Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας"

Transcript

1 Sartorius PMA Models Ηλεκτρονική ζυγαριά µείξης χρωµάτων για περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

2 Περιεχ µενα Χρήση 124 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας 125 Ενεργοποίηση 128 Προϋποθέσεις αποθήκευσης και µεταφοράς 128 Αποσυσκευασία 128 Εγγ ηση 128 Τι περιλαµβάνεται στην παράδοση 129 Οδηγίες εγκατάστασης 129 Εγκλιµατισµ ς του ζυγο 130 Σήµανση σφράγισης των τ πων που έχουν υποβληθεί σε επίσηµο έλεγχο σταθµών 130 Τοποθέτηση και σ νδεση στο δίκτυο παροχής ρε µατος 131 Τοποθέτηση εξαρτηµάτων 132 Φροντίδα και συντήρηση 133 Τεχνική υποστήριξη 133 Επισκευές 133 Καθαρισµ ς 133 Έλεγχος ασφαλείας

3 Χρήση Η ζυγαριά µείξης χρωµάτων της σειράς PMA PMA ανταποκρίνεται πλήρως σε λες τιςαπαιτήσεις που αφορο ν τη γρήγορη και αξι πιστη ανάµειξη βερνικιών. Το περίβληµα της συσκευής είναι ανθεκτικ στα διαλυτικά. Το ε ρος ζ γισης των συσκευών είναι 7500 g για τις συσκευές ζ γισης των περιοχών της κατηγορίας 1, PMA7500-X. Για τις συσκευές ζ γισης περιοχών της κατηγορίας 2 PMA7500D-X, PMA7500D-X.. είναι 7500 g και 1000 g. Στα µοντέλα 35D-X και 35D-X00C είναι στα 35 kg. Με την βοήθεια του ενσωµατωµένου υπολογιστή, µπορο ν να υπολογιστο ν τα διάφορα µεγέθη µείξης και απλά να ζυγιστο ν σαν πρ τυπα. Μπορείτε µε τα συγκεκριµένα µοντέλα να διορθώσετε τις λανθασµένες δοσολογίες χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσετε χρονοβ ρους υπολογισµο ς. λα τα µοντέλα διατίθενται µε ένα προσαρµογέα µονάδας βάρους, ένα σειριακ προσαρµογέα δεδοµένων και προστατε ονται απ το υπερβολικ βάρος. Οι ζυγοί PMA είναι κατάλληλοι ως µέσα πιστοποίησης για συστήµατα ποι τητας ελέγχου 124 Εγκατεστηµένο πρ γραµµα εφαρµογής Εφαρµογή: ε τερη µονάδα βάρους Επανάληφη υπολογισµο ιορθώσεις Αυτ µατη εγκατάσταση κατά την ενεργοποίηση του ζυγο Οι ζυγοί PMA ικανοποιο ν τις υφηλ τερες απαιτήσεις σχετικά µε την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων ζ γισης µε τα εξής χαρακτηριστικά τους: αποκλεισµ ς (φιλτράρισµα) των δυσµενών συνθηκών περιβάλλοντος πως δονήσεων, ρευµάτων αέρα, κ.τ.λ. σταθερών επαναλαµβαν µενων αποτελεσµάτων ζ γισης ενδείξεις ευανάγνωστες σε λες τις συνθήκες φωτισµο γερή κατασκευή και µεγάλη διάρκεια ζωής Κατάλληλοι για εγκατάσταση και χρήση σε περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων κατηγορίας 2 και 3 (Ζώνη 1,2) για τα µοντέλα PMA 7200-XCEV3, PMA7500-X, PMA7500-X.., PMA 7500D-X και PMA 7500D-X και τα µοντέλα PMA35...X.. σ µφωνα µε την Οδηγία 94/9/ ΕΟΚ και τα οποία φέρουν τους αντίστοιχους χαρακτηρισµο ς EEx IIB T4 και II 2 (Οδηγίες ΕΟΚ KEMA 98ATEX0609X και 99ATEX3013X). Οι συσκευές , ως ηλεκτρικές συσκευές µε τον χαρακτηρισµ [EEx ib]iib, είναι κατάλληλες για εγκατάσταση µ νο εκτ ς της περιοχής που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. Αρ. έγκρισης PTB EX-92.C2151

4 λες οι συσκευές πρέπει να συνδέονται µ νο σε δίκτυα παροχής ρε µατος (48 62 Hz) µε ελάχιστη τάση 184 V και µέγιστη 264 V. Οι συσκευές και , ως ηλεκτρικές συσκευές, πληρο ν τις Οδηγίες [EEx ib] IIC και II (2) G και είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε περιοχές που δεν υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. (Οδηγία ΕΟΚ/Πιστοποιητικ εξέτασης πιστοποίησης ΕΟΚ 98ATEX2752 X). Οι συσκευές YPS03-XDR και YPS03- XGR, είναι συσκευές που εµπίπτουν στις κατηγορίες 2 και 3 και η τοποθέτηση και χρήση τους ενδείκνυται σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων στη Ζώνη 1 και 2 σ µφωνα µε την Οδηγία 94/9/ΕΟΚ. Οδηγίες EEx d ib IIC T4 και II 2 (2) G (Οδηγία ΕΟΚ - /Πιστοποιητικ εξέτασης πιστοποίησης ΕΟΚ KEMA 98ATEX2771 X). Η συσκευή της σειράς PMA που διαθέτει προστασία κατά των εκρήξεων είναι κατασκευασµένη σ µφωνα µε τους ισχ οντες εναρµονισµένους Ευρωπαϊκο ς κανονισµο ς της CENELEC: EN 50014: 1992 EN 50020: 1994 Ο ζυγ ς της σειράς PMA, ο οποίος διαθέτει προστασία κατά των εκρήξεων, καθώς και τα εξαρτήµατά του πρέπει να τοποθετείται σ µφωνα µε τους αναγνωρισµένους καν νες της τεχνολογίας. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρο νται οι σχετικοί τοπικοί ν µοι και κανονισµοί (π.χ. ElexV, VbF, EX-RL, DIN VDE 0165, DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN VDE 0800). Επισήµανση για το χρήστη! Οι εν τητες που φέρουν τη συγκεκριµένη σήµανση πρέπει να λαµβάνονται οπωσδήποτε υπ φη αφο περιέχουν υποδείξεις και πληροφορίες που αφορο ν θέµατα τεχνικής ασφάλειας. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Η λανθασµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει ζηµίες και τραυµατισµο ς. ιαβάστε, προσεκτικά τις οδηγίες προτο θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Έτσι θα αποφ γετε ζηµίες στην ίδια την συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθ νη για οποιεσδήποτε ζηµίες που προκαλο νται ως αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών τεχνικής ασφάλειας και των προειδοποιήσεων. Κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε εγκαταστάσεις και σε συνθήκες περιβάλλοντος µε υφηλές απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να τηρο νται οι οδηγίες των σχετικών καν νων εγκατάστασης. Πριν απ την ενεργοποίηση της ζυγαριάς µείξης χρωµάτων σε περιοχή που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση της συσκευής απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ ή υπ την καθοδήγηση και εποπτεία εξειδικευµένου τεχνικο προσωπικο ( 12 ElexV). Αν χρειαστεί, πρέπει να ειδοποιηθο ν οι αρµ διες υπηρεσίες. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι της συσκευής. Οι προθεσµίες είναι υπολογισµένες έτσι ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα σφάλµατα. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε τρία χρ νια. 125

5 Για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία του ζυγο, παρακαλο µε να λάβετε υπ φη τις ακ λουθες υποδείξεις:! Η τιµή τάσης που αναγράφεται επάνω στη συσκευή πρέπει να ταιριάζει µε την τάση του τοπικο δικτ ου. Προσοχή σε ενδεχ µενες διακυµάνσεις της τάσης!! Ο ζυγ ς αποµονώνεται απ το δίκτυο παροχής ρε µατος µ νο µε την αφαίρεση του καλωδίου ρε µατος απ την ανθεκτική στις εκρήξεις συσκευή. Μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε το καλώδιο µ νο ταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στο ρε µα.! Προστατέφτε την συσκευή σ µφωνα µε την κατηγορία προστασίας IP65.! Το περίβληµα των καλωδίων ρε µατος της συσκευής: είναι κατασκευασµένο απ καουτσο κ, ενώ της συσκευής είναι απ PVC. λα τα υπ λοιπα καλώδια σ νδεσης ανάµεσα στις συσκευές, αλλά και το περίβληµα των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι κατασκευασµένα απ PVC. Για αυτ το λ γο, χηµικά που προσβάλλουν τα παραπάνω υλικά, θα πρέπει να διατηρο νται µακριά απ τις καλωδιώσεις.! Χρησιµοποιείτε µ νο είδη και µήκη καλωδίων τα οποία έχουν την έγκριση της Sartorius και είναι σ µφωνα µε τους περιορισµο ς στα µήκη των καλωδίων που οφείλονται τις τιµές χωρητικ τητας και επαγωγής καθώς και της ηλεκτροµαγνητικής συµβατ τητας (δείτε το σχετικ σχεδιάγραµµα το οποίο συνοδε ει τη βεβαίωση συµ ατ τητας).! λες οι συσκευές της σειράς PMA πρέπει να λειτουργο ν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος η οποία θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 0 C και 40 C. Εξασφαλίστε επαρκή αερισµ ώστε να αποφε γεται η συσσώρευση θερµ τητας.! Οι συσκευές πρέπει να τοποθετο νται µ νο σε εσωτερικο ς χώρους.! Η προστασία IP των ζυγών είναι IP40, ενώ αυτή των ανθεκτικών στις εκρήξεις εξαρτηµάτων είναι IP65 ή IP54. Η χρήση των συσκευών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και σ µφωνα µε την προστασία IP που διαθέτουν. Το περιβάλλον τους πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη ασφάλεια.! Συνδέστε το καλώδιο που έχετε προµηθευτεί απ την Sartorius στην έξοδο δεδοµένων του ζυγο PMA. Βιδώστε την σ νδεση του καλωδίου στο προσαρµογέα δεδοµένων. Μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε το καλώδιο µ νο ταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο παροχής ρε µατος. Για την σωστή µετάδοση δεδοµένων σε συσκευή η οποία είναι τοποθετηµένη εκτ ς περιοχής που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι µ νο πιστοποιηµένοι δίοδοι Zener του τ που Z966 (EEx ia) IIC. Παραδείγµατος χάριν: ίοδοι Zener του κατασκευαστή Pepperl + Fuchs. Οι δίοδοι µπορο ν να εγκατασταθο ν µ νο εκτ ς της περιοχής που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων και θα πρέπει να είναι συνδεδεµένες µ σω του προσαρµογέα στον εξοµαλυντή τάσης (PA). Οι δίοδοι πρέπει να τοποθετο νται σε περιοχή που η θερµοκρασία θα κυµαίνεται απ 0 C έως 40 C. Οι συνδεδεµένες συσκευές δεν πρέπει να είναι ικανές να παράγουν τάση µεγαλ τερη των 250 V. 126

6 ! Παρέχετε στους χειριστές εκπαίδευση, έτσι ώστε να µπορο ν να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα λειτουργίας και να πάρουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας (π.χ. αποσ νδεση των συσκευών απ το δίκτυο παροχής ρε µατος)! Ο καθαρισµ ς των συσκευών πρέπει να γίνεται σ µφωνα µε την τήρηση των σχετικών οδηγιών. (δείτε το κεφάλαιο Φροντίδα και Συντήρηση )! Αποφε γετε την ηλεκτροστατική φ ρτιση, π.χ. (των προστατευτικών καλυµµάτων καθώς και των γυάλινων τµηµάτων, (δείτε το κεφάλαιο Φροντίδα και Συντήρηση )! Κατά τον καθαρισµ δεν πρέπει να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικ του ζυγο : χρησιµοποιήστε µ νο ένα ελαφρά υγρ πανί καθαρισµο.! Οι συσκευές πληρο ν τις διατάξεις που αφορο ν την ηλεκτροµαγνητική συµβατ τητα (EMV). Αποφε γετε τις παρεµβολές µε τιµές υφηλ τερες απ αυτές που αναφέρονται ως ανώτερα επιτρεπ µενα ρια στους σχετικο ς κανονισµο ς.! Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την εγκατάσταση ως προς την κανονική λειτουργία και ασφάλειά της. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται απ εξειδικευµένο προσωπικ που να διαθέτει την σχετική κατάρτιση. (π.χ. έλεγχος καλωδίων για φθορές)! Αν η ζυγαριά και τα εξαρτήµατα της πρ κειται να χρησιµοποιηθο ν εκτ ς Γερµανίας σε περιοχές που υφίσταται ο κίνδυνος εκρήξεων, πρέπει να λαµβάνονται υπ φη οι σχετικοί εθνικοί ν µοι και εθνικές προδιαγραφές. Απευθυνθείτε στο προµηθευτή σας για ενηµέρωση σχετικά µε τις ισχ ουσες οδηγίες για τη χώρα σας. Προειδοποίηση:! Κάθε παρέµβαση στη συσκευή (εκτ ς απ αυτές που γίνονται απ εξουσιοδοτηµένα απ την Sartorius πρ σωπα) οδηγεί σε πα ση ισχ ος της έγκρισης και της εγγ ησης. Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα µε το ζυγ σας: $ Απευθυνθείτε στο κεντρικ τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. 127

7 C Sonne_b_.eps, vibra_b_.eps, kiste_b_.eps, loesc_b_.eps Ενεργοποίηση Προϋποθέσεις αποθήκευσης και µεταφοράς Επιτρεπ µενη θερµοκρασία αποθήκευσης: C Η εργοστασιακή συσκευασία είναι έτσι διαµορφωµένη ώστε τα συσκευασµένα είδη να αντέχουν χωρίς να υποστο ν ζηµία σε πτώσεις απ φος 80 εκατοστών σε µπετ ν. Οι µη συσκευασµένοι ζυγοί και πλατφ ρµες ζ γισης µπορεί να χάσουν την ακρίβειά τους εξαιτίας ισχυρών κραδασµών, αν οι κραδασµοί είναι εξαιρετικά ισχυροί µπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια της συσκευής. Αποφ γετε την άσκοπη έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερµοκρασίες, µεγάλη υγρασία, κρο σεις και δονήσεις. Αποσυσκευασία Αµέσως µετά απ το άνοιγµα της συσκευασίας, ελέγξτε τη συσκευή για τυχ ν εµφανή ελαττώµατα και ζηµίες που µπορεί να προκλήθηκαν κατά την µεταφορά, $ Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια ζηµία, ανατρέξετε στο κεφάλαιο Φροντίδα και Συντήρηση, και δείτε την εν τητα Έλεγχος ασφαλείας. $ Φυλάξτε λα τα µέρη της αρχικής συσκευασίας για περίπτωση µεταφοράς της συσκευής, δεδοµένου τι µ νο η εργοστασιακή συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά. 128 Εγγ ηση Για να µην χάσετε τα δικαιώµατα της εκτεταµένης εγγ ησης, καθώς και για περισσ τερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το τοπικ γραφείο της Sartorius ή µε τον εµπορικ της αντιπρ σωπο. Συµπληρώστε την κάρτα της εγγ ησης, αν αυτή είναι διαθέσιµη, αναγράφοντας την ηµεροµηνία εγκατάστασης και επιστρέψτε την στο τοπικ γραφείο της Sartorius ή στον εµπορικ της αντιπρ σωπο.

8 03stanex.eps Τι περιλαµβάνεται στην παράδοση Στην παράδοση συµπεριλαµβάνονται τα εξής µεµονωµένα µέρη: PMA.. Ζυγ ς µε έξοδο για µεταφορά δεδοµένων Στοιχείο ζυγο Συσκευή δικτ ου παροχής ρε µατος Οδηγίες εγκατάστασης Ο ζυγ ς είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρ πο, ώστε κάτω απ τις συνηθισµένες συνθήκες λειτουργίας να παρέχει αξι πιστα αποτελέσµατα. Ο ζυγ ς λειτουργεί µε ακρίβεια και ταχ τητα αν έχει επιλεγεί η σωστή θέση τοποθέτησης: τοποθετήστε το ζυγ σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια αποφ γετε τη µεγάλη θερµ τητα τοποθετώντας το ζυγ µακριά απ τα θερµαντικά σώµατα ή την ηλιακή ακτινοβολία προστατε ετε τη συσκευή απ την άµεση έκθεση σε ρε µατα αέρα (ανοιχτές π ρτες και παράθυρα) αποφε γετε τους ισχυρο ς κραδασµο ς κατά τη ζ γιση προστατε ετε το ζυγ απ διαβρωτικο ς χηµικο ς ατµο ς αποφε γετε τη µεγάλη υγρασία ταν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται, πρέπει να απενεργοποιείται. 129

9 Εγκλιµατισµ ς του ζυγο Αν µια κρ α συσκευή µεταφερθεί σε περιβάλλον σηµαντικά θερµ τερο, µπορεί να προκληθεί πάχνη (συµπ κνωση της υγρασίας του αέρα στη συσκευή). Αφήστε τη συσκευή, αποσυνδεδεµένη απ το δίκτυο παροχής ρε µατος να εγκλιµατιστεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για περίπου 2 ώρες. Αφήνετε τη συσκευή πάντα συνδεδεµένη στο ρε µα. Με τον τρ πο αυτ, η πάντα θετική διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο εσωτερικ της συσκευής και στο περιβάλλον αποκλείει σχεδ ν εντελώς την επίδραση της υγρασίας. Σήµανση σφράγισης των τ πων που έχουν υποβληθεί σε επίσηµο έλεγχο σταθµών: Ο νοµοθέτης προβλέπει σφράγιση του ζυγο που έχει υποβληθεί σε επίσηµο έλεγχο. Η σφράγιση αυτή γίνεται µε την σφραγίδα που φέρει την επιγραφή Sartorius. Αν γίνει προσπάθεια αφαίρεσής της, η σφραγίδα καταστρέφεται και στην περίπτωση αυτή, πα ει η ισχ ς της ρ θµισης και ο ζυγ ς πρέπει να υποβληθεί σε νέα ρ θµιση. 130

10 Τοποθέτηση και σ νδεση στο δίκτυο παροχής ρε µατος 20.eps Ελέγξτε τη τάση και την συχν τητα του δικτ ου παροχής ρε µατος καθώς και το είδος του ρευµατολήπτη Αν δεν ταιριάζει: απευθυνθείτε στο προµηθευτή σας! Χρησιµοποιείτε µ νο γνήσιες συσκευές: (Εγκατάσταση εκτ ς της περιοχής που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων) Σ νδεση του ζυγο µε το δίκτυο παροχής ρε µατος. Προστατέφτε το καλώδιο σ νδεσης καθώς και το καλώδιο της γείωσης απ πιθανές ζηµιές.! Συνδέστε το καλώδιο που έχετε προµηθευτεί απ την Sartorius στην έξοδο δεδοµένων του ζυγο PMA. Βιδώστε την σ νδεση του καλωδίου στο προσαρµογέα δεδοµένων. Μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε το καλώδιο µ νο ταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο παροχής ρε µατος. Η λειτουργία του ζυγο σε ζώνη κατηγορίας 1 θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή: Τηρείτε πάντοτε τους εκάστοτε κανονισµο ς και προδιαγραφές που ισχ ουν σχετικά µε την εγκατάσταση της συσκευής σε ζώνη 1, π.χ. ElexV της (BGBI. I, S.214)! Σε περίπτωση που η ζυγαριά και τα εξαρτή- µατά της πρ κειται να χρησιµοποιηθο ν εκτ ς Γερµανίας σε περιοχές που υφίσταται ο κίνδυνος εκρήξεων, πρέπει να τηρο νται και να λαµβάνονται υπ φη οι αντίστοιχοι εθνικοί ν µοι και εθνικές προδιαγραφές. Απευθυνθείτε στο προµηθευτή σας για ενηµέρωση σχετικά µε τις ισχ ουσες οδηγίες για τη χώρα σας. Η εγκατάσταση της συσκευής στη ζώνη 1 θα πρέπει να γίνεται απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ. 131

11 02a.eps Γειώστε το ζυγ εντ ς της περιοχής που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. Συνδέστε το καλώδιο µε τον εξοµαλυντή τάσης.! Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή συνδέστε τις ακ λουθες συσκευές σε µία κεντρική γραµµή εξοµάλυνσης τάσεως: το ζυγ τις δι δους Zener! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται µ νο απ το εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ και σ µφωνα µε τις προδιαγραφές και τους τεχνικο ς κανονισµο ς. Η εγκατάσταση πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, µ νο αφο επιβεβαιώσετε το γεγον ς τι στην περιοχή δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων.! Παρέχετε στους χειριστές εκπαίδευση, έτσι ώστε να µπορο ν να αναγνωρίσουν τα προβλή- µατα λειτουργίας και να πάρουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας (π.χ. αποσ νδεση των συσκευών απ το δίκτυο παροχής ρε µατος, σ νδεση εξαρτηµάτων). Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της συσκευής (π.χ. λ γω ζηµιών που προκλήθηκαν στο ζυγ κατά την µεταφορά) µην ενεργοποιείτε την εγκατάσταση. είτε παρακάτω: Έλεγχος ασφαλείας. Τοποθέτηση εξαρτηµάτων Τοποθετήστε το στοιχείο ζυγο 03b.eps 132

12 Φροντίδα και συντήρηση Τεχνική υποστήριξη Η τακτική συντήρηση του ζυγο σας απ εκπρ σωπο της τεχνικής υποστήριξης της Sartorius εγγυάται τη συνεχή εξαγωγή αποτελεσµάτων µε ακρίβεια. Η Sartorius σας προσφέρει συµβ λαια συντήρησης µε κ κλο απ 6 µήνες έως 2 χρ νια. Επισκευές! Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µ νο απ εξειδικευµένους τεχνικο ς εξουσιοδοτηµένους απ τη Sartorius και µ νο µε γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που δεν γίνονται κατά τον ενδεδειγµένο τρ πο µπορο ν να προκαλέσουν σηµαντικο ς κινδ νους για το χρήστη. Μέσ της ακατάλληλης λειτουργίας, µπορεί να χαθεί η προστασία έναντι του κινδ νου εκρήξεων.! Αποσυνδέστε αµέσως απ το δίκτυο παροχής ρε µατος τη συσκευή που παρουσιάζει πρ βληµα! Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µ νο απ εξειδικευµένους τεχνικο ς εξουσιοδοτηµένους απ τη Sartorius και µ νο µε γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που δεν γίνονται κατά τον ενδεδειγµένο τρ πο µπορο ν να προκαλέσουν σηµαντικο ς κινδ νους για το χρήστη.! Τα καλώδια και οι συνδέσεις που έχουν υποστεί βλάβες ή φθορές πρέπει να αντικαθίστανται ως σ νολο! $ Κατά τη µεταφορά, αφαιρέστε λα τα καλώδια, έτσι ώστε να αποφε γετε άσκοπες ζηµιές. Καθαρισµ ς! Αποσυνδέστε το ζυγ απ την παροχή ρε µατος και αν υπάρχει σε αυτ ν συνδεδεµένο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων, αποσυνδέστε το και αυτ.! εν επιτρέπεται να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικ του ζυγο! Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά µέσα καθαρισµο (διαλυτικά, κ.λ.π) Καθαρίζετε το ζυγ µε πανί το οποίο έχει διαποτιστεί µε βενζίνη ή οιν πνευµα! εν επιτρέπεται ο φεκασµ ς µε νερ ή η χρήση πεπιεσµένου αέρα! 133

13 Έλεγχος ασφαλείας Αν δεν είναι εξασφαλισµένη η ακίνδυνη λειτουργία του ζυγο : Αποσυνδέστε το ζυγ απ την παροχή ρε µατος βγάζοντας τη συσκευή απ τη πρίζα. > Βεβαιωθείτε τι ο ζυγ ς δεν πρ κειται να χρησιµοποιηθεί άλλο Η ακίνδυνη λειτουργία της ηλεκτρικής συσκευής δεν είναι πλέον εξασφαλισµένη ταν: η συσκευή έχει ορατές ζηµίες δεν λειτουργεί η συσκευή έχει προηγηθεί µακροχρ νια αποθήκευση σε ακατάλληλες συνθήκες µετά απ σοβαρές φθορές, οι οποίες συνέβησαν κατά την µεταφορά Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις και επιδιορθώσεις πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και µ νο απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ : η πρ σβαση στις συγκεκριµένες οδηγίες τεχνικής υποστήριξης είναι δυνατή µ νο σε άτοµα τα οποία έχουν την ανάλογη τεχνική κατάρτιση! Απ την στιγµή που θα αφαιρεθο ν οι σφραγίδες απ την συσκευή και γίνει οποιαδήποτε επέµβαση στη συσκευή, απ προσωπικ το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτηµένο απ τη Sartorius, αυτ έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της οµαλής και ασφαλο ς λειτουργίας καθώς και της δυνατ τητας αξιώσεων εγγ ησης. 134

14 Sartorius AG b Goettingen, Germany p Weender Landstrasse , Goettingen, Germany t (+49/551) 308-0, f (+49/551) Internet: Copyright by Sartorius AG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius AG. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius AG reserves the right to make changes to the technology, features, specifications, and design of the equipment without notice. Status: February 2000, Sartorius AG, Goettingen, Germany Printed in Germany on paper that has been bleached without any use of chlorine W499-A00 KT Publication No.: WPM6024-u

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkCentre Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε τις ακ λουθες πληροϕορίες: v Κεϕάλαιο 1, Σηµαντικές πληροϕορίες

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς Acer Aspire

Notebook της σειράς Acer Aspire www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς Acer Aspire Οδηγ ς χρήστη Copyright 2003 Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη των υπολογιστών της σειράς Acer Aspire Notebook Αρχική έκδοση: Μάιος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8011, 8793, 8797, 8801 Τ ποι 8805, 8810, 8814 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Οδηγ ς χρήσης Τ ποι µηχανής 6423, 6427, 6483, 6493 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει τον Οδηγ ασϕάλειας

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

TELECOM SAGEM MF 5482. Οδηγίες Χρήσης ELL

TELECOM SAGEM MF 5482. Οδηγίες Χρήσης ELL TELECOM SAGEM MF 5482 Οδηγίες Χρήσης ELL Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Εγχειρίδιο εγκατάστασης ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Βήματα εγκατάστασης 2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και συντήρησης Ελληνικά (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες Έκδοση 05.2011 powered by : Sehmsdorfer Str. 43-53 Telefon : 04531 8906-0 Bockwoldt 23843 Bad Oldesloe Fax : 04531 8906-199

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Nokia 220 Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης 4 Φόρτιση της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα