ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΜ ~ ~o~~ s

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΜ ~ ~o~~ s"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΜ ~ ~o~~ s e \ Ut Γ\rΙΊHc - ι. ηρ ~tιι:ψfι-\ \\ vι rt-12 rr10 ι:..

2 ΠΤΥΧ ΙΑ Κ Η ΕΡΓΑ Σ ΙΑ : Κ ΟΙΝΩΝΙ ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: 1. Πρόλογος Άνθρωπος σε κοινωνία Διαδίκτυο Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης SiχDegrees.com Friendster.com Linkedin MySpace Ηί Flickr Twitter G ggl Ξ 10- ι ι ι ι ιιιιιιι ιιι ιιιιtιι ι iiι ι ιιιιιιι ι ιι ιtιιιιιιιιιιiι ι ι ιι ι ι ιιι ιι i ι Ι ι tιιιιιιιιιι ιιι ιιιιιιι ι ιιι ι ιιιιιιιιι ιιι l ι li ι ι ι ι ι ιι Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματικά Δικαιώματα Προσωπικά Δεδομένα Ορισμοί Ευρωπαϊκό Δίκαιο Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π. Δ.Π.Χ.) Πν ευματικά Δικαώματα - Πν ευματική Ιδιοκτισία Ιστορική Αναδρομή Πνευματική Ιδιοκτησία και Διαδίκτυο , Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων στις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Περιπτώσεις υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων Διαρροή Προσωπικών Δεδομένων Συμβουλές και Τρόποι για ασφαλέστερη χρήση των SNS Νομικό Πλαίσιο Προσωπικών Δεδομένων Επίλογος Βιβλιογραφία

3 Π ΤΥΧΙΑΚ Η Ε Ρ ΓΑΣ Ι Α : Κ ΟΙΝ Ω Ν ΙΚΑ ΔΙ ΚΤ ΥΑ, ΠΡΟ Σ ΩΠΙ ΚΑ Δ Ε ΔΟΜΕΝΑ Κ ΑΙ ΠΝ Ε ΥΜΑΤΙ ΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1. Πρόλογος 1.1 Άνθρωπος σε κοινωνία Περίπου χρόνια π.χ η τελευταία μορφή ανθρώπου ο Homo Sapiens ξεκίνησε να οργανώνεται σε μικρές νομαδικές ομάδες με σκοπό την περισυλλογή του φαγητού του είτε κυνηγώντας ζώα, είτε μαζεύοντας καρπούς δ έντρων και χόρ τα. Αυτές ήταν και οι πρώτε μορφές κοινωνίας για το ανθρώπινο είδος. Κατά την νεολιθική περίοδο οι άνθρωποι άρχισαν να εγκαθίστανται σε μόνιμους οικισμούς αναπτύσσοντας παράλληλα την γεωργία. Η τεχνολογική ανάπτυξη και η πολιτισμική εξέλιξη άρχισε να επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων και κα τ' επέκταση τις κοινωνίες που είχαν δημιουργηθεί. Οι κοινων ίες άρχισαν πλέον να προοδεύουνε και να οργανώνονται ιεραρχικά. Με αποτέλεσμα γύρω στο 5000 π.χ. να δημιουργούνται τα πρώτα κράτη στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και την περιοχή του Ινδού ποταμού. Ο άνθρωπος πλέον έμαθε να ζει μέσα σε κοινωνίες και αυτό είχε αρχίσει να γίνεται αναγκαίο. Από τότε η εξέλιξη του ήταν συνεχής και με εκθετικό ρυθμό μέχρι το σήμερα. Από τη προ ϊστορική εποχή, στην αρχαιότητα, μετά στον μεσαίωνα και καταλήγει στην νεότερη εποχή

4 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.2 Διαδίκτυο Η ιστορία του Διαδικ τύου ξεκινάει μαζί με τη δημιουργία των πρώτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δεκαετία του 50'. Τα πρώτα μηνύματα ανταλλάχθηκαν μέσω του ARPANET στο UCLA. Το πρώτο e mai/ στάλθηκε το Το 1982 παρουσιάστηκε το πρωτόκολλο TCP /ΙΡ που ήταν η αρχή για ένα παγκόσμιο δίκτυο γνωστό πλέον ως Internet. Το 1984 καθιερώθηκε και το domain name server (DNS). Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και αρχές του '90 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs). Το 1990 εμφανίστηκε το πρωτόκολλο HTML, το οποίο επέτρεπε τη χρήση γραφικών και υπερσελίδων και χρησιμοποιείται ακόμα μέχρι και σήμερα. Η δεκαετία του '90 ήταν η σημαντικότερη στην ανάπτυξη του διαδικτύου. Ήταν η δεκαετία κατά την οποία αναπτύχθηκαν οι περισσότερες λειτουργίες του διαδικτύου όπως τα e-mai/s, το instant messaging, το VoIP, ο παγκόσμιος ιστός

5 ΠΤΥΧ Ι ΑΚΗ ΕΡΓΑΣ Ι Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΑ Δ Ε ΔΟ Μ Ε ΝΑ ΚΑ Ι Π Ν Ε Υ Μ ΑΤΙΚΑ Δ Ι ΚΑ Ι Ω Μ ΑΤΑ 2. Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Δίνοντας έναν ορισμό για τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social Networking Services (SNS)) μπορούμε να πούμε ότι είναι ιστοσελίδες στις οποίες ο κάθε χρήστης δημιουργεί ένα προφίλ το οποίο μπορούν να δουν οι υπόλοιποι χρήστες της ίδιας ιστοσελίδας και να συνάψουν σχέ σεις μ ετα ξύ τους. Επίσης μπορούν σε πολλές περιπτώσεις πολλοί χρήστες να δημιουργήσουν ομάδες (groups) με βά σ η κάποιο κοινό θ έ μα. Τα πρώτα SNS κάνουν την εμφάνιση τους το 1994 σαν διαδικτυακ έ ς κοινό τ ητες που μοιράζονται ιδέες και απόψεις και μπορούν να συζητούν μεταξύ τους (chat). Κάποια από αυτά τα τα SNS ήταν το Geocities, TheGlobe.com, Tripod.com. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1997 εμφανίστηκαν κάποιες άλλες ιστοσελίδες προσεγγίζοντας το θέμα των SNS με διαφορετικό τρόπο και πιο κοντινό στα SNS που είναι γνωστά στις μέρες μας. Χρησιμοποίησαν λίστ ε ς φίλων και αναζήτηση ανάμεσα στα προφίλ των χρηστών ψάχνοντας για κοινά ενδιαφ έ ροντα. Κάποια από αυτά ήταν το Classmates.com, SixDegrees.com. Οι λίστες φίλων είχαν χρησιμοποιηθεί επίσης στα ΑΙΜ και ICQ buddy. Το επόμενο κύμα των SNS άρχισε το 2001 με το Ryze.com το οποίο είχε πιο επαγγελματικό χαρακ τ ήρα και σκοπό ε ίχε την προώθηση της δουλειάς του κάθε χρήστης. Από το 2003 και μετά υπάρχει ραγδαία αύξηση στη δημιουργία σελίδων κοινωνικής δικτύωσης με τον αριθμό των χρηστών να αυξάνεται διαρκώς. Οι περισσότερες σελίδες που δημιουργήθηκαν τότε υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Linkedin, Tribe.net, MySpace, HiS, F/ickr, Last. Fm, ή ταν οι πρώτες από τις γνωστέ ς μέχρι και σήμερα σελίδες με το Facebook, το Twitter, και το Windows Live - 5 -

6 Π Τ ΥΧ Ι Α ΚΗ ΕΡ ΓΑΣ Ι Α : ΚΟΙΝ Ω ΝΙ ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟ Σ Ω ΠΙΚΑ Δ ΕΔΟΜΕΝ Α ΚΑΙ ΠΝ Ε ΥΜ Α ΤΙ ΚΑ ΔΙ ΚΑ Ι Ω Μ ΑΤΑ Space να κάνουν την εμφάνιση τους το Το Facebook που στις μέ ρες μας είναι η πιο γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με τους περισσότερους χρήστες και 2η ιστοσελίδα σε επισκεψιμότητα μετά το Goog/e πρω το ε μφανίστ ηκ ε το 2004 αλλά μόνο στους φοιτητές του πανεπιστημίου του Harvard. l aunch Dates of Major Social Network Sites '97 Siιι Degrees.com '98 AsianAνenue '99 LiνeJournal 8ΙackP lan et Lu na rsω rm (8<'~5 ιela tιch) '00 MiGente Ryze '01 Cywυ rl d FoΙO/og '02 Friends1er Skyblog Linked ln f ribe.net, Open BC/Xing Orkut, Oogster M ulι ip ly, asma/jwor1d Catstcr '04 C ouchsurfιng MySpace ιas ι. FM Hi5 F /ickr, Plczo, Mixl, Facebaok th;ir,orn-only) Dodgeball. Care2 ι. S N S roi3uι>:ft) Hγv e s Yahoo/360 Cyworld (Chlι!e l Ning '05 YouTube, Xanga ιsns roι:wnch t 8ebo ιsn S " '"'"""') Facebook ιhigh cιιοο ΓΙOiwt>Ι k ) AsianAvenue, BlackPlanet ( ιg l unch/ ΟΟ ; r ιι /. rctι f \ι'/ i n do.νs liνo Spacos Tvι i tte r '06 Cγ workl ι u. s t MyChurch, Facebook '"""'Υ"" ) - 6 -

7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε ΡΓΑ Σ ΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κ ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.1 SixDegrees.com Το S iχd e grees ή ταv από τ ις πρώ τε ς σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που - ~ e.;,_~:.":. :',.. '. '.. ' ~ χρησιμοποίησαν τις λίστες φίλων. Οι χρήστες μπορούσαν να καλέσουν άλλες επαφές να μπουν στη σελίδα, να στείλουν μηνύματα sixdeg rees ΤΜ μεταξύ τους. Το SiχDegre es δημιουργήθηκε το 1997 αλλά έκλεισε το Πάνω σ ε αυ τ ή τ η σελίδα στ ηρίχθηκαν πολλ έ ς άλλ ες από τις πιο γνωστές εως σήμερα σελίδες όπως το Facebook, το Myspace, το Linkedln κα ι άλλες. Η σελίδα έφτασε τους χρήστες. 2.2 Friendster.com Μια εξέλιξη του SiχDegrees είναι το Friendster.com. Η σελίδα αυτή f riendster: δημιουργήθηκε το Αρχικά επέτρεπε και αυτή στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά επίσης επέτρεπε να μοιράζονται υλικό από το διαδίκτυο αλλά και media (μουσική, βίντεο, φωτογραφίες). Το Friendster ξεκίνησε από τη c., παιχνίδια. 1 1 Ασία όπου έγινε πολύ γνωστό και έπειτα επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο φτάνοντας τους χρήστες. Το 2011 η σελίδα άλλαξε χαρακτήρα και έγινε αποκλειστικά σελίδα για social gaming δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να παίζουν μεταξύ τους διάφορα διαδικτυακά - 7 -

8 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.3 Linkedln Το Lίnkedln δημιουργήθηκε το Αφορά κυρίως στην επαγγελματική δικτύωση. Οι χρήστες σε αυτή τη σελίδα δημιουργούν ένα προφίλ σαν βιογραφικό. Linked fm... Ε=:>Ι -,_,_ :~.:.:: _ : ::: Σκοπός είναι να συνδεθούν μεταξύ τους άτομα με κοινά επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Επίσης αρκετά χρήσιμο εργαλείο στην εύρεση εργασίας. Η σελίδα αυτή έχει μεταφραστεί σε 20 διαφορετικές γλώσσες. Αυτή τη στιγμή το Lίnkedln αριθμεί χρήστες παγκοσμίως και το καθιστά την πιο γνωστή σελίδα επαγγελματικής δικτύωσης. 2.4 MySpace Αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά δημιουργήθηκε το MySpace. Μια σελίδα myspace 811 a place for freedom κοινωνικής δικτύωσης που επικεντρώθηκε κυρίως στην μουσική. Διάφοροι τραγουδιστές, συγκροτήματα, μουσικοί δημιουργούσαν προφίλ σε αυτή τη σελίδα με σκοπό την προώθηση της μουσικής τους. Οι χρήστες μπορούσαν να κάνουν αναζήτηση ανάμεσα σε αυτά τα προφίλ ώστε να βρουν νέους καλλιτέχνες. Το Myspace έδινε τη - δυνατότητα της δημιουργίας ομάδων χρηστών ώστε να μπορούν να μοιράζονται σελίδες και σχόλια μεταξύ τους. Η σελίδα αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση νέων τραγουδιών και καλλιτεχνών. Πολλές εταιρείες μουσικής παραγωγής χρησιμοποιήσαν το MySpace για να βρουν νέα ταλέντα αλλά και για την προώθηση τους. Άλλωστε το MySpace τα έτη ήταν η πρώτη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης σε επισκεψιμότητα, αν και τώρα βρίσκεται στη θέση

9 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ ΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝ ΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.5 HiS Το HiS δημιουργήθηκε και αυτό το Μέχρι το 2008 κατάφερε να είναι η 3η σελίδα σε επισκεψιμότητα. Όπως και οι υπόλοιπες σελίδες έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά τους επέτρεπε hi5 επίσης να δημιουργούν άλμπουμ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να τις σχολιάζουν. Το 2009 άλλαξε και αυτή η σελίδα χαρακτήρα όπως το Friendster.com σε social gaming. 2.6 Flickr flickr "ανεβάζουν" οι χρήστες φωτογραφίες και βίντεο. Το Flickr δημιουργήθηκε το Είναι μια σελίδα αποκλειστικά για να flickr. ~... ~?.'.~~~ Olsc:o er S h 11 ι e Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να βλέπουν και να... σχολιάζουν. Το Flickr έχει φτάσει τους χρήστες και καθημερινά "ανεβάζουν" φωτογραφίες. Το Flickr δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βάζει ταμπέλες στις φωτογραφίες (tags).. ~ "" "~... ~..... ""...,...,.~..,, βάσει του περιεχομένου τους ώστε να '" ~ βοηθάει στην αναζήτηση τους από άλλους χρήστες. 2.7 Twitter Το Twitter είναι μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του να γράφουν κειμενάκια μέχρι 140 χαρακτήρες. Αυτές οι προτάσεις ονομάζονται "tweets". Στο Twitter δεν υπάρχουν ακριβώς λίστες φίλων ή ομάδες αλλά ο κάθε χρήστης ακολουθεί και ακολουθείται από τους υπόλοιπους χρήστες. Ο κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει τα tweets μόνο των χρηστών που ακολουθεί. Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε το 2006 και έως σήμερα έχει - 9 -

10 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ φτάσει τους χρήστες βάζον τας τ η στη 3η θ έ ση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης σε επισκεψιμότητα. Ο ημερήσιος αριθμός των tweets φτάνει τα Όπως και στο Flickr έτσι και εδώ οι χρήστες μπορούν να βάλουν tags στα tweets τους ώστε να δείξουν ότι αφορούν σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, πρόσωπο, συμβάν. 2.8 Google+ (Google Plus) Το Google+ είναι από τις τελευταίες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που έχουν δημιουργηθεί καθώς άνοιξε τον Ιούνιο του Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να φτάσει πάνω από χρήστες και να ξεπεράσει το Twitter βάζοντας το στη 2η θέση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το Google+ δουλεύει κυρίως με κύκλους (Circles) που είναι ομάδες που δημιουργεί ο κάθε χρήστης ώστε να, περιλάβει τους φίλους του. Το υλικό που θέλει CIRCLES να μοιράζεται ο κάθε χρήστης φαίνεται μόνο εντός των κύκλων στους οποίους συμμετέχει. Το Google+ όπως και το Facebook είναι από τις σελίδες που έχουν συμπεριλάβει τις ιδέες από πολλές προγενέστερες SNS. Co ;gle-+ "'....ι. v ι Ι ν..ιιιcοmι J ο "'" "r " "' ~ Για αυτό δίνει τη δυνατότητα ",..,,, στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες, βίντεο, μουσική.,,,,~. '.~~~ /~..: Επίσης τους επιτρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους όχι μόνο με μηνύματα αλλά και με βίντεο. Ακόμα τους παρέχει τη δυνατότητα να παίξουν παιχνίδια

11 Π ΤΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α : ΚΟΙΝ Ω ΝΙ ΚΑ Δ Ι ΚΤΥΑ, ΠΡ Ο Σ Ω ΠΙ ΚΑ ΔΕΔ ΟΜ Ε Ν Α Κ ΑΙ ΠΝ Ε ΥΜΑΤΙ ΚΑ ΔΙ ΚΑ Ι Ω Μ ΑΤΑ 2.9 Facebook Τέλος, το Facebook. Είναι η πιο γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια. Αριθμεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες facebook. παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε αρχικά το 2004 στο πανεπιστήμιο του Harvard αποκλειστικά για του φοιτητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Αργότερα επεκτάθηκε και σε περισσότερα Αμερικάνικα πανεπιστήμια και τελικά το 2008 έγινε ανοιχτό για όλο τον κόσμο (άνω των 13wv ετών). Στη σελίδα αυτή οι χρήστες δημιουργούν προφίλ και προσθέτουν τους φίλους τους σε λίστες. facebook ~ iίίιιιιι. ~ Connect with friends.:ιηd the world.-ι r ound you on Facebook.,_., :-::... - Sign Up ι. "~"J...,....ιχ δυνατότητα για δημιουργία ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα παρέχεται και στο Facebook. Οι χρήστες μπορούν να ανταλλάζουν άμεσα γραπτά και ηχητικά μηνύματα μεταξύ τους αλλά και να κάνουν βίντεο-κλήσεις. Στο Facebook ο κάθε χρήστης ανανεώνει την κατάσταση του (status update). Αυτό γίνεται είτε γράφοντας ένα κείμενο, είτε ανεβάζοντας μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ένα τραγούδι, είτε μπορεί να μοιραστεί κάποια άλλη ιστοσελίδα. Οι υπόλοιποι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σχόλια κάτω από τα status updates. Επίσης οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν όλα τα παραπάνω στους "τοίχους"(δηλαδή τις σελίδες προφίλ) των άλλων χρηστών. Τα παιχνίδια είναι μια από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις του Facebook καθώς οι χρήστες ανταγωνίζονται ή βοηθιούνται μεταξύ τους. Πολλές εταιρείες διαφήμισης και marketing χρησιμοποιούν το Facebook (κυρίως) για την προώθηση των προϊόντων τους. Το 2010 κυκλοφόρησε η ταινία "The Socia/ Network" που είχε ως θέμα την ιστορία της δημιουργίας του Facebook. Η επιτυχία του Facebook έχει κάνει τον δημιουργό του, Mark Zuckerberg γνωστό ως τον 2 νεότερο αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο στον κόσμο και έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Η

12 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ SOCIAL BUSINESS ΓΗΕ PAST THF. PRE'S~t.ιr SOCIAL SOCIAL MEDIA GLOB"<L ιο r. ι \ 1 0ΒΙLΕ ΙΝ DIGITAL 0 _, '/ DIGITAL!"! MEDIA DIGITAL BUSINESS Go glc ΟΜΙΝ Ε llmojoll m TRANSAC O"IAl liuman ERACI VE co.. cτε υ AO:\PTtvE ι. TELLIG~NT ΤΗΕ FUTURE 3. Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματικά Δικαιώματα 3.1 Προσωπικά Δεδομένα Προσωπικά δεδομένα (PD) θεωρούνται όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που σχετίζονται με κάποιο άτομο. Τέτοια δεδομένα είναι: το όνομα, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, ο τόπος γέννησης και κατοικίας, η εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήματα, η θρησκεία, η φυσική και ψυχική κατάσταση, η σεξουαλική ζωή, η συμμετοχή σε κάποια ένωση ή σωματείο του κάθε ατόμου Ορισμοί Σύμφωνα με το άρθρο 2 των Γενικών Διατάξεων του Νόμου 2471/1997 υπάρχουν οι ορισμοί:

13 Π ΤΥΧ Ι ΑΚΗ ΕΡ ΓΑΣ Ι Α : ΚΟ Ι ΝΩ ΝΙ ΚΑ Δ Ι ΚΤΥΑ, ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΑ ΔΕΔΟ Μ Ε Ν Α ΚΑ Ι ΠΝ ΕΥ ΜΑΤΙ ΚΑ Δ Ι ΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο 2 Ορισμοί α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. β) "Ευαίσθητα δεδομένα '', τα δεδομένα που αφορούν στη φυλ ετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στ ις θρησκευτικ έ ς ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Ειδικά για τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες δύναται να επιτραπεί η δημοσιοποίηση μόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο β ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο. Η δημοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων. * γ) "Υποκείμενο των δεδομένων", το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. δ) "Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα " ("επεξεργασία " ), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,

14 ΠΤΥ Χ Ι ΑΚΗ Ε Ρ ΓΑΣ Ι Α : Κ Ο ΙΝ ΩΝ Ι ΚΑ Δ Ι ΚΤΥΑ, ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝ Α Κ ΑΙ ΠΝ Ε ΥΜ ΑΤΙ ΚΑ ΔΙ ΚΑ Ι Ω Μ ΑΤΑ η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή. ε) ''Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("αρχείο"), κάθε διαρθρωμ ένο σύνολο δ ε δομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.** στ) "Διασύνδεση", μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επ ε ξεργασίας για άλλο σκοπό. ζ) ''Υπεύθυνος επεξεργασίας ", οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατ άξεις νόμου ή κανονιστικ έ ς διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. η) ''Εκτελών την επεξεργασία ' ', οποιοσδήποτε επεξε ργάζεται δ εδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπ εύθυνου επεξεργασίας, όπ ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. θ) " Τρίτος ", κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τ ον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. ι) " Αποδέκτης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδον τ αι τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕ Ι ΡΑ ΙΑ

15 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ια) "Συγκατάθεση" του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επιγνώσει, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα Ευρωπαϊκό Δίκαιο Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται σύννομα μόνο κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, για νόμιμους σκοπούς. Επιπλέον, πρόσωπα ή οργανισμοί που συλλέγουν και διαχειρίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία είναι υποχρεωμένα να τα προστατεύουν από κατάχρηση και να σέβονται ορισμένα δικαιώματα των κυρίων των δεδομένων, τα οποία εγγυάται το δίκαιο της ΕΕ. Καθημερινά εντός της ΕΕ, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και φυσικά πρόσωπα διαβιβάζουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέρα από τα σύνορα. Η σύγκρουση μεταξύ κανόνων διαφορετικών χωρών για τα προσωπικά δεδομένα θα διατάραζε τις διεθνείς συναλλαγές. Επιπλέον, οι πολίτες θα ήταν ενδεχομένως απρόθυμοι να διαβιβάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εξωτερικό, αν δεν ήταν σίγουροι για το επίπεδο προστασίας τους σε άλλες χώρες. Για το λόγο αυτόν, έχουν θεσπιστεί κοινοί ευρωπαϊκοί κανόνες, για να διασφαλίσουν υψηλές προδιαγραφές προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα σας οπουδήποτε στην ΕΕ. Διαθέτετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και αξίωσης αποζημίωσης, σε περίπτωση κατάχρησης των δεδομένων σας οπουδήποτε στην ΕΕ

16 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) Ο σεβασμός και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητας αποτελούv πρωταρχικό μέλημα κάθε δημοκρατικής κοιvωνίας. Η ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειώv και οργαvισμώv μπορεί vα δημιουργήσει προβλήματα στηv ιδιωτική ζωή του πολίτη. Οι κίvδυvοι αυτοί αυξάvονται με τις vέες δυνατότητες ταχύτατης μεταφοράς πληροφοριών παγκοσμίως μέσω του Διαδικτύου. Για την προστασία του ατόμου στην κοινωvία της πληροφορίας χρειάζεται ειδική αvτιμετώπιση. Στηv Ελλάδα, για τοv λόγο αυτό ιδρύθηκε με τον Νόμο 2472/97 ως αvεξάρτητος διοικητικός φορέας η «Αρχή Προστασίας Δεδομέvωv Προσωπικού Χαρακτήρα» που λειτουργεί από τοv Νοέμβριο του Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ. Π. Χ.) είvαι ανεξάρτητη δημόσια αρχή που δεv υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Ο στόχος της είναι ο έλεγχος της εφαρμογής τωv vόμωv και άλλωv ρυθμίσεωv που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένωv προσωπικού χαρακτήρα. Η ίδρυση της ήταν αvαγκαία λόγω της ανεξέλεγκτης καταχώρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικά και χειρόγραφα αρχεία υπηρεσιών, εταιρειών και οργανισμών, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ιδιωτική ζωή των ατόμων. Γι' αυτό το λόγο τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται αυστηρά και η επεξεργασία τους και η δημιουργία αρχείων γίνεται μόνο υπό περιορισμούς και εγγυήσεις

17 ΠΤΥΧΙ Α ΚΗ Ε Ρ ΓΑΣ Ι Α : Κ ΟΙΝΩΝΙ ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟ ΣΩΠΙ ΚΑ Δ ΕΔΟΜ Ε Ν Α Κ ΑΙ ΠΝ Ε ΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙ ΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.2 Πνευματικά Δικαώματα - Πνευματική Ιδιοκτισία Πνευματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που αποκτά κάποιος πάνω σε ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα π.χ μουσική, ποίημα, συγγραφικό έργο, σχέδιο, θεατρικό έργο, οπτικοακουστικό έργο, εικαστικό έργο είτε είναι γραπτό είτε προφορικό είτε αφορά την Τέχνη είτε την επιστήμη. Πνευματική ιδιοκτησία είναι το σύνολο των εξουσιών που δίνει ο νόμος στον ιδιοκτήτη ενός πνευματικού έργου, να προστατεύσει, να διαχειριστεί και να αμειφθεί ακόμη από τρίτους, όταν αυτοί εκμεταλλεύονται την πνευματική του περιουσία. Η ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευματικό έργο, σύμφωνα με το νόμο, κατοχυρώνεται μόνο από τη «δημοσίευσή» του. Για παράδειγμα, μια μουσική σύνθεση κατοχυρώνεται, είτε από τη στιγμή που θα γίνει προσιτή στο κοινό μέσω μιας δισκογραφικής παραγωγής, είτε μέσω μιας συναυλίας είτε μέσω μιας εκτέλεσης στο ραδιόφωνο ή στην Τηλεόραση ή και στο Διαδίκτυο. Η πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευματικό έργο, σύμφωνα με το νόμο διαρκεί 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού του. Μετά την παρέλευση των 70 ετών το έργο αυτό καθίσταται «Κοινό κτήμα», πχ, τα παραδοσιακά τραγούδια, οι κλασσικές συνθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευματικό έργο, που αποδεδειγμένα ανήκει σε κάποιον, χωρίς την άδειά του. Αυτό αποτελεί και τη βάση της αναγνώρισης του δικαιώματος υπέρ του δημιουργού - ιδιοκτήτη του, δηλαδή το να ζητείται η άδειά του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το έργο του από τρίτους Ιστορική Αναδρομή Η δημιουργία του μορφώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας και η νομική της προστασία είναι σχετικά πρόσφατες και ανάγονται στον 180 αιώνα. Πρόδρομος της προστασίας ήταν η απονομή προνομίων σε τυπογράφους, αρχικά στη Βενετία από το 1469 και αργότερα και

18 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Τα προνόμια αυτά αφορούσαν όμως την προστασία του τυπογράφου (προστασία της οικονομικής επένδυσης) από ανατυπώσεις φιλολογικών και μουσικών έργων από τρίτους και όχι την προστασία του δημιουργού, ενώ σύντομα κατέληξαν να γίνουν όργανο της λογοκρισίας εκ μέρους των ηγεμόνων στα εκδιδόμενα έργα. Αποφασιστική ώθηση έδωσε η Γαλλική Επανάσταση, η οποία συνέδεσε την πνευματική ιδιοκτησία με το φυσικό δίκαιο : αναγνώρισε ότι ο δημιουργός έχει θεμελιώδες δικαίωμα στο έργο του, το οποίο ο νόμος οφείλει να προστατεύσει. Ως συνέπεια αυτής της αντίληψης θεσπίστηκαν δύο νόμοι το 1791 και το 1793 αντίστοιχα. Στη συνέχεια κατά τον 190 αι. υιοθετήθηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη συναφείς νομοθεσίες, ενώ πολλοί (κυρίως Γάλλοι) διανοούμενοι και λογοτέχνες κατέβαλαν προσπάθειες ενίσχυσης και εμπέδωσης του θεσμού. Η διεθνής αυτή τάση αναγνώρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας οδήγησε το 1886 στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, καθιστώντας την πνευματική ιδιοκτησία αντικείμε;νο διεθνούς προστασίας. Στην Ελλάδα, ο Ποινικός Νόμος του 1835 προέβλεπε στο άρθρο 432 ιδιαίτερο ποινικό αδίκημα για όποιον αναπαρήγε ή έθετε σε κυκλοφορία «βιβλία η &.λλα τυπωμένα εγγραφα, μουσικaς συνθέσεις, χαλκογραφίας, ίχνογραφίας η πίνακας γεωγραφικούς &.νευ συναινέσεως του συγραφέως, του άπεργασαμένου, του κατ' έμπορίαν έκδότου [... ]χωρίς τινα έπεξεργασίαν η άνάπλασιν, έντος δεκαπέντε έτών άπο τον χρόνον της έκδόσεώς των». Παράλληλα το άρθρο 371 του ίδιου νόμου, που προέβλεπε το αδίκημα της κλοπής, όριζε ότι κλοπή είναι η αφαίρεση ξένων κινητών πραγμάτων «μή έξαιρουμένων μηδ' αύτών τών εργων του άνθρωπίνου νοός». Οι διατάξεις αυτές απείχαν όμως πολύ από το να παρέχουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία στους δημιουργούς. Ακολούθησε 75 χρόνια μετά ο νόμος ΓΥΠΓ'/1909 «περί συγγραφικών δικαιωμάτων των θεατρικών έργων». Ο πρώτος πλήρης νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν ο 2387 /1920, ενώ το ίδιο έτος η Ελλάδα προσχώρησε στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης του Ο νόμος του 1920 προέβλεπε την προστασία των έργων όσο ζούσε ο δημιουργός και για 50 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο 2387 /1920 τροποποιήθηκε κατ' επανάληψιν για να ανταποκριθεί σε νεώτερες ανάγκες, και αντικαταστάθηκε τελικά πλήρως από τον ν. 2121/1993, ο οποίος

19 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ έφερε αρκετές καινοτομίες στο σύστημα προστασίας. Η προστασία παρέμεινε αρχικά 50 χρόνια post mortem auctorίs, για να παραταθεί το 1997 στα 70. Παράλληλα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει αρχίσει η εναρμόνιση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας με την έκδοση αλλεπάλληλων οδηγιών, οι οποίες ρυθμίζουν κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη αρκετές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας Πνευματική Ιδιοκτησία και Διαδίκτυο Η πρόοδος και διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας διευκόλυνε την αναπαραγωγή υλικών φορέων ήχου και εικόνας (πλέον κυρίως CD και DVD, αρχείων πολυμέσων κ.ά.). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων μέσω της ανεξέλεγκτης αντιγραφής και της διάδοσης από δίκτυα ρ2ρ, αφού η αναπαραγωγή και του μεγαλύτερου αρχείου δε διαρκεί πάνω από λίγα λεπτά και το κόστος είναι αμελητέο. Επικαλούμενοι αυτές τις μεγάλης έκτασης προσβολές οι παραγωγοί κατέφυγαν στη χρήση "τεχνολογικών μέτρων προστασίας" (technίcal protectίon measures, technίsche SchutzmaBnahmen). Τα τεχνολογικά αυτά μέτρα εμποδίζουν κατά κύριο λόγο την αναπαραγωγή ενός αρχείου ή ενός υλικού φορέα. Γενικότερα επιτρέπουν την "ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων" (DRM-Dίgίtal Rίghts Management). Κατόπιν πιέσεων κυρίως των μουσικών παραγωγών τα τεχνολογικά μέσα προστασίας κατοχυρώθηκαν και με διεθνείς συνθήκες (με τη Διεθνή Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας του 1996 για την πνευματική ιδιοκτησία, World Copyright Treaty). Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε την Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ίnfosoc dίrectίve), με την οποία επίσης υποχρέωνε όλα τα κράτη-μέλη της να προστατεύσουν νομοθετικά τα τεχνολογικά μέτρα. Ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε τα άρθρα 66Α και 66Β στον. 2121/1993, τα οποία απαγορεύουν την εξουδετέρωση χωρίς την άδεια του δικαιούχου κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου, την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους

20 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ Σ ΙΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ π ου του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν το σκοπό και την αφαίρ ε ση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων. Στις ΗΠΑ ψηφίστηκε ο Dίgίtal Mίlennίum Copyrίght Act (DMCA}, ο οποίος προβλέπει αντίστοιχες ρυθμίσεις. 4, Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων στις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης. 10 Καθημερινά 7 στους 10 απο αυτούς που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο χρήστες συνδέονται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο αριθμός των χρηστών υπολογίζεται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο και αντιστοιχεί στο 1/7 του πληθυσμού της Γης. Απο τους χρήστες αυτούς μόνο οι μισοί ελέγχουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας Privacy Social Network Sites διαδικτυακή τους δραστηριότητα. του λογαριασμού τους και αυτό κάθε 2-3 μήνες. Γενικότερα όμως οι χρήστες των SNS φαίνοναι να είναι αρκετά επιφυλακτικοί στα θέματα ασφάλειας, καθώς μόλις το 25% αυτών δημοσιοποιούν την τοποθεσία που βρίσκονται σε κάθε Επίσης σύμφωνα με στατιστικά ο αριθμός των χρηστών που επιλέγει να φανερώσει την ημερομηνία γεννήσεως του είναι πάρα πολύ μικρός. Η επιφυλακτικότητα των χρηστών δικαιολογείται απόλυτα καθώς η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει προσελκύσει περισσότερους επιτήδιους που προσπαθούν να βλάψουν τους χρήστες με πολλούς τρόπους. Γενικότερα οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης εξυπηρετούν κάποιον κακοήθη και βλαπτικό άνθρωπο να ενοχλήσει τους χρήστες στο διαδίκτυο πιο εύκολα. Οι περιπτώσεις δυσφήμισης και παρακολούθησης ατόμων αυξήθηκαν με τη χρήση των SNS, τα οποία οδηγούν στην κακοποίηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΣΥΡΛΗ ΗΛΙΑΝΑ Α.Μ. 8065

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΣΥΡΛΗ ΗΛΙΑΝΑ Α.Μ. 8065 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΣΥΡΛΗ ΗΛΙΑΝΑ Α.Μ. 8065 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuαργετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ζ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΜΠΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωνσταντίνα Βαμβάκου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωνσταντίνα Βαμβάκου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κωνσταντίνα Βαμβάκου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΕΜ 1450

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΕΜ 1450 Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜ Α ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΕΜ 1450 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΣ 2012 ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΙ ΑΡΑ... ΥΠΑΡΧΩ; Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στην επικοινωνία, την έκφραση και την ψυχολογία των νέων.

ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΙ ΑΡΑ... ΥΠΑΡΧΩ; Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στην επικοινωνία, την έκφραση και την ψυχολογία των νέων. ΔΙΚΤΥΩΝΟΜΑΙ ΑΡΑ... ΥΠΑΡΧΩ; Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στην επικοινωνία, την έκφραση και την ψυχολογία των νέων. Για την υλοποίηση της ερευνητικής αυτής εργασίας (project) εργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FACEBOOK

ΓΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FACEBOOK ΓΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘ.ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FACEBOOK ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σχολική εργασία που ακολουθεί, εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων σε φορητές συσκευές. Μιχαήλου Γεώργιος (ΑΜ:4411063) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων σε φορητές συσκευές. Μιχαήλου Γεώργιος (ΑΜ:4411063) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων σε φορητές συσκευές. Μιχαήλου Γεώργιος (ΑΜ:4411063) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Δρ. Βασίλης Βλάχος ΑΤΕΙ Θεσσαλίας 2015 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ε.Μ:1382 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χατζής Βασίλειο ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ευχαριστώ όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Εισαγωγή...5 Πλαίσιο, Στόχοι...6 Μεθοδολογία...7 Συλλογή εδομένων...8 1. Social Networking και «φιλίες»...8

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυρσίνη Δημητρίου Μαρία Παλιανιώτη Σεπτέμβριος 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πετασάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ;

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ; Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ; ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 9. Κεφάλαιο 1 Το ιαδίκτυο και οι δυνατότητες του... 13

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 9. Κεφάλαιο 1 Το ιαδίκτυο και οι δυνατότητες του... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 9 Κεφάλαιο 1 Το ιαδίκτυο και οι δυνατότητες του... 13 Εισαγωγή... 13 ιαδίκτυο Internet... 14 Οι κυριότερες εφαρμογές και υπηρεσίες του ιαδικτύου... 14 Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο"

Διπλωματική Εργασία Θέμα: Η ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο U.E.L. - SCHOOL OF ARCHITECTURE, COMPUTING & ENGINEERING MSC INFORMATION SECURITY & COMPUTER FORENSICS Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο" Μαλαπέτσας Χ. Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Μ. 10086 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος Θεσσαλονίκη 2009 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙΙ ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΚΗΣ ΚΑΙΙ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΗ -- ΒΑΝΤΖΟΥ ΑΡΤΑ 2006 Αφιερώνεται στους γονείς

Διαβάστε περισσότερα