ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση τυχαίων µεταβλητών για την απεικόνιση εκβάσεων τυχαίου πειράµατος Κατανόηση της έννοιας κατανοµής πιθανοτήτων τυχαίας µεταβλητής Υπολογισµός της συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων τυχαίων µεταβλητών καθώς και την µέση τιµή και διασπορά τους Χρήση διακριτών κατανοµών όπως της οµοιόµορφης κατανοµής, της διωνυµικής, της Poisson Εξοικείωση µε τη χρήση των πινάκων της κανονικής κατανοµής και τον υπολογισµό πιθανοτήτων διαστηµάτων της. 1

2 ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η τυχαία µεταβλητή (ΤΜ) χρησιµοποιείται για να απεικονίσει τον δειγµατικό χώρο Ω σ ένα πιο εύχρηστο σύνολο αριθµών. Κατηγορίες τυχαίων µεταβλητών 1. ιακριτές. Όταν οι τιµές τους είναι ατοµικές και µπορούν να διακριθούν 2. Συνεχείς. Όταν οι τιµές τους βρίσκονται σε συνεχές αριθµητικό διάστηµα καιδενµπορούν να απαριθµηθούν Η αντιστοίχηση πιθανοτήτων σε κάθε τιµή της X καλείται συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας (σ.κ.π.). είχνει την κατανοµή της ολικής πιθανότητας στις διακριτές τιµές της X (το άθροισµα τωνπιθανοτήτων όλων των τιµών της X ισούται µε 1). Αν η X είναι διακριτή, καλείται συνάρτηση (κατανοµής) µάζας πιθανότητας (σ.µ.π.). 2

3 Παράδειγµα 3.1. Έκφραση των ενδεχοµένων ρίψεως ενός νοµίσµατος τρεις φορές σε συνάρτηση µάζας πιθανότητας Εκβάσεις: Μεταβλητή: Τα ενδεχόµενα που προκύπτουν από την ρίψη νοµίσµατος Αριθµός «κεφαλών» στα ενδεχόµενα του Ω Έκβ αση X: ΚΚΚ ΚΚΓ ΚΓΚ ΚΓΓ ΓΚΚ ΓΚΓ ΓΓΚ ΓΓΓ X: P(X): 1/8 3/8 3/8 1/8 P(x)

4 ιακριτή Oµοιόµορφη (Discrete Uniform) κατανοµή Px ( ) 1 x= 1, 2,3... k = k 0 αλλιως Ηοµοιόµορφη κατανοµή εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου όλες οι τιµές έχουν την ίδια πιθανότητα. Παράδειγµα. 1) Ζάρι. Οι πιθανότητες έκβασης κάθε «ενδεχοµένου» είναι ίσες µε 1/6 2) Κέρµα. Σε µία ρίψη οι πιθανότητα του ενδεχόµενου «κορώνα» ήγράµµατα» είναι ½ 4

5 ιωνυµική (binomial) κατανοµή Τυχαίο πείραµα µε δύο δυνατές εκβάσεις (ενδεχόµενα): Επιτυχία (Ε) και Αποτυχία (Α) Προϋποθέσεις (οι δοκιµές του πειράµατος): 1) Είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, και 2) Όλεςέχουντηνίδιαπιθανότηταεπιτυχίας, p. Τυχαία Μεταβλητή: Χ= {αριθµός επιτυχιών} ιακριτή µεταβλητή µε τιµές 0,1,2. n Συµβολισµός: Bi(n, p) Px ( ) n! x n x p (1 p) x = 0,1, 2,3... n = x!( n x)! 0 για αλλη τιµη Όπου n οαριθµός των επαναλήψεων, p η πιθανότητα επιτυχίας σε µία εκτέλεση q=1-p η πιθανότητα αποτυχίας. Παράδειγµα: Ρίψη νοµίσµατος (n επαναλήψεις) Χ: {αριθµός κεφαλών ή αριθµός γραµµάτων} {κουκουβάγιες ή αριθµοί (Ευρώ)} 5

6 Poisson κατανοµή Προϋποθέσεις : 1) Ανεξάρτητοι αριθµοί πραγµατοποιήσεων µη-επικαλυπτόµενων χρονικών διαστηµάτων, P(X 1 =x 1 & X 2 =x 2 )=P(X 1 =x 1 )P(X 2 =x 2 ). Ίδια πιθανότητα επιτυχίας, p 2) σε πολύ µικρά διαστήµατα, η πιθανότητα να συµβούν περισσότερες από µια πραγµατοποιήσεις είναι πολύ µικρή, πρακτικά µηδέν. Αλλιώς σε τέτοια διαστήµατα έχουµε µια ή καµιά πραγµατοποίηση. 3) η πιθανότητα µίας πραγµατοποίησης σ ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα είναι ανάλογο του µήκους του, δηλαδή P[µία πραγµατοποίηση στο (t, t+h)] = λh Τυχαία Μεταβλητή: Χ= {αριθµός πραγµατοποιήσεων σε ένα χρονικό διάστηµα} ιακριτή µεταβλητή µε τιµές 0,1,2. άπειρο Συµβολισµός: Po(λ) x e λ λ x = 0,1, 2,3... Px ( ) = x! 0 αλλου 6

7 Παράδειγµα. Ας θεωρήσουµε την X = αριθµός µικρών ατυχηµάτων ηµερησίως σ ένα νοσοκοµείο, και ας υποθέσουµε η X έχει την Poisson κατανοµή µε παράµετρο λ = 2, δηλαδή X ~ Po(2). Ποια είναι η πιθανότητα 0, 1 ή 2 ατυχηµάτων κατά την διάρκεια µιας µέρας; 2 0 e 2 (0,135)(1) P(0) = = = 0,135 0! 1 P(X) 2 2 e 2 (0,135)(4) P(2) = = = 0, 271 2! e 2 (0,135)(2) P(1) = = = 0, 271 1! 1 0,300 0,200 0,100 0, X 7

8 Μέση τιµή και διασπορά διακριτής τυχαίας µεταβλητής Σε ένα πληθυσµό που περιγράφεται από µια διακριτή κατανοµή ορίζουµε ως: Μέση τιµήτηςx ή αναµενόµενη τιµή (expected value) της X µ ιασπορά (variance) της X n = = E( X) xp( x ) Τυπική απόκλιση (standard deviation) της X i i i= 1 n 2 2 = Χ = xi i= 1 σ ( ) ( µ ) P( x ) σ = 2 σ i Οι τιµές µ, σ 2 διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα σύµβολα x, s 2 στο ότι οι πρώτες αναφέρονται σε πληθυσµό ενώ οι δεύτερες σε δείγµα παρατηρήσεων 8

9 σ 2 = (X) = Ε(Χ 2 ) - µ 2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΕΣΕΙΣ Η ιασπορά µπορεί να υπολογισθεί µε την παρακάτω σχέση Για Χ 1, Χ 2,, Χ n είναι ΤΜ ς µε την ίδια σ.π.π. και ανεξάρτητες δηλαδή αν P(X 1 =x 1 και X 2 =x και X 2 n =x n ) =P(X 1 =x 1 )P(X 2 =x 2 ) P(X n =x n )]. Τότε ισχύει: n n n n 2 2 E( X ) = µ = nµ & Var( X ) = σ = nσ i i i= 1 i= 1 i= 1 i= 1 Επίσης αν x = n i= 1 n x i n n σ E( X) = E( X ) = µ & ( Χ ) = ( Xi) = n n n i 2 i= 1 i= 1 9

10 Μέση τιµή καιδιασποράγνωστών τυχαίων κατανοµών Μέση τιµή ιασπορά Οµοιόµορφη (k+1)/2 (k 2-1)/12 ιωνυµική, Bi(n,p) np np(1-p) Poisson, Po(λ) λ λ Αν Χ είναι ΤΜ και c σταθερός αριθµός, τότε: Ε(cΧ) = cε(χ) & (cχ) = c2 (Χ) Αν Χ 1 και Χ 2 είναι ΤΜ ς, τότε: Ε(Χ 1 ± Χ 2 )= Ε(Χ 1 ) ± Ε(Χ 2 ) και αν επιπλέον οι Χ 1 και Χ 2 είναι ανεξάρτητες, τότε (Χ 1 ± Χ 2 )= (Χ 1 ) + (Χ 2 ) 10

11 Παράδειγµα 3.4. Εισαγωγές σε µία µαιευτική κλινική Ο πίνακας παρακάτω δείχνει την κατανοµή συχνοτήτων του αριθµού εισαγωγών ηµερησίως σε µια µεγάλη µαιευτική κλινική κατά την περίοδο 450 διαδοχικών ηµερών. Αριθµός εισαγωγών Συχνότητα (αριθµός ηµερών) Τυχαία µεταβλητή X = αριθµός εισαγωγών ηµερησίως Μέση τιµή αριθµού εισαγωγών 1566 x = = 3, Θα εξετάσουµε εάν η Χ ακολουθεί κατανοµή Poisson υπολογίζοντας τις αναµενόµενες συχνότητες µε λ=3,48 11

12 Παράδειγµα 3.4. (Συνέχεια) Αρ. εισαγωγών Poisson Πιθανότητα Παρατηρηθείσα συχνότητα Αναµενόµενη συχνότητα 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,434 12

13 Παράδειγµα 3.4. (Συνέχεια) Παρατηρηθείσα συχνότητα Αναµενόµενη συχνότητα 13

14 Παράδειγµα 3.5. Μνήµη αναγνώρισης προσώπων. Σ ένα τεστ µνήµης αναγνώρισης προσώπων, σ ένα άτοµο παρουσιάζονται πέντε εικόνες (φωτογραφίες) και καλείται να αναγνωρίσει τα εικονιζόµενα πρόσωπα. Σηµειώνεται σαν επίδοση ο αριθµός των σωστών αναγνωρίσεων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συχνότητες των επιδόσεων 100 ατόµων σ αυτό το τεστ. Επίδοση αναγν Συχνότητα (αριθµός ατόµων) Έστω η τυχαία µεταβλητή X= «επίδοση αναγνωρίσεων» 200 Μ εσος αριθµος αναγνωρισεων = = Θα εξετάσουµε εάν η Χ ακολουθεί ιωνυµική κατανοµή υπολογίζοντας τις αναµενόµενες συχνότητες µε p=2/5=0,4 14

15 Επίδοση ιωνυµική πιθανότητα Παρατηρ. Αναµενόµενη συχνότητα συχνότητα 0 0, ,78 1 0, ,92 2 0, ,56 3 0, ,04 4 0, ,68 5 0, , Παρατηρηθείσα συχνότητα Αναµενόµενη συχνότητα

16 Παράδειγµα 1. Στη διάρκεια µιας χρονιάς σηµειώθηκαν 80 κρούσµατα από µία νόσο. Απ αυτά 15 σηµειώθηκαν την άνοιξη, 15 το καλοκαίρι, 30 το φθινόπωρο και 20 τον χειµώνα. Υπάρχει διαφορά στη συχνότητα της νόσου στις 4 εποχές. Παράδειγµα 2. Στα εξωτερικά ιατρεία ενός µεγάλου νοσοκοµείου είναι γνωστό ότι το 40% των ασθενών που καταφθάνουν πάσχουν από θωρακικά νοσήµατα. Μια επιτροπή γιατρών διαλέγει στην τύχη 12 ασθενείς για εξέταση. (i) Ποια ηπιθανότηταστους12 ασθενείς οι 3 να πάσχουν από κάποιο θωρακικό νόσηµα; (ii) Πόσους ασθενείς µέ θωρακικάνοσήµατα ελπίζει να βρει η επιτροπή µέσα στους 12 ασθενείς Παράδειγµα 3. Το τηλεφωνικό κέντρο ενός σταθµού πρώτων βοηθειών δέχεται τηλεφωνήµατα έκτακτης ανάγκης που ακολουθούν την κατανοµή Poisson µε ρυθµό κλήσεων 2 ανά 30 κατά µέσο όρο. Να βρεθεί η πιθανότητα το τηλεφωνικό κέντρο να δεχτεί τουλάχιστον 3 τέτοια τηλεφωνήµατα από τις 12 το µεσηµέρι µέχρι της 2 µ.µ. 16

17 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON (EXCEL) 17

18 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON (EXCEL) Για το παράδειγµα χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συναρτήσεις ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΑ SUM =SUM(B3:L3) =SUM(B6:L6) λ Τελεστής «/» =Μ6/Μ3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΗ fi POISSON =POISSON(B2;$M$8;FALSE) To διάγραµµα δηµιουργήθηκε από το µενού εντολών: Εισαγωγή Γράφηµα Στήλες (Insert-Graphs-Columns) 18

19 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON (SPSS) Υπολογισµός Poisson και Observed : Menu Transform Επιλογή Compute Στο παράθυρο Compute Target Variable = EXPECTED Numeric Expression PDF.POISSON(num_acc,3.48)*450 (Poisson p) PDF.POISSON(num_acc,3.48)*450 (Expected fi) COMPUTE EXPECTED = PDF.POISSON(num_acc,3.48)*450 EXECUTE. COMPUTE POISSON = PDF.POISSON(num_acc,3.48) EXECUTE. 19

20 ΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON (SPSS) Από Graphs Επιλογή Bars Options Clustered, Summaries of Separate Variables Επιλογή των µεταβλητών Observ και Expected Category Axis num_acc GRAPH /BAR(GROUPED)=MEAN(observ) MEAN(expected) BY num_acc /MISSING=LISTWISE REPORT. 20

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Α. ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ α) Διακριτή Ομοιόμορφη κατανομή β) Διωνυμική κατανομή γ) Υπεργεωμετρική κατανομή δ) κατανομή Poisson Β. ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim Κεϕάλαιο 2 Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική συχνότητα εµϕάνισης n i κάποιας τιµής x i µιας διακριτής τ.µ. X. Αν είχαµε τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάλυση εδοµένων - Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ SPSS ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (Α) Καταγραφή δεδοµένων και επιλογή κατάλληλων ρυθµίσεων των µεταβλητών Η βασική οθόνη του στατιστικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΟΡΙΑΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 996 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α. Εισαγωγή Στατιστική (sascs) είναι η επιστήµη ή «τέχνη» του να µαθαίνουµε από τα δεδοµένα. Η στατιστική συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων που λέγεται δειγµατοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ανάγκησυλλογής, περιγραφής, ανάλυσηςκαι ερµηνείαςτωνπληροφοριών. Η Στατιστική παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6.1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Απαντήσεων 6.2 Εντολή Case Summaries 6.3 Ο έλεγχος t : (correlate t-test) 6.3.1Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα