Περιγραφή και μελέτη της μηχανής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή και μελέτη της μηχανής"

Transcript

1 Περιγραφή και μελέτη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας του, αιματος Υπεύθυνοι σπου δ αστές ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Στέλλα - Α.Μ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ Ελένη - Α.Μ Υπεύθυνος καθητητής ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ Τ μήμα Μηχανο λόγων Μηχανικών Τ. Ε Τ. Ε.Ι. Πε ιραιά Α ιγάλεω, Οκτώβριο ς ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ L_!ΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤlΕΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασ ία μ ε Θέμα «Περιγ ραφ11 και μελέτη τη ς μηχανή ς εξωσω ματι1c1ί ς κυκλοφορίας του αίματος» πραγματοποl11θηκε στο πλαίσιο της πτυχιακ11 ς ε ργασίας του τμ1ίματο ς Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτ ικού Ι δρύματο ς Π ειραιά. Στο σημείο αυτό, αισθανόμαστε την ανάγκll να εκφ ράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όσους συνέβαλλαν στην ολοκλ1ίρωση αυτής τη ς προσπάθ ε ια ς. Αρχικά, τον επι βλέποντα καθηγητ1ί μας, κύριο Κωνσταντίνο Μουστρ1~, καθηγητ1ί εφαρ μογών του τμ1ίματος, γ ια την αμέριστη υποστ~ίριξη, τη συνεχ1ί καθοδήγηση, καθώς κα ι για τις ουσιώδεις συμβουλές, τ~1ν αδιάκοπη συμπαράσταση και την ενθά ρρυνση που μας παρ ε ίχε όλο αυτό το διάστ~1μα κατά τι1 διάρκεια της ε κπόνηση ς τ~1 ς πτυχιακ1ίς μας ε ργασίας. Επίση ς, θα θέλαμε να ευχαρ ιστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Χουντή, θωρακοχειρούργο και καθηγητή του τμήματο ς ιατρι1c1ί ς στην Αλεξανδρούπολη, αρχικά για τ~1ν ιδέα του θέματος τη ς πτυχιακ~ί ς εργασίας που υλοποl1ίσαμε, αλλά και για τις πολύτιμες επιστημονικές του συμβουλές στα ιατρικά θέματα. Ακόμη, για την μοναδική ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετάσχουμε με το συγκε κριμένο θέμα εργασίας, στο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο που πραγματοποηίθηκε στην περιοχι1 τη ς Καλαμάτας το Φ ε βρουάριο του 2012.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο στους τομείς της βιομηχανίας μετάλλων και πλαστικών. Από τα μέσα του και έως το τέλος του και την ανατολή του 21 0 αιώνα συνέβη επίσης ραγδαία ανάπτυξη τη ς εφαρ μογή ς των ηλεκτρονικίον υπολογιστών καθώς κα ι των βιοϊατρικών επιστημών με την ανάπτυξη της γενετικliς μηχανικ1iς και την αποκωδικοποίηση του ανθρώπ ινου γων ιώματο ς. Μ ετά την λίi ξη του 'Β Παγ κ.οσ μίου πο λέ μου δ ίν ετα ι το έναυ σμα τη ς φ α ρ μογ1) ς πρωτοποριακών μεθόδων για την αντιμετώπιση καρ διακών νοσημάτων ανίατων μέχρι τότ ε. Τό σ ο στtζ ΗΠΑ όσο και στην τότε ΕΣΣΔ χειρουργοί και μηχανικοί αγωνίζονται και αν ταγωνίζονται (αλλά και θαυμαστά συνεργάζονται) για την εφα ρ~ιογ1i των νέων τεχνολογ ιών στην καθημεριν1ί ιατρικli πράξη. Μ ε την επ ινόηση κα ι εφαρμογή το.1953 του μηχαν1iματο ς τη ς ε ξωσωματ ι Κli ς κυκλοφορία ς δίν ετ αι η δυνατότητα να παρακαμφτεί με θαυμαστό τρόπο η λε ιτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων καθιστά>ντας τις καρδιοχειρουργικές επε μβάσ ε ις, που μέχρ ι τότ ε φαινόταν επιστημονικίi φαντασία, μια πραγματικότη τα. Η μηχαν1i εξωσωματικής κυκλοφορίας πρακτικά αντικαθιστά την καρδιακίi και πνευμονικi1 λε ιτουργία. Με τον τρόπο αυτό αφ' ενός έχε ι δράση αντλίας αίματος και αφ' ε τ έ ρου λε ιτουργ εί ως αναπνευστικίi μηχαν1ί υποστήρι ξη ς σ ε όλη την φάση μίας καρδιοχειρουργικίiς επέμβασης. Κατά την δ ιάρκε ια μια ς καρδιοχε ιρουργικi1ς επ έ μβαση ς η καρδιά έχε ι σταματ11σ ε ι και οι πν εύ μον ες βρίσκονται εκτός μηχαν1ίματο ς αναπνευστήρα. Το μηχάνημα αυτό, πρέπ ε ι λοιπόν σε κάθ ε φάση της επ έ μβαση ς να λε ιτουργήσ ε ι σαν υποκατάσταση ζωτικών οργάνων, που χωρίς την ύπαρξή του ς ο άνθρωπος δ εν μπορ ε ί να ζ1ίσ ε ι. Η παρούσα μελέτη αποτελε ί μια αναζήτηση της δομ11ς και λειτουργίας αυτού του θαυμαστού μηχανήματος κα ι ελάχιστο δε ίγ μα ευγνωμοσύνη ς στους μηχανικού ς και γιατρούς που ενάντια σ ε κάθε λογικli και διακυβεύοντας την επιστημονική τους αξ ιοπρ έπεια και ύπαρξη, οδ1iγησαν την ανθρώπινη εξέλιξη ένα β1ίμα ε μπρό ς σώζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σ ε όλο τον κόσμο.

4 ABSTRACT 20 1 h centut'y has been c haι acteγi zed by a gτe at adv a n ce ιnent ίη indιι s tγial prodιι c ti o n. T11is was paι t i c ιιj ai Ιy pωfound in ΠJ e t al and p!hstic develop111ents. FΙΌ ιη the Πlid -ce ntuιύ this <1dvance111ent has been implemented in bi o ιη e di cal sciences as well as computei technology. Afte L" tl1e end ot W oγld W ω 11 scientific con11nunity showed a g Γe a t pιό g Γess ίη the 1nanage111ent of cat"diac diseases. \η USA and tό ιώιe ι USS R s ιπgeo n s <1nd ιnec h <1 ni cs gave a fight othe1 time as co- w o ι keis and o theγ ιime s as conipeti to t"s fο Γ the pγa c tic e o t" new technologies in cjinicaj cases. Tl1e dev e l op1ηe n t of the hea Ι" t lung m<1chine.in 1953 gave an opp o Ι"tunity fω byp<1ssing tl1e hea1"1. and Ιιιηg fιιn c ti on and cω di ac ope ι-a tion s beca ιne a Γea lity. Tt1is m<1chine cιc tu a ll y s ιιb s titυte s fογ heait and Jung activity fol' th.e hιι man body. This n1e<111s tl1 cι t it acts CΙ S a pιιl scι t i l e ριιιηp and as a Γe s piι a toιύ machine i 1 all the duτa ti o n of a ca ι di ac o pe ι a tio n. Dω in g tl1ese o p e Γa ti o n s heat"t h<1s essenti ally stopped pιιmpin g and lιιn gs ί:\γe η ο ι exchanging gases. T11is wo ιιl d not be co ιηp at i b. l e with lit'e ιιnl ess this ιna chin e w<1s successfully wo Γkin g as a l1 ea ι t and a Ιιιn g s υ bs titυ te. This s tιιd y is a tho1ό ιι g l1 presentation of t\1e con st ιυ c ti o n ί111 d CΙc ti o n ot this incγe dibl e mechanic<11 1ni1Ή cl e. lt is tl1e Ieast we coυld do in the 111 e Ύ of the tl1oυ sa nd s of mecbanics and physicians that against alj logic 11nd pυttin g in Γi sk tl1 e iγ scientific t"eput11tion d ΙΌνe hυιn a nity a step 11head cιnd s11ved ιnillio n s ot" people wo Γldw ide.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 : Τα πράηα στάδια της μηχανής Εισαγωγή Χρήση της μηχαν 1Ί ς σε ανθρώπου ς Ο 1.3 Ιστορι10Ί αναδρομ Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν Το εγχε ίρη μα Dodι-i l l-gmr Τα άτομα που ασχολi1θηκαν με την ανάπτυξη της μηχανή ς Οι εξελίξε ις της μηχανής ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ 2 : Ο ι αντλίες Κατηγορίες αντλιών l Αντλίες κυλίνδρων Δίδυμη αν τλία Σύστημα Rotatlow Τα τμ~ίματα μηχαvίί ς Μία πλήρη ς σειρά εξαρτημάτων που έχει αναπτυχθεί για MAQUET ΤΑ HL Μ ηχανισμός κίνησης αντλίας Αρχ1Ί λε ιτουργίας Μ έρη αντλίας Ο ι δ ιαμορφώσεις Κονσόλα Maquet HL 20 Va ι i o Fle Κονσόλα Maquet HL 20 Vru io Single Κονσόλα Maquet HL 20 Vai io Tw.in

6 2.8 Jl υ ρ ισταλτιιζ(: ς αν τλί ε ς Ι Κατηγορίες κα ι χαρακτηριστικά Μειονεκτ~Ίματα Γ ραμμι Κ11 π ε ρισταλτικ11 αντλία της πιicrel Medical Deνices Δ ίχρονη περ ι σταλτική αν τλία IMED CoφOl'a tion Σωλήνα ς σ ιλ ικόνης Ι Ι δ ιότ~1τες και εφα ρμογές Μηχανισμό ς σκλ1)ρυνσης μ ε υπεροξείδιο Μορφοποίηση Οι σωλήνες σιλ ικόνης στ ις περ ισταλτικές αντλίες ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3 : Τα βασικά μετρητικά όργανα τη ς μηχανή ς και η χρ1)ση τη ς Μ ε τρητικά όργανα Ε ισαγωγή στην εξωσω ματική κυκλοφο ρία Φ λε βικό κανουλάρισμα και παροχέτευση Αρχές της φλεβι1c1)ς παροχέτευσης Φλε βικές κάνουλες κα ι κανουλάρ ισ μα Ενισχυό μ ενη φλεβtκ11 επιστ ροφή Αρ τηριακό κανουλάρισμα Φλε βικό R ese!'νo il' Ο ξυγονωτές Ανταλλαγέας θερμότ~1τας

7 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 : Πλεονεκτl1ματα και μειονεκτήματα τη ς μηχανής και επιπλοκές κατά τη χρ1)ση της ι Επιπλοκές Π λεονεκτήματα και μ ειονεκτ~)ματα από τη χρ1)ση της μηχανή ς εξωσω ματι1<11 ς κυκλοφο ρία ς Πλεονεκτl1ματα Μ ε ιον ε κτήματα Βιβλ ιογραφία

8 Εικόνα 1: Μ ηχανή εξω σωματικής κυκλοφορίας του αίματος.

9 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 Τα πρώτα στάδια της μηχανής 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχε ι ω ς σκοπό τη βιβλιογ ραφικti ανασκόπηση τη ς δομής και τη λε ιτουργίας τη ς μηχαν1] ς εξω σωματικtiς κυκλοφορ ίας του αίματο ς (Εικόνα l). Η μηχανi1 εξω σωματικti ς κυκλοφορία ς απο τ ελε ί μια τεχνολογ ικti επανάσταση στην χειρουργικ1]. Ο ρόλο ς τη ς είναι να παρακάμπτ ε ι την λε ιτουργία τόσο τη ς καρδ ιάς όσο κα ι των πν ευμόνων κατά την διάρκεια πολύπλοκων καρδιακών ε π εμβάσεων. Για να επιτ ελεστούν οι επε μβάσεις αυτές είνα ι απαραίτητη η διακοmi κάθε κυκλοφορίας μέσα στην καρδιά και το σταμάτημα τη ς με παράλληλη ελάττωση τη ς θερμοκρασίας τη ς. Αυτό πρακτικά δεν θα 1;ταν συμβατό φυσικά με την ζωή και την επιβίωση του ασθενούς. Η διατήρηση της ζωής κατά την διάρκεια τέτοιων πολύπλοκων επεμβάσ εων έγ ιν ε εφικτ~i με την ανακάλυψη και τη χρήση τ~1ς μηχανή ς εξωσω ματικt; ς κυκλοφορ ίας. Προ κε ιμένου όμως να φτάσε ι η μηχανή αυτ~] στην τεχν ολογ ικt; τ ελε ιότ~1τα στ~1ν οποία βρίσκεται σήμερα έχουν πε ράσει δ εκα ετίες ολόκληρες πε ιραματισμών και τ εχνικών β ελτιώσεω ν σ ε παγ κόσμια κλί μ ακα. Μ ε την βοήθ ε ια αυτή ς της μηχανή ς σ1iμερα ε ίναι δυνατ1i η ε κτέλεση μ ε ασφάλε ια όλου του φάσματος τω ν καρδιοχε ιρουργ ικών επεμβάσεων και συγκε κριμένα η επιδιόρθωση ανωμαλιών σε παιδιά, παράκαμψη των στ εφανιαίων αγγείων, αντικατάσταση και επιδ ιόρθωση των καρδ ιακών βαλβίδων, αντικατάσταση μεγάλων τμημάτων τ~1 ς αορτής και μεταμοσχεύσεις καρδιάς.

10 1.2 Η χρήση της μηχανής σε ανθρώπους Εικόνα 2: Φωτογραφία τη ς αρχικής ε ργαστηρια1c1ί ς ομάδας που πραγματοποίησ ε π ε ιραματικές επε μβάσε ις στο κολλέγιο JeffeΓson το Η Joann Co1Όtl1eΓs 1Ίταν η πρ ώ τη χειρίστρια της μηχαν1ί ς εξωσωματ~κή ς κυκλοφορίας σ ε π ειράματα με κύν ες. Ο Δρ Gibbon μαζί μ ε την ε ργαστηρια1c11 ομάδα (εικόνα 2), ε ίχαν κάθε ε μπιστοσύνη ότι η επόμενη φάση, η χρ11ση των συσκευ<j.jν σ ε δ ιαδικασίε ς επάνω στους ανθρώπους, θα 1Ίταν επίση ς επιτυχ~ί ς. Συνεπώς, ο Δρ Gibbon άρχισε τη χρήση αυηί ς τη ς συσκευή ς στις ανθρώπινες εφαρμογές. Η καρδιάς-πν ευμόνων μηχαν1ί ( heίll't - lιιng ιη achin e ) αποστ ε ιρ ώ θη κε με πρ<ί.ηα να γε μίσ ε ι τη μηχανή πριν από τ~1ν προβ λεπόμενη λε ιτουργία, που ακολο υθ1ίθη κε από τις επαναλαμβανόμενες εκρο έ ς με αλατούχο πριν από την πλήρωση τη ς μηχανή ς με πέντε μονάδ ες αίματος.

11 Εικόνα 3: Φωτογραφία κατά τη δ ιάρκ ε ια τη ς πρώτη ς επιτυχούς καρδιοπνευμονικής παρ άκα μψης γ ια την χε ιρουργι1c1ί αποκατάσταση μεσοκολπική ς επικοινωνίας στις 6 Μαtου 1953 από τον DΓ Gibbon. ι πρό)τοι ασθενείς ήταν δύο μικρά παιδ ιά που δεν μπόρ εσαν να επιζi1σουν. Το Μάιο του 1953, ο Δr. ibbon εκτέλεσε επέ μβαση μεσοκολπικού διαφράγματος σε ν εαρή έφηβη αλλά λόγω ατελούς δόσ εωc παρίνη ς υπέστη θρόμβωση με αποτέλεσμα την διακοπi1 της λειτουργίας της μηχανή ς (εικόνα 3). i-: πέ μβ αση συνεχίστηκε υπό χειρωνακτική λειτουργία και η ασθ ενής επιβίωσ ε και ζε ι ακόμα. Στη1 πέ μβαση εκε ίνη ε ίχε υποστεί κα ι κοιλιακi1 μαρμαρυγή με ανακοπή που ανατάχθηκ ε με απινίδωση.

12 1.3 Ιστορική αναδρομή Στ ο τέλος τ ου δεύτ ε ρου παγ κόσμιου πολέ μου, η ε ρ11μωση πολλών πό λεων στην Ευρ ώπη, που συνδυάστηκ ε με τα προβλήματα τη ς αναδημιουργίας και της απώλε ιας οικονομικ11 ς ενίσχυση ς, ε ίχε φ έ ρ ει την ευρωπαϊκή ιατρική έ ρ ευνα σ ε μια στάση. Στις Ηνωμέν ες Πολιτ ε ίες ο πόλεμο ς επέφ ε ρ ε ένα τερό.στιο ποσό επιστημο νική ς έ ρ ευνας μέσω τη ς ανάπτυ ξη ς των πυρηνικών όπλων, τη ς μαζική ς παραγωγ1ί ς τη ς πενικιλίνη ς και των πρό ω ρων μορφ όj ν ηλεκτρονικών υπολογιστών που όμω ς ε ίχαν την δυνατότητα να φ έ ρουν σ ε πέ ρας πολύπλο κες αναλύσε ις. Στα άμε σα μεταπολε μικά έτη, άρχισ ε να δ ίν εται μεγάλη έ μφαση στην οικονομικ11 ενίσχυση τη ς Ιατρική ς Έρ ευνας και Τεχνολογίας. Για να γίν ε ι κατανοητ1i η σχέση μ εταξύ οικονομικών παραμέτρων και βιοϊατρική ς ανάπτυξης παρακολουθούμε τις αναλύσ ε ις μ ε νοί>με ρα. Τα ε θνικά κον δύλια προϋπολογισμού υγε ία ς για την ιατρικ1ί έ ρ ευνα το ταν $180,000. Μ έχρι το 1947, αυ ξήθηκε σ ε $4,000,000, το 1950 σ ε $46,000,000, και το 1974 σ ε $1 billion [1]. Μ έχρι το 2008, ο συνολικό ς προϋπολογισμό ς για θ έ ματα π ου αφορούσαν καρδιά και πν εύμονα 11ταν $3,000,000,000. Στα μεταπολε μικά χρόνια το παγκόσμιο ενδιαφ έρον για την ανάπτυξη και την έ ρ ευνα μετατοπίστηκε από την Ευρώπη στις ΗΠ Α με αποτ έλεσμα να μ ετατοπιστ εί και το κέντρο βάρου ς των σημαντικών επιστημονικόjν ανα καλύψ εων. Οι επε μβάσ ε ις καρδιά ς εκτελούντο στις αρχές τη ς δ εκα ετίας του '40 μ ε μια σ ε ιρά επε μβάσ εων που θα αδυνατούσαν να ε κτελεστούν χωρίς την χρ1ψη τη ς μηχαν1i ς εξωσωματικ11 ς κυ κλοφορίας όπως την επιδιόρθωση ενός αρτηριακού πόρου, την επιδιόρθωση μιας στ ένωσης αορτή ς, τη δημιουργία ενό ς μοσχεύματος κατά Bl a lo c k-taιι ss i g, την επιδιόρθωση μιας στ ένωσης μιτροειδού ς βαλβίδος και στις αρχές τη ς δ εκα ε τίας του 1950 την αποκατάσταση μεσοκολπικών επικοινωνιών με την χρ1ίση χαμηλή ς θ ε ρμο κρασίας του ασθ εν ού ς. Εντούτο ις, μ έχρι το 1950 έγιν ε προφαν ές σ ε όσους ασχολούταν με τις επε μβάσ ε ις καρ δ ιά ς ότι μια μηχαν1ί 11ταν απαραίτητη για την ασφαλ1ί και αποτελεσματικ11 αποκατάσταση όλου του φάσματο ς των καρδιακ άjν παθ11σ εων. Τα βασ ικά χαρ α κτηριστικά τα οποία θα έπρ επε να έχει μια τ έτοια μηχαν1ί είναι : - η ασφαλ1ί ς μέθοδο ς εξό δ ου από την λε ιτουργία της, - η απουσία καταστροφή ς των ερυθρών και άλλων έμμορφων στοιχε ίων του αίματος και - να έχε ι την δυνατότητα να οξυγονώσ ε ι το αίμα και να αποδώσει το διοξείδιο του άνθρακα κατά την διι 'φκε ια εκ ε ίνη που η καρδιά και οι πν εύμον ες θα βρίσκονται σ ε κυκλοφορική παύση.

13 1.3.1 Τα προβλήματα που αναπτ\)χθηκαν Οι πριί)τες 2 απαιτήσεις καλύφθηκαν εύκολα. 1-1 ηπαρίνη και η πρωταμίνη 1)ταν εύκολα διαθέσιμ ες και γνωσ τ ές γ ια την δράση τους στην Ιατρική κοινότητα. Στην τ εχνολογία της βιομηχανίας γαλακτοκομε ίων κα ι τροφίμων υπήρχαν αντλίες που θα μποροί)σε η χρ1)ση τους εύκολα να προσαρμοστε ί στην χορήγηση αίματος μέσα σ ε έναν ζωντανό οργανισμό. "fo πραγματικό πρόβλημα ~)ταν να αναπτυχθεί τεχνητός οξυγονωτι)ς. Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο. Οι πρώτες προσπάθειες στην καρδιοπνευμονι1<1) παράκαμψη κατά τη διάρκεια εκείνων των ετών 1)ταν μια σειρά καταστροφών με ένα τρομ ερό ποσοστό θνησιμότητας. Πολλά έτι1 αργότερα, ο Walton Li!Jehei μελέτι1σε όλες τις ανοικτ ές επεμβάσεις καρδ ιών που αναφέρθηκαν στη χε ιρουργικ:11 βιβλιογραφία μεταξύ 1951 και Κατά τι1 δ ιάρ κεια εκείνων των 4 ετιί)v, 18 ασθενείς αναφέρθηκαν πως υπεβλ1)θησαν σε καρδιοχειρουργικ:11 επέμβαση σε 6 διαφορ ετικά κέντρα με την χρ~)ση εξωσωματι1<1)ς κυκλοφορίας. Υm)ρξαν J 7 θάνατοι και μόνο 1 επιζών. Ο τύπος οξυγονωτ11 που χρησιμοποη)θηκε ήταν χρησιμοποιούμενος 11δη. Ήταν τί>που μεμβράνη ς (για 8 ασθενείς), τύπου φυσαλίδων (για 4 ασθενείς), πνεύ μονας πιθήκων (γ ια 5 ασθενείς), και κανονικός πνεύμονας (για 1 ασθεν1)) [2]. Τότε ακούστι1κε ότι υm)ρξαν διάφορες πρόσθ ετες προσπάθειες που δεν αναφέρθηκαν ποτέ στη βιβλιογραφία με παρόμοια αποτελέσματα. Υπήρξαν ιστ ορίες που κυκλοφόρησαν όπως «5 θάνατοι στι1ν σειρά» και άλλες τραγικές φήμες. Μερικοί χειρούργοι σκέφτι1καν ότι ίσως η καρδιά δεν θα ανεχόταν ποτέ οποιοδήποτε τύπο χειρουργι1<1)ς επ έμβασης. Έχου ν δοθεί δ ιάφορες εξηγήσ ε ις για τα αρχικά αποτελέσματα. Δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα μια αξιόπιστη καρδιοπνευμονική συσκευ1j και επο μένως κάθε ομάδα ε ίχε δημιουργ1)σ ε ι και από μία μηχανή με ρικές φορές βασισμένη στην περιορισ μένη εργασ τηρια1<1] εμπειρία του κάθε κέντρου. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα 1Ίταν η απειρία των χειροίφγων σχετικά με αυτήν την ν έα τεχνολογία. Κάθε χειρούργος ήταν αυτοδίδακτος, κα ι οι πολλές μικρές κρίσιμες λεπτομέρειες μιας ε πιτυχού ς ανοικτι)ς επέμβασης καρδιάς έπρεπε να μαθευτούν με το σκληρό τρόπο, από τη δοκιμή και το λάθος. Η ε μβολή αέρα και η αιμορραγία 1)ταν πολύ συχνά προβλ~'1ματα. Ακόμη και τα πιο βασικά βήματα θα μπορούσαν να είναι ένα πρόβλημα επε ιδή τα όργανα που χρησιμοποιούνταν, οι τεχνικές συρραφ1)ς, και οι κάνουλες εξελίσσονταν ακόμα. "fέλος, επειδή μία ανοικτιί καρδιοχειρουργική επέ μβαση είχε ασύλληπτα μεγάλη θνησιμότητα, μόνο οι ασθενείς σ ε προθανάτια φάση εκτός δυνατότητας παθολογική ς αντιμετώπισης αναφέρονταν στους χειρουργούς. Δεν υπήρξε κανένα θεσμικό όργανο ελέγχου μέχρι και το 1974, και επομένως η απόφαση να δοκιμαστεί μια νέα πειραματι1<1) επέμβαση με τη χρήση τη ς μηχαν~'1ς αφέθηκε στη συν είδηση του Χειρούργου. Δεν υπ11ρχε κανένας συνήγορος για τον ασθεν1), και η ενημερωμένη συγκατάθεση ~ '1ταν αρκετά κάτω από αυτ11 που γνωρίζουμε με τα σημε ρινά πρότυπα. Μεταξύ 1950 και

14 1955, υπήρξαν 5 ιατρικά κέντρα που συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη μιας μηχανή ς ιiξωσωματικ1ίς κυκλοφορίας, κάθε μια μ ε μια διαφορετικ:11 σκέ ψη σχετικά με το πώς πρ έπει να λειτουργ1ίσει. Στην Ιατρική σχολ11 του Πανεπιστημίου του Τορόντο ο Williaιη MυstaΓd έφτιαξε μια μηχαν1ί εξωσω ματική ς κυκλοφορίας που χρησιμοποίησε τους απομονωμένους πνεύμονε ς πιθ1ίκων ως οξυγονωτίί. Εικόνα 4: Εικόνα από την συναρμολόγηση μιας μηχαν11ς εξωσωματικής κυκλοφορίας από τον DΓ DodΓill Το εγχείρημα Dr Dodι il\ Στο Ντιτρόιτ στο Wayne Stat.e Medical School, ο στρατολόγησε τη βοήθεια της AnΊeΓican Heaι-t Association (ΑμερικανιΚ1]ς Ένωσης Καρδιών) αλλά και των μηχανικών από το ε ρ ευνητικό τμήμα GeneΓal Motoι s για να αναπτύξει μια αντλία. Το όλο εγχείρημα ονομάστηκε Dodl'ill-GMR. [3]. Το σχέδιό του (Εικόνα 4) ήταν να παρακάμψ ε ι μόνο τη σωστή καρδιά 11 μόνο την αριστερή καρδιά για λιγότερα σύνθετα προβλ1ίματα όπως η πνευμονική στένωση ή η στένωση μιτροειδών βαλβίδων,

15 διαδικασίες που σκ έφτηκε πως δ ε θα απαιτούσαν οξυγονωτή. Για τις πιο σί>νθ ετες διαδικασίες, προγραμμάτισ ε να χρησιμοποι1ίσ ε ι τους πν εύμονες του ασθεν11 ω ς οξυγονωτ11. Εξέθ εσε 4 διαδ ι κασίες : J επιτυχές bypass για το δ εξ ί μέ ρο ς τη ς καρδιάς, 2 byphss για το αριστε ρό μέ ρο ς τη ς καρδιά ς για να ερ ευν1ίσ ε ι τη μιτροειδή βαλβίδα με την επιβίωση και των δύο ασθ ενών, και 1 byphss για ολόκληρη την καρδιά χρησιμοποιώντας τον αυτόλογο πνεύμονα ως οξυγο ν ωτ1ί. ΑυτιΊ η τελευταία λειτουργία πε ριέλαβ ε έναν ασθεν1ί με πνευμονικ~ί στ ένωση που δ εν επέ ζησε. Δ εν ακολούθησε αυτιίν τι1ν τεχνική μετά από τις πρώτες 4 διαδικασίες Τα άτομα που ασχολήθηκαν μ ε την ανάπτυξη της μηχανής Το πρόσωπο όμως που ασχολ1ίθηκε περισσότερο με τι1ν ανάπτυξη μιας μηχαν1ί ς εξωσωματ ι κ~ί ς κυκλοφορία ς 1Ίταν John Gibbo11 στο ιατρικό κολλέγιο J eiteγson..lohn Gibbon. Εικόνα 5: John Η. Gibbon, MD Ο άνθρωπος που ασχολήθηκε περισσότερο συστηματικά κα ι φανατ ικά από οποιονδ1ίποτε άλλον επάνω στο θέμα της μηχαν1ίς εξωσωματ ική ς κυκλοφορίας στο ιατρικό κολλέγιο.teffeγson στη Φιλαδέλφεια.

16 Ο Dennis δημιοίφγησ ε κι αυτός μία μηχανή χρησιμοποιώντα ς τροποποι~]σ ε ις από του ς προηγούμενου ς και αντλίε ς καθώ ς και ένα περιστρ εφόμε νο ο ξυγονωτή. Με την μηχαν11 αυτ1i έγιν ε εφικτό να χε ιρ ουργηθούν δύο ασθ εν ε ίς το Το ίδιο έτος ο De11nis συν ε ργάστηκε μ ε το ν JolH1 Lewis και διερευνούσαν τρόπους για να επιλυθ ε ί το πρόβλημα των καρδιακών επ ε μβάσ ε ων. Είχαν παρακολουθ1]σ ε ι την παρουσίαση του Williaιη Bigelow γιά την π ε ιραματικ1i υποθ ε ρμία και τη δυνατότητα ότι μια ασφαλ1ίς π ε ρίοδο ς κυ κλοφοριακίί ς καταστολ1ί ς Θα μπορούσε να γίν ε ι δυνητικά αν εκτή με την μ ε ίωση τη ς Θερμοκρασίας του σώματο ς. Ο Wulton Lillehei, αποκαλε ίται ω ς «πατέρας της ανοικτ1i ς χε ιρουργική ς επέμβασης καρδιών.» Ερ ευνούσ ε τη δυνατότητα να λε ιτουργήσ ε ι ένα ς πν εύμονας ω ς οξυγ ονωτιί ς για τι1ν καρδιοπν ευμον ικ1ί παράκαμψη στα σκυλιά. Ένα βράδυ συ ζητούσαν τι1 λε ιτουργ ία του πλακοί)ντα επειδή η σύ ζυγο ς τ ου C oheι1 ήταν έγ κυο ς. Κατά τη διάρκε ια αυτή ς τη ς συ ζ1]τηση ς, συν ε ιδητοποίησαν ότι η σί)ζυγο ς του Cohen ήταν ο ξυ γ ονωτιί ς γ ια το έ μβρυο. Έτσι οδη γ1iθηκαν στο συμπέρασμα ότι μπορ ε ί να χρησιμοποιηθ ε ί ένα μεγάλο σκυλί ω ς ο ξυγονωτιί ς για ένα μικρότερο σκυλί που χρησιμοποιε ί χαμηλότ ερη ροή. Αυτό αποκαλέ στι1κε «ελεγχόμενη διαγώνια κυκλοφορία.» Το αποτ έλεσμα του ς δι καίωσ ε και τ ελικά αποφάσισαν να π ε ράσουν σ ε κλινικές δοκιμ ές. Ο πρώτο ς ασθ εν1ί ς 1Ίταν ένα παιδί ενός έτους και ο πατέρας του Θα ήταν ο χορηγό ς. Δυστυχώς το παιδί (εικόνα 6) κατέλη ξε από πν ευμονία με ρικές μέ ρ ες αργότ ε ρα. 1-1 κριτικίί που ασκήθηκε στην επέ μβαση ήταν πολύ σκληρή αφού Θ εωρ1ίθηκε πω ς Θα αποτ ελούσ ε μια επέμβαση με δυνητικίi Θνητότητα στο 200%. Ο Lillel1ei συν έχισ ε να χρησιμοποιε ί την τεχνική αυτιi για του ς επόμενους 18 μήν ες. Εκτέλεσε συνολικά 45 επε μβάσ ε ις με την διαγώνια αιμάτωση και ε ίχε 28 επιζώντ ε ς.

17 Εικόνα 6: Διάγραμμα διαγώνιας τεχνική ς κυκλοφορίας που χρη σιμοπο11ίθηκε από τον Walto11 Lillehei το Χορη γό ς 11ταν η μη τ έ ρα ή ο πατέρας του παιδιού/ασθενή. Στι ς συζητήσεις που επακο λούθησαν παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι ήταν ελάχιστοι έγ ιν ε προφανές ότι δεν 1Ίταν μηδ εν ικοί κυρίως για τον χορηγό, τη μητέρα ή τον πατέρα. Επίση ς η τεχνική αυτtί θα μπορούσ ε να γ ίνε ι μόνο σ ε μικρά παιδιά. Τα ποσοστά ροή ς γενικά ήταν πολύ χαμηλά για χρ~ίση σε ένα ενήλ ικα 1Ί σε μεγάλα παιδιά. Μία μέ ρα οι LilJehei και DeWaJJ συζητούσαν για μελλο ντικές επ ε μβάσε ις. Ο Li llel1ei επ ισήμανε ότι χρε ιαζόταν τεχνητός οξυγονωτής για την χορ 1Ίγηση στα μεγαλύτερα παιδιά και του ς ε νηλίκους. Έτσ ι ρώτησε τον DeWa ll εάν θα επιθυμούσε να αναλύσε ι το θ έμα αυτό για αρχ11 στο ε ργαστήριο. Ο Li llehei εξέφρασ ε την άποψη να μην μελετt1 θεί η σχετική βιβλιογραφία για την αποφυγή της επανάληψης πιθανού λάθους που έχει 1Ίδη γίνει, διότι θα μπορούσ ε να παρασύρ ε ι το μυαλό και τη σκέψη σε λάθος δρόμους. Συμβούλεψε λο ιπόν τον DeWall να έρθει σε επαφή με μια τοπική επιχε ίρηση που έκανε πολυβινιλικ~ί σωλ1ίνωση για τtl βιομηχανία μπύρας και τροφίμων, Mayon pla s ιics, Α.Ε. Τα πρώτα πε ιράματα του DeWall περιέλαβαν τον υπερβαρικό κορεσμό του αίματος με οξυγόνο, αυτό όμως προκαλούσε φυσαλίδες στην αποσυμπίεση. Παρατήρησαν επίσης ότι καθώς το αίμα έ ρ ευσε κάτω από την κλίση, το ελαφ ρύτερο αίμα με τις υπόλο ιπες φυσαλίδες αν1ίλθε στt 1 ν κορυφή και το βαρύτε ρο κιν1ίθηκε κατά μήκος του κατώτατου σημείου τ η ς σωλήνωσης (ε ικόνα 7). Εάν όμως χρησ ιμοποιούσαν 6 πόδια το αίμα θα μπορούσε να συλλεχθεί στο κατώτατο ση μ είο σε μια δεξαμενή χωρίς ορατές φυσαλίδες.

18 Εικόνα 7: Μία από τις αρχικές ο ξυγονωτικές μηχαν ές DeWal\ και μια αντλία Sign1Hn1otoΓ Πιθανών με τα σημ ε ρινά μέσα να βλέπαμε μικροσκοπικές φυσαλίδες μέσα στο σύστημα αλλά για την εποχή της η μηχαν1ί αυτ11 ήταν πρωτοποριακ~ί και χpησιμοποι11θηκε σ ε 1 Ο σκυλιά, με επιτυχ11 αποτέλεσμα και στα 10. Έτσι και ο Lillel1ei συμφώνησε πως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται και στην χε ιρουρ γ ική αίθουσα. Η χρ1)ση τη ς τον Μάιο του 1955 ήταν τόσο επιτυχής που αντικατ έστησε γρήγορα την διαγώνια κυκλοφορία. Η πληροφορία αυτής της νέα ς ανακάλυψη ς έφ ερε γιατρούς από ολόκληρο τον κόσμο. Μ έσα σ ε ένα χρόνο η εταιρ ε ία Τηινeηοl άρχισ ε να ε μπορεύ εται ένα αποστειρωμένο αντίγραφο μία μηχανή ς ο ξυγονωηί DeWall. Ήταν αυηί η ανέξοδη συσκευή (εικόνα 8) που κατέστησ ε πιθανό για πολλά ιατρικά κέντρα να αρχίσουν ένα καρδιακό πρόγραμμα χειρουργικών επεμβάσεων. Πολλά έτη αργότερα στη συζ1)τηση ενός άρθρου που δόθηκε από τον Lillehei, ο Dent.on Cooley ανέφερε πως «Ο Walt Lillehei έφ ε ρ ε το ανοιχτηρι για τα ποτά μας στο πικνίκ των καρδιακών επεμβάσεων.» [4). Το ανοιχη)ρι ~)ταν, φυσικά, η μηχανή -οξυγονωη) ς του DeWllil.

19 Εικόνα 8: Οι Gott DeWall και Vi11cent Richaι-d μ ε μία από τις αρχικές μηχανές του ς Οι εξελίξεις της μηχανής Το 1952, Ο KiΓklin μετά από μια απογοητευτικ1] επέ μβαση πνευμον1κ1] ς στ ένωση ς μαζί με του ς συνεργάτες του Wood και Donald, αποφάσισαν με την σειρά τους ότι μια μηχαν1ί εξωσωματικl] ς Κ!lκλοφορίας ήταν αναγκαία για την ε κτέλεση ασφαλών καρδιακών επ ε μβάσε ων. Έτσι επισκέφτηκαν του ς 3 χειρούργου ς που αναμίχθη καν με την ανάπτυ ξη τη ς καρδιοπν ε υμονικl]ς παράκαμψη ς, τον Willi am Mu s thγd στο Τορόντο, τον Dodι-ill στο Detωit και τον Jolιn Gibbon στη Φιλαδ έλφ ε ια. Εκε ί αποφάσισαν να κατασκευάσουν μία μηχαν1] εξωσωματικl]ς κυκλοφορίας βασισμένη σε αυτήν που αναπτί>χθηκε από τον Gibbon και την ΙΒΜ Conψnny [5]. Ο Gibbo11 πολύ γενναιόδωρα τους έδωσε ένα αντίγραφο των σχεδιαγραμμάτων της μηχαν11 ς του και της συσσωρ ευμένης γνώσης 17 ετών εργαστηριακl]ς εργασίας του. Στα τελευταία έτη, ο Gibbon ομολόγησ ε ότι ήταν λίγο ανήσυχο ς που ο Ki1 kli11, με όλου ς του ς οικονομικού ς πόρου ς της κλινική ς Mayo, θα 1]ταν σ ε θ έση να ε κτελέσ ε ι πρώτο ς επεμβάσ ε ις [6]. Το τμ1]μα εφαρμοσμ ένη ς μηχανικ1] ς τη ς Mayo κατασκεύασε μία μηχανή που βασίστηκε μεν στο σχέδ ιο του Gibbon αλλά με μερικέ ς τροποποι1]σ ε ις. Έτσι πραγματοποη]θηκε η μηχανή εξωσωματικl]ς κυκλοφορίας από του ς Mnyo και Gibbon (εικόνα 9). Οι επεμβάσ ε ις τους άρχισαν τον Μάρτιο του 1955, οι 8 εκ των

20 οπο ίων προγραμματίστη καν με την συ μφω ν ία ό τι θα χε ιρ ου ργού σαν κα ι του ς 8 ασθ εν ε ίς ακό μα κ ι αν ο ι πρώτο ι 7 πέ θ α ναν. Έπειτα Θα σταματούσαν και θα αναθ εω ρούσαν τα αποτ ελέσ ματα π ριν προχωρ1ίσουν. Το απο τ έλεσμα 11ταν 4 ασθ εν ε ίς να επ ιζήσουν και 4 να π εθάνουν. Ε ικόνα 9: Η μηχανή εξωσω ματικ:~ί ς κυκλοφορίας Mayo-Gibbon Για μια μικρ 1Ί χρ ο νικ:~ί π ε ρίοδο ( ), υπήρξαν μόνο 2 γιατροί κ αι 2 μόνο νοσο κομε ία στον κόσμο 6που η ανοικτή χε ιρουρ γ ικ:~ί επέ μβαση καρ δ ιάν γινόταν σε καθη με ρινή βάση. Ο ιiljeh e i στο παν επιστ~ίμιο Μιν εσ6τα ς και 60 μίλια μακριά, ο Jol1n Kiι"k l i n στην Mayo Clinic. Μ έσα στα χρόνια π ου ακολοί>θησαν η μηχαν1ί εξ ωσωματικ:~ί ς κυκλοφορία ς υπέ σ111 πολλαπλέ ς δ ιορ θώσε ις τ όσο στη ν βασικ~ί δο μ1ί 111 ς όσο και στα μηχανικά τη ς μ έ ρη και εξαρτηματα που τη συν6δευαν. ΣΊ1 με ρα οι επε μβάσε ις αυτές μπο ρούν και εκτελούνται με σχετικά μεγάλη ασφ άλε ια κ αι σε παγκόσμιο ε πίπ εδ ο σό)ζουν εκατομμύρια ζω ές.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 Οι αντλίες 2.1 Κατηγοpίι;ς αντλιών Αντλίες κ1jλίνδpων Η αντλ ία ε ίναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποι ε ίται γ ια την μετακίνηση υγρών. Οι αντλ ίες γ ενικά επιτυγχάνουν την κίνηση του υγ ρού μέσω μηχανι1c11 ς δράση ς. Το ασφαλές και ευπpοσάρμοστο σύστημα Ενότητες αντλιών κυλίνδρω, 1 : Το σχέ διο των HL MAQUET 20 (ονομασία του συγκε κριμένου τύπου αντλίας) δε ίχνε ι ότι οι πε ρισταλτικές αντλίες κυλίνδρων προσφ έρουν την ακρίβ ε ια, τη διάρκε ια, τη μεταβλητότητα και την ευκολ ία στο χε ιρισμό. Ό λες οι αντλί ες τρ έχουν 1Ίσυχα και ομαλά στο ασφαλές χαμηλή ς τάση ς ηλε κτρικό ρ εύμα που παρ έχε ται από την κονσ ό λα. Δ ε ν υπάρχε ι κανένα καλώδιο που να τα συν δέε ι. Λ όγ ω του συμπαγού ς μεγ έθου ς και του χαμηλού βάρους του ς, οι αντλί ες αφαιρούνται εύκολα και επανατοποθετούνται επάνω στην κονσόλα απλά με την ανύψωση ή την τοποθ έτηση τη ς ενότητας επάνω στην καθοδηγημένη θ έση. Η σειρά των αντλιών κυλίνδρων αποτελείται από: )... ενιαία ενότητα κυλίνδρων αντλιών )... ενότητα δίδυμη ς αντλίας, η οποία προσφ έ ρ ε ι δύο μικρ ές αντλί ες κυλίνδρων, αν εξάρτι1τες η μία από την άλλη, σ ε μία μονάδα συνηθισμένου μ εγ έθου ς μοντέλου. Η δίδυμη ενότητα αντλιών ε ίναι κατάλληλη για τις εφαρμογές που απαιτούν χαμηλότε ρα ποσοστά ροής, όπως το παιδιατρικό ράντισμα, η καρ δ ιοπληγία, η αναρρόφηση ή ο εξα ε ρισμό ς.

22 Εικόνα 10: Ενιαία ενότητα αντλ ιώ ν κυλίνδρων Δίδυμη αντλία Οι αντλίες προσφέρουν: ).> εμπρόσθια και αναστρ έ ψιμη πε ριστροφή ).> κεντρική λαβή έ μφραξη ς, κλε ιδώσιμη και ακριβ1] ς στη ρύθμιση ).> μ εγάλη τετραψ1]φια αλφανουμε ρι1<1] επίδ ε ιξη για τη ροi1 και την ταχύτητα ;... οκταψ1]φια αλφανουμερι1<1] επίδ ε ιξη γ ια τον τρόπο λε ιτουργ ίας, το μ έγεθο ς σωλ1]νων και τα μηνύματα κατάσταση ς ).» 8 προγραμματισμένου ς τρόπου ς λε ιτουργία ς συμπε ρ ιλαμβανομένη ς τη ς καρ δ ιοπληγία ς ).> συν εχ1] και παλμική λε ιτουργία μν1)μη βαθμολόγηση ς μέχρι και 4 μεγ έθη σωληνώσ εων ).> πλ1]ρη έλεγχο με εποπτε ία των μονάδων ).> πλήρη ς σε ιρά ελέγχου προστασίας τη ς υπερφόρτωση ς, τη ς παραγωγ1) ς θ ε ρμότητας και τη ς επικοινωνία ς

23 Εικό\Ια 11: Δίδυμη ενότητα αντλιών Σύστημα Rotaflow Το σύστι1μα ROΊΆFLOW (εκ περιτροπής ροή) αποτελείται από: )..- μία κονσόλα ρο1iς, μία ενότητα ελέγχου με τριπλές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που περιέχει κεντρικούς αγωγούς, τη μονάδα HL 20, ή μπαταρίες )..- μία μονάδα κίνησης με την ενσω ματωμένη μέτρηση ροής και φυσαλίδων. Ένας πολλαπλό ς καθοδηγούμενους υδραυλικός κάτοχος επιτρ έπει το βέλτιστο προσδιορισμό της θέσης τη ς μονάδα ς κίνησης )..- ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, μια χειρωνακτική κίνηση με δείκτη ταχύτητας ;... μια φυγοκεντρικ~i αντλία, ένα διαθέσιμο κεφάλι αντλιών μ ε ενσωματωμένο καθετ~iρα σύνδεσης ροής

24 Αντλία κονσόλων ROTAFLOW: Το σύστη μα φυγοκε ντρικών αντλ ιών ROTAFLOW, ε ίναι έ να φυσ ι κό μέρο ς των αντλ ιών HL 20, που μπορ ε ί ε πίση ς να χρησιμοποιηθ εί ως πλ1)ρως ανεξάρτητη αυτόνομη μονάδα. Η μοναδικ1) ρο1) σε συνδυασμό με τη φυσαλίδα που μετρά τη λε ιτουργ ία αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμ1)μα του συστ ι]ματος ROTAFLOW. Το σύστημα ROTAFLOW προσφέρει: ).> Απολύτως ανεξάρτη τη -αυ τόνομη εφαρμογ1) γ ια την άμεση παροχ1) η λεκτρικού ρ είψατο ς κεντρικών αγωγών, ενσωματωμένη υποστι)ρ ιξ η μπαταρ ιών, μετρήσε ις επ ιπέδων και πίεση ς μ ε τους εξω τερικού ς (προα ιρ ετικούς) μετατροπε ίς. ).> Ενσω ματω μένους αισθητι)ρες ρο1)ς κα ι φυσαλίδων ).> Χωρ ιστές επιδε ίξεις ροή ς και ταχί>τι1τας '; Σταθερό τρ όπο ρο1)ς κατά τι1 λε ιτουργία τι1 ς Καταλλη λό τι1τα για τι1ν παλμικl) λε ιτουργ ία Εικόνα 12: Το σύστι1μα φυγοκεντρικών αν τλιών ROTAFLOW- ροή ς μπορ ε ί επίση ς να χρησιμοποιηθεί ως πλήρως ανεξάρ τητη αυ τόνομη μονάδα.

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ TΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Η ΜΗΧΑΝΗ TΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Θωρακοχειρουργός Η ΜΗΧΑΝΗ TΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Βασικές γνώσεις εξωσωματικής κυκλοφορίας στην καρδιοχειρουργική Αφιερωμένο στη γυναίκα μου Σοφία που χρόνια πολλά ανέχεται τις,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΕ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ). Με βάση τα διαγράµµατα α, α,

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα 1. Εύκολη & οικονομική χρήση 2. Διαθεσιμότητα ατμοσφαιρικού αέρα 3. Δεν εκρήγνυνται 4. Δεν μολύνουν 5. Ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων δυνάμεων 6. Διαθεσιμότητα & χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ EΠΙΘΕΤΟ: ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 130 min ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΜΕΚ (1 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΜΟΝΑ EΣ, 6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,15) 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2-ΧΡΟΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗΣ.ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΦΑΣΕΙΣ. 2. ΠΟΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΧΕΙ ΣΤΥΠΕΙΟΘΛΙΠΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος του Σχήματος 1, παριστάνονται οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων του.

A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος του Σχήματος 1, παριστάνονται οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων του. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης.

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Κεφάλαιο 8 Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Η μέτρηση των θερμοκρασιών στα συγκεκριμένα σημεία του στάτη της μηχανής έγινε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

DESIGN OF VARIABLE DIAMETER PULLEY

DESIGN OF VARIABLE DIAMETER PULLEY ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ DESIGN OF VARIABLE DIAMETER PULLEY \ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ ΦΥΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α υτο ματισμο ι & Συστή ματα Α υτο μάτο υ Ελ έγ χο υ Α τεύχο ς ΤΕΕ Α τάξη 2 ου κύκλου Τομεας Ηλεκτρολογικός Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: ΚΕ1001 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ). ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 22/12/2015 ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ). Κύριοι, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012 η επιθεώρηση των εν χρήση ψεκαστικών έχει καταστεί υποχρεωτική. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να ράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το ράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ερευνητική εργασία 2 ου τετραμήνου 2 ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων Σχολικό έτος :2013-2014 Σχολικό τμήμα : B 4 Υπεύθυνος καθηγητής : Σπανουδάκης Δημήτριος Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA Γενική περιγραφή-εφαρµογές Οι µονάδες αυτές είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 και εξασφαλίζουν ισχυρή ανάδευση

Διαβάστε περισσότερα