ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος"

Transcript

1 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΘΗΝΑ -2015

2 Πεξηερόκελα ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγσγή.. 2.Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε. ΜΔΡΟ Β. 1.θνπφο. 2. Τιηθφ & Μεζνδνινγία Ιζηνξηθφ αζζελνχο. Δπηινγή ζεξαπείαο. 3. Απνηειέζκαηα 5. πκπεξάζκαηα.. Βηβιηνγξαθία 2

3 ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγωγή Ο Ωηνβεινληζκφο θαη γεληθφηεξα ε Ωηνζεξαπεία απνηεινχλ κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο ζεξαπεπηηθά θάζε πεξηζηαηηθφ κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. Δηδηθφηεξα ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ, είηε νμχ, είηε ρξφληνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ιίγα κφλν ζεκεία ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ ηνπ αζζελνχο κε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα (Κξηηίδνπ, 2012). Δπεηδή ηα ζπκπηψκαηα ηεο ηλνκπαιγίαο είλαη πνηθίια θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ αζζελψλ, πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη γηα θάζε αζζελή. Σα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Ιλνκπαιγίαο είλαη πην απνηειεζκαηηθά φηαλ ζπλδπάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ, ςπρνζεξαπεία, Φπζηθνπαζεηηθή Γηαηξνθνινγία, ηαθηηθή άζθεζε, επαξθή χπλν θαη αγάπε πάλσ απφ φια. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα θάζε αζζελή απνηειέζκαηα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αζζελή ζε πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζεξαπείαο. Σν ζχλδξνκν ηλνκπαιγίαο επεξεάδεη ην 1% κε 5% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρξφλην, δηάρπην, βαζαληζηηθφ, επίκνλν θαη θαζεκεξηλφ πφλν πνπ αθνξά πνιινχο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο (κπο, νζηά, ηέλνληεο, ζπιάγρλα θνθ), δελ ππνρσξεί κε ηα ζπλεζηζκέλα αλαιγεηηθά θαη αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα, ελψ πφλνο θαη κπτθή δπζπξαγία ηαιαηπσξνχλ ηνλ αζζελή ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο (αθφκε θαη φηαλ παξακέλεη αδξαλήο). πλνδεχεηαη επίζεο απφ πξσηλή δπζθακςία, κε αλαδσνγνλεηηθφ χπλν, θνηιηαθά άιγε θαη ίζσο πξνθαιεί ή ζπλδέεηαη ζηελά κε κειαγρνιηθή δηάζεζε ή θαηάζιηςε. Σν ζχλδξνκν ηλνκπαιγίαο πξνζβάιιεη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ άλδξεο (7 πξνο 1), έρεη εμάξζεηο θαη πθέζεηο θαη ζεσξείηαη έλα άγλσζηεο αηηηνινγίαο ζχλδξνκν ρξφληνπ κπνζθειεηηθνχ πφλνπ (ηδηνπαζέο). Γεθαεηίεο θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εξεπλψλ ζηήξηδαλ ηελ χπαξμε ελφο θεληξηθνχ κεραληζκνχ ππεπζχλνπ γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο ηλνκπαιγίαο. Πηζηεχακε φηη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (ηδίσο ν εγθέθαινο) επαηζζεηνπνηείηαη θαη αληηδξά κε πφλν αθφκε θαη ζε εξεζίζκαηα πνπ δελ είλαη επψδπλα (αιινδπλία, ππεξαιγεζία). Θεσξνχζακε φηη κηα λεχξν-άλνζν-ελδνθξηληθή δηαηαξαρή θξπβφηαλ πίζσ απφ ην ζχλδξνκν (ζχλδξνκν θεληξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο) θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ε 3

4 θαξκαθεπηηθή αγσγή εζηηαδφηαλ ζηε ρξήζε θαξκάθσλ πνπ δξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (αληηθαηαζιηπηηθά, αγρνιπηηθά, αληηεπηιεπηηθά θαη θεληξηθψο δξψληα αλαιγεηηθά). Παξά ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη αζζελείο κε ηλνκπαιγία βίσλαλ θαζεκεξηλά επεηζφδηα πφλνπ, δπζθακςίαο, αυπλίαο θαη γεληθεπκέλεο δπζιεηηνπξγίαο (Üçeyler N, 2013). Φαίλεηαη φηη ε άπνςε απηή αλαζεσξείηαη. ην 50% ησλ ηλνκπαιγηθψλ αζζελψλ, ηα ζπκπηψκαηα απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (θφπσζε, θαηάζιηςε, δηαηαξαρέο χπλνπ, θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε, δηάρπηα άιγε) ζα ζεσξνχληαη επηθαηλφκελα (δεπηεξεχνληα ζπκπηψκαηα) κηαο πεξηθεξηθήο βιάβεο ησλ λεχξσλ. Ίζσο ζην κέιινλ ζα πεξηγξάθνληαη δχν ηχπνη ηλνκπαιγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θπξίαξρν λεπξνθπζηνινγηθφ κεραληζκφ παξαγσγήο ηνπ πφλνπ θαη ησλ άιισλ ζπκπησκάησλ: ηλνκπαιγία πεξηθεξηθνχ ηχπνπ (κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηελ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα) θαη ηλνκπαιγία θεληξηθνχ ηχπνπ (κε θπξίαξρν ζηνηρείν ην δηαηαξαγκέλν θαηηφλ ζχζηεκα ελδνγελνχο αλαιγεζίαο). Σν λέν ζελάξην δίλεη ειπίδα ζε εθαηνκκχξηα αζζελείο, αθνχ έξεπλεο εζηηάδνπλ ηψξα ζε λένπ είδνπο πξνζεγγίζεηο θαη ζεξαπείεο. Σν ηζηνξηθφ έρεη σο εμήο: Δξεπλεηέο λεπξνιφγνη θαη θπζηνιφγνη απφ ην Γεληθφ λνζνθνκείν ηεο Μαζαρνπζέηεο ζηε Βνζηψλε (αλ. θαζεγήηξηα θιηληθήο λεπξνινγίαο Anne Louise Oaklander θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο) δεκνζίεπζαλ δχν εξγαζίεο πνπ έδεηρλαλ φηη ην 41% ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία πάζρνπλ απφ έλα είδνο λεπξνπάζεηαο, ε νπνία επεξεάδεη ηνπο κηθξνχο λεπξηθνχο θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζην δέξκα ή γχξσ απφ ηα αγγεία (small fiber polyneuropathy). Απηφ επηβεβαηψζεθε κε βηνςίεο δέξκαηνο πνπ έγηλαλ ζε 25 αζζελείο κε ηλνκπαιγία θαη ζπγθξίζεθαλ κε νκάδα ειέγρνπ 29 πγηψλ αηφκσλ. Η πάζεζε ησλ κηθξψλ απηψλ λεχξσλ επαηζζεηνπνηεί ην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιν ηνπ. Η πεξηθέξεηα ζηέιλεη ιαλζαζκέλα θαη ζπλερή ζήκαηα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία ν αζζελήο αληηιακβάλεηαη σο πφλν ή/θαη γεληθφηεξε δπζθνξία. Ίζσο ε ζπγθεθξηκέλε λεπξηθή πεξηθεξηθή δπζιεηηνπξγία λα νθείιεηαη ζε αλνζηαθή δπζιεηηνπξγία ή κηα κε εηδηθή απηνάλνζε δηαηαξαρή. Δπηπξφζζεηα ην 50% ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία (ελψ νχηε έλαο ζηελ νκάδα ειέγρνπ) είραλ ελδείμεηο απψιεηαο λεπξηθνχ ηζηνχ. Σα εηδηθά ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ θπζηνινγηθά, γεγνλφο πνπ δειψλεη ηνλ πεξηθεξηθφ (θαη φρη ηνλ θεληξηθφ) ραξαθηήξα ηνπ ζπλδξφκνπ. 4

5 Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά κηαο δεχηεξεο, αλεμάξηεηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (Uceyler N. Et al, 2013), ε νπνία εμέηαζε 25 αζζελείο κε ηλνκπαιγία θαη εληφπηζε ζηνηρεία πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο (δνκηθέο αλσκαιίεο ησλ κηθξψλ λεπξηθψλ ηλψλ θαη κείσζε ησλ ακχεισλ ηλψλ ζε δέξκα θαη ππνδφξην). Απηά ηα επξήκαηα δηθαηνινγνχλ ηελ ππεξβνιηθή επαηζζεζία (ππεξπάζεηα) ησλ λεπξηθψλ ηλψλ πνπ λεπξψλνπλ ην δέξκα (αιγνδεθηηθέο ζσκαηηθέο ίλεο) θαη παξάγνπλ πφλν θαη αίζζεκα ηάζεο /πηαζίκαηνο / δπζθακςίαο ζηνπο αζζελείο κε ηλνκπαιγία. Ίζσο ζην κέιινλ ε ηλνκπαιγία λα ζεσξείηαη (ηνπιάρηζην γηα έλα πνζνζηφ ησλ αζζελψλ) κηα κηθξν-λεπξνπάζεηα (πάζεζε ησλ κηθξψλ λεπξηθψλ θιάδσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην δέξκα θαη γχξσ απφ ηα αγγεία). Απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα ππεξδξαζηήξην αλνζηαθφ ζχζηεκα. Μηα απηνάλνζε κηθξν-λεπξνπάζεηα δειαδή (πνπ ζα αθνξά ζην 1/3 ησλ αζζελψλ κε ηλνκπαιγία), αιιά θπξίσο γηα κηα αλνζηαθή δπζιεηηνπξγία πνπ πξνθαιεί βιάβε ζηηο κηθξέο λεπξηθέο ίλεο ηεο πεξηθέξεηαο. Σα αίηηα ηεο αλνζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη πνιιά: ρξφλην ζηξεο, ρξφληεο θιεγκνλέο, επηζεηηθέο ινηκψμεηο, έθζεζε ζε ηνμηθφ ή κεηαβνιηθφ ζηξεο, γελεηηθή πξνδηάζεζε θ.ν.θ. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ άξζξσλ, κεξηθά εηδηθά δηαγλσζηηθά ηέζη ( γηα ηε δηάγλσζε ηεο πνιπλεπξνπάζεηαο) θαη ίζσο βηνςία δέξκαηνο λα ζέηνπλ ζην κέιινλ ηε δηάγλσζε (πνπ ζα είλαη βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθά επξήκαηα) θαη παξάιιεια λα επηδεηθλχνπλ ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Η εθπφλεζε θαη άιισλ παξφκνησλ κειεηψλ ζα επηβεβαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ. Αλ νη ζεσξία απηή γηα ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο ηλνκπαιγίαο απνδεηρηεί αιεζηλή, αιιάδνπλ ηειείσο ηα δεδνκέλα πνπ είρακε κέρξη ζήκεξα. Θα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ηα θάξκαθα κε ηα νπνία κέρξη ζήκεξα ππνζηεξίδακε ηνπο αζζελείο καο ήηαλ «κε εηδηθά» θαη αλεπαξθή, επεξέαδαλ έλαλ κφλν παξάγνληα ηνπ ζπλδξφκνπ (δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη λέα θάξκαθα θαη ζεξαπείεο (ίζσο θαη δηαγλσζηηθά tests) ζα καο δψζνπλ ζην άκεζν κέιινλ, ειπίδα. Σα θαηλνχξγηα ζηνηρεία δελ επεξεάδνπλ κφλν ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή ή ηελ γεληθφηεξε θπζηθνζεξαπεπηηθή θαη ςπρν-ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε. Δπεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζθεπηφκαζηε φηαλ αλαιακβάλνπκε λα ζεξαπεχζνπκε θαη λα θαζνδεγήζνπκε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηλνκπαιγία. Πνιινί απφ απηνχο ζα επηιέμνπλ βεινληζκφ (ειεθηξνβεινληζκφ, σηνβεινληζκφ, laser βεινληζκφ θνθ) ή 5

6 άιιεο ελαιιαθηηθέο / ζπκπιεξσκαηηθέο ζεξαπείεο γηα λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπο. Μπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ην πξσηφθνιιν βεινληζκνχ πνπ εθαξκφδνπκε ζε αζζελείο κε ηλνκπαιγία, ρξεζηκνπνηψληαο λέα ζεκεία βεινληζκνχ θαη ηερληθέο πνπ λα ελζσκαηψλνπλ ηα λέα ζηνηρεία. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε επηπιένλ επηβεβαίσζε, εθφζνλ ε πξνζζήθε 5-6 λέσλ ζεκείσλ βεινληζκνχ δελ επηθέξεη παξελέξγεηεο, νχηε πξνθαιεί επηπιένλ επηβάξπλζε ζηνπο αζζελείο καο. εκεία βεινληζκνχ κε δξάζε ζην ππνζαιακν-ππνθπζηαθφ άμνλα, ηνλ ζπξενεηδή αδέλα θαη ηα επηλεθξίδηα (ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ζεξαπεία. Παξάιιεια, ζεκεία βεινληζκνχ κε ζηφρν ζηε ξχζκηζε (εμηζνξξφπεζε) ηνπ αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ δίπια ζηα αλαιγεηηθά, αληηθιεγκνλψδε θαη ππλαγσγά ζεκεία βεινληζκνχ πνπ ήηαλ ζε θνηλή ρξήζε κέρξη ζήκεξα. Ίζσο έηζη βειηηψζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα καο. Ίζσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζήζνπκε πεξηζζφηεξνπο αζζελείο λα απνθηήζνπλ μαλά κηα θπζηνινγηθφηεξε δσή κε ιηγφηεξνπο πφλνπο (Anne Louise Oaklander, Zeva Daniela Herzog, Heather M. Downs, Max M. Klein,2013). 2. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε Θεξαπεία, ιεγφκελε επίζεο θαη Ωηνβεινληζκφο, είλαη κηα κέζνδνο πνπ αλήθεη ζηηο πκπιεξσκαηηθέο Ιαηξηθέο κεζφδνπο (MC), πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πηεξχγην ηνπ απηηνχ (κηθξνζχζηεκα ηνπ απηηνχ) κε δηαγλσζηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ. Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα κηα ζηνηρεηψδε ρξήζε ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ κε ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ, πνπ ζπλαληψληαη ζηελ παξαδνζηαθή Ιαηξηθή ησλ κεγάισλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ παξαδνζηαθή Ιαηξηθή ησλ Μεζνγεηαθψλ ιαψλ, ε ηζηνξία ηνπ είλαη φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά ζχγρξνλε. Γελλήζεθε ζηελ Γαιιία ην 1957 κε ηηο πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ γηαηξνχ ηεο Λπψλ Paul Nogier, αλαγλσξηζκέλνο νκφθσλα σο ν παηέξαο απηήο ηεο κεζφδνπ, θαη αλαπηχρζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο πκβαηηθήο Ιαηξηθήο ζχκθσλα κε έλα ζεσξεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κνληέιν λεπξνθπζηνινγηθνχ ηχπνπ. Η βαζηθή αξρή απηνχ είλαη, φηη ζην επίπεδν ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ (κηθξνζχζηεκα) είλαη παξνχζα κηα αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Ωηηθφο Υάξηεο). ηελ Γαιιηθή ζρνιή ελψζεθε πνιχ γξήγνξα ε Κηλέδηθε ζρνιή, πνπ κε έλα κεγάιν αξηζκφ θιηληθψλ θαη πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ, επέηξεςε κηα ζεκαληηθή δηεχξπλζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ 6

7 ελδείμεσλ, επλνψληαο ζπγρξφλσο ηελ ελζσκάησζε κε ηνλ θιαζηθφ Βεινληζκφ (ζσκαηηθφ). Παξφηη ζεσξείηαη σο ηκήκα ηνπ βαζηθνχ βεινληζηηθνχ ζψκαηνο, έρεη ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απνθηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αμηνπξέπεηα κηαο επηζηήκεο απηφλνκεο, εηζαρζείζα ζηνλ Βεινληζκφ ησλ ΜΙθξνζπζηεκάησλ (ε Π.Ο.Τ. νξίδεη ηνλ "Ωηνβεινληζκφ" σο "κηα κνξθή Βεινληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ - Βεινληζκφο ησλ Μηθξνζπζηεκάησλ"). Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Ωηνβεινληζκφ εθ κέξνπο ησλ θιηληθψλ γηαηξψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ, απμάλεηαη ζπλερψο θαη έρνπλ γίλεη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ έρνπλ επηηξέςεη λα κειεηεζνχλ νη λεπξνθπζηνινγηθέο ηνπ βάζεηο θαη λα επηθπξσζνχλ νη θιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ. Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο είλαη νη κειέηεο πάλσ ζε κηα ηδηαίηεξε κνξθή κε θαξκαθνινγηθήο ζεξαπείαο : ε Γηέγεξζε ηνπ Πλεπκνλνγαζηξηθνχ Νεχξνπ (VNS) θαη ηδηαίηεξα πάλσ ζηελ παξαιιαγή, πνπ πξνβιέπεη ηελ δηαδεξκηθή ειεθηξηθή δηέγεξζε ηνπ σηηαίνπ θιάδνπ ηνπ Πλεπκνλνγαζηξηθνχ (t-vns). Απηή αληηπξνζσπεχεη κηα κνξθή ζεξαπείαο πνιχ θνληά ζηνλ Ωηνβεινληζκφ, κε ηνλ νπνίν πξνθαλψο κνηξάδεηαη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνπο κεραληζκνχο δξάζεο θαη πνιιέο θιηληθέο εθαξκνγέο. Πφλνο, άγρνο θαη ζπλαθείο παζνινγίεο, αππλία, ληθνηηλίαζε θαη εμάξηεζε απφ νπζίεο, παρπζαξθία θαη δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνπο ηνκείο επέκβαζεο, γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ νη κεγαιχηεξεο θιηληθέο ελδείμεηο θαη δηαθαίλνληαη πνιπάξηζκεο θαη ελδηαθέξνπζεο γξακκέο έξεπλαο. Η εθπαίδεπζε ζηνλ Ωηνβεινληζκφ ή Ωηνζεξαπεία γίλεηαη ζε ζρνιέο πνπ γελλήζεθαλ ζηνλ ρψξν ησλ Δλψζεσλ ηνπ Βεινληζκνχ ή ηεο Ωηνζεξαπείαο. ήκεξα ε κφλε εκπεηξία Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ Ωηνβεινληζκφ είλαη εθείλε ηεο Ιηαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ άζζαξη, φπνπ ιεηηνπξγεί ην Πξνεγκέλν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην 7

8 ζηνλ Ωηνβεινληζκφ, πνπ ζα γίλεη Γηεζλέο Master απφ ην αθαδεκατθφ έηνο (Bazoni, 2014). ΜΔΡΟ Β 1.θνπόο θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο πεξηζηαηηθνχ απνηειεί ε αλάδεημε ηεο ρξήζεο ηεο Ωηνζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο κεζφδνπο θπζηθνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο {NATUROPATHY MEDICINE}ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηλνκπαιγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πφλνπ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 2. Υιηθό & Μεζνδνινγία Ιζηνξηθό αζζελνύο Η αζζελήο είρε δνθηκάζεη ζην παξειζφλ κηα πιεζψξα ζεξαπεηψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ νη νπνίεο θξίζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλεο γηα ηελ γεληθφηεξε πγεία θαη ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνχ ηεο. Με ηελ κέζνδν ηεο Ωηνζεξαπείαο ηα πξψηα απνηειέζκαηα άξρηζαλ λα είλαη εκθαλή απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζπλεδξία γεγνλφο πνπ ελζάξξπλε ην άηνκν λα ζπλερίζεη ηελ ζεξαπεία. Δηδηθφηεξα ε αζζελήο είλαη κηα γπλαίθα 42 εηψλ κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο φπσο θαηάζιηςε, εκηθξαλίεο, πάξα πνιινχο θαη νμείο κπνζθειεηηθνχο πφλνπο ζηα πφδηα θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο ηλνκπαιγίαο ηα 10 ηειεπηαία ρξφληα. Γνθίκαζε θάζε είδνπο ζεξαπεία κέζα ζηελ απειπηζία ηεο, απφ παπζίπνλα, αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα κέρξη θαη θνξηηδφλε ρσξίο κφληκν απνηέιεζκα εθηφο απφ θάπνηεο πεξηφδνπο χθεζεο ηνπ πφλνπ κε ζνβαξέο φκσο ζπλέπεηεο θαη παξελέξγεηεο ζηνλ νξγαληζκφ ηεο. 8

9 Παξφιν πνπ αληηκεηψπηδε πιήζνο πξνβιεκάησλ ε εζηίαζε σο πξσηεχνλ βαζηθφ θαη θχξην πξφβιεκα ήηαλ ε ηλνκπαιγία θαη ε εκηθξαλία ηα νπνία επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο κε ζπλέπεηα λα αδπλαηεί λα θνηκεζεί λα πεξπαηήζεη θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Οη πφλνη ηεο ήηαλ αθφξεηνη. Σν θπξηφηεξν ζχκπησκα ηεο ηλνκπαιγίαο είλαη ν πφλνο. Άιια ζπκπηψκαηα είλαη ε θφπσζε, ε επαηζζεζία θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο ζηελ αθή, ην νίδεκα, νη δηαηαξαρέο χπλνπ, νη δηαηαξαρέο ζηε δηάζεζε, ε θαηάζιηςε, ε αίζζεζε φηη νη κχεο ζαο έρνπλ ηξαβερηεί θαη είλαη θαηαπνλεκέλνη, ε ζχζπαζε ησλ κπψλ θαη νη νμείο πφλνη ζαλ καραηξηέο. Κάπνηνη αζζελείο κε ηλνκπαιγία παξνπζηάδνπλ πφλν ζηηο αξζξψζεηο ηνπ απρέλα, ζηνπο ψκνπο, ζηελ πιάηε θαη ζηα ηζρία. Αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηνλ χπλν θαη ζηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. ηα ζπκπηψκαηα ηεο ηλνκπαιγίαο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο: ην θνηιηαθφ άιγνο, νη ρξφληεο θεθαιαιγίεο, ε μεξφηεηα ζην ζηφκα, ηε κχηε θαη ηα κάηηα, ε ππεξεπαηζζεζία ζην θξχν ή ηε ζεξκφηεηα, ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο, ε αθξάηεηα, ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, ην κνχδηαζκα ή ην κπξκήγθηαζκα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη πνδηψλ θαζψο θαη ε αθακςία (Zapata, M.D et all, 2006). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έσο ζήκεξα ζην ζχλνιν πέληε ζπλεδξίεο θαη θαζψο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εκθαλή θξίζεθε αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηεο σηνζεξαπείαο ψζηε λα επηθέξνπκε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Κξίλεηαη λα αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ιφγν ηεο απαηηεηηθή θαη δχζθνιεο πεξίπησζε ηεο ηλνκπαιγίαο ρξεηάδεηαη κηα καθξφρξνλε ζεξαπεία κε ακθίβνια απνηειέζκαηα. Η θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο ζεξαπεπφκελεο κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάρξεζε θαξκάθσλ θαη θαπλίζκαηνο (παξφιεο ηηο επηζεκάλζεηο φηη ην θάπληζκα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο) απνηέιεζε έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη ρξεηάζηεθε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο λα αθηεξσζεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο ίαζεο. 9

10 Δπηινγή ζεξαπείαο Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη εξεζηζκνχ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ απηψλ ζεκείσλ ηνπ απηηνχ φπσο ε κάιαμε, ν Ηιεθηξνβεινληζκφο, ε εθαξκνγή εηδηθψλ ζθαηξηδίσλ ε ζπφξσλ, ηα καγλεηάθηα. Πνηά είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ωηνζεξαπείαο Γξήγνξε, εχθνιε θαη άκεζε ηερληθή Πνιχ θαιή απφθξηζε ζε νμείεο θαηαζηάζεηο θαη θπξίσο ζηνπο κπνζθειεηηθνχο πφλνπο Δμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο νπζηψλ (θάπληζκα, αιθνφι, θ.α.) θαη έιεγρνο ηεο φξεμεο (βνπιηκία θαη παρπζαξθία) Δμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζε πεξηπηψζεηο άγρνπο (stress) θαη αυπλίαο. πλερηδφκελν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηνπ βεινληζκνχ αθφκα θαη φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ θαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηνλ ζεξαπεπηηθψλ ηνπ ζπλεδξίσλ (Landgren, 2008 ). ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην ζπρλά ε Ωηνζεξαπεία γηα αδπλάηηζκα αιιά θαη γηα ηελ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Δηδηθφηεξα ζηελ ζεξαπεία ηνπ πφλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : Δπψδπλεο κπνζθειεηηθέο Καηαζηάζεηο, νμείεο θαη ρξφληεο. Ρεπκαηηθέο παζήζεηο (Ιζρηαιγία, Οζθπαιγία, Απρελαιγία, Βξαρηαιγία, Δπψδπλνο Ώκνο, Δπηθνλδπιίηηδα, Μεηαηξαπκαηηθφο Πφλνο, χλδξνκν Ιλνκπαιγίαο, χλδξνκν Καξπηαίνπ σιήλα, Μεζνπιεχξηα Νεπξαιγία θ.α.) Κεθαιαιγίεο, Ηκηθξαλίεο, Νεπξαιγίεο Πξνζσπηθνχ, Σξηδχκνπ, Άηππε Γισζζνδπλία. (Terrence D. Oleson, Richard J. Kroening, David E. Bresler,1980). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ επηιέρζεθε ε κέζνδνο σηνζεξαπείαο κε βαθάξηα ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ απηηνχ ηεο 10

11 ζεξαπεπφκελεο θαη εθπαηδεχηεθε θαη ε ίδηα ψζηε λα αζθεί πηέζεηο θάζε δπν ψξεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζηα επίκαρα ζεκεία πξνθαιψληαο ζπρλή δηέγεξζε ησλ ζεκείσλ. Απηνί νη ζπφξνη (βαθάξηα) εθαξκφδνπλε ζηα ζεκεία ηνπ σηφο αζθψληαο πίεζε ζην δέξκα. Έηζη δηεγείξεηαη ην ζεκείν ελψ παξάιιεια απειεπζεξψλνληαη επεξγεηηθέο νπζίεο. Οη ζπφξνη βνηάλσλ έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θαη δελ πξνθαινχλ αιιεξγία. Αλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ,αξρηθά έγηλε κηα 90ιεπηε ζπλέληεπμε κε ηελ αζζελή ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξε εηθφλα ηεο θαη λα θαηαγξαθεί ην ηζηνξηθφ ηεο. Η σηνζεξαπεία πεξηειάβαλε ηα εμήο :.Οπηηθή αλίρλεπζε ηνπ πηεξπγίνπ θαη ησλ δπν απηηψλ,αλίρλεπζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ zero γηα 30 δεχηεξα κε ξεχκα 30HZ, ζηε ζπλέρεηα ειεθηξηθή αλίρλεπζε ελψ έπεηηα κε ην εηδηθφ εξγαιείν αλίρλεπζεο ησλ ζεκείσλ πφλνπ εληνπίζηεθαλ νη πεξηνρέο πνπ ε ζεξαπεπφκελε ππέδεημε θαζψο νη αληαλαθιαζηηθέο ηεο αληηδξάζεηο ήηαλ εκθαλψο πην έληνλεο ζηα ζεκεία πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφβιεκα ηεο. Ο αληρλεπηήο πίεζεο ( Pressure Feeler ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ επψδπλσλ ζεκείσλ ζην πηεξχγην ηνπ απηηνχ, αζθψληαο ζηαζεξή πίεζε ηζνδχλακε κε (250 γξ.) (Δξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο, 2015). 11

12 Η αζζελήο είλαη δεμηόρεηξαο. 1 ε πλεδξία 25/03/2015 Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex Jerome Απηφλνκν εκείν ππεξδξαζηεξηφηεηαο Νεπξναληαλαθιαζηηθφ ζηελ αλζέιηθα ζεκείν πνπ αληαλαθιά ζηελ πεξηνρή ηεο νζθπτθήο κνίξαο. Νεπξνπαζεηηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηεο έιηθαο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο 3 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial Master serebral Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput εκείν ελδνθξηλείο αδέλεο 3 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 12

13 2ε πλεδξία 2/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε βειηίσζε ζην πξφβιεκα ηεο εκηθξαλίαο αιιά θακία βειηίσζε ζηελ ηλνκπαιγία θαη κάιηζηα ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο πνλνχζε αξθεηά νπφηε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπφξσλ, ηεο έθαλα ζεξαπεία πφλνπ κε ειεθηξνβεινληζκφ. Θεξαπεία πόλνπ: Zero 2hz 30sec Δαr Apex 2hz 1 ιεπηό en men 2hz 1 ιεπηό Θάιακνο 2hz 1,5 ιεπηό Πλεύκνλαο 2hz 1,5 ιεπηό Νευροαντανακλαστικά σημεία 15hz 1,5 ιεπηό θαη δπλακώλνπκε ζην ηέινο Νεπξνπαζεηηθά 15hz 1,5 ιεπηό θαη δπλακώλνπκε ζην ηέινο Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : ελ Μελ Ear Apex Jerome Απηφλνκν εκείν ππεξδξαζηεξηφηεηαο Νεπξναληαλαθιαζηηθφ ζηελ αλζέιηθα ζεκείν πνπ αληαλαθιά ζηελ πεξηνρή ηνπ κεξνχ. Νεπξνπαζεηηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηεο έιηθαο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant 13

14 Master sensorial Master serebral Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput εκείν ελδνθξηλείο αδέλεο 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 3ε πλεδξία 12/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε ζεκαληηθή βειηίσζε ζην πξφβιεκα ηεο εκηθξαλίαο θαη 10% βειηίσζε ζηελ ηλνκπαιγία.μνπ αλέθεξε φηη άξρηζε λα έρεη έληνλεο βνπιηκηθέο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη θνβνχκελνο κήπσο δηαθφςεη ην δηαηξνθηθφ πξφγξακκα πνχ ηεο πξoηάζεθε ρξεζηκνπνίεζα ην παξαθάησ ζρήκα. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex εκείν πείλαο ζην ηξάγν εκείν βνπιηκίαο ζηελ έιηθα ζηελ δψλε Craiving Jerome εκείν ζηφκα εκείν ζηνκάρη 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial 14

15 Master serebral Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput Άγρνο 3 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 4ε πλεδξία 19/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο βνπιηκηθέο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο νπφηε επαλαιήθζεθε ε ίδηα ωηνζεξαπεία. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex εκείν πείλαο ζην ηξάγν εκείν βνπιηκίαο ζηελ έιηθα ζηελ δψλε Craiving Jerome Σξηπιφ ζεξκαζηή εκείν ζηνκάρη 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial Master serebral 15

16 Eλα ζεκείν ζηελ δψλε ηεο εκηθξαλίαο ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ Occiput Άγρνο 2 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. 5ε πλεδξία 30/04/2015 Η αζζελήο αλέθεξε βειηίσζε ηεο ηλνκπαιγίαο ζην 30% πεξίπνπ. ηε παξνχζα ζπλεδξία είρε αξθεηφ άγρνο Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην δεμί απηί ηα θάησζη ζεκεία : Πάληα μεθηλψ θαη ηειεηψλσ κε δηέγεξζε ηνπ ζεκείνπ zero ελ Μελ Ear Apex Jerome Απηφλνκν εκείν θαξδηά Νεπξναληαλαθιαζηηθφ ζηελ αλζέιηθα ζεκείν πνπ αληαλαθιά ζηελ πεξηνρή ηνπ κεξνχ. Νεπξνπαζεηηθφ ζεκείν ζηελ πεξηνρή ηεο έιηθαο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Αληρλεχηεθαλ ελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηήζεθαλ Vaccaria ζην αξηζηεξό απηί ηα θάησζη ζεκεία : εκείν ζάιακνο εκείν antidepressant Master sensorial Master serebral Άγρνο 3 Άγρνο 2 16

17 εκείν πνλνθεθάινπ ζηελ θνξπθή ηνπ αληηηξαγνπ 4 Μπτθά ζεκεία ζηελ καζηνεηδή επηθάλεηα ζην χςνο ηεο ζην χςνο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ηνπ κεξνχ. Απφ ηηο ζπλεδξίεο παξαηεξνχκε φηη αληηκεησπίζηεθε ε ζεξαπεπφκελε νιηζηηθά ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο παζήζεηο γηα ην ιφγν απηφ κέζσ ηεο σηνζεξαπείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια ζεκεία δηέγεξζεο. Να ππνγξακκίζνπκε φηη ζπλδπαζηηθά κε ηελ σηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη θπζηθνπαζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο φπσο ε δηαηξνθηθή ππνζηήξημε, ε βεληνπδνζεξαπεία θαη ε ζνπεδηθή κάιαμε θαζψο ε ζεξαπεπφκελε αληηκεηψπηδε πνιιαπιά θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα πγείαο εθηφο απφ ηελ ηλνκπαιγία. 3. Απνηειέζκαηα Σα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχκε λα ηα απνδψζνπκε κε ζηαηηζηηθνχο φξνπο αιιά απφ ηελ αληίδξαζε θαη απηνπαξαηήξεζε ηεο ζεξαπεπφκελεο θαη θαηφπηλ ζπλέληεπμεο κε ηελ ίδηα δηαπηζηψζεθε κηα κείσζε ηνπ πφλνπ θαηά 30-40% φπσο καο πεξηγξάθεη γεγνλφο πνπ ηελ θαηέζηε ιεηηνπξγηθή ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο. «Από ηελ πξώηε θνξά ειαηηώζεθαλ νη εκηθξαλίεο κνπ,γεγνλόο πνπ δελ λνκίδω λα είλαη ηπραίν.σηελ ζπλέρεηα παξαηήξεζα κηα αηζζεηή βειηίωζε ηνπ πόλνπ ζηα πόδηα κνπ» Όζν ζπλέρηδαλ νη ζεξαπείεο πνιιέο θνξέο μερλνύζα ην πξόβιεκα κνπ αθνύ πνλνύζα ιίγεο θνξέο θαη γηα κηθξή δηάξθεηα». ε νμείεο θαηαζηάζεηο πεξηκέλνπκε ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο σηνζεξαπείαο λα θαλνχλ κεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία ή ζηελ δηάξθεηα ηεο. ε ρξφληεο δηαηαξαρέο ηα απνηειέζκαηα είλαη πην ζηαδηαθά. Μεηά ηελ πξψηε ζπλεδξία δεηνχκε απφ ηνλ αζζελή λα καο επηζθεθηεί μαλά κεηά απφ 7-10 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα έρνπκε κηα ζπλάληεζε θάζε κήλα ή 40 εκέξεο γηα φζν δηαξθεί ε ζεξαπεία ηνπ σηνβεινληζκνχ (αλάινγα κε ηελ ρξνληφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο (Goertz C M, Niemtzow R, Burns SM, Fritts MJ, Crawford CC, Jonas WB, 2006 ). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκθσλία ησλ ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ επξεκάησλ ηφζν πξηλ ηελ ζεξαπεία φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο. Η ςπρνινγηθή ζπληζηψζα ζηνλ ρξφλην πφλν έρεη απνδεηρζεί απφ δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο φηη παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηνπ θφβνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζζελψλ (Dennis Turk et al, 2002). 17

18 ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηεο ζεξαπεπφκελεο ε νπνία ρξεηαδφηαλ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα ήηαλ αξρηθά θαρχπνπηε θαη επηθπιαθηηθή ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαζψο νη πξνεγνχκελεο απφπεηξεο ζεξαπείαο κε θαξκαθεπηηθή αγσγή θξίζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθέο θαη απηφ ελίζρπε ηελ αγρψδε θαη απαηζηφδνμε ζηάζε ηεο. Μεηά απφ ην πέξαο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο άξρηζε λα δείρλεη πην ζεηηθή ζηάζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο σηνζεξαπείαο. 5. πκπεξάζκαηα Λακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ηεο αζζελνχο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ήηαλ ζεηηθά. Η κείσζε ηνπ πφλνπ ήηαλ ηζρπξφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πεξάησζε ηεο. Η δξάζε ηνπ σηνβεινληζκνχ ζηε ξχζκηζε ηνπ νμχ θαη ρξφληνπ πφλνπ είλαη απνδεδεηγκέλε θαη δεδνκέλε. Κξίλεηαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ έξεπλα, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ Ωηνβεινληζκνχ θαη ηεο σηνζεξαπείαο σο βαζηθέο κέζνδνη ζεξαπείαο. ε αληίζεζε κε ηελ ζεξαπεπηηθή θαξκαθνινγηθή πξνζέγγηζε, ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο, πνπ πξνβιέπεη ηελ ιήςε ρεκηθψλ νπζηψλ θαη μέλσλ πξνο ην ζψκα καο θαη πνπ δελ ππνιείπνληαη απφ ηπρφλ παξελέξγεηεο, ν Ωηνβεινληζκφο ελεξγνπνηεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο ηεο απηνζεξαπείαο (Κξηηίδνπ,2012). Ο βεινληζκφο δηδάζθεηαη ζηα Ιηαιηθά παλεπηζηήκηα θαη ζε 7 δίλεηαη master.η GSATN αθνξά φιε ηελ Ιηαιία, είλαη ε κφλε Ιαηξηθή έλσζε Ωηνβεινληζκνχ. FISA: Οκνζπνλδία Ιηαιηθψλ ρνιψλ θαη Δηαηξεηψλ Βεινληζκνχ θαη Ωηνβεινληζκνχ. Η FISA, έλσζε ζρνιψλ βεινληζκνχ ηεο Ιηαιίαο, νξίδεη ηηο 100 ψξεο εθπαίδεπζεο εληφο κηάο 2εηίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο απαηηείηαη ε έγθξηζε Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο βάζεη ηεο Ιηαιηθήο λνκνζεζίαο. Ο βεινληζκφο θαη θαη επέθηαζε ν Ωηνβεινληζκφο είλαη έλα απφ ηα ππνρξεσηηθά πξναηξεηηθά γηα ην δίπισκα ηαηξηθήο ζηελ Ακεξηθή. Όινη νη ηαηξνί ζηελ Ακεξηθή ππνρξενχληαη λα έρνπλ θαη κία ελαιιαθηηθή εηδίθεπζε. Αλακθηζβήηεηα ε ρξήζε ηεο σηνζεξαπείαο σο απνθιεηζηηθή ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο ζεξαπείαο απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ ίαζε ζνβαξψλ παζήζεσλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (Bazoni,2014). 18

19 Βηβιηνγξαθία Anne Louise Oaklander, Zeva Daniela Herzog, Heather M. Downs, Max M. Klein, Objective evidence that small-fiber polyneuropathy underlies some illnesses currently labeled as fibromyalgia, Pain, vol 154, Issue 11, pages , Nov Δξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο, 2015 ΩΣΙΚΗ - ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ, ΩΣΟΙΑΣΡΙΚΗ Κξηηίδνπ, Θ.(2012) Ωηνβεινληζκόο, Ωηνδηαγλωζηηθή, Ωηνζεξαπεπηηθή, Ωηνηαηξηθή Αζήλα Δθδφζεηο : Απνηχπσκα Bazzoni G, (2014). Εηζαγωγή ζηνλ Ωηνβεινληζκό. Αζήλα : Δθδφζεηο ΙΣΜΔ Landgren K,( 2008) Ear acupuncture-a practical guide, Elsevier. Sator-Katzenschlager, Sabine M. MD*; Szeles, Jozef C. MD ; Scharbert, Gisela MD*; Michalek-Sauberer, Andrea MD*; Kober, Alexander MD*; Heinze, Georg PhD ; Kozek-Langenecker, Sibylle A. MD Anesthesia & Analgesia: Electrical Stimulation of Auricular Acupuncture Points Is More Effective Than Conventional Manual Auricular Acupuncture in Chronic Cervical Pain: A Pilot Study November 2003 Volume 97 - Issue 5 - pp Terrence D. Oleson, Richard J. Kroening, David E. Bresler An experimental evaluation of auricular diagnosis: The somatotopic mapping of musculoskeletal pain at ear acupuncture points. Volume 8, Issue 2, April 1980, Pages Turk D C.; Okifuji A, Psychological factors in chronic pain: Evolution and revolution, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 70(3), Jun 2002, ΩΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Üçeyler N, Zeller D, Kahn AK, Kewenig S, Kittel-Schneider S, Schmid A, Casanova- Molla J, Reiners K, Sommer C. Small fibre pathology in patients with fibromyalgia syndrome. Brain Jun;136(Pt 6): Wong Lit Wan,Y. WangC.C.L. Xue L.P. Wang F.R. Liang and Z. Zheng Local and distant acupuncture points stimulation for chronic musculoskeletal pain effects: A systematic review on the comparative Article first published online: 17 FEB 2015 European Pain Federation. Zapata, Aura Ligia M.D., Ana Julia Pantoja Moraes, M.D., Claudio Leone, M.D., Ph.D., Ulysses Doria-Filho, M.D., Ph.D., and Clovis Artur Almeida Silva, M.D., Ph.D.Pain and musculoskeletal pain syndromes in adolescents Journal of Adolescent Health 38 (2006) , ΩΣΟΙΑΣΡΙΚΗ 19

20 Γηαδηθηπαθνί ηόπνη 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα