Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση"

Transcript

1 Τα γραφήµατα του λογιστικού φύλλου Excel: µία έρευνα δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων στη ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τις δεξιότητες 15-16χρονων µαθητών/τριών στη δηµιουργία και ανάγνωση γραφηµάτων µε χρήση του λογιστικού φύλλου Excel. Το δείγµα αποτέλεσαν 20 µαθητές/τριες της Α τάξης Πληροφορικής ενός ΤΕΕ, που εργάστηκαν σε δραστηριότητες µε περιεχόµενο καθηµερινών καταστάσεων. Οι µαθητές/τριες δεν είχαν δυσκολίες στη «δηµιουργία κατάλληλου γραφήµατος» ή στην «επεξήγηση υποµνήµατος», αλλά αντιµετώπισαν δυσκολίες στον «προσδιορισµό τίτλου γραφήµατος», στον «προσδιορισµό κατάλληλων τίτλων στους άξονες» και ιδιαίτερα στην «ερµηνεία µεταβλητών». Οι απαντήσεις καθορίστηκαν από το πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Ο προσδιορισµός κατάλληλων γραφηµάτων στο Excel καθώς επίσης ο προσδιορισµός, η ανάγνωση και η ερµηνεία των χαρακτηριστικών των γραφηµάτων (τίτλοι, υπόµνηµα, µεταβλητές), προτείνονται ως δεξιότητες που µπορεί να διδαχθούν µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες στο πλαίσιο διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ηµιουργία γραφηµάτων, ανάγνωση γραφηµάτων, λογιστικό φύλλο Excel ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το λογιστικό φύλλο Excel είναι ένα εργαλείο υπολογισµού και ανάλυσης δεδοµένων που µπορεί να αξιοποιηθεί για οργάνωση, διαχείριση και ταξινόµηση δεδοµένων, για γραφική και αριθµητική παρουσίαση δεδοµένων και εξαγωγή συµπερασµάτων. Η γρήγορη και άρτια δηµιουργία γραφηµάτων στο Excel προσφέρεται για οργάνωση και παρουσίαση των δεδοµένων, για οπτικοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών, για δυναµική αναπαράσταση του ίδιου συνόλου δεδοµένων µε διαφορετικού τύπου γραφήµατα. Τα γραφήµατα είναι αλληλεπιδραστικά µε την έννοια ότι εφόσον έχουν δηµιουργηθεί, θα τροποποιηθούν άµεσα µε την τροποποίηση των δεδοµένων στο λογιστικό φύλλο, παρέχοντας έτσι ανατροφοδότηση στους χρήστες. Καθώς οι χρήστες απαλλάσσονται από κοπιαστικές και χρονοβόρες διαδικασίες σχεδιασµού, µπορούν να ασχοληθούν µε την ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων όπως, για παράδειγµα, τη διερεύνηση και περιγραφή σχέσεων µεταξύ µεταβλητών. Τα γραφήµατα, ως δυναµικά εργαλεία, µπορούν να αξιοποιηθούν από µαθητές για την ερµηνεία καταστάσεων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα (Teodoro, 2002) και για την ανάπτυξη γνωστικών ή /και κοινωνικών δεξιοτήτων (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Υπάρχουν πολλές έρευνες που εξετάζουν τη χρήση γραφηµάτων στα πλαίσια των µαθηµατικών (πχ. Ainley et.al., 2000; Niess, 1998), της στατιστικής (πχ. Hall, 1995) ή των φυσικών επιστηµών (πχ. Brosnan, 1990; Riesz, 1996; Cawley & Parkinson, 1995). Λίγες έρευνες αναφέρονται στη χρήση γραφηµάτων µε δεδοµένα καθηµερινών καταστάσεων. Για παράδειγµα, οι Swatton & Taylor (1994) διερεύνησαν την ικανότητα 12-13χρονων µαθητών σε δραστηριότητες µε γραφήµατα και το συσχετισµό µε την ικανότητα διαχείρισης µεταβλητών, όπου τα δεδοµένα προέρχονταν από καθηµερινά

2 174 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών προβλήµατα (πχ. στέγνωµα υγρών ξύλων). Αν και οι µαθητές δεν είχαν δυσκολία να προσδιορίσουν συγκεκριµένα διακριτά σηµεία πάνω στα γραφήµατα, ελάχιστοι µαθητές µπόρεσαν να περιγράψουν το συσχετισµό ανάµεσα σε δύο µεταβλητές που αναπαριστάνονταν στο γράφηµα. Η δηµιουργία/ προσδιορισµός του κατάλληλου τύπου γραφήµατος (πχ. γράφηµα ράβδων, γραµµών, πίτας) και τα χαρακτηριστικά ενός γραφήµατος (τίτλος, άξονες, υπόµνηµα, εµφανιζόµενες µεταβλητές) αποτελούν τη βάση για το συσχετισµό του γραφήµατος µε τις πληροφορίες που απεικονίζονται. Άλλα διαγράµµατα είναι καλύτερα για τη σύγκριση µεγεθών (πχ. στήλες), άλλα διαγράµµατα ενδείκνυνται για την αναπαράσταση της χρονικής εξέλιξης ενός µεγέθους (πχ. γραµµές) και άλλα για την επίδειξη σχέσης µεταξύ των τµηµάτων ενός συνόλου (πχ. πίτες). Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών του γραφήµατος µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές/- τριες στην ερµηνεία ή επεξεργασία των γραφηµάτων, χωρίς να χαθούν στο πλήθος των παρεχόµενων πληροφοριών. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της µελέτης είναι να διερευνήσει την ικανότητα των µαθητών/τριών (ι) να δηµιουργήσουν/ προσδιορίσουν τον τύπο γραφήµατος (πχ. γράφηµα στηλών/ ράβδων/ γραµµών/ πίτας) που δείχνει καταλληλότερος για την οργάνωση και παρουσίαση των δεδοµένων, σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο σκοπό, και (ιι) να προσδιορίσουν, να διαβάσουν και να ερµηνεύσουν τα χαρακτηριστικά του γραφήµατος (τίτλο, άξονες, υπόµνηµα, εµφανιζόµενες µεταβλητές). Τα χαρακτηριστικά των γραφηµάτων περιλαµβάνουν τη γνώση ώστε οι µαθητές/-τριες να αρχίζουν να ερµηνεύουν τα γραφήµατα. Αυτό περιλαµβάνει, να προσδιορίσουν τον τίτλο του γραφήµατος, να τοποθετήσουν τους άξονες, να κατανοήσουν τις µονάδες και τις µεταβλητές που εµφανίζονται στους άξονες, να κατανοήσουν το υπόµνηµα, να αναγνωρίσουν το περιεχόµενο/ νόηµα των γραφικά απεικονιζόµενων πληροφοριών (πχ. να διαβάσουν συγκεκριµένες τιµές και να αναγνωρίσουν τάσεις). Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ορίζονται ως τα βασικά ενός γραφήµατος. Μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω (πχ. κλίµακα στους άξονες, τύποι µεταβλητών) αλλά δεν αποτελούν στόχο της εν λόγω έρευνας. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Πλαίσιο έρευνας Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του µαθήµατος Χρήση ΗΥ της Α τάξης Α κύκλου των ΤΕΕ. Το µάθηµα αυτό είναι µονόωρο εργαστηριακό και οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ, 2004) δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στον άξονα/ ενότητα «ιερευνώ ηµιουργώ Ανακαλύπτω», µέσω του οποίου επιδιώκεται η εµπλοκή των µαθητών/τριών σε ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες ως εργαλείο µάθησης και σκέψης. Στον άξονα αυτό προτείνονται δηµιουργικές δραστηριότητες µε χρήση λογισµικού εφαρµογών γενικής χρήσης, µε ενδεικτικά παραδείγµατα να συµπεριλαµβάνουν τη «χρήση λογιστικού φύλλου για: οικονοµική διαχείριση εσόδων εξόδων (σχολείου, σπιτιού, επιχείρησης), λογαριασµούς κοινοχρήστων, υπολογισµό φορολογικής δήλωσης, µελέτη Μαθηµατικών και Φυσικών µοντέλων κλπ.». Η ερευνήτρια είναι η διδάσκουσα του µαθήµατος Χρήση ΗΥ στο τµήµα ΑΠ (Α τάξη Πληροφορικής) που συµµετείχε στην έρευνα. Το µάθηµα αυτό διδάσκεται σε εργαστήριο εξοπλισµένο µε 11 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ΗΥ) και οι µαθητές εργάζονται πάντα σε µικρές οµάδες. είγµα Το δείγµα αποτέλεσαν 20 µαθητές/τριες του τµήµατος ΑΠ ενός ΤΕΕ στην Ανατολική Αττική (η Α τάξη Πληροφορικής έχει συνολικά 22 ατοµα), 7 κορίτσια και 13 αγόρια, ηλικίας ετών. Οι µαθητές/τριες αυτοί είναι εξοικειωµένοι στην εργασία µε ΗΥ σε µικρές οµάδες. Στα

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 175 εργαστηριακά µαθήµατα ειδικότητας πληροφορικής η εργασία σε οµάδες αποτελεί τον κανόνα και εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού των ΗΥ. Στην έρευνα αυτή οι µαθητές/τριες επέλεξαν τον/την συνεργάτη τους για τη δηµιουργία οµάδων εργασίας, χωρίς την ανάµιξη της ερευνήτριας. Ο τρόπος αυτός προτιµήθηκε για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων. 18 άτοµα εργάστηκαν σε οµάδες των δύο και 2 µαθήτριες εργάστηκαν µόνες τους, στους 11 υπολογιστές του εργαστηρίου. Η έρευνα έγινε στις αρχές του δεύτερου τετραµήνου του έτους , που σηµαίνει ότι το δείγµα έχει βασικές δεξιότητες χρήσης ΗΥ, έχει διδαχθεί τον επεξεργαστή κειµένου Word και µόλις έχει αρχίσει τη διδασκαλία του Excel (στο µάθηµα Αυτοµατισµός γραφείου που διδάσκεται από άλλους) χωρίς να έχει ασχοληθεί καθόλου µε τα γραφήµατα του Excel. ιαδικασία Τεχνική συλλογής δεδοµένων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το µάθηµα στα πλαίσια του οποίου έγινε η έρευνα είναι εργαστηριακό και διδάσκεται µία ώρα την εβδοµάδα (διδακτική ώρα 40 λεπτά). Επειδή το τµήµα ήταν εξοικειωµένο µε τη χρήση ΗΥ, ως διδάσκουσα ερευνήτρια έκανα δύο εισαγωγικά µαθήµατα πριν τη συλλογή των δεδοµένων. Σε αυτά τα µαθήµατα οι µαθητές εξασκήθηκαν στον τρόπο παραγωγής γραφηµάτων στο λογιστικό φύλλο Excel µέσα από καθηµερινά παραδείγµατα/ ασκήσεις που έκαναν στον ΗΥ και συζητήθηκαν ζητήµατα προσδιορισµού κατάλληλων γραφηµάτων (µε έµφαση στα γραφήµατα στηλών, γραµµών, πίτας), προσδιορισµού και ανάγνωσης χαρακτηριστικών των γραφηµάτων. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε γραπτό ερωτηµατολόγιο και δισκέτες που το καθένα τους περιείχε οκτώ δραστηριότητες. Ανά υπολογιστή δόθηκε µία δισκέτα µε ένα αρχείο στο Excel, που αποτελούνταν από οκτώ φύλλα εργασίας, κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχούσε σε µία δραστηριότητα του ερωτηµατολόγιου. Για παράδειγµα, το φύλλο εργασίας νο.4 του Excel αντιστοιχούσε στη δραστηριότητα νο.4 του ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο µε τις οδηγίες και τα ερωτήµατα δόθηκε σε κάθε µαθητή/τρια και έπρεπε να συµπληρωθεί κατά τη διάρκεια εργασίας στον ΗΥ. Κάθε φύλλο εργασίας του Excel περιείχε έναν πίνακα δεδοµένων και οι µαθητές/τριες έπρεπε να δηµιουργήσουν το καταλληλότερο γράφηµα για την παρουσίαση των συγκεκριµένων δεδοµένων, να δώσουν τίτλο στο γράφηµα, να δώσουν τίτλους στους άξονες (εάν το γράφηµά τους είχε άξονες), να επεξηγήσουν το υπόµνηµα και να απαντήσουν σε ένα ή δύο ερωτήµατα ερµηνείας των εµφανιζόµενων µεταβλητών (συσχετισµού µεταξύ µεταβλητών, αναγνώρισης τάσεων). Τα γραφήµατα που προσδιόρισαν οι µαθητές/τριες αποθηκεύθηκαν στις δισκέτες (κάθε γράφηµα ενσωµατώθηκε ως αντικείµενο στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του Excel) οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν σε συνδυασµό µε τα ερωτηµατολόγια για την ανάλυση. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών και η διδάσκουσα ερευνήτρια είχε το ρόλο του παρατηρητή. όθηκαν διευκρινήσεις για το πως πρέπει να εργαστούν στις δραστηριότητες, πως πρέπει να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια παράλληλα µε την εργασία τους στον ΗΥ και επεξηγήσεις για τυχόν νοηµατικές δυσκολίες στα ερωτήµατα. Οι πίνακες µε τα δεδοµένα δόθηκαν έτοιµοι σε δισκέτες έτσι ώστε οι µαθητές/τριες να µην ασχοληθούν µε την πληκτρολόγηση δεδοµένων (διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν κατά τα δύο προπαρασκευαστικά µαθήµατα), αλλά να έχουν χρόνο για την ανάγνωση και ερµηνεία των δεδοµένων, για την περιγραφή των συσχετισµών. Όσον αφορά στο περιεχόµενο των δραστηριοτήτων, λαµβάνοντας υπόψην τις γενικές οδηγίες για το µάθηµα, αυτό σχεδιάστηκε µε δεδοµένα από καθηµερινές καταστάσεις. Για παράδειγµα, πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους τα αγόρια και τα κορίτσια, βαθµολογίες µαθητών σε διαφορετικές χρονιές, θερµοκρασίες µέσα στην εβδοµάδα, οικογενειακές δαπάνες και ενεργειακό περιεχόµενο τροφών. Έρευνες (πχ. Ainley, 2000) έχουν επισηµάνει ότι το οικείο / καθηµερινό περιεχόµενο των δραστηριοτήτων επιτρέπει στους µαθητές/τριες να είναι εξοικειωµένοι µε τα δεδοµένα, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των γραφηµάτων. Ακόµη και όταν οι µαθητές/τριες δεν έχουν συλλέξει και καταγράψει µόνοι/ες τους τα δεδοµένα (όπως σ αυτήν την έρευνα), το καθηµερινό πλαίσιο διευκολύνει τους µαθητευόµενους να εισχωρήσουν διαισθητικά στην κατάσταση και να εξοικειωθούν εύκολα µε τη φύση των δεδοµένων.

4 176 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συνολικά αποτελέσµατα H ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει την εξέταση των γραφηµάτων που προσδιόρισαν οι µαθητές/τριες (αποθηκευµένα στις δισκέτες) σε συνδυασµό µε την εξέταση των απαντήσεων που δόθηκαν στα γραπτά ερωτηµατολόγια. Τα αποτελέσµατα συζητώνται ποιοτικά περιγραφικά και δεν γίνεται αναγωγή σε % ποσοστά λόγω του µικρού αριθµού του δείγµατος. Τα συνολικά αποτελέσµατα για όλες τις δραστηριότητες ( ρ.1 έως και ρ.8) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Είναι κατηγοριοποιηµένα, σύµφωνα µε τον σκοπό της έρευνας, σε πέντε ενότητες: «δηµιουργία κατάλληλου γραφήµατος», «προσδιορισµός τίτλου γραφήµατος», «προσδιορισµός κατάλληλου τίτλου στους άξονες», «επεξήγηση υποµνήµατος» και «ερµηνεία µεταβλητών». Οι απαντήσεις των µαθητών/τριών σηµειώνονται ως σωστό (πλήρης σωστή απάντηση), λάθος, ελλιπές (µερικώς σωστή απάντηση) και δεν απάντησαν. ρ.1 ρ.2 ρ.3 ρ.4 ρ.5 ρ.6 ρ.7 ρ.8 δηµιουργία Σωστό κατάλληλου Λάθος γραφήµατος εν απάντ προσδιορισµός Σωστό τίτλου Λάθος γραφήµατος εν απάντ προσδιορισµός Σωστό κατάλληλου Ελλιπές τίτλου στους Λάθος άξονες εν απάντ επεξήγηση Σωστό υποµνήµατος Ελλιπές Λάθος εν απάντ ερµηνεία Σωστό µεταβλητών Ελλιπές Λάθος εν απάντ Πίνακας 1: Συνολικά αποτελέσµατα όλων των δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στη «δηµιουργία κατάλληλου γραφήµατος» (Σχήµα 1), οι µισοί µαθητές (ν=10) προσδιόρισαν το κατάλληλο γράφηµα για όλες τις δραστηριότητες, ενώ οι περισσότεροι µαθητές (ν 15 ) προσδιόρισαν το κατάλληλο γράφηµα για τις τέσσερις από τις οκτώ δραστηριότητες. Στις περισσότερες δραστηριότητες οι µαθητές/τριες έπρεπε να δηµιουργήσουν γράφηµα µε όλα τα δεδοµένα του αντίστοιχου πίνακα, εκτός από τις δραστηριότητες 3, 7, και 8 που ζητούσαν γράφηµα µε συγκεκριµένες από τις εµφανιζόµενες µεταβλητές. Μερικά λανθασµένα γραφήµατα σε αυτές τις δραστηριότητες δηµιουργήθηκαν µε δεδοµένα διαφορετικά απ ότι ζητούσε η δραστηριότητα. Για παράδειγµα, στη δραστηριότητα 8 ο πίνακας που δόθηκε παρουσίαζε την

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 177 ενέργεια, τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και τα λιπαρά για διαφορετικά τρόφιµα και ζητούσε γράφηµα που να δείχνει την ενέργεια και τους υδατάνθρακες µόνον (για όλα τα τρόφιµα). Στον «προσδιορισµό τίτλου γραφήµατος» οι µισοί από τους µαθητές/τριες (ν=10) προσδιόρισαν τον κατάλληλο τίτλο γραφήµατος για όλες τις δραστηριότητες. Υπήρχαν όµως αρκετά άτοµα που δεν έβαλαν καθόλου τίτλο στο γράφηµα ( δεν απάντησαν ). Στην ενότητα αυτή καταγράφηκαν ως σωστές οι απαντήσεις που προσδιόρισαν τίτλο γραφήµατος συµβατό µε το δηµιουργούµενο γράφηµα, ακόµη και όταν το γράφηµα καταγράφηκε ως µη-κατάλληλο. Στον «προσδιορισµό κατάλληλου τίτλου στους άξονες», οι σωστές απαντήσεις ήταν λιγότερες. Στις σωστές απαντήσεις καταγράφηκαν και όσοι/ες δηµιούργησαν γράφηµα που δεν έχει άξονες (πχ. πίτας). Οι ελάχιστες ελλιπείς απαντήσεις αφορούν στον προσδιορισµό τίτλου σε έναν από τους δύο άξονες µόνον, ενώ παρατηρείται αξιοσηµείωτος αριθµός ατόµων που δεν απάντησε. Σε όλες τις δραστηριότητες, σχεδόν το µισό του δείγµατος δεν έδωσε απάντηση. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στο ότι παρέβλεψαν τις οδηγίες στο ερωτηµατολόγιο, είτε στο ότι δυσκολεύτηκαν να δώσουν κατάλληλο τίτλο στους άξονες, γεγονός που σηµαίνει δυσκολίες στην κατανόηση των µεταβλητών που εµφανίζονται στους άξονες. Στην «επεξήγηση υποµνήµατος» (Σχήµα 2) καταγράφηκαν σωστές και λάθος απαντήσεις και συγκριτικά µε όλες τις άλλες ενότητες παρατηρείται ο µικρότερος αριθµός µαθητών/τριών που δεν απάντησαν. Στην ενότητα αυτή καταγράφηκαν ως σωστές οι απαντήσεις που επεξήγησαν το υπόµνηµα σύµφωνα µε το δηµιουργούµενο γράφηµα, ακόµη και όταν το γράφηµα καταγράφηκε ως µη-κατάλληλο. Στην «ερµηνεία µεταβλητών» (Σχήµα 3) καταγράφηκε ο µικρότερος αριθµός σωστών απαντήσεων σε σύγκριση µε όλες τις προηγούµενες ενότητες. Υπάρχουν αρκετές ελλιπείς απαντήσεις, λάθος απαντήσεις καθώς επίσης και µαθητές/τριες που δεν απάντησαν. Οι δυσκολίες ερµηνείας µεταβλητών αφορούσαν στη σύγκριση µεταβλητών και στην αναγνώριση τάσεων. Αµέσως παρακάτω συζητώνται ενδεικτικά παραδείγµατα απαντήσεων µαθητών/τριών, µέσα από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες. Σχήµα 1: Αποτελέσµατα στη «δηµιουργία κατάλληλου γραφήµατος». Σχήµα 2: Αποτελέσµατα στην «επεξήγηση υποµνήµατος».

6 178 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Σχήµα 3: Αποτελέσµατα στην «ερµηνεία µεταβλητών». Ενδεικτικά παραδείγµατα απαντήσεων µαθητών/τριών Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα απάντησης από τη δισκέτα δύο µαθητριών στην πρώτη δραστηριότητα ρ.1 (ποσοστά αγοριών και κοριτσιών και µε τι ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο τους). Είναι ένα σωστά προσδιορισµένο γράφηµα, µε σωστό τίτλο στο γράφηµα και κατάλληλους τίτλους στους άξονες. Στη δραστηριότητα αυτή ένα παράδειγµα σωστής επεξήγησης υποµνήµατος, από άλλη µαθήτρια, είναι: «(το υπόµνηµα) µας λέει για διαφορετικές δραστηριότητες που κάνουν τα αγόρια και τα κορίτσια». Στην ερµηνεία µεταβλητών, η ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο ήταν τι οµοιότητες και τι διαφορές υπάρχουν στο πως περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους τα αγόρια και τα κορίτσια; Παραδείγµατα σωστών απαντήσεων µαθητών/τριών περιελάµβαναν: «παρατηρούµε ότι τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν επιλέξει ένα χόµπι που είναι το πιο µεγάλο ποσοστό η τηλεόραση...οι οµοιότητες που υπάρχουν ανάµεσα στα αγόρια και στα κορίτσια είναι οι ξένες γλώσσες και η τηλεόραση», «στο µουσικό όργανο, στην ανάγνωση βιβλίων, στις ξένες γλώσσες και στην τηλεόραση υπερταιρούν τα κορίτσια. Τα αγόρια πάνε µπροστά στον αθλητισµό + στους Η/Υ», «στα µουσικά όργανα το ποσοστό των κοριτσιών είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό των αγοριών. Στον αθλητισµό τα αγόρια έχουν µεγαλύτερο (ποσοστό). Τα αγόρια και τα κορίτσια προτιµούν περισσότερο την τηλεόραση παρά τα µουσικά όργανα». Σε όλες αυτές τις απαντήσεις υπάρχει σωστή σύγκριση µεταξύ των µεταβλητών. Σχήµα 4: Σωστά προσδιορισµένο γράφηµα, µε κατάλληλους τίτλους για το γράφηµα και τους άξονες, στην πρώτη δραστηριότητα. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα µη-κατάλληλου γραφήµατος στην όγδοη δραστηριότητα ρ. 8 (ο πίνακας στη δισκέτα έδειχνε την ενέργεια, τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και τα λιπαρά για διαφορετικά τρόφιµα και το ερωτηµατολόγιο ζητούσε δηµιουργία γραφήµατος που να δείχνει την ενέργεια και τους υδατάνθρακες µόνον, για όλα τα τρόφιµα). Το ζευγάρι µαθητή-µαθήτριας που προσδιόρισε αυτό το µη-κατάλληλο γράφηµα έδωσε κατάλληλο

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 179 τίτλο στο γράφηµα και σωστή επεξήγηση υποµνήµατος (συµβατά µε το γράφηµα που προσδιορίστηκε). Στη δραστηριότητα αυτή παρατηρείται µεγάλος αριθµός µαθητών/τριων που δεν έδωσαν απάντηση. Η ερώτηση ερµηνείας µεταβλητών τι συσχετισµός υπάρχει ανάµεσα στην ενέργεια και στους υδατάνθρακες, για τις διαφορετικές τροφές µπορεί να απαντηθεί από ένα γράφηµα στηλών/ ράβδων, που διευκολύνει τη σύγκριση των τιµών των κατηγοριών. Μόνον ένα ζευγάρι έδωσε σωστή απάντηση. Καταγράφηκαν ως ελλιπείς οι απαντήσεις που έκαναν αναφορά σε µία µεταβλητή µόνον, όπως «οι φρυγανιές έχουν την περισσότερη ενέργεια από τα άλλα τρόφιµα». Σχήµα 5: Μη-κατάλληλο γράφηµα, στην όγδοη δραστηριότητα. Στην ενότητα «ερµηνεία µεταβλητών», όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καταγράφηκε ο µικρότερος αριθµός σωστών απαντήσεων σε σύγκριση µε όλες τις άλλες ενότητες (προσδιορισµός κατάλληλου γραφήµατος, κατάλληλων τίτλων κλπ.). Στη δεύτερη δραστηριότητα ρ.2 (ποσοστά µαθητών και οι βαθµολογίες που έχουν πάρει σε δύο διαφορετικές χρονιές), ενώ οι περισσότεροι µαθητές/τριες προσδιόρισαν κατάλληλο γράφηµα (πχ. Σχήµα 6), κατάλληλο τίτλο γραφήµατος και επεξήγησαν σωστά το υπόµνηµα, είχαν δυσκολίες στο ερώτηµα ερµηνείας µεταβλητών συγκρίνετε τις βαθµολογίες των µαθητών στις δύο διαφορετικές χρονιές. Τι παρατηρείτε;. Παράδειγµα λανθασµένης απάντησης ήταν «το 2000 η επίδοση των αγοριών ήταν καλή - το 2004 τα αγόρια δεν τα πήγαν τόσο καλά - τα κορίτσια το 2000 είναι χαµηλότερα σε επίδοση από τα αγόρια», που ενδεχοµένως επηρεάστηκε από τις µεταβλητές (αγόρια, κορίτσια) της πρώτης δραστηριότητας. Οι ελλιπείς απαντήσεις έκαναν µία προσπάθεια σύγκρισης των µεταβλητών αλλά ήταν γενικές και παρουσίαζαν δυσκολίες έκφρασης, όπως: «το 2000 είναι το πιο µεγάλο έτος σε βαθµολογία, ενώ το 2004 οι βαθµολογίες κατεβαίνουν», «το 2004 έχει περισσότερη καλή βαθµολογία». Μόνον ένα ζευγάρι µαθητών έδωσε σωστή απάντηση στη ρ.2: «παρατηρούµε ότι οι βαθµολογίες των µαθητών το 2000 στην Β=καλή είναι µεγαλύτερη από το 2004 ενώ αντίθετα στην Β=άριστη το 2000 είναι χαµηλότερη από το 2004». Οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα αλλά και σε άλλες δραστηριότητες µπορεί να οφείλονται και στη διατύπωση των ερωτηµάτων, γεγονός που παραπέµπει στον προσεκτικό σχεδιασµό από τους διδάσκοντες. Η διαχείριση και ερµηνεία µεταβλητών είναι µία προβληµατική από πλευράς διδακτικής και έχει διερευνηθεί εκτενώς στα µαθηµατικά και στις φυσικές επιστήµες. Για παράδειγµα, οι Swatton & Taylor (1994) έδειξαν ότι ετών παιδιά που ήταν ικανά να διαβάζουν συντεταγµένες, είχαν δυσκολίες να περιγράφουν τάσεις ή σχέσεις µεταξύ µεταβλητών, επιδεικνυόµενες µέσω γραφηµάτων (στηλών ή γραµµών). Οι Friedler & McFarlane (1997) υποστηρίζουν ότι η κατανόηση των γραφηµάτων γραµµών, όταν χρησιµοποιείται για επίδειξη σχέσης µεταξύ µεταβλητών, περικλείει ένα επίπεδο αφαίρεσης που δεν είναι εύκολα προσβάσιµο, ακόµη και στην ηλικία των 16 ετών.

8 180 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Σχήµα 6: Παράδειγµα απάντησης στη δεύτερη δραστηριότητα, µε κατάλληλο γράφηµα, λανθασµένο τίτλο γραφήµατος και δυσκολίες στην «ερµηνεία µεταβλητών». Ένα τελευταίο παράδειγµα απάντησης αφορά στην έκτη δραστηριότητα όπου καταγράφηκε ο µεγαλύτερος αριθµός σωστών απαντήσεων (ν=11) στην «ερµηνεία µεταβλητών». Στη ρ. 6 (δαπάνες διατροφής-ένδυσης-διασκέδασης για ένα εξάµηνο) (Σχήµα 7), τα ερωτήµατα ποιό είδος δαπάνης είναι πιο σταθερό κατά τη διάρκεια του εξαµήνου; - Ποιό είδος δαπάνης παρουσιάζει τη µεγαλύτερη διακύµανση; ζητούσαν αναγνώριση συγκεκριµένων τάσεων και δεν φαίνεται εν γένει να δυσκόλεψαν τους/τις µαθητές/τριες. Η έννοια διακύµανση επεξηγήθηκε στην τάξη µετά από αίτηµα µαθητή για διευκρίνηση του ερωτήµατος. Σχήµα 7: Παράδειγµα απάντησης στην έκτη δραστηριότητα, µε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις στην ερµηνεία µεταβλητών. Πλαίσιο δραστηριοτήτων Οι απαντήσεις στις δραστηριότητες καθορίστηκαν από το πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής είναι συνυφασµένα µε το πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, το καθηµερινό περιεχόµενο των δραστηριοτήτων και τα συγκεκριµένα ερωτήµατα. Έρευνες (Stern, 2000; Barton, 1997) έδειξαν ότι οι δεξιότητες των µαθητών να διαχειρίζονται και να ερµηνεύουν γραφήµατα εξαρτώνται ισχυρά από το πλαίσιο διεξαγωγής τους και είναι δύσκολη η µεταφορά τους σε άλλα πλαίσια. Για παράδειγµα, η Stern (2000) παρατήρησε ότι λογισµικό που επέτρεπε το σχεδιαστικό σχηµατισµό γραφικών παραστάσεων σε πραγµατικό χρόνο, παράλληλα µε τη διεξαγωγή πειραµάτων στις φυσικές επιστήµες, δεν βοήθησε τους µαθητές να κάνουν γενικεύσεις και σε καθηµερινές καταστάσεις. Τα γραφήµατα του Excel είναι εργαλεία για τη διερεύνηση πολλών καταστάσεων, αλλά η ποικιλία των διαφορετικών τύπων γραφηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη σχολική τάξη και το πλαίσιο που θα συσχετιστούν είναι µάλλον περιορισµένα, σε σύγκριση µε το ευρύτερο πλαίσιο της καθηµερινότητας (πχ. γραφήµατα στα ΜΜΕ). Αυτό σηµαίνει ότι οι διδάσκοντες θα πρέπει να σχεδιάσουν ή να επιλέξουν παραδείγµατα και πλαίσια καταστάσεων για να δώσουν, κατά το δυνατόν, ευρύτερο φάσµα συσχετιζόµενων µε

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 181 γραφήµατα εµπειριών στους/ις µαθητές/τριες. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας σηµειώνεται ότι όλοι/ες οι µαθητές/τριες, εκτός από δύο άτοµα, εργάστηκαν σε δυάδες που οι ίδιοι/ιες επέλεξαν. Όπως αναφέρθηκε στη µεθοδολογία, κάθε οµάδα προσδιόρισε ένα γράφηµα (ανά υπολογιστή), µε αποτέλεσµα οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια να είναι εν γένει παρόµοιες /ίδιες για τα άτοµα της κάθε οµάδας. Εάν κάθε µαθητής/τρια εργαζόταν µόνος/η του/της πιθανόν να είχαµε διαφορετικά αποτελέσµατα. Περιορισµοί έρευνας Ο χώρος της γραφικής αναπαράστασης των δεδοµένων είναι εκτενής και το λογιστικό φύλλο Excel παρέχει έντεκα κύριους τύπους γραφηµάτων (µε δυνατότητες επιλογής υποκατηγοριών για κάθε τύπο). Ήταν αδυναµία της έρευνας το ότι δεν επελέγησαν συγκεκριµένοι τύποι γραφηµάτων, ώστε οι µαθητές/τριες να προσδιορίσουν το γράφηµά τους αποκλειστικά από αυτούς τους τύπους. Αν και στα προπαρασκευαστικά µαθήµατα δόθηκε έµφαση στα γραφήµατα στηλών, γραµµών και πίτας (στις αναπαραστατικές τους δυνατότητες και χρήσεις), στις δραστηριότητες οι µαθητές/τριες ήταν ελεύθεροι/ες να επιλέξουν γράφηµα απ όλες τις δυνατές επιλογές του προγράµµατος. Ο χρόνος των δύο προπαρασκευαστικών µαθηµάτων ήταν απαγορευτικός για γνωριµία µε ένα πλήθος διαφορετικών τύπων γραφηµάτων. Επίσης εάν οι δυσκολίες των µαθητών/τριών να συνδέσουν το γράφηµα µε το συσχετισµό αναπαριστώµενων µεταβλητών είναι βαθιά ριζωµένες, δε µπορούµε να περιµένουµε βελτιώσεις µε µικρής χρονικής διάρκειας διδακτικές παρεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής µπορεί να ήταν διαφορετικά εάν είχε αφιερωθεί περισσότερος χρόνος (παραπάνω από 2 διδακτικές ώρες) για την εξοικείωση και πρακτική των µαθητών/τριών µε την ερµηνεία γραφηµάτων. Αναφορικά µε το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων, αυτό θα µπορούσε να επεκταθεί λαµβάνοντας υπόψην τα ειδικά ενδιαφέροντα (πχ. µουσικές προτιµήσεις) του δείγµατος, πέραν των προτάσεων του αναλυτικού προγράµµατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι 15-16χρονοι µαθητές/τριες του τµήµατος ΑΠ δεν είχαν δυσκολίες στον «προσδιορισµό του κατάλληλου τύπου γραφήµατος» καθώς οι περισσότεροι/ες µαθητές/τριες (ν 15) προσδιόρισαν το κατάλληλο γράφηµα για τις τέσσερις από τις οκτώ δραστηριότητες. Υπήρξαν όµως δυσκολίες στον προσδιορισµό, διάβασµα και ερµηνεία των χαρακτηριστικών των γραφηµάτων όπως φαίνεται από τις λάθος/ ελλιπείς απαντήσεις, καθώς επίσης και από τον αριθµό των ατόµων που δεν απάντησαν. Στον «προσδιορισµό τίτλου γραφήµατος» µόνον οι µισοί από τους µαθητές/τριες (ν=10) προσδιόρισαν τον κατάλληλο τίτλο γραφήµατος για όλες τις δραστηριότητες. Στον «προσδιορισµό κατάλληλου τίτλου στους άξονες», για κάθε δραστηριότητα, σχεδόν το µισό του δείγµατος δεν έδωσε απάντηση. Αυτό µπορεί να συσχετιστεί µε δυσκολίες στην κατανόηση των µεταβλητών που εµφανίζονται στους άξονες. Στην «επεξήγηση υποµνήµατος» οι απαντήσεις ήταν εν γένει ικανοποιητικές και υπήρξε ο µικρότερος αριθµός µαθητών/τριών που δεν απάντησαν. Στην «ερµηνεία µεταβλητών» καταγράφηκε ο µικρότερος αριθµός σωστών απαντήσεων, που σηµαίνει ότι οι µαθητές/τριες συνάντησαν δυσκολίες στη σύγκριση των µεταβλητών και στην αναγνώριση τάσεων. Η δυσκολία ερµηνείας µεταβλητών σηµαίνει δυσκολίες ερµηνείας των καταστάσεων/ φαινοµένων που αναπαριστάνονται στα γραφήµατα. Τα αποτελέσµατα ήταν συνάρτηση του πλαισίου των συγκεκριµένων οκτώ δραστηριοτήτων. Το µικρό δείγµα των 20 µαθητών/τριών και το πλαίσιο των δραστηριοτήτων δεν επιτρέπουν γενικεύσεις. Μπορούν όµως να προταθούν ορισµένα ζητήµατα που απορρέουν από την έρευνα αυτή. Το λογιστικό φύλλο Excel είναι λογισµικό εφαρµογών γενικής χρήσης και τα γραφήµατά του µπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα µε µαθητές/τριες διαφορετικών ηλικιών. Ο προσδιορισµός του κατάλληλου γραφήµατος, ο προσδιορισµός, η ανάγνωση και η

10 182 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ερµηνεία των κύριων χαρακτηριστικών του γραφήµατος (τίτλοι, υπόµνηµα, εµφανιζόµενες µεταβλητές) είναι δεξιότητες που µπορεί να διδαχθούν στο πλαίσιο διαφορετικών µαθηµάτων και απαιτούν χρόνο και κατάλληλες δραστηριότητες. εν µπορούµε να θεωρήσουµε αυτές τις δεξιότητες ως δεδοµένες ούτε και για έφηβους/ες µαθητές/τριες ετών. Η πρακτική εξάσκηση διευκολύνει την ανάπτυξή τους. Για παράδειγµα, προτείνεται να ακολουθηθούν διδακτικές παρεµβάσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές/τριες να πειραµατιστούν µε διαφορετικού τύπου γραφήµατα για το ίδιο σύνολο δεδοµένων, ώστε να υπάρξει κατόπιν εποικοδοµητική συζήτηση για την καταλληλότητα ή µη του κάθε τύπου γραφήµατος για τη συγκεκριµένη περίσταση (φύση δεδοµένων, ερωτήµατα κλπ). Οι δεξιότητες δηµιουργίας και ανάγνωσης γραφηµάτων είναι χρήσιµο να µην παρουσιάζονται µεµονωµένα, ως αυτοσκοπός, αλλά ως δεξιότητες χρήσιµες για την εκπόνηση δραστηριοτήτων µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και σκοπό. Συνεπώς, οι διδάσκοντες είναι αυτοί/τές που θα πρέπει να επιλέξουν συστηµατικά ή να σχεδιάσουν προσεκτικά δραστηριότητες µε κατάλληλο περιεχόµενο, κατάλληλη γλώσσα ερωτηµάτων που να είναι οικεία στους µαθητές/τριες. Το πλαίσιο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων είναι σηµαντικό καθώς φαίνεται δύσκολη η µεταφορά δεξιοτήτων σε διαφορετικό πλαίσιο. Είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί µελλοντικά, σε τι βαθµό είναι εφικτή η µεταφορά συγκεκριµένων δεξιοτήτων από το καθηµερινό πλαίσιο σε άλλα πλαίσια όπως αυτά των φυσικών επιστηµών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ainley, J. (2000), Transparency in graphs and graphing tasks: an iterative design process, The Journal of Mathematical Behavior, vol.19(3), Ainley, J., Nardi, E. & Pratt, D. (2000), The construction of meanings for trend in active graphing, International Journal of Computers for Mathematical Learning, 5(2), Barton, R. (1997), Computer-aided graphing: a comparative study, Journal of Information Technology for Teacher Education, 6(1), Brosnan, T. (1990), Calculating entropy changes at different extents of reaction, Journal of Chemical Education, 67(1), Cawley, M. & Parkinson, J. (1995), Using spreadsheets to produce acid-base titration curves, School Science Review, 76(276), Friedler, Y. & McFarlane, A. (1997), Data logging with portable computers: a study of the impact on graphing skills in secondary pupils, The Journal of Computers in Mathematics and Science, 16(4), Hall, A. (1995), A workshop approach using spreadsheets for the teaching of statistics and probability, Computers and Education, 25(1-2), 5-12 Niess, M. (1998), Using computer spreadsheets to solve equations, Learning and Leading with Technology, 26(3), Riesz, F. (1996), Computer generation of 3-D diagrams, Physics Teacher, 34(2), Stern, J. (2000), The design of learning software: principles learned from the computer as learning partner project, Journal of Science Education and Technology, 9(1), Swatton, P. & Taylor, R. (1994), Pupil performance in graphical tasks and its relationship to the ability to handle variables, British Educational Research Journal, 20(2), Teodoro, V. (2002), Embedded technologies in the curriculum: a framework and some examples in science and mathematics education, Στο A. ηµητρακοπούλου (Επιµ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή, Τόµος Α, 39-48, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος Π.Ι (2004), Χρήση ΗΥ, ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: (15/2/04) Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: ολική προσέγγιση, Τόµος Α, Αθήνα: Ράπτης

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Λογιστικών Φύλλων για τη ηµιουργία ενός Γενικευµένου Μηχανισµού Αναπαράστασης Πληροφοριών στα Συστήµατα Αρίθµησης

Αξιοποίηση των Λογιστικών Φύλλων για τη ηµιουργία ενός Γενικευµένου Μηχανισµού Αναπαράστασης Πληροφοριών στα Συστήµατα Αρίθµησης Αξιοποίηση των Λογιστικών Φύλλων για τη ηµιουργία ενός Γενικευµένου Μηχανισµού Αναπαράστασης Πληροφοριών στα Συστήµατα Αρίθµησης Άννα Σαριδάκη Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο ΤΕΕ Νέας Σµύρνης, Αθήνας achalkid@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. Σκοπός Μορφή Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. 1 η ΔΩ: Προπαρασκευή 2 η ΔΩ: Σύνθεση εκπονείται εναλλακτικά αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά µε τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Αποτελέσµατα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά µε τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Αποτελέσµατα Ποσοτικής Έρευνας σχετικά µε τα Υποστηρικτικά Μέσα για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Εµµανουήλ Β. Μόρµορης 2 ο Ενιαίο Λύκειο Βριλησσίων emormoris@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σχολείο & Τμήμα: Όνομα καθηγητή : Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Περιγραφή της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραφημάτων στο Δημοτικό σχολείο με χρήση Google Docs

Διδασκαλία γραφημάτων στο Δημοτικό σχολείο με χρήση Google Docs Διδασκαλία γραφημάτων στο Δημοτικό σχολείο με χρήση Google Docs Αλέξανδρος Μοσκοφίδης ale3andro@sch.gr Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Περίληψη Το εκπαιδευτικό σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 8. Χελωνόκοσμος (απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Αβάκιο) (6 ώρες) Τίτλος: Ιδιότητες παραλληλογράμμων Δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

«Προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Calc»

«Προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Calc» «Προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Calc» Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων ΙI». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα