Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, 18 εκεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - κ. Α. Τσοχατζόπουλο Υπόψη : Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης - κ. Γ. Αγραφιώτη Θέµα : Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέα µονάδα στη Νήσο Ρόδο Σχετ. : Η από γνωµοδότηση του Κ. Γώγου, Λέκτορα Α.Π.Θ. ικηγόρου Κωδικός : Ο-5129 Σελίδες : 25 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ (ΕΕ L 27/20). 2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΚ (ΕΕ L 199/84), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 9 και 11 του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α 286). 4. Τις διατάξεις του Π.. 57/2000 (ΦΕΚ Α 45), όπως ισχύει 5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 10 και τα Παραρτήµατα του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498/ ). 6. Την υπ αριθµ. 2 ιακήρυξη για τη Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής για τη νήσο Ρόδο (ΦΕΚ -Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων -323/ ). 7. Την υπ αριθµ. Υ62/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί προεπιλογής των επενδυτών που συµµετείχαν κατά τη Α φάση του ιαγωνισµού για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε µονάδα ηλεκτροπαραγωγής που θα εγκατασταθεί στη νήσο Ρόδο. 8. Την υπ αριθµ. Υ67/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία ενεκρίθησαν τα τεύχη των οριστικών τεχνικών προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισµού.

2 9. Την υπ αριθµ. 7474/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί του αποδεκτού ή µη των υποβληθεισών Τεχνικών Προσφορών, συµπεριλαµβανοµένων και των υποβληθεισών τεχνικών αποκλίσεων, για τον ιαγωνισµό για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Νήσο Ρόδο, σύµφωνα µε τον όρο Γενικό Μέρος ΙΙΙ.2.3 του ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στις Συµµετέχουσες µε το υπ αριθ. Ο-3314/ έγγραφο της ΡΑΕ. 10. Το υπ αριθµ. ΕΗ/Γ /Π/1606/ (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11344/ ) έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Παραγωγής της ΕΗ Α.Ε. 11. Το υπ αριθµ. πρωτ. Ο-4667/ έγγραφο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 12. Την υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/19599/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την κήρυξη του διαγωνισµού άγονου. 13. Το υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/20420/ έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης. 14. Την από γνωµοδότηση του Κωνσταντίνου Γώγου, Λέκτορα Νοµικής ΑΠΘ ικηγόρου (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-13811/ ). 15. Το γεγονός ότι η ΕΗ Α.Ε. δεν έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέα µονάδα στη Νήσο Ρόδο. 16. Το πρακτικό της από συνεδρίασης της ΡΑΕ, µε θέµα την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της νήσου Ρόδου µετά την κήρυξη του διαγωνισµού άγονου, σύµφωνα µε το οποίο η παρούσα απόφαση υιοθετήθηκε από τη ΡΑΕ οµόφωνα. Ι. Επί της διοικητικής διαδικασίας για την απευθείας χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΕΗ κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, σε περίπτωση κήρυξης άγονου διαγωνισµού που γίνεται για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε µη διασυνδεδεµένη νήσο, προβλέπεται αρµοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης να χορηγεί κατά διακριτική ευχέρεια (και όχι υποχρεωτικά) και µετά από γνώµη της ΡΑΕ, απευθείας άδεια παραγωγής στη ΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασµός της νήσου. Η προηγούµενη γνώµη της ΡΑΕ αποτελεί εν προκειµένω ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. 2

3 Στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, η οποία περιλαµβάνει προηγούµενη έκδοση γνώµης, το όργανο που έχει αποφασιστική αρµοδιότητα δύναται να υποβάλει στο όργανο που έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα σχετικό ερώτηµα για την έκδοση της γνωµοδότησης (άρθρο 20 Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας). εν δύναται ωστόσο µε την υποβολή του ερωτήµατος αυτού να προκαθορίσει και το περιεχόµενο της γνωµοδότησης, καθώς µία τέτοια εκδοχή ισοδυναµεί στην πραγµατικότητα µε αναίρεση της γνωµοδοτικής αρµοδιότητας και αντιστρατεύεται τον σκοπό για τον οποίο ο νοµοθέτης προέβλεψε ως τµήµα της διαδικασίας την προηγούµενη έκδοση γνώµης από άλλο όργανο. Ενόψει τούτων, το ερώτηµα που τίθεται µε το έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/20420/ ) εκλαµβάνεται ως ερώτηµα για την έκδοση γνωµοδότησης της ΡΑΕ σχετικά µε τη σκοπιµότητα λήψης απόφασης για απευθείας χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ για τη Νήσο Ρόδο, µετά την κήρυξη άγονου του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµ. 2/2001 (ΦΕΚ Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων) διακήρυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ είναι αρµόδια να κρίνει κατά διακριτική ευχέρεια και µε βάση τα κριτήρια της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, εάν είναι αναγκαίο να χορηγηθεί η άδεια αυτή στη ΕΗ και να γνωµοδοτήσει αναλόγως προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. ΙI. Επί των κανόνων δικαίου που εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς που διεξάγονται κατά το άρθρο 11 Ν. 2773/1999 και επί της ανάθεσης του αντικειµένου του διαγωνισµού της Ρόδου Στο σκεπτικό της υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/19599/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφέρεται ότι δεν µπορεί να υιοθετηθεί ως µη νόµιµη η γνωµοδότηση της ΡΑΕ (αριθµ. πρωτ. Ο-4667/ ) κατά το µέρος της που αφορά στην εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α του Π.. 57/200. Όπως όµως εµπεριστατωµένα τεκµηριώνεται στην από γνωµοδότηση του κ. Κ. Γώγου, Λέκτορα Α.Π.Θ. ικηγόρου (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-13811/ ), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και η οποία υιοθετήθηκε οµόφωνα από την Ολοµέλεια της ΡΑΕ, ο διαγωνισµός που διεξάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 2773/1999 συνδέεται άρρηκτα µε την σύναψη σύµβασης αγοραπωλησίας ενέργειας µεταξύ του επιλεγέντος και του ιαχειριστή του ικτύου. Ενόψει τούτου, η περίπτωση των διαγωνισµών κατά το άρθρο 11 του Ν. 2773/1999 εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 57/2000, όπως 3

4 ισχύουν, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι κανόνες της Οδηγίας 93/38/ΕΚ. Σύµφωνα περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 περ. α της Οδηγίας 93/38/ΕΚ, προβλέπεται δυνατότητα διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, στην περίπτωση κατά την οποία προηγήθηκε διαγωνισµός που κηρύχθηκε άγονος και αντίστοιχη ρύθµιση περιλαµβάνεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α Π.. 57/2000, την οποία επικαλείται η ΡΑΕ και στην υπ αριθµ. πρωτ. Ο-4667/ γνωµοδότησή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό υιοθετείται το κείµενο της συνηµµένης Γνωµοδότησης του κ. Κ. Γώγου και κατά συνέπεια επιβεβαιώνεται η νοµιµότητα της υπ αριθµ. πρωτ. Ο- 4667/ γνωµοδότησης της ΡΑΕ και ως προς το τµήµα της που επικαλείται εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 57/2000. Με βάση τα ανωτέρω, η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανάπτυξης ανταγωνισµού όπως προβλέπεται στο Ν. 2773/1999 (άρθρο 11) και στην Οδηγία 93/38/ΕΚ (Π 57/2000 όπως ισχύει), δεν είναι νόµιµη η ανάθεση απ ευθείας στη ΕΗ του αντικειµένου του διαγωνισµού της Ρόδου (σύµφωνα και µε τα περαιτέρω στοιχεία που παραθέτονται κατωτέρω υπό το σηµείο ΙΙΙ) και επαναφέρει την εισήγησή της (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-4667/ ) σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης «να εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α του Π.. 57/2000 και να κληθούν όλες οι Συµµετέχουσες των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές να υποβάλλουν νέα οικονοµική προσφορά σχετικά µε τις τεχνικές προσφορές τους που κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Τεύχος της Β Φάσης του ιαγωνισµού, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης». ΙΙΙ. Επί της ερµηνείας της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, παρέχεται στον εθνικό νοµοθέτη δυνατότητα προκειµένου για την αναγνώριση του δικαιώµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να επιλέξει είτε τη διαδικασία χορήγησης σχετικής άδειας είτε τη διαδικασία του διαγωνισµού. Ειδικότερα, ενόψει του επιδιωκόµενου στόχου για οργάνωση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού δεν προβλέπεται διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς προηγούµενη υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο, χωρίς δηλαδή την οικειοθελή ανάληψη 4

5 επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας από εκείνον που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ενόψει της ανάγκης διαφύλαξης του ενεργειακού εφοδιασµού των µη διασυνδεδεµένων νήσων και λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ιδιοµορφία των νήσων αυτών, ο έλληνας νοµοθέτης υιοθέτησε ως κανονική διαδικασία για την κατασκευή και λειτουργία νέου παραγωγικού δυναµικού σε µη διασυνδεδεµένες νήσους, τη διαδικασία της διεξαγωγής διαγωνισµού (άρθρο 11 παρ. 1 περ. α εδ. α Ν. 2773/1999). Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισµού, έστω και περιορισµένου, τουλάχιστον κατά το στάδιο του διαγωνισµού και τελεί σε αρµονία µε την θεµελιώδη απόφαση Από την άλλη πλευρά και ενόψει της θεµελιώδους απόφασης τόσο του έλληνα, όσο και του κοινοτικού νοµοθέτη για οργάνωση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις αρχές τους ελεύθερου ανταγωνισµού η κατ εξαίρεση διαδικασία, της χορήγησης άδειας παραγωγής στη ΕΗ για µη διασυνδεδεµένες νήσους χωρίς προηγούµενο διαγωνισµό, η οποία προβλέπεται κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, συνιστά εξαιρετική διαδικασία, η οποία ακολουθείται µόνον όταν ο προηγούµενος διαγωνισµός έχει κηρυχθεί άγονος, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης τροφοδοσίας της µη διασυνδεδεµένης νήσου µε ηλεκτρική ενέργεια. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της διάταξης αυτής τελεί σε συνέπεια µε τη θεµελιώδη απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο εν λόγω άρθρο του νόµου δεν καθορίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση δύναται να ανατεθεί το αντικείµενο του αποτυχόντος διαγωνισµού στη ΕΗ, αλλά σαφώς καθορίζεται ότι η ενδεχόµενη απευθείας ανάθεση στη ΕΗ µετά από αποτυχία διαγωνισµού έχει ως σκοπό και εποµένως ως αντικείµενο τη διασφάλιση του εφοδιασµού του νησιού, το οποίο δεν είναι ταυτόσηµο µε το αντικείµενο του αποτυχόντος διαγωνισµού γιατί το αντικείµενο αυτό εύλογα προσδιορίζεται ως προς τη µακροχρόνια (πέραν δηλαδή των άµεσων αναγκών) προοπτική για το νησί, δεδοµένου ότι συνδέεται το αντικείµενο του διαγωνισµού µε 25ετή συµφωνία αγοράς της ενέργειας από τον ιαχειριστή του ικτύου του νησιού. Αυτό το πνεύµα του έλληνα νοµοθέτη συνάδει µε τη λογική της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά µε τους διαγωνισµούς για νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής όταν αποτυγχάνει κάθε άλλη µέθοδος που βασίζεται στον ελεύθερο ανταγωνισµό. 5

6 Συµπερασµατικά, η διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, δηλαδή της απευθείας ανάθεσης στη ΕΗ, πρέπει κατά συνέπεια να εφαρµόζεται κατά τρόπο φειδωλό και µόνον όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για την διασφάλιση του εφοδιασµού της νήσου µε ηλεκτρική ενέργεια, όπως ρητά προβλέπεται στην ίδια τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999. Ενόψει τούτων, πριν από την απευθείας χορήγηση στη ΕΗ άδειας παραγωγής για µη διασυνδεδεµένη νήσο, πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αναζήτησης λύσης που διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασµό της νήσου, χωρίς να µαταιώνεται η θεµελιώδης απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτό συνάγεται βεβαίως ότι το αντικείµενο της απευθείας ανάθεσης πρέπει και αυτό να καθορίζεται µε γνώµονα να µην βλάπτεται η δυνατότητα ανάπτυξης του ανταγωνισµού στο µέλλον, δηλαδή το αντικείµενο να περιορίζεται ως προς το µέγεθος ώστε να καλύπτονται οι άµεσες ανάγκες µε την απευθείας ανάθεση, όχι όµως µέσω της απευθείας ανάθεσης και οι µακροχρόνιες ανάγκες γιατί έτσι ακυρώνεται κάθε δυνατότητα ανταγωνισµού στο µέλλον, πράγµα που παραβιάζει τον βασικό σκοπό του Νόµου και της Οδηγίας. Ενόψει τούτων, πριν από την απευθείας χορήγηση στη ΕΗ άδειας παραγωγής για µη διασυνδεδεµένη νήσο, θα πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο αναζήτησης λύσης που διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασµό της νήσου, χωρίς να αντιστρατεύεται την θεµελιώδη απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω η περίπτωση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 αποβλέπει στη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασµού µη διασυνδεδεµένης νήσου όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όταν δηλαδή η διαδικασία διαγωνισµού αποβεί άγονη, είναι απολύτως αντίστοιχη µε την περίπτωση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ Ν. 2773/1999, η οποία και για την περίπτωση των εκτάκτων αναγκών µη διασυνδεδεµένων νήσων προβλέπει δυνατότητα απευθείας ανάθεσης νέου παραγωγικού δυναµικού στη ΕΗ. Λαµβάνοντας υπόψη και την αντιστοιχία αυτή, από την συνδυασµένη ερµηνεία των δύο διατάξεων συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα: Η απευθείας ανάθεση της άδειας παραγωγής στη ΕΗ περιορίζεται µόνον στο µέγεθος ισχύος που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του νοµοθέτη, δηλαδή µόνον στο µέγεθος ισχύος µε το οποίο διασφαλίζονται οι άµεσες και µόνον ανάγκες για την επαρκή τροφοδοσία της νήσου, κατά τρόπο ώστε να µην παρακωλύεται και να µην αποτρέπεται µελλοντικά η διενέργεια διαγωνισµών για νέο παραγωγικό δυναµικό, δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρεται, η διαδικασία του 6

7 διαγωνισµού αποτελεί σύµφωνα µε το νόµο και την οδηγία την βασική και κατά κανόνα επιλογή για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ κατά την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης είναι αρµόδια παράλληλα να εισηγηθεί σχετικά µε την ισχύ, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, το χρονοδιάγραµµα και τη θέση του νέου παραγωγικού δυναµικού, που απαιτείται να εγκαταστήσει η ΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασµός της µη διασυνδεδεµένης νήσου Ρόδου. Η απευθείας χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 γεννά υποχρεώσεις για τη ΕΗ, παρά το γεγονός ότι λαµβάνει τον τύπο της άδειας παραγωγής. Αυτό το αποτέλεσµα αιτιολογείται δεδοµένου του σκοπού της ανάθεσης και των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της ΕΗ ως ιαχειρίστριας του ικτύου και µοναδικού προµηθευτή των καταναλωτών στη µη διασυνδεδεµένη νήσο. Έτσι, σε περίπτωση χορήγησης άδειας παραγωγής κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, η ΕΗ οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της µη διασυνδεδεµένης νήσου, σύµφωνα µε την άδεια που της χορηγείται. Αυτή η επιβολή υποχρέωσης συνάδει µε το σκοπό σχετικά µε την κάλυψη των άµεσων αναγκών του νησιού, δεν µπορεί όµως να αποτελέσει υποχρέωση αν δεν συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως τη συµφωνία αγοράς ενέργειας, που προβλέπονται στο νόµο 2773/1999 (άρθρο 11), αλλά οι οποίες σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να συναφθούν χωρίς προηγούµενο διαγωνισµό. Πολύ περισσότερο µάλιστα όταν αντισυµβαλλόµενος στις συµβάσεις αυτές είναι η ίδια η ΕΗ µε τον εαυτό της. Θα ήταν εποµένως εντελώς παράδοξο να ερµηνεύεται η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2773/1999 ότι επιτρέπει την απευθείας ανάθεση του αποτυχόντος διαγωνισµού απευθείας στη ΕΗ. IV. Κάλυψη αναγκών νήσου Ρόδου σε ηλεκτρική ενέργεια 1. Απαιτούµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό η εγκατάσταση νέου παραγωγικού δυναµικού στη νήσο Ρόδο επιβάλλεται να γίνει µέσω νέου διαγωνισµού. Προκειµένου όµως να διασφαλισθούν οι άµεσες και µόνον ανάγκες για την επαρκή τροφοδοσία της νήσου, κατά τρόπο ώστε να µην παρακωλύεται και να µην αποτρέπεται µελλοντικά η διενέργεια διαγωνισµών για νέο 7

8 παραγωγικό δυναµικό και σε εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, πρέπει να προσδιοριστεί κατ αρχήν εάν υφίσταται άµεσα ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας νέου παραγωγικού δυναµικού στη νήσο Ρόδο, συνεκτιµώντας το γεγονός ότι η εγκατάσταση του νέου παραγωγικού δυναµικού µέσω του νέου διαγωνισµού δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του Για τον καθορισµό των άµεσων αναγκών της νήσου Ρόδου σε νέο παραγωγικό δυναµικό, για το οποίο κρίνεται αναγκαίο να χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στη ΕΗ, πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός το ήδη εγκατεστηµένο παραγωγικό δυναµικό όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπ αριθµ. ΕΗ/Γ /Π/1606/ (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11344/ ) έγγραφου της Γενικής ιεύθυνσης Παραγωγής της ΕΗ Α.Ε και αφετέρου δε την εκτιµώµενη αύξηση της ζήτησης κατά το χρονικό διάστηµα έως και το έτος 2007 όπως αυτή προκύπτει από σχετικές µελέτες της ΡΑΕ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής: (α) Το γεγονός ότι στη νήσο Ρόδο λειτουργούν δύο σχετικά παλαιοί αεριοστρόβιλοι συνολικής ισχύος περίπου 50 MW. Οι αεριοστρόβιλοι αυτοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25% του συνολικού δυναµικού παραγωγής της νήσου και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν το έτος 1979, έχουν πλέον µειωµένη αξιοπιστία. (β) Το γεγονός ότι κατά πάγια πρακτική και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης για την εκτίµηση των νέων αναγκών σε παραγωγικό δυναµικό µικρών συστηµάτων, όπως στην περίπτωση των µη διασυνδεδεµένων νήσων, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο η εφεδρεία που απαιτείται για την κάλυψη του φορτίου σε περίπτωση απώλειας της µεγαλύτερης µονάδας. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, εκτιµάται ότι απαιτείται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη νήσο Ρόδο έως και το έτος 2007 νέο δυναµικό παραγωγής ισχύος 50 έως 60 MW, σύµφωνα µε τον εξής Πίνακα: 8

9 Πίνακας 1: Απαιτούµενο νέο δυναµικό παραγωγής για τη νήσο Ρόδο Έτος Ισχύς σε MW Αποδιδόµενη ισχύς υφιστάµενων µονάδων ( ΕΗ/Γ /Π/1606/ ) Μεγαλύτερη µονάδα ( ΕΗ/Γ /Π/1606/ ) Εκτιµούµενη αιχµή φορτίου (µελέτη ΡΑΕ) Εφεδρεία ισχύος για κάλυψη φορτίου Εφεδρεία ισχύος για κάλυψη φορτίου µε απώλεια µεγαλύτερης µονάδας Απαραίτητο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής Χρονοδιάγραµµα Ενόψει του γεγονότος ότι η αύξηση των αναγκών της νήσου σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Πίνακα 1 αναµένεται να είναι σταδιακή, η εγκατάσταση του απαιτούµενου πρόσθετου δυναµικού παραγωγής είναι δυνατόν να γίνει τµηµατικά. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι κατά το θέρος παρουσιάζεται παγίως αυξηµένη ζήτηση στη νήσο Ρόδο, ενόψει της τουριστικής περιόδου, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση του απαραίτητου πρόσθετου δυναµικού παραγωγής για κάθε έτος (Πίνακας 1), θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του θέρους του αντίστοιχου έτους. Συγκεκριµένα, µε βάση τον Πίνακα 1, πριν από το θέρος του έτους 2004 πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον 20 MW και πριν από το θέρος των ετών 2005, 2006 και 2007 πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν συνολικά τουλάχιστον 30, 40 και 50 MW αντίστοιχα. Οπωσδήποτε όµως η µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς νέου παραγωγικού δυναµικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 60 MW. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χρόνος για εγκατάσταση νέων µονάδων προ του θέρους 2004, η ΕΗ πρέπει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες ενοικίασης µονάδος ή µεταφοράς από άλλη θέση µόνο για το καλοκαίρι του Στη συνέχει η ισχύς αυτή θα αντικατασταθεί από ισχύ νέων µονάδων που θα εγκατασταθούν µόνιµα και πάντως πριν το θέρος του 2005 ως προς το µέρος της ισχύος που προβλέπεται για το έτος αυτό στον ανωτέρω πίνακα. 3. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά τόπος εγκατάστασης Η επιλογή της τεχνολογίας και της ισχύος των επιµέρους µονάδων, και του τρόπου εγκατάστασης του νέου παραγωγικού δυναµικού πρέπει να γίνει έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη τεχνικο-οικονοµική λειτουργία του συνολικού συστήµατος παραγωγής της Ρόδου. 9

10 Ως προς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των µονάδων να ακολουθηθούν τα εξής: (α) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνονται οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για το περιβάλλον ιδίως σχετικά µε τον θόρυβο, τις εκποµπές αερίων ρύπων και την προστασία των υδάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ειδικότερα µε στόχο τον περιορισµό των εκποµπών αερίων ρύπων, το νέο παραγωγικό δυναµικό πρέπει να χρησιµοποιεί καύσιµο πετρέλαιο diesel χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο (<0,2%). (β) Η τεχνολογία των µονάδων πρέπει να είναι κατάλληλη για µονάδες αιχµής φορτίου και να επιτυγχάνουν ενεργειακή απόδοση σύµφωνα µε την τεχνολογία της τελευταίας γενιάς για την εν λόγω τεχνολογία. (γ) Εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν δεκτές µόνο για την προσωρινή ισχύ από τυχόν ενοικιαζόµενες ή µεταφερόµενες µονάδες και µόνο για το καλοκαίρι του Ως προς τη θέση εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα εξής: (α) Οι µόνιµες µονάδες πρέπει να έχουν ισχύ από 15 έως 30 MW εκάστη, να είναι σύµφωνες µε τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές, να εγκατασταθούν το αργότερο πριν από την έναρξη του θέρους του έτους 2005 και 2006, κατά περίπτωση, και εφόσον είναι εφικτό σε συνεννόηση µε την τοπική αυτοδιοίκηση στον ήδη υφιστάµενο σταθµό παραγωγής, όπου ήδη υφίσταται πρόσβαση στο δίκτυο και τα απαραίτητα έργα υποδοµής και έτσι επέρχεται η µικρότερη δυνατή οικονοµική επιβάρυνση. (β) Αν σχετικά µε τη θέση δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση στον υφιστάµενο σταθµό, το παραγωγικό δυναµικό θα πρέπει να εγκατασταθεί σε τόπο που θα καθοριστεί µε κοινή συναίνεση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ΕΗ Α.Ε., όµως έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η κατά το δυνατόν οικονοµικότερη και ταχύτερη σύνδεση του νέου δυναµικού µε το δίκτυο καθώς και η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 4. ιαδικασία Για τη συγκεκριµενοποίηση των ανωτέρω, οφείλει η ΕΗ Α.Ε. να υποβάλει εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από την κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 10

11 σχετικά µε τη χορήγηση σε αυτήν άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη νήσο Ρόδο κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, σχετική αίτηση στη ΡΑΕ, που θα αποτελέσει τη βάση για την έκδοση της απαιτούµενης γνωµοδότησης, ώστε να της χορηγηθεί η άδεια παραγωγής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΗ Α.Ε. προτίθεται να εγκαταστήσει παραγωγικό δυναµικό σε χώρο εκτός του υφιστάµενου σταθµού παραγωγής, οφείλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης να προβεί σε κάθε αναγκαία συνεννόηση µε την κατά τόπο αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Για τους λόγους αυτούς Γνωµοδοτούµε θετικά για την απευθείας χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση νέου δυναµικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 για ισχύ 50 έως 60 ΜW, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της ενιαίας άδειας παραγωγής που έχει χορηγηθεί στη ΕΗ ΑΕ µε την ΥΑ ΑΠ. 5/Β/Φ1/οικ.1085/ , καθώς και υπό τους πρόσθετους όρους που θα καθοριστούν µεταγενέστερα κατόπιν της υποβολής αίτησης της ΕΗ Α.Ε. για την συγκεκριµενοποίηση του χρονοδιαγράµµατος εγκατάστασης του πρόσθετου παραγωγικού δυναµικού, των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των επιµέρους µονάδων και του τόπου εγκατάστασης αυτών, σύµφωνα µε την παρούσα. Επιφυλασσόµαστε να εισηγηθούµε σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 περ. β Ν. 2773/1999 τη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού για την κατασκευή νέου παραγωγικού δυναµικού στη νήσο Ρόδο. Για τη ΡΑΕ Καθ. Π. Κάπρος Πρόεδρος 11

12 Κωνσταντίνος Ε. Γώγος Λέκτορας Νοµικής ΑΠΘ ικηγόρος Χαλκιδικής 16Α Θεσσαλονίκη Τηλ.: , ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής ΡΑΕ) έθεσε υπόψη µου το ακόλουθο ιστορικό: Με την υπ αριθµ. 2 ιακήρυξη της 4 ης Οκτωβρίου 2001 [ΦΕΚ 323, Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων] ο Υπουργός Ανάπτυξης προκήρυξε ιαγωνισµό για τη χορήγηση µιας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδα ηλεκτροπαραγωγής η οποία θα εγκατασταθεί στη Ρόδο, ένα Μη ιασυνδεδεµένο Νησί υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2773/1999. Ο νικητής του ιαγωνισµού και κάτοχος της ως άνω άδειας θα σχεδιάσει, µελετήσει και κατασκευάσει θερµοηλεκτρική µονάδα ηλεκτροπαραγωγής τάξεως 120 MW, καθώς και ορισµένα συνοδευτικά έργα (έργα τροφοδότησης µε καύσιµα κλπ.), σύµφωνα µε τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη του ιαγωνισµού. Ο κάτοχος της άδειας θα αναλάβει επίσης τη λειτουργία του σταθµού βάσει του συστήµατος BOO (build, own and operate) και υποχρεούται να συνάψει µε τη ΕΗ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον ιαχειριστή του ικτύου, αφενός σύµβαση σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο της Ρόδου και αφετέρου σύµβαση πώλησης του συνόλου της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA, ήτοι power purchase agreement). Το κείµενο και των δύο συµβάσεων αυτών περιλαµβάνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού. Στη συνέχεια, µετά την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, µε την υπ αριθµ. Ο-4667/ γνωµοδότησή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης η ΡΑΕ έκρινε ότι «ότι καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ώστε να προκύψει νικητής του ιαγωνισµού», ζήτησε δε «να εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α 1

13 του Π.. 57/2000 και να κληθούν όλες οι Συµµετέχουσες των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές να υποβάλλουν νέα οικονοµική προσφορά σχετικά µε τις τεχνικές προσφορές τους που κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Τεύχος της Β Φάσης του ιαγωνισµού». Ενόψει των ανωτέρω δεδοµένων ερωτάται: Τυγχάνουν εφαρµογής στην πρoκείµενη περίπτωση οι ρυθµίσεις του Π /τος 57/2000 ως προς τη διαδικασία του ιαγωνισµού; Β. ΑΠΑΝΤΗΣΗ I. Ο κρίσιµος χαρακτήρας της εφαρµογής της Οδηγίας 93/38 1. Το Προεδρικό ιάταγµα 57/2000 [ΦΕΚ Α 45] έχει σύµφωνα µε τον τίτλο του και ρητή πρόβλεψη του πρώτου του άρθρου ως αντικείµενο την προσαρµογή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο που διέπει τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερα δε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/Ε0Κ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών [εφεξής «η Οδηγία 93/38»]. Καθώς το εν λόγω Προεδρικό ιάταγµα αποτελεί πράξη προσαρµογής της ελληνικής έννοµης τάξης στην Οδηγία 93/38, το πεδίο εφαρµογής του οφείλει να ταυτίζεται µε το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας, πράγµα που επιβεβαιώνεται από το κείµενο του ιδίου Π /τος, δεδοµένου ότι τα άρθρα του 2 έως 7 καθώς και τα αντίστοιχα παραρτήµατα, υιοθετούν τους συναφείς ορισµούς της Οδηγίας. Εξάλλου, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, οι διατάξεις αυτές του Πδ/τος 57/2000 πρέπει να ερµηνεύονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εναρµονίζονται µε τις συναφείς ρυθµίσεις της Οδηγίας 93/38 ως προς το πεδίο εφαρµογής της [βλ. χαρακτηριστικά ΕΚ C- 365/98, Brinkmann, Συλλογή Νοµολογίας 2000, Ι-4619, σκέψη 40]. Ακόµη, κατά τα παγίως ισχύοντα όσον αφορά την σχέση της κοινοτικής έννοµης τάξης µε το δίκαιο των κρατών µελών, από τη στιγµή που καθίστανται ενεργές οι ρυθµίσεις της Οδηγίας 93/38, αυτές υπερισχύουν µετά τη λήξη της προθεσµίας προσαρµογής και καθιστούν ανεφάρµοστη κάθε αντίθετη ρύθµιση του εθνικού δικαίου [βλ. ΕΚ 103/88, Fratelli Costanzo, Συλλογή Νοµολογίας 1989, σελ. 1839, σκέψη 33]. Κατά συνέπεια, µαζί µε την Οδηγία 93/38 όχι µόνον θα πρέπει λογικά να καθίστανται εφαρµοστέες και οι ρυθµίσεις του Π /τος 57/2000 ως προς τη διαδικασία του 2

14 ιαγωνισµού, αλλά επιπλέον και κάθε τυχόν αντίθετη στις διατάξεις της Οδηγίας εθνική ρύθµιση υποσκελίζεται αυτοµάτως, εάν δεν µπορεί να ερµηνευτεί σύµφωνα µε την Οδηγία. Το κρίσιµο ερώτηµα λοιπόν είναι εάν η διαδικασία του προκείµενου ιαγωνισµού εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 93/38. Εξάλλου, η πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του Π /τος 57/2000, την οποία επικαλείται στην υπ αριθµ. Ο-4667 γνωµοδότησή της η ΡΑΕ, ταυτίζεται µε τη ρύθµιση του άρθρου 20 παρ. 2 περ. α) της Οδηγίας 93/38, η οποία θα οδηγούσε και στην ίδια λύση σε περίπτωση όπου κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου το πεδίο εφαρµογής του Π /τος 57/2000 θεωρούνταν ότι δεν κάλυπτε ιαγωνισµό στον οποίο εφαρµόζεται η Οδηγία 93/ Προτού υπεισέλθει κανείς στο ερώτηµα περί εφαρµογής της Οδηγίας 93/38, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Οδηγία 96/92/ΕΚ της , η οποία διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε κανέναν τρόπο δεν αποκλείει στο παρόν στάδιο εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως δε της Οδηγίας 93/38. Τα άρθρα 4 έως 6 της Οδηγίας 96/92 τα οποία έχουν ως αντικείµενο τη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιέχουν ορισµένες ειδικές ρυθµίσεις, εκ των οποίων οι µεν αφορούν τη διαδικασία χορήγησης αδειών ηλεκτροπαραγωγής (άρθρο 5), ενώ άλλες διέπουν διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών (άρθρο 6). Οι διατάξεις αυτές ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, παρατηρεί κανείς ότι η Οδηγία 96/92 περιέχει σηµειακές µόνον ρυθµίσεις, οι οποίες θίγουν µόνον στοιχειώδη ζητήµατα της κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρήζουν δε κατ ανάγκην συµπλήρωσης ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία της ακολουθητέας διαδικασίας. Ως προς όλα τα ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται από την ίδια κατά τρόπο ειδικό, η Οδηγία 96/92 επιτρέπει ακώλυτα την εφαρµογή της Οδηγίας 93/38. Σε επίρρωση της διαπίστωσης αυτής, η αιτιολογική σκέψη 3 της Οδηγίας 96/92 ρητώς προβλέπει ότι «ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάσουν την πλήρη εφαρµογή της συνθήκης, και ιδίως τις διατάξεις της σχετικά µε την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισµό». Καθώς οι Οδηγίες που διέπουν τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων συνιστούν µέτρα που ευθέως αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µε την ουσιαστική επίτευξη της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τοµέα των δηµοσίων 3

15 συµβάσεων που θεσπίζει η Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 7 Οδηγίας 93/38 βλ. επίσης ΕΚ C-44/96, Mannesmann, Συλλογή Νοµολογίας 1998, Ι-73, σκέψη 43, C-513/99, Concordia Bus Finland, Συλλογή Νοµολογίας 2002, Ι-7213, σκέψη 82], καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι συντάκτες της Οδηγίας 96/92 δεν επιθυµούσαν να εµποδίσουν την παράλληλη εφαρµογή της Οδηγίας 93/38. Οι ανωτέρω σκέψεις αφορούν ιδίως την πρόβλεψη του άρθρου 20 παρ. 2 περ. α) της Οδηγίας 93/38, το οποίο ταυτίζεται ως προς το περιεχόµενό του µε το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α) του Π /τος 57/2000 που επικαλείται η ΡΑΕ, και το οποίο δεν παρουσιάζει προβλήµατα αρµονίας µε τις εν λόγω προβλέψεις της Οδηγίας 96/ Το συµπέρασµα ότι η Οδηγία 93/38 δεν παραµερίζεται από την Οδηγία 96/92, ενισχύεται καθοριστικά από τη διαπίστωση ότι εφόσον η Οδηγία 93/38 αποσκοπεί στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισµού µεταξύ των κοινοτικών επιχειρήσεων κατά την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, η εφαρµογή της θα µπορούσε να υποχωρήσει µόνον προκειµένου για δραστηριότητες οι οποίες είναι απευθείας εκτεθειµένες στον ανταγωνισµό και αγορές όπου η πρόσβαση δεν είναι περιορισµένη [βλ. αιτιολογική σκέψη 13 της Οδηγίας 93/38]. Σε σχέση µε τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται δεκτό ότι ακόµη και µια µελλοντική εξαίρεσή του από την εφαρµογή της Οδηγίας 93/38, ενόψει της απελευθέρωσης του τοµέα που ξεκίνησε µε την Οδηγία 96/92, θα ήταν µόνον τότε δυνατή εάν διαπιστώνεται στην κάθε φορά συγκεκριµένη αγορά πραγµατικός ανταγωνισµός χωρίς περιορισµούς στην πρόσβαση των επιχειρήσεων [Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πρόταση Οδηγίας περί συντονισµού της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών, COM(2000) 276/τελικό, ιδίως σηµείο 2.3.2, σελ. 12]. Στην προκείµενη υπόθεση, η οποία αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενός Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, όπου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ο νόµος 2773/1999 δεν επιτρέπει την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων παρά µόνον στην παραγωγή της ενέργειας, καθίσταται σαφές ότι πλήρης ανταγωνισµός δεν υφίσταται. εδοµένου ότι η διαχείριση του τοπικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η προµήθεια των πελατών που είναι εγκατεστηµένοι στη Ρόδο ανατίθενται κατ αποκλειστικότητα στη ΕΗ ΑΕ, η ελευθερία πρόσβασης των ενδιαφεροµένων στην αγορά ενέργειας εξαντλείται στο στάδιο της διεκδίκησης της άδειας παραγωγής. Ως εκ τούτου, καθίσταται φανερό ότι 4

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.: 29112/ΣΜ/µβ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Π Ρ Ο Σ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΑΝΑΚ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις»

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Νόμου 4281/ 2014: «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέµα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Κανονισµού Αδειών Φυσικού Αερίου Από: ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Προς: κ. Μ. Καραµανή Πρόεδρο ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 115 64 Αθήνα Θεσ/νικη, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 15606 Λάρισα, 30/09/2008 Αρ.πρωτ: 3248 Θέµα: Παρατηρήσεις επί του

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα του Πρακτικού αριθ. 4/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ αριθ.:16/2014

Απόσπασµα του Πρακτικού αριθ. 4/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υπ αριθ.:16/2014 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Λάρισας Ενιαίος Σύνδεσµος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ήµων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας ΑΝΑΡTΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα, 11/02/2014 Αριθ. Πρωτ.: Φ1/ /16 Απόσπασµα του Πρακτικού αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού: - προμήθεια εξοπλισμού ή αναλωσίμων εφ άπαξ ή επαναλαμβανόμενα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα,18.12.2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοινοπ.: 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Πληρ. Αναστασία Μιζαντζίδου Τηλ. 2331350616 Προς : Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.:29789/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ.:29789/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ.:29789/ΣΜ/σµ ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Το ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Γ.Γ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα