Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για"

Transcript

1 Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC)

2 GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ ηελ Δ

3 Ο παξώλ νδεγόο ζεζπίζηεθε από ηελ Με ηελ έκπεηξε γλώκε ηνπ Με ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2

4 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή 4 Καίξηα ζεκεία ηεο (αλαζεώξεζεο ηεο) Οδεγίαο/πκθσλίαο 6 Η Οδεγία 2010/18/ΔΔ 7 Η ζπκθσλία ξήηξα πξνο ξήηξα 8 Πξννίκην 8 Ρήηξα 1: Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο 18 Ρήηξα 2: Γνληθή άδεηα 20 Ρήηξα 3: Όξνη ηεο εθαξκνγήο 22 Ρήηξα 4: Τηνζεζία 26 Ρήηξα 5: Δξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη κε δηάθξηζε 27 Ρήηξα 6: Δπηζηξνθή ζηελ εξγαζία 29 Ρήηξα 7: Απνπζία από ηελ εξγαζία γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 30 Ρήηξα 8: Σειηθέο δηαηάμεηο 31 Παξαξηήκαηα 33 Παξάξηεκα 1: Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ νδεγία πεξί γνληθήο άδεηαο 34 Παξάξηεκα 2: Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζηήκαηα γνληθήο άδεηαο αλά ηελ Δπξώπε 37 Παξάξηεκα 3: Σν επξύηεξν πιαίζην Βαζηθά ζηνηρεία γηα άιιεο κνξθέο αδείαο αλά ηελ Δπξώπε 38 (άδεηα κεηξόηεηαο, άδεηα παηξόηεηαο, άδεηα πηνζεζίαο, άδεηα γηα ηε θξνληίδα εμαξηώκελνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ξπζκίζεηο γηα ην ρξόλν εξγαζίαο, θιπ.) Παξάξηεκα 4: Καηάινγνο ειέγρνπ εθαξκνγήο 44 Παξάξηεκα 5: Πεξαηηέξσ θείκελα, πεγέο θαη ζύλδεζκνη 45 3

5 Δηζαγσγή ηηο 18 Ηνπλίνπ 2009, επηηεχρζεθε άιινο έλαο ελδηάκεζνο ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. Αξρήο γελνκέλεο ην επηέκβξην 2008 θαη κεηά απφ έμη κήλεο θαη επηά γχξνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη Δ (ETUC), BUSINESSEUROPE, UEAPME θαη CEEP ππέγξαςαλ κία ζπκθσλία-πιαίζην κε ηελ νπνία αλαζεσξείηαη ε πκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα 1 πνπ ζέζπηζαλ ην ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ πνπ δηεμάγεηαη κία ηέηνηα δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ήδε πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνλ Οθηψβξην 2006 θαη ην Μάην 2007 ζηα πιαίζηα δηαβνπιεχζεσλ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ γηα ην ζπλδπαζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη είρε, κεηαμχ άιισλ, δψζεη ιχζε ζην δήηεκα αλαζεψξεζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Έηζη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζάξξπλε ηνπο Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηνπο γηα ηε γνληθή άδεηα, κε ζηφρν ηελ αλαζεψξεζή ηεο 2. ηηο 11 Ηνπιίνπ 2007, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ελεκέξσζαλ ηελ Δπηηξνπή απφ θνηλνχ γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο γνληθήο αδείαο ζηελ Δπξψπε ζε ζρέζε κε άιιεο ξπζκίζεηο εμηζνξξφπεζεο εξγαζίαο/ηδησηηθνχ βίνπ θαη λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ είλαη απαξαίηεηε θνηλή δξάζε γηα ην δήηεκα απηφ. ηηο 13 Μαξηίνπ 2008 ππέβαιιαλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ππφ ηε κνξθή έθζεζεο πξνφδνπ ζηελ ηξηκεξή θνηλσληθή ζχλνδν θνξπθήο θαη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε σο πξνο ηελ νδεγία γηα ηε γνληθή άδεηα 3. Αλ θαη αλαγλψξηζαλ φηη ε αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην/νδεγία ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ζεηηθέο αιιαγέο θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βνήζεηα πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο αλά ηελ Δπξψπε γηα ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία ηνπ επαγγεικαηηθνχ/ηδησηηθνχ βίνπ ηνπο, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζεψξεζαλ αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ή ηελ αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε βέιηηζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο απφ ηνπο παηέξεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη σο πξνο ηεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμαλφκελεο πνηθηινκνξθίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ. Παξά ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο νδεγίαο ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ην γεγνλφο φηη απηή ε πξψηε ζπκθσλία-πιαίζην πξνήγαγε θνηλφ έδαθνο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ζηελ ΔΔ, δελ επηηεχρζεθαλ πιήξσο ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη σο πξνο ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ θαζεθφλησλ, ν νπνίνο έρεη, αλακθηζβήηεηα, ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη κεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο κε ηελ αλαζεψξεζε πθηζηάκελσλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ δηαηάμεσλ. 1 Απηή ε ζπκθσλία πιαίζην ελζσκαηψζεθε ζηελ νδεγία 96/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 1996 ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ ηηο νξγαλψζεηο UNICE, CEEP θαη ηελ Δ, ΔΔ L 145, , ζει Σα επίζεκα έγγξαθα δηαβνχιεπζεο ηεο Δπηηξνπήο δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε: el. Οη απαληήζεηο ηεο Δ δηαηίζεληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 3 Ζ πιήξεο έθζεζε πξνφδνπ δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε: 4

6 Ζ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην επηθέξεη βειηηψζεηο ζε πιεζψξα δηαηάμεσλ ηεο ήδε πθηζηάκελεο ζπκθσλίαο, φπσο είλαη: ε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο γνληθήο άδεηαο απφ ηξεηο ζε ηέζζεξηο κήλεο θαη ε ελίζρπζή ηεο σο αηνκηθφ δηθαίσκα κε ηνλ θαζνξηζκφ κέξνπο ηεο άδεηαο σο κε-κεηαβηβάζηκν ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλνδεχεη ηε γνληθή άδεηα, παξά ην φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο γνληθήο άδεηαο ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε κέιε ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ λα δεηνχλ επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ άδεηα ην θάιεζκα πξνο ηα θξάηε κέιε θαη/ή ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα νξίζνπλ πεξηφδνπο θνηλνπνίεζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη αζθνχλ ην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο. Ζ ζπκθσλία-πιαίζην πξνζπαζεί επίζεο λα αλαγλσξίζεη ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ θαη λα πξνσζήζεη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δμάιινπ, ζέβεηαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο δηεπθνιχλζεηο άδεηαο, ηελ παηδηθή θξνληίδα θαη ηηο επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο. Ζ επηηπρήο ζχλαςε ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο αλαδεηθλχεη ην ζεηηθφ ξφιν ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε απάληεζε ησλ ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε, αθφκε θαη ζε πεξίνδν θξίζεο. Θα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, απνηειεί ζεηηθή απάληεζε ζηελ πιεζπζκηαθή γήξαλζε, θαζψο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ζπκκεηνρήο ησλ Δπξσπαίσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, απηή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ελζσκαηψζεθε ζε νδεγία θαηφπηλ θνηλνχ αηηήκαηνο ησλ ππνγξαθφλησλ κεξψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδεγία 2010/18/ΔΔ ηεο 8 εο Μαξηίνπ Μνινλφηη απηή ε νδεγία απεπζχλεηαη θαηά πξψηνλ ζηα θξάηε κέιε, ηφζν ε ξήηξα 8 φζν θαη ε εθηίκεζε 24 ηεο ζπκθσλίαο πξνβιέπνπλ φηη νη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πινπνίεζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο κεηαμχ άιισλ, θαζψο είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλνη λα εμεχξνπλ ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηφζν ησλ εξγνδνηψλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηή ε ζπκθσλία/νδεγία πξέπεη λα εθαξκνζηεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 8 Μαξηίνπ Ο παξψλ νδεγφο εξκελείαο παξέρεη επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο, θεθάιαην πξνο θεθάιαην, κε επίθεληξν ηα θχξηα δηαθπβεπφκελα φπσο απηά ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπηπιένλ, ζηα παξαξηήκαηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ παξέρνληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παξάξηεκα 1), βαζηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζηήκαηα γνληθήο θαη άιισλ κνξθψλ αδείαο αλά ηελ Δπξψπε (Παξαξηήκαηα 2 θαη 3), θαηάινγνο ειέγρνπ εθαξκνγήο (Παξάξηεκα 4) θαη αλαθνξέο γηα πεξαηηέξσ θείκελα θαη πεγέο (Παξάξηεκα 5). ηφρνο είλαη ε ζηήξημε ησλ νξγαλψζεσλ-κειψλ ηεο Δ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο θαη ν θαιχηεξνο έιεγρνο θαη ε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ 5. Διπίδεηαη επίζεο νηη ν παξψλ νδεγφο ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηάδνζεο θαη ηεο επίγλσζεο απηήο ηεο ζπκθσλίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. 4 Οδεγία 2010/18/ΔΔ ηεο 8 εο Μαξηίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αλαζεσξεκέλεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ ηηο νξγαλψζεηο BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP θαη ETUC θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/34/EK, EE L 68 ηεο , ζει Απηφο ν νδεγφο εξκελείαο ηεο Δ εθδφζεθε απφ ηνπο Veronica Nilsson (Δηδηθή χκβνπιν ηεο Δ), Cinzia Sechi θαη Stefan Clauwaert (αληίζηνηρα ζχκβνπιν ηεο Δ θαη έκπεηξν εξεπλεηή ηνπ ETUI, θαη ακθφηεξνη κέιε ηεο αληηπξνζσπείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ/ζπληαθηηθήο νκάδαο ηεο Δ γηα ηελ Αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία γηα ηε γνληθή άδεηα ). 5

7 Καίξηα ζεκεία ηεο (αλαζεώξεζεο ηεο) Οδεγίαο/πκθσλίαο Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, θαη κνινλφηη νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη αλαγλψξηζαλ φηη ε αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην/νδεγία ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ζεηηθέο αιιαγέο θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βνήζεηα πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο αλά ηελ Δπξψπε γηα ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία ηνπ επαγγεικαηηθνχ/ηδησηηθνχ βίνπ ηνπο, ζεψξεζαλ αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ή ηελ αλαζεψξεζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε βέιηηζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Απηφ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμαζθάιηζε πςειφηεξνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο απφ ηνπο παηέξεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε σο πξνο ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη σο πξνο ηεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμαλφκελεο πνηθηινκνξθίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη ζπλδηθαιηζηηθνί ζηφρνη δελ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (π.ρ. αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, λένη θαλφλεο γηα ηελ παηξηθή άδεηα, θιπ.), ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Πξνζζήθε ελφο επηπιένλ κήλα αδείαο (4 αληί γηα 3 γηα θάζε γνλέα, εθ ησλ νπνίσλ 1 κήλαο είλαη ακεηαβίβαζηνο) (Ρήηξα 2, παξ. 2) Δλίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ «άηππσλ» εξγαδνκέλσλ (κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε κεξηθή απαζρφιεζε, απαζρνινχκελσλ κέζσ εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο) ζηε γνληθή άδεηα (Ρήηξα 1παξ.3 θαη 3παξ.1β)) Πξνζηαζία ελάληηα ζε κε επλντθή δηαρείξηζε πξνο εξγαδνκέλνπο πνπ αηηνχληαη ή ιακβάλνπλ γνληθή άδεηα, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή νδεγία/ζπκθσλία πνπ πξνέβιεπε κφλν πξνζηαζία ελαληίνλ απφιπζεο εξγαδνκέλσλ εμαηηίαο ηεο αίηεζεο ή ηεο ιήςεο γνληθήο άδεηαο (Ρήηξα 5παξ.4) Δηζαγσγή λέσλ δηθαησκάησλ αίηεζεο επέιηθησλ δηεπζεηήζεσλ ή άιισλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία κεηά απφ ιήςε γνληθήο άδεηαο (Ρήηξα 6) Τπνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη/ή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα αμηνινγνχλ θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ ή αλαζεσξεκέλσλ θαλφλσλ γνληθήο άδεηαο: ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ πνηθηιφκνξθσλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, φπσο είλαη νη κφλνη γνλείο, δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ, ζπγθάηνηθνη, θιπ. (Ρήηξα 1παξ.1) ηελ αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ πηνζεηνχλησλ γνλέσλ (Ρήηξα 4) ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ γνλέσλ κε παηδηά κε αλαπεξία ή καθξνρξφληα αζζέλεηα (Ρήηξα 3παξ.3) ε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή νδεγία/ζπκθσλία, ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε πεξηέρεη πιεζψξα αλαθνξψλ ζην ξφιν θαη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο γνληθήο άδεηαο, ηδηαίηεξα απφ ηνπο παηέξεο (Ρήηξα 5παξ.5 θαη Πξννίκην 18-20) 6

8 Η νδεγία 2010/18/ΔΔ Όπσο ίζρπε θαη γηα ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην ηνπ 1995 πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ νδεγία 96/34/ΔΚ 6, απηή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε πξνζηέζεθε κεηά απφ ηελ απφ θνηλνχ αίηεζε ησλ ππνγξαθφλησλ κεξψλ θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 155(2) ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) επίζεο ζην παξάξηεκα νδεγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο νδεγίαο 2010/18/ΔΔ ηεο 8 εο Μαξηίνπ Ζ νδεγία πεξηιακβάλεη 16 εθηηκήζεηο κε ηηο νπνίεο ππελζπκίδεηαη, κεηαμχ άιισλ: φηη ε λνκηθή βάζε ηεο νδεγίαο/ζπκθσλίαο είλαη ηα άξζξα 153 θαη 155 ηεο ΛΔΔ (εθηίκεζε 1 & 2), ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο ηεο λέαο ζπκθσλίαο (εθηίκεζε 4, 5 & 6), φηη ε Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ππνγξαθφλησλ ηελ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην κεξψλ, θαζψο θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ ξεηξψλ ζηελ ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην (εθηίκεζε 9), φηη, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ε ζπκθσλία-πιαίζην πξνβιέπεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο (εθηίκεζε 11), φηη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, ηα θξάηε κέιε (θαη/ή νη θνηλσληθνί εηαίξνη) κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ή λα εηζάγνπλ επλντθφηεξεο δηαηάμεηο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία (εθηίκεζε 12), φηη ε πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ δελ ζπληζηά βάζηκε δηθαηνινγία γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο γεληθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν γνληθήο άδεηαο θαη επείγνπζαο γνληθήο άδεηαο (εθηίκεζε 13). Δμάιινπ, πεξηέρεη 5 θχξηα άξζξα πνπ νξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη: Σα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο φηαλ παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη θαη εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο (άξζξν 2, θαζψο θαη εθηίκεζε 14) Ζ νδεγία πξέπεη λα πινπνηεζεί κέζσ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη/ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ έσο ηηο 8 Μαξηίνπ 2012, εθηφο εάλ πξνθχςνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε, ή εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπιινγηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί λα πξνζηεζεί επηπιένλ πεξίνδνο ελφο έηνπο (ήηνη ην αξγφηεξν έσο ηηο 8 Μαξηίνπ 2013). Απηή ε νδεγία θαηαξγεί ηελ νδεγία 96/34/ΔΚ πνπ εκπεξηέρεη ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην ηνπ 1995 (άξζξν 4 θαη εθηίκεζε 3 & 7) 6 ΔΔ L 145, , ζει. 4 7 ΔΔ L 68 ηεο , ζει

9 Η ζπκθσλία ξήηξα πξνο ξήηξα Πξννίκην Κείκελν ηεο ζπκθσλίαο Η παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP θαη ETUC (θαη ηεο επηηξνπήο ζχλδεζεο Eurocadres/CEC), αλαζεσξεί ηε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα, ε νπνία ζπλήθζε ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1995, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηε γνληθή άδεηα, σο ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε ζπκθηιίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δξκελεία/ρόιην Ήδε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, ππνγξακκίδεηαη φηη γηα ηελ Δ (ETUC) ε ζπκθσλία-πιαίζην είλαη πξσηαξρηθά, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζή ηεο σο θνηλνηηθή λνκνζεζία, «δέζκεπζε» ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ λα πινπνηήζνπλ ηηο ειάρηζηεο δηαηάμεηο γηα ηε γνληθή άδεηα. Καηά ζπλέπεηα, δελ ηίζεηαη ζέκα παζεηηθήο ππνβνιήο ζηνλ λνκνζέηε, αιιά πεξηζζφηεξν δπλακηθήο απφθαζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε θνηλή ζέιεζε λα πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ ειάρηζηεο δηαηάμεηο ζε θάζε ρψξα ηεο Έλσζεο κε λφκηκα κέζα θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. ε ζχγθξηζε κε ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995, απηή ε παξάγξαθνο ηξνπνπνηείηαη ή επηθαηξνπνηείηαη απφ «δηαδηθαζηηθήο» απφςεσο θαη κφλνλ. Καη αξρήλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νλφκαηνο UNICE απφ ην λέν φλνκα BUSINESSEUROPE. Γεχηεξνλ, κε ηελ πξνζζήθε ηεο UEAPME πνπ δελ ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ 1995 θαη ηξίηνλ, κε ηελ πξνζζήθε αλαθνξάο ζηελ επηηξνπή ζχλδεζεο Eurocadres/CEC, ε νπνία ηφηε δελ ήηαλ κέξνο ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Δ (ETUC). Σέινο, δηεπθξηλίδεη φηη αθνξά αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ πνπ ζπλήθζε ην Οη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη δεηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην ζην πκβνχιην ψζηε λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην πκβνχιην κε ηελ νπνία λα θαζίζηαληαη δεζκεπηηθέο νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ι. Γεληθέο εθηηκήζεηο 8

10 1. Έρνληαο ππφςε ηε ζπλζήθε ΔΚ, θαη ηδίσο ηα άξζξα 138 θαη 139 [*] 8 Απηή ε εθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηε λνκηθή βάζε ηνπ θεηκέλνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, ε ζπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο δελ είρε αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ. Χζηφζν είρε ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηελ έγθξηζε ηεο νδεγίαο πνπ εκπεξηείρε ηε ζπκθσλία ηνλ Μάξηην ηνπ Γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο, ε λνκηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξφζζεζε θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ κεξηθέο ππνζεκεηψζεηο ζην ηειηθφ θείκελν ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ φπσο εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 2. Έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 137 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ) θαη 141 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ [**] θαη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο [άξζξα 2, 3 θαη 13 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ [***]] θαη ην δεπηεξνγελέο δίθαην πνπ βαζίδεηαη ζε απηήλ, ηδίσο ηελ νδεγία 75/117/EOK ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ εξγαδφκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 9 ηελ νδεγία 92/85/EOK ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ 10 ηελ νδεγία 96/97/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 86/378/ΔΟΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 11 θαη ηελ νδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ζε ζρεηηθέο πεγέο πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο ΔΔ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ηζφηεηαο, απηή ε αηηηνινγηθή ζθέςε αλαθέξεηαη επίζεο, κε κε εμαληιεηηθφ ηξφπν, ζε ζρεηηθή δεπηεξνγελή λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηεο νπνίαο ε νξζή πινπνίεζε θαη εθαξκνγή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηησκέλε ίζε κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Πξνζηέζεθαλ νη αθφινπζεο ηξεηο ππνζεκεηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη κε * βιέπε εμήγεζε αλσηέξσ: (*) Νέα αξίζκεζε: άξζξα 154 θαη 155 ηεο ΛΔΔ. (**) Νέα αξίζκεζε: άξζξα 153(1) γ θαη 157 ηεο ΛΔΔ. (***) Σν άξζξν 2 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ αθπξψλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά, απφ ην άξζξν 3 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν άξζξν 3(1) ηεο ζπλζήθεο ΔΚ αθπξψλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη, νπζηαζηηθά, απφ ηα άξζξα 3 έσο 6 ηεο ΛΔΔ. Σν άξζξν 3(2) ηεο ζπλζήθεο ΔΚ γίλεηαη άξζξν 8 ηεο ΛΔΔ. Σν άξζξν13 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ γίλεηαη άξζξν 19 ηεο ΛΔΔ. 9 ΔΔ L 45, , ζει ΔΔ L 348, , ζει ΔΔ L 46, , ζει

11 Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο (αλαδηαηχπσζε) Έρνληαο ππφςε ηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2000, θαη ηα άξζξα 23 θαη 33 ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ηελ πξνεγνχκελε ζπκθσλία-πιαίζην, γηλφηαλ αλαθνξά ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ θνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (1989). Απηά αληηθαζίζηαληαη απφ αλαθνξέο ζηα άξζξα 23 θαη 33 ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, ηα νπνία αλαθέξνπλ: Άξζξν 23 Ιζόηηηα γςναικών και ανδπών Η ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εξγαζία θαη ηηο απνδνρέο. Η αξρή ηεο ηζφηεηαο δελ απνθιείεη ηε δηαηήξεζε ή ηε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηνπ ππνεθπξνζσπνχκελνπ θχινπ. Άξζξν 33 Οικογενειακή ζωή και επαγγελμαηική ζωή 1. Δμαζθαιίδεηαη ε λνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο. 2. Κάζε πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ νηθνγελεηαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ, έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ απφιπζε γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηξφηεηα, θαζψο θαη δηθαίσκα ακεηβφκελεο άδεηαο κεηξφηεηαο θαη γνληθήο άδεηαο κεηά ηε γέλλεζε ή ηελ πηνζεζία παηδηνχ. Ο Υάξηεο ηεο ΔΔ απνηειεί πιένλ κέξνο ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο ΔΔ, θαζψο ην άξζξν 6 ηεο ΔΔ αλαθέξεη φηη «Ζ Έλσζε αλαγλσξίδεη 12 ΔΔ L 204, , ζει

12 4. Έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 96/34/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 3εο Ινπλίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα πνπ ζπλήθζε απφ ηελ UNICE, ηελ CEEP θαη ηελ CES, 5. Έρνληαο ππφςε ηνλ ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, δειαδή ηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ζε 70 %, ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε 60 % θαη ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζε 50 % ηνπο ζηφρνπο ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ παξνρή εγθαηαζηάζεσλ παηδηθήο θξνληίδαο θαη ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθψλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ζηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ, ηα δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 2000, φπσο πξνζαξκφζζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2007, ζην ηξαζβνχξγν, ν νπνίνο έρεη ην ίδην λνκηθφ θχξνο κε ηηο πλζήθεο (...)». Ζ ελ ιφγσ έθζεζε δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε: Απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε πεξηέρεη, θαη αξράο, αλαθνξέο ζε ζρεηηθά ελδηάκεζα ζηάδηα φπσο νξίζηεθαλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ε νπνία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο ήηαλ αθφκε ζε ηζρχ. Δλ ησ κεηαμχ, εγθξίζεθε ν δηάδνρφο ηεο, ε ιεγφκελε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Απηή ε λέα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα «έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» ζέηεη ηνλ ζηφρν ηεο απαζρφιεζεο 75% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο εηψλ κέρξη ην Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο απνθαινχκελνπο «ζηφρνπο ηεο Βαξθειψλεο». Πξάγκαηη, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ηνπ 2002 απεχζπλε έθθιεζε πξνο ηα θξάηε κέιε λα απνκαθξχλνπλ ηα αληηθίλεηξα ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, επηδηψθνληαο ηελ παξνρή παηδηθήο κέξηκλαο έσο ην 2010 γηα ηνπιάρηζηνλ 90% ησλ παηδηψλ ζε ειηθία απφ ηξηψλ εηψλ έσο ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζε ζρνιείν θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 33% ησλ παηδηψλ θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ. 6. Έρνληαο ππφςε ην πιαίζην δξάζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηεο 22αο Μαξηίνπ 2005, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ ππνζηήξημε ηεο ηζνξξνπίαο επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο σο ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο γηα δξαζηεξηνπνίεζε, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια φηη, γηα λα ζπλερηζζεί ε πξφνδνο ζην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο, πξέπεη λα ζεζπηζζεί ε απηήλ ηελ επίζεο λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, γίλεηαη αλαθνξά ζην πιαίζην δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπ ζην ζέκα ηεο ζπκθηιίσζεο. Δθείλε ηελ επνρή, απηφ ήηαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα θαη πην πξφζθαηα απνηειέζκαηα ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ Δ (ETUC), 11

13 ηζφξξνπνο, νινθιεξσκέλνο θαη ζπλεθηηθφο ζπλδπαζκφο πνιηηηθψλ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηηο δηεπζεηήζεηο άδεηαο, ηηο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο θαη ηηο ππνδνκέο θξνληίδαο, BUSINESSEUROPE, UEAPME θαη CEEP. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην πιαίζην δξάζεσλ θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ αλά ηελ Δπξψπε βξίζθνληαη ζηε ζειίδα : 7. Δθηηκψληαο φηη ηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκθηιίσζεο απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ πνιηηηθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ζην πιαίζην κηαο πξνζέγγηζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ επειημία κε ηελ αζθάιεηα, 8. Δθηηκψληαο φηη νη νηθνγελεηαθέο πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη λα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ ησλ επηπηψζεσλ ελφο γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ, ηεο γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο ησλ γελεψλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ θξνληίδαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, 9. Δθηηκψληαο φηη ε Δπηηξνπή δήηεζε ηε γλψκε ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ην 2006 θαη ην 2007 θαηά ην πξψην θαη ην δεχηεξν ζηάδην δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη, κεηαμχ άιισλ, θάιπςε ην ζέκα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, θαη ελζάξξπλε ηνπο Δπξσπαίνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζή ηεο, Ζ ελ ιφγσ αηηηνινγηθή ζθέςε πξνέξρεηαη απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλίαπιαίζην, αλ θαη έρεη πξνζηεζεί κία αλαθνξά ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θξνληίδαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Απνηειεί έθθξαζε κίαο λέαο δεκνγξαθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, πξέπεη λα εξκελεπηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 7 πεξί «επείγνπζαο άδεηαο γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο», ηφζν γηα θαηηφληεο (ηέθλα) φζν θαη γηα αληφληεο (εμαξηψκελνη ζπγγελείο κεγάιεο ειηθίαο). Απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε ππελζπκίδεη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθιήζεθαλ, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απφ ηε δηαβνχιεπζε ζε δχν ζηάδηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπλδπαζκνχ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ. Σα επίζεκα έγγξαθα δηαβνχιεπζεο βξίζθνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ επξσπατθφ θνηλσληθφ δηάινγν: subcategory=0&country=0&year=0&advsearchkey=&mode=advance dsubmit&langid=el 12

14 Απαληήζεηο ηεο Δ ζε απηέο ηηο δηαβνπιεχζεηο θαζψο θαη ζε άιιεο ζέζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ηδησηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ βίνπ ζα βξείηε ζην δηθηπαθφ ηφπν: Μεηά ηηο δηαβνπιεχζεηο, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη απνθάζηζαλ λα πξνβνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995 θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ «Έθζεζε πξνφδνπ: πλδπαζκφο επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ» ηεο 27 εο Φεβξνπαξίνπ 2008, ε νπνία ππνβιήζεθε ζηελ ηξηκεξή θνηλσληθή ζχλνδν θνξπθήο ηεο 13 εο Μαξηίνπ Δπηπιένλ, ε έθζεζε πξνφδνπ αμηνινγεί ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηνλ ηνκέα ηεο εμηζνξξφπεζεο επαγγεικαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Τπνγξακκίδεηαη επίζεο ν ξφινο ηεο ΔΔ θαη ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ ζπλδπαζκνχ επαγγεικαηηθνχ, ηδησηηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ βίνπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη αθφινπζνη ηξεηο ηνκείο: (i) δηεπζεηήζεηο άδεηαο, (ii) δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο θαη (iii) ππνδνκέο θξνληίδαο. Ζ πιήξεο έθζεζε πξνφδνπ δηαηίζεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δ ζηε δηεχζπλζε: 10. Δθηηκψληαο φηη ε ζπκθσλία-πιαίζην ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηνπ 1995 γηα ηε γνληθή άδεηα έρεη απνδεηρζεί θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ζεηηθέο αιιαγέο, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε θνηλνχ εδάθνπο γηα ηελ ηζνξξνπία ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ζηα θξάηε κέιε, θαη έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζηήξημε ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ ζηελ Δπξψπε γηα θαιχηεξε ζπκθηιίσζε σζηφζν, βάζεη κηαο θνηλήο αμηνιφγεζεο, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζεσξνχλ φηη νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο ζπκθσλίαο πξέπεη λα πξνζαξκνζζνχλ ή λα αλαζεσξεζνχλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ 13

15 ζηφρσλ ηεο, 11. Δθηηκψληαο φηη νξηζκέλεο πηπρέο απαηηνχλ αλαπξνζαξκνγή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμαλφκελεο πνηθηινκνξθίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ, ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ θαη/ή ησλ πξαθηηθψλ, Με απηή ηε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, ε νπνία πξέπεη λα εξκελεπηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξήηξα 1.1, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζέιεζαλ λα ηνλίζνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Μία ζπγθεθξηκέλε εμέιημε αθνξά ηελ αχμεζε ησλ λέσλ νηθνγελεηαθσλ δνκψλ. Γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ, ε Δ επηρείξεζε αλ θαη αλεπηηπρψο λα βειηηψζεη ηελ αλαθνξά ζε «πνηθηινκνξθία ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ» κε ηελ παξνρή (κε εμαληιεηηθνχ) θαηαιφγνπ, φπσο: νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα δεπγάξηα ηνπ ίδηνπ θχινπ, νη ζπγθάηνηθνη, θιπ. 12. Δθηηκψληαο φηη, ζε πνιιά θξάηε κέιε, ε ελζάξξπλζε ησλ αλδξψλ λα αλαιάβνπλ ηζφηηκν κεξίδην ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ δελ έρεη νδεγήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζπλεπψο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηθαηφηεξεο θαηαλνκήο ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 13. Δθηηκψληαο φηη πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ ήδε επξεία πνηθηιία πνιηηηθψλ κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο δηεπθνιχλζεηο άδεηαο, ηελ παηδηθή θξνληίδα θαη ηηο επέιηθηεο δηεπζεηήζεηο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο, ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ ηελ αξρηθή ζπκθσλία-πιαίζην, παξεκθεξήο αηηηνινγηθή ζθέςε αλαθεξφηαλ ζηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο ησλ αλδξψλ λα αλαιάβνπλ πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο επζχλεο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ιήςεο γνληθήο αδείαο, θαη ζην φηη ηέηνηνπ είδνπο ελζάξξπλζε κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο. Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε απέδεημε φηη πνιιά θξάηε κέιε δελ είραλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά απηή ηελ «ελζάξξπλζε». Αλ θαη νη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο παξακέλνπλ ζεκαληηθέο, είλαη αλαγθαία ε ιήςε πην απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζνξηζκφο ελφο κήλα αδείαο σο κε-κεηαβηβάζηκνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ξήηξα 2.2., απνηειεί βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Βιέπε ζρεηηθά ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 16. Με απηή ηε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε επξέσο θάζκαηνο κέηξσλ ζηα θξάηε κέιε ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο θαη φηη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. 14

16 εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, 14. Δθηηκψληαο φηη ε παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην παξέρεη έλα ζηνηρείν ησλ δξάζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκθηιίσζεο, 15. Δθηηκψληαο φηη ε παξνχζα ζπκθσλία απνηειεί ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε γνληθή άδεηα, ε νπνία δηαρσξίδεηαη απφ ηελ άδεηα κεηξφηεηαο θαη γηα ηελ απνπζία απφ ηελ εξγαζία γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη παξαπέκπεη ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηε ζέζπηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηιεμηκφηεηαο θαη ησλ φξσλ εθαξκνγήο, κε ζθνπφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηάζηαζε ζε θάζε θξάηνο κέινο, Χζηφζν, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο δελ κπνξεί ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο λα απνηειέζεη επηρείξεκα ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κε πινπνίεζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ απηήο ηεο νδεγίαο/ζπκθσλίαο (φπσο επί παξαδείγκαηη ηελ ειάρηζηε πεξίνδν αδείαο 4 κελψλ) ή αθφκε γηα ηελ ππνβάζκηζε νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ κνξθψλ πξνζηαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ ζην Βέιγην ππνζηεξίδνπλ φηη ην βειγηθφ ζχζηεκα γνληθήο αδείαο δελ ζα επεξεαδφηαλ. Θεσξνχλ φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε αχμεζε ησλ 3 κελψλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζε 4 κήλεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λέα ζπκθσλία, θαζψο, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα άιια πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αδείαο, ππάξρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ. Δδψ, νη Δπξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζέινπλ λα ππνγξακκίζνπλ ηελ πιεζψξα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβιήζεζαλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνπ δηαιφγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκθηιίσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιαίζην δξάζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (βιέπε αηηηνινγηθή ζθέςε αξηζ. 6), θαζψο επίζεο θαη ε απφ θνηλνχ δήισζε πεξί παηδηθήο θξνληίδαο πνπ εγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 (Γηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε: Απηή ε παξάγξαθνο παξέκεηλε σο ήην θαη πεξηγξάθεη ζαθψο ην δπλακηθφ, ξεαιηζηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ φξακα πνπ ζέιακε λα δψζνπκε ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, θαζηζηψληαο αξκφδηα ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε εζληθφ επίπεδν θαη αλνίγνληαο νδνχο γηα δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη ηα κέζα αίηεζεο. 16. Δθηηκψληαο φηη ην δηθαίσκα ζε γνληθή άδεηα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Απηή ε λέα αηηηνινγηθή ζθέςε αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο αξρήο ηνπ 15

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΞΘΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΖΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ (WORK-LIFE BALANCE) Από ηην εςπωπαϊκή πολιηική ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα Δπηβιέπνπζα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2016

ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2016 ΔΘΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ 2016 Σηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ 31 Μαξηίνπ 2016, ηα κέξε πνπ ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: Αθελφο α) ν ΣΔΒ ζχλδεζκνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα