ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΟΓΗΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Ο Τπνπξγφο Αλάπηπμεο ΚΧΣΖ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 Σελίδα 1 από 18

2 Περιεχόμενα 1. Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία ηεο δξάζεο ηφρνη ηεο δξάζεο Ννκνζεηηθφ πιαίζην Καζεζηψηα ελίζρπζεο Κνππφληα θαηλνηνκίαο Γηθαηνχρνη Φνξείο θαηλνηνκίαο ρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο Τπνβνιή αηηήζεσλ Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά- Ζιεθηξνληθή ππνβνιή Σξφπνο θαη πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ Δπηινγή Αηηήζεσλ γηα ηε Υνξήγεζε ηνπ Κνππνληνχ Ζκεξνκελία Έλαξμεο-Σξφπνο θαηαβνιήο ηεο Δπηρνξήγεζεο Παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο-έιεγρνο Πιεξνθνξίεο...14 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Παξαδείγκαηα ρξήζεο θνππνληψλ θαηλνηνκίαο ζηελ Οιιαλδία...15 Παξάδεηγκα 1- Φσηηζκφο ηερλνινγίαο LED θάησ απφ ην λεξφ...15 Παξάδεηγκα 2 Δμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο έγρξσκεο ραξαθηηθήο...17 Σελίδα 2 από 18

3 Περιυέρειες μετάβασης Περιυέρειες στότοσ 1 1. Πεξηγξαθή θαη ζηνηρεία ηεο δξάζεο Ζ δξάζε «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο» είλαη δξάζε εζληθήο εκβέιεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΗΗ), Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε» θαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) - ζηα νπνία αλήθνπλ νη 5 Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) σο εμήο: Δ.Π. Αηηηθήο, Α.Π. 3 «Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο», Δ.Π. Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Α.Π. 4 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο» θαη Α.Π.5 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο», Δ.Π. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο- Ζπείξνπ, Α.Π. 8 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο» θαη Δ.Π. Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, Α.Π. 6 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ». Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε ηεο δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε Ζ θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ-ΗΗ), θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα θνππφληα, απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1: ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ Μέγιζηος Αρ. ΣΟΥΟΤ 1 & ΜΔΣΑΒΑΗ Κοσπονιών/ Γημόσια Γαπάνη Περιθέρεια ΔΠ "Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα (ΔΠΑΝ 2) (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεζζαλία, , Ήπειρο, Β. Αιγαίο, Κρήηη, Ιόν. Νηζιά, Πελοπόννηζος, Γση. Δλλάδα) Αηηική , Κενηρική Μακεδονία , Γσηική Μακεδονία ,00 39 Σηερεά Δλλάδα , Νήζων Νοηίοσ Αιγαίοσ ,00 6 ΤΝΟΛΟ , Ζ δεκφζηα δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σν ΔΣΠΑ ζπλεηζθέξεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ δηαξζξσηηθψλ βειηηψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ πνπ παξαθκάδνπλ. Ζ δεκφζηα δαπάλε θάζε ρεδίνπ Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο, φπσο απηφ νξίδεηαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 7, ζα βαξχλεη ηελ Πεξηθέξεηα (αληίζηνηρν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε παξαγσγηθή κνλάδα ή ην ππνθαηάζηεκα ζηελ πεξίπησζε κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ε νπνία επσθειείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο», είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΤΠΑΝ). Σελίδα 3 από 18

4 2. ηόρνη ηεο δξάζεο Ζ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ηφρνο ηεο δξάζεο «Κνππφληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο» είλαη αθελφο ε ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αγνξάο θαηλνηφκσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ γλψζεο/εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ θνξείο θαηλνηνκίαο θαη αθεηέξνπ ε ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ δεκφζησλ Δ&Σ θνξέσλ (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνχηα, θιαδηθέο εηαηξείεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο) πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη έληαζεο γλψζεο. Δηδηθφηεξα σο επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη: Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο/ηερλνινγίαο απφ ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ o o o ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ απφ απηέο. Χο θαηλνηφκα ζεσξνχληαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ λέα ή ζεκαληηθά βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηξφπνπο ρξήζεο ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο. Πξνψζεζε Δ & Σ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα δξάζε, ζα πξέπεη λα έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα/πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ ε αληηκεηψπηζε λα απαηηεί ηελ ηερλνγλσζία / εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ δηαζέηεη θάπνηνο θνξέαο θαηλνηνκίαο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα Ννκνζεηηθό πιαίζην Καζεζηώηα ελίζρπζεο Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.1514/1985 πνπ αθνξά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 1998/2006 ηεο επηηξνπήο επξσπατθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (θαλφλαο de minimis). 4. Κνππόληα θαηλνηνκίαο Κάζε θνππφλη θαηλνηνκίαο ζα είλαη κέγηζηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 7.000,00 θαη ζα κπνξεί λα αληαιιαγεί κε ηερλνγλσζία/εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ ζα παξαζρεζεί απφ θνξείο θαηλνηνκίαο. ηελ αμία ηνπ θνππνληνύ δελ εκπεξηέρεηαη ΦΠΑ, ν νπνίνο δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε θαη ζα επηβαξύλεη ηηο επηρεηξήζεηο. ε θάζε θνππφλη θαηλνηνκίαο ζα αλαγξάθεηαη ε εκ/λία έθδνζεο, ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ θνππνληνχ θαη ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία έρεη ρνξεγεζεί. Σα θνππφληα εθδίδνληαη Σελίδα 4 από 18

5 νλνκαζηηθά, ζηελ επσλπκία ηεο αηηνχκελεο επηρείξεζεο θαη δελ κεηαβηβάδνληαη παξά κφλν ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ (ελφηεηα 12). Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε επηρείξεζε δηθαηνχηαη ηελ ρνξήγεζε ελφο θνππνληνχ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δξάζεο. 5. Γηθαηνύρνη Δπηιέμηκεο γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε είλαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (αηνκηθέο, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ), γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο απφ 0 κέρξη θαη 20 εξγαδφκελνπο, ππνινγηδφκελνπο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο- Δ.Μ.Δ. 1 θαη παξάιιεια θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο κηθξνκεζαίεο, ζχκθσλα κε ηελ ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Με βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχζηαζε, ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο «αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο», ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη κηα ΜκΔ λα θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο επηρείξεζεο ή λα ειέγρεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% απφ κία ή απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλνιηθά απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. Αλαιπηηθά, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηα επηρείξεζεο σο ΜκΔ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ. 1 Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. ε πεξίπησζε λενηδξπζείζαο επηρείξεζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Σν χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη ρσξίο άιινπο έκκεζνπο δαζκνχο Χο εξγαδφκελνη λννχληαη ηα άηνκα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο γηα ηα νπνία ππάξρεη ε ππνρξέσζε απφ ηελ επηρείξεζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο (ΔΜΔ), δειαδή ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ απηήο θαηά ην ππ φςηλ έηνο. Σα άηνκα πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθή βάζε αληηζηνηρνχλ ζε θιάζκαηα ησλ ΔΜΔ. ην έληππν «Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο» (Έληππν Δ7) πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ θάζε επηρείξεζε ή επηηεδεπκαηία πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθφ, απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο ζε εκεξνκίζζηα, ζηνλ «Αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ». Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε Δ.Μ.Δ., πνπ ζα ειεγρζεί σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηα φξηα ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο, ζα εμαρζεί δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξνκηζζίσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην 300 (φπνπ 300=25x12 είλαη ην ηζνδχλακν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ γηα έλα έηνο). Παξάδεηγκα: Αλ ε επηρείξεζε έρεη 4 εξγαδφκελνπο κε 300 εκεξνκίζζηα θαη 4 εξγαδφκελνπο κε 125 εκεξνκίζζηα γηαηί εξγάζηεθαλ κφλν 5 κήλεο, έρεη ζχλνιν [(4x300) + (4 x 125)] = θαη άξα αξηζκφ πξνζσπηθνχ = 1.700/300 =5,66 Δ.Μ.Δ.. Σελίδα 5 από 18

6 Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο Γελ βξίζθνληαη ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε Γελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ή ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα γεσξγίαο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η (πξψελ παξάξηεκα ΗΗ) ηνπ άξζξνπ 32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο αιηείαο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1407/2002 Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δληζρχζεηο πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (2003/C317/06) Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ηνπ λένπ Πνιπηνκεαθνχ Πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γελ ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο. Καηά ηελ ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε δελ έρνπλ ιάβεη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο απφ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κεγαιχηεξεο απφ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (θαλφλαο de minimis). Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη εληζρχζεηο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ , ζχκθσλα κε πξναλαθεξζέληα θαλνληζκφ. ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα πξέπεη λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άιιν θνππφλη θαηλνηνκίαο αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά άιιν ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληάζζνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ 2003 (ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 2. Δπηρεηξήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο δελ είλαη επηιέμηκεο. εκεηψλεηαη φηη πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ ζα ππάξρεη πίλαθαο κε ππνθαηεγνξίεο ησλ θαησηέξσ θσδηθψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θσδηθνχ ζηνλ νπνίν αλήθεηε ή αθφκε λα βεβαησζείηε φηη είζηε επηιέμηκνη. Αλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θσδηθνχο, λα δεισζνχλ φινη νη θσδηθνί ΣΑΚΟΓ ηνπ Πίλαθα 2 ζηνπο νπνίνπο αλήθεη. Σελίδα 6 από 18

7 ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (Βάζεη θσδηθψλ ΣΑΚΟΓ ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο) ΚΩΓΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΚΛΑΓΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΑΚΟΓ Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 17 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιηθψλ. 18 Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 19 Καηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ ), ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη ππνδεκάησλ. 20 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 21 Καηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 22 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 24 Παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 25 Παξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 26 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 27 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ. Πιελ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ζσιήλσλ εμ απηψλ 28 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ. 29 Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ κ.α.θ. 30 Καηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 31 Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ κ.α.θ. 32 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ 33 Καηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο. 35 Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ πιελ ηεο λαππήγεζεο πινίσλ θαη ζθαθψλ (εθηφο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ησλ αζιεηηθψλ ζθαθψλ πνπ είλαη επηιέμηκα ) 36 Καηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο κ.α.θ. 37 Αλαθχθισζε Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 72.4 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηξάπεδεο δεδνκέλσλ 73 Έξεπλα θαη αλάπηπμε Σελίδα 7 από 18

8 6. Φνξείο θαηλνηνκίαο Οη θνξείο θαηλνηνκίαο ζηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη εμήο: α) φινη νη Γεκφζηνη Δξεπλεηηθνί & Σερλνινγηθνί θνξείο ηεο ρψξαο (Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, Δξεπλεηηθά Κέληξα, Ηλζηηηνχηα θαη εξγαζηήξηα απηψλ), θαζψο θαη νη θνξείο πνπ κε βάζε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.3297/ , ΦΔΚ 259Α/2004 ζεσξνχληαη σο δεκφζηνη θνξείο 2. β) νη θιαδηθέο εηαηξείεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο φπσο ΔΒΔΣΑΜ ΑΔ, ΔΚΔΠΤ ΑΔ, ΔΣΑΣ ΑΔ, ΔΣΑΚΔΗ ΑΔ, ΔΛΚΔΓΔ Α.Δ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο κεηάιινπ, θεξακηθψλ, ηξνθίκσλ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη δέξκαηνο, αληίζηνηρα. Φνξείο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ είλαη επηιέμηκνη. 7. ρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο Έλα ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο αθνξά ζηε δηάρπζε επηζηεκνληθήο ή/θαη ηερλνινγηθήο γλψζεο ή/θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ έλαλ θνξέα θαηλνηνκίαο πξνο θάπνηα επηρείξεζε, κε ηξφπν ν νπνίνο ζα είλαη άκεζα αμηνπνηήζηκνο απφ απηήλ, ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα ζέκαηα πνπ είρε ζέζεη ε επηρείξεζε ζηελ αίηεζε πνπ ππέβαιε θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζή ηνπο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα ζέκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη απιά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ/εμαξηεκάησλ ή ινγηζκηθνχ ή απιά ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, ρσξίο απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ εκπεηξνγλσκνζχλε/ γλψζε ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Με ην ίδην ζθεπηηθφ απνθιείνληαη ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πξνψζεζε/επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο εμαγσγψλ, θφζηνο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ θαη πξνψζεζεο πσιήζεσλ γεληθφηεξα θαζψο θαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε πξαθηηθή εμάζθεζε θνηηεηψλ. Ζ εθαξκνγή απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο θαηλνηνκίαο, ζα παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε θαη ζα έρεη άκεζα νθέιε. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη έλα ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλωζίαο πνπ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα/πξόβιεκα κπνξεί λα πινπνηεζεί κόλν κία θνξά από έλα Φνξέα Καηλνηνκίαο. Δπόκελεο πινπνηήζεηο ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ από ηνλ ίδην θνξέα θαηλνηνκίαο πξνο άιιεο ΜκΔ δελ ζα επηρνξεγνύληαη. Παξαδείγκαηα ζρεδίσλ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θνππνληψλ θαηλνηνκίαο θαηά ηελ εθαξκνγή παξφκνηαο δξάζεο ζηελ Οιιαλδία. 8. Τπνβνιή αηηήζεωλ Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά- Ηιεθηξνληθή ππνβνιή Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηπρζεί εηδηθή εθαξκνγή ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ (http://www.gsrt.gr/voucher). 2 Ηδξχκαηα ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Η.Κ.Δ.Θ., Η.Γ.Μ.Δ., Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη Δζληθφ Ηλζηηηνχην Μεηξνινγίαο Σελίδα 8 από 18

9 πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ έρεη αλαπηπρζεί κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κέζα απφ ηελ νπνία ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί απιά θαη γξήγνξα λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ θαη λα βεβαηψλεη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιήξσζε. ηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη έηζη ψζηε ε αίηεζε λα είλαη έγθπξε. ηελ επφκελε ζειίδα ππάξρεη ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα απαξαίηεηα πεδία (νπζηαζηηθά έρεη ελζσκαησζεί ην έληππν ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ) θαζψο θαη ε δήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο 2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο 3. Θα γίλεηαη απηφκαηνο έιεγρνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ (φπνπ απηφο είλαη δπλαηφο) θαη ζα ειέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ. ε πεξίπησζε θελνχ ππνρξεσηηθνχ πεδίνπ ή ιάζνπο εγγξαθήο, ν ρξήζηεο ζα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα γηα ην ή ηα πεδία πνπ είλαη θελά ή ιάζνο ζπκπιεξσκέλα. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ, ν ρξήζηεο ζα κεηαθέξεηαη ζε κία ζειίδα φπνπ ζα κπνξεί λα δεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζε θαη ζε πεξίπησζε ιάζνπο λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα γηα δηφξζσζε. ην ηειεπηαίν βήκα ζα ππάξρεη ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα βεβαηψλεη φηη: ια ηα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή. Ζ επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Ζ επηρείξεζε πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20. Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (θαλφλαο de minimis), άιιεο εληζρχζεηο ψζηε λα ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ ή, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ησλ Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ή ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν εζληθφ/θνηλνηηθφ πξφγξακκα. Γελ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ επηρείξεζε θπξψζεηο γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο. ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ έρεη ρνξεγεζεί άιιν θνππφλη θαηλνηνκίαο ζηελ επηρείξεζε, αθφκα θαη γηα δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα πνπ αθνξά άιιν ζρέδην κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο εκπίπηεη ζηνπο επηιέμηκνπο θσδηθνχο ηνπ ΣΑΚΟΓ 2003 ηεο παξνχζαο δξάζεο. Σν αίηεκα εκπίπηεη ζηνπο ζηφρνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο δξάζεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζα βιέπεη ζηελ νζόλε έλα θωδηθό (πνπ ζα είλαη ν θωδηθόο ηνπ), ηνλ αύμνληα αξηζκό γηα ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 4 θαη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ζα απνζηέιινληαη θαη κε θαη κε γξαπηό κήλπκα ζην θηλεηό ηνπ. Η επηινγή ηωλ δηθαηνύρωλ ζα γίλεηαη κε ζεηξά 3 Δπηζεκάλεηαη φηη ην παξάξηεκα ηεο δήισζεο πνπ αθνξά ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα ππνβάιιεηαη ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ 4 γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 ζα ππάξρεη έλαο αχμσλ αξηζκφο, δεδνκέλνπ φηη επηρνξεγνχληαη φιεο απφ ην ΔΠΑΝ2 Σελίδα 9 από 18

10 πξνηεξαηόηεηαο κε βάζε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ πξνεγνύκελν βήκαηνο (βι. ελόηεηα 10). Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε απηφκαηα κε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε λα γίλεηαη θαη ν πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο αθνξά ηα εμήο: I. αλ έρεη ππνβιεζεί ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο II. αλ έρεη ππνβιεζεί ε Γήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο ΗΗ. αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο εκπίπηνπλ ζηνπο επηιέμηκνπο θσδηθνχο ηνπ ΣΑΚΟΓ 2003, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Οδεγφ Δθαξκνγήο ΗΗΗ. αλ έρνπλ ππνβιεζεί φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί κηα δεχηεξε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ε νπνία αθνξά ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο θαη βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα Ζ εθαξκνγή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν απφ ην θνξέα θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο ζα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνλ θσδηθφ ηεο ΜκΔ πνπ έιαβε θαηά ηε δηάξθεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (νπζηαζηηθά έρνπλ ελζσκαησζεί ηα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ζηνηρείσλ θνξέα θαηλνηνκίαο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ θνξείο θαηλνηνκίαο ηνπο νπνίνπο έρνπλ επηιέμεη νη ΜκΔ/δηθαηνχρνη ηνπ θνππνληνχ (βι. ελόηεηα 10), γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ επηιεγεί απφ άιιε ΜκΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Ζ κε πιήξσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνυπφζεζεο απνηειεί θξηηήξην απνθιεηζκνχ ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Μεηά ην ηειηθφ απηφ βήκα, ε δηθαηνχρνο ΜκΔ ζα παξαιακβάλεη ην θνππφλη θαηλνηνκίαο. ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ε δηθηπαθή εθαξκνγή, ν νδεγφο εθαξκνγήο ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ην έληππν ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαη ην έληππν ππνβνιήο ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο (ηα δχν ηειεπηαία είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ εθαξκνγή) είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr). εκεηψλεηαη φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ, επηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ, είλαη δηαζέζηκα α/ ε ζχζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (νξηζκφο ΜκΔ) β/ ν θαλνληζκφο ΔΚ 1998/2006 ηεο επηηξνπήο επξσπατθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο - θαλφλαο de minimis), γ/ ην ππφδεηγκα δήισζεο 2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ δ/ ε ζηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΚΟΓ 2003) ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε/ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986 ζη/πχιε (portal), ε νπνία ζα παξαπέκπεη ζε αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο ΜκΔ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο θαηλνηνκίαο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη επηπξφζζεηα ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ ππεχζπλε δήισζε θαη ζε έληππε κνξθή, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. ηελ ελφηεηα 12 αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο Γήισζεο ζε έληππε κνξθή. Σνλίδεηαη φηη ε βεβαίσζε/δήισζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ επηζχξεη φιεο ηηο λφκηκεο πνηληθέο θπξψζεηο. Σελίδα 10 από 18

11 9. Σξόπνο θαη πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ Η έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεωλ ζα γίλεη ακέζωο κεηά ηελ πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ζα γίλεη από ηε ΓΓΔΣ θαη ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί, ηόζν ζηνλ εκεξήζην ηύπν (ηνπιάρηζηνλ ζε 3 εθεκεξίδεο), όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ. ηελ πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο, ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ώξα έλαξμεο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ. 10. Δπηινγή Αηηήζεωλ γηα ηε Υνξήγεζε ηνπ Κνππνληνύ πσο πξναλαθέξζεθε, ε επηινγή ησλ αηηήζεσλ/μκδ πνπ ζα είλαη δηθαηνχρνη ηνπ θνππνληνχ θαηλνηνκίαο ζα γίλεη κε βάζε ηνλ θσδηθφ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ έρνπλ ιάβεη ζηε θάζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε δεκφζηα δαπάλε ηεο πεξηθέξεηαο/ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζην νπνίν ππάγεηαη ε επηρείξεζε. Γειαδή, ε ηεξάξρεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξφληνο νδεγνχ εθαξκνγήο. Με βάζε απηφ νη αηηήζεηο ζα θαηαλέκνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: I. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο II. III. IV. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ V. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη VI. Αηηήζεηο ησλ νπνίσλ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ησλ επσθεινχκελσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Κξήηε. Ζ ηεξάξρεζε κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ πξναλαθέξζεθε, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ, φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα έρεη πιήξε εηθφλα ησλ αηηήζεσλ, ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αηηήζεψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δεκφζηα δαπάλε. Οη αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δαπάλεο ζα ελεκεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα όηη είλαη δηθαηνύρνη (επηιέμηκνη) ρνξήγεζεο ηνπ θνππνληνύ. Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζα παξακείλεη ελεξγή κέρξη λα εμαληιεζεί ε δηαζέζηκε δεκφζηα δαπάλε πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αλά πεξηθέξεηα/δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο δηαζέζηκεο δεκφζηαο δαπάλεο, ζα παξακείλνπλ ζην αξρείν ηεο ΓΓΔΣ σο επηιαρνχζεο επηρεηξήζεηο ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο κε αμηνπνηεζέλησλ θνππνληψλ. Σελίδα 11 από 18

12 11. Υνξήγεζε θνππνληνύ-σξόπνο ρξήζεο ηωλ θνππνληώλ θαηλνηνκίαο Οη επηρεηξήζεηο ακέζσο κφιηο ελεκεξσζνχλ απφ ην ζχζηεκα φηη είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηφο/πξνβιήκαηφο ηνπο, ζπλάπηνληαο ζχκβαζε κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο-εκπεηξνγλσκνζχλεο, ηελ νπνία ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΓΔΣ. Ζ επηινγή ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο θαη ε θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζηε ΓΓΔΣ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 2 κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ελεκέξσζεο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο φηη δηθαηνχηαη ηε ρνξήγεζε ηνπ θνππνληνχ θαηλνηνκίαο. ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θνξέα θαηλνηνκίαο, ζα αλαθέξνληαη νη φξνη ζπλεξγαζίαο, ην αθξηβέο πνζφ ηεο ζχκβαζεο, ην ζέκα/πξφβιεκα πνπ ππνβάιεη ε επηρείξεζε ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο, ην πξφγξακκα εξγαζίαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζηo πιαίζην ηεο ζχκβαζεο απηήο, ζα πξέπεη λα ζίγνληαη, επίζεο, ζέκαηα εκπηζηεπηηθφηεηαο, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη γεληθφηεξα λα θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνπ θνππνληνχ, αιιά πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο. εκεηψλεηαη φηη ην αλψηαην πνζφ επηρνξήγεζεο είλαη Δάλ ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 7.000, ε επηπιένλ δαπάλε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. Δάλ ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη κηθξφηεξν ησλ 7.000, ζα επηρνξεγείηαη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη εθδφζεη ν θνξέαο πξνο ηελ επηρείξεζε κείνλ ηνλ Φ.Π.Α. Τπελζπκίδεηαη φηη ν ΦΠΑ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε θαη ζα επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο. Τνλίδεηαη όηη ε ζύκβαζε θαη ε ηήξεζε ηωλ όξωλ απηήο αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο εκπιεθόκελνπο (ΜκΕ-Φνξείο θαηλνηνκίαο) θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζα πξέπεη λα επηιύεηαη κεηαμύ ηνπο ρωξίο ηελ κεζνιάβεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Τερλνινγίαο. Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Τερλνινγίαο δελ θέξεη θακία επζύλε θαζώο θαη θακία αξκνδηόηεηα γηα ηελ επίιπζε δηαθνξώλ πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπκβάζεηο. Σα ζηνηρεία ηνπ θνξέα Καηλνηνκίαο θαη ε ζχκβαζε ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΓΓΔΣ ηφζν ζε ειεθηξνληθή φζν θαη ζε έληππε κνξθή. ηελ θάζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ΓΓΔΣ ππνγεγξακκέλε θαη ε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πνπ πξναλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 8 ζπλνδεπφκελε απφ ηελ δήισζε κε ηα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο κηαο επηρείξεζεο σο ΜκΔ (κε ππνγεγξακκέλν θαη ην παξάξηεκα πνπ αθνξά ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο αθφκε θαη αλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο), ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο 2003/C118/03 ηεο Δπηηξνπήο. ε πεξίπηωζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ππνβάιεη εκπξόζεζκα ζηε ΓΓΔΣ απηά ηα ζηνηρεία, ηόηε απηνδίθαηα ζα απνθιείεηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο θαη ζηε ζέζε ηεο ζα επηιέγεηαη ε πξώηε επηιαρνύζα επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε αλωηέξω. Ακέζσο κεηά ε ΓΓΔΣ πξνρσξά ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο-έληαμεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα εληάζζνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ή έγθξηζε ππαγσγήοέληαμεο ζπληζηά επίζεο έγθξηζε ηεο έληαμεο ζηνλ θαηάινγν δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ.2, ζηνηρείν δ ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1828/2006. Δπηζεκαίλεηαη φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλέξγεηαο δύν θνππνληώλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνβιήκαηα δχν δηθαηνχρσλ ΜκΔ είλαη θνηλά, αιιά ην θφζηνο μεπεξλά ηα ή είλαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί ν θνξέαο θαηλνηνκίαο λα Σελίδα 12 από 18

13 είλαη ν ίδηνο ή λα επηιεγνχλ θαη δχν θνξείο θαηλνηνκίαο. Ζ ζχκβαζε φκσο ζα είλαη κηα θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 12. Ηκεξνκελία Έλαξμεο-Σξόπνο θαηαβνιήο ηεο Δπηρνξήγεζεο Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ θάζε έξγνπ ζα νξίδεηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο-έληαμεο. Σν έξγν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα 4 κελώλ. Οη απνθάζεηο, καδί κε ην θνππφλη θαηλνηνκίαο ζα δηαβηβάδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε έληππε κνξθή. Παξάιιεια, ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ζα γίλεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ε επηρείξεζε παξαδίδεη ην θνππφλη ηεο ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα επηρνξεγεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη απνθιείεηαη ε ρξνληθή παξάηαζε ελφο ρεδίνπ Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Ζ επηρνξήγεζε ζα θαηαβιεζεί ζηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΓΔΣ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: I. Αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ν θνξέαο θαηλνηνκίαο πξνο ηελ επηρείξεζε. Ο ΦΠΑ ζα βαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο νθείινπλ λα ηνλ θαηαβάινπλ ζηνλ θνξέα θαηλνηνκίαο. II. III. Σν πξσηφηππν θνππφλη θαηλνηνκίαο ή ηα δχν πξσηφηππα θνππφληα θαηλνηνκίαο ζε πεξίπησζε ζπλέξγεηαο θνππνληψλ. ηελ πεξίπησζε ζπλέξγεηαο θνππνληψλ, κε ηε ζπκκεηνρή δχν θνξέσλ θαηλνηνκίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θνξέα, ηφηε ζα ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΔΣ ζε θνηλή αίηεζε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο (ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ΜκΔ). ηελ πεξίπησζε ζπλέξγεηαο, ε έθζεζε απνηειεζκάησλ ζα είλαη θνηλή. χληνκε πεξηγξαθή ηεο έθζεζεο ζα ππνβάιιεηαη θαη ειεθηξνληθά, πξνθεηκέλνπ ε ΓΓΔΣ λα κπνξεί λα εμάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζρεδηαζηεί εηδηθή θφξκα, ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα. 13. Παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο-έιεγρνο Ζ ΓΓΔΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηεο δξάζεο. ην πιαίζην απηφ, ζα γίλνπλ δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα επηρεηξήζεσλ. Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ζα αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο χζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ, φζν θαη σο πξνο ηνλ αλψηαην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δξάζε (20 εξγαδφκελνη). Δπίζεο, ζα ειέγρεηαη εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο ΣΑΚΟΓ 2003, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 5. Σέινο, ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο ζηα ζρεηηθά παξαδνηέα ησλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο θαη ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο θαζψο θαη ε κνλαδηθφηεηα θάζε ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ΜκΔ ή εηθνληθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο Σελίδα 13 από 18

14 ηερλνγλσζίαο ή επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ίδην θνξέα θαηλνηνκίαο, ζα θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο αλάθηεζεο ηεο ελίζρπζεο θαη ζα επηζχξνληαη νη λφκηκεο πνηληθέο επζχλεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο ζα εθδνζεί απφθαζε έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο. Ζ ΓΓΔΣ, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, ζα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηηο επηπηψζεηο, ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ΜκΔ θαη ζηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα επαλαπξνθεξπρζεί ε δξάζε. 14. Πιεξνθνξίεο Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Σερλνινγίαο - Γηεχζπλζε Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Α Μεηαθνξάο Σερλνινγία. Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο:: Β. Γέξνο, ηει , ηνηρεία επηθνηλσλίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζεηε πξφβιεκα ζηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (Help Desk):. Σελίδα 14 από 18

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Παξαδείγκαηα ρξήζεο θνππνληώλ θαηλνηνκίαο ζηελ Οιιαλδία Παπάδειγμα 1- Φωηιζμόρ ηεχνολογίαρ LED κάηω από ηο νεπό ρεδφλ φιεο νη πηζίλεο δηαζέηνπλ ιάκπεο αινγφλνπ γηα θσηηζκφ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ιάκπεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη δελ έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Ο θσηηζκφο κε ιάκπεο ηερλνινγίαο LED απνηειεί κηα θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε γηαηί θνζηίδεη θζελφηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν. Ο Harold Tibosch ηεο εηαηξίαο Dot-N ρξεζηκνπνίεζε έλα θνππφλη θαηλνηνκίαο γηα λα ζρεδηάζεη ιάκπεο LEDs κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο εληφο ηνπ λεξνχ. Αθφκε θαη πξηλ γίλεη θνηηεηήο, ν πξναλαθεξφκελνο είρε ηε δηθή ηνπ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Dot-N. Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά θαη εκπνξία ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θσηηζκφ ηερλνινγίαο. Δπίζεο, παξέρεη θψηα θαη ιάκπεο γηα απηνθίλεηα, ππνινγηζηέο, ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα θαη θηίξηα - φια ηερλνινγίαο LED. Έλαο απφ ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο δηαζέηεη κηα κηθξή πηζίλα θνιχκβεζεο θαη αγφξαζε πξντφληα θσηηζκνχ LED γηα ηνλ ρψξν ππνδνρήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο ξψηεζε ηνλ Harold Tibosch ην 2004 εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θσηηζκνχ ηεο πηζίλαο κε θσηηζκφ LED. Μνλίκσο ππάξρνπλ ιάκπεο αινγφλνπ θάησ απφ ην λεξφ ζε πηζίλεο δηφηη θάλνπλ ηε πηζίλα λα δείρλεη ειθπζηηθφηεξε είπε ν Tibosch. Οη ιάκπεο θαηαλαιψλνπλ κεγάιε πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ θαη είλαη αλάγθε λα αληηθαζίζηαληαη θάπνηεο θνξέο ην ρξφλν. Αληίζεηα, ν θσηηζκφο LED δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν, θαηαλαιψλεη ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη παξέρεη πνιχ πεξηζζφηεξν θσο. Έηζη ζεψξεζα φηη ε εξψηεζε γηα ηε πηζίλα ήηαλ πνιχ ινγηθή. Παξφια απηά, δελ είρα θαζφινπ εκπεηξία απφ LEDs ππφ ην λεξφ. πλεπψο ε απάληεζε κνπ ήηαλ: δελ γλσξίδσ, πξέπεη λα ην εμεηάζσ. Γηεμήγαγε θάπνηεο δνθηκέο, απφ ηηο νπνίεο απνθαιχθζεθε φηη αθελφο ν θσηηζκφο απηφο ήηαλ ηερληθά εθηθηφο θαη αθεηέξνπ πνιχ ειθπζηηθφο. Ζ έξεπλα φκσο δηαθφπεθε δηφηη φπσο δήισζε ν Tibosch : δελ είρα ηελ εμεηδίθεπζε γηα ην ζρεδηαζκφ ζηεγαλψλ πεξηβιεκάησλ θαηάιιεισλ γηα ην ζθνπφ απηφ, νχηε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ην αλαζέζσ ζε ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ κνπ. Αξγφηεξα φκσο ελεκεξψζεθα γηα ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο θαη ακέζσο ππέβαια ηελ αίηεζε γηα απφθηεζε ελφο θνππνληνχ θαηλνηνκίαο. Γξακκή παξαγωγήο Ο Tibosch πξνζέγγηζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαηλνηνκίαο κε ηελ αθφινπζε εξψηεζε: «Πσο ζα πξέπεη λα κνηάδνπλ ην πεξίβιεκα θαη νη ζπλδέζεηο ελφο θσηηζηηθνχ ηερλνινγίαο LED ζηηο πηζίλεο;». ινη νη θνξείο θαηλνηνκίαο παξνπζίαζαλ ιχζεηο θαη ν Tibosch επέιεμε ηελ θαιχηεξε απφ απηέο ε νπνία πξνήιζε απφ ηε TNO Βηνκεραλία θαη Σερλνινγία. Ο Tibosch εμεγεί: Καηέρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνπ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ γξήγνξα έλα πξσηφηππν απφ έλα ηξηζδηάζηαην ζρέδην ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Οη ππφινηπνη θνξείο θαηλνηνκίαο πξφζθεξαλ κφλν ην ζρεδηαζκφ, ελψ ε TNO ήηαλ ηθαλή λα πξνκεζεχζεη πέληε πξσηφηππα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ TNO θαη Dot-N πήγε πεξίθεκα θαη ήηαλ εμαηξεηηθά νκαιή. ηελ αξρή ππήξμαλ κεξηθέο ζπλαληήζεηο θαη δφζεθαλ ηα αξρηθά δεδνκέλα θαη θαηφπηλ ην κφλν πνπ ρξεηαδφηαλ ήηαλ θάπνηεο ηειηθέο ξπζκίζεηο. O Tibosch είρε νξίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ ζπληφληδε ην πξφγξακκα θαη ήηαλ νηθείνο κε ηα ηερληθά θαη πξαθηηθά κέξε ηνπ δεηήκαηνο. Σελίδα 15 από 18

16 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ εμαηξεηηθά. Βαζηζκέλνο ζηα πέληε πξσηφηππα απνδείρηεθε ηθαλφο λα δηεθπεξαηψζεη ην ππφινηπν ηκήκα ηεο αλάπηπμεο κφλνο ηνπ. Σν πξψην νινθιεξσκέλν κνληέιν έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί. - Tibosch : Οη πειάηεο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Ο θσηηζκφο θάλεη ην λεξφ πνιχ ειθπζηηθφ. Δίλαη ειαθξά ιεπθφηεξνο ηνπ αινγφλνπ. Ζ κφλε αξλεηηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο εληνπίδεηαη ζην θφζηνο αγνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιακπηήξσλ κα ράξε ζηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ηελ ρακειή θαηαλάισζε ξεχκαηνο, ε απφζβεζε γίλεηαη κέζα ζε 18 κήλεο. Δθθξάζηεθε ελδηαθέξνλ θαη απφ άιινπο ηδηνθηήηεο πηζηλψλ θνιχκβεζεο. Σψξα νξγαλψλσ κία γξακκή παξαγσγήο θαη φηαλ απηή ζα ιεηηνπξγήζεη νη δνπιεηέο ζα δσεξέςνπλ. Θα ππήξραλ απηά ηα απνηειέζκαηα ρσξίο ην θνππφλη θαηλνηνκίαο ; - Tibosch : Οθείισ λα απαληήζσ θαηαθαηηθά αιιά ηαπηφρξνλα λα επηζεκάλσ φηη ζα απαηηείην πεξηζζφηεξνο ρξφλνο δηφηη ηφηε πνιχ απιά δελ δηέζεηα ηνπο απαηηνχκελνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Σψξα ηνπο δηαζέησ θαη νη δνπιείεο πάλε πεξίθεκα. Σελίδα 16 από 18

17 Παπάδειγμα 2 Εξελίξειρ ζηον χώπο ηηρ έγχπωμηρ χαπακηικήρ Σξία θνππφληα θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο έγρξσκεο ραξαθηηθήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σθειήζεθαλ ζεκαληηθά αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν. Αθφκα θαη νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζηηο νπνίεο ραξάζζνληαη νλφκαηα απνηεινχλ αληηθείκελν εμέιημεο θαη αλάπηπμεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα δεκηνπξγία ηέηνησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηηο νπνίεο ηα γξάκκαηα ζα είλαη έγρξσκα. Γπζηπρψο, ην απνηέιεζκα δελ είλαη πάληνηε επηηπρεκέλν. Οη πηλαθίδεο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ νξείραιθν, αηζάιη ή πιαζηηθφ, πάλσ ζην νπνίν ραξάζζνληαη ηα έγρξσκα γξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο δηαθφξσλ εηδψλ ρξψκαηα. Ζ επηηπρία ηεο πξφζθπζεο ηνπ ρξψκαηνο ζηα ραξαγκέλα γξάκκαηα απνηειεί κηα δηαδηθαζία επαλαιακβαλφκελσλ δνθηκψλ. Δάλ ν ζπλδπαζκφο ππνζηξψκαηνο θαη ρξψκαηνο δελ είλαη ζσζηφο, ην ρξψκα ζα μεθινπδίζεη ζε κεξηθέο εβδνκάδεο. Σν πξφβιεκα ζπλήζσο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη ραξάθηεο δελ γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο. Σν γεγνλφο απηφ πξνέθπςε κεηά απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξία ζπκβνχισλ Nehem KMC γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θιάδνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ. Δπνκέλσο, ήηαλ απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή θάπνηαο έξεπλαο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαζψο δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πεξί απηνχ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ ζηειέρνπο ηεο εηαηξίαο Nehem KMC, Nico van Rooij, παξφιν πνπ νη εηαηξίεο παξαγσγήο ρξσκάησλ δηεμάγνπλ έξεπλεο, ζπλήζσο απηέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πηλαθίδσλ αθνξά κφλν φηη απηέο παξνπζηάδνπλ έληνλεο αθκέο. Σα πξάγκαηα γίλνληαη δπζθνιφηεξα απφ ην γεγνλφο φηη ε αγνξά ησλ πηλαθίδσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη φρη ηφζν ειθπζηηθή γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ρξσκάησλ αθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ ε θαηαλάισζε ρξσκάησλ γηα ηελ παξαγσγή έγρξσκσλ, εγράξαθησλ πηλαθίδσλ αγγίδεη κφιηο ηα 5 ιίηξα. Σξία θνππόληα θαηλνηνκίαο Ζ εηαηξία ζπκβνχισλ Nehem KMC απνθάζηζε λα αμηνπνηήζεη ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο απαξαίηεηεο έξεπλαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ζπλέξγεηαο ηξηψλ θνππνληψλ θαηλνηνκίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε ηζάξηζκεο εηαηξίεο ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ Nehem KMC, ηελ εηαηξία εγράξαμεο πηλαθίδσλ Victor Heerlen θαη ηελ εηαηξία παξαγσγήο πιηθψλ εγράξαμεο C. Hecht & Co. BV. Καηαξρήλ, έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ θνξέα θαηλνηνκίαο. Πνιχ γξήγνξα ήξζαλ ζε επαθή κε έλα θνιιέγην, ην κνλαδηθφ ζηελ Οιιαλδία πνπ αζρνιείηαη κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ρξσκάησλ. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείην απφ έλαλ κεραληθφ θαη νξηζκέλνπο ζπνπδαζηέο. Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ην αθφινπζν: Ζ επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηηζκνχ ζηελ πξφζθπζε ηνπ ρξψκαηνο ζηα ραξαγκέλα γξάκκαηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζηηο αθκέο απηψλ αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο πηλαθίδαο θαη ην ππφζηξσκα ηνπ ρξψκαηνο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζηειέρνπο ηεο εηαηξίαο Nehem KMC, Nico van Rooij. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Nico van Rooij γηα ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο έρνπλ σο εμήο: - Nico van Rooij: Πηζηεχσ φηη είλαη έλα πνιχ ιεηηνπξγηθφ ζρήκα θαη παξάιιεια απιφ θαη γξήγνξν. πλδπάδνληαο ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο θαηαθέξακε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην θνιιέγην. Ο ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο αιιά θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε ην πξφγξακκα. Σελίδα 17 από 18

18 Φπιιάδην Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθή ζπζθεπή φπνπ έγηλε πξνζνκνίσζε γήξαλζεο πνιιψλ εηψλ εληφο ιίγσλ εβδνκάδσλ. Οη κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ην είδνο ηνπ ρξψκαηνο, ην ππφζηξσκα απηνχ θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο πηλαθίδαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζε έλα ελζνπζηψδεο θνηλφ ραξαθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο ησλ κειψλ ηνπ θιάδνπ. Παξάιιεια, δηαλεκήζεθε θαη ζηάιζεθε ηαρπδξνκηθά έλα θπιιάδην ζηα κέιε πνπ πεξηειάκβαλε απηά ηα απνηειέζκαηα. Ο Nico van Rooij είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αθνχ ζπζζσξεχηεθε έλαλ πινχηνο πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ αληηκεηψπηζεο θαζεκεξηλψλ, πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ήδε παξάγνληαη πξντφληα βαζηζκέλα ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία είλαη νηθνλνκηθφηεξα αθνχ δελ απαηηείηαη εηδηθή παξαγγειία. Παξφιν πνπ ν θιάδνο είλαη κηθξφο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ πνιχ ρξήζηκα γηα ηνπο ραξάθηεο. Σίπνηα φκσο απφ ηα πξναλαθεξζέληα δελ ζα είρε επηηεπρζεί ρσξίο ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο. Πηζαλψο λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ππνηππψδεο βαζηθή έξεπλα, ρσξίο φκσο ηα εκπεξηζηαησκέλα απνηειέζκαηα κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Σελίδα 18 από 18

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα