Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των"

Transcript

1 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Θαλάσσια Αλιεία Υδατοκαλλιέργειες Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων Αλιευτικές Περιοχές Περιβάλλον Θεσμικό Πλαίσιο Βασικά Συμπεράσματα Υφιστάμενης Κατάσταση Αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές προσπάθειες Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων του τομέα της Αλιείας Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Εισαγωγή Ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις του τομέα της Αλιείας Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Κύρια Προβλήματα και βασικές ανάγκες του τομέα Αναπτυξιακό όραμα Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Βασικές στρατηγικές επιλογές του τομέα Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Ιεράρχηση σύμφωνα με την εκτιμώμενη σημαντικότητα τους για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης Επενδυτικές Προτεραιότητες Συνέργιες-συμπληρωματικότητες με άλλες τομεακές πολιτικές Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

3 1. Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των Αναπτυξιακών Αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των τομεακών». Το έργο έχει ανατεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην εταιρία ΕΕΟ Group A.E με την από 8/10/2012 σχετική σύμβαση. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των τομεακών. Καλύπτει όλους τους επιμέρους κλάδους ήτοι θαλάσσια Αλιεία, εσωτερικά ύδατα, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση, εμπορία, υποδομές κλπ, ενώ θα αποτελέσει βασική εισροή για τον καθορισμό των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας της προγραμματικής περιόδου Ειδικότερα συστατικό κύριο της εμπειρογνωμοσύνης αποτελεί η ανάλυση των δυνατοτήτων - πλεονεκτημάτων (Strengths), αδυναμιών - μειονεκτημάτων (Weaknesses), προοπτικών - ευκαιριών (Opportunities) και απειλών - κινδύνων (Threats), που αντιμετωπίζει ο τομέας της Αλιείας. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει: - Την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων - δυνατοτήτων (Strengths) και των μειονεκτημάτων-αδυναμιών (Weaknesses), δηλαδή των εσωτερικών συνθηκών του Τομέα που σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο ανάπτυξής του και χαρακτηρίζονται ως πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά του αντίστοιχα. - Την εξέταση των προοπτικών ευκαιριών (Opportunities) και των απειλών - κινδύνων (Threats), δηλ. των τρεχουσών ή μελλοντικών συνθηκών που ενεργούν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη του Τομέα της Αλιείας. 3

4 Η ανάλυση αυτή είναι δομημένη γύρω από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Άρθρο 6 της Πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Βάσει της ανάλυσης, περιγράφεται η προτεινόμενη εθνική στρατηγική αναφορικά με τον τομέα της Αλιείας για την περίοδο Στην εμπειρογνωμοσύνη, καταγράφονται επίσης οι συνέργιες με άλλες τομεακές πολιτικές (περιβάλλον, απασχόληση, κλπ), καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το σχεδιασμό του τομέα. 4

5 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας για την εκπόνηση του παραδοτέου αναζητήθηκαν αναλυτικές πληροφορίες για το ευρύτερο περιβάλλον του τομέα της Αλιείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να συγκεντρωθεί ικανοποιητική και αξιόπιστη πληροφορία στην προσπάθεια του ορθολογικού καθορισμού της θέσης του τομέα της Αλιείας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσπάθειας θα επιστρέψουν τόσο τη διαμόρφωση της ανάλυσης SWOT, όσο και των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής του τομέα της αλιείας για την περίοδο Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιήθηκαν ως πηγές Μητρώα και Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων, εκδόσεις που αφορούν τον τομέα της αλιείας, καθώς και συνεντεύξεις µε στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Ειδικότερα: Για την ανάλυση της κατάστασης της θαλάσσιας αλιείας αξιοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) του 2012, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας θαλάσσιας αλιείας που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Σημαντική συνιστώσα της ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι αντίθετα με το ΜΑΣ, η έρευνα θαλάσσιας αλιείας της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται στα μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη που διαθέτουν ιπποδύναμη 20 ίππων και άνω, καθώς και στις τράτες και τα γριγράκια ανεξαρτήτως μεγέθους ιπποδύναμης. Από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων κατέστη δυνατή η εκτίμηση συγκεκριμένων δεικτών θαλάσσιας αλιείας. Από το ΜΑΣ παρήχθησαν οι δείκτες: Αριθμός σκαφών, Συνολική ισχύς (KW), Χωρητικότητα (GT), Μέση Ηλικία, Αριθμός σκαφών >12μ., Αριθμός σκαφών <12μ., Μέσο μήκος (ολικό) και Μέσο μήκος (μεταξύ καθέτων). Από την έρευνα θαλάσσιας αλιείας παρήχθησαν οι δείκτες: o α) Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και κατά περιοχές αλιείας και 5

6 o β) Απασχολούμενοι, κατά είδος αλιείας και αλιευτικών εργαλείων. Για την ανάλυση της κατάστασης των Ιχθυοαποθεμάτων αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας θαλάσσιας αλιείας και ειδικότερα στοιχεία για την ποσότητα των Αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη. Για την ανάλυση της κατάστασης αναφορικά με τον έλεγχο των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων Τμήμα Γ' (Αλιείας) και ειδικότερα στοιχεία για τα μέσα επιθεώρησης και ελέγχου αλιευτικής δραστηριότητας, καθώς και στοιχεία επιθεωρήσεων και ελέγχου της αλιευτικής προσπάθειας. Για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις υδατοκαλλιέργειες αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας θαλάσσιας αλιείας και ειδικότερα στοιχεία για τον αριθμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών ανά είδος εκτροφής, τις εγκαταστάσεις καλλιέργειας ψαριών, κατά μέθοδο, την ποσότητα και την αξία εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών και τη μέση απασχόληση, κατά είδος εργασιακής σχέσης. Τέλος, αναφορικά με την μεταποίηση, το εξωτερικό εμπόριο και την κατανάλωση στον τομέα της αλιείας αξιοποιήθηκαν κυρίως στοιχεία της Eurostat και συγκεκριμένα της στατιστικής έκδοσης «Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU 2012». Ως βιβλιογραφικές αναφορές, αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα: o Economic performance of the EU Aquaculture Sector (STECF OWP 12 03), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), March o Κλαδική Μελέτη 225: Ιχθυοκαλλιέργειες, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Ιούνιος o Έκθεση Παρακολούθησης της Eurostat (2011 monitoring report of the EU Sustainable development strategy). o Interim Evaluation of the European Fisheries Fund (Synthesis of the national evaluation reports Executive Summary December

7 o Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες και μέτρα προσαρμογής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Ιούνιος o Πιθανές επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος o Ετήσιες Εκθέσεις ΕΠ Αλιείας (έτη 2010 και 2011). o Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης ΕΠ Αλιείας o Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Η τεχνική σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, περιλαμβάνει μια σειρά υποστηρικτικών εργαλείων, όπως είναι πίνακες εισροών εκροών και διαγράμματα. Παράλληλα, ο Ανάδοχος προχώρησε και σε σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης αξιοποιήθηκαν στην εκπόνηση της σχετικής SWOT ανάλυσης, σε μια προσπάθεια συσχέτισης κάθε σημείου (πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, ευκαιρίες απειλές), με τα δεδομένα που καταγράφηκαν. Στην προσπάθεια αυτή, υπήρξαν σχετικές δυσκολίες στην ανεύρεση επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων ή ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για την ίδια περίοδο (για παράδειγμα για τον Ελληνικό στόλο τα στοιχεία αφορούν τον 7/2012, ενώ τα στοιχεία για τον Ευρωπαϊκό στόλο και τη σχετική σύγκριση αφορούν το 2011). Σημειώνεται, ότι ο Ανάδοχος στο πλαίσιο σχεδιασμού των του τομέα, προχώρησε σε έρευνα πεδίου σε εμπλεκόμενους φορείς, με την αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου. 7

8 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Ο τομέας της Αλιείας, ο οποίος περιλαμβάνει τους κλάδους της Θαλάσσιας Αλιείας, της Υδατοκαλλιέργειας, της Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων και της Μεταποίησης & Εμπορίας των Αλιευτικών προϊόντων, θεωρείται σημαντικός για την παγκόσμια, ευρωπαϊκή αλλά και εθνική οικονομία κυρίως επειδή συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεγάλων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα όμως: - συμβάλλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, - αξιοποιεί τοπικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, και - εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και απασχολεί σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων περιοχών. Ο τομέας της αλιείας, λόγω και της οικονομικής συγκυρίας (παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση), τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Ευρωπαϊκό (ή και παγκόσμιο) επίπεδο, διανύει τα τελευταία χρόνια σημαντική καμπή. Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη Χώρα, αμβλύνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας (πχ σχετικά περιορισμένες υποδομές σε αλιευτικά λιμάνια, ιχθυόσκαλες και στους τομείς της συντήρησης και μεταποίησης των αλιευμάτων, περιορισμένα αλιευτικά πεδία λόγω ρύπανσης ή / και υπεραλίευσης, η παλαιότητα του αλιευτικού στόλου που υπερβαίνει τα 20 έτη, κλπ). Σήμερα, αν και η συμβολή της αλιείας στην εθνική οικονομία της χώρας θεωρείται σχετικά περιορισμένη (<3,1% του ΑΕΠ 1 ), εντούτοις ο τομέας συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική συνοχή πολλών περιοχών της χώρας, δεδομένου ότι στηρίζει την προσπάθεια διατήρησης του πληθυσμού σε παράκτιες παραμεθόριες ή μειονεκτικές περιοχές. 1 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία,

9 Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό μήκος που ξεπερνάει τα χιλιόμετρα, με (περίπου) το 20% της συνολικής έκτασης της χώρας να αντιστοιχεί σε νησιώτικες περιοχές. Στις περιοχές αυτές κατοικεί το 12% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας (περίπου) με αυξητικές τάσεις, ενώ επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), είναι παράκτια, με αποτέλεσμα το 90% του πληθυσμού να είναι συγκεντρωμένο κατά μήκος της ακτογραμμής σε πολλές περιοχές της οποίας ο πληθυσμός κατά την θερινή περίοδο δεκαπλασιάζεται λόγω προσέλκυσης τουριστών. 3.1 Θαλάσσια Αλιεία Αλιευτικός Στόλος Κύριος στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι η διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, βασικό μέσο αποτελεί η ορθολογική διαχείριση της δυναμικότητας του αλιευτικού στόλου των χωρών μελών της ΕΕ. Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος αποτελείται κυρίως από παλαιά σκάφη περιορισμένης χωρητικότητας και ιπποδύναμης που αλιεύουν παράκτια αποθέματα κατά μήκος των νησιών και της εκτεταμένης ηπειρωτικής ακτογραμμής, καθώς και ορισμένα αποθέματα της Μεσογείου. Ειδικότερα, ο ελληνικός επαγγελματικός αλιευτικός στόλος, σύμφωνα με στοιχεία από το Μητρώο Αλιευτικών σκαφών για τo έτος 2012, αποτελείται από σκάφη, συνολικής χωρητικότητας GT και συνολικής ισχύος κινητήρα KW, ενώ η μέση ηλικία των αλιευτικών σκαφών εκτιμάται στα 27 έτη, γεγονός που καταδεικνύει την παλαιότητα του αλιευτικού στόλου. Tο μεγαλύτερο μέρος των αλιευτικών σκαφών ( σκάφη ή 96,5% του αλιευτικού στόλου), ανήκει στην κατηγορία της παράκτιας αλιείας, ένα μικρό τμήμα (563 σκάφη ή 3,4% του αλιευτικού στόλου), ανήκει στην κατηγορία της μέσης αλιείας και μόνον το 0,1 % (12 σκάφη) ανήκει στην κατηγορία της υπερπόντιας αλιείας. Από το σύνολο των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας της Χώρας τα (97,6 % του στόλου παράκτιας αλιείας) είναι σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 12μ. και τα 376 (2,4% του στόλου) είναι σκάφη με ολικό μήκος άνω των 12μ. Σημειώνεται, ότι σε 9

10 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) ΔΡΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRB) ΔΡΑΓΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRH) ΚΟΦΙΝΕΛΙΑ (ΚΙΟΥΡΤΟΙ) (FPO) ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (GNC) ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ (GTR) ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLD) ΠΕΖΟΤΡΑΤΕΣ - ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ) (LHP) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ) (LHM) ΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ) (GNS) ΣΤΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLS) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑΔΙΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ (GTN) ΣΥΡΤΕΣ (LTL) ΤΡΑΤΕΣ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (OTB) ΣΥΝΟΛΟ σχέση με το μήκος των παρατηρείται μείωση του αριθμού των σκαφών με ολικό μήκος άνω των 12μ σε σχέση με τα έτη από το 2005 και μέχρι το 2011 (μείωση περίπου 12%). Πίνακας 1: Βασικοί δείκτες Αλιευτικού Στόλου ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Αριθμός σκαφών Συνολική ισχύς (KW) Χωρητικότητα (GT) Μέση Ηλικία 25,2 27,1 24,1 27,0 Αριθμός σκαφών >12μ Αριθμός σκαφών <12μ Μέσο μήκος (ολικό) 22,4 6,9 33,1 7,4 Μέσο μήκος (μεταξύ καθέτων) 19,2 6,0 28,9 6,5 Πηγή: Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (στοιχεία μέχρι ) Στην πλειονότητα του ο αλιευτικός στόλος περιλαμβάνει μικρές αλιευτικές λέμβους που χρησιμοποιούν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα κοινά, παραγάδια, καλαμωτά κλπ. Αντίθετα, σε ότι αφορά τα σκάφη μεγαλύτερης ιπποδύναμης, τα σκάφη με αλιευτικό εργαλείο Γρι γρι αποτελούν το 1,6% των αλιευτικών σκαφών, οι πεζότρατες το 1,8%, ενώ οι τράτες το 1,9%. Μάλιστα οι πεζότρατες εμφανίζουν και πολύ υψηλό μέσο όρο ηλικίας που ανέρχεται στα 47 έτη. Πρέπει να σημειωθεί, ότι διαχρονικά τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ποσοστιαία έχουν υποστεί τα σκάφη της υπερπόντιας αλιείας (από 27 το 2005 σε 12 το 2012 ή 55% μείωση) και ακολουθούν οι τράτες (από 330 το 2005 σε 307 το 2012 ή 6,97% μείωση). Πίνακας 2: Βασικοί δείκτες Αλιευτικού Στόλου ανά Αλιευτικό εργαλείο, 2012 Αριθμός σκαφών Συνολική ισχύς (KW) Χωρητικότητα (GT) Μέση Ηλικία 26,7 24,8 27,6 24,7 25,9 25,6 21,3 47,0 33,3 21,0 28,2 27,8 25,0 26,6 24,1 27,0 Αριθμός σκαφών >12μ Αριθμός σκαφών <12μ

11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) ΔΡΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRB) ΔΡΑΓΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRH) ΚΟΦΙΝΕΛΙΑ (ΚΙΟΥΡΤΟΙ) (FPO) ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (GNC) ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ (GTR) ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLD) ΠΕΖΟΤΡΑΤΕΣ - ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ) (LHP) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ) (LHM) ΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ) (GNS) ΣΤΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLS) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑΔΙΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ (GTN) ΣΥΡΤΕΣ (LTL) ΤΡΑΤΕΣ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (OTB) ΣΥΝΟΛΟ Μέσο μήκος (ολικό) 19,8 7,4 6,6 7,3 6,7 6,8 9,9 10,1 6,1 7,2 6,6 6,7 7,1 6,3 25,5 7,4 Μέσο μήκος (μεταξύ καθέτων) 17,1 6,4 5,9 6,5 5,9 6,0 8,6 8,8 5,3 6,2 5,8 5,8 6,2 5,6 21,6 6,5 Πηγή: Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών ( ) Τα τελευταία χρόνια, η δυναμικότητα του αλιευτικού στόλου της Ελλάδας συστηματικά βαίνει μειούμενη τόσο ως προς τη χωρητικότητα, όσο και ως προς την ισχύ. Συγκριτικά με το 2010 και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το 2012 ο αριθμός των σκαφών έχει μειωθεί κατά 4,9% (μείωση 837 σκαφών), η ιπποδύναμη έχει μειωθεί κατά 7,2% (μείωση κύριας ισχύς κατά ΚW) και η χωρητικότητα έχει μειωθεί κατά 8,2% (μείωση χωρητικότητας κατά GT). Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης του 2010/2008 και 2012/2010 στόλου παρατηρούνται σε μικρά σκάφη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για την εξέλιξη του αλιευτικού στόλου από το 2006 και μέχρι το Σχήμα 1: Μεταβολές της αλιευτικής δυναμικότητας Πίνακας 3: Μεταβολή της αλιευτικής δυναμικότητας Αριθμός σκαφών Συνολική ισχύς (KW) Χωρητικότητα (GT) Πηγή: Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Πρέπει να επισημανθεί, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 2, η Ελλάδα για το 2011 καταλαμβάνει 2 Η χρήση στοιχείων της Eurostat είναι απαραίτητη για να καταγραφεί η θέση της ελληνικής Θαλάσσιας αλιείας στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι μεταξύ των στοιχείων της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζονται μικρές διαφοροποιήσεις που οφείλονται στον προσωρινό ή μη χαρακτήρα των διαθέσιμων στοιχείων. Αυτό όμως δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τη συγκρισιμότητα των δεικτών. 11

12 την πρώτη θέση μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ στον αριθμό των σκαφών με σκάφη (20,7% της ΕΕ-27), ακολουθεί η Ιταλία με 16% και η Ισπανία με 13%. Η χωρητικότητα (GT) του Ελληνικού αλιευτικού στόλου αντιστοιχεί στο 5,1% του Ευρωπαϊκού (ΕΕ-27), ενώ η συνολική ισχύς σε kw στο 7,9% της ΕΕ-27 (για το ίδιο έτος). Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι αν και ο ελληνικός στόλος είναι ο πολυπληθέστερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άποψη χωρητικότητας υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώνεται, ότι μεταξύ των ετών ο αριθμός των σκαφών του ελληνικού στόλου παρουσίασε συνολική μείωση της τάξεως του -5% (από σε σκάφη). Αντίστοιχη, μείωση παρατηρείται και σε επίπεδο ΕΕ-27, για την ίδια περίοδο (-4,8%). Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην φθίνουσα γενικά πορεία του τομέα της αλιείας (λόγω αύξησης τιμής καυσίμων, μείωσης ιχθυοαποθεμάτων, κλπ), όσο και στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις για την διάλυση των αλιευτικών σκαφών (εφαρμογή ΚΑλΠ). Πίνακας 4: Αλιευτικός στόλος των κρατών μελών της ΕΕ,2011 Πηγή: Μητρώο αλιευτικών σκαφών της ΕΕ - Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU

13 Αναφορικά με τη συνολική ποσότητα των αλιευμάτων, αυτή καταγράφει συνεχή μείωση. Ειδικά για την ποσότητα αλιευμάτων του έτους 2010, σύμφωνα με την κατανομή των αλιευμάτων κατά είδος αλιείας, παρατηρείται ότι το 62% της συνολικής ποσότητας αλιευμάτων, ανήκει στο είδος της μέσης αλιείας, παρά το γεγονός ότι το 96,5% των σκαφών ανήκει στο είδος της παράκτιας αλιείας. Σχήμα 2: Κατανομή της συνολικής ποσότητας αλιευμάτων: 2010 Μετρικοί τόνοι Πίνακας 5: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά είδος αλιείας, ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ «Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας» Συγκρίνοντας τα στοιχεία των αλιευμάτων της έρευνας 2010, κατά κατηγορία (ποιότητα), με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών, παρατηρούμε ότι η μείωση της συνολικής ποσότητας το έτος 2010 προέρχεται από δύο από τις τρεις κατηγορίες ψαριών, αλλά, κυρίως, από τα τρίτα ψάρια. Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα τρίτα ψάρια αποτελούν τον κύριο όγκο των αλιευμάτων (περίπου 66,0% του συνόλου). Σχήμα 3: Αλιεύματα, κατά κατηγορία:

14 Μετρικοί τόνοι Πίνακας 6: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κατηγορία: ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ «Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας» Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η παραγωγή του Ελληνικού στόλου το 2010 (στοιχεία Eurostat) αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού όγκου παραγωγής του στόλου της ΕΕ-27. Η ελληνική παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του -28% μεταξύ (λόγω μείωσης των σκαφών, αλλά και των αλιευτικών αποθεμάτων), ενώ ποσοστιαία χαμηλότερη μείωση παρουσίασε και η παραγωγή της ΕΕ-27 (-10%) την ίδια χρονική περίοδο. Η αξία της παραγωγής του Ελληνικού στόλου (εκφορτώσεις) ανήλθε στα (περίπου) 399 εκ. ευρώ το 2010 (αύξηση 18,7% σε σχέση με την αξία παραγωγής του 2006). Σε σχέση με την απασχόληση, ο κλάδος της θαλάσσιας αλιείας απασχολεί άτομα με μόνιμη σχέση απασχόλησης και δεν χρησιμοποιεί εποχιακό προσωπικό. Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων για το 2010 ανέρχεται σε άτομα 3. Από τους απασχολούμενους στον κλάδο, το 90% απασχολείται στην παράκτια αλιεία, 9% στη μέση Σχήμα 4: Απασχόληση κατά είδος αλιείας, 2010 αλιεία και 1% στην αλιεία διεθνών υδάτων. Η απασχόληση στη θαλάσσια αλιεία παρουσιάζει τάσεις μείωσης αντίστοιχες της μείωσης του στόλου. Παρατηρώντας την απασχόληση, κατά είδος αλιευτικού εργαλείου, για τα έτη 2008 και 2010, διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν κυκλικά 3 Ο δείκτης υποεκτιμά των πραγματικό αριθμός απασχολούμενων στην αλιεία καθώς αντλείται από τη στατιστική θαλάσσιας αλιείας της ΕΛΣΤΑΤ, που καταγράφει τον αριθμό των απασχολουμένων για τα σκάφη άνω των 19 ίππων. 14

15 δίχτυα γρι-γρι, η μέση απασχόληση στα αλιευτικά σκάφη είναι μειωμένη, όπως άλλωστε και το σύνολο της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκριτικά με το 2008 η απασχόληση έχει μειωθεί κατά 25,2% στην υπερπόντια αλιεία, 4,5% στην μέση αλιεία, ενώ μικρότερη είναι η μείωση στην παράκτια αλιεία (1,3%). Σύνολο Πίνακας 7: Μέση Απασχόληση κατά είδος αλιευτικών εργαλείων Μεταβολή 2010/ ,9% Υπερπόντια αλιεία / Δίχτυα συστήματος μηχανότρατας ,2% Μέση αλιεία / Δίχτυα συστήματος μηχανότρατας ,5% Παράκτια Αλιεία ,3% Δίχτυα κοινής τράτας από ξηράς συρόμενα ,7% Κυκλικά δίχτυα γρι-γρι ,0% Λοιπά ,5% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η δυσκολία των συνθηκών εργασίας στα σκάφη (κυρίως της μικρής παράκτιας αλιείας), η περιορισμένη δυναμικότητα των σκαφών και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε συνδυασμό με την χρηματοπιστωτική κρίση, έχει οδηγήσει στη μείωση της απασχόλησης, στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας (με την απασχόληση κυρίως αλλοδαπών αλιεργατών) και την παραμονή ουσιαστικά στο επάγγελμα ατόμων μεγάλης ηλικίας και χωρίς την σχετική κατάρτιση. Ιχθυοαποθέματα Σύμφωνα με το «Σχέδιο Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας του Ελληνικού Στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» (2010), η κατάσταση των βιολογικών αλιεύσιμων αποθεμάτων, παρά τις μικρές διακυμάνσεις της βιομάζας λόγω των βιολογικών κύκλων των αποθεμάτων, τα τελευταία χρόνια παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα. Αν συγκριθούν οι ποσότητες των αλιευμάτων σε επίπεδο είδους, διαπιστώνεται ότι στα μικρά πελαγικά όπως ο γαύρος και η σαρδέλα, που συνδέονται κυρίως με τα γρι-γρι, η ποσότητα των αλιευμάτων βαίνει μειούμενη με μικρό ρυθμό. Εκτιμάται ότι τα αποθέματα γαύρου και σαρδέλας βρίσκονται στο μέγιστο σημείο εκμετάλλευσης και δεν επιδέχονται επιπλέον επιβάρυνση. Από τα είδη, με υψηλή ποσότητα αλιευμάτων στον 15

16 ελλαδικό θαλάσσιο χώρο, που παρατηρείται αύξηση των αλιευμάτων ξεχωρίζει ο Κολιός. Ενδεικτική της κατάστασης των βασικών ειδών που αλιεύονται (εκφορτώσεις) είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου παρουσιάζονται στοιχεία εκφορτώσεων των σημαντικότερων ειδών για τα έτη 2008 και Πίνακας 8: Ποσότητα Αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη (κατά φθίνουσα τάξη της ποσότητας το 2010) σε μετρικούς τόνους Απόλυτη μεταβολή % Μεταβολή Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου μαλακίων) , ,7-16,4% Σύνολο Ιχθύες 72356, , ,8-17,6% Γαύροι-Anchovy 15103, ,9-3061,4-20,3% Σαρδέλες-Pilchard ,9% Βακαλάοι-Hake ,8-704,2-13,3% Γόπες-Bogue 3652,3 3201,2-451,1-12,4% Κολιοί-Club mackerel 1867,6 2783,2 915,6 49,0% Σαυρίδια-Horse mackerel 2735,6 2763,5 27,9 1,0% Μαριδεs-Pickerel 3282,4 2038,9-1243,5-37,9% Κουτσομούρες-Goatfish 1835,6 1933,9 98,3 5,4% Ξιφίες-Swordfish 439,4 1762,3 1322,9 301,1% Φρίσσεs-Gilt sardine 2659,9 1465,4-1194,5-44,9% Μπαρμπούνια-Red mullet 1471, ,8-11,4% Παλαμίδεs-Bonito ,2 85,2 7,4% Κέφαλοι-Common grey mullet 1701,8 1198,3-503,5-29,6% Λοιπά ψάρια (παραγωγή ανά ψάρι <1000 μετρικούς τόνους) 21301, ,8-4508,8-21,2% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τα εκτιμηθέντα αποθέματα, το 63% του Ατλαντικού και το 82% της Μεσογείου έχουν υπεραλιευθεί 4, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδέχεται ότι ένα από τα βασικά αίτια είναι η υπερβάλλουσα ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου 5. Έλεγχος Αλιευτικών Δραστηριοτήτων Ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων ασκείται από τη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων Τμήμα Γ' (Αλιείας) του Υπουργείου 4 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες COM (2011) 298 τελικό. 5 EU Commission (2008) Reflection on further reform of the CFP, non paper. 16

17 Συνολικός Αριθμός Επιθεωρήσεων Επαγγελματικά Ερασιτεχνικά Εκρηκτικά- Τοξικά Επαγγελματικά Ερασιτεχνικά Εκρηκτικά- Τοξικά Επαγγελματικά Ερασιτεχνικά Εκρηκτικά- Τοξικά Ναυτιλίας & Αιγαίου. Ο έλεγχος έχει ως στόχους, τη βελτίωση της παρακολούθησης των μεγεθών του αλιευτικού στόλου και της λειτουργίας του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου, τη τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας σε όλους τους τύπους, των αλιευτικών σκαφών, κλπ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, κατά το έτος 2009 για τον έλεγχο διατέθηκαν 72 περιπολικά σκάφη και 229 οχήματα, ενώ δεν διατέθηκαν καθόλου αεροσκάφη. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφής συρρίκνωση των διατιθέμενων μέσων επιθεώρησης της αλιευτικής δραστηριότητα αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2005 διατέθηκαν 203 περιπολικά σκάφη, 322 οχήματα και 7 αεροσκάφη. Πίνακας 9: Μέσα επιθεώρησης και ελέγχου αλιευτικής δραστηριότητας ΕΤΗ Αριθμός Σκαφών που Αριθμός Περιπ. Αριθμός Αεροσκαφών διατέθηκαν για Περιπολίες Οχημάτων Πηγή: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού λιμένων Τμήμα Γ' (αλιείας) (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) Συνολικά, διενεργήθηκαν αλιευτικές επιθεωρήσεις, εκδόθηκαν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1,07 εκ., ενώ παράλληλα έγινε αφαίρεση αδειών αλιευτικών σκαφών για ημέρες. Αυτό καταδεικνύει ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων μέσω οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της αλιευτικής δραστηριότητας παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πίνακας 10: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι αλιευτικής προσπάθειας Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων Ύψος επιβληθέντων προστίμων (σε χιλ. Ευρώ) Ημέρες αφαίρεσης αδειών ΕΤΗ ,64 306, ,07 386,84 42, ,01 382,79 97, ,32 341, ,95 379,97 33, Πηγή: Δ/νση Γενικής αστυνόμευσης και Κανονισμού λιμένων Τμήμα Γ' (αλιείας) (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) 17

18 Διεθνείς Αγορές και Ανταγωνισμός 6 Στην παγκόσμια αγορά, βασικός προμηθευτής αναδεικνύεται η Κίνα, η οποία παράγει το 16,8% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθεί το Περού (7,8%), η Ινδονησία (5,7%) και η Ε.Ε 27 (5,7%). Ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Ρωσία με μερίδιο που κυμαίνεται (ανά χώρα) από 4,7% έως 4,3%. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή αγορά, η Δανία και η Ισπανία κατέχουν τις πρώτες θέσεις με 15,35% και 15,01% της παραγωγής αλιευμάτων. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία με 11,68% και 8,68% αντίστοιχα, ενώ η Ελλάδα κατέχει την 16 η θέση με 1,63%. Σημαντική ποσότητες καταγράφουν και υποψήφια Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες, όπως η Ισλανδία (1,16 εκ. τόνους) και η Τουρκία (0,463 εκ τόνους). Τάσεις της Αγοράς Τα προϊόντα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας κατέχουν σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διατροφή, ως πολύτιμη πηγή πρωτεϊνών και ως υγιεινή τροφή. Η μέση παγκόσμια κατανάλωση των συγκειμένων προϊόντων ανέρχεται σε 17,8 kg/κεφαλή / έτος, ενώ η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση στην ΕΕ-27 είναι 23,3 kg/κεφαλή / έτος, με την Βουλγαρία να καταναλώνει την μικρότερη ποσότητα (4,6 kg/κεφαλή / έτος) και τη Πορτογαλία τη μεγαλύτερη (61,6 kg/κεφαλή / έτος) 7. Στη χώρα μας η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται κοντά στο μ.ο. της ΕΕ-27 με 20,9 kg/κεφαλή / έτος, με σημαντική μείωση να έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη λόγω και της οικονομικής συγκυρίας. 3.2 Υδατοκαλλιέργειες Στην Ελλάδα η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας έχει ξεκινήσει περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια, αρχικά με την εντατική Υδατοκαλλιέργεια ειδών ιχθύων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων και στη συνέχεια με τη θαλάσσια 6 Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU

19 οστρακοκαλλιέργεια, ενώ τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια με τη ραγδαία αύξηση και δυναμική της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας (με αιχμή τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και τη συμβολή του στο παραγόμενο εθνικό προϊόν και εισόδημα. Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη τόσο σε υπενδεδυμένα κεφάλαια, όσο και σε παραγωγή 8. Οι υδατοκαλλιέργειες στον ελληνικό χώρο, λαμβάνουν χώρα σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια νερά. Ο κύριος όγκος των μονάδων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα εστιάζεται στα θαλάσσια νερά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μονάδες υδατοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών, εκ των οποίων οι 108 αφορούν μονάδες εσωτερικών υδάτων έναντι 122 μονάδων που δραστηριοποιούνταν το Οι υπόλοιπες μονάδες αφορούν τα θαλάσσια νερά, εκ των οποίων 334 μονάδες υδατοκαλλιεργειών αφορούν την καλλιέργεια τσιπούρας, λαβρακιού και νέων. Ανάλογα με τη μέθοδο παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις εγκαταστάσεις καλλιέργειας ψαριών. Για παράδειγμα στα θαλάσσια νερά κυριαρχούν οι κλωβοί (βλ. Σχήμα 4). Ο αριθμός των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας δεν μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των ετών 2008 και Πίνακας 11: Αριθμός μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών ανά είδος ΕΙΔΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ* εκτροφής Αριθμός Μονάδων Πάχυνσης και Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ - ΣΥΝΟΛΟ Πέστροφα Κυπρίνος Σολομός Χέλια Λοιπά είδη (Κέφαλοι, Τιλάπια, κλπ) Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ - ΣΥΝΟΛΟ Τσιπούρα-Λαβράκι-Ν. είδη Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί Τσιπ.-Λαβρ.-Ν. ειδών Σύμφωνα με την μελέτη Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας, οι υδατοκαλλιέργειες εντάσσονται στην κατηγορία «αναδυόμενοι αστέρες», δηλ. σε εξειδικευμένους υπο-κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους η Ελλάδα κατέχει σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα. 19

20 ΕΙΔΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ* Αριθμός Μονάδων Πάχυνσης και Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί Οστρακοκαλλιέργειες Γαριδοκαλλιέργειες Πάχυνση μεγάλων πελαγικών ψαριών (τόννος) Σπογγοκαλλιέργειες Φύκια ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Κάποιες μονάδες εκτρέφουν περισσότερα από ένα είδος. Έτσι ο πραγματικός συνολικός αριθμός αδειοδοτημένων μονάδων είναι μικρότερος. Πηγή: Γενική Δν/ση Αλιείας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) Σχήμα 5: Εγκαταστάσεις καλλιέργειας ψαριών, κατά μέθοδο: σε γλυκά νερά σε υφάλμυρα νερά σε θαλάσσια νερά Η παρατήρηση των μεταβολών των στοιχείων κατά την τριετία , οδηγεί στη διαπίστωση, ότι η ποσότητα των εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών είτε αυξάνεται, είτε παραμένει σχετικά σταθερή. Για το 2010 ανέρχεται σε τόνους ζώντος βάρους, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 5,5% σε σχέση 20

21 με το Ειδικότερα, η ποσότητα των εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ψαριών αυξάνεται σταθερά, ενώ η αντίστοιχη των μαλακίων παρουσιάζει αύξηση κατά τη περίοδο και σημαντική μείωση την περίοδο Οι τσιπούρες, τα λαβράκια και τα μύδια είναι τα είδη που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική ποσότητα εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών. Στις τσιπούρες και στα μύδια η ποσότητα παρουσιάζει μείωση το έτος 2010, σε σχέση με το 2009, ενώ στα λαβράκια παρουσιάζει αύξηση στην αντίστοιχη περίοδο. Πίνακας 12: Ποσότητα εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών: κιλά Σύνολο Ψάρια Κέφαλοι Κυπρίνοι Λαυράκια Λυθρίνια Πέστροφες Σαργοί Σολομοί Τσιπούρες Χέλια Λοιπά Ψάρια Μαλάκια Κυδώνια Μύδια Στρείδια Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ Σχήμα 6: Ποσότητα εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών:

22 Σε σχέση με την γεωγραφική κατανομή των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αυτές συγκεντρώνονται κυρίως 9 : Όσον αφορά τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες στις περιοχές της Δωδεκανήσου και της Εύβοιας, της Θεσπρωτίας, της Κεφαλονιάς Ιθάκης, της Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας. Όσον αφορά τις οστρακοκαλλιέργειες στις περιοχές της Θεσσαλονίκης (Θερμαϊκός Κόλπος), της Ημαθίας και της Πιερίας. Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειας γλυκών νερών την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Σε σχέση με την αξία των εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών, αυτή αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το 2008 η αξία των παραγόμενων ειδών αυξήθηκε κατά 20%. Η αξία της παραγωγής το 2010 ανήλθε στα χιλ. ευρώ. Η αξία της παραγωγής των εκτρεφόμενων ψαριών τροφοδοτείται κυρίως από τα λαυράκια και τις τσιπούρες, ενώ η αντίστοιχη αξία των μαλακίων από τα μύδια. 10 Πίνακας 13: Αξία εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών: (σε ) Σύνολο Ψάρια Κέφαλοι Κυπρίνοι Λαυράκια Λυθρίνια Πέστροφες Σαργοί Σολομοί Τσιπούρες Χέλια Λοιπά Ψάρια Μαλάκια Κυδώνια Μύδια Στρείδια Πηγή: Γενική Δν/ση Αλιείας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). 10 Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί, η μη ύπαρξη μηχανισμού παρακολούθησης της πλεονασματικής αγοράς των παραγόμενων προϊόντων των υδατοκαλλιεργειών. 22

23 Σχήμα 7: Αξία εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών: (σε ) Η δυναμική αυτή παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας συντελεί στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με πρόσφατη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ 11, η Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα τσιπούρας και λαβρακίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 2009 η συνολική παραγωγή του τομέα αντιστοιχούσε στο 9,4% της συνολικής παραγωγής του τομέα των υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ-27, ενώ η αξία της παραγωγής αντιστοιχούσε στο 12,2% της συνολικής αξίας της παραγωγής στην ΕΕ-27. Σε επίπεδο ΕΕ-27, η Ελλάδα για το ίδιο έτος κατείχε την πέμπτη θέση στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ενώ μαζί με την Ισπανία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 75% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής 12. Συγκριτικά με το 2008 η απασχόληση στον κλάδο είναι μειωμένη τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο νερών παραγωγής. Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση είναι 11 Κλαδική Μελέτη 225: Ιχθυοκαλλιέργειες, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Ιούνιος Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU

24 μειωμένη κατά 14,2%, με τη μεγαλύτερη μείωση να είναι η μείωση των απασχολούμενων στα θαλάσσια νερά (-16,1%). Η μείωση είναι κυρίως απόρροια της μείωσης του λοιπού μόνιμου προσωπικού και σε πολύ μικρότερο βαθμό της μείωσης του εξειδικευμένου μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Πίνακας 14: Mέση απασχόληση, κατά είδος εργασιακής σχέσης: Μόνιμο προσωπικό Γενικό Σύνολο Σε γλυκά νερά Σε υφάλμυρα νερά Σε θαλάσσια νερά Κάτοχοι ειδικού πτυχίου Έκτακτο προσωπικό Λοιποί Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Σχήμα 8: Κατανομή των απασχολουμένων (μόνιμο προσωπικό): 2010 Σχήμα 9: Απασχολούμενοι, κατά είδος εργασιακής σχέσης: 2010 Επισημαίνεται, ότι παγκοσμίως, υπάρχουν έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας 13 (Burridge et al., 2010). Η υδατοκαλλιέργεια, σε περίπτωση που δεν γίνεται η κατάλληλη διαχείριση μπορεί να αλλάξει ακόμη και να καταστρέψει τα οικοσυστήματα και να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών και ρύπων στο νερό. Μελέτες έχουν 13 Economic performance of the EU Aquaculture Sector (STECF OWP 12 03), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), March

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 2 Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Πτυχιακή Εργασία ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Νάκος Πασχάλης Σκυλογίαννης Βασίλειος εποπτεύων καθηγητής κ.ζουμπουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS 1 of 7 23/1/2014 4:38 μμ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ Επικοινωνία RSS Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχική Η Πρωτοβουλία Εταίροι Πλαίσιο Συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΟΑΛΙΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Alpha MENTOR - ΝΕΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα Υψηλής Υψηλό τονάζ ποιότητας αλιεύματα Συμβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ημερομηνία απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΑΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ. Αθανάσιος Χύμης

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ. Αθανάσιος Χύμης Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ Αθανάσιος Χύμης ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, 10672, Αθήναι Περίληψη Ο κλάδος της Αλιείας, με αιχμή του δόρατος τις υδατοκαλλιέργειες, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα