναλυτικά σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται σαν αθλητικά βλέπε Papanikos, (1993). The economics of sport actiνities: Αη oνerνiew. Άθληση & Κοινωνία Περ ιοδικ6αθλητικής Επιστήμης, 7: 6-16 και Weber, W., Schnieder, C., Kortlϋke, Ν., Horak, Β. (1995). Die wirtschaftliche Bedeutung des Sports. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag. (2) Πρ έπε ι να σημειωθεί ότι υπήρχε ακόμη μια δυνατότητα - όπου κα ι έγιν ε προσπάθεια -να βρεθούν στοιχεία για τις καταναλωτικ ές δαπάν ες των ιδιωτικών νοικοκυριών στον αθλητισμό μέσω των διαφόρων εταιρειών που εκπονούν έρευνες αγοράς για τη διαπίστωση του προφίλ των καταναλωτών. Δυστυχώς τ έτοιου είδους στοιχεία δεν υπήρχαν. Οι ελάχιστες έρευνες που τέθηκαν στη διάθεση του συγγραφέα δεν περιελάμβαναν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα έξοδα των νοικοκυριών για τον αθλητισμό.

3 CHARALAMPOS KOLIMPALIS REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Να 4 (2003), θά και υπηρεσίες εξετάζονται σε μακροοικονομικό< 3 ) και μικροοικονομικό< 4 ) επίπεδο. Επίσης, στο σημείο αυτό της έρευνας, συγκρίνονται οι τιμές από την πλευρά της ζήτησης για πέντε κατηγορίες αθλητικών εξόδων με τις τιμές που προκύπτουν από την μεριά της προσφοράς, και κατ~:e επέκταση γίνεται ανάλυση για το ποια τιμή είναι η επικρατέστερη. Στο τρίτο μέρος της έρευνας συντίθενται οι δαπάνες για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες των νοικοκυριών και ακολουθεί η ανάλυση τους βάσει κοινωνικο-δημογραφικών κριτηρίων. Επειδή τα στοιχεία που υπήρχαν για τις περισσότερες κατηγορίες εξόδων των νοικοκυριών προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικροοικονομικό μοντέλο ανάλυσης μόνο εάν ξεκινήσει κανείς από το σύνολο των αθλητικών εξόδων των νοικοκυριών. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση, αναφορικά με τα έξοδα των ιδιωτικών νοικοκυριών, παρουσιάζουν μόνο μέσους όρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή των νοικοκυριών σε αθλητικές δραστηριότητες. (S) Οικονομικά στοιχεία από την πλευρά της προσφοράς, για την εκπόνηση της μελέτης, συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες. Όπου δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν στοιχεία, στάλθηκαν ερωτηματολόγια και έγιναν επί τόπου συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν στοιχεία από: τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, τη Φίλιππο Ένωση, την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α) [σημερινή Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)], τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.), τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), τον ICAP, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) [σημερινό Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.)], την Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Ε.Σ.Α.Κ.) [σημερινό Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρι- (3) Μακροοικονομία είναι η επιστήμη που εξετάζει τις επιπτώσεις που δημιουργούνται από την οικονομική συμπεριφορά στο σύνολο μιας οικονομίας όπως π. χ. τη ροή των χρημάτων, το εθνικό εισόδημα, τον πληθωρισμό, το εξωτερικό εμπόριο. Η εξέλιξη της οικονομίας ως σύνολο είναι επίσης αντικείμενο της μακροοικονομίας όπως π.χ. η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη. (4) Μικροοικονομία είναι η επιστήμη που ασχολ είται με τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και του κράτους καθώς και μ ε τις σχέσεις ανταλλαγής ανάμεσα στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κράτος. (5) Η μέθοδος, αυτή αποδείχθηκε μοναδική για την εκτίμηση του μέσου όρου εξόδων των ιδιωτικών νοικοκυριών μια και δε διέθετε η ΕΣΥΕ κάποια εκτενέστερη έρευνα από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν τέτοια στοιχεία. Βλέπε επίσης Stobe, Α. (1991). Mίkroδkonomίk. Berlin: Springer Verlag, σελ. 31, «... αληθή μακροοικονομικά συμπεράσματα δεν μπορούν να αποτελέσουν γραμμή για εξαγωγή μικροοικονομικών συμπερασμάτων». 143

4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠ/θΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), κών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.)]. Ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε 429 ξενοδο χεία όλων των κατηγοριών από σύνολο 880 που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις (τουλάχιστο μία πισίνα), σε 74 Ασφαλιστικές Εταιρείες από σύνολο 124 που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες (34), στην Ε.Π.Α.Ε., στην Ε.Σ.Α.Κ., στον Ο.Δ.Ι.Ε., στον Ο.Π.Α.Π., στην Ε.Ο.Α., στη Φίλιππο Ένωση και σε 20 τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όλα τα στοιχεία αξιολογήθηκαν σχολαστικά και καταγράφηκαν σε 387 σελίδες. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία των φορέων που προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα της διδακτορικής διατριβής του Κολύμπαλη, Χ., σελ Επίσης, θεωρήθηκε από το συγγραφέα σωστό, με τη μορφή υποσημειώσεων να αναφέρονται τα ακριβή σημεία από όπου προέρχονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα έρευνα. Μέρος Α' Διαχωρισμός - κατηγοριοποίηση των αθλητικών εξόδων Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία δόθηκε απάντηση στο ερώτημα της κατηγοριοποίησης των αθλητικών εξόδων για πρώτη φορά από το Rodgers (1978)< 6 J. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά χωρίσθηκαν οι αθλητικές δραστηριότητες σε τέσσερις κατηγορίες. Η κατασκευή και η προσφορά των απαραίτητων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίστηκε παράλληλα ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένας πιο λεπτομερής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων των εταιρειών στον αθλητισμό δόθηκε αργότερα από μια γερμανική έρευνα στην οποία χωρίσθηκε η άμεση και έμμεση οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο αθλητισμό σε δυο μεγάλες κατηγορίες<7): α) στην ενεργή εξάσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων, και β) στην παθητική κατανάλωση στον αθλητισμό Η άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και προώθηση αθλητικών ειδών όπως επίσης και με διάφορες υπηρεσίες π.χ. αθλητικά ταξίδια, αθλητικές ασφάλειες, υπηρεσίες μεταφοράς προς το χώρο άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και με την αθλητική υποδομή. Η παθητική αθλητική κατανάλωση συνδέεται με τα Μ.Μ.Ε, τη διαφήμιση και τα αθλητικά στοιχήματα. 144 (6) Βλέπε Παπανίκος F. (1996). Οικονομική ανάλυση του Αθλητισμού. Στο: Παπανίκος Γ. (Εκδ.). Αθλητισμ6ς Μάνατζμεντ - Μάρκ ετινγκ - οικονομικά, σελ , Αθήνα: εκδόσε ις ΤΕΛΕ ΘΡΙΟΝ, σελ. 29. (7) Βλέπε Weber et al (1995), σελ. 151.

5 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Βάσει αυτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τη δεδομένη κυκλοφορία χρηματικών ποσών και αγαθών στον αθλητισμό ανάμεσα στα νοικοκυριά και τους οικονομικούς κλάδους (κράτος, αθλητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις), μπορεί κανείς να χωρίσει τις αθλητικές δαπάνες στις παρακάτω κατηγορίεςί 8 ): 1. Δαπάνες για εισι τήρια αθλητικών αγώνων και εκ δηλώσεων 2. Δαπάνες για ε ισφορ ές μέλους αθλητικών σωματείων και χρήση μη κ ερδοσκοπικών χώρων άθλησης (εθνι κά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρομίας κλπ. ) 3. Δαπάνες για μεταφορά προς το χώρο άθλησης 4. Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδησης 5. Δαπάνες για αγορά αθλητικών μηχανημάτων 6. Δαπάνες για αθλητικά στοιχήματα 7. Δαπάνες για αθλητικές ασφάλε ι ες 8. Δαπάνες για αθλητικές διακοπές 9. Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια 10. Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλιογραφίας 11. Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων) Άλλες έρευνες σχετικές με τις δαπάνες των νοικοκυριών για αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες στην Ελλάδα ΚΕΠΕ, (1994) ( 9 ) δεν υιοθετούν όλες τις κατηγορίες εξόδων όπως αυτές αναγράφονται πιο πάνω. Πρέπει να σημειω θεί ακόμη ότι αντίστοιχες μελέτες στην Ευρώπη (Γερ μανία < 10 ), Αγγλία< 11 )) συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών που αφορούν τον αθλητισμό με τον ίδιο τρόπο - όπως γίνεται στην παρούσα έρευνα - και τις κατατάσσουν σε μία από τις παραπάνω έντεκα κατηγορίες. (8) Βλέπε επίσης Woll, Α. (1990). Allgemeίne Volkswίrtschaftslehre. Mϋnchen: Oldenbourg Verlag, σελ. 60 και Weber et al (1995), σελ. 79. (9) Αναλυτικά βλέπε ΚΕΠΕ, (1994). Οικονομία και αθλητισμός. Αθήνα (αδημοσίευτη έρευνα): ΚΕΠΕ. (10) Weber, W., Schnieder, C., Kortlίike, Ν., Horak, Β. (1995). Die wirts c haftlίche Bedeιιtung des Sports. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag. (11) Henley Center For Forecasting (1986). The Economic Impact & Importance of Sport in the UΚ. Sports Council, United Kingdom 145

6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Μέρος Β' Συνολική αθλητική δαπάνη - Μακροοικονομική προσέγγιση (Τζίρος των επιχειρήσεων) Από την ανάλυση που έγινε, προέκυψε ότι ο τζίρος των εταιρειών από την προσφορά αθλητικών προϊόντων και αγαθών ανερχόταν το 1994 σε 281,6 δισ. δρχ. περίπου< 12 >. Πίνακας 1.: Έσοδα των διαφόρων οικονομικών κλάδων και εταιρειών που παρουσιάζουν δραστηριότητα στο χώρο του αθλητισμού το 1994 σε εκ. δρχ. χωρίς ΦΠΑ. Τζίρος από: εκ. δρχ. ι _ Έσοδα των ιδιωτικών γυμναστηρίων από νέες εγγραφές και εισφορές μελών Έσοδα των επιχειρήσεων παραγωγής αθλητικών ειδών ενδυμασίας, υπόδησης και οργάνων από πωλήσεις σε: - επιχειρήσεις στο εξωτερικό Έσοδα των μεγαλεμπόρων και εισαγωγέων Έσοδα του λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών ενδυμασίας, υπόδησης και οργάνων από πωλήσεις σε: - νοικοκυριά αθλητικούς οργανισμούς κράτος 300 Έσοδα του τουριστικού κλάδου από τις αθλητικ ές διακοπές των νοικοκυριών Έσοδα των πρατηριούχων υγρών καυσίμων από: - τις αθλητικές διακοπές των νοικοκυριών από τη μεταφορά των νοικοκυριών στο χώρο άσκησης Έσοδα των συνεργείων αυτοκ ινήτων από: - τις αθλητικές διακοπές των νοικοκυριών από τη μεταφορά των νοικοκυριών στο χώρο άσκησης Έσοδα των μέσων μαζικής μεταφοράς από: - τις αθλητικές διακοπές των νοικοκυριών από τη μεταφορά των νοικοκυριών στο χώρο άσκησης (12) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998). Okonomische Grundlagen des Sports ίn Griechenland. Unverδffent lichte Dissertation. Johann Wolfgang Goethe Universitat. Frankfurt, Deutschland, σελ

7 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 4 (2003), Έσοδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που προέρχονται από τον αθλητισμό: - Πώληση εφημερίδων, βιβλίων και περιοδικών (έντυπα μέσα) Έσοδα από διαφήμιση (έντυπα μέσα) Φόρος τηλεόρασης (ΕΤ 1, 2 & 3) από νοικοκυριά (ηλεκτρονικά μέσα) Έσοδα από αθλητική διαφήμιση (ηλεκτρονικά μέσα) Έσοδα των διαφημιστικών εταιριών από αθλητική διαφήμιση Έσοδα των ασφαλιστικών εταιριών από πώληση αθλητικών ασφαλειών: - Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε αθλητικούς οργανισμούς 25,9 - Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά 11,8 - Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αθλητικών οργανισμών 103,5 - Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ιδιωτικών οργανισμών 47,2 Έσοδα οικοδομικών επιχειρήσεων από το χτίσιμο αθλητικών εγκαταστάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος Έσοδα των οργανισμών διεξαγωγής στο ιχη μάτων από την πώληση αθλητικών στοιχημάτωνί 13 ), αναλυτικότερα: - Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά, αναλυτικότερα: Στους οργανισμούς διεξαγωγής στοιχημάτων (επιχειρήσεις) (10.531) - Τρέχουσες μεταβιβάσεις των ιδιωτικών νοικοκυριών στους οργανισμούς διεξαγωγής στοιχημάτων (επιχειρήσεις) (20.258) Πληρωμές των νοικοκυριών για αθλητικά στοιχήματα Έσοδα αθλητών από μεταγραφές τους σε σωματεία Έσοδα των επαγγελματ ικών σωματείων από: - Εισιτήρια διεθνών διοργανώσεων Εισιτήρια από ελληνικά πρωταθλήματα Έσοδα από μετάδοση αγώνων διεθνών δ ιοργανώσεων Έσοδα από μετάδοση αγώνων ελληνικών πρωταθλημάτων Σπόνσορες (χορηγούς) Διαφημιστικές πινακίδες Επιχορηγήσεις Σύνολο Πηγή: Έρευνα του συγγραφέα (βάσει οικονομικών στοιχείων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο αθλητισμό και προσφέρουν αθλητικά αγαθά και υπηρεσίες). Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 σχετικά με τα έσοδα των διαφόρων φορέων από τη δραστηριοποίη σή τους στον αθλη τισμό θα γίνε ι στη συνέχεια προσπάθεια να εκτιμη θούν τα έξοδα που αφορούν στα νοικοκυριά - όπως αυτά παρουσιάσθηκαν πιο πάνω σε έντεκα κατηγορίες. (13) Βασίζεται στις πληρωμ ές των νοικοκυριών για προσφερόμ ε νες υπηρεσίες. 147

8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 4 (2003), Δαπάνες για εισιτήρια αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων Τα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία και τμήματα εισέπραξαν από την πώληση εισιτηρίων στα ελληνικά πρωταθλήματα εκ. δρχ. περίπου. Στο ποσό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα της ΕΠΑΕ - σημερινή ΕΣΑΠΕ (99,5 εκ. δρχ.) και της ΕΣΑΚ - σημερινή ΕΣΑΚΕ (21 εκ. δρχ.) και του κράτους 649 εκ. δρχ. τα οποία εδώ θα προστεθούν. Επίσης πρέπει ακόμη να προστεθούν τα έσοδα από εισιτήρια των ερασιτεχνικών σωματείων ( 487 εκ. δρχ.) τα οποία επίσης θεωρούνται σαν έξοδα των νοικοκυριών < 14 ). Τα έξοδα των νοικοκυριών για εισιτήρια παρακολούθησης αγώνων άλλων αθλημάτων (π.χ. πρωταθλήματα στίβου) δεν μπόρεσαν να υπολογισθούν λόγω έλλειψης στοιχείων. Ούτε μέσω της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ ) της ΕΣΥΕ από το 1993/94 μπόρεσαν να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για αυτήν την κατηγορία εξόδων για το λόγο ότι κάτω από τον ίδιο κωδικό η ΕΣΥΕ συμπεριλαμβάνει και άλλες κατηγορίες εξόδων< 15 J. Επίσης σε επερώ τηση που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στη Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ, μετά από προσωπική επίσκεψη του συγγραφέα, σχετικά με τα ποσοστιαία έσοδα του κράτους από την πώληση εισιτηρίων παρακολούθησης αγώνων άλλων αθλημάτων (εκτός ποδοσφαίρου, Μπάσκετ και Βόλλεϋ), προέκυψε ότι τέτοια στοιχεία δεν υπήρχαν< 16 ). Πρέπει να σημει ωθεί, ότι με βάση τα ποσοστιαία έσοδα του κράτους θα μπορούσαν να εκτιμηθούν τα έξοδα των νοικοκυριών για εισιτήρια παρακολούθησης αγώνων και των άλλων αθλημάτων εκτός ποδοσφαίρου, Μπάσκ ετ και Βόλλεϋ< 1 7 ). Έτσι στη συνέχεια θα θεωρηθεί ότι το σύνολο των εξόδων των νοικοκυριών γιre αυτήν την κατηγορία δαπανών ανέρχεται σε εκ. δρχ. (με ΦΠΑ) και (χωρίς ΦΠΑ). 2. Δαπάνες για εισφορές μέλους αθλητικών σωματείων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθλησης (εθνικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρομίας κλπ.) Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΟΠ από το 1993/94 προκύπτει ότι κάθε νοικοκυριό ξόδεψε κατά μέσο όρο περίπου 248 δρχ. το μήνα για εισιτήρια ε ισόδου σε γυμναστήρια, καθώς και συνδρομές αθλητικών συλλόγων και λεσχών. (14) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 6, κεφ. 7 και κεφ. 10. (15) Βλέπε πίνακα 4, κωδικό 753. Εάν υπή ρχαν διαθέσιμα τ έτοιου είδους στοιχεία θα μπορούσε να γίνει εκτίμηση. (16) Συνέντευξη με τον κ. Μολφ έτα, Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ. 148 (17) Στην τελική τιμή πώλησης των εισ ιτηρίων παρακολούθησης αθλητικών αγώνων κ. αι εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσοστό το οποίο καταβάλλεται στο ταμ είο τη ς Αστυνομίας, στο ταμείο του εκάστοτε Δήμου κα ι στην ΕΟΑ (σημερινή Ελληνική Ο λυμπιακή Επιτροπή). Κατ ' επέκταση εάν μας ήταν γνωστό το σύνολο εσόδων π.χ. του ταμείου τη ς Αστυνομίας από την πώληση ε ισιτηρίων παρακολούθησης αθλητικών εκδη λώ σε ων θα μπορούσε να υπολογ ισθεί το σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για εισιτήρια παρακολούθησης αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων (εκτός ποδοσφαίρου, Μπάσκ ετ κα ι Βόλλεϋ). '

9 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), Εάν το ποσό αυτό το αναγάγουμε στο σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδο ς το χρόνο, τότε προκύπτ ε ι ότι περίπου εκ. δρχ. (με ΦΠΑ) αντιστοιχούν σ' αυτή ν την κατηγορία εξόδων. Μια σύγκρ ιση του ποσού αυτού με στο ιχεία από τη ν πλευρά τη ς προσφοράς δεν στάθηκε δυνατή λόγω έλλειψης στο ιχείων. Απλά μόνο τα έξοδα για εισφορές μέλους σε ερασ ιτεχνικά σωματεία ύψους εκ. δρχ. μπόρεσαν να ερευνη θούνc 1 8 J. Σε σχέση με τις εισφορές μελών σε επαγγελματικά σω ματεία δεν υπήρχαν σχετικά στοιχεία στη ν ΕΠΑΕ, ΕΣΑΚ (ΕΣΑΚΕ) κα ι ΕΟΠΕ. Έτσ ι η τιμή που θα χρησιμοποιη θεί στη συνέχεια για αυτήν την κατη γορία εξόδων είναι εκ. δρχ. Τα εκ. δρχ. ( μ ε ΦΠΑ) δη λαδή (χωρίς ΦΠΑ) αφορούν στις αγορές ε ισ ιτη ρίων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθληση ς και τα εκ. δρχ. στ ι ς εισφορές μελών αθλητικών σωματείων. 3. Δ απάνες για μεταφορά προς το χώρο άθλησης Τα έξοδα των νοικοκυριών για μεταφορά προς το χώρο άθ λησης, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο διαμονής και μεταφορά προς τον τόπο αθλητικών διακοπών (έξοδα για αγορά εισ ιτη ρίων στα δη μόσια μέσα μαζική ς μ εταφορά ς, καύσι μα στο ιδιωτ ικό αυτοκίνη το ή μη χανάκι και γ ια συντήρη ση - επισκευή σε συνεργεία αυτοκινήτων) ανέρχονται σε εκ. δρχ. (με ΦΠΑ) περίπου δη λαδή εκ. δρχ. (χωρίς ΦΠΑ)(1 9 )_ Πίνακας 2: Έξοδα των ιδιωτικών νοικοκυριών για μεταφορά προς το χώρο άθλησης που βρίσκεται στον τόπο διαμονής και μεταφορά προς τον τόπο αθλητικών διακοπών το 1994 σε εκ. δρχ. με ΦΠΑ. Δημόσια μ έσα Τζίρος από με ταφορά πρ ο ς το Τζίρος από μεταφορά προς χώρο άθλη σης που βρίσκε τα ι τον τόπο αθλητικών Σύνο λο στον τόπο διαμονή ς διακοπών μαζ ικής μεταφοράς Καύσιμα Συνεργεία αυτοκινήτων Σύνολο Πηγή : Έρ ευνα του συγγ ραφ έα (β ά σε ι στοιχε ίων τη ς ΕΣΥΕ από την Έρ ευνα Οικογ ενε ιακών Προϋπολογισμών ΕΟΠ, 1993/94). (18) Αναλυτικά βλ έπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 7. (19) Αναλυτικά βλέπ ε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 4, και κ ε φ

10 ΧΑ'ΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 4 (2003), Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδησης Από την ανάλυση που έγινε σχετικά μre αυτήν την κατηγορία εξόδων προέκυψε ότι ο συνολικός τζίρος των εταιριών το 1994 που κατασκευάζουν είδη αθλητικής ένδυσης, υπόδησης και όργανα ανερχόταν σε εκ. δρχ. (χωρίς ΦΠΑ)< 20 J. Από αυτά πουλήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 300 εκ. δρχ. στο κράτος, εκ. δρχ. σε αθλητικούς οργανισμούς και εκ. δρχ. σε νοικοκυριά (χωρίς ΦΠΑ). Ειδικότερα πουλήθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης αξίας εκ. δρχ. περίπου χωρίς ΦΠΑ ( εκ. δρχ. με ΦΠΑ) και αθλητικά όργανα αξίας εκ. δρχ. χωρίς ΦΠΑ ( εκ. δρχ. με ΦΠΑ). 5. Δαπάνες για αθλητικά στοιχήματα Σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανισμών διεξαγωγής στοιχημάτων ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ υπολογίστηκαν τα έξοδα των νοικοκυριών για αθλητικά στοιχήματα τα οποία ανερχόταν για το 1994 σε εκ. δρχ.< 21 ). Με τον όρο «αθλητικά στοιχήματα» νοούνται το Προ-Πο και οι Ιπποδρομίες, ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη τα στοιχήματα Λόττο και Προ-το τα οποία δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό. 6. Δ απάνες για αθλητικές ασφάλειες Από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι ένα πόσο της τάξεως των 177 εκ. δρχ. ξοδεύτηκε για την ασφάλιση επαγγελματιών αθλητών και των οικογενειών τους. Ακόμη 11,4 εκ. δρχ. ξοδεύτηκαν από τις ομοσπονδίες για την ασφάλιση αθλητών< 22 J. Στοιχεία σχετικά με άλλου είδους αθλητικές ασφάλειες όπως π.χ ασφάλιση αθλητικών εκδηλώσεων δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθούν. Έτσι διαμορφώνεται το σύνολο δαπανών για αθλητικές ασφάλειες σε 188,4 εκ. δρχ. περίπου. Από το ποσό αυτό όμως μόνο τα 59 εκ. δρχ. ξοδεύονται από τα νοικοκυριά. Αυτό αντιστοιχεί στο ποσοστό που καταβάλλουν οι αθλητές στις ασφαλιστικές εταιρείες< 23 ). Το υπόλοιπο ποσό ύψους 129,4 εκ. δρχ. αφορά στις συναλλαγές μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και αθλητικών οργανισμών και τοποθετείται λογιστικά στα έξοδα των αθλητικών οργανισμών. 7. Δαπάνες για αθλητικές διακοπές Από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των στοιχείων του ΕΟΤ και της ΕΣΥΕ προέκυψε, ότι τα Ελληνικά ξενοδοχεία Lux, Α' (20) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 4.3, 4.4 και 4.5. (21) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ. 3.2 και κεφ (22) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ (23) Σύμφωνα με τον νόμο 1958/ το ποσό που καταβάλλετε στις ασφαλιστικές εταιρίες για την ασφάλιση επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών προέρχεται κατά τα 2/3 από την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος και κατά το 1/3 από τον αθλητή.

11 CHARALAMPOS KOLIMPALIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 4 (2003), και Β' κατηγορίας το 1994 εισέπραξαν εκ. δρχ. από τη φιλοξενία πελατών που έπαιρναν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες εκ. δρχ. προέρχονται από αλλοδαπούς και εκ. δρχ. από ημεδαπούς τουρίστες. Εάν στο ποσό που ξόδεψαν τα ελληνικά νοικοκυριά προστεθούν και τα χρήματα που διατέθηκαν από αυτά για αθλητικές διακοπές στο εξωτερικό ύψους 265 εκ. δρχ., τότε διαμορφώνεται το ποσό αυτό σε εκ. δρχ. (με ΦΠΑ), το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο των εξόδων των Ελληνικών νοικοκυριών γι<e αυτήν την κατηγορία < 24 ). 8. Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια Η ανάλυση που έγινε από την πλευρά της προσφοράς έδειξε ότι μόνο τα έσοδα των ιδιωτικών γυμναστηρίων ανερχόταν σε εκ. δρχ. περίπου < 25 ). Το ποσό αυτό πρέπει να ερμηνεύεται με κάποια επιφύλαξη δεδομένου ότι προέκυψε από υπολογισμούς του συγγραφέα οι οποίοι βασίσθηκαν σε στοιχεία που έδωσε ο κ. Δ. Κλεόβουλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων, σχετικά με τον αριθμό των ιδιωτικών γυμναστηρίων που λειτουργούν στην Ελλάδα και το μέσο όρο μηνιαίας συνδρομής των μελών τους. Από την πλευρά της ζήτησης όμως, γι ' αυτήν την κατηγορία εξόδων, λαμβάνουμε μια άλλη τιμή η οποία ανέρχεται σε εκ. δρχ. Το ποσό αυτό προκύπτει από στοιχεία της ΕΟΠ 1993/94 ύστερα από αναγωγή των μέσων μηνιαίων εξόδων των νοικοκυριών (505 δρχ. ανά μήνα) στο σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδος το χρόνο. Επειδή η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο ποσό από την πλευρά της προσφοράς και στο ποσό από την πλευρά της ζήτησης είναι σχετικά μεγάλη (περίπου 6,2 δισ. δρχ.), θα θεωρηθεί στη συνέχεια ότι το ποσό που υπολογίσθηκε με βάση τα στοιχεία της ΕΟΠ 1993/94 είναι πιο αξιόπιστο και γι<e αυτό το λόγο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια γι<e αυτήν την κατηγορία δαπανών ( εκ. δρχ. με ΦΠΑ, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ). 9. Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλιογραφίας Από την ανάλυση που προηγήθηκε προέκυψε ότι περίπου εκ. δρχ. με ΦΠΑ (4.754 χωρίς ΦΠΑ) ξοδεύτηκαν το 1994 για αγορές έντυπων μέσων. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αυτό - λόγω έλλειψης στοιχείων - τα χρήματα που διατέθηκαν για την αγορά αθλητικών περιοδικών. Μόνο σε σχέση με τα περιοδικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας υπήρχαν στοιχεία, τα οποία όμως λόγω της στενής οριοθέτησης των αθλητικών εξόδων δεν λήφθηκαν υπόψη < 26 ). (24) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ (25) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch. (1998), κεφ (26) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch.. (1998) κεφ

12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ- ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 4 (2003), Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων) Ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων πληρώνονται πρακτικά μόνο στα κρατικά κανάλια. Σύμφων α με στοιχεία της ελληνικής Τηλεό ρασης ΕΤ ΑΕ ανερχόταν το ποσό αυτό το 1994 σε εκ. δρχ. με ΦΠΑ (1.541 εκ. δρχ. χωρίς ΦΠΑ)(27). Άρα: Αν στη συνέχεια τοποθετηθούν τα ποσά που ερευνήθηκαν και αναφέρονται πιο πάνω στις έντεκα κατηγορίες αθλητικών εξόδων, προκύπτει ότι το 1994 το σύνολο εξόδων των ιδιωτικών νοικοκυριών ανέρχεται σε εκ. δρχ. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το ποσό που παρουσιάζεται στον πίνακα 3 ( εκ. δρχ.) δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών της Ελλάδος. Για να περάσει κανείς σε καταναλωτ ικό λογαριασμό, σύμφωνα με τους ορισμούς των Εθνικών Λογαριασμών< 28 ), θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κέρδη που διανέμονται στα νοικοκυριά από τα αθλητικά στοιχήματα, ενώ σε σχέση με τις αθλητικές ασφάλειες πρέπει να συμπεριληφθεί στον καταναλωτικό λογαριασμό μόνο το πόσο που δαπανούν τα νοικοκυρ ιά για παροχή υπηρεσιών (αντιστοιχεί σε περίπου 20 % του συνολικού ποσού που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες)< 29 ). Ακόμη οι εισφορές και οι δωρεές σε αθλητικά σωματεία θεωρούνται σαν μεταβιβάσεις και δεν συμπεριλαμβάνονται στον καταναλωτικό λογαριασμό. Πίνακας 3: Έξοδα των νοικοκυριών της Ελλάδος στον αθλητισμό το 1994 σε εκ. δρχ. με ΦΠΑ. Κατηγορίες εξόδων Με ΦΠΑ {σε εχ. δqχ.) Δαπ άν ες για εισιτήρια αθλητικών αγώνων και εκδηλώσεων Δαπάνες για εισφορές μέλους αθλητ ικών σωματείων και χρήση μη κερδοσκοπικών χώρων άθληση ς (εθνικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα χιονοδρο μ ίας κλπ. ) Δαπάνες για μεταφορά προς το χώρο άθλησης Δαπάνες για αγορά αθλητικής ενδυμασίας και υπόδηση ς Δαπάν ες για αγορά αθλητικών μη χανημάτων Δαπάνες γ ια αθλητικά στοιχήματα Δαπάνες για αθλητικές ασφάλειες 61 \juj Δαπάνες για αθλητικές διακοπές Δαπάνες για γύμναση σε ιδιωτικούς χώρους π.χ. γυμναστήρια Δαπάνες για αγορά αθλητικών εφημερίδων και αθλητικής βιβλιογραφίας Δαπάνες για ποσοστιαία τηλεοπτικά τέλη (παρακολούθηση αθλητικών γ εγονότων) Πηγή: Έρευνα του συγγραφέα. Σύνολο (27) Αναλυτικά βλέπε Kolimpalis, Ch.. (1998} κεφ , πίνακα (28) Βλέπε Brίimmerhoff, D. (1995), Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Mίinchen: Oldenbourg Verlag, σελ. 54. (29) Πληροφορία τις διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της ΕΣΥΕ από τις (30) Το ύψος του ΦΠΑ εδώ ανέρχεται σε 2,1 εκ. δρχ. και υπολογίστηκε από τις πληρωμές των νοικοκυριών για προσφερόμενες υπηρεσίες ( = 11,8 εκ. δρχ.).

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις. Επιβλέπουσα: ρ. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ελληνικός Τουρισµός- Παρούσα κατάσταση, Προβλήµατα, Προτάσεις Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση των Αυξητικών Επιδράσεων ενός Κλειστού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τοπική Οικονομία του Μπράιαν Βαν Μπλάρκομ

Αποτίμηση των Αυξητικών Επιδράσεων ενός Κλειστού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τοπική Οικονομία του Μπράιαν Βαν Μπλάρκομ Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 9 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP

MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: MARKETING-WEB MARKETING & E-SHOP Υπό της φοιτήτριας Συνόδη Ειρήνη (ΑΜ 7436) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΤΑΞΗ - 1 ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ 1999 1 2 Βαξεβανίδου Μαρία Ρεκλείτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Μ. 64 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «Το Τμήμα Υποδοχής στα Πεντάστερα Ξενοδοχεία» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση χώρου πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 -

Περιεχόμενα ΙΕΛΚΑ 2011. 1 Περίληψη - 5 - 2 Εισαγωγή - 9 - 3 Κλάδος με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικά μεγέθη - 13 - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιούνιος 2011 Περιεχόμενα 1 Περίληψη - 5-2 Εισαγωγή - 9-2.1 Μεθοδολογία και πηγές της μελέτης - 9-2.2 Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής FRANCHISING: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ί.ε.φ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ί.ε.φ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ί.ε.φ. 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΤΕΜ) Ελληνικός Τουρισμός: Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΤΕΜ) Ελληνικός Τουρισμός: Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΤΕΜ) Ελληνικός Τουρισμός: Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων Τεύχος 1 Ιανουάριος 2009 1 Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης της Ελληνικής Τουριστικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΤΖΙΑΓΚΟΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση.

Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. Η περίπτωση των νέων της Ελλάδας Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα