Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI"

Transcript

1 Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ (Στάςθ Μετρό Κεραμικόσ) ΒΛΩΜΑΤΛΚΑ ΣΕΜΛΝΑΛΑ: ΡΟΓΑΜΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ

2 ΑΛΚΟΥΣΑ 1: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ Angel Yoga για το Άνοιγμα τθσ Καρδιάσ. Ειρινθ Στεφάνου Θ Φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ! Ραςχάλθσ Καηακόπουλοσ & Φρίξοσ Χριςτοδοφλου, Angels House University Θ επίδραςισ των Συχνοτιτων των Ελλθνικϊν Λζξεων εισ τον Εγκζφαλον και τθν Ψυχικιν Υγείαν του Ανκρϊπου. Αργυρόπουλοσ Ελευκζριοσ Θ Φαινομενολογικι Ματιά: Συνδεόμενοι με τισ βακιζσ δυναμικζσ ςτθν Ψυχοκεραπεία και τθ Συμβουλευτικι. Νικόλαοσ Μ. Βαγιακάκοσ Κβαντικι Κεραπεία, Υπερπροςωπικι Ρροςζγγιςθ. Lindy McMullin Επιτυχία ςτθν εργαςία και ευτυχία για τθ ηωι: Αναηθτϊντασ λφςεισ με τθ μζκοδο των Συςτθμικϊν Αναπαραςτάςεων. Μαργαρίτθ Τηζςικα Αφφπνιςθ τθσ Καρδιάσ με Τεχνικζσ Pranic Healing. Chiara Perfetti & Γιϊργοσ Σταμοφλθσ Κβαντικι Δίνθ Κεραπείασ. Αξιομάκαροσ Ράνοσ Ανϊτερθ Αγγελικι Επικοινωνία Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ. Xαριτίνθ Χριςτάκου Ρροςελκφοντασ τθ Δίδυμθ Φλόγα μζςω Αρμονίασ Αρςενικισ και Κθλυκισ Ενζργειασ. Yanantin (Ηθηι Ρατεράκθ) - Devamani (Σπφροσ Κουρισ)

3 ΑΛΚΟΥΣΑ 2: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ Από το Κεραφνιο Θχείο ςτο Γκονγκ. Ο Λερόσ Ιχοσ τθσ Ελευςίνασ Θ ςφγχρονθ Μουςικι των Σφαιρϊν. Εργαςτιρι τθσ Τζχνθσ των Γκονγκ Gong Love, με τον Κωνςταντίνο Ρερρζα και τον Ιάςονα Βολάκθ Θ ερμθνεία των Συμβόλων ςτα Πνειρα Μια ςυνομιλία με το Υποςυνείδθτο. Ηαχαροποφλου Μαρία Ενδυνάμωςθ τθσ αφρασ και εξφψωςθ των τςάκρα ςε ανϊτερο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ. οφλα Ιωάννου (Gayatri) Ανϊτερθ Επικοινωνία με τον Κρφων «Ηϊντασ ςτθν Λςορροπία». Ριππι Ελζνθ Ενεργειακι μετατροπι του κακθμερινοφ περιβάλλοντόσ μασ με τθ κετικι και κεραπευτικι επίδραςθ των οργονιτϊν - Κεωρία και Καταςκευι. Ζλενα Τςϊκου ΑΤMΑ CRYSTAL HEALING: "Ο Ατλάντιοσ Σταυρόσ" (Κρυςταλλικι Σφνδεςθ με τθν Ατλάντια Γνϊςθ). Μαλαματζνια Καϊντατηι «Ταξίδι ςτα Αςτζρια» - Τθλεμεταφορά ςε Αςτροπολιτεία (Διαγαλαξιακι Συνομοςπονδία του Φωτόσ). Φίλισ Χρυςοφ Διοχζτευςθ Ρεμπτοδιαςτατικϊν Κρυςταλλικϊν Κωδικϊν- Ανάπτυξθ Κρυςταλλικοφ DNA. Ηαβοφ Μαρία Θ μζκοδοσ κεραπείασ και αυτογνωςίασ «Κακρζφτθσ του Σϊματοσ» (Μζκοδοσ του Μ. Brofman). Viola Schöpe με τθ ςυμβολι τθσ Better World Κλινικι Φπνωςθ και τα οφζλθ τθσ - ΟΜΑΔΛΚΘ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΘ ΦΡΝΩΣΘ. Dr. Δθμιτριοσ Κίμογλου με τθ ςυμβολι τθσ Better World ANO SHOMEN Μουςικι παράςταςθ του Μιχάλθ Δζλτα και τθσ Δζςποινασ Σιδθροποφλου.

4 ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ

5 Angel Yoga για το Άνοιγμα τθσ Καρδιάσ Ειρινθ Στεφάνου ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Το ςεμινάριο περιλαμβάνει: -Μάντρασ που δονοφν το κζντρο τθσ καρδιάσ. -Ρραναγιάμα (αναπνοζσ) και κακιςτζσ αςάνεσ (ςτάςεισ ςϊματοσ). -Χαλάρωςθ μζςα από τθν οποία κα ςυναντιςουμε τον Άγγελο τθσ Καρδιάσ. Θ Ειρινθ τεφάνου ςποφδαςε δθμοςιογραφία και ψυχολογία ςτθν Αγγλία και ςτθν Ελλάδα. Εργάςτθκε ςε μεγάλθ πολυεκνικι ςτον χϊρο των Δθμοςίων χζςεων, αλλά με τον καιρό μαγεφτθκε από τον κόςμο τθσ Νζασ Εποχισ. Αποφάςιςε λοιπόν, να αςχολθκεί με τθν Γιόγκα, ςπουδάηοντασ και δουλεφοντασ ταυτόχρονα ςτθν ακαδθμία «Λωτόσ». Αποτελεί μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ενϊςεωσ Δαςκάλων Γιόγκα εδϊ και 8 χρόνια απ όταν και ξεκίνθςε να διδάςκει ςε δικό τθσ χϊρο, το Angel Yoga Studio. Εκεί ςυνεργάςτθκε με ςπουδαίουσ δαςκάλουσ του χϊρου, ζνασ από τουσ οποίουσ ιταν ο Marcel Kraushaar, δίπλα ςτον οποίο διδάχτθκε για τθν αγάπθ και το φωσ, μζςα από τθν τεχνικι τθσ Κρίγια Γιόγκα. Είναι Master Teacher των ςυςτθμάτων Usui Reiki, Karuna και Ρζικι Αφκονίασ.

6 Θ Φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ! Ραςχάλθσ Καηακόπουλοσ & Φρίξοσ Χριςτοδοφλου Angels House University ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Βιωματικι επαφι με τθν αναλθφκείςα Δαςκάλα Μαρία Μαγδαλθνι και τθ Χριςτικι ςυνειδθτότθτα! Στο εργαςτιριο κα εξθγθκεί ο ρόλοσ τθσ Μαρίασ Μαγδαλθνισ ςτθν διεφρυνςθ τθσ καρδιάσ και τθσ ςυνειδθτότθτασ, κακαριςμόσ τθσ αφρασ και ενεργοποίθςθ των τςάκρα, ςυντονιςμόσ με τθ φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ και ηωντανό channeling διά μζςου του Ραςχάλθ Καηακόπουλου για κακοδιγθςθ και ενεργειακι εργαςία με τθν ομάδα! Ο Παςχάλθσ Καηακόπουλοσ είναι ιδρυτισ του Angels House University. Από το 2004 παρουςιάηει πνευματικά ςεμινάρια και μυθτικά ταξίδια. Είναι ςυγγραφζασ, δθμιουργόσ του ςυςτιματοσ Εκπαίδευςθ ειρίου και θ Φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ. Ο Παςχάλθσ είναι κανάλι για τουσ Διδαςκάλουσ Γζςουα και Μαρία Μαγδαλθνι. Λςτοςελίδα: Ο Φρίξοσ Χριςτοδοφλου είναι ςυνιδρυτισ του Angels House University. Δάςκαλοσ του Αγγελικοφ Ρζικι, αμπάλλα και Μζρκαμπα. Διοχετεφει τα Μθνφματα του Μινα από τον Αρχάγγελο Ηοφιιλ τα οποία δθμοςιεφει ςτθν ιςτοςελίδα

7 Θ επίδραςισ των Συχνοτιτων των Ελλθνικϊν Λζξεων εισ τον Εγκζφαλον και τθν Ψυχικιν Υγείαν του Ανκρϊπου Αργυρόπουλοσ Ελευκζριοσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Ο Ελευκζριοσ Αργυρόπουλοσ κα μασ παρουςιάςει μία ςειρά λεξαρικμικϊν ιςοψθφιϊν, οι οποίεσ φαίνεται να δθλϊνουν ότι οι δονιςεισ του ιχου τθσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ, εκτόσ από τθν ςυμβολι τουσ εισ τθν ανάπτυξιν του ανκρωπίνου εγκεφάλου και εισ τθν διαμόρφωςιν που κακορίηει τον δείκτθν ευφυΐασ, ζχουν ακόμθ και ιαματικά αποτελζςματα ςε διάφορεσ ψυχικζσ πακιςεισ. Είναι γνωςτόν, ότι θ μουςικι ζχει κεραπευτικά αποτελζςματα ακόμθ και ςε διάφορα ψυχικά νοςιματα του ανκρϊπου και ο Ρλάτων, ο οποίοσ εισ το ζργον του Κρατφλοσ είπεν ότι "θ ονοματοδοςία των όντων ουκ εςτί τυχαία", δικαιϊνεται. Θ ονοματοδοςία των όντων κακϊσ και θ δθμιουργία των λζξεων από τουσ ςωςτοφσ ςυνδυαςμοφσ των γραμμάτων, αποςκοπεί εισ τθν δθμιουργίαν αρμονικϊν μουςικϊν δονιςεων, οι οποίεσ ζχουν κεραπευτικά αποτελζςματα δια τον ανκρϊπινον οργανιςμόν, κακϊσ και δια τον εγκζφαλον. Ο Ελευκζριοσ Αργυρόπουλοσ, είναι μακθματικόσ και ςυγγραφζασ. Γεννικθκε ςτθν Καλαμάτα τθν 1 θ Απριλίου του Από μικρόσ από τθν αρχι τθσ ςχολικισ του παιδείασ ζδειξε ενδιαφζρον για τα μακθματικά και τθ φυςικι και κατά τθ διάρκεια των ετϊν από το 1986 μζχρι το 1997, ανακάλυψε 520 διαφορετικζσ αποδείξεισ του πυκαγορείου κεωριματοσ. Αυτζσ οι αποδείξεισ, είναι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ αποδείξεων, που ζχουν ανακαλυφκεί ςε οποιοδιποτε κεϊρθμα των μακθματικϊν. Αυτό το επίτευγμα αναγνωρίςκθκε από το βιβλίο Guinness τθν 1 θ Λουνίου του 1999 ωσ παγκόςμιο ρεκόρ για το πλζον αποδεδειγμζνο κεϊρθμα ςτα μακθματικά. Από το ζτοσ 1983 κάνει ζρευνεσ ςτθ δομι τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ χρθςιμοποιϊντασ το πυκαγόρειον αλφαρικμθτικόν ςφςτθμα και ζχει ςυγγράψει οκτϊ ςχετικά βιβλία, ςτα οποία παρουςιάηει αρκετζσ ςθμαντικζσ ενδείξεισ για τθ μακθματικι δομι, τθν προβλεπτικότθτα και τθ νοθμοςφνθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ. Ζχει λάβει δίπλωμα μακθματικϊν από το πανεπιςτιμιο Northeastern τθσ Βοςτϊνθσ των ΘΠΑ.

8 Θ Φαινομενολογικι Ματιά: Συνδεόμενοι με τισ βακιζσ δυναμικζσ ςτθν Ψυχοκεραπεία και τθ Συμβουλευτικι Νικόλαοσ Μ. Βαγιακάκοσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Στθν απζναντι όχκθ του ποταμοφ τθσ Ηωισ, που ζτςι κι αλλιϊσ ρζοντασ ςυνεχϊσ πιεηόμαςτε να αςχολθκοφμε και να λφςουμε τα προςωπικά μασ αδιζξοδα ι να αναπτυχκοφμε προσ νζεσ δυνατότθτεσ αυτο-πραγμάτωςθσ, υπάρχει θ πραγματικότθτα των Φαινομζνων. Το τι πραγματικά υφίςταται. Με μια δφναμθ αδυςϊπθτθ, οι πλθροφορίεσ τθσ φαινομενολογικισ πλευράσ τθσ Ηωισ ςυνικωσ απαιτοφν από τον κεραπευόμενο ι τον ςυμβουλευόμενο να κοιτάξει τθν παροφςα του κατάςταςθ με διαφορετικι ματιά. Με μια οικολογικι οπτικι. Να αφουγκραςτοφμε το μοιραίο και το πεπρωμζνο, να ςυνομιλιςουμε με τα πεδία των ςχζςεϊν μασ, να εξοικειωκοφμε με τθ ςυςτθμικι διάςταςθ τθσ ηωισ, να κοιτάξουμε τθν ψυχι για να κακοδθγθκοφμε. Στο βιωματικό αυτό εργαςτιριο, κα ςυνδεκοφμε με το πρϊτο "πεδίο φαινομενολογικϊν πλθροφοριϊν", το πρόςωπο του ατόμου απζναντί μασ - και τότε... Νικόλαοσ Μ. Βαγιακάκοσ, φμβουλοσ & Εκπαιδευτισ προςωπικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ από το 1985, με ςθμαντικι εμπειρία άςκθςθσ του NLP/Coaching και τθσ υςτθμικισ Μεκόδου Hellinger προσ άτομα, ηευγάρια, και ςτελζχθ. Ζχει εκπαιδευτεί ειδικά ςτθ Φαινομενολογικι Ψυχοκεραπεία ( , Hellinger, Beaumont, Schneider, Weber et.αl.), ςτθν Προγονικι Κεραπεία και τθν Σεχνικι Βακείασ Μνιμθσ ( , DMP, Dr. Roger Woolger). Από το 1999 ζχει κεμελιϊςει το Kζντρο Αλφάβθτο Ηωισ, παρζχοντασ βιωματικι μάκθςθ και προγράμματα αρωγισ, ςε ςυνεργαςία με ειδικά Λνςτιτοφτα του εξωτερικοφ. Σζλοσ, διευκφνει τισ Εκδόςεισ Αλφάβθτο Ηωισ, με ζμφαςθ ςτισ ςειρζσ «υςτθμικι κζψθ & Πράξθ», «Τπερπροςωπικά Πεδία» και "Κεραπευτικόσ Κόλοσ".

9 Κβαντικι Κεραπεία, Υπερπροςωπικι Ρροςζγγιςθ Lindy McMullin ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Θ Κβαντικι Θεραπεία είναι μία ολιςτικι κεραπεία που απευκφνεται όχι μόνο ςε ςωματικζσ πακιςεισ, αλλά και ςε ςυναιςκθματικά, νοθτικά και πνευματικά προβλιματα. Δουλεφοντασ εξολοκλιρου ςε Κβαντικό Επίπεδο, ο κεραπευτισ και κεραπευόμενοσ - μακθτισ, αναπτφςςουν μία ςχζςθ που ζχει ωσ ςτόχο τθν αναδόμθςθ τθσ ιςορροπίασ ςε ςυναιςκθματικό, νοθτικό, ψυχικό και ςωματικό επίπεδο κακϊσ και τθν πρόκλθςθ μόνιμων αλλαγϊν ςε μοριακό επίπεδο. Επίςθσ ο κεραπευόμενοσ - μακθτισ διδάςκεται, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επαναπρογραμματίςει το νοθτικό του ςϊμα ζτςι ϊςτε να προάγει τθν διαδικαςία ανάρρωςθσ, (μακαίνει να) αντιλαμβάνεται τθν διαδικαςία που λαμβάνει χϊρα ςτο ςϊμα του, (μακαίνει) τον τρόπο να δουλεφει με τα όνειρα και αποκτά ολοκλθρωτικι επίγνωςθ τθσ ικανότθτασ του να κεραπεφεται Θ Lindy McMullin είναι Ευρωπαϊκά πιςτοποιθμζνθ Τπερπροςωπικι Ψυχοκεραπεφτρια όπου επί του παρόντοσ κάνει το PhD τθσ, αναπτφςςοντασ ζνα κεραπευτικό εργαλείο με τθν χριςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Μυκολογίασ και Μουςικισ. Επιπλζον, είναι ιδρφτρια και πρόεδροσ του Ελλθνικοφ υλλόγου Τπερπροςωπικισ Ψυχολογίασ και Ζρευνασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σμιματοσ Τπερπροςωπικισ Ζρευνασ κακϊσ και δθμόςια ομιλιτρια και ςυγγραφζασ.

10 Επιτυχία ςτθν εργαςία και ευτυχία για τθ ηωι: Αναηθτϊντασ λφςεισ με τθ μζκοδο των Συςτθμικϊν Αναπαραςτάςεων Μαργαρίτθ Τηζςικα ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Τι είναι αυτό που με μπλοκάρει και δεν βρίςκω μια εργαςία ϊςτε να μπορϊ να ηιςω από αυτό που αγαπϊ; Ρϊσ ενϊ ζχω όλα τα προςόντα δεν αναγνωρίηεται θ αξία μου; Γιατί θ εργαςία μου δεν αποδίδει οικονομικά; Υπάρχουν ςυγκροφςεισ και κακζσ ςχζςεισ, ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Γιατί; Υπάρχουν εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ ςτο να πάρω τθ χαρά και τθν απόλαυςθ από τθ ηωι; Με τθ βοικεια των ςυςτθμικϊν αναπαραςτάςεων (Β. Hellinger, 1990) μποροφμε να «αναπαράγουμε» οικογενειακά ςυςτιματα των οποίων τα μζλθ δεν είναι παρόντα. Μζλθ τθσ ομάδασ εκπροςωποφν τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Θ διάταξθ των «εκπροςϊπων» ςτο χϊρο μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθ ςχζςθ των μελϊν του ςυςτιματοσ. Τα ςυναιςκιματα των εκπροςϊπων αποτελοφν ενδείξεισ για το κλίμα και τισ τυχόν εμπλοκζσ που επικρατοφν. Θ Συςτθμικι Αναπαράςταςθ μζςα από μιαν απλι και ςφντομθ διαδικαςία που αγγίηει τθν ψυχι μασ, εντοπίηει τθ δυναμικι τθσ εμπλοκισ και υποδεικνφει Λφςεισ, μετατρζποντασ τθν τυφλι αγάπθ που αρρωςταίνει ςε ενςυνείδθτθ δφναμθ αγάπθσ που γιατρεφει. Συμμετζχουν όλοι ενεργά, είτε ωσ παρατθρθτζσ, μζςω τθσ ςυλλογικισ κάκαρςθσ, είτε λαμβάνοντασ μζροσ ωσ εκπρόςωποι, βιϊνοντασ τθ μζκεξθ ςαν ςε χορό αρχαιοελλθνικοφ δράματοσ, είτε τζλοσ ωσ πρωταγωνιςτζσ και δραματουργοί, ςτο δικό τουσ ςφςτθμα. Κάκε αναπαράςταςθ λειτουργεί ςαν ζνα μυθτικό κάλεςμα ςε όλουσ τουσ παριςτάμενουσ και επιφζρει πολλζσ φορζσ καταλυτικά αποτελζςματα ςτθν ευρφτερθ ομάδα, βακφτατα κεραπευτικά. H Σηζςικα Μαργαρίτθ είναι φμβουλοσ Ψυχικισ Τγείασ ειδικευμζνθ ςτθ υνκετικι Ψυχοκεραπεία και ςτθν προςωποκεντρικι και βιωματικι μζκοδο Fοcusing. Είναι απόφοιτθ του Counselling & Therapy Corsa Validated Course και του ελλθνικοφ κζντρου Focusing. Εκπαιδεφτθκε ςτο Ελλθνικό Λνςτιτοφτο υςτθμικισ Αναπαράςταςθσ. Εργάηεται ωσ ατομικι κεραπεφτρια, ςυντονίςτρια ομάδων προςωπικισ ανάπτυξθσ και κεραπείασ του Εςωτερικοφ Παιδιοφ και ωσ ειςθγιτρια εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. Είναι Master Reiki, αςκεί το Ρζϊκι επαγγελματικά από το 2000.Σο 2008 ίδρυςε το Κζντρο Προςωπικισ Ανάπτυξθσ, «ΔΡΑΛ».

11 Αφφπνιςθ τθσ Καρδιάσ με Τεχνικζσ Pranic Healing Chiara Perfetti & Γιϊργοσ Σταμοφλθσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Ελάτε κοντά μασ να μάκετε τεχνικζσ Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui, που κα αφυπνίςουν το κζντρο τθσ καρδιάσ ςασ και κα ςασ οδθγιςουν να μεταμορφϊςετε τθν ηωι ςασ με πυξίδα τθν ενζργεια τθσ αγάπθσ. Το ενεργειακό κζντρο τθσ Καρδιάσ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα εργαλεία που διακζτουμε ϊςτε να μποροφμε να μετουςιϊνουμε τισ αρνθτικζσ ενζργειεσ και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα. Είναι το κζντρο που μασ βοθκάει να νιϊςουμε τθν γνιςια, αλθκινι αγάπθ ςτθν ηωι μασ. Μζςω του PRANIC HEALING μασ ανοίγεται ο δρόμοσ για να ζρκουμε ςε επαφι με το εςωτερικό φωσ τθσ καρδιάσ μασ και να νιϊςουμε τθν υψθλότερθ δόνθςθ αγάπθσ. Το αποτζλεςμα είναι ότι βιϊνουμε τθν κακθμερινότθτα μασ πιο ιρεμα, χωρίσ άγχοσ και χωρίσ αρνθτικά ςυναιςκιματα και ψυχολογικζσ καταπονιςεισ. Βιϊνουμε τθν ενζργεια τθσ αγάπθσ ςε όλο τθσ το μεγαλείο και αλλάηουμε τον κόςμο μασ προσ το καλφτερο! Θ Chiara Perfetti και ο Γιϊργοσ ταμοφλθσ γνϊριςαν το Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui πριν από 10 χρόνια ςτθν Λταλία. Σο 2006 το ζφεραν για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα και ζτςι ιδρφκθκε ο Rama- Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Pranic Healing & Arhatic Yoga με κφριο ςκοπό τθ διάδοςθ και τθν εκπαίδευςθ ςτισ τεχνικζσ και τισ διδαςκαλίεσ του Master Choa Kok Sui. Σο 2007 ζλαβαν τθν άδεια από το IISI (Παγκόςμιο Οργανιςμό Pranic Healing) να διδάξουν το Pranic Healing ςτθν Ελλάδα, και το 2011 ςτθν Ουκρανία και Ρωςία.

12 Κβαντικι Δίνθ Κεραπείασ Αξιομάκαροσ Ράνοσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Κβαντικι Δίνθ Θεραπείασ είναι το ενεργειακό μονοπάτι που ακολουκεί κάκε ερϊτθμά μασ, μία πρόκεςι μασ προσ τον υπερχϊρο για να επιςτρζψει με τθν απάντθςθ. Για παράδειγμα: 1. Ρρόκεςι μου είναι θ κεραπεία (ςυγκεκριμζνο κζμα) 2. Στιγμιαία υλοποιείται θ πρόκεςθ με εμφανι αποτελζςματα. Ζχετε επικυμίεσ που δεν ζχουν υλοποιθκεί; Πταν ζχουμε μία ςφοδρι επικυμία, εκπζμπουμε μία ενζργεια θ οποία λζει, ότι αυτό που κζλουμε δεν το ζχουμε. Ζτςι, παραμζνουμε ςτθν ενεργειακι περιοχι όπου πραγματικά δεν κα λάβουμε αυτό που επικυμοφμε διότι αυτό εκπζμπουμε με τθν επικυμία μασ. Θα πρζπει λοιπόν να μεταμορφϊςουμε τθν επικυμία μασ ςε πρόκεςθ! Αντίκετθ με τθν επικυμία είναι θ πρόκεςθ. Στθν Κβαντικι Δίνθ Θεραπείασ διαφοροποιοφμε τθν εςωτερικι πρόκεςθ από τθν εξωτερικι πρόκεςθ. Εςωτερικι πρόκεςθ είναι θ ετοιμότθτά μασ να αναλάβουμε δράςεισ για να υλοποιθκεί αυτό που κζλουμε. Εξωτερικι πρόκεςθ είναι θ απόφαςθ μασ να λάβουμε αυτό που κζλουμε. Με τθ δφναμθ τθσ πρόκεςθσ είναι εφικτό για κάκε άνκρωπο να κατευκφνει τθ διαβίωςι του. Ρϊσ γίνεται αυτό και γιατί λειτουργεί είναι το κζμα αυτοφ του μοναδικοφ βιωματικοφ εργαςτθρίου, ςτο πλαίςιο του οποίου κα πραγματοποιθκοφν ςτιγμιαίεσ κεραπείεσ ςε κάποια πρόςωπα τα οποία κα επιλεγοφν κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου Με τθν εφαρμογι αυτισ τθσ μεκόδου μπορείτε να: Ρετφχετε πιο εφκολα τουσ ςτόχουσ ςασ Καλυτερεφςετε τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ Αναπτφξετε γρθγορότερα και καλφτερα ικανότθτεσ Λφςετε ευκολότερα προβλιματα Καλυτερεφςετε διαπροςωπικζσ ςχζςεισ κάκε μορφισ Διαμορφϊςετε τθν πραγματικότθτά ςασ. Ο Πάνοσ Αξιομάκαροσ, ςποφδαςε πολιτικόσ μθχανικόσ και οικονομολόγοσ. Εςωτερικι κακοδιγθςθ, όμωσ, τον ϊκθςε αρχικά ςτθν κλαςικι ψυχολογία και ςτθ ςυνζχεια ςτθν πνευματικι ψυχολογία, όπου αφιερϊκθκε αποκλειςτικά. Μδρυςε και διευκφνει από το 1989 το Λνςτιτοφτο Ζρευνασ κζψθσ & υμπεριφοράσ, και είναι international faculty member του Prenatal University. Ιταν εκπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα και Κφπρο του University of Wisconsin-SP ELI όπου δίδαξε Διαιςκθτικό Μάνατημεντ. ε ςυντονιςμό με τα ανϊτερα πεδία φπαρξθσ προςζλαβε διαιςκθτικά τισ ςχετικζσ γνϊςεισ και υλοποιεί μεταξφ άλλων τθ μζκοδο: «ΚΒΑΝΣΛΚΘ ΔΛΝΘ ΚΕΡΑΠΕΛΑ». Εκλεγμζνο μζλοσ του International Expert Advisory Committee on the Alzheimer's Report of the European Institute of Women's Health. Φιλοξενεί ςτο γραφείο του ςτθν

13 Ακινα το EGG, του Global Consciousness Project, του Princeton University. Ωσ ςφμβουλοσ διοίκθςθσ ιταν ςυντονιςτισ του αναδόχου του ζργου ςίτιςθσ του ΟΑΚΑ κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων «ΑΚΘΝΑ 2004». Προςφζρει κακθμερινά αποτελεςματικι ψυχολογικι υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ ςε παιδιά, ενιλικεσ και επιχειρθματίεσ. Θ εργαςία του παρουςιάςτθκε από τα ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

14 Ανϊτερθ Αγγελικι Επικοινωνία Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ Xαριτίνθ Χριςτάκου ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Κατά τθν Αγγελικι Επικοινωνία μεταφζρονται πλθροφορίεσ και διδαςκαλίεσ από μία ομάδα Αρχαγγζλων και Αναλθφκζντων Δαςκάλων που ονομάηεται «Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ». Ο Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ μεταφζρει τα μθνφματά του εδϊ και 12 χρόνια μζςω τθσ Χαριτίνθσ. Κατά τθν Αγγελικι Επικοινωνία, θ Χαριτίνθ αφινει να «ςυνενωκεί» τθλεπακθτικά ο νουσ τθσ με τον νου αυτισ τθσ Ομάδασ και μεταφζρει τα λόγια τουσ, δθλαδι τισ ςκζψεισ τουσ. Τα μθνφματα του Σμαραγδζνιου Κφκλου ανυψϊνουν τθν αντίλθψι μασ και μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα τον εαυτό μασ και το νόθμα τθσ ηωισ μασ. Κάκε επικοινωνία ςυνειςφζρει ςε μασ ειρινθ, κεραπεία και επίγνωςθ H Xαριτίνθ Χριςτάκου είναι δαςκάλα αυτογνωςίασ και πνευματικισ ανάπτυξθσ, διάμεςο, ομιλιτρια και ςυγγραφζασ. Είναι ςυνιδρφτρια των Εκδόςεων Κρφων Merlight και ιδρφτρια τθσ ομϊνυμθσ Ακαδθμίασ, που εςτιάηεται ςτθν πνευματικι εξζλιξθ, τθν ανκρϊπινθ ενδυνάμωςθ, τθν αυτοκεραπεία και τθν αυτοπραγμάτωςθ. Από το 1998 κάνει ςεμινάρια και ομιλίεσ. Διδάςκει ςτθν Ακαδθμία Merlight.

15 Ρροςελκφοντασ τθ Δίδυμθ Φλόγα μζςω Αρμονίασ Αρςενικισ και Κθλυκισ Ενζργειασ Yanantin (Ηθηι Ρατεράκθ) - Devamani (Σπφροσ Κουρισ) ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Βιωματικό ςεμινάριο με ειδικζσ αςκιςεισ ϊςτε το ηευγάρι να αποκτιςει ζνα τζταρτο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ, το οποίο χαρακτθρίηεται από μια κεϊκι τάξθ που οδθγεί ςε αρμονία ανάμεςα ςτο κθλυκό και αρςενικό μζροσ. Μόνο τότε θ πνευματικι αγάπθ υπεριςχφει από κάκε άλλο ςυναίςκθμα. Το τζταρτο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ και αυτό που περιγράφεται ωσ «παράδειςοσ» μπορεί να βρεκεί ςτθν «καρδιά» του ηευγαριοφ, μζςα ςτον εςωτερικό άντρα και ςτθν εςωτερικι γυναίκα και είναι ςτο χζρι τουσ θ υλοποίθςθ αυτοφ του παραδείςου. Θ επίτευξθ τθσ αρμονίασ ςτο 4ο επίπεδο είναι θ πραγματικι ψυχοςωματικι ζνωςθ δφο ανκρϊπων (ακόμθ και ιδίου φφλου) με απόλυτθ αντιςτοιχία μεταξφ τουσ και οδθγεί ςε ανϊτερα επίπεδα υπερφυλίασ (υπζρβαςθ του διαχωριςμοφ των δφο φφλων) Στθ ςυνζχεια, μποροφμε να ποφμε "δίδυμεσ" αυτζσ τισ ψυχζσ επειδι δονοφνται από κοινοφ και θ αγάπθ τουσ επεκτείνεται πζρα από τα ςυμβατικά όρια. Σταδιακά, δφο πνευματικά όντα που δουλεφουν πραγματικά ςαν ηευγάρι, εξελίςςονται ςε επίπεδο ςυνειδθτότθτασ, κεραπεφουν τισ πλθγζσ τουσ και ανοίγουν ςτο πεδίο τθσ ςυντροφικισ ενότθτασ. Θ ενζργεια και θ κεραπεία που απελευκερϊνεται είναι τεράςτια! Θ Ηθηι Yanantin Πατεράκθ και ο πφροσ Devamani Κουρισ, μεταφζρουν τθν κατάςταςθ τθσ ακεραιότθτασ ςε όςουσ το ηθτιςουν μζςα από βιωματικά ςεμινάρια και διαλογιςμό. Παράλλθλα προςφζρουν ςυνεδρίεσ ατομικά και ςε ηευγάρια για τθν εξιςορρόπθςθ-αρμονία, τθσ Αρςενικισ και Κθλυκισ ενζργειασ. Μζςα από τθν ςφνδεςθ με τισ ενζργειεσ τθσ Γθσ και του Νεροφ, εμπνζονται, κεραπεφουν, οραματίηονται τθν εξζλιξθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνειδθτότθτασ ςτο τζταρτο επίπεδο.

16 Από το Κεραφνιο Θχείο ςτο Γκονγκ. Ο Λερόσ Ιχοσ τθσ Ελευςίνασ Θ ςφγχρονθ Μουςικι των Σφαιρϊν Εργαςτιρι τθσ Τζχνθσ των Γκονγκ Gong Love, με τον Κωνςταντίνο Ρερρζα και τον Λάςονα Βολάκθ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Βιωματικι παρουςίαςθ των δυνάμεων και των ιδιοτιτων του αρχαίου ιεροφ μουςικοφ οργάνου γκονγκ, του «κεραφνιου θχείου» των Ελευςίνιων Μυςτθρίων, που επανζρχεται ςτο παρόν ςυνδζοντασ τθν παράδοςθ με τθ ςφγχρονθ μουςικι και ακουςτικι τεχνολογία κι ανοίγει νζουσ ορίηοντεσ ςτθν θχοκεραπεία και τθ μουςικοκεραπεία. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να μάκουν για το γκονγκ και τισ τελευταίεσ ανακαλφψεισ και κυρίωσ να βιϊςουν άμεςα το μαγικό ταξίδι με ςυμφωνικά και πλανθτικά γκονγκ ςτθ ςφγχρονθ Μουςικι των Σφαιρϊν, ςτισ άλλεσ διαςτάςεισ τθσ ςυνείδθςθσ, πζρα από τουσ περιοριςμοφσ του τετραςδιάςτατου χωροχρόνου, με τθ βοικεια του μθ γραμμικοφ χαοτικά αρμονικοφ μοντζλου τθσ μουςικισ ςυνεχοφσ φάςματοσ των γκονγκ. Ο Κωνςταντίνοσ Περρζασ με μεγάλθ εμπειρία ςαν θχοκεραπευτισ, ενεργειακόσ κεραπευτισ, πιςτοποιθμζνοσ δάςκαλοσ Kundalini Yoga και QiGong και πολεμικϊν τεχνϊν ζχει μακθτεφςει κοντά ςε τρεισ δαςκάλουσ του γκονγκ και ςυνδυάηει τθν γιογκικι, κεραπευτικι, διαλογιςτικι αλλά και επιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτο γκονγκ με τθν βιωματικι. υνεχίηει διαρκϊσ τθν εκπαίδευςι του και ηει με τθν πρόκεςθ να βοθκά και άλλουσ να βιϊςουν τθν ςυνεχι εξζλιξθ και βελτίωςθ του εαυτοφ ςτθ ηωι τουσ. Ο Λάςονασ Βολάκθσ, είναι φυςικόσ - απόφοιτοσ του Α.Π.Κ. και δάςκαλοσ γκονγκ με πιςτοποίθςθ Gong Yoga Master Teacher από τον Grand Gong Master Don Conreaux, με ςθμαντικι γνϊςθ κι εμπειρία ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργανϊνει και ςυμμετζχει τα τελευταία τζςςερα χρόνια ςε δθμόςιεσ ανοικτζσ εκδθλϊςεισ, παρουςιάςεισ, παραςτάςεισ και ςυνεδρίεσ γκονγκ για το ευρφ κοινό και κλειςτζσ παρουςιάςεισ ςυνεδρίεσ γκονγκ, ςτθν Ακινα και τθν Κριτθ με μεγάλθ επιτυχία. Παράλλθλα εκπαιδεφει ςτα πρϊτα τουσ βιματα νζουσ παίκτεσ και παίκτριεσ του γκονγκ. υνεχίηει τθν επιςτθμονικι ζρευνα και το ςυγγραφικό ζργο πάνω ςτισ φυςικζσ και κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ και τθ φιλοςοφία του γκονγκ. Σο GongLove αναδείχκθκε τον Αφγουςτο του 2013 ωσ Πιςτοποιθμζνο Κζντρο των Γκονγκ κορυφαίασ ποιότθτασ Paiste για τθν Ελλάδα, αποκτϊντασ μια διεκνι αναγνϊριςθ τθσ πολυετοφσ εργαςίασ του εργαςτθρίου για τθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ των γκονγκ. Λειτουργεί ωσ αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με χαρακτιρα μθ

17 κυβερνθτικισ οργάνωςθσ και τα ζςοδα από τα μζλθ και τουσ φίλουσ του γκονγκ διατίκενται αποκλειςτικά για τθν αυτοχρθματοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν, επιςτθμονικϊν, ερευνθτικϊν και καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων του εργαςτθρίου και τθν υποςτιριξθ ομοειδϊν οργανϊςεων που προάγουν και προβάλλουν τον ελλθνικό πολιτιςμό και ςυμβάλλουν ςτισ προςπάκειεσ για τθν επικράτθςθ τθσ ειρινθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο και τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.

18 Θ ερμθνεία των Συμβόλων ςτα Πνειρα Μια ςυνομιλία με το Υποςυνείδθτο Ηαχαροποφλου Μαρία ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Πνειρα: απλζσ ιςτορίεσ που μασ ςυνοδεφουν ςυχνά ςτον φπνο μασ ι μια ςυνομιλία μ ζναν απρόςβατο κόςμο; Μζςα από το ςεμινάριο κα μασ δοκεί θ δυνατότθτα να ανακαλφψουμε τον πλοφςιο κόςμο του υποςυνειδιτου μασ μζςα από τθν αποκαλυπτικι γλϊςςα των ςυμβόλων των ονείρων μασ. Θα μάκουμε: πϊσ να ξεκλειδϊνουμε κρυμμζνουσ όρουσ επικοινωνίασ με τα όνειρά μασ, απαραίτθτουσ για τθν προςωπικι μασ εξζλιξθ, τι κρφβεται πίςω απ τισ ςυνθκιςμζνεσ εικόνεσ των ονείρων μασ, ποια είναι τα μεγάλα μθνφματα των μικρϊν λεπτομερειϊν μεσ ςτα όνειρά μασ και, τζλοσ, τον τρόπο που τα όνειρα μποροφν να γίνουν τα εργαλεία επίλυςθσ των προβλθμάτων μασ. Θ Μαρία Ηαχαροποφλου είναι ςφμβουλοσ Ψυχικισ Τγείασ, υνκετικισ Προςζγγιςθσ. Παραδίδει ςεμινάρια και διεξάγει ατομικζσ ςυνεδρίεσ με αντικείμενο τθν υμβουλευτικι και τθν Προςωπικι Εξζλιξθ από το 2001, ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό.

19 Ενδυνάμωςθ τθσ αφρασ και εξφψωςθ των τςάκρα ςε ανϊτερο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ οφλα Λωάννου (Gayatri) ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Θ αφρα είναι το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο που περιβάλλει και προςτατεφει κάκε ηωντανό οργανιςμό. Μία κακαρι και ιςορροπθμζνθ αφρα μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν ενεργειακι μασ διεφρυνςθ, μζςω τθσ αδιάκοπθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ροισ τθσ ενζργειασ ςε όλο το ενεργειακό μασ ςφςτθμα. Τα τςάκρασ είναι οι ρυκμιςτζσ τθσ ροισ ενζργειασ. Κάκε τςάκρα δονείται ςε ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα με το δικό του χρϊμα και ιχο. Πςο περιςςότερο ιςορροποφμε και εναρμονίηουμε το ςφςτθμα των τςάκρασ, τόςο περιςςότερθ Θεϊκι ουςία φωτόσ απορροφοφμε και ενδυναμϊνεται θ αφρα μασ με αποτζλεςμα τθν πραγματοποίθςθ των εςωτερικϊν ςτόχων και τθ βιωματικι ςυνείδθςθ μιασ ανϊτερθσ πραγματικότθτασ. Το ςεμινάριο αποςκοπεί ςτθν ενεργοποίθςθ των εςωτερικϊν πθγϊν δφναμθσ, ςτθν προςζγγιςθ υψθλότερων επιπζδων ςυνείδθςθσ και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ αφρασ, μζςω διαλογιςμϊν και του ςυντονιςμοφ των δονιςεων των τςάκρασ με ανϊτερεσ ςυχνότθτεσ. Θ Ροφλα Λωάννου (Gayatri) είναι Reiki master teacher και ιδρυτικό μζλοσ του Πανελλθνίου υλλόγου Ρζικι Δίνει ατομικζσ ςυνεδρίεσ Ρζικι, SRT, Ολικισ υνειδθτότθτασ και διοργανϊνει ςεμινάρια: USUI Ρζικι, karuna reiki, Αγγελικό reiki, Προςζγγιςθ υψθλότερων επιπζδων ςυνείδθςθσ μζςω ςυντονιςμοφ των δονιςεων των chakras με ανϊτερεσ ςυχνότθτεσ, Τλοποίθςθ ςτόχων, φνδεςθ με τουσ αναλθφκζντεσ διδαςκάλουσ, Κακαριςμόσ του υποςυνειδιτου, των προθγοφμενων ηωϊν, προγονικι κεραπεία.

20 Ανϊτερθ Επικοινωνία με τον Κρφων «Ηϊντασ ςτθν Λςορροπία» Ριππι Ελζνθ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Ο Κρφων τθσ Μαγνθτικι Υπθρεςίασ είναι μια πνευματικι οντότθτα που ζρχεται από τθν Ρθγι, να βοθκιςει τθν ανκρωπότθτα να αλλάξει μαηί με τθ Γθ επίπεδο ενζργειασ και ςυνειδθτότθτασ. Ζχει αναλάβει τθν αναπροςαρμογι τθσ ενεργειακισ δόνθςθσ και του μαγνθτικοφ πλζγματοσ τθσ Γθσ, ϊςτε μαηί με τθν Ρνευματικι μασ Οικογζνεια, να μπορζςουν να μασ ςυντονίςουν με τισ Νζεσ Ενζργειεσ που γειϊνονται τα τελευταία 20 χρόνια ςτον πλανιτθ μασ. Μζςα από τισ επικοινωνίεσ μαηί του ωσ διάμεςο, μεταφζρω ςτον κόςμο τισ διδαςκαλίεσ του που αφοροφν τί χρειάηεται να κάνει ζνασ Εργάτθσ του Φωτόσ για να αναπτυχκεί εςωτερικά και να βελτιϊςει τθ ηωι του ςε όλα τα επίπεδα. Σε αυτι τθν επικοινωνία μζςω διακανάλωςθσ, κα μασ ενκυμίςει τί οφείλουμε να πράξουμε ωσ ψυχζσ και ωσ προςωπικότθτεσ για να βριςκόμαςτε ςε μια εςωτερικι ιςορροπία ςτθ ςθμερινι εποχι, που όλα αλλάηουν με ταχφτθτεσ φωτόσ. Θ Ελζνθ Πιππι γεννικθκε το 1977 ςτθν Ακινα και αςχολείται με τισ εναλλακτικζσ κεραπείεσ από το ποφδαςε διάφορα είδθ κεραπευτικϊν μαςάη, όπωσ τθ Σαχλανδζηικθ Μάλαξθ, τθ Λεμφικι, το Λνδικό μαςάη κεφαλισ και από το 2008 είναι δαςκάλα του παραδοςιακοφ Λαπωνικοφ Komyo Reiki και του κεραπευτικοφ ςυςτιματοσ Shamballa. Επίςθσ είναι leader Γιόγκα Γζλιου και κεραπεφτρια ςτο EFT. Από το 2007 είναι διάμεςο (channeler) του Κρφων τθσ Μαγνθτικισ Τπθρεςίασ και των Αναλθφκζντων δαςκάλων τθσ Νζασ Ενζργειασ και διοργανϊνει ςεμινάρια και ομιλίεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα.

21 Ενεργειακι μετατροπι του κακθμερινοφ περιβάλλοντόσ μασ με τθ κετικι και κεραπευτικι επίδραςθ των οργονιτϊν - Κεωρία και Καταςκευι Ζλενα Τςϊκου ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Οι Οργονίτεσ/Αικερικοί Μετατροπείσ ζχουν τθν ιδιότθτα να απορροφοφν από τον χϊρο που τουσ τοποκετοφμε τθν αρνθτικι ενζργεια (DOR), να τθν μετατρζπουν ςε κετικι ενζργεια (POR) και να τθν εκπζμπουν πάλι πίςω ςτο περιβάλλον. Στο πρϊτο μζροσ αυτοφ του βιωματικοφ ςεμιναρίου κα παρουςιαςτοφν οι ιδιότθτεσ των οργονιτϊν και των υλικϊν τουσ, τουσ οποίουσ μποροφμε να τουσ χρθςιμοποιιςουμε: α) ςτθν κακθμερινι μασ ηωι (ςπίτι, εργαςία, αυτοκίνθτο, γεωργία, κατά των chemtrails κλπ.) β) ςτθν υπθρεςία τθσ ολιςτικισ κεραπείασ (ρζικι, μαςάη κλπ). Στο δεφτερο μζροσ κα γίνει ηωντανι επίδειξθ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ τουσ βιμα-βιμα! Θ Ζλενα Σςϊκου είναι ολιςτικι κεραπεφτρια και δθμιουργόσ οργονιτϊν & ενεργειακϊν κοςμθμάτων. Ζχει μυθκεί ςτον βακμό Δαςκάλου Usui Reiki, ςτο Karma Reiki, ςτον 2ο βακμό Αγγελικοφ Ρζικι και ςτισ ενζργειεσ του Ροιηων και Ενοποίθςθσ Ψυχισ. Ζχει εκπαιδευτεί ςτο Shiatsu, ςτο ανατολικό κεραπευτικό-χαλαρωτικό μαςάη, και ςτισ μεκόδουσ κεραπείασ Spiritual Response Therapy (SRT) και Theta Healing. Ζχει παρακολουκιςει τα εξισ βιωματικά και μθ ςεμινάρια: Μζκοδοσ ίλβα, Αυτογνωςίασ, υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ, Προςωπικισ Ποιότθτασ Ηωισ, Σεχνικζσ Βελτίωςθσ Λεκτικισ & μθ Λεκτικισ Επικοινωνίασ, Mandala, Φυςικϊν Καλλυντικϊν. Από το τζλοσ του 2012 εργάηεται αποκλειςτικά ωσ ολιςτικι κεραπεφτρια, παραςκευάηει φυςικά καλλυντικά, δθμιουργεί εξειδικευμζνουσ κατά περίπτωςθ οργονίτεσ και παραδίδει ςεμινάρια καταςκευισ οργονιτϊν.

22 ΑΤMΑ CRYSTAL HEALING: "Ο Ατλάντιοσ Σταυρόσ" (Κρυςταλλικι Σφνδεςθ με τθν Ατλάντια Γνϊςθ) Μαλαματζνια Καϊντατηι ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Το Θεραπευτιριο Ιλαρίων παρουςιάηει πρϊτθ Φορά ανοικτά Το Αρχζτυπο του Ατλάντιου Σταυροφ. Ζνα πολφ Δυνατό Εργαλείο που ςτθ πορεία των Καταςτροφϊν χάκθκε, όπωσ είχαν χακεί και οι τρόποι Χριςθσ του. Ο Διδάςκαλοσ Ιλαρίων όπωσ και θ Θεά Ακθνά ζχουν ςτενι ςφνδεςθ με τον Ατλάντιο Σταυρό. Σε αυτι τθν επαφι κα κάνουμε χριςθ του Ατλάντιου με τθ μορφι Αςτρικισ Ρροβολισ ςτθ λαμπρι Εποχι των Ατλάντιων κεραπευτϊν και τθ ςχζςθ τουσ με τουσ Κρυςτάλλουσ. Σκοπόσ να γειϊςουμε τθ φλόγα τθσ αλικειασ. Για τθ καλφτερθ προετοιμαςία ςασ να ζχετε λάβει ζνα ελαφρφ χορτοφαγικό γεφμα αρκετζσ ϊρεσ πριν το Σεμινάριο. Οι Καπνιςτζσ να μθν ζχουν καπνίςει όλθ τθν θμζρα ι αρκετζσ ϊρεσ πριν. Μαλαματζνια Καϊντατηι Ενεργειακι Κεραπεφτρια ςε Διάφορα υςτιματα και Παραδόςεισ τα τελευταία 10 χρόνια. Λδιοκτιτρια του Κζντρου Κεραπείασ και Ζρευνασ Λλαρίων ςτθ Κθφιςιά. Διδάςκει Αυκεντικό παραδοςιακό Ρζικι (7θ ςειρά Μάςτερ),Atma Crystal Healing, οι 7 Ακτίνεσ και οι Διδάςκαλοι, Θ Σζχνθ τθσ Διόραςθσ κ.α. Διαβάςτε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ

23 «Ταξίδι ςτα Αςτζρια» - Τθλεμεταφορά ςε Αςτροπολιτεία (Διαγαλαξιακι Συνομοςπονδία του Φωτόσ) Φίλισ Χρυςοφ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 AΡΟΣΤΟΛΘ: ΤΘΛΕΜΕΤΑΦΟΑ ΣΕ ΡΕΜΡΤΟΔΙΑΣΤΑΤΘ ΑΣΤΟΡΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΘ ΣΥΝΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΚΟΡΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ: ΑΝΑΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΒΑΝΤΙΚΘ ΘΕΑΡΕΙΑ ΑΦΥΡΝIΣΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΦΛΞΘ: ΝΑΟΣ 5 ΘΣ ΔΙΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ 6 Θ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΘΛΝΟΥ ΡΛΘΩΜΑΤΟΣ: ΦΙΛΙΣ ΧΥΣΟΥ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: Λ - ΕΣ ΡΕΣΒΕΥΤΘΣ ΡΛΘΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΟΡΛΟΛΟΥ «ΚΑΥΑΤΛΣ» *ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΘΛΕΜΕΤΑΦΟΑ+: ΗΛΝΟΣ *γαλαξίασ Ανδρομζδασ+ Στο Σφμπαν τα πάντα βρίςκονται ςτο ίδιο ςημείο την ίδια ςτιγμή μζςα ςτην καρδιά του Θεοφ. Ζνα «ταξίδι» ςτισ Θεϊκζσ Μήτρεσ καταγωγήσ των Ψυχϊν μασ, ςε μια ςυνάντηςη με τον Πολυδιαςταςιακό μασ Εαυτό: Θεϊκά Κλάςματα - Ψυχικοί Συγγενείσ - Αναληφθζντεσ Διδάςκαλοι. Στη Γεννητόριςςα Εςτία του Όλου Φωτόσ τα πάντα είναι Ζνα. Τελικά δεν υπάρχει ταξίδι, μιςεμόσ κι επιςτροφή. Κι αυτό θα το αντιληφτοφμε, όταν ανάψουμε το Σπινθήρα του Θεοφ μζςα μασ Είμαι θ Φίλισ Χρυςοφ. Είμαι Ελλθνίδα. Διινυςα ζνα δρόμο αυτοκαλλιζργειασ και αυτοςπουδϊν γφρω από τισ τζχνεσ, τθ Φιλοςοφία, τθν Πνευματικότθτα, με παντοτινό οδθγό ζνα εςωτερικό «Φάρο Πνευματικοφ Φωτόσ», ο οποίοσ κατάφερε κι ζλαμψε μζςα μου αποκαλφπτοντάσ μου τθν πραγματικι μου ταυτότθτα, γνϊςθ κι αποςτολι. Σϊρα, μεταλαμπαδεφω αυτό το Εκδθλωμζνο Φωσ ςε αυτοφσ που είναι ζτοιμοι να ανάψουν το δικό τουσ «Σπινκιρα του Θείου», μζςα τουσ

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα