EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H"

Transcript

1 EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο: νθνθιήο. Δ. Γξίηζαο Σειέθσλν: Φαμ: Γ I A K H P Y Ξ H Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 2005Δ ( ). O Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, έρνληαο ππφςε: A. Σηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ : 1. Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α 19/ ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 2. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (Φ.Δ.Κ. Α 64/ ). 3. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» (ΦΔΚ Α 150/ ). 4. Σν Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α 202/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 35 (θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.Γ.). 5. To Ν. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 247/ ), φπσο ηζρχεη. 6. Σν Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (Φ.Δ.Κ. Α 204/ ), φπσο ηζρχεη. 7. Σνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 45/ ). 8. Σνπ Σνπ Ν (Φ.Δ.Κ. 1173/Α/ ) "Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ." 9. Σν Ν. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 199/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (Φ.Δ.Κ. Α 242/ ) θαη 9 ηνπ Ν. 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. Α 329/ ), φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/ Σν Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α 43/ ), θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 24 (παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 1

2 11. Σν Ν. 3801/ , άξζξν 46 πνπ πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 68/ ), θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 12. Σν Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α 138/ ). 13. Σν Ν. 4009/ , ΦΔΚ 195, Σεχρνο Α , «Γνκή ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ». B. Σηο απνθάζεηο: 2.1. Αξηζκ.Απφθαζεο Δ046ΣΡΟΠ.0/ , «Απφθαζε ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο/Γ/λζε ΓΔ/Σκήκα Α : Καηάξηηζε Δηήζηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ΓΔ (ΑΓΑ: 4 Α 3ΤΦ-14) Σελ απφ 285/ απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ Σελ 292/ απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζρεηηθή κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη δηαθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 2005Δ ( ). ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 2005Δ ( ), φπσο αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ηεο παξνχζαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 2. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ ζχληκεζε πξνζεζκίαο δέθα ελλέα (19) εκεξψλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007, Πξάμε Η Σκ. Διεγ. πλ. 63/93, Πξ. Γ Σκ. Δ.. 11/99). Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην Eκπνξηθφ θαη Bηνκεραληθφ Eπηκειεηήξην Aζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζεί ζηελ ειεθηξνληθή Tξάπεδα Πιεξνθνξηψλ ΠYΞI (PIXIS), (αξ. πξση / ). Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί: Α. ε δχν (2) νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο ησλ Aζελψλ: i) Ζρψ ησλ Γεκνπξαζηψλ (αξ. πξση / ), θαη ii) Ναπηεκπνξηθή (αξ. πξση / ), Β. ε δχν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαιίαο: i) Θεζζαιία (αξ. πξση / ), ii) Διεπζεξία (αξ. πξση / ). Γ. ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (http://www.uth.gr). Γ. ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηηο ( ), (ΚΑΓ: ). 2

3 3. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ T.K Bφινο Παξαιηαθφ Παλεπηζηεκηαθφ πγθξφηεκα Παπαζηξάηνπ 1νο φξνθνο Σει Σξίηε 09:00 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, Βφινο, (1 νο φξνθνο) φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κέρξη ηελ εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00, εθηφο αλ θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ππάξρεη ζπλερηδφκελε ππνβνιή πξνζθνξψλ ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη είλαη παξφληεο ζηηο 14:00. Ζ πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίζνπλ νη ίδηνη απηνπξνζψπσο θαη θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηελ Yπεξεζία (δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ Yπεξεζία ηελ πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.) Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηo ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) ζπλεηαηξηζκνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 5. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 3

4 5.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 5.4 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 5.5 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 5.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ - ΠΗΝΑΚΑ 5.7 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 5.8 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ 5.9 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ') ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ' ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ' 5.10 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η' 6. Δθφζνλ ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 11 παξ. 3 θαη 4, θαη 36 ηνπ Κ.Π.Γ, 118/07 ( ΦΔΚ 150/Α ). 7. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ.118/07. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 8. χκθσλα κε ην Ν. 3801/ , άξζξν 46 πνπ πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 68/ ), θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν/αλαδφρνπο. Ο Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ Καζεγεηήο Μηραήι Ενπκπνπιάθεο 4

5 5.1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ Α/Α ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ (κε ΦΠΑ) ΟΜΑΓΑ Α 1. Αζχξκαηε Γέθπξα 5GHz WiFI Access Point Μεηαγσγέαο Gigabit Ethernet 16 ζπξψλ 1 unmanaged 4. minigbic Tranceiver 1000BaseLX (J4859C) Μεηαγσγέαο Gigabit Ethernet 48 ζπξψλ 1 6. SNMP/WEB Card γηα UPS INFORM SINUS 2 LCD 7. IP Camera 12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Α 9.500,00 ΟΜΑΓΑ B 8. πκβαηή κλήκε RAM γηα Server HP Proliant 1 DL360 G5 9. πκβαηή κλήκε RAM γηα Server Dell PowerEdge R εη θαισδίσλ γηα SAS 6/iR Internal 1 Controller ζε Server Dell R αξσηήο Α Δθηππσηήο LASER Μνλφρξσκνο Βηληενπξνβνιέαο Οζφλε Πξνβνιήο Σνίρνπ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Β 3.500,00 ΟΜΑΓΑ Γ 15. Vyatta Subscription 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ ,00 ΟΜΑΓΑ Γ 16. Rack 42U 800x Καιψδην UTP Cat.5e, Κηβψηην 305κ Καιψδην ηειεθψλνπ 2 δεπγψλ, θνπινχξα κ. 19. Κιηπ RJ-45 (8 pin) Κιηπ RJ-11 (6pin) Κιηπ RJ-1 (4pin) Γεκαηηθά δηαζηάζεσλ 250 x 4.8, παθέην ηεκ. 23. Γεκαηηθά δηαζηάζεσλ 200 x 3, Μνλσηηθή ηαηλία, ειαζηηθή Μνχθα RJ Μνχθα RJ

6 27. Μεηαηξνπέαο RJ-11 απφ 1 αξζεληθφ ζε 3 80 ζειπθά 28. Πνιχπξηδα ζνχθν 5 ζέζεσλ, δηάηαμεο 45⁰ Πξέζζα ρεηξφο γηα RJ Πξέζζα ρεηξφο γηα RJ Set θαηζαβίδηα (ίζηα θαη ζηαπξνί) Κνθηάθη ρεηξφο Ζιεθηξνληθψλ Πέλζα ειεθηξνινγηθή Πξίδα δηθηχνπ δηπιή RJ-45, επίηνηρε, 30 εχθνιεο ζχλδεζεο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ 6.000,00 ΟΜΑΓΑ Δ 35. Αλαινγηθή Σειεθσληθή πζθεπή Άδεηεο SIP Trunks γηα Σειεθσληθφ Κέληξν 10 Βφινπ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Δ 2.200,00 ΟΜΑΓΑ Σ 37. ηαζκφο ειέγρνπ 16 εμππεξεηεηψλ ζε 3 ηθξίσκα (Rackmount KVM) 38. ηαζκφο ειέγρνπ 8 εμππεξεηεηψλ ζε ηθξίσκα 1 (Rackmount KVM) 39. UPS ηαζεξνπνηεηέο Σάζεο Switched Rack PDU (Πνιχκπξηδν) 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Σ 9.150,00 ΟΜΑΓΑ Ε 41. Toner HP Q1338A γηα HP LaserJet Toner Kyocera TK-510K (Μαχξν) γηα 1 εθηππσηή FS-C5030N 43. Toner Kyocera TK-510Y (Κίηξηλν) γηα 1 εθηππσηή FS-C5030N 44. Toner Kyocera TK-510M (Μαηδέληα) γηα 1 εθηππσηή FS-C5030N 45. Toner Kyocera TK-510C (Κπαλφ) γηα 1 εθηππσηή FS-C5030N 46. Σαηλία γηα Labeler Dymo Rhino Pro 5000, 10 θσδηθφο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Ε 1.350,00 ΟΜΑΓΑ Ζ 47. θιεξφο Γίζθνο 2 Terabyte Μνλάδα ζπγθεληξσηηθήο απνζήθεπζεο Γηαθνκηζηήο δηπινχ CPU 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Ζ ,00 ΟΜΑΓΑ Θ 50. θιεξφο Γίζθνο 500 Gigabyte Γηαθνκηζηήο ελφο CPU 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Θ ,00 ΟΜΑΓΑ Η 6

7 52. Γηαθνκηζηήο δηπινχ CPU Μνλάδα ζπγθεληξσηηθήο απνζήθεπζεο 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Η ,00 ΟΜΑΓΑ Κ 54. Ζ/Τ ηχπνπ Small form factor Οζφλε Ζ/Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΟΜΑΓΑ Κ ΟΜΑΓΑ Λ 56. Λνγηζκηθφ ηειε-ππνζηήξημεο, παξνπζηάζεηο, πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο ΟΜΑΓΑ Μ 57. Windows 2008 R2 Remote Desktop Services Client Access Licenses ΟΜΑΓΑ Ν 58. Κξππηνγξαθηθά smart cards USB Tokens ΟΜΑΓΑ Ξ 59. χζηεκα IVR

8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Τ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΑ Τ ΠΟΟΣΖΣΑ & ΜΟΝΑΓΑ Αλαθέξνληαη ζηηο «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ Αλαθέξνληαη ζηηο «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ Αλαθέξνληαη ζηηο «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ Δθαηφλ νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ). Φ.Π.Α. 23%. ΠΡΟΤΠ\ΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ Γεκφζηεο Δπελδχζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 2005Δ ( ). ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΛΑΥΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ Γέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηα Σκήκαηα θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. Tα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, εληφο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη αλσηέξσ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΑΞΖ Κσδηθφο ΠΓΔ πξάμεο: 2005Δ ( ). 8

9 5.2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 118/07 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν αληίγξαθα Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη κέρξη Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ» Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο: 10671/ Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ: Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 1.4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζθνξάο, ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη: Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά, Σα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Σα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. (βιέπε ζηνηρείν 1.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο) ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηλάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ (απφ ζει. 31 έσο θαη ζει. 81), πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-55,θ.ν.θ.). 9

10 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζθαλαξηζκέλα ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη εγγεγξακκέλα ζε CD ή DVD) ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ.), απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζα επηηάρπλε ηηο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Οη ηερληθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο πξνδηαγξαθψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη θάησ απφ θάζε έλα είδνο ζην Παξάξηεκα Σ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ζειίδεο απφ 32 έσο 81. Δπίζεο ππνρξεσηηθά επί πνηλή απφξξηςεο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Σ γηα θάζε νκάδα (ζειίδα 82) ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη έπ' απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο κε ΦΠΑ γηα θάζε νκάδα/νκάδεο ή ζην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. Κάζε πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ησλ ΜΜΔ ή ησλ ελψζεσλ ηνπο θ.ιπ. ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ΦΠΑ ή ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο γηα ηελ πνζφηεηα πνπ επηηξέπεηαη λα πξνζθεξζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθν ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα είδε ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ - κε ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ είδνπο θαη ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ - πνπ πξνζθέξνληαη, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ1), κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, ήηνη : 10

11 ί) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει. 1), ίί) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2), ίίί) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει. 48), iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α' 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α' 305) λ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ/ησλ άξζξσλ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. λi) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε ππεχζπλε δήισζε πεξί κn θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ληα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ εδ α. ηνπ παξφληνο ππνβάιινπλ : α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ. Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην vνκηθφ πξφζσπν είλαη Α. Δ. γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη vφκηκoη εθπξφζσπνη ηνπ. ηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εδ α. ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ - θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηνπ εδ α. ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, ήηνη: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. γ. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, ήηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α"101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 11

12 αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). δ. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. ε. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (Βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ1) θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ζη. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα, ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. δ. δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). ζ. αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. η. δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ1γ) θ. δελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007 ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (άξζξν 43 παξ 2 ηνπ Π.Γ. 60/2007) (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΤΓ1γ) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Π.Γ 118/07, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν εθπξφζσπν ηνπο Απφδεημε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο δείγκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 3 &4 ηνπ Π.Γ. 118/ Οη πξνζθέξνληεο, ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ (άξζξν 18 παξ. 1 ΠΓ 118/07). (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ1) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη 12

13 ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ1β) κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 3. Ζ πξνζθνξά ηνπο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη κέρξη Απνδέρνληαη παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή Οη αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνζψπσλ ή ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο νληφηεηα ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξνκήζεηαο αγαζψλ είηε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο είηε γηα κέξνο απηήο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή απαξαδέθηνπ: α) εάλ είλαη ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 82/96 (ΦΔΚ 66/Α ) «νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/05, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3414/05 (ΦΔΚ 279/Α ) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. β) εάλ είλαη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3310/05, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3414/05 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ (άξζξν 43 παξ 2 ηνπ Π.Γ. 60/2007). Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ (άξζξν 43 παξ 2 ηνπ Π.Γ. 60/2007) ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. απφ έσο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη Σα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 8α παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 13

14 118/2007: 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο: α. Καηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 80% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ή, πάλησο, λα θαιχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. β. Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ (3) ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή άιια ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. ζνη απφ ην λφκν δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκνχ, ζα πξέπεη κε ππεχζπλε δήισζή ηνπο λα δειψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) γηα ηα αληίζηνηρα έηε. γ. Τπεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ή, άιισο, γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγία έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ ζχζηαζή ηεο ε επηρείξεζε. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ πξνζθέξνληνο: Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ6): α) Σελ αδπλακία έθδνζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή πηζηνπνηεηηθψλ. β) Πιεξνχληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αδπλακία έθδνζεο αληίζηνηρνπ δηθαηνινγεηηθνχ ή πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηηο παξαπάλσ Αξρέο. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή άιισλ ζηνηρείσλ, πέξαλ απηψλ πνπ νξίδεηαη φηη πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ο θάθεινο ΣΔΥΝΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 14

15 (παξ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο). Σνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηα θάησζη: Ζ Σερληθή Πξνζθνξά Γειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07. α)` Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. (Βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ2). Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. β) ηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ κε ππεχζπλε δήισζή ησλ (Βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ3) ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ4) πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Γηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 118/07 (εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε). Α) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ δηαρείξηζεο (π.ρ πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θ.η.ι.π.), απηά πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ζρεηηθά επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα (π.ρ. ΔΝ ISO 9000, ΔΝ ISO 22000, ΔΝ ISO 14001). Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation- EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.LA.) απηήο. Β) Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο, ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή θαλνληζκψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ, δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα 15

16 Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation- EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.). Γ) ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Δθζέζεσλ Γνθηκψλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη Δθζέζεηο Γνθηκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή απφ εξγαζηήξηα αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ο θάθεινο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο θαθέινπ.(παξ ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο) ηνπ θπξίσο Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ: Σηκέο Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ειεχζεξνπ κέρξη θαη εληφο ησλ απνζεθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ ηηκή ζα δίδεηαη ζην ζχλνιν ηεο θάζε νκάδαο. Θα αλαθέξεηαη επίζεο γηα εζσηεξηθνχο ινγηζηηθνχο ιφγνπο θαη ε ηηκή είδνπο ζην ηηκνιφγην Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα αλά νκάδα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Dumping - εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο Α. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη 16

17 πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. B. Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ5) κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Γ. Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά ηελ Απζηξαιία, Ηζξαήι θαη Σνπξθία θαζψο θαη θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο Π.Ο.Δ. ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο Οη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο: Η. Σηκή νκάδαο ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΗΗ. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία.). ΗΗΗ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε, ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο ειεχζεξα ζηηο απνζήθεο ηνπ θνξέα ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθνξά πεξηζζφηεξνπο θνξείο ή θαη πεξηζζφηεξα είδε ε ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ κνλάδα θάζε είδνπο ρσξηζηά Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νκάδαο θαη νρη ζηηο ηηκέο ησλ κεξψλ Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά Σξφπνο Πιεξσκήο Σν 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο. H δαπάλε βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, 2005Δ ( ). 17

18 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή, πνζνηηθή παξαιαβή θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ ή θαη αξγφηεξα, είδε κε πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη άκεζα λα αληηθαηαζηήζεη ηα πξνβιεκαηηθά είδε, φπσο αθξηβψο ζα ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ.118/07) θαη ηελ ππ αξηζκ /601/0026/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΥΔΟΜΔΝΟΤ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. (βιέπε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ ΤΓ1α). Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο ΔΠΗΖΜΔΝΔΣΑΗ ΟΣΗ: Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο απνηειεί απαξάβαην φξν θαη ε ππέξβαζε ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ -ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 2.1. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. - Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο & Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. - Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 18

19 - Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: - Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη δηάηξεζε κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. - Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά ηελ δηάηξεζε ηνπο κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη, ηίζεηαη ζθξαγίδα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο. - Ζ δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο Γ/μεο, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ έηνπο έθδνζεο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληζκψλ π.ρ Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη Ζ δηαδηθαζία πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ην ρξφλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, κε Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Π.Θ., απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ oη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κε εηδηθή πξφζθιεζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί (κε fax) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 3.1 Γηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζθένξληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε (απφ ηελ ππεξεζία) ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ (κε fax), κε βεβαίσζε παξαιαβήο απζεκεξφλ κε fax (απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε), νθείιεη λα ππνβάιεη, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 3.1.6, ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 19

20 Ζ Τπεξεζία εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε (κε fax), ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ε νπνία δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ). Ζ αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο (κε fax), ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί Σν αξκφδην φξγαλν Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε θαη δηάηξεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε-αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο ζνη δηθαηνχληαη, (νη δηαγσληδφκελνη πνπ ήδε απνζθξαγίζηεθε ν θάθεινο ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ) ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ιακβάλνπλ γλψζε (απηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ), πξνζεξρφκελνη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε απηήο (βιέπε παξ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο) Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα σο άλσ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, Οη Έιιελεο πνιίηεο (Φπζηθά πξφζσπα): α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ήηνη : ί) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει. 1), ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2), iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει. 48), iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 {Α' 173} θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α' 305), λ) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 20

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα