Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI"

Transcript

1 Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ (Στάςθ Μετρό Κεραμικόσ) ΒΛΩΜΑΤΛΚΑ ΣΕΜΛΝΑΛΑ: ΡΟΓΑΜΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ

2 ΑΛΚΟΥΣΑ 1: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ Angel Yoga για το Άνοιγμα τθσ Καρδιάσ. Ειρινθ Στεφάνου Θ Φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ! Ραςχάλθσ Καηακόπουλοσ & Φρίξοσ Χριςτοδοφλου, Angels House University Θ επίδραςισ των Συχνοτιτων των Ελλθνικϊν Λζξεων εισ τον Εγκζφαλον και τθν Ψυχικιν Υγείαν του Ανκρϊπου. Αργυρόπουλοσ Ελευκζριοσ Θ Φαινομενολογικι Ματιά: Συνδεόμενοι με τισ βακιζσ δυναμικζσ ςτθν Ψυχοκεραπεία και τθ Συμβουλευτικι. Νικόλαοσ Μ. Βαγιακάκοσ Κβαντικι Κεραπεία, Υπερπροςωπικι Ρροςζγγιςθ. Lindy McMullin Επιτυχία ςτθν εργαςία και ευτυχία για τθ ηωι: Αναηθτϊντασ λφςεισ με τθ μζκοδο των Συςτθμικϊν Αναπαραςτάςεων. Μαργαρίτθ Τηζςικα Αφφπνιςθ τθσ Καρδιάσ με Τεχνικζσ Pranic Healing. Chiara Perfetti & Γιϊργοσ Σταμοφλθσ Κβαντικι Δίνθ Κεραπείασ. Αξιομάκαροσ Ράνοσ Ανϊτερθ Αγγελικι Επικοινωνία Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ. Xαριτίνθ Χριςτάκου Ρροςελκφοντασ τθ Δίδυμθ Φλόγα μζςω Αρμονίασ Αρςενικισ και Κθλυκισ Ενζργειασ. Yanantin (Ηθηι Ρατεράκθ) - Devamani (Σπφροσ Κουρισ)

3 ΑΛΚΟΥΣΑ 2: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ Από το Κεραφνιο Θχείο ςτο Γκονγκ. Ο Λερόσ Ιχοσ τθσ Ελευςίνασ Θ ςφγχρονθ Μουςικι των Σφαιρϊν. Εργαςτιρι τθσ Τζχνθσ των Γκονγκ Gong Love, με τον Κωνςταντίνο Ρερρζα και τον Ιάςονα Βολάκθ Θ ερμθνεία των Συμβόλων ςτα Πνειρα Μια ςυνομιλία με το Υποςυνείδθτο. Ηαχαροποφλου Μαρία Ενδυνάμωςθ τθσ αφρασ και εξφψωςθ των τςάκρα ςε ανϊτερο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ. οφλα Ιωάννου (Gayatri) Ανϊτερθ Επικοινωνία με τον Κρφων «Ηϊντασ ςτθν Λςορροπία». Ριππι Ελζνθ Ενεργειακι μετατροπι του κακθμερινοφ περιβάλλοντόσ μασ με τθ κετικι και κεραπευτικι επίδραςθ των οργονιτϊν - Κεωρία και Καταςκευι. Ζλενα Τςϊκου ΑΤMΑ CRYSTAL HEALING: "Ο Ατλάντιοσ Σταυρόσ" (Κρυςταλλικι Σφνδεςθ με τθν Ατλάντια Γνϊςθ). Μαλαματζνια Καϊντατηι «Ταξίδι ςτα Αςτζρια» - Τθλεμεταφορά ςε Αςτροπολιτεία (Διαγαλαξιακι Συνομοςπονδία του Φωτόσ). Φίλισ Χρυςοφ Διοχζτευςθ Ρεμπτοδιαςτατικϊν Κρυςταλλικϊν Κωδικϊν- Ανάπτυξθ Κρυςταλλικοφ DNA. Ηαβοφ Μαρία Θ μζκοδοσ κεραπείασ και αυτογνωςίασ «Κακρζφτθσ του Σϊματοσ» (Μζκοδοσ του Μ. Brofman). Viola Schöpe με τθ ςυμβολι τθσ Better World Κλινικι Φπνωςθ και τα οφζλθ τθσ - ΟΜΑΔΛΚΘ ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΘ ΦΡΝΩΣΘ. Dr. Δθμιτριοσ Κίμογλου με τθ ςυμβολι τθσ Better World ANO SHOMEN Μουςικι παράςταςθ του Μιχάλθ Δζλτα και τθσ Δζςποινασ Σιδθροποφλου.

4 ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΣΕΜΛΝΑΛΩΝ

5 Angel Yoga για το Άνοιγμα τθσ Καρδιάσ Ειρινθ Στεφάνου ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Το ςεμινάριο περιλαμβάνει: -Μάντρασ που δονοφν το κζντρο τθσ καρδιάσ. -Ρραναγιάμα (αναπνοζσ) και κακιςτζσ αςάνεσ (ςτάςεισ ςϊματοσ). -Χαλάρωςθ μζςα από τθν οποία κα ςυναντιςουμε τον Άγγελο τθσ Καρδιάσ. Θ Ειρινθ τεφάνου ςποφδαςε δθμοςιογραφία και ψυχολογία ςτθν Αγγλία και ςτθν Ελλάδα. Εργάςτθκε ςε μεγάλθ πολυεκνικι ςτον χϊρο των Δθμοςίων χζςεων, αλλά με τον καιρό μαγεφτθκε από τον κόςμο τθσ Νζασ Εποχισ. Αποφάςιςε λοιπόν, να αςχολθκεί με τθν Γιόγκα, ςπουδάηοντασ και δουλεφοντασ ταυτόχρονα ςτθν ακαδθμία «Λωτόσ». Αποτελεί μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ενϊςεωσ Δαςκάλων Γιόγκα εδϊ και 8 χρόνια απ όταν και ξεκίνθςε να διδάςκει ςε δικό τθσ χϊρο, το Angel Yoga Studio. Εκεί ςυνεργάςτθκε με ςπουδαίουσ δαςκάλουσ του χϊρου, ζνασ από τουσ οποίουσ ιταν ο Marcel Kraushaar, δίπλα ςτον οποίο διδάχτθκε για τθν αγάπθ και το φωσ, μζςα από τθν τεχνικι τθσ Κρίγια Γιόγκα. Είναι Master Teacher των ςυςτθμάτων Usui Reiki, Karuna και Ρζικι Αφκονίασ.

6 Θ Φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ! Ραςχάλθσ Καηακόπουλοσ & Φρίξοσ Χριςτοδοφλου Angels House University ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Βιωματικι επαφι με τθν αναλθφκείςα Δαςκάλα Μαρία Μαγδαλθνι και τθ Χριςτικι ςυνειδθτότθτα! Στο εργαςτιριο κα εξθγθκεί ο ρόλοσ τθσ Μαρίασ Μαγδαλθνισ ςτθν διεφρυνςθ τθσ καρδιάσ και τθσ ςυνειδθτότθτασ, κακαριςμόσ τθσ αφρασ και ενεργοποίθςθ των τςάκρα, ςυντονιςμόσ με τθ φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ και ηωντανό channeling διά μζςου του Ραςχάλθ Καηακόπουλου για κακοδιγθςθ και ενεργειακι εργαςία με τθν ομάδα! Ο Παςχάλθσ Καηακόπουλοσ είναι ιδρυτισ του Angels House University. Από το 2004 παρουςιάηει πνευματικά ςεμινάρια και μυθτικά ταξίδια. Είναι ςυγγραφζασ, δθμιουργόσ του ςυςτιματοσ Εκπαίδευςθ ειρίου και θ Φλόγα τθσ Μαγδαλθνισ. Ο Παςχάλθσ είναι κανάλι για τουσ Διδαςκάλουσ Γζςουα και Μαρία Μαγδαλθνι. Λςτοςελίδα: Ο Φρίξοσ Χριςτοδοφλου είναι ςυνιδρυτισ του Angels House University. Δάςκαλοσ του Αγγελικοφ Ρζικι, αμπάλλα και Μζρκαμπα. Διοχετεφει τα Μθνφματα του Μινα από τον Αρχάγγελο Ηοφιιλ τα οποία δθμοςιεφει ςτθν ιςτοςελίδα

7 Θ επίδραςισ των Συχνοτιτων των Ελλθνικϊν Λζξεων εισ τον Εγκζφαλον και τθν Ψυχικιν Υγείαν του Ανκρϊπου Αργυρόπουλοσ Ελευκζριοσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Ο Ελευκζριοσ Αργυρόπουλοσ κα μασ παρουςιάςει μία ςειρά λεξαρικμικϊν ιςοψθφιϊν, οι οποίεσ φαίνεται να δθλϊνουν ότι οι δονιςεισ του ιχου τθσ Ελλθνικισ γλϊςςθσ, εκτόσ από τθν ςυμβολι τουσ εισ τθν ανάπτυξιν του ανκρωπίνου εγκεφάλου και εισ τθν διαμόρφωςιν που κακορίηει τον δείκτθν ευφυΐασ, ζχουν ακόμθ και ιαματικά αποτελζςματα ςε διάφορεσ ψυχικζσ πακιςεισ. Είναι γνωςτόν, ότι θ μουςικι ζχει κεραπευτικά αποτελζςματα ακόμθ και ςε διάφορα ψυχικά νοςιματα του ανκρϊπου και ο Ρλάτων, ο οποίοσ εισ το ζργον του Κρατφλοσ είπεν ότι "θ ονοματοδοςία των όντων ουκ εςτί τυχαία", δικαιϊνεται. Θ ονοματοδοςία των όντων κακϊσ και θ δθμιουργία των λζξεων από τουσ ςωςτοφσ ςυνδυαςμοφσ των γραμμάτων, αποςκοπεί εισ τθν δθμιουργίαν αρμονικϊν μουςικϊν δονιςεων, οι οποίεσ ζχουν κεραπευτικά αποτελζςματα δια τον ανκρϊπινον οργανιςμόν, κακϊσ και δια τον εγκζφαλον. Ο Ελευκζριοσ Αργυρόπουλοσ, είναι μακθματικόσ και ςυγγραφζασ. Γεννικθκε ςτθν Καλαμάτα τθν 1 θ Απριλίου του Από μικρόσ από τθν αρχι τθσ ςχολικισ του παιδείασ ζδειξε ενδιαφζρον για τα μακθματικά και τθ φυςικι και κατά τθ διάρκεια των ετϊν από το 1986 μζχρι το 1997, ανακάλυψε 520 διαφορετικζσ αποδείξεισ του πυκαγορείου κεωριματοσ. Αυτζσ οι αποδείξεισ, είναι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ αποδείξεων, που ζχουν ανακαλυφκεί ςε οποιοδιποτε κεϊρθμα των μακθματικϊν. Αυτό το επίτευγμα αναγνωρίςκθκε από το βιβλίο Guinness τθν 1 θ Λουνίου του 1999 ωσ παγκόςμιο ρεκόρ για το πλζον αποδεδειγμζνο κεϊρθμα ςτα μακθματικά. Από το ζτοσ 1983 κάνει ζρευνεσ ςτθ δομι τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ χρθςιμοποιϊντασ το πυκαγόρειον αλφαρικμθτικόν ςφςτθμα και ζχει ςυγγράψει οκτϊ ςχετικά βιβλία, ςτα οποία παρουςιάηει αρκετζσ ςθμαντικζσ ενδείξεισ για τθ μακθματικι δομι, τθν προβλεπτικότθτα και τθ νοθμοςφνθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ. Ζχει λάβει δίπλωμα μακθματικϊν από το πανεπιςτιμιο Northeastern τθσ Βοςτϊνθσ των ΘΠΑ.

8 Θ Φαινομενολογικι Ματιά: Συνδεόμενοι με τισ βακιζσ δυναμικζσ ςτθν Ψυχοκεραπεία και τθ Συμβουλευτικι Νικόλαοσ Μ. Βαγιακάκοσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Στθν απζναντι όχκθ του ποταμοφ τθσ Ηωισ, που ζτςι κι αλλιϊσ ρζοντασ ςυνεχϊσ πιεηόμαςτε να αςχολθκοφμε και να λφςουμε τα προςωπικά μασ αδιζξοδα ι να αναπτυχκοφμε προσ νζεσ δυνατότθτεσ αυτο-πραγμάτωςθσ, υπάρχει θ πραγματικότθτα των Φαινομζνων. Το τι πραγματικά υφίςταται. Με μια δφναμθ αδυςϊπθτθ, οι πλθροφορίεσ τθσ φαινομενολογικισ πλευράσ τθσ Ηωισ ςυνικωσ απαιτοφν από τον κεραπευόμενο ι τον ςυμβουλευόμενο να κοιτάξει τθν παροφςα του κατάςταςθ με διαφορετικι ματιά. Με μια οικολογικι οπτικι. Να αφουγκραςτοφμε το μοιραίο και το πεπρωμζνο, να ςυνομιλιςουμε με τα πεδία των ςχζςεϊν μασ, να εξοικειωκοφμε με τθ ςυςτθμικι διάςταςθ τθσ ηωισ, να κοιτάξουμε τθν ψυχι για να κακοδθγθκοφμε. Στο βιωματικό αυτό εργαςτιριο, κα ςυνδεκοφμε με το πρϊτο "πεδίο φαινομενολογικϊν πλθροφοριϊν", το πρόςωπο του ατόμου απζναντί μασ - και τότε... Νικόλαοσ Μ. Βαγιακάκοσ, φμβουλοσ & Εκπαιδευτισ προςωπικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ από το 1985, με ςθμαντικι εμπειρία άςκθςθσ του NLP/Coaching και τθσ υςτθμικισ Μεκόδου Hellinger προσ άτομα, ηευγάρια, και ςτελζχθ. Ζχει εκπαιδευτεί ειδικά ςτθ Φαινομενολογικι Ψυχοκεραπεία ( , Hellinger, Beaumont, Schneider, Weber et.αl.), ςτθν Προγονικι Κεραπεία και τθν Σεχνικι Βακείασ Μνιμθσ ( , DMP, Dr. Roger Woolger). Από το 1999 ζχει κεμελιϊςει το Kζντρο Αλφάβθτο Ηωισ, παρζχοντασ βιωματικι μάκθςθ και προγράμματα αρωγισ, ςε ςυνεργαςία με ειδικά Λνςτιτοφτα του εξωτερικοφ. Σζλοσ, διευκφνει τισ Εκδόςεισ Αλφάβθτο Ηωισ, με ζμφαςθ ςτισ ςειρζσ «υςτθμικι κζψθ & Πράξθ», «Τπερπροςωπικά Πεδία» και "Κεραπευτικόσ Κόλοσ".

9 Κβαντικι Κεραπεία, Υπερπροςωπικι Ρροςζγγιςθ Lindy McMullin ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Θ Κβαντικι Θεραπεία είναι μία ολιςτικι κεραπεία που απευκφνεται όχι μόνο ςε ςωματικζσ πακιςεισ, αλλά και ςε ςυναιςκθματικά, νοθτικά και πνευματικά προβλιματα. Δουλεφοντασ εξολοκλιρου ςε Κβαντικό Επίπεδο, ο κεραπευτισ και κεραπευόμενοσ - μακθτισ, αναπτφςςουν μία ςχζςθ που ζχει ωσ ςτόχο τθν αναδόμθςθ τθσ ιςορροπίασ ςε ςυναιςκθματικό, νοθτικό, ψυχικό και ςωματικό επίπεδο κακϊσ και τθν πρόκλθςθ μόνιμων αλλαγϊν ςε μοριακό επίπεδο. Επίςθσ ο κεραπευόμενοσ - μακθτισ διδάςκεται, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επαναπρογραμματίςει το νοθτικό του ςϊμα ζτςι ϊςτε να προάγει τθν διαδικαςία ανάρρωςθσ, (μακαίνει να) αντιλαμβάνεται τθν διαδικαςία που λαμβάνει χϊρα ςτο ςϊμα του, (μακαίνει) τον τρόπο να δουλεφει με τα όνειρα και αποκτά ολοκλθρωτικι επίγνωςθ τθσ ικανότθτασ του να κεραπεφεται Θ Lindy McMullin είναι Ευρωπαϊκά πιςτοποιθμζνθ Τπερπροςωπικι Ψυχοκεραπεφτρια όπου επί του παρόντοσ κάνει το PhD τθσ, αναπτφςςοντασ ζνα κεραπευτικό εργαλείο με τθν χριςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Μυκολογίασ και Μουςικισ. Επιπλζον, είναι ιδρφτρια και πρόεδροσ του Ελλθνικοφ υλλόγου Τπερπροςωπικισ Ψυχολογίασ και Ζρευνασ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σμιματοσ Τπερπροςωπικισ Ζρευνασ κακϊσ και δθμόςια ομιλιτρια και ςυγγραφζασ.

10 Επιτυχία ςτθν εργαςία και ευτυχία για τθ ηωι: Αναηθτϊντασ λφςεισ με τθ μζκοδο των Συςτθμικϊν Αναπαραςτάςεων Μαργαρίτθ Τηζςικα ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Τι είναι αυτό που με μπλοκάρει και δεν βρίςκω μια εργαςία ϊςτε να μπορϊ να ηιςω από αυτό που αγαπϊ; Ρϊσ ενϊ ζχω όλα τα προςόντα δεν αναγνωρίηεται θ αξία μου; Γιατί θ εργαςία μου δεν αποδίδει οικονομικά; Υπάρχουν ςυγκροφςεισ και κακζσ ςχζςεισ, ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Γιατί; Υπάρχουν εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ ςτο να πάρω τθ χαρά και τθν απόλαυςθ από τθ ηωι; Με τθ βοικεια των ςυςτθμικϊν αναπαραςτάςεων (Β. Hellinger, 1990) μποροφμε να «αναπαράγουμε» οικογενειακά ςυςτιματα των οποίων τα μζλθ δεν είναι παρόντα. Μζλθ τθσ ομάδασ εκπροςωποφν τα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Θ διάταξθ των «εκπροςϊπων» ςτο χϊρο μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθ ςχζςθ των μελϊν του ςυςτιματοσ. Τα ςυναιςκιματα των εκπροςϊπων αποτελοφν ενδείξεισ για το κλίμα και τισ τυχόν εμπλοκζσ που επικρατοφν. Θ Συςτθμικι Αναπαράςταςθ μζςα από μιαν απλι και ςφντομθ διαδικαςία που αγγίηει τθν ψυχι μασ, εντοπίηει τθ δυναμικι τθσ εμπλοκισ και υποδεικνφει Λφςεισ, μετατρζποντασ τθν τυφλι αγάπθ που αρρωςταίνει ςε ενςυνείδθτθ δφναμθ αγάπθσ που γιατρεφει. Συμμετζχουν όλοι ενεργά, είτε ωσ παρατθρθτζσ, μζςω τθσ ςυλλογικισ κάκαρςθσ, είτε λαμβάνοντασ μζροσ ωσ εκπρόςωποι, βιϊνοντασ τθ μζκεξθ ςαν ςε χορό αρχαιοελλθνικοφ δράματοσ, είτε τζλοσ ωσ πρωταγωνιςτζσ και δραματουργοί, ςτο δικό τουσ ςφςτθμα. Κάκε αναπαράςταςθ λειτουργεί ςαν ζνα μυθτικό κάλεςμα ςε όλουσ τουσ παριςτάμενουσ και επιφζρει πολλζσ φορζσ καταλυτικά αποτελζςματα ςτθν ευρφτερθ ομάδα, βακφτατα κεραπευτικά. H Σηζςικα Μαργαρίτθ είναι φμβουλοσ Ψυχικισ Τγείασ ειδικευμζνθ ςτθ υνκετικι Ψυχοκεραπεία και ςτθν προςωποκεντρικι και βιωματικι μζκοδο Fοcusing. Είναι απόφοιτθ του Counselling & Therapy Corsa Validated Course και του ελλθνικοφ κζντρου Focusing. Εκπαιδεφτθκε ςτο Ελλθνικό Λνςτιτοφτο υςτθμικισ Αναπαράςταςθσ. Εργάηεται ωσ ατομικι κεραπεφτρια, ςυντονίςτρια ομάδων προςωπικισ ανάπτυξθσ και κεραπείασ του Εςωτερικοφ Παιδιοφ και ωσ ειςθγιτρια εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων. Είναι Master Reiki, αςκεί το Ρζϊκι επαγγελματικά από το 2000.Σο 2008 ίδρυςε το Κζντρο Προςωπικισ Ανάπτυξθσ, «ΔΡΑΛ».

11 Αφφπνιςθ τθσ Καρδιάσ με Τεχνικζσ Pranic Healing Chiara Perfetti & Γιϊργοσ Σταμοφλθσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Ελάτε κοντά μασ να μάκετε τεχνικζσ Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui, που κα αφυπνίςουν το κζντρο τθσ καρδιάσ ςασ και κα ςασ οδθγιςουν να μεταμορφϊςετε τθν ηωι ςασ με πυξίδα τθν ενζργεια τθσ αγάπθσ. Το ενεργειακό κζντρο τθσ Καρδιάσ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα εργαλεία που διακζτουμε ϊςτε να μποροφμε να μετουςιϊνουμε τισ αρνθτικζσ ενζργειεσ και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα. Είναι το κζντρο που μασ βοθκάει να νιϊςουμε τθν γνιςια, αλθκινι αγάπθ ςτθν ηωι μασ. Μζςω του PRANIC HEALING μασ ανοίγεται ο δρόμοσ για να ζρκουμε ςε επαφι με το εςωτερικό φωσ τθσ καρδιάσ μασ και να νιϊςουμε τθν υψθλότερθ δόνθςθ αγάπθσ. Το αποτζλεςμα είναι ότι βιϊνουμε τθν κακθμερινότθτα μασ πιο ιρεμα, χωρίσ άγχοσ και χωρίσ αρνθτικά ςυναιςκιματα και ψυχολογικζσ καταπονιςεισ. Βιϊνουμε τθν ενζργεια τθσ αγάπθσ ςε όλο τθσ το μεγαλείο και αλλάηουμε τον κόςμο μασ προσ το καλφτερο! Θ Chiara Perfetti και ο Γιϊργοσ ταμοφλθσ γνϊριςαν το Pranic Healing του Grand Master Choa Kok Sui πριν από 10 χρόνια ςτθν Λταλία. Σο 2006 το ζφεραν για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα και ζτςι ιδρφκθκε ο Rama- Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Pranic Healing & Arhatic Yoga με κφριο ςκοπό τθ διάδοςθ και τθν εκπαίδευςθ ςτισ τεχνικζσ και τισ διδαςκαλίεσ του Master Choa Kok Sui. Σο 2007 ζλαβαν τθν άδεια από το IISI (Παγκόςμιο Οργανιςμό Pranic Healing) να διδάξουν το Pranic Healing ςτθν Ελλάδα, και το 2011 ςτθν Ουκρανία και Ρωςία.

12 Κβαντικι Δίνθ Κεραπείασ Αξιομάκαροσ Ράνοσ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Κβαντικι Δίνθ Θεραπείασ είναι το ενεργειακό μονοπάτι που ακολουκεί κάκε ερϊτθμά μασ, μία πρόκεςι μασ προσ τον υπερχϊρο για να επιςτρζψει με τθν απάντθςθ. Για παράδειγμα: 1. Ρρόκεςι μου είναι θ κεραπεία (ςυγκεκριμζνο κζμα) 2. Στιγμιαία υλοποιείται θ πρόκεςθ με εμφανι αποτελζςματα. Ζχετε επικυμίεσ που δεν ζχουν υλοποιθκεί; Πταν ζχουμε μία ςφοδρι επικυμία, εκπζμπουμε μία ενζργεια θ οποία λζει, ότι αυτό που κζλουμε δεν το ζχουμε. Ζτςι, παραμζνουμε ςτθν ενεργειακι περιοχι όπου πραγματικά δεν κα λάβουμε αυτό που επικυμοφμε διότι αυτό εκπζμπουμε με τθν επικυμία μασ. Θα πρζπει λοιπόν να μεταμορφϊςουμε τθν επικυμία μασ ςε πρόκεςθ! Αντίκετθ με τθν επικυμία είναι θ πρόκεςθ. Στθν Κβαντικι Δίνθ Θεραπείασ διαφοροποιοφμε τθν εςωτερικι πρόκεςθ από τθν εξωτερικι πρόκεςθ. Εςωτερικι πρόκεςθ είναι θ ετοιμότθτά μασ να αναλάβουμε δράςεισ για να υλοποιθκεί αυτό που κζλουμε. Εξωτερικι πρόκεςθ είναι θ απόφαςθ μασ να λάβουμε αυτό που κζλουμε. Με τθ δφναμθ τθσ πρόκεςθσ είναι εφικτό για κάκε άνκρωπο να κατευκφνει τθ διαβίωςι του. Ρϊσ γίνεται αυτό και γιατί λειτουργεί είναι το κζμα αυτοφ του μοναδικοφ βιωματικοφ εργαςτθρίου, ςτο πλαίςιο του οποίου κα πραγματοποιθκοφν ςτιγμιαίεσ κεραπείεσ ςε κάποια πρόςωπα τα οποία κα επιλεγοφν κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου Με τθν εφαρμογι αυτισ τθσ μεκόδου μπορείτε να: Ρετφχετε πιο εφκολα τουσ ςτόχουσ ςασ Καλυτερεφςετε τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ Αναπτφξετε γρθγορότερα και καλφτερα ικανότθτεσ Λφςετε ευκολότερα προβλιματα Καλυτερεφςετε διαπροςωπικζσ ςχζςεισ κάκε μορφισ Διαμορφϊςετε τθν πραγματικότθτά ςασ. Ο Πάνοσ Αξιομάκαροσ, ςποφδαςε πολιτικόσ μθχανικόσ και οικονομολόγοσ. Εςωτερικι κακοδιγθςθ, όμωσ, τον ϊκθςε αρχικά ςτθν κλαςικι ψυχολογία και ςτθ ςυνζχεια ςτθν πνευματικι ψυχολογία, όπου αφιερϊκθκε αποκλειςτικά. Μδρυςε και διευκφνει από το 1989 το Λνςτιτοφτο Ζρευνασ κζψθσ & υμπεριφοράσ, και είναι international faculty member του Prenatal University. Ιταν εκπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα και Κφπρο του University of Wisconsin-SP ELI όπου δίδαξε Διαιςκθτικό Μάνατημεντ. ε ςυντονιςμό με τα ανϊτερα πεδία φπαρξθσ προςζλαβε διαιςκθτικά τισ ςχετικζσ γνϊςεισ και υλοποιεί μεταξφ άλλων τθ μζκοδο: «ΚΒΑΝΣΛΚΘ ΔΛΝΘ ΚΕΡΑΠΕΛΑ». Εκλεγμζνο μζλοσ του International Expert Advisory Committee on the Alzheimer's Report of the European Institute of Women's Health. Φιλοξενεί ςτο γραφείο του ςτθν

13 Ακινα το EGG, του Global Consciousness Project, του Princeton University. Ωσ ςφμβουλοσ διοίκθςθσ ιταν ςυντονιςτισ του αναδόχου του ζργου ςίτιςθσ του ΟΑΚΑ κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων «ΑΚΘΝΑ 2004». Προςφζρει κακθμερινά αποτελεςματικι ψυχολογικι υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ ςε παιδιά, ενιλικεσ και επιχειρθματίεσ. Θ εργαςία του παρουςιάςτθκε από τα ΜΜΕ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

14 Ανϊτερθ Αγγελικι Επικοινωνία Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ Xαριτίνθ Χριςτάκου ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Κατά τθν Αγγελικι Επικοινωνία μεταφζρονται πλθροφορίεσ και διδαςκαλίεσ από μία ομάδα Αρχαγγζλων και Αναλθφκζντων Δαςκάλων που ονομάηεται «Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ». Ο Σμαραγδζνιοσ Κφκλοσ μεταφζρει τα μθνφματά του εδϊ και 12 χρόνια μζςω τθσ Χαριτίνθσ. Κατά τθν Αγγελικι Επικοινωνία, θ Χαριτίνθ αφινει να «ςυνενωκεί» τθλεπακθτικά ο νουσ τθσ με τον νου αυτισ τθσ Ομάδασ και μεταφζρει τα λόγια τουσ, δθλαδι τισ ςκζψεισ τουσ. Τα μθνφματα του Σμαραγδζνιου Κφκλου ανυψϊνουν τθν αντίλθψι μασ και μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα τον εαυτό μασ και το νόθμα τθσ ηωισ μασ. Κάκε επικοινωνία ςυνειςφζρει ςε μασ ειρινθ, κεραπεία και επίγνωςθ H Xαριτίνθ Χριςτάκου είναι δαςκάλα αυτογνωςίασ και πνευματικισ ανάπτυξθσ, διάμεςο, ομιλιτρια και ςυγγραφζασ. Είναι ςυνιδρφτρια των Εκδόςεων Κρφων Merlight και ιδρφτρια τθσ ομϊνυμθσ Ακαδθμίασ, που εςτιάηεται ςτθν πνευματικι εξζλιξθ, τθν ανκρϊπινθ ενδυνάμωςθ, τθν αυτοκεραπεία και τθν αυτοπραγμάτωςθ. Από το 1998 κάνει ςεμινάρια και ομιλίεσ. Διδάςκει ςτθν Ακαδθμία Merlight.

15 Ρροςελκφοντασ τθ Δίδυμθ Φλόγα μζςω Αρμονίασ Αρςενικισ και Κθλυκισ Ενζργειασ Yanantin (Ηθηι Ρατεράκθ) - Devamani (Σπφροσ Κουρισ) ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 1 Βιωματικό ςεμινάριο με ειδικζσ αςκιςεισ ϊςτε το ηευγάρι να αποκτιςει ζνα τζταρτο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ, το οποίο χαρακτθρίηεται από μια κεϊκι τάξθ που οδθγεί ςε αρμονία ανάμεςα ςτο κθλυκό και αρςενικό μζροσ. Μόνο τότε θ πνευματικι αγάπθ υπεριςχφει από κάκε άλλο ςυναίςκθμα. Το τζταρτο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ και αυτό που περιγράφεται ωσ «παράδειςοσ» μπορεί να βρεκεί ςτθν «καρδιά» του ηευγαριοφ, μζςα ςτον εςωτερικό άντρα και ςτθν εςωτερικι γυναίκα και είναι ςτο χζρι τουσ θ υλοποίθςθ αυτοφ του παραδείςου. Θ επίτευξθ τθσ αρμονίασ ςτο 4ο επίπεδο είναι θ πραγματικι ψυχοςωματικι ζνωςθ δφο ανκρϊπων (ακόμθ και ιδίου φφλου) με απόλυτθ αντιςτοιχία μεταξφ τουσ και οδθγεί ςε ανϊτερα επίπεδα υπερφυλίασ (υπζρβαςθ του διαχωριςμοφ των δφο φφλων) Στθ ςυνζχεια, μποροφμε να ποφμε "δίδυμεσ" αυτζσ τισ ψυχζσ επειδι δονοφνται από κοινοφ και θ αγάπθ τουσ επεκτείνεται πζρα από τα ςυμβατικά όρια. Σταδιακά, δφο πνευματικά όντα που δουλεφουν πραγματικά ςαν ηευγάρι, εξελίςςονται ςε επίπεδο ςυνειδθτότθτασ, κεραπεφουν τισ πλθγζσ τουσ και ανοίγουν ςτο πεδίο τθσ ςυντροφικισ ενότθτασ. Θ ενζργεια και θ κεραπεία που απελευκερϊνεται είναι τεράςτια! Θ Ηθηι Yanantin Πατεράκθ και ο πφροσ Devamani Κουρισ, μεταφζρουν τθν κατάςταςθ τθσ ακεραιότθτασ ςε όςουσ το ηθτιςουν μζςα από βιωματικά ςεμινάρια και διαλογιςμό. Παράλλθλα προςφζρουν ςυνεδρίεσ ατομικά και ςε ηευγάρια για τθν εξιςορρόπθςθ-αρμονία, τθσ Αρςενικισ και Κθλυκισ ενζργειασ. Μζςα από τθν ςφνδεςθ με τισ ενζργειεσ τθσ Γθσ και του Νεροφ, εμπνζονται, κεραπεφουν, οραματίηονται τθν εξζλιξθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνειδθτότθτασ ςτο τζταρτο επίπεδο.

16 Από το Κεραφνιο Θχείο ςτο Γκονγκ. Ο Λερόσ Ιχοσ τθσ Ελευςίνασ Θ ςφγχρονθ Μουςικι των Σφαιρϊν Εργαςτιρι τθσ Τζχνθσ των Γκονγκ Gong Love, με τον Κωνςταντίνο Ρερρζα και τον Λάςονα Βολάκθ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Βιωματικι παρουςίαςθ των δυνάμεων και των ιδιοτιτων του αρχαίου ιεροφ μουςικοφ οργάνου γκονγκ, του «κεραφνιου θχείου» των Ελευςίνιων Μυςτθρίων, που επανζρχεται ςτο παρόν ςυνδζοντασ τθν παράδοςθ με τθ ςφγχρονθ μουςικι και ακουςτικι τεχνολογία κι ανοίγει νζουσ ορίηοντεσ ςτθν θχοκεραπεία και τθ μουςικοκεραπεία. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να μάκουν για το γκονγκ και τισ τελευταίεσ ανακαλφψεισ και κυρίωσ να βιϊςουν άμεςα το μαγικό ταξίδι με ςυμφωνικά και πλανθτικά γκονγκ ςτθ ςφγχρονθ Μουςικι των Σφαιρϊν, ςτισ άλλεσ διαςτάςεισ τθσ ςυνείδθςθσ, πζρα από τουσ περιοριςμοφσ του τετραςδιάςτατου χωροχρόνου, με τθ βοικεια του μθ γραμμικοφ χαοτικά αρμονικοφ μοντζλου τθσ μουςικισ ςυνεχοφσ φάςματοσ των γκονγκ. Ο Κωνςταντίνοσ Περρζασ με μεγάλθ εμπειρία ςαν θχοκεραπευτισ, ενεργειακόσ κεραπευτισ, πιςτοποιθμζνοσ δάςκαλοσ Kundalini Yoga και QiGong και πολεμικϊν τεχνϊν ζχει μακθτεφςει κοντά ςε τρεισ δαςκάλουσ του γκονγκ και ςυνδυάηει τθν γιογκικι, κεραπευτικι, διαλογιςτικι αλλά και επιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτο γκονγκ με τθν βιωματικι. υνεχίηει διαρκϊσ τθν εκπαίδευςι του και ηει με τθν πρόκεςθ να βοθκά και άλλουσ να βιϊςουν τθν ςυνεχι εξζλιξθ και βελτίωςθ του εαυτοφ ςτθ ηωι τουσ. Ο Λάςονασ Βολάκθσ, είναι φυςικόσ - απόφοιτοσ του Α.Π.Κ. και δάςκαλοσ γκονγκ με πιςτοποίθςθ Gong Yoga Master Teacher από τον Grand Gong Master Don Conreaux, με ςθμαντικι γνϊςθ κι εμπειρία ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Διοργανϊνει και ςυμμετζχει τα τελευταία τζςςερα χρόνια ςε δθμόςιεσ ανοικτζσ εκδθλϊςεισ, παρουςιάςεισ, παραςτάςεισ και ςυνεδρίεσ γκονγκ για το ευρφ κοινό και κλειςτζσ παρουςιάςεισ ςυνεδρίεσ γκονγκ, ςτθν Ακινα και τθν Κριτθ με μεγάλθ επιτυχία. Παράλλθλα εκπαιδεφει ςτα πρϊτα τουσ βιματα νζουσ παίκτεσ και παίκτριεσ του γκονγκ. υνεχίηει τθν επιςτθμονικι ζρευνα και το ςυγγραφικό ζργο πάνω ςτισ φυςικζσ και κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ και τθ φιλοςοφία του γκονγκ. Σο GongLove αναδείχκθκε τον Αφγουςτο του 2013 ωσ Πιςτοποιθμζνο Κζντρο των Γκονγκ κορυφαίασ ποιότθτασ Paiste για τθν Ελλάδα, αποκτϊντασ μια διεκνι αναγνϊριςθ τθσ πολυετοφσ εργαςίασ του εργαςτθρίου για τθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ των γκονγκ. Λειτουργεί ωσ αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με χαρακτιρα μθ

17 κυβερνθτικισ οργάνωςθσ και τα ζςοδα από τα μζλθ και τουσ φίλουσ του γκονγκ διατίκενται αποκλειςτικά για τθν αυτοχρθματοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν, επιςτθμονικϊν, ερευνθτικϊν και καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων του εργαςτθρίου και τθν υποςτιριξθ ομοειδϊν οργανϊςεων που προάγουν και προβάλλουν τον ελλθνικό πολιτιςμό και ςυμβάλλουν ςτισ προςπάκειεσ για τθν επικράτθςθ τθσ ειρινθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο και τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.

18 Θ ερμθνεία των Συμβόλων ςτα Πνειρα Μια ςυνομιλία με το Υποςυνείδθτο Ηαχαροποφλου Μαρία ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Πνειρα: απλζσ ιςτορίεσ που μασ ςυνοδεφουν ςυχνά ςτον φπνο μασ ι μια ςυνομιλία μ ζναν απρόςβατο κόςμο; Μζςα από το ςεμινάριο κα μασ δοκεί θ δυνατότθτα να ανακαλφψουμε τον πλοφςιο κόςμο του υποςυνειδιτου μασ μζςα από τθν αποκαλυπτικι γλϊςςα των ςυμβόλων των ονείρων μασ. Θα μάκουμε: πϊσ να ξεκλειδϊνουμε κρυμμζνουσ όρουσ επικοινωνίασ με τα όνειρά μασ, απαραίτθτουσ για τθν προςωπικι μασ εξζλιξθ, τι κρφβεται πίςω απ τισ ςυνθκιςμζνεσ εικόνεσ των ονείρων μασ, ποια είναι τα μεγάλα μθνφματα των μικρϊν λεπτομερειϊν μεσ ςτα όνειρά μασ και, τζλοσ, τον τρόπο που τα όνειρα μποροφν να γίνουν τα εργαλεία επίλυςθσ των προβλθμάτων μασ. Θ Μαρία Ηαχαροποφλου είναι ςφμβουλοσ Ψυχικισ Τγείασ, υνκετικισ Προςζγγιςθσ. Παραδίδει ςεμινάρια και διεξάγει ατομικζσ ςυνεδρίεσ με αντικείμενο τθν υμβουλευτικι και τθν Προςωπικι Εξζλιξθ από το 2001, ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό.

19 Ενδυνάμωςθ τθσ αφρασ και εξφψωςθ των τςάκρα ςε ανϊτερο επίπεδο ςυνειδθτότθτασ οφλα Λωάννου (Gayatri) ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Θ αφρα είναι το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο που περιβάλλει και προςτατεφει κάκε ηωντανό οργανιςμό. Μία κακαρι και ιςορροπθμζνθ αφρα μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν ενεργειακι μασ διεφρυνςθ, μζςω τθσ αδιάκοπθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ροισ τθσ ενζργειασ ςε όλο το ενεργειακό μασ ςφςτθμα. Τα τςάκρασ είναι οι ρυκμιςτζσ τθσ ροισ ενζργειασ. Κάκε τςάκρα δονείται ςε ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα με το δικό του χρϊμα και ιχο. Πςο περιςςότερο ιςορροποφμε και εναρμονίηουμε το ςφςτθμα των τςάκρασ, τόςο περιςςότερθ Θεϊκι ουςία φωτόσ απορροφοφμε και ενδυναμϊνεται θ αφρα μασ με αποτζλεςμα τθν πραγματοποίθςθ των εςωτερικϊν ςτόχων και τθ βιωματικι ςυνείδθςθ μιασ ανϊτερθσ πραγματικότθτασ. Το ςεμινάριο αποςκοπεί ςτθν ενεργοποίθςθ των εςωτερικϊν πθγϊν δφναμθσ, ςτθν προςζγγιςθ υψθλότερων επιπζδων ςυνείδθςθσ και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ αφρασ, μζςω διαλογιςμϊν και του ςυντονιςμοφ των δονιςεων των τςάκρασ με ανϊτερεσ ςυχνότθτεσ. Θ Ροφλα Λωάννου (Gayatri) είναι Reiki master teacher και ιδρυτικό μζλοσ του Πανελλθνίου υλλόγου Ρζικι Δίνει ατομικζσ ςυνεδρίεσ Ρζικι, SRT, Ολικισ υνειδθτότθτασ και διοργανϊνει ςεμινάρια: USUI Ρζικι, karuna reiki, Αγγελικό reiki, Προςζγγιςθ υψθλότερων επιπζδων ςυνείδθςθσ μζςω ςυντονιςμοφ των δονιςεων των chakras με ανϊτερεσ ςυχνότθτεσ, Τλοποίθςθ ςτόχων, φνδεςθ με τουσ αναλθφκζντεσ διδαςκάλουσ, Κακαριςμόσ του υποςυνειδιτου, των προθγοφμενων ηωϊν, προγονικι κεραπεία.

20 Ανϊτερθ Επικοινωνία με τον Κρφων «Ηϊντασ ςτθν Λςορροπία» Ριππι Ελζνθ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Ο Κρφων τθσ Μαγνθτικι Υπθρεςίασ είναι μια πνευματικι οντότθτα που ζρχεται από τθν Ρθγι, να βοθκιςει τθν ανκρωπότθτα να αλλάξει μαηί με τθ Γθ επίπεδο ενζργειασ και ςυνειδθτότθτασ. Ζχει αναλάβει τθν αναπροςαρμογι τθσ ενεργειακισ δόνθςθσ και του μαγνθτικοφ πλζγματοσ τθσ Γθσ, ϊςτε μαηί με τθν Ρνευματικι μασ Οικογζνεια, να μπορζςουν να μασ ςυντονίςουν με τισ Νζεσ Ενζργειεσ που γειϊνονται τα τελευταία 20 χρόνια ςτον πλανιτθ μασ. Μζςα από τισ επικοινωνίεσ μαηί του ωσ διάμεςο, μεταφζρω ςτον κόςμο τισ διδαςκαλίεσ του που αφοροφν τί χρειάηεται να κάνει ζνασ Εργάτθσ του Φωτόσ για να αναπτυχκεί εςωτερικά και να βελτιϊςει τθ ηωι του ςε όλα τα επίπεδα. Σε αυτι τθν επικοινωνία μζςω διακανάλωςθσ, κα μασ ενκυμίςει τί οφείλουμε να πράξουμε ωσ ψυχζσ και ωσ προςωπικότθτεσ για να βριςκόμαςτε ςε μια εςωτερικι ιςορροπία ςτθ ςθμερινι εποχι, που όλα αλλάηουν με ταχφτθτεσ φωτόσ. Θ Ελζνθ Πιππι γεννικθκε το 1977 ςτθν Ακινα και αςχολείται με τισ εναλλακτικζσ κεραπείεσ από το ποφδαςε διάφορα είδθ κεραπευτικϊν μαςάη, όπωσ τθ Σαχλανδζηικθ Μάλαξθ, τθ Λεμφικι, το Λνδικό μαςάη κεφαλισ και από το 2008 είναι δαςκάλα του παραδοςιακοφ Λαπωνικοφ Komyo Reiki και του κεραπευτικοφ ςυςτιματοσ Shamballa. Επίςθσ είναι leader Γιόγκα Γζλιου και κεραπεφτρια ςτο EFT. Από το 2007 είναι διάμεςο (channeler) του Κρφων τθσ Μαγνθτικισ Τπθρεςίασ και των Αναλθφκζντων δαςκάλων τθσ Νζασ Ενζργειασ και διοργανϊνει ςεμινάρια και ομιλίεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα.

21 Ενεργειακι μετατροπι του κακθμερινοφ περιβάλλοντόσ μασ με τθ κετικι και κεραπευτικι επίδραςθ των οργονιτϊν - Κεωρία και Καταςκευι Ζλενα Τςϊκου ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Οι Οργονίτεσ/Αικερικοί Μετατροπείσ ζχουν τθν ιδιότθτα να απορροφοφν από τον χϊρο που τουσ τοποκετοφμε τθν αρνθτικι ενζργεια (DOR), να τθν μετατρζπουν ςε κετικι ενζργεια (POR) και να τθν εκπζμπουν πάλι πίςω ςτο περιβάλλον. Στο πρϊτο μζροσ αυτοφ του βιωματικοφ ςεμιναρίου κα παρουςιαςτοφν οι ιδιότθτεσ των οργονιτϊν και των υλικϊν τουσ, τουσ οποίουσ μποροφμε να τουσ χρθςιμοποιιςουμε: α) ςτθν κακθμερινι μασ ηωι (ςπίτι, εργαςία, αυτοκίνθτο, γεωργία, κατά των chemtrails κλπ.) β) ςτθν υπθρεςία τθσ ολιςτικισ κεραπείασ (ρζικι, μαςάη κλπ). Στο δεφτερο μζροσ κα γίνει ηωντανι επίδειξθ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ τουσ βιμα-βιμα! Θ Ζλενα Σςϊκου είναι ολιςτικι κεραπεφτρια και δθμιουργόσ οργονιτϊν & ενεργειακϊν κοςμθμάτων. Ζχει μυθκεί ςτον βακμό Δαςκάλου Usui Reiki, ςτο Karma Reiki, ςτον 2ο βακμό Αγγελικοφ Ρζικι και ςτισ ενζργειεσ του Ροιηων και Ενοποίθςθσ Ψυχισ. Ζχει εκπαιδευτεί ςτο Shiatsu, ςτο ανατολικό κεραπευτικό-χαλαρωτικό μαςάη, και ςτισ μεκόδουσ κεραπείασ Spiritual Response Therapy (SRT) και Theta Healing. Ζχει παρακολουκιςει τα εξισ βιωματικά και μθ ςεμινάρια: Μζκοδοσ ίλβα, Αυτογνωςίασ, υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ, Προςωπικισ Ποιότθτασ Ηωισ, Σεχνικζσ Βελτίωςθσ Λεκτικισ & μθ Λεκτικισ Επικοινωνίασ, Mandala, Φυςικϊν Καλλυντικϊν. Από το τζλοσ του 2012 εργάηεται αποκλειςτικά ωσ ολιςτικι κεραπεφτρια, παραςκευάηει φυςικά καλλυντικά, δθμιουργεί εξειδικευμζνουσ κατά περίπτωςθ οργονίτεσ και παραδίδει ςεμινάρια καταςκευισ οργονιτϊν.

22 ΑΤMΑ CRYSTAL HEALING: "Ο Ατλάντιοσ Σταυρόσ" (Κρυςταλλικι Σφνδεςθ με τθν Ατλάντια Γνϊςθ) Μαλαματζνια Καϊντατηι ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 Το Θεραπευτιριο Ιλαρίων παρουςιάηει πρϊτθ Φορά ανοικτά Το Αρχζτυπο του Ατλάντιου Σταυροφ. Ζνα πολφ Δυνατό Εργαλείο που ςτθ πορεία των Καταςτροφϊν χάκθκε, όπωσ είχαν χακεί και οι τρόποι Χριςθσ του. Ο Διδάςκαλοσ Ιλαρίων όπωσ και θ Θεά Ακθνά ζχουν ςτενι ςφνδεςθ με τον Ατλάντιο Σταυρό. Σε αυτι τθν επαφι κα κάνουμε χριςθ του Ατλάντιου με τθ μορφι Αςτρικισ Ρροβολισ ςτθ λαμπρι Εποχι των Ατλάντιων κεραπευτϊν και τθ ςχζςθ τουσ με τουσ Κρυςτάλλουσ. Σκοπόσ να γειϊςουμε τθ φλόγα τθσ αλικειασ. Για τθ καλφτερθ προετοιμαςία ςασ να ζχετε λάβει ζνα ελαφρφ χορτοφαγικό γεφμα αρκετζσ ϊρεσ πριν το Σεμινάριο. Οι Καπνιςτζσ να μθν ζχουν καπνίςει όλθ τθν θμζρα ι αρκετζσ ϊρεσ πριν. Μαλαματζνια Καϊντατηι Ενεργειακι Κεραπεφτρια ςε Διάφορα υςτιματα και Παραδόςεισ τα τελευταία 10 χρόνια. Λδιοκτιτρια του Κζντρου Κεραπείασ και Ζρευνασ Λλαρίων ςτθ Κθφιςιά. Διδάςκει Αυκεντικό παραδοςιακό Ρζικι (7θ ςειρά Μάςτερ),Atma Crystal Healing, οι 7 Ακτίνεσ και οι Διδάςκαλοι, Θ Σζχνθ τθσ Διόραςθσ κ.α. Διαβάςτε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ

23 «Ταξίδι ςτα Αςτζρια» - Τθλεμεταφορά ςε Αςτροπολιτεία (Διαγαλαξιακι Συνομοςπονδία του Φωτόσ) Φίλισ Χρυςοφ ΩΑ: ΑΛΚΟΥΣΑ 2 AΡΟΣΤΟΛΘ: ΤΘΛΕΜΕΤΑΦΟΑ ΣΕ ΡΕΜΡΤΟΔΙΑΣΤΑΤΘ ΑΣΤΟΡΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΘ ΣΥΝΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΚΟΡΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ: ΑΝΑΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΒΑΝΤΙΚΘ ΘΕΑΡΕΙΑ ΑΦΥΡΝIΣΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΦΛΞΘ: ΝΑΟΣ 5 ΘΣ ΔΙΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ 6 Θ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΘΛΝΟΥ ΡΛΘΩΜΑΤΟΣ: ΦΙΛΙΣ ΧΥΣΟΥ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: Λ - ΕΣ ΡΕΣΒΕΥΤΘΣ ΡΛΘΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΟΡΛΟΛΟΥ «ΚΑΥΑΤΛΣ» *ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΘΛΕΜΕΤΑΦΟΑ+: ΗΛΝΟΣ *γαλαξίασ Ανδρομζδασ+ Στο Σφμπαν τα πάντα βρίςκονται ςτο ίδιο ςημείο την ίδια ςτιγμή μζςα ςτην καρδιά του Θεοφ. Ζνα «ταξίδι» ςτισ Θεϊκζσ Μήτρεσ καταγωγήσ των Ψυχϊν μασ, ςε μια ςυνάντηςη με τον Πολυδιαςταςιακό μασ Εαυτό: Θεϊκά Κλάςματα - Ψυχικοί Συγγενείσ - Αναληφθζντεσ Διδάςκαλοι. Στη Γεννητόριςςα Εςτία του Όλου Φωτόσ τα πάντα είναι Ζνα. Τελικά δεν υπάρχει ταξίδι, μιςεμόσ κι επιςτροφή. Κι αυτό θα το αντιληφτοφμε, όταν ανάψουμε το Σπινθήρα του Θεοφ μζςα μασ Είμαι θ Φίλισ Χρυςοφ. Είμαι Ελλθνίδα. Διινυςα ζνα δρόμο αυτοκαλλιζργειασ και αυτοςπουδϊν γφρω από τισ τζχνεσ, τθ Φιλοςοφία, τθν Πνευματικότθτα, με παντοτινό οδθγό ζνα εςωτερικό «Φάρο Πνευματικοφ Φωτόσ», ο οποίοσ κατάφερε κι ζλαμψε μζςα μου αποκαλφπτοντάσ μου τθν πραγματικι μου ταυτότθτα, γνϊςθ κι αποςτολι. Σϊρα, μεταλαμπαδεφω αυτό το Εκδθλωμζνο Φωσ ςε αυτοφσ που είναι ζτοιμοι να ανάψουν το δικό τουσ «Σπινκιρα του Θείου», μζςα τουσ

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα