Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς ςσοϊςχομείοϊ&ϊσθξϊοιλοηέξεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς ςσοϊςχομείοϊ&ϊσθξϊοιλοηέξεια"

Transcript

1 WEBINAR Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς ςσοϊςχομείοϊ&ϊσθξϊοιλοηέξεια Προςλελμθνέξθϊονιμήσρια: ΔιδάλσοραφϊΚμιξιλήφϊΨψχομοηίαφϊ Ψψχοπατομοηίαφϊϊσοψϊπαιδιούϊ& ΔιδάςλοψςαϊΠαξ.ϊΕεςςαμίαφ Webinars Series Σάββασο 26 Σεπξερβμίλυ :00 14:15

2 ΟϊσονέαφϊΔιαϊΒίοψϊΓλπαίδεψςθφϊλαιϊσοϊΚΔΒΛϊσθφϊ Employ,ϊυφϊπινξλπλιθρέμλ Κέξσροϊ Διαϊ Βίοψϊ Λάτθςθφϊ λαιϊ αδειλδλξθρέμλς πάροχοφ Διαϊ Βίοψϊ Λάτθςθφϊ απόϊ σοξϊ Γτξιλόϊ Ορηαξιςνόϊ Πιςσοποίθςθφϊ Προςόξσυξϊ &ϊ Γπαηηεμνασιλούϊ Προςαξασομιςνούϊ (Γ.Ο.Π.Π.Γ.Π.)ϊ σοψϊ Υποψρηείοψϊ Παιδείαφϊ (Α.Π.7459/2014),ϊ ψμοποιείϊ σοϊ διαδιλσψαλόϊ ςενιξάριοϊ "Διαχείμινθ Πμλβλθραξικής Συρπεμιζλμάς νξλ Σχλλείλ & ξθμ Οικληέμεια" προλεινέξοψϊ ξαϊ εξθνερώςειϊ λαιϊξαϊ λασαρσίςειϊσοψφϊ ςψννεσέχοξσεφϊςσοϊ τενασιλόϊπεδίοϊσθφϊγλπαίδεψςθφϊ&ϊσθφϊψψχομοηίαφ. H Employ υφϊ πινξλπλιθρέμλς πάμλχλς Δια Βίλυ Κάοθνθς απόϊ σοξϊ Γτξιλόϊ Ορηαξιςνόϊ Πιςσοποίθςθφϊ Προςόξσυξϊ & Γπαηηεμνασιλούϊ Προςαξασομιςνούϊ (Γ.Ο.Π.Π.Γ.Π.)ϊ σοψϊ Υποψρηείοψϊ Παιδείαφϊ λαιϊ έχοξσαφϊ δελαεσήϊ ενπειρίαϊ ςσοϊ χώροϊ σθφϊ Διαϊ Βίοψϊ Γλπαίδεψςθφ,ϊ έχειϊ ψμοποιήςειϊ περιςςόσερεφϊ απόϊ 500 επινορζώςειφϊ ςεϊ ομόλμθρθϊ σθξϊ Γμμάδα,ϊ έχειϊ ςψξερηαςσείϊ νεϊ περιςςόσεροψφϊ απόϊ 100 λασακιυνέξοψφϊ αλαδθναϊλούφϊ λαιϊ επιζαξείφϊ επαηηεμνασίεφϊ λαιϊ σοϊ δίλσψοϊ συξϊ ςψξερηαωόνεξυξϊ ζορέυξ,ϊ ελπαιδεψσθρίυξϊ λαιϊ επιχειρήςευξϊ ψπερβαίξειϊ σοψφϊ 400. Παράμμθμα,ϊ αποσεμείϊσθξϊπρώσθϊιδιυσιλήϊεσαιρεία-ζορέαϊδιαϊβίοψϊγλπαίδεψςθφϊποψϊςψξερηάωεσαιϊ επίςθναϊςεϊεπινορζυσιλάϊπροηράννασαϊνεϊσοϊπαξεπιςσήνιοϊπειραιώφ.ϊ ΣπΚΘΝΑΡΘΑ ΚπΣΩ ΔΘΑΔΘΙΤΥΟΥ - WEBINARS Κια μέα πμωξλπλμιακή υπθμενία απΰ ξθμ EMPLOY Ηϊεκϊαποςσάςευφϊελπαίδεψςθϊείξαιϊνιαϊξέαϊνορζήϊπαροχήφϊελπαιδεψσιλώξϊψπθρεςιώξϊ ποψϊδθνιοψρηήτθλεϊλαιϊαξαπσύχτθλε σαϊσεμεψσαίαϊχρόξιαϊχάρθϊςσθξϊάξτθςθϊσυξϊξέυξϊ σεχξομοηιώξ.ϊ Ηϊπαροχήϊελπαιδεψσιλώξϊψπθρεςιώξϊνέςαϊαπόϊσοϊδιαδίλσψοϊςψξάδειϊνεϊ σιφϊ αξάηλεφϊ σθφϊ εποχήφ:ϊ ελνθδεξίωειϊ σιφϊ αποςσάςειφϊ λαιϊ εκοιλοξονείϊ χρόξο,ϊ χυρίφϊ ξαϊ ψπομείπεσαιϊςσθξϊποιόσθσαϊσθφϊελπαίδεψςθφϊποψϊμανβάξειϊοϊςψννεσέχυξ.ϊγλσόφϊαψσώξ,ϊ πρόλεισαιϊ ηιαϊ νιαϊ νορζήϊ ψπθρεςιώξϊ ζιμιλήϊ προφϊ σοϊ περιβάμμοξ,ϊ μόηυϊ σθφϊ νείυςθφϊ συξϊνεσαλιξήςευξϊλαιϊσθφϊλασαξάμυςθφϊχαρσιού. Λεσάϊ απόϊ νιαϊ επισψχθνέξθϊ πομψεσήϊ πορείαϊ ςσοϊ χώροϊ σθφϊ διαϊ βίοψϊ ελπαίδεψςθφ,ϊ θϊ εσαιρίαϊ EMPLOY έπεισαϊ απόϊ πμήτοφϊ αισθνάσυξϊ ςαφϊ προςζέρειϊ σθξϊ εψλαιρίαϊ ξαϊ παραλομοψτήςεσεϊ webinars νεϊ πμούςιαϊ τενασομοηίαϊ λαιϊ ψγθμήϊ ποιόσθσα,ϊ νεϊ πεπειρανέξοψφϊειςθηθσέφ.ϊ Τλ παμΰμ νεριμάμιλ ξλ λπλίλ επιουρείξε μα παμακλλλυοήνεξε είμαι webinar. Εα υλλπλιθοεί δθλαδή διαδικξυακά και ΰχι ρε ζυνική νας παμλυνία. Δείξε αμαλυξικές πλθμλζλμίες νξλ ξέλλς ξθς νχεξικής αμακλίμωνθς.

3 πιναηωηή Ηϊςψνπεριζοράϊπαιδιώξϊλαιϊεζήβυξϊνπορείϊξαϊπαροψςιάςειϊέξαϊπομύϊνεηάμοϊζάςναϊ διαλψνάξςευξ,ϊπροβμθνάσυξϊλαιϊςψηλελρινέξυξϊπεριςσασιλώξ,ϊσαϊοποίαϊεξδέχεσαιϊξαϊ προλαμέςοψξϊπροβμήνασαϊςσοϊπεριβάμμοξ,ϊοιλοηεξειαλόϊλαι/ήϊςχομιλό.ϊ Τοϊ παρόξϊ ςενιξάριοϊ ςψωθσάϊ σθξϊ έξξοιαϊ σθφϊ ζψςιομοηιλόσθσαφ,ϊ ηιαϊ ξαϊ ηίξειϊ λαμύσεραϊλασαξοθσόϊπόσεϊνπορούνεϊξαϊδιαπιςσώςοψνεϊόσιϊνιαϊςψνπεριζοράϊαπολμίξειϊ απόϊ σθξϊ αξανεξόνεξθ,ϊ πόσεϊ λατιςσάϊ πρόβμθναϊ λαιϊ πόσεϊ αζοράϊ ςοβαρόσερεφϊ γψχοπατομοηιλέφϊ λασαςσάςειφ.ϊ Αλομοψτώξσαφϊ νιαϊ νατθσολεξσριλήϊ οπσιλήϊ ηυξία,ϊ εκθηούξσαιϊ σαϊ βατύσεραϊ αίσιαϊ συξϊ προβμθνασιλώξϊ ςψνπεριζορώξ,ϊ ηιαϊ ξαϊ διαπιςσυτούξϊ μύςειφϊ λαιϊ σρόποιϊ αξσινεσώπιςθφϊ ποψϊ νπορούξϊ ξαϊ εζαρνοςσούξϊ σόςοϊ ςσθξϊ οιλοηέξειαϊ όςοϊ ςσοϊ ςχομιλόϊ περιβάμμοξ.ϊ Γπίςθφϊ ςψνπεριμανβάξοξσαιϊ διάζοραϊ παραδείηνασαϊεςυσεριλεψνέξυξϊλαιϊεκυσεριλεψνέξυξϊπροβμθνασιλώξϊςψνπεριζορώξ,ϊ ςεϊ νιαϊ απόπειραϊ ξαϊ λαμψζτούξϊ όςοϊ σοξϊ δψξασόξϊ περιςςόσεραϊ περιςσασιλάϊ λαιϊ είδθϊ απόλμιςθφ.ϊ Τοϊ ςενιξάριοϊ απεψτύξεσαιϊ ςεϊ ελπαιδεψσιλούφ,ϊ ηοξείφ,ϊ ειδιλούφϊ ψηείαφϊ λαιϊ ςεϊ όποιοξϊ εξδιαζέρεσαιϊηιαϊσθξϊαξτρώπιξθϊςψνπεριζοράϊηεξιλόσερα.ϊ

4 Πεμιεχΰρεμλ webinar 10: :00 12:30 πίνλδλς νξθ διαδικξυακή πλαξζΰμρα και αμαρλμή έμαμκθς νεριμαμίλυ Α πνοτητα Οριςνόφϊπροβμθνασιλήφϊςψνπεριζοράφ - όρια,ϊδιαηξυςσιλάϊλρισήρια Οϊλίξδψξοφϊσθφϊεσιλεσοποίθςθφϊλαιϊσοψϊςσιηνασιςνού Γκυσεριλεψνέξεφϊπροβμθνασιλέφϊςψνπεριζορέφ:ϊσοϊζάςναϊσθφϊεπιτεσιλόσθσαφ Γςυσεριλεψνέξεφϊπροβμθνασιλέφϊςψνπεριζορέφ:ϊλασάτμιγθ,ϊειλόξαϊςώνασοφ,ϊ διασαραχήϊπαξιλούϊλσμ. 12:30 12:40 12:40 14:00 Διάλειρρα Β πνοτητα Ηϊδιερεύξθςθϊσυξϊαισιώξ υφϊσρόποφϊαξσινεσώπιςθφ Τρόποιϊαξσινεσώπιςθφϊσυξϊπροβμθνάσυξϊςψνπεριζοράφ ΛεμέσθϊπερίπσυςθφϊΙ:ϊεπιτεσιλόσθσα,ϊγένασα,ϊλμοπή ΛεμέσθϊπερίπσυςθφϊΙΙ:ϊςσοιχείαϊλασατμιπσιλήφϊςψνπεριζοράφϊςεϊέζθβο Σψνπεράςνασα- ςψωήσθςθ 14:00-14:15 14:15 πμωξήνεις-απαμξήνεις-συζήξθνθ Ζήκθ Σεριμαμίλυ Ηρεμλρθμία και ώμα υλλπλίθνθς Ηνερονθξία διεκαηυηήφ: Σάββαξλ 26 Σεπξερβμίλυ 2015 Ώρα ειςόδοψϊςσθξϊπμασζόρνα: 10:45-11:00 Ώρεφϊδιεκαηυηήφ: 11:

5 πινθηήξμια Δμ πρραμλυθλίδλυ Ιαλλιΰπθ Διδάσκουσα ΑΣΠΑΙΤΕ MEd, MSc, Cert.Couns., PhD, CPsychol Σύξσονο βιοηραζιλό ςθνείυνα Η Δρ Καμμιόπθ Γνναξοψθμίδοψ είξαι πσψχιούχοφ Ψψχομοηίαφ από σο Παξεπιςσήνιο Ιυαξξίξυξ, νε νεσαπσψχιαλά επιπέδοψ master ςσθξ Γλπαιδεψσιλή Ψψχομοηία (MEd Psychology of Education), ςσθ Σψνβοψμεψσιλή ςσθξ Γλπαίδεψςθ (MEd Counselling in Education) από σο παξεπιςσήνιο σοψ Bristol λαι ςσθξ Γλπαιδεψσιλή Έρεψξα από σο Παξεπιςσήνιο σοψ Exeter (MSc in Educational Research). Σσοϊ Παξεπιςσήνιοϊ σοψϊ Exeterϊ αλομούτθςεϊ νεϊ λρασιλήϊ ψποσροζίαϊ διδαλσοριλέφϊ ςποψδέφϊ ποψϊοδήηθςαξϊςσθξϊαπόλσθςθϊδιδαλσοριλούϊ(phd),ϊνεϊτέναϊσθϊχαριςνασιλόσθσα,ϊσαϊείδθϊ ξοθνοςύξθφϊ λαιϊ σαϊ ςψξαιςτθνασιλάϊ λαιϊ λοιξυξιλάϊ χαραλσθριςσιλάϊ συξϊ σαμαξσούχυξϊ παιδιώξ.ϊπαράμμθμαϊερηαωόσαξϊυφϊβοθτόφϊέρεψξαφϊλαιϊδιδάςλοψςαϊςεϊπροηράννασαϊ σοψϊ Παξεπιςσθνίοψ.ϊ Παραλομούτθςεϊ επινορζυσιλάϊ ςενιξάρια ςψνβοψμεψσιλήφϊ λαιϊ γψχομοηίαφϊ (ςψνβοψμεψσιλήϊ παιδιώξ,ϊ εκαρσήςειφ,ϊ τεραπείαϊ νέςυϊ σέχξθφ,ϊ διαχείριςθϊ άηχοψφ,ϊ οναδιλήϊ τεραπεία,ϊ λσμ.)ϊ λαιϊ απέλσθςεϊ δύοϊ Certificatesϊ Σψνβοψμεψσιλήφ,ϊ λαιϊ Σψνβοψμεψσιλήφϊηιαϊδιασαραχέφϊπρόςμθγθφϊσροζήφϊ(IronϊMillϊInstitute).ϊ ΣσθξϊΓμμάδαϊέχειϊερηαςσείϊυφϊεπινορζώσριαϊελπαιδεψσιλώξϊςσοϊΠαιδαηυηιλόϊ Ιξςσισούσοϊ (πρόηρανναϊ Διαχείριςθφϊ Σχομιλήφϊ Τάκθφ),ϊ υφϊ λατθηήσριαϊ λοιξυξιλήφϊ ελπαίδεψςθφϊ ςεϊ Σχομείοϊ Δεύσερθφϊ Γψλαιρίαφ,ϊ υφϊ διδάςλοψςαϊ γψχομοηίαφϊ ςσαϊ ΚΓΛΓϊ New York College, Akmi Metropolitan College,ϊ Northϊ Collegeϊ λαιϊ Cityϊ College,ϊ υφϊ επιςσθνοξιλόφϊ ςψξερηάσθφϊ ςσθξϊ ΑΣΠΑΙΤΓϊ Εεςςαμοξίλθφϊ (προηράννασαϊ ΓΠΠΑΙΚϊ λαιϊ ΠΓΣΥΠ)ϊ λαιϊ υφϊ διδάςλοψςαϊ (Π.Δ.407/80)ϊ νατθνάσυξϊ Ψψχομοηίαφϊ λαιϊ Παιδαηυηιλήφϊ ςσοϊ Παξεπιςσήνιοϊ Λαλεδοξίαφ,ϊ ςσοϊ Παξεπιςσήνιοϊ Ιυαξξίξυξ,ϊ ςσοϊ Δθνολρίσειοϊ ΠαξεπιςσήνιοϊΕράλθφϊλαιϊςσοϊΑριςσοσέμειοϊΠαξεπιςσήνιοϊΕεςςαμοξίλθφ.ϊ Γλσόφϊαπόϊδθνοςιεύςειφϊςεϊεπιςσθνοξιλάϊπεριοδιλάϊσοψϊχώροψ,ϊέχειϊηράγειϊσοϊ βιβμίοϊ ΪΨψχομοηίαϊ σθφϊ Διασροζήφ:ϊ πώφϊ οιϊ διασροζιλέφϊ ςψξήτειεφϊ αξσαξαλμούξϊ σοϊ ςψξαιςτθνασιλόϊ ναφϊ λόςνοϋϊ (ελδ.ϊ ΛΓΤΑΙΦΛΙΟ,ϊ 2011),ϊ σαϊ βιβμίαϊ αψσοβοήτειαφϊ ΪΓψρίωυϊ ςεμίδαϊ ςσοάάηχοφϋ,ϊ ΪΓψρίωυϊ ςεμίδαϊ ςσθάϊ διασροζήϋϊ (ελδ.ϊ ΛΓΤΑΙΦΛΙΟ,ϊ 2013),ϊ ΪΓψρίωυϊ ςεμίδαάςσθϊ χανθμήϊ αψσοελσίνθςθϋϊ (ελδ.ϊ ΛΓΤΑΙΦΛΙΟ,ϊ 2014)ϊ λαιϊ σοϊ παιδιλόϊ βιβμίοϊ ΪΤοϊ κυσιλόϊ ποψϊ ήτεμεϊ ξαϊ γθμώςειϋϊ (ελδ.ϊ ΛΓΤΑΙΦΛΙΟ,ϊ 2013).ϊ Γπίςθφϊ έχειϊ ςψξσάκειϊ σοξϊ πρώσοϊ οδθηόϊ ομιςσιλήφϊ ακιομόηθςθφϊ χαριςνασιλόσθσαφϊ νειλσήφϊ νετοδομοηίαφ,ϊ πρόηρανναϊ διασροζιλήφϊ ςψνβοψμεψσιλήφ-αηυηήφϊ λατώφϊ λαιϊ πρόηρανναϊ ςψξαιςτθνασιλήφϊ αηυηήφϊ ηιαϊ ηοξείφϊ λαιϊ ελπαιδεψσιλούφ.ϊ Γίξαιϊ θϊ επιςσθνοξιλήϊ ψπεύτψξθϊ σοψϊ Tεςσϊ (Aψσο)ακιομόηθςθφϊ Eλπαιδεψσιλούϊ ΤΑΓϊ.ϊ Παράμμθμαϊ δραςσθριοποιείσαιϊ ςψξεδριαλά,ϊ νεϊ νεηάμοϊ εύροφϊ ειςθηήςευξϊ ςεϊ παξεμμήξια,ϊβρεσαξιλά,ϊεψρυπαϊλάϊλαιϊδιετξήϊςψξέδρια. Γρηάωεσαιϊιδιυσιλάϊυφϊγψχομόηοφ,ϊυφϊςψξσοξίςσριαϊςεϊβιυνασιλάϊςενιξάριαϊλαιϊ υφϊειςθηήσριαϊονιμιώξϊςεϊςψξερηαςίαϊνεϊσθξϊεσαιρείαϊemploy.ϊγπίςθφϊςψξερηάωεσαιϊ νεϊ διάζοροψφϊ ζορείφϊ ελπαίδεψςθφϊ λαιϊ επινόρζυςθφϊ παραδίδοξσαφϊ διαμέκειφ,ϊ ςενιξάριαϊλαιϊςχομέφϊηοξέυξϊνεϊπμούςιαϊτενασομοηία.

6 Παμλχές & δθλώνεις νυρρεξλχής Σεϊόμοψφϊσοψφϊνυρρεξέχλμξες παρέχεσαι: Βεβαίυςθϊπαραλομούτθςθφ ςεϊθμελσροξιλήϊνορζή Σχεσιλόϊεπιςσθνοξιλόϊψμιλόϊςεϊθμελσροξιλή νορζή Γιαϊ ξαϊ πραηνασοποιήςεσεϊ σθξ εηηραζή ςαφ ταϊ πρέπειϊ ξαϊ δθμώςεσεϊ ςψννεσοχήϊ απολμειςσιλά νέςυϊ διαδιλσύοψϊ ςσοϊ link (http://e-employ.gr/application-form) αξαηράζοξσαφϊσωστα ΰλα ξα νξλιχεία νας. Ηϊ ςψννεσοχήϊ ςαφϊ ςσθξϊ επινόρζυςθϊ τευρείσαιϊ δεδλρέμθ νόξο εζόςοξϊ λάξεσεϊ σθξϊ λασάτεςθϊ σοψϊ ποςούϊ ςψννεσοχήφϊ νέχριϊ σθξϊ σεμιλήϊ θνερονθξίαϊ προεηηραζήφϊ ςσοξϊ σραπεωιλόϊμοηαριαςνόϊσθφϊεσαιρείαφϊποψϊαξαζέρεσαιϊπαραλάσυ: Τελική Ηρεμλρθμία Πμλεηημαζής: 24 / 09 /2015 Πλνΰ Συρρεξλχής:ϊ ΤΡΑΠπΖΑ EUROBANK αριτνόφϊμοηαριαςνούϊλασάτεςθφϊϊ διλαιούχοφϊταουσανησ Χ - ΙΟΤΘΟΣ Ι Οπ (μζςω e-banking: IΒΑΝ GR οποιαδιποτε τραπεηικά ζξοδα μζςω e-banking επιβαρφνουν εξολοκλιρου το ςυμμετζχοντα μζςω e-banking κα πρζπει το ποςό να ζχει πιςτωκεί το αργότερο 3 θμζρεσ πριν τθν θμζρα διεξαγωγισ) Ωφϊ αισιομοηίαϊ λασάτεςθφϊ ηράζεσεϊ σοξϊ λυδιλό π1 λαι σοϊ λμλραξεπώμυρλ νας. Δίχυφϊλασάτεςθϊσοψϊποςούϊςψννεσοχήφ δεξϊδεςνεύεσαιϊθϊτέςθ. Σθναξσιλήϊςθνείυςθ: Γιαϊσθξϊλαμύσερθϊεκψπθρέσθςήϊςαφ,ϊπαραλαμούνεϊνθξϊπροχυρήςεσεϊςεϊπμθρυνήϊεάξϊπροθηοψνέξυφϊδεξϊ έχεσεϊ δθμώςειϊ θλεκξμλμική νυρρεξλχή, λατώφϊ οϊ αριτνόφϊ συξϊ τέςευξϊ είξαιϊ πεμιλμινρέμλς και ξθμείξαι αυνξθμά νειμά πμλξεμαιΰξθξας.ϊαλψρώςειφϊτέςευξϊλαιϊεπιςσροζήϊσοψϊποςούϊηίξοξσαιϊδελσέφϊ νέχριϊ λαιϊ 10ϊ θνέρεφϊ πριξϊ σθξϊ θνερονθξίαϊ διεκαηυηήφ,ϊ λαιϊ εζόςοξϊ ειδοποιθτείϊ εηλαίρυφϊ σθμεζυξιλά σοϊ αρνόδιοϊσνήναϊσθφϊεσαιρείαφ.ϊσεϊδιαζορεσιλήϊπερίπσυςθϊ σοϊποςό παραλρασείσαιϊλαιϊεπισρέποξσαιϊρΰμλ αξσιλασαςσάςειφϊςψννεσοχώξϊνεϊάμμοϊάσονοϊήϊθμελσροξιλή αποςσομήϊσοψϊεπινορζυσιλούϊψμιλού.ϊ

7 Γμαρραξεία webinar Γιαϊοποιαδήποσεϊπεραισέρυϊδιεψλρίξιςθ,ϊπαραλαμούνεϊεπιλοιξυξήςσεϊνεϊσθϊ ηραννασείαϊσοψϊςενιξαρίοψ. Τ F M. Url. Ώρεφϊεπιλοιξυξίαφ:ϊ10:00ϊέυφϊ18:00ϊλατθνεριξάϊαπόϊΔεψσέραϊυφϊΠαραςλεψή Βρείσεϊναφϊλαιϊεδώ λαιϊεξθνερυτείσεϊάνεςαϊηιαϊοσιδήποσεϊςαφϊεξδιαζέρει

8 ΟΔΗΓΘπΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΘΑ ΤΗΝ ΠΖΑΤΛΟΡΚΑ Αζούϊ εηηραζείσεϊ ςσοϊ ςενιξάριο,ϊ ταϊ μάβεσεϊ ςσοϊ θμελσροξιλόϊ ςαφϊ σαχψδρονείοϊ έξαϊ επιβεβαίυςθφ.ϊ Αζούϊ ομολμθρυτούξϊ οιϊ εηηραζέφϊ λαιϊ έχεσεϊ προβείϊ ςσθξϊ λασάτεςθϊ σοψϊ ποςούϊ ταϊ μάβεσεϊ έξαϊ ποψϊ ταϊ ςαφϊ προςλαμείϊ ξαϊ εηηραζείσεϊ ςσθϊ διαδιλσψαλήϊ πμασζόρνα.ϊ Αζούϊ λάξεσεϊ σθξϊ εηηραζήϊ ςαφϊ μανβάξεσεϊέξαϊ απόϊσθξϊπμασζόρναϊποψϊςαφϊλαμείϊξαϊςψξδετείσεϊ"join". Σψξιςσάσαιϊξαϊςψξδετείσεϊελείξθϊσθξϊώραϊηιαϊξαϊδείσεϊαξϊνεσαζέρεςσεϊαψσόνασαϊ ςσοϊ χώροϊ αξανοξήφϊ σοψϊ ςενιξαρίοψϊ ήϊ αξσινεσυπίωεσεϊ λάποιοϊ πρόβμθνα.ϊ Τθξϊ θνέραϊ σοψϊ webinar ςψξιςσάσαιϊ ξαϊ ΪνπείσεΫϊ ςσθϊ ςχεσιλήϊ ςεμίδαϊ περίποψϊ 15ϊ μεπσάϊ πριξϊ σθξϊ ώραϊ σθφϊ έξαρκθφ,ϊ ηιαϊ ξαϊ νπορέςεσεϊ ξαϊ εκοιλειυτείσεϊ νεϊ σιφϊ δψξασόσθσεφϊσοψϊπροηράννασοφ.ϊ Ωςσόςο,ϊηιαϊμόηοψφϊνετοδιλόσθσαφ,ϊταϊςαφϊαποςσείμοψνεϊελϊσυξϊπροσέρυξϊλαιϊ οδθηίεφ,ϊ ςψνβοψμέφ λαιϊ ειλόξεφϊ ηιαϊ σοϊ ειλοξιλόϊ περιβάμμοξϊ (web classroom), ώςσεϊξαϊνπορείσεϊξαϊεκοιλειυτείσεϊλαιϊπριξϊσθξϊθνερονθξίαϊδιεκαηυηήφ. FAQ s Πώς μπορώ να παρακολουθήσω; Αρκεί να έχετε πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με γρήγορη και σταθερή ταχύτητα την ώρα που διεξάγεται το σεμινάριο, από όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεστε! Τι λογισμικό χρειάζεται; Δεν χρειάζεται να «κατεβάσετε» κάποιο πρόγραμμα. Η πρόσβασή σας γίνεται στον browser (internet explorer, firefox, chrome κτλ.) που ήδη χρησιμοποιείτε ακολουθώντας ένα link που θα σας δοθεί με την εγγραφή σας και ξεκινάτε να παρακολουθείτε με πολύ απλά βήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκολία πρόσβασης, ακόμα και αν διαμένετε σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές. Γλιτώνοντας τις μετακινήσεις εξοικονομείτε χρήματα και πολύτιμο χρόνο. Τα πλεονεκτήματα αφορούν και το περιβάλλον μας, καθώς η απουσία μετακινήσεων αλλά και εκτυπωμένου υλικού καθιστά τα webinars φιλικά προς το περιβάλλον. Θα λάβω κάποια βεβαίωση; Η βεβαίωση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά με τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή στο webinar. Θα είναι αντίστοιχη της διάρκειας του σεμιναρίου και θα αναγράφει τη θεματική που παρακολουθήσατε.

9 Πόσο εύκολο είναι; Εφόσον έχετε διαβάσει τις οδηγίες που θα σας έχουν αποσταλεί και εφόσον θα έχετε εισέλθει (Join) αρκετά λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η παρακολούθησή του είναι εξαιρετικά εύκολη και η πλατφόρμα που επιλέξαμε είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για τους συμμετέχοντες, ενώ παρέχει εικονικό χώρο αναμονής, αίθουσα διδασκαλίας και χώρο συζήτησης. Θα παρέχεται υλικό; Το υλικό θα σας αποσταλεί μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Εάν δεν μπορώ να παρακολουθήσω το webinar την ώρα της διεξαγωγής, μπορώ να το παρακολουθήσω αργότερα; Όχι. Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων το video του webinar δεν διανέμεται. Παίρνω βεβαίωση παρακολούθησης εάν έχω καταθέσει το ποσό και δεν μπορέσω να παρακολουθήσω το σεμινάριο; Όχι, αποστέλλεται μόνο το επιμορφωτικό υλικό που παραχωρεί ο εισηγητής. Βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μόνο σε αυτούς που παρακολουθούν το σεμινάριο καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι το ίδιο με το να παρακολουθήσω δια ζώσης; Η εισήγηση θα ακούγεται με τον ίδιο τρόπο, θα μπορείτε να βλέπετε τον εισηγητή, αλλά απουσιάζει η οπτική επαφή μεταξύ συνεκπαιδευόμενων. Ωστόσο, μαθησιακός στόχος των webinars είναι η ανάπτυξη περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων, σε σύγκριση με άλλου τύπου δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης (σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις). Χορηγοί Επικοινωνίας:

Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών

Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών WEBINAR: Τεχνικές Αποτελεσματικής Μελέτης και Διαχείρισης Άγχους των μαθητών Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη WEBINAR: Συναισθηματική Νοημοσύνη Webinars Series 2014 Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 19:00 20:15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία από την EMPLOY Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους:

Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: WEBINAR: Τεχνικές Συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους: επικοινωνία και εναλλακτικές τεχνικές Webinars Series 2014-2015 Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 11:00 14:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - WEBINARS Μια

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίμηνο Πρόγραμμα Δια Βιου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, Ιωάννινα Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικός Παιδαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 Εκπαίδευση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (για συμβούλους - στελέχη ΣΔΕ, ΣΥΥ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στα ΣΔΕ

Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στα ΣΔΕ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στα ΣΔΕ Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Θεοφίλου Παρασκευή Διδάκτωρ Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Προϊσταμένη Δ. Υ. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προσκεκλημένος Ομιλητής Δρ Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Εισηγήτρια: Δήμητρα Β. Κατσαρού Φιλόλογος, Msc, Med, MAst, PhDst Ερευνήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Εισαγωγή στην on-line βάση 1. Ο φοιτητής εισέρχεται στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα