LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου"

Transcript

1 LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

2 LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, με σκοπό τη δοκιμή μίας νέας προσέγγισης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Κοινότητας. Σύμφωνα με τον Steichen René (1993), αφετηρία για την LEADER αποτέλεσε το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή. Υπήρχαν οι ανάγκες προσαρμογής των υποστηρικτικών μέσων ανάπτυξης της υπαίθρου και μετάβασης από μία γεωργική πολιτική αγοράς σε μία πολιτική αγροτικής ανάπτυξης (Van Depoele, ). Στόχος της LEADER ήταν η απόδειξη της σημασίας της οργάνωσης των αγροτικών περιοχών με βάση τη κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σύμπραξη μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 1999). Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER επινοήθηκε σαν "πρότυπο πρόγραμμα" (Steichen, 1994) και αποτέλεσε μία πειραματική προσέγγιση για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, κυρίως λόγω της συνδυασμένης εφαρμογής οκτώ χαρακτηριστικών (Σχήμα 1): α) εδαφική προσέγγιση, που σε αντίθεση με την τομεακή προσέγγιση, η ανάπτυξη εστιάζεται σε μία συγκεκριμένη εδαφική ενότητα, στην καλύτερη χρήση ενδογενών πόρων, στις κοινές ταυτότητες και σε μία κοινή θεώρηση για την περιοχή, β) προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, με ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ατόμων και οργανώσεων στο σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή, γ) τοπικές ομάδες, με σύμπραξη ατόμων ή και συλλογικών φορέων, δ) καινοτομία, με νέες απαντήσεις σε υφιστάμενα προβλήματα που παρέχουν προστιθέμενη αξία και αυξημένη τοπική ανταγωνιστικότητα, ε) πολυτομεακή ολοκλήρωση, συνδυασμό δηλαδή δραστηριοτήτων διαφορετικών οικονομικών τομέων και η συνάφεια μεταξύ διαφόρων έργων σε σχέση με μια κοινή προσέγγιση, στ) δικτύωση, με συλλογική δράση στο πλαίσιο ενός κοινού σκοπού, ζ) διακρατική συνεργασία, κοινό σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία αγαθών και υπηρεσιών και η) αποκεντρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση, με ανάθεση σε εθνικές και περιφερειακές δομές των κρατών-μελών και σε ομάδες τοπικής δράσης, περιορίζοντας έτσι το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2003).

3 Σχήμα 1: Οι οκτώ ιδιομορφίες της μεθόδου LEADER Καινοτομία Εδαφική προσέγγιση Εκ των κάτω προς τα άνω Πολυτομεακή ολοκλήρωση Μέθοδος LEADER Εταιρική σχέση ιακρατική συνεργασία Αποκεντρωμένη διαχείριση και χρηματοδότηση ικτύωση Τοπικά χαρακτηριστικά ιατοπικά χαρακτηριστικά Κάθετα χαρακτηριστικά Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την LEADER I ( ), συνεχίστηκε με την LEADER II ( ) και βρίσκεται πλέον στην τρίτη φάση με την LEADER+ ( ). 2. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I 2α. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Η πρώτη εφαρμογή της LEADER άρχισε το 1991 με την LEADER I. Με την προκήρυξη της LEADER I περισσότερες από 500 Ομάδες Τοπικής Δράσης, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διατύπωσαν προτάσεις και 217 από αυτές επελέγησαν για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα τους (Ανώνυμος, 1992). Οι περιλαμβανόμενες περιοχές του προγράμματος ήταν οι περιοχές του Στόχου 1 (αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες) και του Στόχου 5β (ευαίσθητες αγροτικές περιοχές) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο συνολικός πληθυσμός που αφορούσε η Πρωτοβουλία άγγιξε τα 11,5 εκ. κατοίκους. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 3 έτη ( ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της LEADER I έφθασε τα εκ. ευρώ. Το Μέτρο του αγροτικού τουρισμού ήταν κυρίαρχο, αφού συγκέντρωσε το 41% της συνολικής χρηματοδότησης. Στρατηγικοί στόχοι του Μέτρου του αγροτικού τουρισμού ήταν η ανάδειξη και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων μίας περιοχής και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ενδεικτικά κάποιες δράσεις που περιλαμβάνονταν στο Μέτρο του αγροτικού τουρισμού ήταν η ανακατασκευή παλαιών κτιρίων προκειμένου να διαμορφωθούν σε χώρους φιλοξενίας, η δημιουργία υποδομών (αναψυχής, κάμπινγκ, κλπ.) και η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού (γεωλογικός, εθνογραφικός, ιαματικός, κλπ.) (European Commission, 1999). Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης, παρατηρήθηκε ότι στις περιοχές του Στόχου 1 αφιερώθηκε το 44,94% των προϋπολογισμών των σχεδίων στον αγροτικό τουρισμό, ενώ στις περιοχές του Στόχου 5β το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 38,90%. Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κατηγοριών περιφερειών ήταν αναμενόμενη καθώς στις περιοχές του Στόχου 1 η γεωργία αποτελούσε την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα και ο αγροτικός τουρισμός έμοιαζε να είναι η πιο κατάλληλη δίοδος προς την αναδιάρθρωση των οικονομικών

4 δραστηριοτήτων, ενώ στις περιοχές του Στόχου 5β στις οποίες παρουσιάζονταν μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις οικονομικές δραστηριότητες, η έμφαση δόθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 71 από τα 217 τοπικά προγράμματα διέθεσαν περισσότερο από το 50% του προϋπολογισμού τους στον αγροτικό τουρισμό (Ανώνυμος, 1993). Το εύρος της χρηματοδότησης που αφιερώθηκε στον αγροτικό τουρισμό, σαν ποσοστό του επιχειρησιακού σχεδίου, κυμάνθηκε από 3 έως 95%. Έξι Ομάδες Τοπικής Δράσης από τις 217 δαπάνησαν περισσότερο από 80% του προϋπολογισμού του προγράμματος τους στον αγροτικό τουρισμό, ενώ 26 λιγότερο του 20%. Αυτό το ποσοστό ήταν σημαντικότερο στις περιφέρειες του Στόχου 1 (45%), σε αντίθεση με τις περιοχές του Στόχου 5β (39%) και παρουσίαζε έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία υπερέβη το 50% ενώ ήταν μικρότερο του 35% στην Ιταλία, τη Δανία και την Ολλανδία. Ο απολογισμός της Πρωτοβουλίας LEADER I στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με την ex-post αξιολόγηση (European Commission, 1999), ήταν η ενίσχυση περίπου δικαιούχων και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Σε όρους απασχόλησης, υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν περίπου θέσεις πλήρους απασχόλησης και θέσεις μερικής ή εποχιακής απασχόλησης. Σε ότι αφορά τον αγροτικό τουρισμό, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις, από τις οποίες το 42,15% αφορούσε στην δημιουργία νέων υποδομών φιλοξενίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 20% αυτών των νέων υποδομών αφορούσε σε εγκαταστάσεις εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συνολικά δημιουργήθηκαν νέες κλίνες (περίπου 175 κλίνες ανά ΟΤΔ), ενώ ο μέσος όρος ανά μονάδα κυμάνθηκε στις 5 κλίνες, μέγεθος που υποδεικνύει την σαφή προτίμηση προς τις μικρές μονάδες. Ο μεγαλύτερος αριθμός των τελικών δικαιούχων κατάγονταν από την περιοχή παρέμβασης, αλλά δεν ήταν γεωργοί, ενώ σημαντικό ποσοστό στην πραγματοποίηση των έργων είχαν οι δημόσιοι φορείς. Ανάμεσα στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Μέτρου του αγροτικού τουρισμού ήταν η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, που αποτελούν σχεδόν το 50% των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μέσω της LEADER I στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η επέκταση των δραστηριοτήτων υφιστάμενων επιχειρήσεων και η διεύρυνση των αγορών τοπικών επιχειρήσεων, πέρα του τοπικού επιπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της LEADER I, ενισχύθηκε η πραγματοποίηση 559 προγραμμάτων κατάρτισης με θέματα που σχετίζονταν με τον αγροτικό τουρισμό. Σε ότι αφορά την απασχόληση, δημιουργήθηκαν θέσεις πλήρους απασχόλησης και θέσεις μερικής και εποχιακής απασχόλησης. Στατιστικά στοιχεία για την κατανομή των θέσεων εργασίας ανά φύλο δεν υπάρχουν. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η γυναικεία απασχόληση ήταν επικρατέστερη (σχεδόν διπλάσια) σε σχέση με την ανδρική, στην περίπτωση των αγροτουριστικών επιχειρήσεων (European Commission, 1999). 2β. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I στην Ελλάδα Στο πλαίσιο μιας πιο νέας θεώρησης αγροτικής ανάπτυξης, υιοθετήθηκε από την Ελλάδα η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I για την περίοδο Το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε κυρίως σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η έκταση της περιοχής εφαρμογής έφτασε περίπου το 30% της συνολικής έκτασης της χώρας ενώ ο συνολικός πληθυσμός ανήλθε στο 14% του συνολικού πληθυσμού της (1,38 εκ. κατοίκους). Στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας εγκρίθηκαν 25 προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν από 25 Ομάδες Τοπικής Δράσης (Υπουργείο Γεωργίας, 1996).

5 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε σε 161,8 εκ. ευρώ ενώ το Μέτρο του αγροτικού τουρισμού δαπάνησε το 50,37% του συνολικού προϋπολογισμού, περίπου 82,6 εκ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της LEADER I στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά έργα, δημιουργήθηκαν 904 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, εποχιακές ενώ θέσεις διατηρήθηκαν (Υπουργείο Γεωργίας, 1996). Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων στη χώρα (807), που αντιστοιχεί στο 46,6% επί των συνολικών έργων, αφορούσε το Μέτρο του αγροτικού τουρισμού. Αν και η φιλοσοφία του προγράμματος στόχευε στην ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών, ωστόσο το 45,85% των έργων του Μέτρου (370) υλοποιήθηκε από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 10,41% των έργων (84) υλοποιήθηκε από γεωργούς. Ωστόσο, στο σύνολο των γεωργών που ήταν δικαιούχοι της LEADER I στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (58,33%) δραστηριοποιήθηκε στο Μέτρο του αγροτικού τουρισμού. Άλλα 161 έργα υλοποιήθηκαν από ατομικές επιχειρήσεις και 95 από νομικά πρόσωπα (εκτός Α.Ε. Ο.Ε., κλπ). Στοιχεία για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επενδυτών, σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι διαθέσιμα. Η πλειοψηφία των έργων αναφερόταν στη δημιουργία υποδομών, όπως μονοπάτια και παρεμβάσεις προστασίας περιβάλλοντος (259), αξιοποίηση κτιρίων και οικισμών (137) και αναπλάσεις (14). Μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος LEADER I δημιουργήθηκαν, σε εθνικό επίπεδο, 253 νέες μονάδες ενώ εκσυγχρονίσθηκαν ή επεκτάθηκαν 100 υφιστάμενες, δημιουργήθηκαν 279 μονάδες παροχής φιλοξενίας ενώ ο αριθμός των νέων κλινών ανήλθε σε (περίπου 10 κλίνες ανά μονάδα, δηλαδή μικρό μέγεθος μονάδων). Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μέτρου διατηρήθηκαν 135 θέσεις εργασίας και δημιουργήθηκαν άλλες 834 θέσεις, εκ των οποίων 358 μόνιμες και 476 εποχιακές. Η συμβολή του Μέτρου του αγροτικού τουρισμού στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ήταν η σημαντικότερη σε επίπεδο εθνικού προγράμματος, καθώς το 41,89% των νέων θέσεων συνολικά προήλθε από αγροτουριστικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, αν και στα πλαίσια του Μέτρου της επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιήθηκαν 31 προγράμματα κατάρτισης με θέματα που σχετίζονταν με τον αγροτικό τουρισμό. 3. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II 3α. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Το 1994 ήρθε η LEADER II προκειμένου να συμπληρώσει την εφαρμογή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά όπως αυτά της καινοτομίας, της επιδεικτικότητας και της μεταβιβασιμότητας των ενεργειών της (Ανώνυμος, 1992). Οι περιλαμβανόμενες περιοχές ήταν αυτές της LEADER I καθώς και οι περιοχές του Στόχου 6 (βόρειες περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού). Ο συνολικός πληθυσμός που αφορούσε η Πρωτοβουλία άγγιξε τα 50 εκ. κατοίκους περίπου. Η LEADER II επωφελήθηκε από πολύ μεγαλύτερες πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στα 8.329,6 εκ. ευρώ. Βέβαια, σε αντίθεση με την LEADER I, η διάρκεια αυτού του προγράμματος ήταν 6 έτη ( ). Με βάση την κατανομή των πόρων της Πρωτοβουλίας στα διάφορα Μέτρα, διαπιστώνεται ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν ο αγροτικός τουρισμός, καθώς το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που απορρόφησαν οι δράσεις του Μέτρου αυτού κυμάνθηκε από 27,6 έως 46%, αν και μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της LEADER I.

6 Ο απολογισμός της Πρωτοβουλίας LEADER II στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με την ex-post αξιολόγηση (European Commission, 2003), ήταν η δημιουργία ή η διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των παρεμβάσεων και τα χαρακτηριστικά των επενδυτών δεν είναι διαθέσιμα ούτε σε συνολικό επίπεδο προγράμματος ούτε σε επίπεδο Μέτρου αυτού. 3β. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II στην Ελλάδα Το LEADER II υλοποιήθηκε στην Ελλάδα με στόχο την εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που εμφανίστηκαν από την εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Υπουργείο Γεωργίας, 1995). Στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας εγκρίθηκαν 49 τοπικά προγράμματα και 7 θεματικά, τα οποία υλοποιήθηκαν αντίστοιχα από 49 Ομάδες Τοπικής Δράσης και 7 συλλογικούς φορείς (όπως ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιμελητήρια, κλπ) (Δίκτυο LEADER/ΑΝΚΟ Α.Ε., 2001). Η έκταση της περιοχής εφαρμογής κάλυψε το 70% της συνολικής έκτασης της χώρας ενώ ο πληθυσμός που επωφελήθηκε άγγιξε το 25% του συνολικού πληθυσμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εθνικού προγράμματος ανήλθε στα 345 εκ. ευρώ περίπου. Το Μέτρο του αγροτικού τουρισμού δαπάνησε σχεδόν 114 εκ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του προγράμματος (37,9%) (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Το Μέτρο περιλάμβανε δράσεις όπως δημιουργία και εκσυγχρονισμός αγροτουριστικών καταλυμάτων, κέντρων εστίασης και αναψυχής, μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ενίσχυση κατασκηνωτικών κέντρων, μουσείων αλλά και ενέργειες προβολής και προώθησης. Συνολικά, σε επίπεδο χώρας εγκρίθηκε η υλοποίηση έργων και δράσεων. Ο απολογισμός της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα ήταν η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας, εποχικών και η διατήρηση θέσεων εργασίας (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων της LEADER II, ο μεγαλύτερος αριθμός παρεμβάσεων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου του αγροτικού τουρισμού, αν και απείχε σημαντικά από τους ποσοτικούς στόχους που είχαν τεθεί, καθώς ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε υπερδιπλάσιο αριθμό έργων στον τομέα του αγροτικού τουρισμού, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του LEADER II, αφενός μεν άλλα προγράμματα υλοποίησαν επενδύσεις αγροτικού τουρισμού και αφετέρου η πρακτική έδειξε ότι οι ανάγκες οδήγησαν στην αύξηση των παρεμβάσεων στον τομέα της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής. Συνολικά, σε εθνικό επίπεδο, υλοποιήθηκαν έργα. Από το σύνολο των έργων του τομέα, το 46% υλοποιήθηκε από νομικά πρόσωπα (εταιρικά σχήματα πάσης φύσεως) και το 54% από φυσικά πρόσωπα, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία για την επαγγελματική ιδιότητα αυτών (γεωργοί ή όχι). Από τα τελευταία, το 29% αφορούσε σχέδια που υλοποιήθηκαν από γυναίκες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 34% των δικαιούχων ήταν νέοι, κάτω των 40 ετών. Από τους πόρους που διατέθηκαν στα πλαίσια εφαρμογής των δράσεων του τομέα, το 59% κατευθύνθηκε στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό καταλυμάτων (540 παρεμβάσεις σε καταλύματα και δημιουργία νέων κλινών), το 18,5% σε δράσεις ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού, το 10,6% για παρεμβάσεις εστίασης και αναψυχής και το 3,2% για ενέργειες προβολής και προώθησης του αγροτικού τουρισμού. Με την υλοποίηση του Μέτρου εξασφαλίστηκαν περίπου μόνιμες θέσεις εργασίας και εποχικές (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Σε εθνικό επίπεδο, οι αγροτουριστικές παρεμβάσεις δημιούργησαν λιγότερες θέσεις εργασίας (2 θέσεις εργασίας/επένδυση) εν συγκρίσει με τα άλλα Μέτρα του προγράμματος

7 που ενίσχυσαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ωστόσο κατά κύριο λόγο αυτές ήταν μόνιμες. Παράλληλα, μέσω του Μέτρου της κατάρτισης, ενισχύθηκε η πραγματοποίηση 48 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με θέματα που σχετίζονταν με τον αγροτικό τουρισμό. 4. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ 4α. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Το όνομα LEADER+ δεν υπονοεί απλά τη μετάβαση από το LEADER II στο LEADER+ αλλά ένα πρόσθετο στάδιο στην προσπάθεια των αγροτικών περιοχών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς αλλά και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). Η Πρωτοβουλία LEADER+ έχει δύο γενικούς στόχους, την ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη της υπαίθρου και την άρση της απομόνωσης των αγροτικών περιοχών σε όλα τα επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής ζωής (Υπουργείο Γεωργίας, 2003). Αντίθετα με τις προηγούμενες Πρωτοβουλίες, όλες οι αγροτικές περιοχές ήταν επιλέξιμες για την LEADER+. Ωστόσο, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι κοινοτικοί πόροι στις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις, μόνο περιορισμένος αριθμός περιοχών θα τύγχανε χρηματοδοτικής στήριξης, κατόπιν διαδικασίας επιλογής. Ο πληθυσμός που περιλαμβάνεται στις επιλεγμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στους 43,2 εκ. κατοίκους. Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που κινητοποιείται γύρω από την LEADER+ κυμαίνεται στα 5.046,5 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος LEADER+ παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως περίπου του 15%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του LEADER II, αλλά η περίοδος εφαρμογής είναι διάρκειας 7 ετών ( ). Στοιχεία για την κατανομή των πόρων ανά δράση του προγράμματος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι διαθέσιμα, ωστόσο με βάση το θέμα των τοπικών προγραμμάτων, η πλειοψηφία αυτών χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των αγροτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των τοποθεσιών (Internet, 2003). 4β. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ στην Ελλάδα Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μετά την εφαρμογή δύο αναπτυξιακών προγραμμάτων (Α και Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), το πρόβλημα της «προσαρμογής» της ελληνικής αγροτικής οικονομίας παραμένει πάντα επίκαιρο, και γι αυτό υιοθετήθηκε και από την Ελλάδα η Πρωτοβουλία LEADER+ (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Ως περιοχή εφαρμογής της Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα επιλέχθηκαν οι ορεινές περιοχές της χώρας, οι νησιωτικές και οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες ενώ σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και ορισμένες μειονεκτικές. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των πόρων του προγράμματος, να τεθεί ο περιορισμός συγκεκριμένου αριθμού τοπικών προγραμμάτων, που δεν θα υπερέβαινε τα 40. Ο συνολικός πληθυσμός που θα ωφεληθεί από τις παρεμβάσεις της Πρωτοβουλίας ανέρχεται σε 2,2 εκ. κατοίκους, ήτοι 20% του πληθυσμού της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εθνικού προγράμματος, με την αρχική έγκριση το Νοέμβριο του 2002, ανερχόταν σε 392,6 εκ. ευρώ (Υπουργείο Γεωργίας, 2003) ενώ σήμερα έχει μειωθεί και ανέρχεται σε 368,7 εκ. ευρώ περίπου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006). Και στην περίπτωση της LEADER+, σε

8 εθνικό επίπεδο οι δράσεις του αγροτικού τουρισμού συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (34,47%) του προϋπολογισμού του προγράμματος. Ενδεικτικές δράσεις που ενισχύονται από την LEADER+ στα πλαίσια του αγροτικού τουρισμού είναι η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης και εστίασης, παρεμβάσεις ανάπτυξης αγροτουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κέντρα οργάνωσης και προώθησης του τομέα, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών, κλπ. Σύμφωνα με την ex-ante αξιολόγηση (Υπουργείο Γεωργίας, 2002), συνολικά αναμένεται η υλοποίηση έργων και δράσεων ενώ σύμφωνα με το σχέδιο 1 ης αναθεώρησης του προγράμματος (Υπουργείο Γεωργίας, 2003), ο αριθμός των παρεμβάσεων αναμένεται να ανέλθει σε 2.600, από τις οποίες προβλέπεται να δημιουργηθούν μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας και παράλληλα να διατηρηθούν θέσεις. Μέχρι τον Μάρτιο του 2006, πραγματοποιήθηκαν 106 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβλήθηκαν επενδυτικές προτάσεις. Προς χρηματοδότηση έχουν επιλεγεί, σε εθνικό επίπεδο, σχέδια, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 144,5 εκ. ευρώ. Μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο, οι πληρωμές ανέρχονται σε 103 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40,3% των συνολικών πιστώσεων του εθνικού προγράμματος (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006). Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού, το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να ανέλθει σε 700 (Υπουργείο Γεωργίας, 2003). Προβλέπεται η δημιουργία 156 νέων καταλυμάτων και ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση 126 μονάδων παροχής φιλοξενίας, η δημιουργία νέων κλινών (περίπου 17 κλίνες ανά μονάδα, δηλαδή μεγαλύτερης δυναμικότητας από τις προηγούμενες εφαρμογές, γεγονός που δικαιολογείται και από την αύξηση των ορίων του επιτρεπόμενου κόστους των παρεμβάσεων) και ο εκσυγχρονισμός κλινών. Επίσης, αναμένεται η κατασκευή 70 νέων κέντρων εστίασης και ο εκσυγχρονισμός/επέκταση 160 υφιστάμενων υποδομών εστίασης, η δημιουργία 68 νέων μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ο εκσυγχρονισμός 37 τέτοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη. Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία 28 κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού και 55 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ex-ante αξιολόγησης (Υπουργείο Γεωργίας, 2003), που όμως αναφέρονται σε μεγαλύτερο αριθμό προβλεπόμενων υποδομών φιλοξενίας, αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης και περίπου νέων θέσεων εποχιακής απασχόλησης. Επίσης, προβλέπεται ότι το 40% περίπου των δικαιούχων θα είναι γυναίκες, ενώ αντίστοιχα εκτιμάται ότι περισσότερο του 50% θα αφορά δικαιούχους ηλικίας κάτω των 40 ετών. Μέχρι τον Μάρτιο του 2006, από το σύνολο των ενταγμένων έργων σε εθνικό επίπεδο, τα 528, που είναι η πλειοψηφία των έργων (29,73%) αναφέρεται σε παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2006). 5. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης Η έκταση της περιοχής LEADER I για το Νομό Θεσσαλονίκης περιλάμβανε ολόκληρο το Νομό εκτός των 13 Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και κάλυπτε το 96,43% της συνολικής έκτασης του Νομού ενώ ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης της Πρωτοβουλίας ανήλθε σε 197 χιλ. κατοίκους, ήτοι το 26,3% του συνολικού πληθυσμού του Νομού (ΑΝΕΘ, 1996). Η περιοχή παρέμβασης της LEADER II στο Νομό ήταν μικρότερη και περιλάμβανε τις χαρακτηριζόμενες ως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Νομού, που

9 κάλυπταν το 75,94% της συνολικής έκτασης του Νομού. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός που επωφελήθηκε από την LEADER II ήταν περίπου 109 χιλ. κάτοικοι, σχεδόν το 14,55% του πληθυσμού του Νομού (ΑΝΕΘ, 2001). Η εφαρμογή της LEADER+ καλύπτει ακόμη μικρότερη έκταση του Νομού καθώς περιλαμβάνει τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μόνο της επαρχίας Λαγκαδά του Νομού, ήτοι το 56,72% της συνολικής έκτασης του Νομού Θεσσαλονίκης ενώ ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 61 χιλ. κατοίκους, που αναλογούν στο 8,00% του συνολικού πληθυσμού (ΑΝΕΘ, 2002α). Ο συνολικός προϋπολογισμός της LEADER I στο Νομό ανήλθε σε 6,17 εκ. ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος LEADER II ήταν πιο περιορισμένος καθώς δεν ξεπέρασε τα 4,47 εκ. ευρώ, όμως επενδύθηκαν σε σαφώς μικρότερη περιοχή. Σε ότι αφορά την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας LEADER+, ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 9,62 εκ. ευρώ, όμως μετά από πρόσθετη πίστωση που δόθηκε στην Ομάδα Τοπικής Δράσης τον Μάιο του 2004, αυτός ανήλθε στα 12,19 εκ. ευρώ (ΑΝΕΘ, 2002β), ποσό σαφώς μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εφαρμογές, είτε σαν απόλυτο μέγεθος, είτε επιμεριζόμενο στην έκταση ή στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης. Το μεγαλύτερο ποσοστό (36,28%) του προϋπολογισμού του τοπικού προγράμματος LEADER I απορροφήθηκε σε δράσεις αγροτικού τουρισμού. Σε ότι αφορά την LEADER II, σε αντίθεση με το εθνικό πρόγραμμα, στο τοπικό πρόγραμμα του Νομού Θεσσαλονίκης το Μέτρο του αγροτικού τουρισμού συμμετείχε με πολύ μικρό ποσοστό, μόλις 11,32%, που ήταν και το μικρότερο ποσοστό ανάμεσα στα Μέτρα που ενίσχυαν την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Αυτό πιθανώς να συνδέεται με το γεγονός ότι στα πλαίσια της LEADER II, ο Νομός Θεσσαλονίκης εξαιρέθηκε των ενισχύσεων για τη δημιουργία καταλυμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 950/97, καθώς θεωρούνταν τουριστικά κορεσμένος, και οι δράσεις που ενισχύθηκαν ήταν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τα κατασκηνωτικά κέντρα και η προβολή-προώθηση του αγροτουρισμού. Στην τρέχουσα εφαρμογή της Πρωτοβουλίας στο Νομό, το LEADER+, η κατηγορία δράσεων με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα είναι αυτή των παρεμβάσεων αγροτικού τουρισμού, με 37,65% του συνολικού κόστους του τοπικού προγράμματος. Οι δράσεις που ενισχύονται είναι η δημιουργία νέων ή η βελτίωση υφιστάμενων μονάδων παροχής φιλοξενίας ή εστίασης, επισκέψιμων αγροκτημάτων με υποδομή διανυκτέρευσης, μονάδων εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, ορεινός, κλπ) και τοπικών κέντρων προώθησης αγροτικού τουρισμού. Στο πλαίσιο της LEADER I στο Νομό Θεσσαλονίκης, συνολικά υλοποιήθηκαν 96 έργα, κυρίως παρεμβάσεις δημιουργίας υποδομών, δημιουργήθηκαν 139 νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες το 59% αφορούσε μόνιμη απασχόληση ενώ το 41% εποχιακή ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν και 47 θέσεις εργασίας (ΑΝΕΘ, 1996). Τα έργα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος LEADER II στο Νομό ήταν συνολικά 74, αριθμητικά λιγότερα από τα αντίστοιχα του LEADER I, αφού όπως προαναφέρθηκε προήλθαν από μικρότερο ποσό πόρων, όμως αναφέρονταν σε μεγαλύτερο βαθμό στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και όχι στη δημιουργία υποδομών. Το αποτέλεσμα αυτών των έργων σε όρους απασχόλησης ήταν η δημιουργία 110 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων το 42,73% μόνιμες και το 52,27% εποχιακές, καθώς και η διατήρηση 296 υφιστάμενων θέσεων. Με βάση τα δημογραφικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα, το 36,21% των θέσεων εργασίας αφορούσε γυναίκες ενώ το 67,49% των θέσεων νέους κάτω των 40 ετών (ΑΝΕΘ, 2001). Σε ότι αφορά το τοπικό πρόγραμμα LEADER+, αναμένεται η υλοποίηση 100 επενδυτικών σχεδίων, με ενδεχόμενο όμως λάθους,

10 κυρίως λόγω της δυσκολίας άθροισης των αποτελεσμάτων, που οφείλεται στη διαφορετικότητα της φύσης των έργων, καθώς ορισμένα αναφέρονται σε μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που προηγήθηκαν της υλοποίησης ιδιωτικών παρεμβάσεων. Προβλέπεται η διατήρηση 155 θέσεων εργασίας και η δημιουργία 152 θέσεων, από τις οποίες οι 52 μόνιμες και οι 100 εποχικές (ΑΝΕΘ, 2005). Μέχρι τον Μάιο του 2006, η ΟΤΔ προχώρησε σε 6 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν, έχουν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα 48 έργα, εκ των οποίων τα 23 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο ανέρχονται σε 6,46 εκ. ευρώ (52,97% του συνολικού προϋπολογισμού και 50,99% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος). Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού, στο Νομό Θεσσαλονίκης, μέσω της ενίσχυσης της Πρωτοβουλίας LEADER I, υλοποιήθηκαν 32 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2,24 εκ. ευρώ περίπου, με κυρίαρχα τα έργα υποδομής (78,13%), όπως αξιοποίηση βιοτόπων ή τοπίων, δημιουργία αναψυκτηρίων, κατασκευή αθλητικών κέντρων ή ακόμη και ενίσχυση της αλιείας. Μόνο 2 επενδύσεις αφορούσαν την κατασκευή καταλυμάτων, με τα οποία δημιουργήθηκαν 13 νέα δωμάτια και 36 νέες κλίνες. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων (87,5%) υλοποιήθηκε από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος και από την Ομάδα Τοπικής Δράσης. Μόνο τα 2 έργα που αναφέρονταν στην δημιουργία των μονάδων φιλοξενίας πραγματοποιήθηκαν από ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εκ των οποίων όμως κανένας γεωργός. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων διατηρήθηκαν 5 θέσεις εργασίας ενώ δημιουργήθηκαν και 45 νέες, από τις οποίες όμως μόνο οι 15 μόνιμες (ΑΝΕΘ, 1996). Στα πλαίσια του Μέτρου του αγροτικού τουρισμού του τοπικού προγράμματος LEADER II υλοποιήθηκαν 10 έργα, συνολικού ύψους επενδύσεων 0,51 εκ. ευρώ. Από τα 10 έργα που υλοποιήθηκαν, τα 7 αφορούσαν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ιππικός τουρισμός, αεραθλητισμός και ποδηλασία, τα 2 τις ενέργειες προβολής και δημιουργία περίπτερων τουριστικών πληροφοριών και το 1 τα κατασκηνωτικά κέντρα. Ουσιαστικά, δημιουργήθηκαν 5 νέες αγροτουριστικές επιχειρήσεις και εκσυγχρονίσθηκε μία υφιστάμενη. Όπως προαναφέρθηκε, μέσω του LEADER II δεν υπήρχε η δυνατότητα ενίσχυσης μονάδων φιλοξενίας, τουλάχιστον μέχρι το 1998, που δόθηκε η δυνατότητα αυτή για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Νομού, όμως ήταν πλέον αργά καθώς τα έργα προς υλοποίηση είχαν ήδη εγκριθεί. Σε σχέση με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου, οι 3 ήταν ιδιώτες, όλοι αγρότες, οι 4 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ οι υπόλοιποι 3 ήταν δημοτικές επιχειρήσεις. Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών, δεν υπήρχε καμία γυναίκα δικαιούχος ενώ υπήρχαν 3 νέοι κάτω των 40 ετών. Συνολικά διατηρήθηκαν 12 θέσεις εργασίας ενώ δημιουργήθηκαν άλλες 34, από τις οποίες όμως οι 31 ήταν εποχιακές. Ανάμεσα στις θέσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι οι 29 καταλαμβάνονταν από γυναίκες, ενώ οι 41 από νέους κάτω των 40 ετών (ΑΝΕΘ, 2001). Στο Νομό Θεσσαλονίκης, στον τομέα του αγροτικού τουρισμού, μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER+, προβλέπεται να υλοποιηθούν 30 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,58 εκ. ευρώ περίπου. Αναμένεται η δημιουργία 3 νέων καταλυμάτων και ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση 2 μονάδων παροχής φιλοξενίας, η δημιουργία 42 νέων κλινών και ο εκσυγχρονισμός 18. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή 4 νέων κέντρων εστίασης και ο εκσυγχρονισμός 12 υφιστάμενων υποδομών εστίασης, η δημιουργία 2 νέων μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ο εκσυγχρονισμός 4 τέτοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη. Τέλος, αναμένεται η λειτουργία 2 κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού (ΑΝΕΘ,

11 2002β). Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων αγροτικού τουρισμού αναμένεται η δημιουργία 16 νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης και περίπου 38 νέων θέσεων εποχιακής απασχόλησης καθώς και η διατήρηση 112 θέσεων εργασίας. Προβλέπεται ότι το 28,57% περίπου των δικαιούχων θα είναι γυναίκες, ενώ αντίστοιχα εκτιμάται ότι περισσότερο του 50% θα αφορά δικαιούχους ηλικίας κάτω των 40 ετών. Ακόμη, αναμένεται η αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων στην περιοχή παρέμβασης κατά 85%, η μεταβολή του αριθμού των επισκεπτών κατά 36% και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κατά 50% (ΑΝΕΘ, 2002β). Από τις 6 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πραγματοποιήθηκαν, στις 3 περιλαμβάνονταν δράσεις αγροτικού τουρισμού κατά τις οποίες κατατέθηκαν συνολικά 44 προτάσεις, εκ των οποίων εντάχθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα 14 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,47 εκ. ευρώ και τα οποία αφορούν τη δημιουργία 3 νέων καταλυμάτων (και 61 νέες κλίνες κατ επέκταση) και τον εκσυγχρονισμό 1 μονάδας παροχής φιλοξενίας με 15 κλίνες, την κατασκευή 6 νέων κέντρων εστίασης και τον εκσυγχρονισμό 2 υφιστάμενων υποδομών εστίασης, τον εκσυγχρονισμό 2 μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ένα κέντρο ιππασίας και ένα κέντρο ιαματικών λουτρών) καθώς και ο εκσυγχρονισμός ενός επισκέψιμου αγροκτήματος. Από το σύνολο των δικαιούχων, οι 12 είναι ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εκ των οποίων οι 4 γεωργοί, οι 3 γυναίκες ενώ 5 έργα υλοποιούνται από νέους κάτω των 40 ετών. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ανέρχονται σε 41 (22 μόνιμες και 19 εποχικές) ενώ αυτές που διατηρούνται σε 11. Μέχρι το Μάιο του 2006 τα 7 από τα 14 έργα είχαν ολοκληρωθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρεμβάσεις αντίστοιχου περιεχομένου με αυτό των δράσεων του αγροτικού τουρισμού υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται και μέσω άλλων Μέτρων των τριών εφαρμογών της Πρωτοβουλίας LEADER, όπως στα πλαίσια του Μέτρου 6 της LEADER I, με παρεμβάσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του Μέτρου 5 της LEADER II με παρεμβάσεις σε οινοποιεία αλλά και του Μέτρου 1.4 της LEADER+ με παρεμβάσεις σε καταφύγια, μονοπάτια και μουσεία (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Έργα που σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό και υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται μέσω της LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης LEADER I LEADER II LEADER+ Μονάδες φιλοξενίας Υποδομές εστίασης Δραστηριότητες αναψυχής Εναλλακτικές και ειδικές κορφές τουρισμού Υποδομές αθλητισμού Παρεμβάσεις αξιοποίησης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς Παρεμβάσεις αξιοποίησης τοπικής παραγωγής Δράσεις προβολής-προώθησης ταυτότητας περιοχής Πηγή: ΑΝΕΘ 1996, 2001, 2005

12 Όπως διαπιστώνεται, στις παρεμβάσεις του αγροτικού τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, δόθηκε, και συνεχίζει να δίνεται, μέσω της Πρωτοβουλίας LEADER, ιδιαίτερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Ήταν ίσως το πλέον δύσκολο στην υλοποίηση του Μέτρο, ειδικά κατά την εφαρμογή της LEADER I, για το βασικό και ουσιώδη λόγο ότι ουσιαστικά για πρώτη φορά επιχειρήθηκε αγροτουριστική παρέμβαση στην περιοχή. H σχετικά πρόσφατη αγροτική έξοδος που έλαβε χώρα στην Ελλάδα μετά τον 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών (Ανθοπούλου κ.α., 1998) αλλά και η τροφοδότηση με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον του θερινού παραθαλάσσιου τουρισμού (Iakovidou et al, 2000) ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι που στη Ελλάδα, κατ επέκταση και στο Νομό Θεσσαλονίκης, δεν υπήρχε οργανωμένη μορφή αγροτουρισμού (Τσάρτας και Θανοπούλου, 1994). Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων αγροτικού τουρισμού όμως αναφέρονταν στη δημιουργία υποδομών και όχι στην οργάνωση και στη διαμόρφωση κάποιων μικροπεριοχών σε τουριστικούς προορισμούς και στην κινητοποίηση ενός τουριστικού ρεύματος. Η έλλειψη ενός συνολικού σχεδιασμού είχε σαν αποτέλεσμα να υλοποιηθούν επενδύσεις, όχι με βάση μία προκαθορισμένη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία θα συγκεκριμενοποιούνταν σε διαδρομές, προορισμούς και ενδιαφέροντα, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία μεμονωμένων επενδύσεων, οι οποίες δεν συνδέονταν οργανικά, και οι οποίες δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν ένα συγκεκριμένο και διαφοροποιημένο αγροτουριστικό προϊόν, το οποίο θα απευθύνονταν σε συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών, και θα επέτρεπε τη συνεχή λειτουργία των επιχειρήσεων (Εμμανουηλίδου, 2004). Επιπλέον, η απουσία συγκεκριμένου πλαισίου προδιαγραφών ποιότητας, πέρα των προδιαγραφών κατασκευής που έθετε ο ΕΟΤ για την έκδοση αδειών λειτουργίας, είχε σαν αποτέλεσμα την κατασκευή αγροτουριστικών επιχειρήσεων, με βάση την προσωπική αισθητική, τον χαρακτήρα, την εμπειρία ή την οικονομική κατάσταση του επιχειρηματία, και τελικά τη δημιουργία μονάδων που δεν διέφεραν από τις αντίστοιχες του μαζικού τουρισμού. Η σύγχυση που επικρατούσε ως προς τον προσδιορισμό του αγροτικού τουρισμού είχε σαν αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, την υλοποίηση παρεμβάσεων κυρίως από δημόσιους φορείς, οι οποίοι όμως, συχνά λόγω του νομικού καθεστώτος που τους διέπει, δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν οικονομικά. Παράλληλα, το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής επιχειρηματιών που δεν ήταν γεωργοί είχε σαν αποτέλεσμα την εποχιακή λειτουργία των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, με βάση το διάστημα λειτουργίας των κύριων επιχειρήσεων των επενδυτών, με άμεση συνέπεια την απώλεια εισοδημάτων, όχι μόνο άμεσων αλλά και έμμεσων, λόγω της εποχιακής λειτουργίας των λοιπών συμπληρωματικών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. Επιπλέον, η χρηματοδότηση δικαιούχων που δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είχε σαν αποτέλεσμα τη διαρροή των εισοδημάτων από την περιοχή αυτή, με κατεύθυνση κυρίως προς την πόλη (Εμμανουηλίδου, 2004). Η πορεία μεγάλου αριθμού έργων φανερώνει την επιχειρηματική δυσλειτουργία σημαντικού αριθμού επενδύσεων, ενώ πολλά έργα πλέον λειτουργούν με διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο για το οποίο χρηματοδοτήθηκαν. Μία διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της δημιουργίας αγροτουριστικού προϊόντος φαίνεται να επιχειρείται με την υλοποίηση της LEADER+. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων και οροθετημένων δράσεων που αφορούν τον αγροτικό τουρισμό και ο ορισμός συγκεκριμένων προϋποθέσεων και όρων ένταξης που αφορούν τόσο τη

13 χωροθέτηση των υποδομών όσο και τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας των επιχειρήσεων ως προς το σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία τους είναι ίσως οι σημαντικότερες καινοτομίες της Πρωτοβουλίας αυτής, σε σχέση με τις προηγούμενες. Η συνειδητοποίηση των ποιοτικών παραμέτρων, εκτός από την εξασφάλιση και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των επενδύσεων που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι εκείνο που έλειψε από τις προηγούμενες εφαρμογές, που έθεσαν στόχο την αύξηση της επιχειρηματικότητας, χωρίς παράλληλα να εστιάσουν στην αυτοδύναμη ανάπτυξή της. 6. Συμπεράσματα Η μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων το 1988 εισήγαγε μία σημαντική καινοτομία, η οποία αναφερόταν στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία προτάσεων στα κράτη-μέλη, γνωστές ως Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993). Για την αγροτική ανάπτυξη προτάθηκε η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, κεντρική ιδέα της οποίας είναι η οργάνωση της αγροτικής περιφέρειας με βάση την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σύμπραξη μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η Πρωτοβουλία LEADER προκάλεσε μία δυναμική εμψύχωσης και μία κινητοποίηση των πληθυσμών ή έστω ομάδων του πληθυσμού, που είχαν «παραιτηθεί» από τη διάθεση συμμετοχής ή ακόμα και από την αναγνώριση της ύπαρξης ευκαιριών στην περιοχή τους ενώ παράλληλά εισήγαγε μία αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των τοπικών παραγόντων, οδηγώντας από παθητικές σε ενεργητικές συμπεριφορές. Η εφαρμογή της παρείχε χρήσιμες απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών, με τη δυνατότητα εκτίμησης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, κινδύνων και ευκαιριών, της μοναδικότητας δηλαδή της κάθε περιοχής. Η LEADER ήταν ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που εισήγαγαν την έννοια του αγροτικού τουρισμού στον επιχειρηματικό ορίζοντα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου και του Νομού Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των προγραμμάτων φορείς, ελλείψει ενός συνολικού σχεδιασμού, της σύγχυσης που επικρατούσε ως προς τον προσδιορισμό του αγροτικού τουρισμού, αλλά και της προσπάθειας τους να απορροφήσουν όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό τα διαθέσιμα κονδύλια, χρηματοδότησαν επενδύσεις χωρίς να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους της εφαρμογής αυτών (Ιακωβίδου, 2003). Σε τοπικό επίπεδο, η προσπάθεια ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού, ή τουλάχιστον η προσέγγιση της έννοιας αυτής μέσω των επενδύσεων LEADER δεν οδήγησε σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Δεν συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο σχεδιασμό, και κατ επέκταση στην προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που επικρατεί σε σχέση με τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της υπαίθρου του Νομού. Οι παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού θα πρέπει να εξυπηρετούν μία προκαθορισμένη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα, η οποία θα στηρίζεται στις ανάγκες, τη δυναμική, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της κάθε αγροτικής περιοχής, θα σέβεται το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον και θα χαρακτηρίζεται από υπηρεσίες ποιότητας, ποικιλία ενδιαφερόντων και σωστό προγραμματισμό συγκεκριμένων διαδρομών και προορισμών προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις κατευθυνόμενης κίνησης των επισκεπτών και διαφοροποίησης του προσφερόμενου προϊόντος, που οδηγούν τελικά στην αύξηση του χρόνου παραμονής των τουριστών στις περιοχές ενδιαφέροντος. Εξάλλου, με αυτό τον τρόπο, ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί ένα "εργαλείο"

14 απομάκρυνσης από τις οικονομίες κλίμακος και προσέγγισης των οικονομιών σκοπού, δημιουργώντας πρόσθετες εισροές, όχι μέσω της μεγιστοποίησης του αριθμού των επισκεπτών, αλλά διαμέσου της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων που έχουν οι επισκέπτες να δαπανήσουν χρήματα. Βέβαια, το LEADER δεν είναι ένα πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης, αλλά ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Η τουριστική επένδυση, στα πλαίσια του LEADER, εκτός από βασική διέξοδο εναλλακτικής απασχόλησης, πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, παραγωγό δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς, γι' αυτό και πρέπει να αναπτυχθεί ένας τουρισμός ποιότητας. Έτσι, ο αγροτικός τουρισμός θα παίξει, έστω και δύσκολα, ένα πολυλειτουργικό ρόλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καζακόπουλος κ.α. (2000), να γίνει "η ατμομηχανή που θα σύρει το τραίνο της ανάπτυξης".

15 Βιβλιογραφία Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) Α.Ε. (1996), Τελική Έκθεση Προγράμματος LEADER I, Θεσσαλονίκη, ΑΝΕΘ Α.Ε.. Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) Α.Ε. (2001), Τελική Έκθεση Τοπικού Προγράμματος Πρωτοβουλίας LEADER II, Θεσσαλονίκη, ΑΝΕΘ Α.Ε.. Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) Α.Ε. (2002α), Σχέδιο τοπικού προγράμματος LEADER+ για το Νομό Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΑΝΕΘ Α.Ε.. Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) Α.Ε. (2002β), Σχέδιο τοπικού προγράμματος LEADER+ για το Νομό Θεσσαλονίκης, Αναμορφωμένη πρόταση, Θεσσαλονίκη, ΑΝΕΘ Α.Ε.. Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) Α.Ε. (2005), Ενδιάμεση αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος LEADER+ στο Νομό Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ΑΝΕΘ Α.Ε.. Ανθοπούλου, Θ., Ιακωβίδου, Ο., Κουτσούρης, Α., Σπιλάνης, Ι. (1998), Χωρικές και Αναπτυξιακές Διαστάσεις του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα, Εισήγηση στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας: Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Χώρου, Δεκεμβρίου 1998, Αθήνα. Ανώνυμος (1992), Μία πρώτη απεικόνιση του προγράμματος LEADER, Leader Magazine, No. 2, σελ Ανώνυμος (1993), LEADER et le tourisme rural, Leader Magazine, No. 4, σελ Δίκτυο LEADER/ΑΝΚΟ Α.Ε. (2001), Τα επιτεύγματα και η συνδρομή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II στην Ελλάδα , Αθήνα. Εμμανουηλίδου Μ. (2004), Η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή διατριβή, Θεσσαλονίκη, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993), Το μέλλον των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, CΟΜ (93) 282 Τελικό. European Commission (1999), Ex-Post Evaluation of the Leader I Community Initiative. GENERAL REPORT, Brussels. European Commission (2003), Ex-post Evaluation of the Community Initiative LEADER II, Final Report, Vienna. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη της 14 ης Απριλίου 2000 με την οποία καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις για την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξης (Leader+), Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Iakovidou, O., Partalidou, M., Manos, B. (2000), Rural Tourism. Agritourism : A challenge for the development of the Greek countryside, paper presented for the 1o World Forum on Agritourism and Rural Tourism: Agrotourism and Rural Tourism. A Key option for the Rural Integrated and Sustainable Development Strategy, Perugia, Italy, September 2000, pp Ιακωβίδου Ό. (2003), Εμπειρίες από την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα, Εισήγηση σε συνέδριο

16 με θέμα «Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές», 7-8 Νοεμβρίου, 2003, Κως. Internet, Καζακόπουλος, Δ., Κλωνάρης, Σ., Κουτσούρης, Α. (2000), Η δημιουργία επίλεκτων αγορών ως μοχλός αγροτικής ανάπτυξης, Εισήγηση στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας με θέμα: Αναζητώντας το Αύριο της Ελληνικής Γεωργίας, Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (1999), Ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, Γνώμη της ΟΚΕ, Αθήνα. Steichen R. (1993), Από το leader στο leader 2, LEADER Magazine, Νο. 3, σελ Steichen R. (1994), Το ευρωπαϊκό δίκτυο LEADER II, LEADER Μagazine, No 6, σελ Τσάρτας, Π., Θανοπούλου, Μ. (1994), Γυναικείοι Αγροτοτουριστικοί Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, Αθήνα, Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσογείου. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2006), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ ( ), 9 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης, Μάιος 2006, Ηράκλειο, Κρήτη, Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Υπουργείο Γεωργίας (1995), Ελληνικό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II , Αθήνα, Υπουργείο Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας (1996), Τελική Έκθεση Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER I, Τεύχος 1, Αθήνα, Υπουργείο Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας (2002), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ ( ), Τόμος Β', Ex-ante αξιολόγηση, Αθήνα, Υπουργείο Γεωργίας. Υπουργείο Γεωργίας (2003), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ ( ), Σχέδιο 1 ης Αναθεώρησης, Τόμος Α', Αθήνα, Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+. Van Depoele Laurent ( ), Η αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο Το συνέδριο καθιερώνει το ρόλο του LEADER, Leader magazine, No. 16, σελ. 4-5.

17 Περίληψη Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, με σκοπό τη δοκιμή μίας νέας προσέγγισης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών της Κοινότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το LEADER I ( ), συνεχίστηκε με το LEADER II ( ) και βρίσκεται πλέον στην τρίτη φάση με το LEADER+ ( ). Σε ότι αφορά τον αγροτικό τουρισμό, οι πιστώσεις που διατέθηκαν ήταν υψηλότερες, σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην αξιοποίηση αξιόλογων φυσικών και ιστορικών χώρων, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Νομού Θεσσαλονίκης, η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER ήταν που έδωσε μία ώθηση στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού. Ωστόσο λόγω της σύγχυσης που επικρατούσε ως προς τον προσδιορισμό του αγροτικού τουρισμού, της έλλειψης ενός συνολικού σχεδιασμού και της απουσίας πλαισίου προδιαγραφών ποιότητας, η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών δεν οδήγησε στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου και διαφοροποιημένου αγροτουριστικού προϊόντος. Μία πιο οργανωμένη προσπάθεια φαίνεται να επιχειρείται με την υλοποίηση του LEADER+.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER Κατερίνη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011, η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ) 1989-2008 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Συνολικά η Εταιρεία στο διάστημα 1989-2009 υλοποίησε : Α. 13 αναπτυξιακά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού

Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού Αγροτουρισμός O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Ελεύθερη Επαρχία

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ (2000-2006) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ (2000-2006) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ (2000-2006) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα