3. Εργαλεία ανάλυσης αναγκώ ν που υποστηρίζουν την καινοτοµία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Εργαλεία ανάλυσης αναγκώ ν που υποστηρίζουν την καινοτοµία"

Transcript

1 45 3. Εργαλεία ανάλυσης αναγκώ ν που υποστηρίζουν την καινοτοµία Η καιν οτοµία συνδέεται στεν ά µε τις ανάγ κες. Όσο λαµπρό και καινοτόµο να είναι ένα προϊόν θα είν αι άχρηστο εάν καν ένας δεν το ζητά. Η καινοτοµία συσχετίζεται επίσης µε το σχέδιο και την ικαν ότητα υποστήριξης. Εάν δεν προβλέπουµε τη βιώσιµη ανάπτυξη χρησιµοποιώντας αν ανεώσιµους πόρους, χαµηλή ενέργ εια κ.λπ... δεν υπάρχει καµία ανάγκη ν α αν απτυχθεί έν α προϊόν περαιτέρω. Το σχέδιο είναι ένας σηµαντικός παράγον τας που λαµβάν ει υπόψη το ενδιαφέρον του τελικού χρήστη ενός προϊόν τος. Οι εκτενείς βασικές πληροφορίες για τις αν άγκες των τελικών χρηστών είναι σηµαν τικές πριν ακόµη να σκεφτούµε την αν άπτυξη ενός νέου καιν οτόµου προϊόντος. Τα εργαλεία για να βρούµε τις ανάγκες µπορούν να είν αι πολύ διαφορετικά και εδώ θα δώσουµε µόνο µια συν οπτική περιγραφή από µερικά εργ αλεία όπως ερωτηµατολόγ ια, ανάλυση SW OT, τα σε απευθείας εργαλεία online, οµάδες εστίασης και µεθόδους τεχνολογικής παρακολούθησης Ερωτηµατολόγια Οι περισσότεροι από µας έχουν απαντήσει σε διαφορετικούς τύπους ερωτηµατολογ ίων. Αυτό δεν είν αι εντούτοις ισοδύν αµο µε την κατασκευή ενός ερωτηµατολογ ίου όπου η πρόθεσή σας είν αι ν α πάρετε αποκρίσεις και επαρκείς απαντήσεις στα προβλήµατά σας και τα στοιχεία που θέλετε ν α ερευνήσετε. Πολλά ερωτηµατολόγ ια περιλαµβάνουν απλές και σύν τοµες ερωτήσεις όπου ένα άτοµο ή µια οµάδα έχει παραγ άγει διάφορες ερωτήσεις προκειµέν ου ν α πάρει απαντήσεις σε όλες τις διαφορετικές προσεγγ ίσεις. Αυτό δεν είναι συνήθως αποτελεσµατικό και παίρν ει πολύ χρόν ο ν α απαντηθεί για τα καλύτερα αποτελέσµατα. Εάν είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, πολλές ερωτήσεις δεν ισχύουν, η ανταπόκριση θα µπορούσε να είν αι χαµηλή και τα αποτελέσµατα όχι τόσο αντιπροσωπευτικά όσο θα έπρεπε. Είναι σηµαντικό ν α καθοριστούν ακριβώς οι πληροφορίες που χρειάζεστε και να µην υπερβείτε αυτά τα όρια ακόµα και αν είναι δελεαστικά. Καθορίστε και γράψτε έναν σαφή στόχο για να δείτε το πλαίσιο της έρευν ας και κάνετε έπειτα ένα πρόχειρο σχέδιο του ερωτηµατολογίου. Εάν έχετε καθορίσει τους στόχους σας µετά είναι εύκολο ν α καθοριστούν τα ακριβή στοιχεία προς µέτρηση από το ερωτηµατολόγ ιο. θα µπορούσατε ν α συµβουλευτείτε µια οµάδα αναφοράς ή συναδέλφους. Θα µπορούσατε επίσης ν α χρησιµοποιήσετε µια µικρή οµάδα αποκριτών, που ξέρετε

2 46!"#$%$&'()%*+,-./+&/01*-./1# πολύ καλά, γ ια ν α πάρετε µια ανατροφοδότηση από την αντίδρασή τους στην πρόχειρη έκδοση του ερωτηµατολογίου. Οι αν οικτές ερωτήσεις όπου οι ερωτηθέντες αν αµένονται ν α δώσουν γραπτές απαντήσεις είν αι εύκολο να κατασκευαστούν αλλά και τείνουν συχν ά να δώσουν λιγότερη απάντηση από άλλο τύπο ερωτήσεων. Φυσικά θα µπορούσατε ν α περιλάβετε µερικές ερωτήσεις εκείνου του τύπου γ ια ν α πάρετε συµπληρωµατικές πληροφορίες από κάποια απ τα άτοµα που απαντούν. Εάν αν αµένετε πολλές απαντήσεις στο ερωτηµατολόγ ιο µπορεί ν α δηµιουργ ήσει προβλήµατα στο στάδιο της αξιολόγησης των απαντήσεων. Να είστε προσεκτικός. Προσπαθήστε να καταστήσετε τις ερωτήσεις όσο το δυν ατόν αν τικειµεν ικότερες. Εάν κάν ετε µια κλίµακα όπου οι ερωτώµενοι αναµένον ται ν α επιλέξουν µεταξύ διάφορων κελιών και αριθµών, κάντε τη όσο το δυνατό πιο προσαρµοσµένη µέσα στο ερωτηµατολόγιο. Έν α παράδειγµα µπορεί να είναι ο Πίνακας 2. Εκτιµήστε τις ερωτήσεις από 0 έως 5 σύµφωνα µε το ακόλουθο διάγραµµα: Μια τέτοια προσέγγ ιση διευκολύνει τον ερωτώµεν ο να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγ ιο. Θα µπορούσε επίσης ν α συζητηθεί εάν πρέπει να υπάρχει έν α µέσος-σηµείο όπου δεν δίνεται οποιαδήποτε θετική ή αρνητική απάντηση στην ερώτηση. Αυτή η διαδικασία θα ήταν ένας τρόπος να αναγκαστεί ο εν αγόµενος ν α πάρει θέση. Οι ερωτήσεις µε απάν τηση "Ναι-Όχι" και "πολλαπλή επιλογή" µπορεί ν α χρειάζεται να περιλαµβάν ονται στο ερωτηµατολόγ ιο. Σηµαντικό ν α λάβετε υπόψη πάντα είν αι: Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους καλά καθορισµέν ους στόχους του ερωτηµατολογ ίου Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να επιτρέπουν απαν τήσεις από τους ερωτηθέντες Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να παραγάγουν απαντήσεις που χρειάζεστε πραγ µατικά Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να είναι κατανοητές για τους ερωτηθέντες

3 47 Ένα συµπαθητικό, ελκυστικό σχεδιάγραµµα, τυπωµέν ο επαγγελµατικά, είναι σηµαν τικό. Μια τέτοια σοβαρή προσέγγιση θα καταστήσει το ποσοστό απάντησης υψηλότερο Εργαλεία On-line Είναι φυσικά δυν ατό να παρασχεθούν τα ερωτηµατολόγια on-line στον Ιστό. Πολλές εµπορικές ιστοσελίδες είν αι διαθέσιµες, όπου µπορείτε να δηµιουργήσετε την έρευνα, να την διευθύνετε on-line, να κάν ετε την ανάλυση και να µεταφορτώσετε τα αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να παρουσιαστούν µε διαφορετικές µορφές/λογισµικό. Ψάξτε τον Ιστό για τις έρευνες on-line και θα βρείτε πολλά τέτοια παραδείγ µατα. Τα ερωτηµατολόγ ια on-line και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είν αι φυσικά ενδιαφέρον τα δεδοµέν ου ότι µπορούν να αν αλύσουν και να παρουσιάσουν τα στοιχεία σε µια κατάλληλη µορφή. Αλλά θα µπορούσαν ν α πάν ε ακόµα περαιτέρω και ν α προτείν ουν ενέργειες ως αποτέλεσµα της αν άλυσης. Ένα παράδειγ µα είναι έν α πρόγραµµα, ecasme (2004), συντον ισµένο από το πανεπιστήµιο του Limerick, που έχει αναπτύξει ένα εργαλείο γ ια την ανάλυση Αν αγκών Εκπαίδευσης όπου η κατάρτιση (ή οι ικαν ότητες) χωρίζον ται σε υποτµήµατα γ ια ν α διευκριν ίσει τις αν άγ κες της εκπαίδευσης στη λεπτοµέρεια. Από αυτό παράγεται ένα σχέδιο κατάρτισης στους µεµονωµένους υπαλλήλους. Το σχέδιο κατάρτισης διευκρινίζει µια µέθοδο για ν α επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραγάγουν το περιεχόµενο κατάρτισής τους όπου είναι δυν ατόν. Το αποτέλεσµα της αν άλυσης είναι ένα εξατοµικευµένο σχέδιο κατάρτισης ανά υπάλληλο, που διευκρινίζει το περιεχόµενο που απαιτείται για έν α επιµορφωτικό πρόγραµµα. Μ ια περαιτέρω αν άπτυξη θα µπορούσε να είναι η προσφορά on-line εκπαίδευσης, που συν τάχθηκε από "Αντικείµενα Εκµάθησης" που ταιριάζουν ακριβώς µε την ανάγκη του υπαλλήλου. Σε γεν ικές γραµµές όλα θα µπορούσαν να παραχθούν on-line και να προσφέρονται στον υπάλληλο. Αυτό το σηµείο δεν έχει επιτευχθεί ακόµα, αλλά είναι ένα ρεαλιστικό µελλοντικό όραµα. Ένα άλλο παράδειγµα είν αι το πρόγραµµα COMBAT. Είν αι µια συν εργ ασία έντεκα εταίρων µε έδρα οκτώ διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci έχουν αναπτύξει µια µεθοδολογ ία που καθοδηγεί τις επιχειρήσεις βαθµιαία, στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτική κατάρτιση για το προσωπικό τους. Ως τµήµα αυτού του προγράµµατος διάφορα εργαλεία αν απτύχθηκαν: αν άλυση ικανοτήτων

4 48!"#$%$&( + 0$,,$$#. & αξιολόγηση των εργαζοµένων στον εργ ασιακό χώρο αν άλυση αναγ κών εκπαίδευσης αν άπτυξη σχεδίου κατάρτισης παράδοση κατάρτισης Αυτά τα παραδείγµατα καλύπτουν την αν άλυση αναγκών εκπαίδευσης, αλλά δίνουν επίσης απόψεις για πόσο περαιτέρω ν α πάτε µε τα εργ αλεία on-line έν αν τι των γραπτών ερωτηµατολογίων. Θα δούµε πιθαν ώς περισσότερα εργ αλεία αν άλυσης αν αγκών αυτού του τύπου, που όχι µόνο διεν εργούν έρευν ες αλλά και που παρέχουν λύσεις στα αποτελέσµατα που αν αλύον ται, και γ ιατί να µην το κάνουµε ένα µέρος της διαδικασίας καινοτοµίας όταν αν απτύσσονται τα νέα προϊόντα Ανάλυση SWOT Η ανάλυση SWOT είν αι ένα εργ αλείο όπου µπορείτε να αν ακαλύψετε τα δυνατά (Strengths) και αδύναµα (Weaknesses) σηµεία σας και επίσης ν α αν αζητάτε ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που αντιµετωπίζετε τώρα ή θα αντιµετωπίσετε στο µέλλον. Είν αι µια απλή µέθοδος αλλά εντούτοις αρκετά ισχυρή γ ια ν α σας βοηθήσει ν α καταλάβετε την επιχείρησή σας και πώς ν α ενεργήσετε στο µέλλον. Η αν άλυση SWOT παρουσιάζεται συχνά σε έν α φύλλο εργασίας ή έν α διάγραµµα µε τέσσερα πεδία σύµφων α µε το Πίν ακας 4. υνατά στοιχεία Αδυναµίες Ευκαιρίες Κίνδυνοι Στο διάγραµµα µπορείτε ν α γράψετε τα δυνατά και αδύν αµα σηµεία, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Υπάρχουν φυσικά διάφορες ερωτήσεις γ ια τις οποίες θα µπορούσατε να γράψετε τις απαν τήσεις σε αυτό το διάγ ραµµα και µετά ν α δοκιµάζετε ν α κάνετε µια αν άλυση.

5 !"#$%$&(!$0$/",$*$%0+* 0"1# +$* # $#. Τα παραδείγµατα στα κριτήρια παρουσιάζονται στον Πίνακας 3. υνατά σηµεία Αδυναµίες Ευκαιρίες Κίνδυνοι 49 ιάφορα κριτήρια θα µπορούσαν να τοποθετηθούν σε περισσότερους του ενός πεδίου και θα µπορούσαν παραδείγµατος χάριν ν α είναι και µια απειλή και µια ευκαιρία. Τα δυν ατά και αδύν αµα σηµεία θεωρούνται εσωτερικές στην επιχείρηση ή τον οργαν ισµό σας εν ώ οι ευκαιρίες και οι απειλές εξαρτόνται από τους εξωτερικούς παράγοντες. Είναι φυσικά δυν ατό επίσης να προσπαθήσετε να αναλύσετε τους ανταγ ωνιστές σας µέσω µιας ανάλυσης SWOT ακόµα κι αν πιθαν ώς δεν έχετε όλα τα στοιχεία διαθέσιµα γ ια ν α είστε βέβαιοι πόσο σωστή είναι η ανάλυση. Προσπαθήστε να µην κάν ετε την αν άλυση πάρα πολύ µεγάλη και περίπλοκη, ολοκληρώστε τη χωρίς να υπερβείτε τις 4-10 προτάσεις σε κάθε πεδίο. Με µια καλή αν άλυση µπορείτε ν α εστιάσετε στη µείωση των απειλών και να εκµεταλλευθείτε τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες σας. Επίσης θα µπορούσατε ν α κάνετε µια αν άλυση SWOT για ν α προσδιορίσετε σε προσωπική βάση τις ευκαιρίες και τις απειλές σας.

6 Focus groups Τα focus groups χρησιµοποιούνται συχνά για τον προγραµµατισµό, το µάρκετινγ κ ή/και την αξιολόγ ηση εν ός προϊόν τος ή µια υπηρεσία ειδικά κατά τη διάρκεια µιας φάσης αν άπτυξης. Αυτή είναι µια δυν ατότητα να ενισχυθεί η διαδικασία των νέων καιν οτοµιών µέσα σε µια επιχείρηση. Τα focus groups θα µπορούσan ν α επιλεγ ούν γ ια να συλλέξουν πληροφορίες και ν α ελέγξουν τις υποθέσεις σας εν ώ βρίσκεστε σε διαδικασία καιν οτοµίας. Θα µπορούσαν επίσης ν α αν αµιχθούν στη διαδικασία µάρκετινγκ και καθορισµού της αγοράς. Εάν θέλετε ν α δηµιουργήσετε έν α focus groups είν αι σηµαντικό ν α είστε πολύ σαφείς µε το σκοπό/το στόχο της οµάδας και να καθορίσετε τις ερωτήσεις που θα τεθούν και θα απαντηθούν. Τα µέλη της οµάδας πρέπει ν α προετοιµαστούν καλά και ν α έχουν µια καλή καταν όηση του σκοπού, να τους δοθεί το υλικό υπόβαθρο κ.λπ... Μετά από µια προετοιµασία 1-2 µην ών θα υπάρξει µια συνεδρία όπου το focus groups συναν τιέται σε ένα κατάλληλο χώρο ίσως γ ια µια ηµέρα. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συν εδρίας έν ας συντονιστής θα οδηγήσει τη συζήτηση και θα την κρατήσει όλο το διάστηµα εστιασµέν η στους στόχους γ ια να κερδίσει τα περισσότερα αποτελέσµατα από την οµάδα. Μετά από τη συν εδρία είναι σηµαντικό να αναλυθούν και να τεκµηριωθούν οι εκβάσεις. Το focus groups δεν πρέπει ν α είν αι πολύ επίσηµο και ακριβές, είναι πιο ουσιαστικό να είν αι τα µέλη της οµάδας άνετα µε την κατάσταση, ειδικά κατά τη διάρκεια της συν εδρίας όταν αναµένον ται να συµβάλλουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις που καθορίζονται. Επιλέξτε συµπαθητικό περιβάλλον µε καλή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συν εδρίας Βιβλιογραφική έρευνα Η βιβλιογραφική έρευνα είναι, όπως προτείνει ο όρος, µια έρευνα που µπορείτε ν α κάνετε στο γ ραφείο σας χρησιµοποιών τας έναν υπολογ ιστή. Αυτός ο όρος χρησιµοποιείται κυρίως κατά την προσπάθεια να καθοριστούν οι πελάτες και η αγορά στο προϊόν σας, και o ανταγ ωνισµός που αν τιµετωπίζετε. To ιαδίκτυο είναι σήµερα η κύρια πηγή γ ια να βρείτε και γ ια να χρησιµοποιήσετε τις δηµοσιευµένες πληροφορίες.

7 51 Για ν α κάνετε τη βιβλιογ ραφική έρευν α πρέπει να ξέρετε τι ψάχν ετε και να καταλαβαίνετε την ποιότητα του υλικού που βρίσκετε. Οι σωστές πληροφορίες είναι ουσιαστικές. Είν αι εύκολο ν α βρείτε υλικό στο διαδίκτυο, αλλά το πρόβληµα προκύπτει όταν µε τη µηχανή αν αζήτησης λαµβάνετε έν α τεράστιο ποσό συνδέσεων. Ποιές είν αι οι πιο ενδιαφέρουσες; Να κάν ετε µια ανάλυση της αγοράς ή των ανταγ ωνιστών σχετικής µε έν α ορισµένο προϊόν θα διαρκέσει πιθαν ώς αρκετές ηµέρες. Η ανάλυση παίρνει χρόνο και ακόµα κι αν είστε προσεκτικοί είναι εύκολο να αφήσετε έξω βασικά θέµατα µέσα στο υλικό. Η ποιοτική πτυχή χρειάζεται πολλή εµπειρία. Πρέπει ν α ψάξετε πώς οι πληροφορίες έχουν συγ κεντρωθεί, και εάν ο ιστοχώρος φαίν εται να είναι αξιόπιστος. Όσον αφορά στην ανάλυση αγοράς παίρν ετε συχν ά µόνο µικρά κοµµάτια από τις διαφορετικές πηγ ές, που απαιτείται να αξιολογήσετε και να συγκεν τρώσετε γ ια να έχετε την κατάλληλη επισκόπηση και κατανόηση. Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας λάβετε υπόψη πάν τα που και τι να ψάξετε, ποιότητα και επιλογ ή των απαραίτητων πληροφοριών. Είναι εύκολο και σας βάζει σε πειρασµό ν α πάρετε κατευθύν σεις πέρα από το πεδίο της έρευνας αλλά προσπαθείτε να κρατήσετε την εστίασή σας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας Tεχνολογική παρακολούθηση Σκοπός της τεχνολογικής παρακολούθησης Η τεχνολογική παρακολουθηση καλύπτει την καθιέρωση της κατάστασης της έρευν ας και της τεχνολογ ίας σε διεθνή κλίµακα. Επιθυµούµε ν α πιστοποιήσουµε τι έχει γ ίνει σε έναν ειδικό τοµέα της τεχν ολογίας ή ποια είν αι τα κριτήρια που οδηγούν την ανάπτυξη. Η γν ώση σχετικά µε την κατάσταση της τεχν ολογίας αποδεικν ύεται απαραίτητη λόγ ω της γρήγορης αν άπτυξης της τεχνολογ ίας και της επίδρασης της παγκοσµιοποίησης, δηλαδή όχι µόνο στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην επιλογή του υλικού και των συστατικών, στην αγορά του εξοπλισµού αν άπτυξης και παραγ ωγ ής, αλλά επίσης για να παρακολουθήσετε τον ανταγ ωνισµό όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και τις δραστηριότητες µάρκετίνγκ τους. Τα αποτελέσµατα της αν άλυσης εξυπηρετούν επίσης τη διοικητική λήψη αποφάσεων στις ν έες εφευρέσεις και φυσικά τις στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης.

8 52 Τύπος στοιχείων Κριτήρια οδηγών ανάπτυξης των κρατών, ΕΕ, ΗΠΑ και παρόµοια Προγράµµατα Ε&Α (τρέχοντα) πανεπιστήµια, ιδρύµατα, εµπορικά ερευνητικά εργαστήρια Προγράµµατα Ε&Α (τελειωµένα) ιδρύµατα, πανεπιστήµια, εµπορικά ερευνητικά εργαστήρια ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας Επιχειρήσεις εµπορική προσφορά Αναλύσεις εµπειρογνωµόν ων Άλλες πληροφορίες Επίπεδο εφαρµογής Πηγές πληροφοριών για τις επιχειρήσεις

9 !"#$%$& (/ # +%- $0$%.! " Ανεξάρτητα ή µε τη βοήθεια ενός εµπειρογνώµονα 53 Η επισκόπηση της κατάστασης της τεχνολογ ίας πραγ µατοποιείται κυρίως από τις µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν ν α παραγγείλουν την αν άλυση από καταρτισµένα ιδρύµατα. Όσον αφορά στην ποιότητα η τιµή κυµαίνεται µεταξύ µερικών χιλιάδων και περίπου δέκα χιλιάδων ευρώ. Μ ια καλή αν άλυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από έν αν ικανό εµπειρογνώµον α, ειδικό ή µη ειδικευµένο, ο οποίος ξέρει τη µέθοδο εργασίας και έχει βάσεις δεδοµέν ων στη διάθεσή του και συν εργασία µε εµπειρογν ώµονες από συγ κεκριµένους τοµείς (πανεπιστήµια, σχολές, σύµβουλοι, αν ώτερα στελέχη και παρόµοια). Η εργ ασία εκτελείται κυρίως µέσω ιαδικτύου που µπορεί να αποδειχθεί µια πολύτιµη πηγή πληροφοριών εάν χρησιµοποιείται έξυπν α. Πρόσφατα, ακόµη και οι επαγγελµατικές αντιπροσωπείες πληροφοριών συλλέγουν έν α σηµαντικό µέρος των πληροφοριών που χρειάζονται στο διαδίκτυο. Σύµφωνα µε µερικά στοιχεία περισσότερο από 80% των πληροφοριών συλλέγεται µε τέτοιο τρόπο. Η εργ ασία εκτελείται σε πολλά στάδια. Προκειµέν ου ν α ληφθούν οι σωστές πληροφορίες, το πρόβληµα πρέπει ν α καθοριστεί σαφώς ειδάλλως τις σωστές πληροφορίες µπορεί να είναι δύσκολο να επιλεχτούν µεταξύ εν ός µεγάλου αριθµού πληροφοριών. Αυτή η φάση ακολουθείται από τη συλλογ ή πληροφοριών εξωτερικοί εµπειρογν ώµονες µπορεί ν α συµβουλεύονται εάν αποδεικνύεται απαραίτητο. Μετά από αυτήν την φάση, η διύλιση πληροφοριών είναι ουσιαστική µαζί µε την οργ άνωση των αποκτηθέντων στοιχείων καθώς επίσης και την αν άλυσή τους. Αυτό ακολουθείται από την προετοιµασία της βασικής έκθεσης και την παρουσίαση στον ανάδοχο. Σύµφων α µε τα σχόλια του αν αδόχου, µια πρόσθετη συλλογ ή δεδοµέν ων πραγµατοποιείται, ακολουθούµεν η από την αν άλυση και την προετοιµασία της τελικής έκθεσης. Στην πράξη, τα αποτελέσµατα αποδεικνύονται αρκετά πιο χρήσιµα στον ανάδοχο εάν ο ίδιος συν εργ άζεται συν εχώς κατά τη διάρκεια της εργασίας δεδοµέν ου ότι η έρευν α είναι προσαν ατολισµέν η και καθοδηγηµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες του αν αδόχου. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µερικές επιχειρήσεις εκτελούν µέρος αυτής της διαδικασίας σε µόνιµη βάση. Παρακολουθούν το ιαδίκτυο ή άλλους πόρους, επισκέπτονται εκθέσεις, επιδείξεις, και διασκέψεις ειδικών. Εξοικειώνον ται τουλάχιστον εν µέρει µε τον ανταγ ων ισµό και τους προµηθευτές της τεχν ολογίας και του εξοπλισµού. Ακόµα, η πρακτική δείχν ει ότι η συστηµατική αν άλυση βάσει νέων προσεγγίσεων εις βάθος, συµπεριλαµβαν οµέν ων των εµπειρογν ωµόν ων,

10 54 µπορεί ν α αν τιπροσωπεύσει την προστιθέµενη αξία που χρησιµοποιείται προς όφελος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής διαδικασίας Έρευνα µέσω ιαδικτύου Οι γ ενικοί διακοµιστές µπορούν ν α χρησιµοποιηθούν γ ια την αν εξάρτητη αιτιολόγ ηση της κατάστασης, όπως Google (www.google.com), Altavista (www. altavista.com), Hotbot (www.hotbot. com). Ακόµα µπορούµε επίσης ν α χρησιµοποιήσουµε ειδικό τύπο διακοµιστών που δοκιµάζουν να ταξινοµούν µε λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία τα χτυπήµατα (hits) σύµφωνα µε την τεχνολογ ικά-επιχειρηµατική φύση. Παραδείγµατα των εν λόγ ω διακοµιστών είναι com, technology.monster.com. Είναι επιπλέον ενδεδειγ µένο ν α ριχτεί µια µατιά στους ιστοχώρους που ειδικεύονται στην παρακολούθηση της τεχνολογ ικής ανάπτυξης. Οι τέλειες πληροφορίες δεν µπορούν φυσικά να βρεθούν αλλά µπορείτε να βρείτε περιεκτικές µελέτες, έγγραφα, αν αθεωρήσεις, αξιολογήσεις και παρόµοιες πληροφορίες, οι οποίες συµµορφών ονται εν µέρει µε τον τοµέα εν διαφέρον τός σας. Κατά συνέπεια τα έγγραφα (έρευνες) σχετικά µε την αν άπτυξη τεχνολογίας στον τοµέα της ε-εκµάθησης, της ν ανοτεχνολογ ίας, των νέων τεχνολογ ιών των οθονών, των οπτικών τηλεπικοινων ιών και άλλων µπορούν να βρεθούν στο uk. Αξίζει επίσης να αν αφέρουµε βάσεις δεδοµέν ων όπως Dialog (www.dialog.com) που ασχολούνται µε επιχειρηµατικότητα και πόρους χρηµατοδότησης (πάν ω από 14 εκατοµµύρια αµερικαν ικές και διεθν είς επιχειρήσεις), χηµεία, ενέργεια και περιβάλλον, τρόφιµα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ιατρική, φαρµακεία, τεχνολογ ία και παρόµοια. Η χρήση των εν λόγω βάσεων δεδοµέν ων είν αι απαιτητική και προ πάν των ακριβή. Ιδιαίτερα χρήσιµες είν αι οι βάσεις δεδοµένων µέσα στην υπηρεσία πληροφοριών της ΕΕ (http://cordis. europa. eu) (CORDIS κοινοτική υπηρεσία πληροφοριών έρευν ας και ανάπτυξης). Πολυάριθµες βάσεις δεδοµένων γ ια την εργασία Ε&Α µπορούν να βρεθούν υπό τον τίτλο "Databases and Web Services" που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έν ωση. Επιπλέον, ο εν λόγ ω ιστοχώρος προσφέρει επίσης τους διακοµιστές των συν εργ ατών για την εργ ασία Ε&Α, των βάσεων δεδοµέν ων των προγραµµάτων και των έργ ων και παρόµοια. Κατά το ξεφύλλισµα γ ια λογοτεχν ία, η αν αζήτηση και η αγορά λογοτεχν ίας µέσ ω του βιβλιοπωλείου Amazon.com (www.amazon.com) αποδεικνύεται το πιο δηµοφιλές. Το Amazon.com έχει ακολουθηθεί από άλλα βιβλιοπωλεία όπως Barnes&Noble (www.barnesandnoble.com). Η αγ ορά των βιβλίων µπορεί να γ ίν ει ευκολότερη µε τον έλεγχο του πίν ακα περιεχοµέν ων του βιβλίου και µερικές φορές την ανάγν ωση των αν αθεωρήσεων αγ οραστών του βιβλίου. Το ιαδίκτυο προσφέρει πολυάριθµους διακοµιστές των βάσεων δεδοµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αν και µόν ο µερικοί είναι δωρεάν. Ο διακοµιστής του αµερικαν ικού γραφείου διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας USPT O (www.uspto. gov/patft) και ο διακοµιστής του ευρωπαϊκού γραφείου διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας

11 -,$ ( $ * /.,$* & 0/ #$&.* " "! " "! (ep.espacenet.com) αποδείχθηκαν τα καλύτερα στην πράξη. Το πρώτο επιτρέπει το ξεφύλλισµα µέσω των αµερικανικών αρχείων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που είναι απαραίτητο γ ια µια σοβαρή έρευνα, εν ώ το τελευταίο επιτρέπει το αµοιβαίο ξεφύλλισµα µέσω της ευρωπαϊκής (EPO), διεθνούς (WIPO) και ιαπων ικής βάσης δεδοµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας. 55 Με τη χρήση εν ός διακοµιστή, λαµβάν ουµε συχνά πολλά αποτελέσµατα που ταιριάζουν στην αναζητηµένη σειρά στοιχείων µας. Ο αριθµός, η ηµεροµηνία έκδοσης και το όν οµα του διπλώµατος ευρεσιτεχν ίας καταγράφονται. Με ένα κλικ στον αριθµό διπλώµατος ευρεσιτεχν ίας, µπορούµε να λάβουµε τις βασικές πληροφορίες γ ια το δίπλωµα ευρεσιτεχν ίας: τη βιβλιογραφία, έναν κατάλογο σχετικών διπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας, καθώς επίσης και τα διπλώµατα ευρεσιτεχν ίας που αν αφέρουν το εν λόγ ω δίπλωµα. Αυτά καθιστούν την περαιτέρω

12 56 αν αζήτησή µας ευκολότερη δεδοµένου ότι µπορούµε εύκολα ν α βρούµε όλα τα απαραίτητα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µε ένα καλό αποτέλεσµα (hit). Εκτός από τι περιγράψαµε ήδη, το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας περιλαµβάνει την ταξιν όµηση στην οποία ήταν ταξιν οµηµένο. Με έν α κλικ της βασικής ταξινόµησης του διπλώµατος ευρεσιτεχν ίας, λαµβάνουµε όλα τα hit των διπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας που περιλαµβάνουν την εν λόγ ω ταξινόµηση και έναν κατάλογο σχετικής ταξιν όµησης συγχρόν ως. Οι πληροφορίες για την ανάπτυξη τεχν ολογίας είν αι τόσο πολυάριθµες στο διαδίκτυο, που τι πρέπει να κάνουµε είναι απλά ν α παίρν ουµε κάποιο χρόνο γ ια ν α "ξεφυλλίζουµε" λεπτοµερώς καθώς επίσης και γ ια ν α "ξεχωρίζουµε το φλοιό από το σιτάρι".

8. Πνευµατική ιδιοκτησία

8. Πνευµατική ιδιοκτησία 114 8. Πνευµατική ιδιοκτησία µε. Οποιαδήποτε χρησιµοποιείται κυρίως εταιρίες. Πνευµατική ιδιοκτησία σηµαίν ει εφευρέσεις, νέες τεχνολογίες ή τεχν ολογ ική αν άπτυξη, λογ ισµικό, προϊόν τα. Η πν ευµατική

Διαβάστε περισσότερα

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α 122 8.6. Άλλοι τρόποι προστασίας Ένας άλλος τρόπος γ ια ν α προστατευτεί µία εφεύρεση ή καινοτοµία είναι απλά ν α κρατηθεί µυστική. Η καιν οτοµία µπορεί ν α εν σωµατωθεί στο καινούργ ιο προϊόν ή στην παραγωγ

Διαβάστε περισσότερα

7. Συνεργασία Επιχειρήσεω ν και Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

7. Συνεργασία Επιχειρήσεω ν και Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 102 Πριν εξετάσουµε περαιτέρω την ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, το οποίο είναι απαραίτηο αν θέλουµε να δηµιουργ ήσουµε ένα νέο πρωτοποριακό προιόν ή υπηρεσία, ας καθορίσουµε τις διαφορές και την

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

5. Τεχνικές επιλογής ιδεών

5. Τεχνικές επιλογής ιδεών 80 *$.!/0" #""'4'5 %%"%6#7/*+8"")%&""#""&%2%"6)*##. #)"!".3)%2".$%2+ +,#%! %6 "#!$%"%&"#"'"% "%& "1#)6)("*%&*%2"'-0%" 1"#-**% (-* ()* %2"-#%)32 +,#"'-.! #$ "%2 5. Τεχνικές επιλογής ιδεών 5.1. Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση και Τεχνολογική Πλατφόρµα: συν Εν έργεια

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση και Τεχνολογική Πλατφόρµα: συν Εν έργεια Ενέργεια στη υτική Μακεδονία Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση και Τεχνολογική Πλατφόρµα: συν Εν έργεια Γιάννης Φάλλας Συντονιστής ΠΠΚ Μ και Υπεύθυνος ΤΠ Company ΤΠ και ΤΠ Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΙΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ! Zig Ziglar ΤΗΕ ALL-IN-ONE SUPERMARKET APP

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΙΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ! Zig Ziglar ΤΗΕ ALL-IN-ONE SUPERMARKET APP ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΙΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ! Zig Ziglar Τα δεδομένα της αγοράς Τα δεδομένα της αγοράς Τα δεδομένα της αγοράς Τα δεδομένα της αγοράς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά Αυτές είναι μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με κοινές εργασίες. Γρήγορα αποτελέσματα σειρά 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Φθινόπωρο 13 Πρώτα, θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

4. Τεχνικές δηµιουργίας ιδεών

4. Τεχνικές δηµιουργίας ιδεών 57 4. Τεχνικές δηµιουργίας ιδεών 4.1. Πηγές ιδεών Οι ιδέες προέρχονται από αν θρώπους που ξέρουµε, ιστορίες που ακούµε, τη δουλειά που κάνουµε, τα εν διαφέροντά, τις απόψεις και την εµπειρία µας. Μερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Managing Innovation and R&D Processes in EU Environment

Managing Innovation and R&D Processes in EU Environment Managing Innovation and R&D Processes in EU Environment Συγγραφείς των ενοτήτων Βοηθός καθηγ. dr. Bo rut Likar, MBA (SI) Ing. Cyril Chovan (SK) MSc. Peter Fatur (SI) Arne Kullbjer, Tekn. mag (SE) Ing.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Λήψη των Αποφάσεων Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις Η λήψη αποφάσεων είναι η επιλογή μίας λύσης μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που έχουμε στην διάθεση μας. Η άποψη αυτή παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο έντυπο το οποίο θα συμπληρώσετε για τον προγραμματισμό της εργασίας σας πρέπει να φαίνονται οι συναντήσεις που θα κάνετε με τα παιδιά, καθώς και ποια στάδια του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Η Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: Μοντέλα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων. είναι. και. στην. οι PESTEL, SWOT, GRADE κ.α.

Περιεχόµενο. Η Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: Μοντέλα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων. είναι. και. στην. οι PESTEL, SWOT, GRADE κ.α. ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ESPACENET

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ESPACENET ΔΠ 11/2016 Ι ΠΡΠΙ Ν ΓΝΩΡΙΖ ΓΙ Ο EPENET Πηγή: φυλλάδιο EPO για worldwide espacenet ΟΡΓΝΙΜΟ ΒΙΟΜΧΝΙΚ ΙΔΙΟΚΙ Γενικά Δικτυακός κόμβος που δημιουργήθηκε από το υρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων υρεσιτεχνίας (ΓΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πληροφόρηση

Τεχνολογική Πληροφόρηση Τεχνολογική Πληροφόρηση Κ. Αµπατζής, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συνήθως επιλύει ένα τεχνικό πρόβληµα Τεχνικό πρόβληµα: Πως µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προηγείται κάθε ενέργειας ανάπτυξης του προϊόντος (πχ. έγκρισης του προϊόντος και δηµιουργίας οµάδας ανάπτυξης). Προγραµµατίζουµε το χρόνο και το είδος των έργων που

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο (Ref: ES1-LEO ) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις

Το έργο (Ref: ES1-LEO ) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις Το έργο (Ref: 2013-1-ES1-LEO05-66260) χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι απόψεις αποκλειστικά του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ)

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΟΜΕΣ ΤΟΥ.Α.ΣΤΑ..Α.ΣΤΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΥς ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους φοιτητές και αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

EVITA. Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010. Βασίλειος Παπανικολάου

EVITA. Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010. Βασίλειος Παπανικολάου EVITA Το Σχέδιο Ψηφιακού Μάρκετινγκ Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Παπανικολάου Ψηφιακό Marketing Γιατί? Συνοπτική Περιγραφή Χαµηλό Κόστος Μεγάλη πελατειακή βάση Πρόσβαση στην «Εθνική Αγορά» ιείσδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τον Επόπτη Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΧΡΗΣΤΑ στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ.ΧΡΗΣΙΜΑ "ΑΧΡΗΣΤΑ" στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία» Εισηγητές: Σοφία Θεοδωρίδου, Δέσποινα Καραδήμου, Ιωάννης Σουκιούρογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Epsilon Software 2010

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Epsilon Software 2010 Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Epsilon Software 2010 Αγαπητέ πελάτη, στην Epsilon Software δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην ικανοποίηση του τελικού χρήστη, ώστε οι εφαρμογές μας όχι μόνο να εξυπηρετούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Strengthening the Training Opportunities for InteRnational Youth

Strengthening the Training Opportunities for InteRnational Youth Strengthening the Training Opportunities for InteRnational Youth Γιατί STORY Στόχοι του Project Τι είναι STORY Ποιος δουλεύει για το STORY Φάσεις του Project Target Groups και Οφέλη Αποτελέσματα Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/ :42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/ :42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα