Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail."

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη για ηη διασείπιζη ηυν αποππιμμάηυν - ανακύκλυζη Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2 1 Καζεγήηξηα Β /βάζκηαο Δθπ/ζεο Αλ. Θεζ/λίθεο,& Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεπίλητη Γλσξίδνπκε όηη ζηα Δηδηθά ρνιεία δηδάζθεηαη ε πιεξνθνξηθή ζαλ απηόλνκν κάζεκα. Ο ππνινγηζηήο δίλεη πνιιέο επθαηξίεο κε απνηέιεζκα ηα νθέιε λα είλαη πνιιά γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε είλαη απνιύησο αλαγθαία, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ. Ζ αεηθόξνο αλάπηπμε κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα κόλν αλ πηνζεηήζνπκε ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. ηε παξνύζα εξγαζία πξνηείλνπκε ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο λα γίλεη πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ώζηε λα δηαπνηηζηεί κε ζηνηρεία πνπ λα αθνξνύλ ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Ζ αθνξκή δόζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο από ηε δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα 2 ηκήκαηα πξνθαηαξθηηθήο ηνπ Γεκόζηνπ Δηδηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, όπνπ θαη πινπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Λέξειρ κλειδιά: Ειδική αγωγή, Παιδαγωγική Αξιοποίηζη ηηρ Πληποθοπικήρ, Εκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη. 1. Ειζαγυγή Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύληαη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Οη ππνινγηζηέο έρνπλ εληαρζεί ζε όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο παξέρνληαο πινύζηεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε έλα επξύ θάζκα γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε είλαη απνιύησο αλαγθαία, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζήκεξα θαη ζην κέιινλ, ώζηε λα ππάξρεη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Γλσξίδνπκε όηη ζην γπκλάζην ε πιεξνθνξηθή δηδάζθεηαη ζαλ απηόλνκν γλσζηηθό αληηθείκελν θαη έηζη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα άξηζην εξγαιείν γηα ηε κειέηε πιήζνπο ζεκάησλ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα Δηδηθά ρνιεία. ηε παξνύζα εξγαζία πξνηείλνπκε ζην κάζεκα ηεο ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1024 πιεξνθνξηθήο λα γίλεη πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ώζηε λα δηαπνηηζηεί κε ζηνηρεία πνπ λα αθνξνύλ ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Ζ αθνξκή δόζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρoιηθήο ρξνληάο από ηε δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα 2 ηκήκαηα πξνθαηαξθηηθήο ηνπ Γεκόζηνπ Δηδηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, όπνπ θαη πινπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 2. Υπολογιζηέρ, Εκπαίδεςζη για ηην Αειθόπο Ανάπηςξη και Παιδιά με Ειδικέρ Εκπαιδεςηικέρ Ανάγκερ Οη ππνινγηζηέο, ελώ απνηεινύλ πεγή γηα έλα κεγάιν αξηζκό πιεξνθνξηώλ, παξάιιεια είλαη θαη ην κέζν, ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηε πξόζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο αθόκε θαη γηα ηα πην «απνθιεηζκέλα» κέιε ηεο θνηλσλίαο καο, αθνύ ηνπο δίλεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δνπιεηά, ζηε θνηλσληθνπνίεζε, θαη ζηε πξνζσπηθή εμέιημε (Detheridge, 1996). Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηρεηξήκαηα είλαη όηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα απειεπζεξώζεη ην καζεηή, λα ηνλ θάλεη πην αλεμάξηεην θαη απηόλνκν, δίλνληάο ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κεηώλνληαο ηελ αλάγθε γηα ηε παξνπζία ηνπ δαζθάινπ (Davis et al., 1997). Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κεηαηξέπεηαη από παζεηηθή ζε ελεξγεηηθή (Κειεζίδεο, 1998). Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε απνηέιεζκα ηα νθέιε λα είλαη πνιιά, όπσο θίλεηξν γηα κάζεζε, ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ξπζκό εξγαζίαο αλάινγν πξνο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, πεξηνξηζκό ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο θαη επηπιένλ επθαηξίεο γηα εμάζθεζε, θαζώο θαη αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο (Βιαζζνπνύινπ Κ. - Παπαδεκεηξίνπ Μ., 2006). Ζ ηερλνινγία, ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό απνθαζηζηνύλ ηηο θπζηθέο αδπλακίεο ησλ παηδηώλ θαη βνεζνύλ ζηε πξόζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη επνκέλσο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ηα θίλεηξα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηώλ ηνπ ζε πςειά επίπεδα, ζηεξίδεη θαη βνεζά όια ηα παηδηά, ελώ ηαπηόρξνλα ηνπο δηδάζθεη ηε βαζηθή αξρή ηεο επηηπρίαο. ηόρνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ, ώζηε λα γίλνπλ απηόλνκνη θαη ελεξγνί πνιίηεο. απηό ηνλ επαίζζεην ρώξν ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη δηπιό ξόιν λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα εθπαηδεύζεη ηα παηδηά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηόο ν ξόινο απνηέιεζε βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, αθνύ ε ελαζρόιεζε κε ην πεξηβάιινλ αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζην ςπρηζκό ηνπο. Έηζη ν εθπαηδεπηηθόο ππεύζπλνο ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην ξόιν ηνπ κεηαβηβαζηή γλώζεσλ, αιιά θαζνδεγεί, ζπληνλίδεη θαη δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο αλαιακβάλνπλ ξόινπο εξεπλεηώλ, δεκηνπξγώλ θαη ζπλεξγαηώλ πνπ κειεηνύλ θαη πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ιύζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα (Squires, 2000). Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα όια είλαη ην αλ ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δηαηηζέκελνο λα ελζαξξύλεη θαη λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά γηα ην πεξηβάιινλ. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Διδακηική Πποζέγγιζη «Αξιοποίηζηρ ηος Μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ» με «Δπαζηηπιόηηηερ» Ξέξνπκε όηη ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην είλαη ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ. Απηό ζπκπεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηε δεκηνπξγία, έθθξαζε, εμεξεύλεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Ζ αθνξκή γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο ζε θηινπεξηβαιινληηθό μεθίλεζε θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά από ηα 2 ηκήκαηα πξνθαηαξθηηθήο ηάμεο ηνπ Γεκόζηνπ Δηδηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο ζε ζύλνιν 15 καζεηώλ, κε πξνβιήκαηα θηλεηηθά, ζύλδξνκν Down, ζύλδξνκν Αsperger, Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.α., όπνπ θαη πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ζρ. ρξνληάο. ην εξγαζηήξην ππάξρνπλ ε Εσγξαθηθή, ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ην ππνινγηζηηθό θύιιν, ν θπιινκεηξεηήο ηνπ δηαδηθηύνπ, θαη ε εθπαηδεπηηθή ζεηξά ηεο Ram Kid «Πέξεο & Κάηηα». Παξαζέηνπκε παξαθάησ ηνλ ηξόπν κε ηνλ όπνην ν εθπαηδεπηηθόο πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο πιεξνθνξηθήο δηαηεξώληαο ην αλαιπηηθό πξόγξακκά ηεο. Ζ κάζεζε απαηηεί ηελ ελεξγό θαη επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ. Απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία όηαλ ηα καζήκαηα έρνπλ εθαξκνγή ζε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Σα παηδηά καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ ιακβάλνληαη ππόςε νη αηνκηθέο ηνπο δηαθνξέο. Γηα ηε θαιύηεξε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο, ζα εμεηάζνπκε έλα από ηα ζύγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε καο, ηε «Διασείπιζη αποππιμμάηυν - Ανακύκλυζη». Ζ μεθοδολογία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ώζηε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηεο «Διασείπιζηρ αποππιμμάηυν - Ανακύκλυζη» είλαη ε ρξήζε ηνπ θεηκελνγξάθνπ, όπνπ ζα επεμεξγαζηνύλ θείκελα ζρεηηθά κε ηελ Αλαθύθισζε γηα λα θαηαλνήζνπλ ην πξόβιεκα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. Με ην πξόγξακκα επεμεξγαζηή θεηκέλνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εηζάγνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη θείκελν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, λα εηζάγνπλ εηθόλεο θαη ζρήκαηα. Γξαζηεξηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ είλαη: α) δώζακε ζηνπο καζεηέο κηα ηζηνξία πνπ πεξηέρεη κόλν ηηο εηθόλεο θαη ηνπο δεηήζακε λα γξάςνπλ ην θείκελν (νκαδηθή ή αηνκηθή εξγαζία αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο καζεηέο καο). β) ζηε ζπλέρεηα δίλνπκε ζηνπο καζεηέο κηα ηζηνξία πνπ πεξηέρεη κόλν ην θείκελν θαη ηνπο δεηάκε λα βάινπλ ηηο εηθόλεο ή ηα αληηθείκελα ζε ζσζηή ζέζε. Καη απηό ην θάλνπκε θπξίσο γηα λα βνεζήζνπκε θαη ηνπο πην «αδύλαηνπο» καζεηέο, πνπ δπζθνιεύνληαη λα γξάςνπλ κηα ηζηνξία. ηόρνο καο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη εθηόο από ηε γλώζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ε απόθηεζε δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, θαζώο θαη ε θαηαλόεζε θαη παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αληαιιάζνπλ κεηαμύ ηνπο. Άιινο ζηόρνο είλαη θαη ε εμάζθεζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ επίζεο ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο γηα ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ ή εξγαζηώλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα, έηζη νη καζεηέο κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Θα κάζνπλ κε έλα επράξηζην θαη δηαζθεπαζηηθό ηξόπν λα ζρεκαηίδνπλ γξακκέο, θακπύιεο, λα εηζάγνπλ ζρήκαηα εηθόλεο θαη γεληθώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δσγξαθηθή ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1026 θαη ηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα γηα ηε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ππό κειέηε ζέκαηνο ζα ρξεηαζηεί λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην θπιινκεηξεηή ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εμεξεπλνύλ δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο θαη λα αλαδεηνύλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Σα απνηειέζκαηα απνζεθεύνληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηα επεμεξγάδνληαη είηε κε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ή δσγξαθηθήο είηε ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα αλαπαξαγσγήο βίληεν. ε όιε απηή ηε δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθόο παίδεη ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή θαη θαζνδεγεηή εκςπρσηή, ελώ νη καζεηέο αλαπηύζζνπλ από κόλνη ηνπο θάπνηεο πξσηνβνπιίεο θαη απηό ηνπο θάλεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνπο, θαη απμάλεη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαλόεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ έγηλε ρξήζε ηεο αλαπαξαγσγήο βίληεν. Υξεζηκνπνηήζακε ζρεηηθά βίληεν κε ηελ Αλαθύθισζε όπνπ έγηλε ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Υξεζηκνπνηήζακε επίζεο ην ειεθηξνληθό παηρλίδη. Ζ Δπηινγή παηρληδηνύ ζηε ηάμε γίλεηαη αλάινγα κε ην καζεζηαθό ζηόρν, ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ Δθπαηδεπηηθή Αμία ηνπ ζηε ηάμε ηεο εηδηθήο αγσγήο, δειαδή ηελ αύμεζε ηθαλνπνίεζεο θαη πξσηνβνπιίαο, ηε πξνζσπηθή εκπινθή, ηε ζπκκεηνρή θαη αίζζεζε έληαμεο ζην θνηλσληθό ζύλνιν, θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ κε κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν γηα κάζεζε. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο. Ζ ρξήζε ησλ παηρληδηώλ δίλεη ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηε δπλαηόηεηα εθκάζεζεο πνιιώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ. ην εξγαζηήξην όπσο είπακε είρακε ην ινγηζκηθό «Πέξεο & Κάηηα», όπνηε απνκνλώζακε θάπνηα παηρλίδηα θαη βίληεν πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ «Διασείπιζη αποππιμμάηυν - Ανακύκλυζη» γηα λα είλαη πην εύθνιν λα ηα ρεηξηζηνύλ θαη λα επηθεληξώζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ππό κειέηε ζέκα. 4. Σςμπεπάζμαηα Από ηε πεξηγξαθή ηεο πξνζέγγηζήο καο, είδακε όηη ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζε ζπλδπαζκό κε ην πεξηβάιινλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξάγνπλ ηε γλώζε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη λα πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο από παζεηηθνύο δέθηεο γλώζεσλ λα γίλνπλ εμεξεπλεηέο, δεκηνπξγνί θαη ζπλεξγάηεο πνπ πξνζπαζνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα βξνπλ ιύζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Γηα λα επηηεπρηεί όκσο απηό ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνπνηώληαο ην ινγηζκηθό θαη ην πιηθό ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα επηηεπρηεί ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα δελ ρξεηάδεηαη εηδηθόο ή πνιύπινθνο εμνπιηζκόο, όπσο ήδε αλαθέξακε. Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα ζρεδηάζεη εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη λα εμνηθεηώζεη ηνπο καζεηέο. Δπίζεο λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Γεγνλόο είλαη όηη νη ππνινγηζηέο έρνπλ κεγάιεο δπλαηόηεηεο όκσο απηέο νη δπλαηόηεηεο κπνξεί λα παξακείλνπλ κηα απιή πξννπηηθή εάλ όιν ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ώζηε λα εθαξκόζνπκε δηαθνξεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ιύζεηο ζύκθσλεο κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ καο. Γηαθαίλεηαη ινηπόλ θαζαξά ε αλαγθαηόηεηα κηαο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε κειέηε ηνπ ηξόπνπ ελζσκάησζεο ησλ ππνινγηζηώλ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ηελ λαπαξρίδα νπζηαζηηθώλ αιιαγώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Vosniadou, 1997). Βιβλιογραφία «Πέξεο & Κάηηα», (2003). CD-ROM. Αζήλα: Δθδόζεηο Γεκνζηνγξαθηθνύ Οξγαληζκνύ Λακπξάθε. Davis, N., Desforges, C., Jessel, J., Somekh, B., Taylor, C. and Vaughan, G. (1997) Can quality in learning be enhanced through the use of IT? In Somekh, B. and Davis, N. (eds) Using Information Technology in Teaching and Learning. London: Routledge Detheridge, T. (1996) Information Technology. In Carpenter, B., Ashdow, R. and Bovair, K. (eds) Enabling Access: Effective teaching and Learning for Pupils with Learning Difficulties. London. David Fulton Squires, D.(2000). New teaching methods in science education: The role of new technologies. Paper presented at Teaching and Learning Science and Mathematics at the information Age: Institute of Key Center for School Science and Mathematics, Curtin University of Technology, Perth, Australia. Vosniadou, S. (1997). The development of the understanding of abstract ideas, in Kjell Harnqvist & Arnold Burgen (Eds.) Growing up with Science, Jessica Kingsley Publishers Βιαζζνπνύινπ, Κ. & Παπαδεκεηξίνπ, Μ. (2006). «Οι ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ ωρ μέζο ανηιμεηώπιζηρ ηων μαθηζιακών δςζκολιών». Πξνζπέιαζε 20/11/2010 icle&sid=415 Κειεζίδεο, Δ. (1998) Το εικονικό ζσολείο. Αλαθηήζεθε 10/2/2010 από ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1028 ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γηαθνπκάηνπ Σεξέδα ζύληνκε επαλάιεςε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηζαγσγή ζηα εθπαηδεπηηθά ππεξκέζα what, why, how εηζαγσγή ζην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξκέζσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα