Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, 18 εκεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - κ. Α. Τσοχατζόπουλο Υπόψη : Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης - κ. Γ. Αγραφιώτη Θέµα : Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέα µονάδα στη Νήσο Ρόδο Σχετ. : Η από γνωµοδότηση του Κ. Γώγου, Λέκτορα Α.Π.Θ. ικηγόρου Κωδικός : Ο-5129 Σελίδες : 25 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ (ΕΕ L 27/20). 2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΚ (ΕΕ L 199/84), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 9 και 11 του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α 286). 4. Τις διατάξεις του Π.. 57/2000 (ΦΕΚ Α 45), όπως ισχύει 5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 10 και τα Παραρτήµατα του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498/ ). 6. Την υπ αριθµ. 2 ιακήρυξη για τη Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής για τη νήσο Ρόδο (ΦΕΚ -Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων -323/ ). 7. Την υπ αριθµ. Υ62/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί προεπιλογής των επενδυτών που συµµετείχαν κατά τη Α φάση του ιαγωνισµού για τη χορήγηση άδειας παραγωγής σε µονάδα ηλεκτροπαραγωγής που θα εγκατασταθεί στη νήσο Ρόδο. 8. Την υπ αριθµ. Υ67/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία ενεκρίθησαν τα τεύχη των οριστικών τεχνικών προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισµού.

2 9. Την υπ αριθµ. 7474/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί του αποδεκτού ή µη των υποβληθεισών Τεχνικών Προσφορών, συµπεριλαµβανοµένων και των υποβληθεισών τεχνικών αποκλίσεων, για τον ιαγωνισµό για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Νήσο Ρόδο, σύµφωνα µε τον όρο Γενικό Μέρος ΙΙΙ.2.3 του ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στις Συµµετέχουσες µε το υπ αριθ. Ο-3314/ έγγραφο της ΡΑΕ. 10. Το υπ αριθµ. ΕΗ/Γ /Π/1606/ (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11344/ ) έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Παραγωγής της ΕΗ Α.Ε. 11. Το υπ αριθµ. πρωτ. Ο-4667/ έγγραφο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας. 12. Την υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/19599/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την κήρυξη του διαγωνισµού άγονου. 13. Το υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/20420/ έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης. 14. Την από γνωµοδότηση του Κωνσταντίνου Γώγου, Λέκτορα Νοµικής ΑΠΘ ικηγόρου (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-13811/ ). 15. Το γεγονός ότι η ΕΗ Α.Ε. δεν έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέα µονάδα στη Νήσο Ρόδο. 16. Το πρακτικό της από συνεδρίασης της ΡΑΕ, µε θέµα την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της νήσου Ρόδου µετά την κήρυξη του διαγωνισµού άγονου, σύµφωνα µε το οποίο η παρούσα απόφαση υιοθετήθηκε από τη ΡΑΕ οµόφωνα. Ι. Επί της διοικητικής διαδικασίας για την απευθείας χορήγηση άδειας παραγωγής στη ΕΗ κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, σε περίπτωση κήρυξης άγονου διαγωνισµού που γίνεται για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε µη διασυνδεδεµένη νήσο, προβλέπεται αρµοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης να χορηγεί κατά διακριτική ευχέρεια (και όχι υποχρεωτικά) και µετά από γνώµη της ΡΑΕ, απευθείας άδεια παραγωγής στη ΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασµός της νήσου. Η προηγούµενη γνώµη της ΡΑΕ αποτελεί εν προκειµένω ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. 2

3 Στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, η οποία περιλαµβάνει προηγούµενη έκδοση γνώµης, το όργανο που έχει αποφασιστική αρµοδιότητα δύναται να υποβάλει στο όργανο που έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα σχετικό ερώτηµα για την έκδοση της γνωµοδότησης (άρθρο 20 Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας). εν δύναται ωστόσο µε την υποβολή του ερωτήµατος αυτού να προκαθορίσει και το περιεχόµενο της γνωµοδότησης, καθώς µία τέτοια εκδοχή ισοδυναµεί στην πραγµατικότητα µε αναίρεση της γνωµοδοτικής αρµοδιότητας και αντιστρατεύεται τον σκοπό για τον οποίο ο νοµοθέτης προέβλεψε ως τµήµα της διαδικασίας την προηγούµενη έκδοση γνώµης από άλλο όργανο. Ενόψει τούτων, το ερώτηµα που τίθεται µε το έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης (υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/20420/ ) εκλαµβάνεται ως ερώτηµα για την έκδοση γνωµοδότησης της ΡΑΕ σχετικά µε τη σκοπιµότητα λήψης απόφασης για απευθείας χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ για τη Νήσο Ρόδο, µετά την κήρυξη άγονου του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµ. 2/2001 (ΦΕΚ Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων) διακήρυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ είναι αρµόδια να κρίνει κατά διακριτική ευχέρεια και µε βάση τα κριτήρια της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, εάν είναι αναγκαίο να χορηγηθεί η άδεια αυτή στη ΕΗ και να γνωµοδοτήσει αναλόγως προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. ΙI. Επί των κανόνων δικαίου που εφαρµόζονται στους διαγωνισµούς που διεξάγονται κατά το άρθρο 11 Ν. 2773/1999 και επί της ανάθεσης του αντικειµένου του διαγωνισµού της Ρόδου Στο σκεπτικό της υπ αριθµ. πρωτ. 5/ΗΛ/Β/Φ1/19599/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφέρεται ότι δεν µπορεί να υιοθετηθεί ως µη νόµιµη η γνωµοδότηση της ΡΑΕ (αριθµ. πρωτ. Ο-4667/ ) κατά το µέρος της που αφορά στην εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α του Π.. 57/200. Όπως όµως εµπεριστατωµένα τεκµηριώνεται στην από γνωµοδότηση του κ. Κ. Γώγου, Λέκτορα Α.Π.Θ. ικηγόρου (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-13811/ ), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και η οποία υιοθετήθηκε οµόφωνα από την Ολοµέλεια της ΡΑΕ, ο διαγωνισµός που διεξάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 2773/1999 συνδέεται άρρηκτα µε την σύναψη σύµβασης αγοραπωλησίας ενέργειας µεταξύ του επιλεγέντος και του ιαχειριστή του ικτύου. Ενόψει τούτου, η περίπτωση των διαγωνισµών κατά το άρθρο 11 του Ν. 2773/1999 εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 57/2000, όπως 3

4 ισχύουν, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι κανόνες της Οδηγίας 93/38/ΕΚ. Σύµφωνα περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 περ. α της Οδηγίας 93/38/ΕΚ, προβλέπεται δυνατότητα διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, στην περίπτωση κατά την οποία προηγήθηκε διαγωνισµός που κηρύχθηκε άγονος και αντίστοιχη ρύθµιση περιλαµβάνεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α Π.. 57/2000, την οποία επικαλείται η ΡΑΕ και στην υπ αριθµ. πρωτ. Ο-4667/ γνωµοδότησή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό υιοθετείται το κείµενο της συνηµµένης Γνωµοδότησης του κ. Κ. Γώγου και κατά συνέπεια επιβεβαιώνεται η νοµιµότητα της υπ αριθµ. πρωτ. Ο- 4667/ γνωµοδότησης της ΡΑΕ και ως προς το τµήµα της που επικαλείται εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 57/2000. Με βάση τα ανωτέρω, η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανάπτυξης ανταγωνισµού όπως προβλέπεται στο Ν. 2773/1999 (άρθρο 11) και στην Οδηγία 93/38/ΕΚ (Π 57/2000 όπως ισχύει), δεν είναι νόµιµη η ανάθεση απ ευθείας στη ΕΗ του αντικειµένου του διαγωνισµού της Ρόδου (σύµφωνα και µε τα περαιτέρω στοιχεία που παραθέτονται κατωτέρω υπό το σηµείο ΙΙΙ) και επαναφέρει την εισήγησή της (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-4667/ ) σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης «να εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α του Π.. 57/2000 και να κληθούν όλες οι Συµµετέχουσες των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές να υποβάλλουν νέα οικονοµική προσφορά σχετικά µε τις τεχνικές προσφορές τους που κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Τεύχος της Β Φάσης του ιαγωνισµού, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης». ΙΙΙ. Επί της ερµηνείας της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, παρέχεται στον εθνικό νοµοθέτη δυνατότητα προκειµένου για την αναγνώριση του δικαιώµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να επιλέξει είτε τη διαδικασία χορήγησης σχετικής άδειας είτε τη διαδικασία του διαγωνισµού. Ειδικότερα, ενόψει του επιδιωκόµενου στόχου για οργάνωση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού δεν προβλέπεται διαδικασία χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς προηγούµενη υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο, χωρίς δηλαδή την οικειοθελή ανάληψη 4

5 επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας από εκείνον που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ενόψει της ανάγκης διαφύλαξης του ενεργειακού εφοδιασµού των µη διασυνδεδεµένων νήσων και λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ιδιοµορφία των νήσων αυτών, ο έλληνας νοµοθέτης υιοθέτησε ως κανονική διαδικασία για την κατασκευή και λειτουργία νέου παραγωγικού δυναµικού σε µη διασυνδεδεµένες νήσους, τη διαδικασία της διεξαγωγής διαγωνισµού (άρθρο 11 παρ. 1 περ. α εδ. α Ν. 2773/1999). Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισµού, έστω και περιορισµένου, τουλάχιστον κατά το στάδιο του διαγωνισµού και τελεί σε αρµονία µε την θεµελιώδη απόφαση Από την άλλη πλευρά και ενόψει της θεµελιώδους απόφασης τόσο του έλληνα, όσο και του κοινοτικού νοµοθέτη για οργάνωση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις αρχές τους ελεύθερου ανταγωνισµού η κατ εξαίρεση διαδικασία, της χορήγησης άδειας παραγωγής στη ΕΗ για µη διασυνδεδεµένες νήσους χωρίς προηγούµενο διαγωνισµό, η οποία προβλέπεται κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, συνιστά εξαιρετική διαδικασία, η οποία ακολουθείται µόνον όταν ο προηγούµενος διαγωνισµός έχει κηρυχθεί άγονος, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης τροφοδοσίας της µη διασυνδεδεµένης νήσου µε ηλεκτρική ενέργεια. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της διάταξης αυτής τελεί σε συνέπεια µε τη θεµελιώδη απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο εν λόγω άρθρο του νόµου δεν καθορίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση δύναται να ανατεθεί το αντικείµενο του αποτυχόντος διαγωνισµού στη ΕΗ, αλλά σαφώς καθορίζεται ότι η ενδεχόµενη απευθείας ανάθεση στη ΕΗ µετά από αποτυχία διαγωνισµού έχει ως σκοπό και εποµένως ως αντικείµενο τη διασφάλιση του εφοδιασµού του νησιού, το οποίο δεν είναι ταυτόσηµο µε το αντικείµενο του αποτυχόντος διαγωνισµού γιατί το αντικείµενο αυτό εύλογα προσδιορίζεται ως προς τη µακροχρόνια (πέραν δηλαδή των άµεσων αναγκών) προοπτική για το νησί, δεδοµένου ότι συνδέεται το αντικείµενο του διαγωνισµού µε 25ετή συµφωνία αγοράς της ενέργειας από τον ιαχειριστή του ικτύου του νησιού. Αυτό το πνεύµα του έλληνα νοµοθέτη συνάδει µε τη λογική της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά µε τους διαγωνισµούς για νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής όταν αποτυγχάνει κάθε άλλη µέθοδος που βασίζεται στον ελεύθερο ανταγωνισµό. 5

6 Συµπερασµατικά, η διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, δηλαδή της απευθείας ανάθεσης στη ΕΗ, πρέπει κατά συνέπεια να εφαρµόζεται κατά τρόπο φειδωλό και µόνον όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για την διασφάλιση του εφοδιασµού της νήσου µε ηλεκτρική ενέργεια, όπως ρητά προβλέπεται στην ίδια τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999. Ενόψει τούτων, πριν από την απευθείας χορήγηση στη ΕΗ άδειας παραγωγής για µη διασυνδεδεµένη νήσο, πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αναζήτησης λύσης που διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασµό της νήσου, χωρίς να µαταιώνεται η θεµελιώδης απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτό συνάγεται βεβαίως ότι το αντικείµενο της απευθείας ανάθεσης πρέπει και αυτό να καθορίζεται µε γνώµονα να µην βλάπτεται η δυνατότητα ανάπτυξης του ανταγωνισµού στο µέλλον, δηλαδή το αντικείµενο να περιορίζεται ως προς το µέγεθος ώστε να καλύπτονται οι άµεσες ανάγκες µε την απευθείας ανάθεση, όχι όµως µέσω της απευθείας ανάθεσης και οι µακροχρόνιες ανάγκες γιατί έτσι ακυρώνεται κάθε δυνατότητα ανταγωνισµού στο µέλλον, πράγµα που παραβιάζει τον βασικό σκοπό του Νόµου και της Οδηγίας. Ενόψει τούτων, πριν από την απευθείας χορήγηση στη ΕΗ άδειας παραγωγής για µη διασυνδεδεµένη νήσο, θα πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο αναζήτησης λύσης που διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασµό της νήσου, χωρίς να αντιστρατεύεται την θεµελιώδη απόφαση για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω η περίπτωση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 αποβλέπει στη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασµού µη διασυνδεδεµένης νήσου όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όταν δηλαδή η διαδικασία διαγωνισµού αποβεί άγονη, είναι απολύτως αντίστοιχη µε την περίπτωση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ Ν. 2773/1999, η οποία και για την περίπτωση των εκτάκτων αναγκών µη διασυνδεδεµένων νήσων προβλέπει δυνατότητα απευθείας ανάθεσης νέου παραγωγικού δυναµικού στη ΕΗ. Λαµβάνοντας υπόψη και την αντιστοιχία αυτή, από την συνδυασµένη ερµηνεία των δύο διατάξεων συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα: Η απευθείας ανάθεση της άδειας παραγωγής στη ΕΗ περιορίζεται µόνον στο µέγεθος ισχύος που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του νοµοθέτη, δηλαδή µόνον στο µέγεθος ισχύος µε το οποίο διασφαλίζονται οι άµεσες και µόνον ανάγκες για την επαρκή τροφοδοσία της νήσου, κατά τρόπο ώστε να µην παρακωλύεται και να µην αποτρέπεται µελλοντικά η διενέργεια διαγωνισµών για νέο παραγωγικό δυναµικό, δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρεται, η διαδικασία του 6

7 διαγωνισµού αποτελεί σύµφωνα µε το νόµο και την οδηγία την βασική και κατά κανόνα επιλογή για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ κατά την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης είναι αρµόδια παράλληλα να εισηγηθεί σχετικά µε την ισχύ, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, το χρονοδιάγραµµα και τη θέση του νέου παραγωγικού δυναµικού, που απαιτείται να εγκαταστήσει η ΕΗ, ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασµός της µη διασυνδεδεµένης νήσου Ρόδου. Η απευθείας χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 γεννά υποχρεώσεις για τη ΕΗ, παρά το γεγονός ότι λαµβάνει τον τύπο της άδειας παραγωγής. Αυτό το αποτέλεσµα αιτιολογείται δεδοµένου του σκοπού της ανάθεσης και των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της ΕΗ ως ιαχειρίστριας του ικτύου και µοναδικού προµηθευτή των καταναλωτών στη µη διασυνδεδεµένη νήσο. Έτσι, σε περίπτωση χορήγησης άδειας παραγωγής κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, η ΕΗ οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της µη διασυνδεδεµένης νήσου, σύµφωνα µε την άδεια που της χορηγείται. Αυτή η επιβολή υποχρέωσης συνάδει µε το σκοπό σχετικά µε την κάλυψη των άµεσων αναγκών του νησιού, δεν µπορεί όµως να αποτελέσει υποχρέωση αν δεν συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως τη συµφωνία αγοράς ενέργειας, που προβλέπονται στο νόµο 2773/1999 (άρθρο 11), αλλά οι οποίες σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να συναφθούν χωρίς προηγούµενο διαγωνισµό. Πολύ περισσότερο µάλιστα όταν αντισυµβαλλόµενος στις συµβάσεις αυτές είναι η ίδια η ΕΗ µε τον εαυτό της. Θα ήταν εποµένως εντελώς παράδοξο να ερµηνεύεται η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2773/1999 ότι επιτρέπει την απευθείας ανάθεση του αποτυχόντος διαγωνισµού απευθείας στη ΕΗ. IV. Κάλυψη αναγκών νήσου Ρόδου σε ηλεκτρική ενέργεια 1. Απαιτούµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό η εγκατάσταση νέου παραγωγικού δυναµικού στη νήσο Ρόδο επιβάλλεται να γίνει µέσω νέου διαγωνισµού. Προκειµένου όµως να διασφαλισθούν οι άµεσες και µόνον ανάγκες για την επαρκή τροφοδοσία της νήσου, κατά τρόπο ώστε να µην παρακωλύεται και να µην αποτρέπεται µελλοντικά η διενέργεια διαγωνισµών για νέο 7

8 παραγωγικό δυναµικό και σε εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, πρέπει να προσδιοριστεί κατ αρχήν εάν υφίσταται άµεσα ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας νέου παραγωγικού δυναµικού στη νήσο Ρόδο, συνεκτιµώντας το γεγονός ότι η εγκατάσταση του νέου παραγωγικού δυναµικού µέσω του νέου διαγωνισµού δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του Για τον καθορισµό των άµεσων αναγκών της νήσου Ρόδου σε νέο παραγωγικό δυναµικό, για το οποίο κρίνεται αναγκαίο να χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στη ΕΗ, πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός το ήδη εγκατεστηµένο παραγωγικό δυναµικό όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπ αριθµ. ΕΗ/Γ /Π/1606/ (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-11344/ ) έγγραφου της Γενικής ιεύθυνσης Παραγωγής της ΕΗ Α.Ε και αφετέρου δε την εκτιµώµενη αύξηση της ζήτησης κατά το χρονικό διάστηµα έως και το έτος 2007 όπως αυτή προκύπτει από σχετικές µελέτες της ΡΑΕ. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής: (α) Το γεγονός ότι στη νήσο Ρόδο λειτουργούν δύο σχετικά παλαιοί αεριοστρόβιλοι συνολικής ισχύος περίπου 50 MW. Οι αεριοστρόβιλοι αυτοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25% του συνολικού δυναµικού παραγωγής της νήσου και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν το έτος 1979, έχουν πλέον µειωµένη αξιοπιστία. (β) Το γεγονός ότι κατά πάγια πρακτική και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης για την εκτίµηση των νέων αναγκών σε παραγωγικό δυναµικό µικρών συστηµάτων, όπως στην περίπτωση των µη διασυνδεδεµένων νήσων, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο η εφεδρεία που απαιτείται για την κάλυψη του φορτίου σε περίπτωση απώλειας της µεγαλύτερης µονάδας. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, εκτιµάται ότι απαιτείται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη νήσο Ρόδο έως και το έτος 2007 νέο δυναµικό παραγωγής ισχύος 50 έως 60 MW, σύµφωνα µε τον εξής Πίνακα: 8

9 Πίνακας 1: Απαιτούµενο νέο δυναµικό παραγωγής για τη νήσο Ρόδο Έτος Ισχύς σε MW Αποδιδόµενη ισχύς υφιστάµενων µονάδων ( ΕΗ/Γ /Π/1606/ ) Μεγαλύτερη µονάδα ( ΕΗ/Γ /Π/1606/ ) Εκτιµούµενη αιχµή φορτίου (µελέτη ΡΑΕ) Εφεδρεία ισχύος για κάλυψη φορτίου Εφεδρεία ισχύος για κάλυψη φορτίου µε απώλεια µεγαλύτερης µονάδας Απαραίτητο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής Χρονοδιάγραµµα Ενόψει του γεγονότος ότι η αύξηση των αναγκών της νήσου σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Πίνακα 1 αναµένεται να είναι σταδιακή, η εγκατάσταση του απαιτούµενου πρόσθετου δυναµικού παραγωγής είναι δυνατόν να γίνει τµηµατικά. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι κατά το θέρος παρουσιάζεται παγίως αυξηµένη ζήτηση στη νήσο Ρόδο, ενόψει της τουριστικής περιόδου, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εγκατάσταση του απαραίτητου πρόσθετου δυναµικού παραγωγής για κάθε έτος (Πίνακας 1), θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του θέρους του αντίστοιχου έτους. Συγκεκριµένα, µε βάση τον Πίνακα 1, πριν από το θέρος του έτους 2004 πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν τουλάχιστον 20 MW και πριν από το θέρος των ετών 2005, 2006 και 2007 πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να λειτουργούν συνολικά τουλάχιστον 30, 40 και 50 MW αντίστοιχα. Οπωσδήποτε όµως η µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς νέου παραγωγικού δυναµικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 60 MW. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χρόνος για εγκατάσταση νέων µονάδων προ του θέρους 2004, η ΕΗ πρέπει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες ενοικίασης µονάδος ή µεταφοράς από άλλη θέση µόνο για το καλοκαίρι του Στη συνέχει η ισχύς αυτή θα αντικατασταθεί από ισχύ νέων µονάδων που θα εγκατασταθούν µόνιµα και πάντως πριν το θέρος του 2005 ως προς το µέρος της ισχύος που προβλέπεται για το έτος αυτό στον ανωτέρω πίνακα. 3. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά τόπος εγκατάστασης Η επιλογή της τεχνολογίας και της ισχύος των επιµέρους µονάδων, και του τρόπου εγκατάστασης του νέου παραγωγικού δυναµικού πρέπει να γίνει έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη τεχνικο-οικονοµική λειτουργία του συνολικού συστήµατος παραγωγής της Ρόδου. 9

10 Ως προς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των µονάδων να ακολουθηθούν τα εξής: (α) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνονται οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για το περιβάλλον ιδίως σχετικά µε τον θόρυβο, τις εκποµπές αερίων ρύπων και την προστασία των υδάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ειδικότερα µε στόχο τον περιορισµό των εκποµπών αερίων ρύπων, το νέο παραγωγικό δυναµικό πρέπει να χρησιµοποιεί καύσιµο πετρέλαιο diesel χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο (<0,2%). (β) Η τεχνολογία των µονάδων πρέπει να είναι κατάλληλη για µονάδες αιχµής φορτίου και να επιτυγχάνουν ενεργειακή απόδοση σύµφωνα µε την τεχνολογία της τελευταίας γενιάς για την εν λόγω τεχνολογία. (γ) Εξαιρέσεις µπορεί να γίνουν δεκτές µόνο για την προσωρινή ισχύ από τυχόν ενοικιαζόµενες ή µεταφερόµενες µονάδες και µόνο για το καλοκαίρι του Ως προς τη θέση εγκατάστασης να ακολουθηθούν τα εξής: (α) Οι µόνιµες µονάδες πρέπει να έχουν ισχύ από 15 έως 30 MW εκάστη, να είναι σύµφωνες µε τις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές, να εγκατασταθούν το αργότερο πριν από την έναρξη του θέρους του έτους 2005 και 2006, κατά περίπτωση, και εφόσον είναι εφικτό σε συνεννόηση µε την τοπική αυτοδιοίκηση στον ήδη υφιστάµενο σταθµό παραγωγής, όπου ήδη υφίσταται πρόσβαση στο δίκτυο και τα απαραίτητα έργα υποδοµής και έτσι επέρχεται η µικρότερη δυνατή οικονοµική επιβάρυνση. (β) Αν σχετικά µε τη θέση δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση στον υφιστάµενο σταθµό, το παραγωγικό δυναµικό θα πρέπει να εγκατασταθεί σε τόπο που θα καθοριστεί µε κοινή συναίνεση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ΕΗ Α.Ε., όµως έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η κατά το δυνατόν οικονοµικότερη και ταχύτερη σύνδεση του νέου δυναµικού µε το δίκτυο καθώς και η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 4. ιαδικασία Για τη συγκεκριµενοποίηση των ανωτέρω, οφείλει η ΕΗ Α.Ε. να υποβάλει εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από την κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 10

11 σχετικά µε τη χορήγηση σε αυτήν άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη νήσο Ρόδο κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999, σχετική αίτηση στη ΡΑΕ, που θα αποτελέσει τη βάση για την έκδοση της απαιτούµενης γνωµοδότησης, ώστε να της χορηγηθεί η άδεια παραγωγής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΗ Α.Ε. προτίθεται να εγκαταστήσει παραγωγικό δυναµικό σε χώρο εκτός του υφιστάµενου σταθµού παραγωγής, οφείλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης να προβεί σε κάθε αναγκαία συνεννόηση µε την κατά τόπο αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Για τους λόγους αυτούς Γνωµοδοτούµε θετικά για την απευθείας χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση νέου δυναµικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α εδ. β Ν. 2773/1999 για ισχύ 50 έως 60 ΜW, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς της ενιαίας άδειας παραγωγής που έχει χορηγηθεί στη ΕΗ ΑΕ µε την ΥΑ ΑΠ. 5/Β/Φ1/οικ.1085/ , καθώς και υπό τους πρόσθετους όρους που θα καθοριστούν µεταγενέστερα κατόπιν της υποβολής αίτησης της ΕΗ Α.Ε. για την συγκεκριµενοποίηση του χρονοδιαγράµµατος εγκατάστασης του πρόσθετου παραγωγικού δυναµικού, των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των επιµέρους µονάδων και του τόπου εγκατάστασης αυτών, σύµφωνα µε την παρούσα. Επιφυλασσόµαστε να εισηγηθούµε σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 περ. β Ν. 2773/1999 τη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού για την κατασκευή νέου παραγωγικού δυναµικού στη νήσο Ρόδο. Για τη ΡΑΕ Καθ. Π. Κάπρος Πρόεδρος 11

12 Κωνσταντίνος Ε. Γώγος Λέκτορας Νοµικής ΑΠΘ ικηγόρος Χαλκιδικής 16Α Θεσσαλονίκη Τηλ.: , ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής ΡΑΕ) έθεσε υπόψη µου το ακόλουθο ιστορικό: Με την υπ αριθµ. 2 ιακήρυξη της 4 ης Οκτωβρίου 2001 [ΦΕΚ 323, Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων] ο Υπουργός Ανάπτυξης προκήρυξε ιαγωνισµό για τη χορήγηση µιας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδα ηλεκτροπαραγωγής η οποία θα εγκατασταθεί στη Ρόδο, ένα Μη ιασυνδεδεµένο Νησί υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2773/1999. Ο νικητής του ιαγωνισµού και κάτοχος της ως άνω άδειας θα σχεδιάσει, µελετήσει και κατασκευάσει θερµοηλεκτρική µονάδα ηλεκτροπαραγωγής τάξεως 120 MW, καθώς και ορισµένα συνοδευτικά έργα (έργα τροφοδότησης µε καύσιµα κλπ.), σύµφωνα µε τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη του ιαγωνισµού. Ο κάτοχος της άδειας θα αναλάβει επίσης τη λειτουργία του σταθµού βάσει του συστήµατος BOO (build, own and operate) και υποχρεούται να συνάψει µε τη ΕΗ ΑΕ, η οποία αποτελεί τον ιαχειριστή του ικτύου, αφενός σύµβαση σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο της Ρόδου και αφετέρου σύµβαση πώλησης του συνόλου της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA, ήτοι power purchase agreement). Το κείµενο και των δύο συµβάσεων αυτών περιλαµβάνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού. Στη συνέχεια, µετά την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, µε την υπ αριθµ. Ο-4667/ γνωµοδότησή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης η ΡΑΕ έκρινε ότι «ότι καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ώστε να προκύψει νικητής του ιαγωνισµού», ζήτησε δε «να εφαρµοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α 1

13 του Π.. 57/2000 και να κληθούν όλες οι Συµµετέχουσες των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές να υποβάλλουν νέα οικονοµική προσφορά σχετικά µε τις τεχνικές προσφορές τους που κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Τεύχος της Β Φάσης του ιαγωνισµού». Ενόψει των ανωτέρω δεδοµένων ερωτάται: Τυγχάνουν εφαρµογής στην πρoκείµενη περίπτωση οι ρυθµίσεις του Π /τος 57/2000 ως προς τη διαδικασία του ιαγωνισµού; Β. ΑΠΑΝΤΗΣΗ I. Ο κρίσιµος χαρακτήρας της εφαρµογής της Οδηγίας 93/38 1. Το Προεδρικό ιάταγµα 57/2000 [ΦΕΚ Α 45] έχει σύµφωνα µε τον τίτλο του και ρητή πρόβλεψη του πρώτου του άρθρου ως αντικείµενο την προσαρµογή της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο που διέπει τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερα δε προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/Ε0Κ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών [εφεξής «η Οδηγία 93/38»]. Καθώς το εν λόγω Προεδρικό ιάταγµα αποτελεί πράξη προσαρµογής της ελληνικής έννοµης τάξης στην Οδηγία 93/38, το πεδίο εφαρµογής του οφείλει να ταυτίζεται µε το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας, πράγµα που επιβεβαιώνεται από το κείµενο του ιδίου Π /τος, δεδοµένου ότι τα άρθρα του 2 έως 7 καθώς και τα αντίστοιχα παραρτήµατα, υιοθετούν τους συναφείς ορισµούς της Οδηγίας. Εξάλλου, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, οι διατάξεις αυτές του Πδ/τος 57/2000 πρέπει να ερµηνεύονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εναρµονίζονται µε τις συναφείς ρυθµίσεις της Οδηγίας 93/38 ως προς το πεδίο εφαρµογής της [βλ. χαρακτηριστικά ΕΚ C- 365/98, Brinkmann, Συλλογή Νοµολογίας 2000, Ι-4619, σκέψη 40]. Ακόµη, κατά τα παγίως ισχύοντα όσον αφορά την σχέση της κοινοτικής έννοµης τάξης µε το δίκαιο των κρατών µελών, από τη στιγµή που καθίστανται ενεργές οι ρυθµίσεις της Οδηγίας 93/38, αυτές υπερισχύουν µετά τη λήξη της προθεσµίας προσαρµογής και καθιστούν ανεφάρµοστη κάθε αντίθετη ρύθµιση του εθνικού δικαίου [βλ. ΕΚ 103/88, Fratelli Costanzo, Συλλογή Νοµολογίας 1989, σελ. 1839, σκέψη 33]. Κατά συνέπεια, µαζί µε την Οδηγία 93/38 όχι µόνον θα πρέπει λογικά να καθίστανται εφαρµοστέες και οι ρυθµίσεις του Π /τος 57/2000 ως προς τη διαδικασία του 2

14 ιαγωνισµού, αλλά επιπλέον και κάθε τυχόν αντίθετη στις διατάξεις της Οδηγίας εθνική ρύθµιση υποσκελίζεται αυτοµάτως, εάν δεν µπορεί να ερµηνευτεί σύµφωνα µε την Οδηγία. Το κρίσιµο ερώτηµα λοιπόν είναι εάν η διαδικασία του προκείµενου ιαγωνισµού εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 93/38. Εξάλλου, η πρόβλεψη του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του Π /τος 57/2000, την οποία επικαλείται στην υπ αριθµ. Ο-4667 γνωµοδότησή της η ΡΑΕ, ταυτίζεται µε τη ρύθµιση του άρθρου 20 παρ. 2 περ. α) της Οδηγίας 93/38, η οποία θα οδηγούσε και στην ίδια λύση σε περίπτωση όπου κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου το πεδίο εφαρµογής του Π /τος 57/2000 θεωρούνταν ότι δεν κάλυπτε ιαγωνισµό στον οποίο εφαρµόζεται η Οδηγία 93/ Προτού υπεισέλθει κανείς στο ερώτηµα περί εφαρµογής της Οδηγίας 93/38, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Οδηγία 96/92/ΕΚ της , η οποία διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε κανέναν τρόπο δεν αποκλείει στο παρόν στάδιο εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις, ιδίως δε της Οδηγίας 93/38. Τα άρθρα 4 έως 6 της Οδηγίας 96/92 τα οποία έχουν ως αντικείµενο τη δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιέχουν ορισµένες ειδικές ρυθµίσεις, εκ των οποίων οι µεν αφορούν τη διαδικασία χορήγησης αδειών ηλεκτροπαραγωγής (άρθρο 5), ενώ άλλες διέπουν διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών (άρθρο 6). Οι διατάξεις αυτές ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, παρατηρεί κανείς ότι η Οδηγία 96/92 περιέχει σηµειακές µόνον ρυθµίσεις, οι οποίες θίγουν µόνον στοιχειώδη ζητήµατα της κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρήζουν δε κατ ανάγκην συµπλήρωσης ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία της ακολουθητέας διαδικασίας. Ως προς όλα τα ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται από την ίδια κατά τρόπο ειδικό, η Οδηγία 96/92 επιτρέπει ακώλυτα την εφαρµογή της Οδηγίας 93/38. Σε επίρρωση της διαπίστωσης αυτής, η αιτιολογική σκέψη 3 της Οδηγίας 96/92 ρητώς προβλέπει ότι «ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάσουν την πλήρη εφαρµογή της συνθήκης, και ιδίως τις διατάξεις της σχετικά µε την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισµό». Καθώς οι Οδηγίες που διέπουν τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων συνιστούν µέτρα που ευθέως αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µε την ουσιαστική επίτευξη της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τοµέα των δηµοσίων 3

15 συµβάσεων που θεσπίζει η Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 7 Οδηγίας 93/38 βλ. επίσης ΕΚ C-44/96, Mannesmann, Συλλογή Νοµολογίας 1998, Ι-73, σκέψη 43, C-513/99, Concordia Bus Finland, Συλλογή Νοµολογίας 2002, Ι-7213, σκέψη 82], καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι συντάκτες της Οδηγίας 96/92 δεν επιθυµούσαν να εµποδίσουν την παράλληλη εφαρµογή της Οδηγίας 93/38. Οι ανωτέρω σκέψεις αφορούν ιδίως την πρόβλεψη του άρθρου 20 παρ. 2 περ. α) της Οδηγίας 93/38, το οποίο ταυτίζεται ως προς το περιεχόµενό του µε το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α) του Π /τος 57/2000 που επικαλείται η ΡΑΕ, και το οποίο δεν παρουσιάζει προβλήµατα αρµονίας µε τις εν λόγω προβλέψεις της Οδηγίας 96/ Το συµπέρασµα ότι η Οδηγία 93/38 δεν παραµερίζεται από την Οδηγία 96/92, ενισχύεται καθοριστικά από τη διαπίστωση ότι εφόσον η Οδηγία 93/38 αποσκοπεί στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισµού µεταξύ των κοινοτικών επιχειρήσεων κατά την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, η εφαρµογή της θα µπορούσε να υποχωρήσει µόνον προκειµένου για δραστηριότητες οι οποίες είναι απευθείας εκτεθειµένες στον ανταγωνισµό και αγορές όπου η πρόσβαση δεν είναι περιορισµένη [βλ. αιτιολογική σκέψη 13 της Οδηγίας 93/38]. Σε σχέση µε τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται δεκτό ότι ακόµη και µια µελλοντική εξαίρεσή του από την εφαρµογή της Οδηγίας 93/38, ενόψει της απελευθέρωσης του τοµέα που ξεκίνησε µε την Οδηγία 96/92, θα ήταν µόνον τότε δυνατή εάν διαπιστώνεται στην κάθε φορά συγκεκριµένη αγορά πραγµατικός ανταγωνισµός χωρίς περιορισµούς στην πρόσβαση των επιχειρήσεων [Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πρόταση Οδηγίας περί συντονισµού της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας και των µεταφορών, COM(2000) 276/τελικό, ιδίως σηµείο 2.3.2, σελ. 12]. Στην προκείµενη υπόθεση, η οποία αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενός Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, όπου, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ο νόµος 2773/1999 δεν επιτρέπει την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων παρά µόνον στην παραγωγή της ενέργειας, καθίσταται σαφές ότι πλήρης ανταγωνισµός δεν υφίσταται. εδοµένου ότι η διαχείριση του τοπικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η προµήθεια των πελατών που είναι εγκατεστηµένοι στη Ρόδο ανατίθενται κατ αποκλειστικότητα στη ΕΗ ΑΕ, η ελευθερία πρόσβασης των ενδιαφεροµένων στην αγορά ενέργειας εξαντλείται στο στάδιο της διεκδίκησης της άδειας παραγωγής. Ως εκ τούτου, καθίσταται φανερό ότι 4

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα