ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος"

Transcript

1 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΘΗΝΑ -2015

2 Πεξηερόκελα ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγσγή.. 2.Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε. ΜΔΡΟ Β. 1.θνπφο. 2. Τιηθφ & Μεζνδνινγία Ιζηνξηθφ αζζελνχο. Δπηινγή ζεξαπείαο. 3. Απνηειέζκαηα 5. πκπεξάζκαηα.. Βηβιηνγξαθία 2

3 ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγωγή Ο Ωηνβεινληζκφο θαη γεληθφηεξα ε Ωηνζεξαπεία απνηεινχλ κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο ζεξαπεπηηθά θάζε πεξηζηαηηθφ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. Δηδηθφηεξα ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ, είηε νμχ, είηε ρξφληνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ιίγα κφλν ζεκεία ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ ηνπ αζζελνχο κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα (Κξηηίδνπ, 2012). Δπεηδή ηα ζπκπηψκαηα ηεο ηλνκπαιγίαο είλαη πνηθίια θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ αζζελψλ, πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη γηα θάζε αζζελή. Σα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Ιλνκπαιγίαο είλαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ ζπλδπάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ, ςπρνζεξαπεία, Φπζηθνπαζεηηθή Γηαηξνθνινγία, ηαθηηθή άζθεζε, επαξθή χπλν θαη αγάπε πάλσ απφ φια. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα θάζε αζζελή απνηειέζκαηα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αζζελή ζε πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζεξαπείαο. Σν ζχλδξνκν ηλνκπαιγίαο επεξεάδεη ην 1% κε 5% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρξφλην, δηάρπην, βαζαληζηηθφ, επίκνλν θαη θαζεκεξηλφ πφλν πνπ αθνξά πνιινχο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο (κπο, νζηά, ηέλνληεο, ζπιάγρλα θνθ), δελ ππνρσξεί κε ηα ζπλεζηζκέλα αλαιγεηηθά θαη αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα, ελψ πφλνο θαη κπτθή δπζπξαγία ηαιαηπσξνχλ ηνλ αζζελή ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο (αθφκε θαη φηαλ παξακέλεη αδξαλήο). πλνδεχεηαη επίζεο απφ πξσηλή δπζθακςία, κε αλαδσνγνλεηηθφ χπλν, θνηιηαθά άιγε θαη ίζσο πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη ζηελά κε κειαγρνιηθή δηάζεζε ή θαηάζιηςε. Σν ζχλδξνκν ηλνκπαιγίαο πξνζβάιιεη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ άλδξεο (7 πξνο 1), έρεη εμάξζεηο θαη πθέζεηο θαη ζεσξείηαη έλα άγλσζηεο αηηηνινγίαο ζχλδξνκν ρξφληνπ κπνζθειεηηθνχ πφλνπ (ηδηνπαζέο). Γεθαεηίεο θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εξεπλψλ ζηήξηδαλ ηελ χπαξμε ελφο θεληξηθνχ κεραληζκνχ ππεπζχλνπ γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο ηλνκπαιγίαο. Πηζηεχακε φηη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ηδίσο ν εγθέθαινο) επαηζζεηνπνηείηαη θαη αληηδξά κε πφλν αθφκε θαη ζε εξεζίζκαηα πνπ δελ είλαη επψδπλα (αιινδπλία, ππεξαιγεζία). Θεσξνχζακε φηη κηα λεχξν-άλνζν-ελδνθξηληθή δηαηαξαρή θξπβφηαλ πίζσ απφ ην ζχλδξνκν (ζχλδξνκν θεληξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο) θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ε 3

4 θαξκαθεπηηθή αγσγή εζηηαδφηαλ ζηε ρξήζε θαξκάθσλ πνπ δξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (αληηθαηαζιηπηηθά, αγρνιπηηθά, αληηεπηιεπηηθά θαη θεληξηθψο δξψληα αλαιγεηηθά). Παξά ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη αζζελείο κε ηλνκπαιγία βίσλαλ θαζεκεξηλά επεηζφδηα πφλνπ, δπζθακςίαο, αυπλίαο θαη γεληθεπκέλεο δπζιεηηνπξγίαο (Üçeyler N, 2013). Φαίλεηαη φηη ε άπνςε απηή αλαζεσξείηαη. ην 50% ησλ ηλνκπαιγηθψλ αζζελψλ, ηα ζπκπηψκαηα απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (θφπσζε, θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο χπλνπ, θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε, δηάρπηα άιγε) ζα ζεσξνχληαη επηθαηλφκελα (δεπηεξεχνληα ζπκπηψκαηα) κηαο πεξηθεξηθήο βιάβεο ησλ λεχξσλ. Ίζσο ζην κέιινλ ζα πεξηγξάθνληαη δχν ηχπνη ηλνκπαιγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θπξίαξρν λεπξνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ παξαγσγήο ηνπ πφλνπ θαη ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ: ηλνκπαιγία πεξηθεξηθνχ ηχπνπ (κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα) θαη ηλνκπαιγία θεληξηθνχ ηχπνπ (κε θπξίαξρν ζηνηρείν ην δηαηαξαγκέλν θαηηφλ ζχζηεκα ελδνγελνχο αλαιγεζίαο). Σν λέν ζελάξην δίλεη ειπίδα ζε εθαηνκκχξηα αζζελείο, αθνχ έξεπλεο εζηηάδνπλ ηψξα ζε λένπ είδνπο πξνζεγγίζεηο θαη ζεξαπείεο. Σν ηζηνξηθφ έρεη σο εμήο: Δξεπλεηέο λεπξνιφγνη θαη θπζηνιφγνη απφ ην Γεληθφ λνζνθνκείν ηεο Μαζαρνπζέηεο ζηε Βνζηψλε (αλ. θαζεγήηξηα θιηληθήο λεπξνινγίαο Anne Louise Oaklander θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο) δεκνζίεπζαλ δχν εξγαζίεο πνπ έδεηρλαλ φηη ην 41% ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία πάζρνπλ απφ έλα είδνο λεπξνπάζεηαο, ε νπνία επεξεάδεη ηνπο κηθξνχο λεπξηθνχο θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζην δέξκα ή γχξσ απφ ηα αγγεία (small fiber polyneuropathy). Απηφ επηβεβαηψζεθε κε βηνςίεο δέξκαηνο πνπ έγηλαλ ζε 25 αζζελείο κε ηλνκπαιγία θαη ζπγθξίζεθαλ κε νκάδα ειέγρνπ 29 πγηψλ αηφκσλ. Η πάζεζε ησλ κηθξψλ απηψλ λεχξσλ επαηζζεηνπνηεί ην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιν ηνπ. Η πεξηθέξεηα ζηέιλεη ιαλζαζκέλα θαη ζπλερή ζήκαηα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία ν αζζελήο αληηιακβάλεηαη σο πφλν ή/θαη γεληθφηεξε δπζθνξία. Ίζσο ε ζπγθεθξηκέλε λεπξηθή πεξηθεξηθή δπζιεηηνπξγία λα νθείιεηαη ζε αλνζηαθή δπζιεηηνπξγία ή κηα κε εηδηθή απηνάλνζε δηαηαξαρή. Δπηπξφζζεηα ην 50% ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία (ελψ νχηε έλαο ζηελ νκάδα ειέγρνπ) είραλ ελδείμεηο απψιεηαο λεπξηθνχ ηζηνχ. Σα εηδηθά ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ θπζηνινγηθά, γεγνλφο πνπ δειψλεη ηνλ πεξηθεξηθφ (θαη φρη ηνλ θεληξηθφ) ραξαθηήξα ηνπ ζπλδξφκνπ. 4

5 Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά κηαο δεχηεξεο, αλεμάξηεηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (Uceyler N. Et al, 2013), ε νπνία εμέηαζε 25 αζζελείο κε ηλνκπαιγία θαη εληφπηζε ζηνηρεία πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο (δνκηθέο αλσκαιίεο ησλ κηθξψλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη κείσζε ησλ ακχεισλ ηλψλ ζε δέξκα θαη ππνδφξην). Απηά ηα επξήκαηα δηθαηνινγνχλ ηελ ππεξβνιηθή επαηζζεζία (ππεξπάζεηα) ησλ λεπξηθψλ ηλψλ πνπ λεπξψλνπλ ην δέξκα (αιγνδεθηηθέο ζσκαηηθέο ίλεο) θαη παξάγνπλ πφλν θαη αίζζεκα ηάζεο /πηαζίκαηνο / δπζθακςίαο ζηνπο αζζελείο κε ηλνκπαιγία. Ίζσο ζην κέιινλ ε ηλνκπαιγία λα ζεσξείηαη (ηνπιάρηζην γηα έλα πνζνζηφ ησλ αζζελψλ) κηα κηθξν-λεπξνπάζεηα (πάζεζε ησλ κηθξψλ λεπξηθψλ θιάδσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην δέξκα θαη γχξσ απφ ηα αγγεία). Απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα ππεξδξαζηήξην αλνζηαθφ ζχζηεκα. Μηα απηνάλνζε κηθξν-λεπξνπάζεηα δειαδή (πνπ ζα αθνξά ζην 1/3 ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία), αιιά θπξίσο γηα κηα αλνζηαθή δπζιεηηνπξγία πνπ πξνθαιεί βιάβε ζηηο κηθξέο λεπξηθέο ίλεο ηεο πεξηθέξεηαο. Σα αίηηα ηεο αλνζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη πνιιά: ρξφλην ζηξεο, ρξφληεο θιεγκνλέο, επηζεηηθέο ινηκψμεηο, έθζεζε ζε ηνμηθφ ή κεηαβνιηθφ ζηξεο, γελεηηθή πξνδηάζεζε θ.ν.θ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ, κεξηθά εηδηθά δηαγλσζηηθά ηέζη ( γηα ηε δηάγλσζε ηεο πνιπλεπξνπάζεηαο) θαη ίζσο βηνςία δέξκαηνο λα ζέηνπλ ζην κέιινλ ηε δηάγλσζε (πνπ ζα είλαη βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθά επξήκαηα) θαη παξάιιεια λα επηδεηθλχνπλ ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Η εθπφλεζε θαη άιισλ παξφκνησλ κειεηψλ ζα επηβεβαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ. Αλ νη ζεσξία απηή γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ηλνκπαιγίαο απνδεηρηεί αιεζηλή, αιιάδνπλ ηειείσο ηα δεδνκέλα πνπ είρακε κέρξη ζήκεξα. Θα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ηα θάξκαθα κε ηα νπνία κέρξη ζήκεξα ππνζηεξίδακε ηνπο αζζελείο καο ήηαλ «κε εηδηθά» θαη αλεπαξθή, επεξέαδαλ έλαλ κφλν παξάγνληα ηνπ ζπλδξφκνπ (δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη λέα θάξκαθα θαη ζεξαπείεο (ίζσο θαη δηαγλσζηηθά tests) ζα καο δψζνπλ ζην άκεζν κέιινλ, ειπίδα. Σα θαηλνχξγηα ζηνηρεία δελ επεξεάδνπλ κφλν ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή ηελ γεληθφηεξε θπζηθνζεξαπεπηηθή θαη ςπρν-ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε. Δπεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζθεπηφκαζηε φηαλ αλαιακβάλνπκε λα ζεξαπεχζνπκε θαη λα θαζνδεγήζνπκε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηλνκπαιγία. Πνιινί απφ απηνχο ζα επηιέμνπλ βεινληζκφ (ειεθηξνβεινληζκφ, σηνβεινληζκφ, laser βεινληζκφ θνθ) ή 5

6 άιιεο ελαιιαθηηθέο / ζπκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο γηα λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο. Μπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ην πξσηφθνιιν βεινληζκνχ πνπ εθαξκφδνπκε ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία, ρξεζηκνπνηψληαο λέα ζεκεία βεινληζκνχ θαη ηερληθέο πνπ λα ελζσκαηψλνπλ ηα λέα ζηνηρεία. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε επηπιένλ επηβεβαίσζε, εθφζνλ ε πξνζζήθε 5-6 λέσλ ζεκείσλ βεινληζκνχ δελ επηθέξεη παξελέξγεηεο, νχηε πξνθαιεί επηπιένλ επηβάξπλζε ζηνπο αζζελείο καο. εκεία βεινληζκνχ κε δξάζε ζην ππνζαιακν-ππνθπζηαθφ άμνλα, ηνλ ζπξενεηδή αδέλα θαη ηα επηλεθξίδηα (ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ζεξαπεία. Παξάιιεια, ζεκεία βεινληζκνχ κε ζηφρν ζηε ξχζκηζε (εμηζνξξφπεζε) ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ δίπια ζηα αλαιγεηηθά, αληηθιεγκνλψδε θαη ππλαγσγά ζεκεία βεινληζκνχ πνπ ήηαλ ζε θνηλή ρξήζε κέρξη ζήκεξα. Ίζσο έηζη βειηηψζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα καο. Ίζσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζήζνπκε πεξηζζφηεξνπο αζζελείο λα απνθηήζνπλ μαλά κηα θπζηνινγηθφηεξε δσή κε ιηγφηεξνπο πφλνπο (Anne Louise Oaklander, Zeva Daniela Herzog, Heather M. Downs, Max M. Klein,2013). 2. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε Θεξαπεία, ιεγφκελε επίζεο θαη Ωηνβεινληζκφο, είλαη κηα κέζνδνο πνπ αλήθεη ζηηο πκπιεξσκαηηθέο Ιαηξηθέο κεζφδνπο (MC), πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πηεξχγην ηνπ απηηνχ (κηθξνζχζηεκα ηνπ απηηνχ) κε δηαγλσζηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ. Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα κηα ζηνηρεηψδε ρξήζε ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ κε ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ, πνπ ζπλαληψληαη ζηελ παξαδνζηαθή Ιαηξηθή ησλ κεγάισλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ παξαδνζηαθή Ιαηξηθή ησλ Μεζνγεηαθψλ ιαψλ, ε ηζηνξία ηνπ είλαη φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά ζχγρξνλε. Γελλήζεθε ζηελ Γαιιία ην 1957 κε ηηο πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ γηαηξνχ ηεο Λπψλ Paul Nogier, αλαγλσξηζκέλνο νκφθσλα σο ν παηέξαο απηήο ηεο κεζφδνπ, θαη αλαπηχρζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο πκβαηηθήο Ιαηξηθήο ζχκθσλα κε έλα ζεσξεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κνληέιν λεπξνθπζηνινγηθνχ ηχπνπ. Η βαζηθή αξρή απηνχ είλαη, φηη ζην επίπεδν ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ (κηθξνζχζηεκα) είλαη παξνχζα κηα αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Ωηηθφο Υάξηεο). ηελ Γαιιηθή ζρνιή ελψζεθε πνιχ γξήγνξα ε Κηλέδηθε ζρνιή, πνπ κε έλα κεγάιν αξηζκφ θιηληθψλ θαη πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ, επέηξεςε κηα ζεκαληηθή δηεχξπλζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ 6

7 ελδείμεσλ, επλνψληαο ζπγρξφλσο ηελ ελζσκάησζε κε ηνλ θιαζηθφ Βεινληζκφ (ζσκαηηθφ). Παξφηη ζεσξείηαη σο ηκήκα ηνπ βαζηθνχ βεινληζηηθνχ ζψκαηνο, έρεη ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απνθηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αμηνπξέπεηα κηαο επηζηήκεο απηφλνκεο, εηζαρζείζα ζηνλ Βεινληζκφ ησλ ΜΙθξνζπζηεκάησλ (ε Π.Ο.Τ. νξίδεη ηνλ "Ωηνβεινληζκφ" σο "κηα κνξθή Βεινληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ - Βεινληζκφο ησλ Μηθξνζπζηεκάησλ"). Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Ωηνβεινληζκφ εθ κέξνπο ησλ θιηληθψλ γηαηξψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ, απμάλεηαη ζπλερψο θαη έρνπλ γίλεη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ έρνπλ επηηξέςεη λα κειεηεζνχλ νη λεπξνθπζηνινγηθέο ηνπ βάζεηο θαη λα επηθπξσζνχλ νη θιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ. Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο είλαη νη κειέηεο πάλσ ζε κηα ηδηαίηεξε κνξθή κε θαξκαθνινγηθήο ζεξαπείαο : ε Γηέγεξζε ηνπ Πλεπκνλνγαζηξηθνχ Νεχξνπ (VNS) θαη ηδηαίηεξα πάλσ ζηελ παξαιιαγή, πνπ πξνβιέπεη ηελ δηαδεξκηθή ειεθηξηθή δηέγεξζε ηνπ σηηαίνπ θιάδνπ ηνπ Πλεπκνλνγαζηξηθνχ (t-vns). Απηή αληηπξνζσπεχεη κηα κνξθή ζεξαπείαο πνιχ θνληά ζηνλ Ωηνβεινληζκφ, κε ηνλ νπνίν πξνθαλψο κνηξάδεηαη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνπο κεραληζκνχο δξάζεο θαη πνιιέο θιηληθέο εθαξκνγέο. Πφλνο, άγρνο θαη ζπλαθείο παζνινγίεο, αππλία, ληθνηηλίαζε θαη εμάξηεζε απφ νπζίεο, παρπζαξθία θαη δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνπο ηνκείο επέκβαζεο, γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο θιηληθέο ελδείμεηο θαη δηαθαίλνληαη πνιπάξηζκεο θαη ελδηαθέξνπζεο γξακκέο έξεπλαο. Η εθπαίδεπζε ζηνλ Ωηνβεινληζκφ ή Ωηνζεξαπεία γίλεηαη ζε ζρνιέο πνπ γελλήζεθαλ ζηνλ ρψξν ησλ Δλψζεσλ ηνπ Βεινληζκνχ ή ηεο Ωηνζεξαπείαο. ήκεξα ε κφλε εκπεηξία Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ Ωηνβεινληζκφ είλαη εθείλε ηεο Ιηαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ άζζαξη, φπνπ ιεηηνπξγεί ην Πξνεγκέλν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην 7

8 ζηνλ Ωηνβεινληζκφ, πνπ ζα γίλεη Γηεζλέο Master απφ ην αθαδεκατθφ έηνο (Bazoni, 2014). ΜΔΡΟ Β 1.θνπόο θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο πεξηζηαηηθνχ απνηειεί ε αλάδεημε ηεο ρξήζεο ηεο Ωηνζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεζφδνπο θπζηθνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο {NATUROPATHY MEDICINE}ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηλνκπαιγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πφλνπ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 2. Υιηθό & Μεζνδνινγία Ιζηνξηθό αζζελνύο Η αζζελήο είρε δνθηκάζεη ζην παξειζφλ κηα πιεζψξα ζεξαπεηψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ νη νπνίεο θξίζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλεο γηα ηελ γεληθφηεξε πγεία θαη ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ ηεο. Με ηελ κέζνδν ηεο Ωηνζεξαπείαο ηα πξψηα απνηειέζκαηα άξρηζαλ λα είλαη εκθαλή απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζπλεδξία γεγνλφο πνπ ελζάξξπλε ην άηνκν λα ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία. Δηδηθφηεξα ε αζζελήο είλαη κηα γπλαίθα 42 εηψλ κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο φπσο θαηάζιηςε, εκηθξαλίεο, πάξα πνιινχο θαη νμείο κπνζθειεηηθνχο πφλνπο ζηα πφδηα θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο ηλνκπαιγίαο ηα 10 ηειεπηαία ρξφληα. Γνθίκαζε θάζε είδνπο ζεξαπεία κέζα ζηελ απειπηζία ηεο, απφ παπζίπνλα, αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα κέρξη θαη θνξηηδφλε ρσξίο κφληκν απνηέιεζκα εθηφο απφ θάπνηεο πεξηφδνπο χθεζεο ηνπ πφλνπ κε ζνβαξέο φκσο ζπλέπεηεο θαη παξελέξγεηεο ζηνλ νξγαληζκφ ηεο. 8

9 Παξφιν πνπ αληηκεηψπηδε πιήζνο πξνβιεκάησλ ε εζηίαζε σο πξσηεχνλ βαζηθφ θαη θχξην πξφβιεκα ήηαλ ε ηλνκπαιγία θαη ε εκηθξαλία ηα νπνία επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο κε ζπλέπεηα λα αδπλαηεί λα θνηκεζεί λα πεξπαηήζεη θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Οη πφλνη ηεο ήηαλ αθφξεηνη. Σν θπξηφηεξν ζχκπησκα ηεο ηλνκπαιγίαο είλαη ν πφλνο. Άιια ζπκπηψκαηα είλαη ε θφπσζε, ε επαηζζεζία θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο ζηελ αθή, ην νίδεκα, νη δηαηαξαρέο χπλνπ, νη δηαηαξαρέο ζηε δηάζεζε, ε θαηάζιηςε, ε αίζζεζε φηη νη κχεο ζαο έρνπλ ηξαβερηεί θαη είλαη θαηαπνλεκέλνη, ε ζχζπαζε ησλ κπψλ θαη νη νμείο πφλνη ζαλ καραηξηέο. Κάπνηνη αζζελείο κε ηλνκπαιγία παξνπζηάδνπλ πφλν ζηηο αξζξψζεηο ηνπ απρέλα, ζηνπο ψκνπο, ζηελ πιάηε θαη ζηα ηζρία. Αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηνλ χπλν θαη ζηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. ηα ζπκπηψκαηα ηεο ηλνκπαιγίαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο: ην θνηιηαθφ άιγνο, νη ρξφληεο θεθαιαιγίεο, ε μεξφηεηα ζην ζηφκα, ηε κχηε θαη ηα κάηηα, ε ππεξεπαηζζεζία ζην θξχν ή ηε ζεξκφηεηα, ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο, ε αθξάηεηα, ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ην κνχδηαζκα ή ην κπξκήγθηαζκα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη πνδηψλ θαζψο θαη ε αθακςία (Zapata, M.D et all, 2006). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα ζην ζχλνιν πέληε ζπλεδξίεο θαη θαζψο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εκθαλή θξίζεθε αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο σηνζεξαπείαο ψζηε λα επηθέξνπκε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Κξίλεηαη λα αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ιφγν ηεο απαηηεηηθή θαη δχζθνιεο πεξίπησζε ηεο ηλνκπαιγίαο ρξεηάδεηαη κηα καθξφρξνλε ζεξαπεία κε ακθίβνια απνηειέζκαηα. Η θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο ζεξαπεπφκελεο κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάρξεζε θαξκάθσλ θαη θαπλίζκαηνο (παξφιεο ηηο επηζεκάλζεηο φηη ην θάπληζκα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο) απνηέιεζε έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο λα αθηεξσζεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο ίαζεο. 9

10 Δπηινγή ζεξαπείαο Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη εξεζηζκνχ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ απηψλ ζεκείσλ ηνπ απηηνχ φπσο ε κάιαμε, ν Ηιεθηξνβεινληζκφο, ε εθαξκνγή εηδηθψλ ζθαηξηδίσλ ε ζπφξσλ, ηα καγλεηάθηα. Πνηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ωηνζεξαπείαο Γξήγνξε, εχθνιε θαη άκεζε ηερληθή Πνιχ θαιή απφθξηζε ζε νμείεο θαηαζηάζεηο θαη θπξίσο ζηνπο κπνζθειεηηθνχο πφλνπο Δμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο νπζηψλ (θάπληζκα, αιθνφι, θ.α.) θαη έιεγρνο ηεο φξεμεο (βνπιηκία θαη παρπζαξθία) Δμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο άγρνπο (stress) θαη αυπλίαο. πλερηδφκελν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ βεινληζκνχ αθφκα θαη φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ θαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηνλ ζεξαπεπηηθψλ ηνπ ζπλεδξίσλ (Landgren, 2008 ). ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην ζπρλά ε Ωηνζεξαπεία γηα αδπλάηηζκα αιιά θαη γηα ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Δηδηθφηεξα ζηελ ζεξαπεία ηνπ πφλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : Δπψδπλεο κπνζθειεηηθέο Καηαζηάζεηο, νμείεο θαη ρξφληεο. Ρεπκαηηθέο παζήζεηο (Ιζρηαιγία, Οζθπαιγία, Απρελαιγία, Βξαρηαιγία, Δπψδπλνο Ώκνο, Δπηθνλδπιίηηδα, Μεηαηξαπκαηηθφο Πφλνο, χλδξνκν Ιλνκπαιγίαο, χλδξνκν Καξπηαίνπ σιήλα, Μεζνπιεχξηα Νεπξαιγία θ.α.) Κεθαιαιγίεο, Ηκηθξαλίεο, Νεπξαιγίεο Πξνζσπηθνχ, Σξηδχκνπ, Άηππε Γισζζνδπλία. (Terrence D. Oleson, Richard J. Kroening, David E. Bresler,1980). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ επηιέρζεθε ε κέζνδνο σηνζεξαπείαο κε βαθάξηα ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ ηεο 10

11 ζεξαπεπφκελεο θαη εθπαηδεχηεθε θαη ε ίδηα ψζηε λα αζθεί πηέζεηο θάζε δπν ψξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηα επίκαρα ζεκεία πξνθαιψληαο ζπρλή δηέγεξζε ησλ ζεκείσλ. Απηνί νη ζπφξνη (βαθάξηα) εθαξκφδνπλε ζηα ζεκεία ηνπ σηφο αζθψληαο πίεζε ζην δέξκα. Έηζη δηεγείξεηαη ην ζεκείν ελψ παξάιιεια απειεπζεξψλνληαη επεξγεηηθέο νπζίεο. Οη ζπφξνη βνηάλσλ έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θαη δελ πξνθαινχλ αιιεξγία. Αλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ,αξρηθά έγηλε κηα 90ιεπηε ζπλέληεπμε κε ηελ αζζελή ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξε εηθφλα ηεο θαη λα θαηαγξαθεί ην ηζηνξηθφ ηεο. Η σηνζεξαπεία πεξηειάβαλε ηα εμήο :.Οπηηθή αλίρλεπζε ηνπ πηεξπγίνπ θαη ησλ δπν απηηψλ,αλίρλεπζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ zero γηα 30 δεχηεξα κε ξεχκα 30HZ, ζηε ζπλέρεηα ειεθηξηθή αλίρλεπζε ελψ έπεηηα κε ην εηδηθφ εξγαιείν αλίρλεπζεο ησλ ζεκείσλ πφλνπ εληνπίζηεθαλ νη πεξηνρέο πνπ ε ζεξαπεπφκελε ππέδεημε θαζψο νη αληαλαθιαζηηθέο ηεο αληηδξάζεηο ήηαλ εκθαλψο πην έληνλεο ζηα ζεκεία πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα ηεο. Ο αληρλεπηήο πίεζεο ( Pressure Feeler ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ, αζθψληαο ζηαζεξή πίεζε ηζνδχλακε κε (250 γξ.) (Δξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο, 2015). 11

12 Η αζζελήο είλαη δεμηόρεηξαο. 1 ε πλεδξία 25/03/2015 Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex Jerome Απηφλνκν εκείν ππεξδξαζηεξηφηεηαο Νεπξναληαλαθιαζηηθφ ζηελ αλζέιηθα ζεκείν πνπ αληαλαθιά ζηελ πεξηνρή ηεο νζθπτθήο κνίξαο. Νεπξνπαζεηηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηεο έιηθαο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο 3 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial Master serebral Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput εκείν ελδνθξηλείο αδέλεο 3 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 12

13 2ε πλεδξία 2/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε βειηίσζε ζην πξφβιεκα ηεο εκηθξαλίαο αιιά θακία βειηίσζε ζηελ ηλνκπαιγία θαη κάιηζηα ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο πνλνχζε αξθεηά νπφηε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπφξσλ, ηεο έθαλα ζεξαπεία πφλνπ κε ειεθηξνβεινληζκφ. Θεξαπεία πόλνπ: Zero 2hz 30sec Δαr Apex 2hz 1 ιεπηό en men 2hz 1 ιεπηό Θάιακνο 2hz 1,5 ιεπηό Πλεύκνλαο 2hz 1,5 ιεπηό Νευροαντανακλαστικά σημεία 15hz 1,5 ιεπηό θαη δπλακώλνπκε ζην ηέινο Νεπξνπαζεηηθά 15hz 1,5 ιεπηό θαη δπλακώλνπκε ζην ηέινο Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : ελ Μελ Ear Apex Jerome Απηφλνκν εκείν ππεξδξαζηεξηφηεηαο Νεπξναληαλαθιαζηηθφ ζηελ αλζέιηθα ζεκείν πνπ αληαλαθιά ζηελ πεξηνρή ηνπ κεξνχ. Νεπξνπαζεηηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηεο έιηθαο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant 13

14 Master sensorial Master serebral Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput εκείν ελδνθξηλείο αδέλεο 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 3ε πλεδξία 12/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε ζεκαληηθή βειηίσζε ζην πξφβιεκα ηεο εκηθξαλίαο θαη 10% βειηίσζε ζηελ ηλνκπαιγία.μνπ αλέθεξε φηη άξρηζε λα έρεη έληνλεο βνπιηκηθέο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη θνβνχκελνο κήπσο δηαθφςεη ην δηαηξνθηθφ πξφγξακκα πνχ ηεο πξoηάζεθε ρξεζηκνπνίεζα ην παξαθάησ ζρήκα. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex εκείν πείλαο ζην ηξάγν εκείν βνπιηκίαο ζηελ έιηθα ζηελ δψλε Craiving Jerome εκείν ζηφκα εκείν ζηνκάρη 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial 14

15 Master serebral Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput Άγρνο 3 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 4ε πλεδξία 19/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο βνπιηκηθέο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο νπφηε επαλαιήθζεθε ε ίδηα ωηνζεξαπεία. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex εκείν πείλαο ζην ηξάγν εκείν βνπιηκίαο ζηελ έιηθα ζηελ δψλε Craiving Jerome Σξηπιφ ζεξκαζηή εκείν ζηνκάρη 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial Master serebral 15

16 Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput Άγρνο 2 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 5ε πλεδξία 30/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε βειηίσζε ηεο ηλνκπαιγίαο ζην 30% πεξίπνπ. ηε παξνχζα ζπλεδξία είρε αξθεηφ άγρνο Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex Jerome Απηφλνκν εκείν θαξδηά Νεπξναληαλαθιαζηηθφ ζηελ αλζέιηθα ζεκείν πνπ αληαλαθιά ζηελ πεξηνρή ηνπ κεξνχ. Νεπξνπαζεηηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηεο έιηθαο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial Master serebral Άγρνο 3 Άγρνο 2 16

17 εκείν πνλνθεθάινπ ζηελ θνξπθή ηνπ αληηηξαγνπ 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Απφ ηηο ζπλεδξίεο παξαηεξνχκε φηη αληηκεησπίζηεθε ε ζεξαπεπφκελε νιηζηηθά ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παζήζεηο γηα ην ιφγν απηφ κέζσ ηεο σηνζεξαπείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια ζεκεία δηέγεξζεο. Να ππνγξακκίζνπκε φηη ζπλδπαζηηθά κε ηελ σηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη θπζηθνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο φπσο ε δηαηξνθηθή ππνζηήξημε, ε βεληνπδνζεξαπεία θαη ε ζνπεδηθή κάιαμε θαζψο ε ζεξαπεπφκελε αληηκεηψπηδε πνιιαπιά θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα πγείαο εθηφο απφ ηελ ηλνκπαιγία. 3. Απνηειέζκαηα Σα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχκε λα ηα απνδψζνπκε κε ζηαηηζηηθνχο φξνπο αιιά απφ ηελ αληίδξαζε θαη απηνπαξαηήξεζε ηεο ζεξαπεπφκελεο θαη θαηφπηλ ζπλέληεπμεο κε ηελ ίδηα δηαπηζηψζεθε κηα κείσζε ηνπ πφλνπ θαηά 30-40% φπσο καο πεξηγξάθεη γεγνλφο πνπ ηελ θαηέζηε ιεηηνπξγηθή ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο. «Από ηελ πξώηε θνξά ειαηηώζεθαλ νη εκηθξαλίεο κνπ,γεγνλόο πνπ δελ λνκίδω λα είλαη ηπραίν.σηελ ζπλέρεηα παξαηήξεζα κηα αηζζεηή βειηίωζε ηνπ πόλνπ ζηα πόδηα κνπ» Όζν ζπλέρηδαλ νη ζεξαπείεο πνιιέο θνξέο μερλνύζα ην πξόβιεκα κνπ αθνύ πνλνύζα ιίγεο θνξέο θαη γηα κηθξή δηάξθεηα». ε νμείεο θαηαζηάζεηο πεξηκέλνπκε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο σηνζεξαπείαο λα θαλνχλ κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία ή ζηελ δηάξθεηα ηεο. ε ρξφληεο δηαηαξαρέο ηα απνηειέζκαηα είλαη πην ζηαδηαθά. Μεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία δεηνχκε απφ ηνλ αζζελή λα καο επηζθεθηεί μαλά κεηά απφ 7-10 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε κηα ζπλάληεζε θάζε κήλα ή 40 εκέξεο γηα φζν δηαξθεί ε ζεξαπεία ηνπ σηνβεινληζκνχ (αλάινγα κε ηελ ρξνληφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο (Goertz C M, Niemtzow R, Burns SM, Fritts MJ, Crawford CC, Jonas WB, 2006 ). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκθσλία ησλ ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ επξεκάησλ ηφζν πξηλ ηελ ζεξαπεία φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο. Η ςπρνινγηθή ζπληζηψζα ζηνλ ρξφλην πφλν έρεη απνδεηρζεί απφ δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο φηη παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηνπ θφβνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζζελψλ (Dennis Turk et al, 2002). 17

18 ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηεο ζεξαπεπφκελεο ε νπνία ρξεηαδφηαλ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα ήηαλ αξρηθά θαρχπνπηε θαη επηθπιαθηηθή ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαζψο νη πξνεγνχκελεο απφπεηξεο ζεξαπείαο κε θαξκαθεπηηθή αγσγή θξίζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη απηφ ελίζρπε ηελ αγρψδε θαη απαηζηφδνμε ζηάζε ηεο. Μεηά απφ ην πέξαο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο άξρηζε λα δείρλεη πην ζεηηθή ζηάζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο σηνζεξαπείαο. 5. πκπεξάζκαηα Λακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ηεο αζζελνχο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ήηαλ ζεηηθά. Η κείσζε ηνπ πφλνπ ήηαλ ηζρπξφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πεξάησζε ηεο. Η δξάζε ηνπ σηνβεινληζκνχ ζηε ξχζκηζε ηνπ νμχ θαη ρξφληνπ πφλνπ είλαη απνδεδεηγκέλε θαη δεδνκέλε. Κξίλεηαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ έξεπλα, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ Ωηνβεινληζκνχ θαη ηεο σηνζεξαπείαο σο βαζηθέο κέζνδνη ζεξαπείαο. ε αληίζεζε κε ηελ ζεξαπεπηηθή θαξκαθνινγηθή πξνζέγγηζε, ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο, πνπ πξνβιέπεη ηελ ιήςε ρεκηθψλ νπζηψλ θαη μέλσλ πξνο ην ζψκα καο θαη πνπ δελ ππνιείπνληαη απφ ηπρφλ παξελέξγεηεο, ν Ωηνβεινληζκφο ελεξγνπνηεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο ηεο απηνζεξαπείαο (Κξηηίδνπ,2012). Ο βεινληζκφο δηδάζθεηαη ζηα Ιηαιηθά παλεπηζηήκηα θαη ζε 7 δίλεηαη master.η GSATN αθνξά φιε ηελ Ιηαιία, είλαη ε κφλε Ιαηξηθή έλσζε Ωηνβεινληζκνχ. FISA: Οκνζπνλδία Ιηαιηθψλ ρνιψλ θαη Δηαηξεηψλ Βεινληζκνχ θαη Ωηνβεινληζκνχ. Η FISA, έλσζε ζρνιψλ βεινληζκνχ ηεο Ιηαιίαο, νξίδεη ηηο 100 ψξεο εθπαίδεπζεο εληφο κηάο 2εηίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο απαηηείηαη ε έγθξηζε Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο βάζεη ηεο Ιηαιηθήο λνκνζεζίαο. Ο βεινληζκφο θαη θαη επέθηαζε ν Ωηνβεινληζκφο είλαη έλα απφ ηα ππνρξεσηηθά πξναηξεηηθά γηα ην δίπισκα ηαηξηθήο ζηελ Ακεξηθή. Όινη νη ηαηξνί ζηελ Ακεξηθή ππνρξενχληαη λα έρνπλ θαη κία ελαιιαθηηθή εηδίθεπζε. Αλακθηζβήηεηα ε ρξήζε ηεο σηνζεξαπείαο σο απνθιεηζηηθή ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο ζεξαπείαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ ίαζε ζνβαξψλ παζήζεσλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (Bazoni,2014). 18

19 Βηβιηνγξαθία Anne Louise Oaklander, Zeva Daniela Herzog, Heather M. Downs, Max M. Klein, Objective evidence that small-fiber polyneuropathy underlies some illnesses currently labeled as fibromyalgia, Pain, vol 154, Issue 11, pages , Nov Δξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο, 2015 ΩΣΙΚΗ - ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ, ΩΣΟΙΑΣΡΙΚΗ Κξηηίδνπ, Θ.(2012) Ωηνβεινληζκόο, Ωηνδηαγλωζηηθή, Ωηνζεξαπεπηηθή, Ωηνηαηξηθή Αζήλα Δθδφζεηο : Απνηχπσκα Bazzoni G, (2014). Εηζαγωγή ζηνλ Ωηνβεινληζκό. Αζήλα : Δθδφζεηο ΙΣΜΔ Landgren K,( 2008) Ear acupuncture-a practical guide, Elsevier. Sator-Katzenschlager, Sabine M. MD*; Szeles, Jozef C. MD ; Scharbert, Gisela MD*; Michalek-Sauberer, Andrea MD*; Kober, Alexander MD*; Heinze, Georg PhD ; Kozek-Langenecker, Sibylle A. MD Anesthesia & Analgesia: Electrical Stimulation of Auricular Acupuncture Points Is More Effective Than Conventional Manual Auricular Acupuncture in Chronic Cervical Pain: A Pilot Study November 2003 Volume 97 - Issue 5 - pp Terrence D. Oleson, Richard J. Kroening, David E. Bresler An experimental evaluation of auricular diagnosis: The somatotopic mapping of musculoskeletal pain at ear acupuncture points. Volume 8, Issue 2, April 1980, Pages Turk D C.; Okifuji A, Psychological factors in chronic pain: Evolution and revolution, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 70(3), Jun 2002, ΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Üçeyler N, Zeller D, Kahn AK, Kewenig S, Kittel-Schneider S, Schmid A, Casanova- Molla J, Reiners K, Sommer C. Small fibre pathology in patients with fibromyalgia syndrome. Brain Jun;136(Pt 6): Wong Lit Wan,Y. WangC.C.L. Xue L.P. Wang F.R. Liang and Z. Zheng Local and distant acupuncture points stimulation for chronic musculoskeletal pain effects: A systematic review on the comparative Article first published online: 17 FEB 2015 European Pain Federation. Zapata, Aura Ligia M.D., Ana Julia Pantoja Moraes, M.D., Claudio Leone, M.D., Ph.D., Ulysses Doria-Filho, M.D., Ph.D., and Clovis Artur Almeida Silva, M.D., Ph.D.Pain and musculoskeletal pain syndromes in adolescents Journal of Adolescent Health 38 (2006) , ΩΣΟΙΑΣΡΙΚΗ 19

20 Γηαδηθηπαθνί ηόπνη 20

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΤΠ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ Φνηηήηξηεο: Λάκπξνπ Υξηζηίλα (Α.Μ. 13140) Μήηζηνπ νθία (Α.Μ. 12935) Μπαληώηε Αγγειηθή (Α.Μ. 12757) Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σαθηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ.

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: Μαξία Ηιηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα