Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)"

Transcript

1 Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ. Δπάγγειν Λακπάθε β) Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξύζκηζεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θ. Φ. Λπκπεξίδνπ, θ. Κ. Υαξηακπά. β) θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο Ι. Τν πξόβιεκα Εεηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ), από ηελ νκόξξπζκε εηαηξία «Ησζεθίδεο Γεώξγηνο θαη Ησζεθίδεο Βαζίιεηνο ΟΔ», ζε πεξηνρή πνπ παξαρσξήζεθε ζ απηόλ δπλάκεη ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ από ηελ Σνπξηζηηθή Ηακαηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ΣΗΔΓΑ Α.Δ. Από ηελ επηζθόπεζε ηεο λνκνζεζίαο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, δηαπίζησζε όηη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο θαη άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζηάζηκνπ ή πιαλόδηνπ, αλάινγα πξνο ηνλ ρξόλν άζθεζεο ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο. Ο αηηώλ ηελ άδεηα παξαπνλείηαη όηη δελ είλαη δπλαηό λα εθδνζεί ζην όλνκά ηνπ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αθνύ ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απηόο αζθεί (ιεηηνπξγία ινύλα παξθ), είλαη θάηη εληειώο δηαθνξεηηθό από ην ππαίζξην εκπόξην θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο ηεο άδεηαο (αλεξγία, πνζνζηά αλαπεξίαο, ρακειά εηζνδήκαηα θιπ). Σν γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσο επηθαιέζηεθε έλα παιαηό έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, κε αξ. Κ / , ην νπνίν όκσο θαίλεηαη λα εκκέλεη ζηελ άπνςε ηεο πξνεγνύκελεο ρνξήγεζεο άδεηαο 1

2 ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Γίλεηαη λέν εξώηεκα από ην Γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο επί ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη απάληεζε. ΙΙ. Η Ννκνζεζία Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2323/1995 «Υπαίζξην εκπόξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 145), όπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3190/2003 (Α 249), θαη ίζρπε, όξηδε όηη «1. Τπαίζξην εκπόξην, ζηάζηκν ή πιαλόδην, ζπληζηά ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε κε ζηεγαζκέλν ρώξν θαη κε δπλάκελν λα ραξαθηεξηζζεί σο επαγγεικαηηθή ζηέγε Ωο κε ζηεγαζκέλνη ρώξνη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο λόκνπ, ζεσξνύληαη θαη αη εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κόλν ζηέγαζηξν ή αθόκα θαη πεξίθξαγκα, πνπ δελ απνηειεί κόληκε θαηαζθεπή, όπσο ηα ινύλα παξθ, νη πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηα ηζίξθν, νη θαληίλεο θαη άιιεο παξεκθεξείο εγθαηαζηάζεηο. 5. Ζ άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ επηηξέπεηαη κέζα ζε: α. θαζνξηζκέλνπο θαη νξηνζεηεκέλνπο από ηνπο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο ρώξνπο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη β. ηδησηηθνύο ρώξνπο. 6. Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν απαηηείηαη άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 11. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο αδεηώλ ζηάζηκνπ ή πιαλόδηνπ εκπνξίνπ, θαληηλώλ, θάζε θύζεσο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ, ινύλα παξθ, πίζηαο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ, επηδείμεσλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ,, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο άδεηαο θαη θάζε ζρεηηθό ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ. 12. Γηα ηε ρσξνζέηεζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή κεγάισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία, ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο πόιεο, απαηηείηαη ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ.» Καη εμνπζηνδόηεζε ηεο σο άλσ δηάηαμεο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995 εθδόζεθε ην π.δ. 12/2005 «Ρύζκηζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ζηάζηκνπ θαη πιαλόδηνπ)» (Α 10), ην νπνίν νξίδεη ζην άξζξν 1, ζηε κελ παξ. 1 όηη «Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ζηαζίκνπ ή πιαλόδηνπ) ρνξεγνύληαη κόλν ζε θπζηθά πξόζσπα. Καη εμαίξεζε, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ςπραγσγηθά 2

3 παηρλίδηα (ινύλα-παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θαη άιιεο παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο) νη ζρεηηθέο άδεηεο κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη ζε λνκηθά πξόζσπα, εθόζνλ νη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο.», ζηε δε παξ. 3 όηη «Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηαζίκνπ εκπνξίνπ ρνξεγνύληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγ. 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν. 2323/1995.». ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο απαξηζκνύληαη ηα γεληθώο απαηηνύκελα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δηθαηνινγεηηθά, ελώ ζην άξζξν 6 ηνπ θεθαιαίνπ Δ (Κηλεηέο θαληίλεο, ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη άιιεο παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο), ζηελ παξ. 3, απαξηζκνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηνύληαη «πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηηο δηαηάμεηο Νόκσλ θαη πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 2 ηνπ παξόληνο» γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο «θάζε θύζεσο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ, ινύλα παξθ, πίζηαο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ, επηδείμεσλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ». ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2323/1995, όπσο είρε, θαηά ηα αλσηέξσ, ηξνπνπνηεζεί, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005 (Α 202), σο εμήο : «1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο λόκνπ, ππαίζξην εκπόξην, πιαλόδην ή ζηάζηκν, λνείηαη ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ρώξν αθάιππην, πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 34/1995 (ΦΔΚ 30 Α). Αθάιππηνη ρώξνη λννύληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κόλν ζηέγαζηξν ή θαη πεξίθξαγκα, ηα νπνία δελ απνηεινύλ κόληκε θαηαζθεπή. 5. Τπαίζξην ζηάζηκν εκπόξην λνείηαη θάζε κνξθή άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ δελ απνηειεί πιαλόδην εκπόξην θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2. Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη από ην αξκόδην, θαηά ηόπν, δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην, θαηά πεξίπησζε. 11. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο, αλαλέσζεο, αλάθιεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ, ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ θξηηεξίσλ ζηα πξόζσπα ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 3

4 θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 12. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ, Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη εηδηθνί όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ησλ αδεηώλ άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε ςπραγσγηθό, θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν, νη δηθαηνύρνη ησλ αδεηώλ απηώλ, θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, από ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία, ε θπζηνγλσκία θαη ε ηαπηόηεηα ηεο πόιεο, απαηηείηαη ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ». Από ηελ επηζθόπεζε πξνθύπηεη όηη ζην άξ. 1 ηνπ λ. 2323/1995, γηλόηαλ ξεηή αλαθνξά ζηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δελ απνηεινύζαλ κόληκε θαηαζθεπή, όπσο ηα ινύλα παξθ, νη πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηα ηζίξθν, νη θαληίλεο θαη άιιεο παξεκθεξείο εγθαηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2323/1995, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005 όπνπ εθεί γίλεηαη γεληθά αλαθνξά γηα ην ππαίζξην εκπόξην κε ηελ έλλνηα ηεο άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε αθάιππην ρώξν, πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη δελ γίλεηαη δηάθξηζε ησλ εηδώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα αζθεζνύλ. ηελ παξ. 11 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ παξέρεηαη ε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο κε ην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ γεληθά. ηελ δε παξ. 12 παξέρεηαη ε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, ζηνπο Τπνπξγνύο Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, όπσο ξπζκίζνπλ κε απηό ηνπο εηδηθνύο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ησλ αδεηώλ άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε ςπραγσγηθό, θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν, νη δηθαηνύρνη ησλ αδεηώλ απηώλ, ν ρξόλνο ηζρύνο θιπ. Γίλεηαη δειαδή δηάθξηζε κεηαμύ αθελόο ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο πνπ ζα εθδνζεί κε βάζε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 11 ηνπ άξ. 1 ηνπ λ. 3377/05 πνπ 4

5 ηξνπνπνίεζε ην αξ. 1 ηνπ λ. 2323/95 θαη ζα αθνξά ξεηά ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο παξ. 12 ηνπ άξ. 1 ηνπ λ. 3377/05, πνπ εμνπζηνδνηεί ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο λα εθδώζνπλ πξνεδξηθό δηάηαγκα γηα ηε ξύζκηζε ησλ όξσλ γηα ηε ρνξήγεζε άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε ςπραγσγηθό θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν. ηε ζπλέρεηα θαη θαη εμνπζηνδόηεζε ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995, όπσο ην άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005, εθδόζεθε ην π.δ. 254/2005 «Ρύζκηζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ)» (Α 307), ην νπνίν ξπζκίδεη αλαιπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ (άξζξν 1), ηα ζηνηρεία απηήο (άξζξν 3) θαη ηα ηεο αλαλέσζεο, αλάθιεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο απηήο (άξζξν 5), ηα ηεο ιεηηνπξγίαο πιαλόδησλ ε ζηάζηκσλ θηλεηώλ θαληηλώλ (άξζξν 2), ηα ηεο πξνζσξηλήο ή κόληκεο αλαπιήξσζεο δηθαηνύρνπ αδείαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (άξζξν 4) θαη ηα ηεο έθδνζεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζε παξαγσγνύο (άξζξν 6), νξίδεη δε ζην άξζξν 8 όηη «Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 12/2005 (Α 10) θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζην παξόλ.». Δμάιινπ, ζην άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λ. 3377/2005 νξίδεηαη όηη «Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11, 12 θαη 13 ησλ άξζξσλ 1 θαη 4 αληηζηνίρσο ηνπ παξόληνο λόκνπ, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 12/2005 (ΦΔΚ 10 Α ) θαη 58/2005 (ΦΔΚ 87 Α ) θαη νη δηαηάμεηο πνπ εθδόζεθαλ θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 2323/1995, θαηά ην κέξνο πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ.». Σέινο, ην άξζξν 81 ηνπ ηζρύνληνο Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006), νξίδεη ηα εμήο : «Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθώλ παηδεηώλ (ινύλα-παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θ.ιπ.) απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ 5

6 άξζξνπ θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ απηά.» Καηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ εμαθνινπζνύλ λα πεξηιακβάλνληαη, σο εηδηθή θαηεγνξία, νη δξαζηεξηόηεηεο κε ςπραγσγηθό, θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν (όπσο ινύλα παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, εγθαηαζηάζεηο επηδείμεσλ, κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ θαη ινηπώλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ), νη νπνίεο «δηαθνξνπνηνύληαη νπζηαζηηθά από ηηο παξαδνζηαθέο ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο πξνϋπνζέηνπλ πνιιαπιάζηα επέλδπζε» (βι. αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ σο άλσ λ. 3377/2005), νπόηε θαη ν λόκνο δεηά λα αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο όξνπο ρνξήγεζεο αδεηώλ απηνύ ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ έθδνζε λένπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο δπλάκεη ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ, Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο. Καηά ηα νξηδόκελα δε ζην άξζξν 29 ηνπ ίδηνπ λ. 3377/2005, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη αλαθεξόκελεο ζηελ ελ ιόγσ εηδηθή θαηεγνξία ππαηζξίσλ δξαζηεξηνηήησλ δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο π.δ. 12/2005, δηόηη ην αλσηέξσ άξζξν 8 ηνπ π.δ. 254/2005 πνπ θαηαξγεί ην παξαπάλσ κε αξ. 12/2005 π.δ., θαηά ηελ νξζή ηνπ έλλνηα, ην θαηαξγεί κόλν ζε όζα ξπζκίδνληαη πιένλ από απηό, ήηνη ζηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ), σο πξνο ηηο νπνίεο ην ελ ιόγσ π.δ. 254/2005 εηζήγαγε, θαηά ηα αλσηέξσ, λέεο ξπζκίζεηο θαη όρη ζηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, γηα ηνπ όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο απηώλ, γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεη λα ηζρύεη. ΙΙΙ. Σπκπέξαζκα Από ην 2005 σζηόζν ε εμνπζηνδόηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξ. 1 παξ. 12 λ. 3377/2005, δελ έρεη εθδνζεί. 6

7 Καη κπνξεί γη απηή ηελ θαηεγνξία ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, δειαδή πάζεο θύζεσο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα ηζρύεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ηηο αλαθεξόκελεο παξαπνκπέο, ην π.δ. 12/2005, σζηόζν ε άζθεζε απηώλ θαζίζηαηαη αλέθηθηε. Καη ηνύην δηόηη ην ελ ιόγσ π.δ. απαηηεί γηα ηνλ δηθαηνύρν ηεο άδεηαο εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, θαηώηεξν ησλ ,00 ελώ πξνηηκνύληαη εθηόο απηήο ηεο γεληθήο πξνϋπόζεζεο, πξόζσπα άλεξγα, κε πνζνζηά αλαπεξίαο όπσο νξίδνληαη ζην άξ. 1 παξ. 9 ηνπ λ. 2323/1995. Δίλαη θαλεξό όηη ν αηηώλ, ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο ινύλα παξθ, δελ κπνξεί νύηε άλεξγνο λα ζεσξεζεί, ελώ ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ ην εηήζην δεισζέλ εηζόδεκα μεπεξλά ηηο Δμάιινπ δελ αλήθεη νύηε ζηηο θαηεγνξίεο ρνξήγεζεο αδεηώλ θαηά πξνηεξαηόηεηα, δειαδή κε αλαγλσξηζκέλε αλαπεξία. πλεπώο ε απαίηεζε ηνπ λόκνπ (άξ. άξζξν 29 ηνπ λ. 3377/2005), γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο ηνπο ηδηνθηήηεο ινύλα παξθ, θαηά ην κέξνο πνπ νξίδεη όηη ζα ηζρύεη ην π.δ. 12/2005, αληηβαίλεη ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο ηνπ άξ. 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαζόζνλ ππαγάγεη ζε θαζεζηώο αδείαο θαη επηρεηξήζεηο ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Δμάιινπ κε απηό ην πεξηερόκελν ε αλσηέξσ δηάηαμε αληίθεηηαη θαη ζην άξ. 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, θαζώο απνθιείεη κε ην θαζεζηώο αδείαο πνπ ζεζπίδεη, κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία επαγγεικαηηώλ, από ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, νη νπνίνη είλαη αδύλαην λα ππαρζνύλ, ζην ίδην θαζεζηώο αδεηνζέηεζεο κε ηνπο ππόινηπνπο δηθαηνύρνπο ησλ αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. πλεπώο κία ζύκθσλε κε ην ύληαγκα εξκελεία ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ζα ήηαλ λα ελλνεζεί όηη ην π.δ. 12/2005, ηζρύεη θαη γηα ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ινύλα παξθ θιπ) κόλν θαηά ην άξ. 6 παξ. 3 απηνύ, πνπ αθνξά ηελ ρνξήγεζε αδείαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη σο πξόζζεηε πξνϋπόζεζε ε θαηνρή επηπιένλ θαη αδείαο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Ο όξνο ππαίζξην εκπόξην ππνδειώλεη ηελ ρσξνζέηεζε θπξίσο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη όρη θαηά θπξηνιεμία ηελ απαίηεζε ππαγσγήο ζε θαζεζηώο αδεηνδόηεζεο, ε νπνία ζύκθσλα κε όζα αλαιύζεθαλ δελ ηαηξηάδεη κε ηελ θαηεγνξία ησλ ςπραγσγηθώλ 7

8 δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα ξπζκηζζεί λνκνζεηηθά ην ζέκα κε ηελ έθδνζε λένπ π.δ. ΙV. Πξόηαζε ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, Πξνηείλσ λα ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηγληώλ, ινύλα πάξθ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξ. 6 παξ. 3 ηνπ πδ 12/2005, ζηελ νκόξξπζκε εηαηξία «Ησζεθίδεο Γεώξγηνο θαη Ησζεθίδεο Βαζίιεηνο ΟΔ» θαη ρσξίο ηελ ππαγσγή ησλ κειώλ ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο ζε θαζεζηώο επηπιένλ αδεηνδόηεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Ο ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΒΑΜΑΣΕΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 8

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα