Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: ,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:31/5/2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.:

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ 5Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς Τ.Κ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Χρ. Ανδριώτης Τηλέφωνο : (210) FAX : (210) Αθήνα, 20/03/ :21 Αρ. Πρωτ.: 5Β ΕΞ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( ,28 Ευρώ πλέον ΦΠΑ ,72 Ευρώ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημ. Μήνας Έτος Ημ. Μήνας Έτος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημέρα Ώρα Εβδομάδας Πέμπτη 13:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο Σελίδα 2 από 461

3 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 2. Το Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α ) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.». 3. Το Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ )». 5. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη». 6. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α /99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05) και το άρθρο 25 παρ.3 του Ν.3614/2007 βάσει του οποίου ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων έργων διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων (χωρίς Φ.Π.Α.). 7. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α /96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05) και του άρθρου 8 του ν. 3414/ Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α /05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α /05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 9. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 10. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005». Σελίδα 3 από 461

4 12. Το υπ αριθμ. Π1/1105/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 13. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» με αναλογική εφαρμογή, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 14. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 15. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α /94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 16. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/00) «περί ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/ , άρθρο Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α /97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Το Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α /88) «Περί Οργανισμού του Υπ. Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει. 19. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α / ): «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 21. Την /ΨΣ2113-Α2/ απόφαση ένταξης οριζόντιας Πράξης «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υποέργο 1: ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση, Μακεδονία Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος και Αττική». 22. Την αριθμ. Δ6Α ΕΞ2010/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β 920)». 23. Την Σ.Α.Ε με την οποία εντάχθηκε το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» στο ΠΔΕ 2011, με κωδικό αριθμό 2011ΣΕ Την ΥΑΠ/Φ /54/588/ έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 25. Το υπ αρ. πρωτ. ΓρΓΓΠ270 ΕΞ2012/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με την περιγραφή και τις τεχνικές απαιτήσεις υλοποίησης του έργου. Σελίδα 4 από 461

5 26. Το ΓρΓΓΠ ΕΞ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το οποίο απεστάλη σχέδιο διακήρυξης προς σχολιασμό. 27. Το /ΨΣ 6106-Β/ απαντητικό έγγραφο, επί του ανωτέρω από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 28. Την από 26/07/2011 ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης σε διαβούλευση στο διαδίκτυο. 29. Την ανάγκη του Υπ. Οικονομικών για την εκτέλεση του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)». Σελίδα 5 από 461

6 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, ενώπιον επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και διενέργειας του διαγωνισμού (επιτροπή διενέργειας) που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας, κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για οκτώ (8) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή θα λήγουν στις Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς μικρότερη της ανωτέρω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: - Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. - Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΈΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΈΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου A.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Σελίδα 6 από 461

7 A.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C.3 Πίνακες Συμμόρφωσης C.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς ΜΕΡΟΣ D: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί: στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, μια (1) φορά, στα Επιμελητήρια, στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Επίσης, περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό. Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην 5η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Β (Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 119 τηλ , ). Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, τηλ Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Σελίδα 7 από 461

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΈΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΈΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας (Γ.Γ.Π.Σ.) A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) A Ομάδα Διοίκησης Έργου Ομάδες Εργασίας A Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) A.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα (Υπ.Ο.) A Κέντρα Εξυπηρέτησης που λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ A TAXISnet A ICIS-Net A ΟΧΗΜΑΤΑ A TAXIS-phone A Ε.Α.Π A Ο.Π.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (TAXIS) A ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ A ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) A Κέντρα Εξυπηρέτησης που λειτουργούν στο Υπ.Ο. (εκτός Γ.Γ.Π.Σ.) A Γ.Λ.Κ. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ A Γ.Λ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ A Γ.Λ.Κ. Υ.Δ.Ε A ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ A ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ A Σ.Δ.Ο.Ε A ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (Συστάθηκε με τον ν.2877/2000 φεκ.285 Α αρθρ.16&6) A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ A ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ A ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ A Γ.Χ.Κ. (ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ) A Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υπ.Ο A Ο.Π.Σ.Φ. - TΑΧΙS A Ο.Π.Σ.Τ. ICIS ICISnet A Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων Δημοσίου (Π.Σ.Ε.Ε.Σ.) A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) A Πληροφοριακό σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων A Πληροφοριακό σύστημα Φορολογίας Οχημάτων Σελίδα 8 από 461

9 A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα TAXISnet/V.I.E.S A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) A Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου A Ε.Τ.ΑΚ. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών (Ο.Π.Σ.Α.) A Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου (Π.Σ.ΔΙ.ΠΕ.) A Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A Αρχιτεκτονική Υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ. / Τεχνολογίες ανάπτυξης A Δίκτυο Κτιρίου Γ.Γ.Π.Σ A Δικτυακή Υποδομή (WAN) A Τηλεφωνικό Κέντρο Γ.Γ.Π.Σ A Τεχνολογικοί στόχοι Γ.Γ.Π.Σ. και Μελλοντικές υποδομές A Τεχνολογικοί στόχοι της Γ.Γ.Π.Σ A Υποδομή Νέου Data Center A G-Cloud Κόμβος Γ.Γ.Π.Σ A Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ. για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις A Δημόσια Ακίνητη Περιουσία (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) A Ο.Π.Σ.Κ.Υ. Διαδικτυακή Πύλη των Κ.Υ. του Υπ.Ο. για τον Πολίτη A Ο.Π.Σ.Κ.Υ. Σύστημα Διοικητικής Πληροφορησης (M.I.S.) των Κ.Υ. του Υπ.Ο A Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.) Μισθοδοσίας του Δημοσίου A Πόθεν Έσχες A Υποστηρικτικές δράσεις Έργου από Γ.Γ.Π.Σ A Διάθεση υλικού σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή A Υπολογιστική Υποδομή A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2.1 Αντικείμενο του Έργου A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου A.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A Φυσική Αρχιτεκτονική A Λειτουργική Αρχιτεκτονική A Λογική Αρχιτεκτονική A Διαδικτυακή Πλατφόρμα (Web) A Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικών Κλήσεων (Call Center) A Πρόσθετα Εναλλακτικά Κανάλια Επικοινωνίας A Χρήστες Συστήματος A.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου A.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) A Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Πλατφόρμα (WEB)» A Εφαρμογή Επικοινωνίας του Κ.Ε.Φ. μέσω WEB A Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση A Διαδικτυακό Περιεχόμενο Σελίδα 9 από 461

10 A Δομή A Λειτουργική Ενότητα «Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικών Κλήσεων (Call Center)» A Τηλεφωνική Υποδομή A Διαχείριση Κλήσεων A Σύστημα καταγραφής συνομιλιών (εγγραφή αρχείων ήχου / recording) A Interactive Voice Response (IVR) platform A Σύστημα Πολυκαναλικής διεπαφής χρήστη σε φυσική γλώσσα A Λειτουργική Ενότητα «Πρόσθετα Εναλλακτικά Κανάλια Επικοινωνίας» A Λειτουργική Ενότητα «Εφαρμογές Διασύνδεσης με τα back office Συστήματα» A Λειτουργική Ενότητα «Λειτουργίες Ρόλων του Κ.Ε.Φ.» A Λειτουργική Ενότητα «Εφαρμογές Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης» A Διαχείριση Αιτημάτων A Εφαρμογή Διαχείρισης Εξερχομένων Εκστρατειών (Καμπάνιες) A Εφαρμογή διεκπεραίωσης ασύγχρονων αιτημάτων από όλους τους υπαλλήλους του Υπ.Ο. (εκτός των agents και experts) A Εφαρμογή Καταγγελιών A Εφαρμογή Έκδοσης Πιστοποιητικών / Βεβαιώσεων / Αποδεικτικών A Εφαρμογή Ταυτοποίησης Συναλλασσομένων A Εφαρμογή Επικοινωνιακού Προφίλ A Ανάκτηση Στοιχείων Συναλλασσομένων και Υπαλλήλων Υπ.Ο A Εφαρμογές Στοχευμένης Ενημέρωσης A Δημοσκοπήσεις Ψηφοφορίες A Λειτουργική Ενότητα «Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης» A Σύστημα Παραγωγής Αναφορών (Reporting) A Σύστημα Παρακολούθησης (Monitoring)/ Αναφορές Πραγματικού Χρόνου A Εφαρμογή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων A Λειτουργική Ενότητα «Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base)/Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Qs)» A Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών του Υπ.Ο A.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών A.3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού A Απαιτήσεις Προμήθειας λογισμικού A Απαιτήσεις Προμήθειας εξοπλισμού A Διασύνδεση κεντρικού εξοπλισμού του Κ.Ε.Φ A.3.7 Διαλειτουργικότητα A.3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση A.3.9 Ανοικτά Πρότυπα A.3.10 Λοιπές Οριζόντιες Απαιτήσεις A Απαιτήσεις Ασφαλείας A Απαιτήσεις Ποιότητας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης A Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A Απαιτήσεις Διασυνδεσιμότητας A Απαιτήσεις Επεκτασιμότητας / Παραμετρικότητας A Απαιτήσεις Συμβατότητας και Ομαλής Ολοκλήρωσης A Απαιτήσεις Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας / Χρηστικότητας Υπηρεσιών A Πολιτική Αδειών Χρήσης A.3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης A Φάσεις Υλοποίησης Έργου A ΦΑΣΗ Α : Ανάλυση απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής A ΦΑΣΗ Β : Υλοποίηση Εφαρμογών Ψηφιακών Υπηρεσιών / Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Σελίδα 10 από 461

11 A ΦΑΣΗ Γ : Εκπαίδευση A ΦΑΣΗ Δ : Πιλοτική Λειτουργία A ΦΑΣΗ Ε : Παραγωγική Λειτουργία A.3.12 Πίνακας Παραδοτέων A.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών A.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A.4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης A.4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης A Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας A Ορισμοί A Κλάσεις Διαθεσιμότητας A Υπολογισμός Μη Διαθεσιμότητας για την κλάση Α A Υπολογισμός Μη Διαθεσιμότητας για την κλάση Β A Υπολογισμός Μη Διαθεσιμότητας για την κλάση Γ A Ρήτρες Μη Διαθεσιμότητας A Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών A Κλάσεις Διαθεσιμότητας για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου A Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης A Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης A Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας (Planned Outages) A Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (HelpDesk) A Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού A Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού και έτοιμων πακέτων Λογισμικού A Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού Εφαρμογών A Ενημερωτικά εγχειρίδια και τεκμηρίωση A Προσθήκες Εξοπλισμού και Λογισμικού τρίτων μετά την ολοκλήρωση του Έργου A Περίοδος & Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» A Περίοδος, Υπηρεσίες και Κόστος Συντήρησης A.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου A.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης A.5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου A Υπεύθυνος Έργου Αναδόχου A Μέλη Ομάδας Έργου A.5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας A.5.4 Τόπος Υλοποίησης Παράδοσης του Έργου A.5.5 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων/Αλλαγών A.5.6 Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου B.1.3 Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Συντήρησης B.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Σελίδα 11 από 461

12 B.1.5 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού B.1.6 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης B.1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών B.1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B.1.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής B.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης B Οι Έλληνες Πολίτες (άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο α. του Π.Δ. 118/07) B Οι Αλλοδαποί Πολίτες (άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β. του Π.Δ. 118/07) B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα (άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο γ. του Π.Δ. 118/07) B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα (άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο γ. του Π.Δ. 118/07) B Οι Συνεταιρισμοί B Οι Ενώσεις B.2.5 Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής B Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) B Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα B.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B Περιεχόμενα κυρίως φακέλου με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» B.3.3 Ισχύς Προσφορών B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα B Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών B Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Σελίδα 12 από 461

13 B.4.2 Απόρριψη Προσφορών B.4.3 Προσφυγές B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση B.4.5 Ματαίωση Επανάληψη Διαγωνισμού B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B.5.3 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης B.5.4 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις B.5.5 Όροι εκτέλεσης Έργου B Υποχρεώσεις Αναδόχου B Υποχρεώσεις Υπουργείου B Κοινές Υποχρεώσεις B Ενώσεις B.5.6 Εκτελωνισμός Μεταφορά Ασφάλιση Κίνδυνοι Ζημία B.5.7 Βελτιώσεις Προσθήκες B.5.8 Ευθύνη και Ασφάλεια B.5.9 Υπεργολαβίες B.5.10 Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων B.5.11 Μεταβίβαση Κυριότητας B.5.12 Πνευματικά δικαιώματα και μελλονικές επεκτάσεις B.5.13 Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις B.5.14 Καταγγελία Σύμβασης B.5.15 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία B.5.16 Ανωτέρα Βία ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C.3 Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.1 Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Συστήματος C.3.2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Σελίδα 13 από 461

14 C Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήματος C Γενικές Απαιτήσεις Λογισμικού C Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακή Πλατφόρμα (WEB)» C Λειτουργική Ενότητα «Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικών Κλήσεων (Call Center)» C Γενικά Χαρακτηριστικά Call Center C Τηλεφωνική Υποδομή C Διαχείριση Κλήσεων C Καταγραφή Συνομιλιών (Recording) C Interactive Voice Response (IVR) platform C Σύστημα Πολυκαναλικής Διεπαφής Χρήστη σε Φυσική Γλώσσα C Λειτουργική Ενότητα «Πρόσθετα Εναλλακτικά Κανάλια Επικοινωνίας» C Λειτουργική Ενότητα «Εφαρμογές Διασύνδεσης με τα back office συστήματα» C Λειτουργική Ενότητα «Λειτουργίες Ρόλων του Κ.Ε.Φ.» C Λειτουργίες Διαχείρισης Συστήματος (System Administration) C Λειτουργίες Επιχειρησιακής Διαχείρισης (Operational Management) C Λειτουργίες Διαχείρισης Επίβλεψης Εξυπηρέτησης (Agent Supervision) C Λειτουργίες Εξυπηρέτησης C Περιβάλλον Εργασίας Χειριστών Συστήματος C Λειτουργική Ενότητα «Εφαρμογές Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης» C Διαχείριση Αιτημάτων C Εφαρμογή Διαχείρισης Εξερχομένων Εκστρατειών C Διεκπεραίωση ασύγχρονων αιτημάτων από όλους τους υπαλλήλους του Υπ.Ο C Εφαρμογή Καταγγελιών C Εφαρμογή Έκδοσης Πιστοποιητικών/Βεβαιώσεων /Αποδεικτικών C Εφαρμογή Ταυτοποίησης Συναλλασσομένων C Επικοινωνιακό Προφίλ C Ανάκτηση Στοιχείων Συναλλασσομένων & Υπαλλήλων Υπ.Ο C Εφαρμογές Στοχευμένης Ενημέρωσης C Δημοσκοπήσεις Ψηφοφορίες C Λειτουργική Ενότητα «Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης» C Παραγωγή Αναφορών (Reporting) C Σύστημα Παρακολούθησης (Monitoring)/ Αναφορές Πραγματικού Χρόνου C Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων C Λειτουργική Ενότητα «Γνωσιακή Βάσης/F.A.Qs (Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου)» C Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών του Υπ.Ο C.3.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού C Γενικές Απαιτήσεις Εξοπλισμού C Σταθμοί Εργασίας C Κεφαλόφωνα C.3.4 Λοιπές Απαιτήσεις C Διαλειτουργικότητα C Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση C Λοιπές Οριζόντιες Απαιτήσεις C Πολιτική Αδειών Χρήσης C.3.5 Υπηρεσίες C Υπηρεσίες Ανάλυσης Απαιτήσεων και Μελέτης Εφαρμογής C Υπηρεσίες Υλοποίησης Εφαρμογών Ψηφιακών Υπηρεσιών / Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης C Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας C Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας C Υπηρεσίες Εγγύησης Συντήρησης C Τεκμηρίωση Σελίδα 14 από 461

15 C.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C.4.1 Οικονομική Προσφορά Έργου C Εξοπλισμός C Έτοιμο Λογισμικό C Ανάπτυξη Εφαρμογών C Λοιπές Υπηρεσίες C Εκπαίδευση C Άλλες δαπάνες C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα Ένωσης C.4.3 Οικονομική Προσφορά Συντήρησης Εφαρμογών και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την οριστική παραλαβή του Έργου) C Πίνακας Κατανομής Οικονομικής Προσφοράς Ετήσιας Συντήρησης Εφαρμογών C Υπηρεσίες ετήσιας Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την οριστική παραλαβή του Έργου) C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης ΜΕΡΟΣ D: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 15 από 461

16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες» Ταξινόμηση κατά CPV : «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη» «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού» «Σταθμοί εργασίας» «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης» Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του Έργου (εκτός υπηρεσιών συντήρησης) ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,28, πλέον ΦΠΑ: ,72 ) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και πενήντα Λεπτών ( ,50 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,75, πλέον ΦΠΑ: ,75 ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα Λεπτών ( ,50 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Σελίδα 16 από 461

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,75, πλέον ΦΠΑ: ,75 ). Το Έργο (εκτός των υπηρεσιών συντήρησης) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρισιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ Δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην A.5.6 (Διαδιακασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου), από την υπογραφή της σύμβασης. 20/3 / /5/2012, ημέρα Τετάρτη 31/5/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, ΜΟΣΧΑΤΟ Σελίδα 17 από 461

18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΈΡΓΟΥ Σκοπός του Έργου: Ο σκοπός του έργου είναι η βελτιωμένη, πιο άμεση και πλήρης πληροφόρηση, η υποστήριξη των συναλλασσομένων πολιτών και επιχειρήσεων με το Υπ.Ο., καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσω ενός Ενιαίου Πολυκαναλικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.). Αιτίες ύπαρξης του έργου: 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών, επιχειρήσεων και εσωτερικών χρηστών του Υπ.Ο., 2. Μείωση του λειτουργικού κόστους με την ενοποίηση των πολλών διάσπαρτων υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε ένα ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης, 3. Συμβολή στην ταχύτερη είσπραξη εσόδων του δημοσίου, και 4. Επέκταση του ρόλου της Γ.Γ.Π.Σ., από Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων σε Κέντρο Επεξεργασίας Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πολιτών. Υπηρεσίες και Προϊόντα του έργου: Οι κάτωθι υπηρεσίες και προϊόντα θα προσφέρονται με την αξιοποίηση πολλαπλών τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας (τηλεφωνία, , sms, web, portal, FAX, κανονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.): 1. Υπάρχουσες υπηρεσίες τηλεφωνικής και άλλης εξυπηρέτησης Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών της Κεντρικής Υπηρεσίας Τηλεφωνική Υπηρεσία 1505 Κεντρικές Φορολογικές Δ/νσεις Help Desk TAXISnet Help Desk IcisNet Δ/νση Οργάνωσης Καταγγελίες (Επιτροπή Καταγγελιών, Σ.Δ.Ο.Ε. κ.λπ.) Κεντρικές Τελωνειακές Δ/νσεις Γ.Λ.Κ. (Συντάξεις κ.λπ.) κ.λπ. 2. Υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες Υπηρεσίες TAXISnet Υπηρεσίες Taxis (Μητρώο, Έσοδα, Δικαστικό κ.λπ.) Υπηρεσίες Icisnet Taxis-Phone Ε.Α.Π. Διαχείριση Πετρελαίου Θέρμανσης Σελίδα 18 από 461

19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ HELP DESKS κ.λπ. 3. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες TaxisPhone μέσω WEB Καταγγελίες Παραλαβή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών Προσωποποιημένη πληροφόρηση Ταυτοποίηση μέσω τηλεφώνου Οι υπηρεσίες που εκτελούνται από Αναδόχους (M-TAXIS, Πληροφορίες Εκκαθάρισης μέσω τηλεφώνου) Τηλεφωνικός υπηρεσιακός κατάλογος του Υπ.Ο. Εφαρμογή διάθεσης μέρους της γνωσιακής βάσης στο internet Εκστρατείες Ενημέρωσης Τοποθεσίες του έργου: Το έργο θα υλοποιηθεί και θα εγκατασταθεί στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα παρέχει πολυκαναλικές υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια και οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας φορολογούμενος διεθνώς και συγκεκριμένα: 1. Σε όλους τους έλληνες Πολίτες και τις Επιχειρήσεις, 2. Στη Γ.Γ.Π.Σ., 3. Στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών, 4. Στα γραφεία των Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Χημείου, Γ.Λ.Κ., Σ.Δ.Ο.Ε. κ.λπ., σε όλη την Ελλάδα. Ανάπτυξη και λειτουργία του έργου: 1. Ανάπτυξη Συστήματος: Γ.Γ.Π.Σ. και Ανάδοχος (εξωτερικός συνεργάτης) 2. Λειτουργία και διαχείριση/έλεγχος του συστήματος: Γ.Γ.Π.Σ. 3. Εξυπηρέτηση πολιτών/επιχειρήσεων/εσωτερικών χρηστών: Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης (agents) της Γ.Γ.Π.Σ. και υπηρεσίες του Υπ.Ο.. Χρονοδιάγραμμα του έργου: 1. Χρονική περίοδος ανάπτυξης ( ). 2. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας: Σελίδα 19 από 461

20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Υπ.Ο. Γ.Γ.Π.Σ. Κ.Υ. Δ5 Κ.Α.Ε. Σ.Α.Ε. ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΚΠΣ ΕΠ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΨΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. Π.Δ. Φ.Ε.Κ. ΑΠΕΔ Ν.Σ.Κ. Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Οικονομκού Υπ.Ο. Κωδικός Αριθμός Εξόδου Συλλογική Απόφαση Έργου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κ.λπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ψηφιακή Σύγκλιση Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Προεδρικό ιάταγµα Φύλλο Εφηµερίδας Κυβέρνησης Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού ηµοσίου Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΈΡΓΟΥ Ο.Π.Σ. Ο.Π.Σ.Φ. Ο.Π.Σ.Τ. Ο.Π.Σ.Δ.Π. Ο.Π.Σ.Κ.Υ. Ο.Π.Σ.Α. Ε.Α.Π. Γ.Χ.Κ. Γ.Λ.Κ. Υ.Δ.Ε. Σ.Δ.Ο.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ/Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ/Α ΣΥΣΤΗΜΑ/ΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Σελίδα 20 από 461

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Κωδ. ΟΠΣ: 296678 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Ψηφιακή Σύγκλιση 3.955.750,00 (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα