Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας"

Transcript

1 Sartorius PMA Models Ηλεκτρονική ζυγαριά µείξης χρωµάτων για περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

2 Περιεχ µενα Χρήση 124 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας 125 Ενεργοποίηση 128 Προϋποθέσεις αποθήκευσης και µεταφοράς 128 Αποσυσκευασία 128 Εγγ ηση 128 Τι περιλαµβάνεται στην παράδοση 129 Οδηγίες εγκατάστασης 129 Εγκλιµατισµ ς του ζυγο 130 Σήµανση σφράγισης των τ πων που έχουν υποβληθεί σε επίσηµο έλεγχο σταθµών 130 Τοποθέτηση και σ νδεση στο δίκτυο παροχής ρε µατος 131 Τοποθέτηση εξαρτηµάτων 132 Φροντίδα και συντήρηση 133 Τεχνική υποστήριξη 133 Επισκευές 133 Καθαρισµ ς 133 Έλεγχος ασφαλείας

3 Χρήση Η ζυγαριά µείξης χρωµάτων της σειράς PMA PMA ανταποκρίνεται πλήρως σε λες τιςαπαιτήσεις που αφορο ν τη γρήγορη και αξι πιστη ανάµειξη βερνικιών. Το περίβληµα της συσκευής είναι ανθεκτικ στα διαλυτικά. Το ε ρος ζ γισης των συσκευών είναι 7500 g για τις συσκευές ζ γισης των περιοχών της κατηγορίας 1, PMA7500-X. Για τις συσκευές ζ γισης περιοχών της κατηγορίας 2 PMA7500D-X, PMA7500D-X.. είναι 7500 g και 1000 g. Στα µοντέλα 35D-X και 35D-X00C είναι στα 35 kg. Με την βοήθεια του ενσωµατωµένου υπολογιστή, µπορο ν να υπολογιστο ν τα διάφορα µεγέθη µείξης και απλά να ζυγιστο ν σαν πρ τυπα. Μπορείτε µε τα συγκεκριµένα µοντέλα να διορθώσετε τις λανθασµένες δοσολογίες χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσετε χρονοβ ρους υπολογισµο ς. λα τα µοντέλα διατίθενται µε ένα προσαρµογέα µονάδας βάρους, ένα σειριακ προσαρµογέα δεδοµένων και προστατε ονται απ το υπερβολικ βάρος. Οι ζυγοί PMA είναι κατάλληλοι ως µέσα πιστοποίησης για συστήµατα ποι τητας ελέγχου 124 Εγκατεστηµένο πρ γραµµα εφαρµογής Εφαρµογή: ε τερη µονάδα βάρους Επανάληφη υπολογισµο ιορθώσεις Αυτ µατη εγκατάσταση κατά την ενεργοποίηση του ζυγο Οι ζυγοί PMA ικανοποιο ν τις υφηλ τερες απαιτήσεις σχετικά µε την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων ζ γισης µε τα εξής χαρακτηριστικά τους: αποκλεισµ ς (φιλτράρισµα) των δυσµενών συνθηκών περιβάλλοντος πως δονήσεων, ρευµάτων αέρα, κ.τ.λ. σταθερών επαναλαµβαν µενων αποτελεσµάτων ζ γισης ενδείξεις ευανάγνωστες σε λες τις συνθήκες φωτισµο γερή κατασκευή και µεγάλη διάρκεια ζωής Κατάλληλοι για εγκατάσταση και χρήση σε περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων κατηγορίας 2 και 3 (Ζώνη 1,2) για τα µοντέλα PMA 7200-XCEV3, PMA7500-X, PMA7500-X.., PMA 7500D-X και PMA 7500D-X και τα µοντέλα PMA35...X.. σ µφωνα µε την Οδηγία 94/9/ ΕΟΚ και τα οποία φέρουν τους αντίστοιχους χαρακτηρισµο ς EEx IIB T4 και II 2 (Οδηγίες ΕΟΚ KEMA 98ATEX0609X και 99ATEX3013X). Οι συσκευές , ως ηλεκτρικές συσκευές µε τον χαρακτηρισµ [EEx ib]iib, είναι κατάλληλες για εγκατάσταση µ νο εκτ ς της περιοχής που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. Αρ. έγκρισης PTB EX-92.C2151

4 λες οι συσκευές πρέπει να συνδέονται µ νο σε δίκτυα παροχής ρε µατος (48 62 Hz) µε ελάχιστη τάση 184 V και µέγιστη 264 V. Οι συσκευές και , ως ηλεκτρικές συσκευές, πληρο ν τις Οδηγίες [EEx ib] IIC και II (2) G και είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε περιοχές που δεν υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. (Οδηγία ΕΟΚ/Πιστοποιητικ εξέτασης πιστοποίησης ΕΟΚ 98ATEX2752 X). Οι συσκευές YPS03-XDR και YPS03- XGR, είναι συσκευές που εµπίπτουν στις κατηγορίες 2 και 3 και η τοποθέτηση και χρήση τους ενδείκνυται σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων στη Ζώνη 1 και 2 σ µφωνα µε την Οδηγία 94/9/ΕΟΚ. Οδηγίες EEx d ib IIC T4 και II 2 (2) G (Οδηγία ΕΟΚ - /Πιστοποιητικ εξέτασης πιστοποίησης ΕΟΚ KEMA 98ATEX2771 X). Η συσκευή της σειράς PMA που διαθέτει προστασία κατά των εκρήξεων είναι κατασκευασµένη σ µφωνα µε τους ισχ οντες εναρµονισµένους Ευρωπαϊκο ς κανονισµο ς της CENELEC: EN 50014: 1992 EN 50020: 1994 Ο ζυγ ς της σειράς PMA, ο οποίος διαθέτει προστασία κατά των εκρήξεων, καθώς και τα εξαρτήµατά του πρέπει να τοποθετείται σ µφωνα µε τους αναγνωρισµένους καν νες της τεχνολογίας. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρο νται οι σχετικοί τοπικοί ν µοι και κανονισµοί (π.χ. ElexV, VbF, EX-RL, DIN VDE 0165, DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN VDE 0800). Επισήµανση για το χρήστη! Οι εν τητες που φέρουν τη συγκεκριµένη σήµανση πρέπει να λαµβάνονται οπωσδήποτε υπ φη αφο περιέχουν υποδείξεις και πληροφορίες που αφορο ν θέµατα τεχνικής ασφάλειας. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Η λανθασµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει ζηµίες και τραυµατισµο ς. ιαβάστε, προσεκτικά τις οδηγίες προτο θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Έτσι θα αποφ γετε ζηµίες στην ίδια την συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες εγκατάστασης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθ νη για οποιεσδήποτε ζηµίες που προκαλο νται ως αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών τεχνικής ασφάλειας και των προειδοποιήσεων. Κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε εγκαταστάσεις και σε συνθήκες περιβάλλοντος µε υφηλές απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να τηρο νται οι οδηγίες των σχετικών καν νων εγκατάστασης. Πριν απ την ενεργοποίηση της ζυγαριάς µείξης χρωµάτων σε περιοχή που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση της συσκευής απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ ή υπ την καθοδήγηση και εποπτεία εξειδικευµένου τεχνικο προσωπικο ( 12 ElexV). Αν χρειαστεί, πρέπει να ειδοποιηθο ν οι αρµ διες υπηρεσίες. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι της συσκευής. Οι προθεσµίες είναι υπολογισµένες έτσι ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα σφάλµατα. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε τρία χρ νια. 125

5 Για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία του ζυγο, παρακαλο µε να λάβετε υπ φη τις ακ λουθες υποδείξεις:! Η τιµή τάσης που αναγράφεται επάνω στη συσκευή πρέπει να ταιριάζει µε την τάση του τοπικο δικτ ου. Προσοχή σε ενδεχ µενες διακυµάνσεις της τάσης!! Ο ζυγ ς αποµονώνεται απ το δίκτυο παροχής ρε µατος µ νο µε την αφαίρεση του καλωδίου ρε µατος απ την ανθεκτική στις εκρήξεις συσκευή. Μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε το καλώδιο µ νο ταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στο ρε µα.! Προστατέφτε την συσκευή σ µφωνα µε την κατηγορία προστασίας IP65.! Το περίβληµα των καλωδίων ρε µατος της συσκευής: είναι κατασκευασµένο απ καουτσο κ, ενώ της συσκευής είναι απ PVC. λα τα υπ λοιπα καλώδια σ νδεσης ανάµεσα στις συσκευές, αλλά και το περίβληµα των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι κατασκευασµένα απ PVC. Για αυτ το λ γο, χηµικά που προσβάλλουν τα παραπάνω υλικά, θα πρέπει να διατηρο νται µακριά απ τις καλωδιώσεις.! Χρησιµοποιείτε µ νο είδη και µήκη καλωδίων τα οποία έχουν την έγκριση της Sartorius και είναι σ µφωνα µε τους περιορισµο ς στα µήκη των καλωδίων που οφείλονται τις τιµές χωρητικ τητας και επαγωγής καθώς και της ηλεκτροµαγνητικής συµβατ τητας (δείτε το σχετικ σχεδιάγραµµα το οποίο συνοδε ει τη βεβαίωση συµ ατ τητας).! λες οι συσκευές της σειράς PMA πρέπει να λειτουργο ν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος η οποία θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξ 0 C και 40 C. Εξασφαλίστε επαρκή αερισµ ώστε να αποφε γεται η συσσώρευση θερµ τητας.! Οι συσκευές πρέπει να τοποθετο νται µ νο σε εσωτερικο ς χώρους.! Η προστασία IP των ζυγών είναι IP40, ενώ αυτή των ανθεκτικών στις εκρήξεις εξαρτηµάτων είναι IP65 ή IP54. Η χρήση των συσκευών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και σ µφωνα µε την προστασία IP που διαθέτουν. Το περιβάλλον τους πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη ασφάλεια.! Συνδέστε το καλώδιο που έχετε προµηθευτεί απ την Sartorius στην έξοδο δεδοµένων του ζυγο PMA. Βιδώστε την σ νδεση του καλωδίου στο προσαρµογέα δεδοµένων. Μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε το καλώδιο µ νο ταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο παροχής ρε µατος. Για την σωστή µετάδοση δεδοµένων σε συσκευή η οποία είναι τοποθετηµένη εκτ ς περιοχής που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι µ νο πιστοποιηµένοι δίοδοι Zener του τ που Z966 (EEx ia) IIC. Παραδείγµατος χάριν: ίοδοι Zener του κατασκευαστή Pepperl + Fuchs. Οι δίοδοι µπορο ν να εγκατασταθο ν µ νο εκτ ς της περιοχής που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων και θα πρέπει να είναι συνδεδεµένες µ σω του προσαρµογέα στον εξοµαλυντή τάσης (PA). Οι δίοδοι πρέπει να τοποθετο νται σε περιοχή που η θερµοκρασία θα κυµαίνεται απ 0 C έως 40 C. Οι συνδεδεµένες συσκευές δεν πρέπει να είναι ικανές να παράγουν τάση µεγαλ τερη των 250 V. 126

6 ! Παρέχετε στους χειριστές εκπαίδευση, έτσι ώστε να µπορο ν να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα λειτουργίας και να πάρουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας (π.χ. αποσ νδεση των συσκευών απ το δίκτυο παροχής ρε µατος)! Ο καθαρισµ ς των συσκευών πρέπει να γίνεται σ µφωνα µε την τήρηση των σχετικών οδηγιών. (δείτε το κεφάλαιο Φροντίδα και Συντήρηση )! Αποφε γετε την ηλεκτροστατική φ ρτιση, π.χ. (των προστατευτικών καλυµµάτων καθώς και των γυάλινων τµηµάτων, (δείτε το κεφάλαιο Φροντίδα και Συντήρηση )! Κατά τον καθαρισµ δεν πρέπει να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικ του ζυγο : χρησιµοποιήστε µ νο ένα ελαφρά υγρ πανί καθαρισµο.! Οι συσκευές πληρο ν τις διατάξεις που αφορο ν την ηλεκτροµαγνητική συµβατ τητα (EMV). Αποφε γετε τις παρεµβολές µε τιµές υφηλ τερες απ αυτές που αναφέρονται ως ανώτερα επιτρεπ µενα ρια στους σχετικο ς κανονισµο ς.! Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την εγκατάσταση ως προς την κανονική λειτουργία και ασφάλειά της. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται απ εξειδικευµένο προσωπικ που να διαθέτει την σχετική κατάρτιση. (π.χ. έλεγχος καλωδίων για φθορές)! Αν η ζυγαριά και τα εξαρτήµατα της πρ κειται να χρησιµοποιηθο ν εκτ ς Γερµανίας σε περιοχές που υφίσταται ο κίνδυνος εκρήξεων, πρέπει να λαµβάνονται υπ φη οι σχετικοί εθνικοί ν µοι και εθνικές προδιαγραφές. Απευθυνθείτε στο προµηθευτή σας για ενηµέρωση σχετικά µε τις ισχ ουσες οδηγίες για τη χώρα σας. Προειδοποίηση:! Κάθε παρέµβαση στη συσκευή (εκτ ς απ αυτές που γίνονται απ εξουσιοδοτηµένα απ την Sartorius πρ σωπα) οδηγεί σε πα ση ισχ ος της έγκρισης και της εγγ ησης. Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα µε το ζυγ σας: $ Απευθυνθείτε στο κεντρικ τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. 127

7 C Sonne_b_.eps, vibra_b_.eps, kiste_b_.eps, loesc_b_.eps Ενεργοποίηση Προϋποθέσεις αποθήκευσης και µεταφοράς Επιτρεπ µενη θερµοκρασία αποθήκευσης: C Η εργοστασιακή συσκευασία είναι έτσι διαµορφωµένη ώστε τα συσκευασµένα είδη να αντέχουν χωρίς να υποστο ν ζηµία σε πτώσεις απ φος 80 εκατοστών σε µπετ ν. Οι µη συσκευασµένοι ζυγοί και πλατφ ρµες ζ γισης µπορεί να χάσουν την ακρίβειά τους εξαιτίας ισχυρών κραδασµών, αν οι κραδασµοί είναι εξαιρετικά ισχυροί µπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια της συσκευής. Αποφ γετε την άσκοπη έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερµοκρασίες, µεγάλη υγρασία, κρο σεις και δονήσεις. Αποσυσκευασία Αµέσως µετά απ το άνοιγµα της συσκευασίας, ελέγξτε τη συσκευή για τυχ ν εµφανή ελαττώµατα και ζηµίες που µπορεί να προκλήθηκαν κατά την µεταφορά, $ Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια ζηµία, ανατρέξετε στο κεφάλαιο Φροντίδα και Συντήρηση, και δείτε την εν τητα Έλεγχος ασφαλείας. $ Φυλάξτε λα τα µέρη της αρχικής συσκευασίας για περίπτωση µεταφοράς της συσκευής, δεδοµένου τι µ νο η εργοστασιακή συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά. 128 Εγγ ηση Για να µην χάσετε τα δικαιώµατα της εκτεταµένης εγγ ησης, καθώς και για περισσ τερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το τοπικ γραφείο της Sartorius ή µε τον εµπορικ της αντιπρ σωπο. Συµπληρώστε την κάρτα της εγγ ησης, αν αυτή είναι διαθέσιµη, αναγράφοντας την ηµεροµηνία εγκατάστασης και επιστρέψτε την στο τοπικ γραφείο της Sartorius ή στον εµπορικ της αντιπρ σωπο.

8 03stanex.eps Τι περιλαµβάνεται στην παράδοση Στην παράδοση συµπεριλαµβάνονται τα εξής µεµονωµένα µέρη: PMA.. Ζυγ ς µε έξοδο για µεταφορά δεδοµένων Στοιχείο ζυγο Συσκευή δικτ ου παροχής ρε µατος Οδηγίες εγκατάστασης Ο ζυγ ς είναι κατασκευασµένος κατά τέτοιο τρ πο, ώστε κάτω απ τις συνηθισµένες συνθήκες λειτουργίας να παρέχει αξι πιστα αποτελέσµατα. Ο ζυγ ς λειτουργεί µε ακρίβεια και ταχ τητα αν έχει επιλεγεί η σωστή θέση τοποθέτησης: τοποθετήστε το ζυγ σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια αποφ γετε τη µεγάλη θερµ τητα τοποθετώντας το ζυγ µακριά απ τα θερµαντικά σώµατα ή την ηλιακή ακτινοβολία προστατε ετε τη συσκευή απ την άµεση έκθεση σε ρε µατα αέρα (ανοιχτές π ρτες και παράθυρα) αποφε γετε τους ισχυρο ς κραδασµο ς κατά τη ζ γιση προστατε ετε το ζυγ απ διαβρωτικο ς χηµικο ς ατµο ς αποφε γετε τη µεγάλη υγρασία ταν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται, πρέπει να απενεργοποιείται. 129

9 Εγκλιµατισµ ς του ζυγο Αν µια κρ α συσκευή µεταφερθεί σε περιβάλλον σηµαντικά θερµ τερο, µπορεί να προκληθεί πάχνη (συµπ κνωση της υγρασίας του αέρα στη συσκευή). Αφήστε τη συσκευή, αποσυνδεδεµένη απ το δίκτυο παροχής ρε µατος να εγκλιµατιστεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για περίπου 2 ώρες. Αφήνετε τη συσκευή πάντα συνδεδεµένη στο ρε µα. Με τον τρ πο αυτ, η πάντα θετική διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο εσωτερικ της συσκευής και στο περιβάλλον αποκλείει σχεδ ν εντελώς την επίδραση της υγρασίας. Σήµανση σφράγισης των τ πων που έχουν υποβληθεί σε επίσηµο έλεγχο σταθµών: Ο νοµοθέτης προβλέπει σφράγιση του ζυγο που έχει υποβληθεί σε επίσηµο έλεγχο. Η σφράγιση αυτή γίνεται µε την σφραγίδα που φέρει την επιγραφή Sartorius. Αν γίνει προσπάθεια αφαίρεσής της, η σφραγίδα καταστρέφεται και στην περίπτωση αυτή, πα ει η ισχ ς της ρ θµισης και ο ζυγ ς πρέπει να υποβληθεί σε νέα ρ θµιση. 130

10 Τοποθέτηση και σ νδεση στο δίκτυο παροχής ρε µατος 20.eps Ελέγξτε τη τάση και την συχν τητα του δικτ ου παροχής ρε µατος καθώς και το είδος του ρευµατολήπτη Αν δεν ταιριάζει: απευθυνθείτε στο προµηθευτή σας! Χρησιµοποιείτε µ νο γνήσιες συσκευές: (Εγκατάσταση εκτ ς της περιοχής που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων) Σ νδεση του ζυγο µε το δίκτυο παροχής ρε µατος. Προστατέφτε το καλώδιο σ νδεσης καθώς και το καλώδιο της γείωσης απ πιθανές ζηµιές.! Συνδέστε το καλώδιο που έχετε προµηθευτεί απ την Sartorius στην έξοδο δεδοµένων του ζυγο PMA. Βιδώστε την σ νδεση του καλωδίου στο προσαρµογέα δεδοµένων. Μπορείτε να βιδώνετε και να ξεβιδώνετε το καλώδιο µ νο ταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο παροχής ρε µατος. Η λειτουργία του ζυγο σε ζώνη κατηγορίας 1 θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή: Τηρείτε πάντοτε τους εκάστοτε κανονισµο ς και προδιαγραφές που ισχ ουν σχετικά µε την εγκατάσταση της συσκευής σε ζώνη 1, π.χ. ElexV της (BGBI. I, S.214)! Σε περίπτωση που η ζυγαριά και τα εξαρτή- µατά της πρ κειται να χρησιµοποιηθο ν εκτ ς Γερµανίας σε περιοχές που υφίσταται ο κίνδυνος εκρήξεων, πρέπει να τηρο νται και να λαµβάνονται υπ φη οι αντίστοιχοι εθνικοί ν µοι και εθνικές προδιαγραφές. Απευθυνθείτε στο προµηθευτή σας για ενηµέρωση σχετικά µε τις ισχ ουσες οδηγίες για τη χώρα σας. Η εγκατάσταση της συσκευής στη ζώνη 1 θα πρέπει να γίνεται απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ. 131

11 02a.eps Γειώστε το ζυγ εντ ς της περιοχής που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. Συνδέστε το καλώδιο µε τον εξοµαλυντή τάσης.! Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή συνδέστε τις ακ λουθες συσκευές σε µία κεντρική γραµµή εξοµάλυνσης τάσεως: το ζυγ τις δι δους Zener! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται µ νο απ το εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ και σ µφωνα µε τις προδιαγραφές και τους τεχνικο ς κανονισµο ς. Η εγκατάσταση πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, µ νο αφο επιβεβαιώσετε το γεγον ς τι στην περιοχή δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων.! Παρέχετε στους χειριστές εκπαίδευση, έτσι ώστε να µπορο ν να αναγνωρίσουν τα προβλή- µατα λειτουργίας και να πάρουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας (π.χ. αποσ νδεση των συσκευών απ το δίκτυο παροχής ρε µατος, σ νδεση εξαρτηµάτων). Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της συσκευής (π.χ. λ γω ζηµιών που προκλήθηκαν στο ζυγ κατά την µεταφορά) µην ενεργοποιείτε την εγκατάσταση. είτε παρακάτω: Έλεγχος ασφαλείας. Τοποθέτηση εξαρτηµάτων Τοποθετήστε το στοιχείο ζυγο 03b.eps 132

12 Φροντίδα και συντήρηση Τεχνική υποστήριξη Η τακτική συντήρηση του ζυγο σας απ εκπρ σωπο της τεχνικής υποστήριξης της Sartorius εγγυάται τη συνεχή εξαγωγή αποτελεσµάτων µε ακρίβεια. Η Sartorius σας προσφέρει συµβ λαια συντήρησης µε κ κλο απ 6 µήνες έως 2 χρ νια. Επισκευές! Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µ νο απ εξειδικευµένους τεχνικο ς εξουσιοδοτηµένους απ τη Sartorius και µ νο µε γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που δεν γίνονται κατά τον ενδεδειγµένο τρ πο µπορο ν να προκαλέσουν σηµαντικο ς κινδ νους για το χρήστη. Μέσ της ακατάλληλης λειτουργίας, µπορεί να χαθεί η προστασία έναντι του κινδ νου εκρήξεων.! Αποσυνδέστε αµέσως απ το δίκτυο παροχής ρε µατος τη συσκευή που παρουσιάζει πρ βληµα! Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µ νο απ εξειδικευµένους τεχνικο ς εξουσιοδοτηµένους απ τη Sartorius και µ νο µε γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που δεν γίνονται κατά τον ενδεδειγµένο τρ πο µπορο ν να προκαλέσουν σηµαντικο ς κινδ νους για το χρήστη.! Τα καλώδια και οι συνδέσεις που έχουν υποστεί βλάβες ή φθορές πρέπει να αντικαθίστανται ως σ νολο! $ Κατά τη µεταφορά, αφαιρέστε λα τα καλώδια, έτσι ώστε να αποφε γετε άσκοπες ζηµιές. Καθαρισµ ς! Αποσυνδέστε το ζυγ απ την παροχή ρε µατος και αν υπάρχει σε αυτ ν συνδεδεµένο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων, αποσυνδέστε το και αυτ.! εν επιτρέπεται να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικ του ζυγο! Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά µέσα καθαρισµο (διαλυτικά, κ.λ.π) Καθαρίζετε το ζυγ µε πανί το οποίο έχει διαποτιστεί µε βενζίνη ή οιν πνευµα! εν επιτρέπεται ο φεκασµ ς µε νερ ή η χρήση πεπιεσµένου αέρα! 133

13 Έλεγχος ασφαλείας Αν δεν είναι εξασφαλισµένη η ακίνδυνη λειτουργία του ζυγο : Αποσυνδέστε το ζυγ απ την παροχή ρε µατος βγάζοντας τη συσκευή απ τη πρίζα. > Βεβαιωθείτε τι ο ζυγ ς δεν πρ κειται να χρησιµοποιηθεί άλλο Η ακίνδυνη λειτουργία της ηλεκτρικής συσκευής δεν είναι πλέον εξασφαλισµένη ταν: η συσκευή έχει ορατές ζηµίες δεν λειτουργεί η συσκευή έχει προηγηθεί µακροχρ νια αποθήκευση σε ακατάλληλες συνθήκες µετά απ σοβαρές φθορές, οι οποίες συνέβησαν κατά την µεταφορά Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις και επιδιορθώσεις πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και µ νο απ εξειδικευµένο τεχνικ προσωπικ : η πρ σβαση στις συγκεκριµένες οδηγίες τεχνικής υποστήριξης είναι δυνατή µ νο σε άτοµα τα οποία έχουν την ανάλογη τεχνική κατάρτιση! Απ την στιγµή που θα αφαιρεθο ν οι σφραγίδες απ την συσκευή και γίνει οποιαδήποτε επέµβαση στη συσκευή, απ προσωπικ το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτηµένο απ τη Sartorius, αυτ έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της οµαλής και ασφαλο ς λειτουργίας καθώς και της δυνατ τητας αξιώσεων εγγ ησης. 134

14 Sartorius AG b Goettingen, Germany p Weender Landstrasse , Goettingen, Germany t (+49/551) 308-0, f (+49/551) Internet: Copyright by Sartorius AG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius AG. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius AG reserves the right to make changes to the technology, features, specifications, and design of the equipment without notice. Status: February 2000, Sartorius AG, Goettingen, Germany Printed in Germany on paper that has been bleached without any use of chlorine W499-A00 KT Publication No.: WPM6024-u

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH Ε (7975-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Μπάρµπεκιου

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Μπάρµπεκιου Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Μπάρµπεκιου Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για την εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4 Εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ Το σήµα έγκρισης αποτελείται από το διεθνές σύµβολο «Ε» που βρίσκεται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS 12 ARISTOMENOUS STR. 10440 ATHENS - GREECE Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Περιεχόµενα Οδηγίες Εγκατάστασης 2 Χρήση 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση Απορροφητήρα 3 Συντήρηση 3 Καθαρισµός 4 Εγγύηση 8 1 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσεως Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60 Αυτά τα Φ/Β στοιχεία χρησιµοποιούν ψευδο-τετράγωνο πολυκρυσταλλικά στοιχεία πυριτίου υψηλής απόδοσης, (οι κυψέλες αποτελούνται από ένα ενιαίο κρύσταλλο πυριτίου, υψηλής καθαρότητας) για να µετασχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATHINA

ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATHINA ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATHINA TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS 12 ARISTOMENOUS STR. 10440 ATHENS - GREECE Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης

Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης Universal Powerbank Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτό το Power Bank περιέχει μπαταρία Ιόντων Λιθίου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή η τάση

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα