ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς και περί της Παρατάσεως Ωραρίου Λειτουργίας Αυτών στα όρια του ήµου Χαλανδρίου». Σκοπός της παρούσας κανονιστικής πράξης απόφασης είναι η λειτουργία απάντων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς και των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Ο.Τ.Α.], και εν προκειµένω από τον ήµο Χαλανδρίου που χρησιµοποιούν µουσική ή µουσικά όργανα, µε αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σε όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασµένοι µε άδειες λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις τους, να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα µέσα στα πλαίσια της απρόσκοπτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών. Άρθρο 1 ο Ισχύουσα Νοµοθεσία, Αποφάσεις και ιατάξεις Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης χορήγησης και ανάκλησης των Αδειών Περί Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε µουσικά όργανα), 1

2 έλαβε υπόψη του και βασίσθηκε στις κάτωθι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής : α.- Το Π.. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης», [Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α /1979], όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και το Π / [Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α 1981]. β.- Την υπ αριθµόν Υγειονοµική ιάταξη ΑΙβ/8577 (Υγείας) της 30.8/8.9.83, «Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή και ποτών», [Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β / ], όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ / [Φ.Ε.Κ. 1384/τ.Β / ), την υπ αριθµόν Υ1γ/Γ.Π/οικ /2009 [Φ.Ε.Κ. 2077/τ.Β ] και την υπ αριθµόν Υ1γ/Γ.Π/93261/2010 [Φ.Ε.Κ. 1135/τ.Β / ]. γ.- Την υπ αριθµόν Α5/3010 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14 Αυγ./2 Οκτ.1985, «Μέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων», [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β / ιορθ.σφαλµ. στο ΦΕΚ 4/τ.Β / , όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ2/οικ./15438/ [Φ.Ε.Κ. 1346/τ.Β /2001] κοινής υπουργικής απόφασης. δ.- Τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2, 66 και 69 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» [Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α / ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π../τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας» [Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α / ]. 2

3 ε.- Την υπ αριθµόν 3/1996 Αστυνοµική ιάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β / ], όπως αυτή ισχύει. στ.- Τις υπ αριθµόν 7617/ και 60153/1996 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ζ.- Τα άρθρο 6 και 21 του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» [Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α / ]. η.- Την υπ αριθµόν 17/ Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. θ.- Τα άρθρα 75 [παρ.2, περ. 13, 15, 16 και 18], 76 παρ. 1, 79 παρ. 1 εδ. γ και 80 παρ. 4 και επόµενα ν.3463/2006 Κώδικας ήµων και Κοινοτητων [Κ..Κ.- Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α / ]. ι.- Το π.δ.149/2006 «Υγεία-ασφάλεια εργαζοµένων εκτιθέµενων σε κινδύνους από θόρυβο» [Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α /2006] σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/10/ΕΚ. ια.- Την υπ αριθµόν 51/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ιβ.- Την υπ αριθµόν 10551/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ. Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ικαιοσύνης και Εµπορικής Ναυτιλίας, «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων» [Φ.Ε.Κ. 246/τ.Β / ]. ιγ.- Την υπ αριθµόν 26/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ιδ.- Την υπ αριθµόν Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 3

4 ιε.- Την υπ αριθµόν 43721/ «ιαδικασία σφράγισης καταστηµάτων και επιχειρήσεων από τη ηµοτική Αστυνοµία» [Φ.Ε.Κ. 1492/τ.Β /2009]. ιστ.- Τα άρθρα 73 και 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» [Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α /2010). ιζ.- Την υπ αριθµ. ΙΑ Π/Φ.Α.3.1/21220/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β / ]. ιη.- Την υπ αριθµ. πρωτ / οδηγία του εποπτικού Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας [Ο.Π.Ι.] του Υπουργείου Πολιτισµού, για την εφαρµογή του ν.2121/1993 «Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυµναστήρια. Άρθρο 2 ο Αρµοδιότητα ήµου α.- Ο ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ II, περ. 18, του ν.3463/2006 [Κ..Κ.], έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα της χορήγησης και ανάκλησης αδείας λειτουργίας των µουσικών οργάνων, καθώς και του ελέγχου της τήρησης των σχετικών διατάξεων. β.- Σύµφωνα δε τις διατάξεις του ιδίου νόµου οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν απλά την αρµοδιότητα της χορήγησης των εν λόγω αδειών, αλλά και τον έλεγχο µέσω της ηµοτικής Αστυνοµίας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των αδειών που χορήγησαν. γ.- Σύµφωνα δε µε το άρθρο 79 ν. 3463/2006 [Κ..Κ.] «1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες : α) Θέτουν κανόνες : α1, α2., α3, 4

5 α4., β)., γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση..». Άρθρο 3 ο Η εκ του νόµου προβλεπόµενη υποχρέωση για λήψη αδείας µουσικής στην περίπτωση χρήσης-λειτουργίας αυτής α.- Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ αριθµόν 3/96 Αστυνοµικής ιάταξης [Φ.Ε.Κ.15/τ.Β /1996), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Α.. 3 Α /1998 [Φ.Ε.Κ. 761/τ.Β /1998] και αντικαταστάθηκε µε την υπ αριθµόν 1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας [Φ.Ε.Κ. 180/τ.Β /2001), «Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ιάταξης, καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτρονικών, χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» και εν προκειµένω της ηµοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του ν.3852/2010 και οι σχετικές αρµοδιότητες, µε βασικές τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 73 παρ. 1Α περ. iii του ν. 3852/2010. β.- Σύµφωνα µε το εδ. 1 της παρ.2 του άρθρου 3 του ιδίας Αστυνοµικής ιάταξης «Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων». 5

6 Άρθρο 4 ο Αρµόδιο Όργανο Έκδοσης Ο ήµος εκδίδει και χορηγεί την άδεια λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται µε τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 ου της υπ αριθµόν ΙΑ Π/Φ.Α.3.1/21220/ κοινής υπουργικής απόφασης, «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου» [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006 [Κ..Κ.]. 2.- Αρµόδιο όργανο για την έκδοση και χορήγηση της εν λόγω αδείας µουσικής είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των ήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 73 1Α περ.iii του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» [Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α ], µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 παρ. 1 εδ.β του ιδίου νόµου, σύµφωνα µε το οποίο εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας των ήµων η λήψη απόφασης για την χορήγηση της αδείας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση περί της χορήγησης της αιτούµενης αδείας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία. Άρθρο 5 ο Περί της έννοιας της λειτουργίας µουσικής α.- Λειτουργία, χρήση και εκτέλεση µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση που αδειοδοτείται από 6

7 το ήµο, δύναται να γίνει νόµιµα µόνον κατόπιν της λήψεως των κάτωθι σχετικών αδειών, ήτοι : α1.- της εκδοθείσας και χορηγηθείσας υπό του Οργανισµού Συλλογικής ιαχείρισης των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών των άρθρων 54 και επόµενα του ν.2121/ Αδείας ηµόσιας Εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων κ α ι α2.- της εκδοθείσας και χορηγηθείσας υπό του ήµου Αδείας Λειτουργίας Μουσικής, κατόπιν σχετικής απόφασης που λαµβάνεται από το Συµβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. β.- ιευκρινίζεται ότι ουδεµία επιρροή ασκεί ο τρόπος, η µορφή και τα µέσα της δηµόσιας χρήσης, εκτέλεσης, παρουσίασης των µουσικών έργων και της µουσικής γενικότερα προς το κοινό των εν λόγω καταστηµάτων και εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο. Ανεξαρτήτως εάν τα µουσικά έργα είναι ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης εκτέλεσης της µουσικής, γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ικαιωµάτων των δηµιουργών και εν συνεχεία άδεια λειτουργίας µουσικής από το ήµο προκειµένου για την χρήση και τη λειτουργία της µουσικής στους χώρους δραστηριότητας αυτών. γ.- Οµοίως εµπίπτουν στην υποχρέωση λήψης των προαναφερόµενων αδειών προκειµένου για τη νόµιµη λειτουργία της µουσικής εντός των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο και στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στερεοφωνικές, που έχουν ενσωµατωµένους ενισχυτές και ηχεία ή είναι συνδεδεµένα µε σύγχρονα οπτικοακουστικά ή τεχνολογικά πολυµέσα µετάδοσης του ήχου προκειµένου να δηµιουργείται εντός του καταστήµατος ευχάριστη ατµόσφαιρα. δ.- Κατ εξαίρεση και σύµφωνα µε την ισχύουσα υπ αριθµόν 60153/1996 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης 7

8 και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε σε συνάρτηση µε την ισχύουσα υπ αριθµόν 7617/ Εγκύκλιο, η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν της δηµοσίευσης της 3/ Αστυνοµικής ιάταξης [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β /1996], ειδικά για την χρήση απλής συσκευής του ραδιοφώνου και της απλής συσκευής τηλεόρασης, δηλαδή χωρίς ενισχυτές και πρόσθετα ηχεία, δεν απαιτείται έκδοση υπό του ήµου σχετικής αδείας σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο. ε.- Επισηµαίνεται ότι ακόµα και στην περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από το ήµο, ο επιχειρηµατίας που είναι χρήστης των µέσων αυτών (ραδιόφωνο τηλεόραση χωρίς ενισχυτές και πρόσθετα ηχεία) υποχρεούται όπως εφοδιασθεί µε γραπτή άδειας δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2121/1993, διαφορετικά η δηµόσια εκτέλεση µουσικής διά των µέσων αυτών, δηλαδή απλής συσκευής ραδιοφώνου και τηλεόρασης είναι παράνοµη [άρθρα 3}1 περ. η και θ και παρ. 2 του ν.2121/1993] και ως άνευ αδείας γενόµενη [άρθρα 3}2, 14 και 66 του ιδίου νόµου]. Άρθρο 6 ο Περί της έννοιας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής [άρθρου 3}2 του ν. 2121/1993] ηµόσια θεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 3}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας», κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσία των µουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων τραγουδιστών µουσικοσυνθετών), είτε ηµεδαπών, είτε αλλοδαπών, που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο περιβάλλον, ανεξάρτητα αν τα 8

9 πρόσωπα αυτά του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Άρθρο 7 ο Τα µουσικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έργα αποτελούν προστατευόµενα έργα δυνάµει του ν.2121/1993 και της Ευρωπαϊκής και ιεθνούς νοµοθεσίας. α.- Τα µουσικά έργα µουσική (ηµεδαπή και αλλοδαπή) αποτελούν προστατευόµενα έργα, τόσο από την ελληνική νοµοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3}1 και 2, 14, 55, 56, 63}2 και 66 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας», όσο και από τις διεθνείς συµβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα µας. β.- Για τη δηµόσια χρήση, εκτέλεση και παρουσίαση των µουσικών έργων (ηµεδαπών και αλλοδαπών) και της µουσικής προς το κοινό χρειάζεται υποχρεωτικά εκ των διατάξεων του προαναφερόµενου νόµου, πριν την έναρξη της χρήσης λειτουργίας της µουσικής εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης που αδειοδοτείται από το ήµο, απαιτείται η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των άρθρων 1, 3}1 και 2 καθώς και των άρθρων 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας». γ.- Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών [άρθρων 55 και 56 του ιδίου νόµου]. δ.- Με την γραπτή αυτή άδεια θα επιτρέπεται, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2121/1993, στον επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής, η δυνατότητα να µπορεί νόµιµα να χρησιµοποιεί και να εκτελεί µουσικά έργα [ηµεδαπά και αλλοδαπά], δηµόσια στον χώρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού. ε.- Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλες εν γένει οι επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από 9

10 το ήµο, ανεξάρτητα τόσο από τη νοµική µορφή της λειτουργίας τους [φυσικά ή νοµικά πρόσωπα], όσο και από το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, θεωρούνται, εκ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, ως δηµόσιοι χώροι, σύµφωνα µε το άρθρο 3}2 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας». Άρθρο 8 ο Τρόποι και Μέσα Εκτέλεσης Μουσικής α.- Η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση και εκµετάλλευση της µουσικής και των µουσικών έργων στα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ιάταξης γίνεται διά των κάτωθι τρόπων και µέσων, ήτοι : α1.- µε µηχανικά µέσα, όπως ενδεικτικά µε υλικούς φορείς ήχου [cd] ή εικόνας και ήχου [dvd] µε µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, πικ-απ, σιντιέρα µε ηχεία ή και χωρίς αυτά, µε δισκοθέτη [DJ] ή µη κ.λ.π., α2.- µε ηλεκτρονικά και ψηφιακά µέσα και οπτικοακουστικά µέσα ή διά µέσω internet - διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσω και των πολυµέσων της σύγχρονης τεχνολογίας. α3.- µε ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά ή µέσω NOVA, SUPER SPORT και λοιπά τεχνολογικά νέα µέσα. α4.- µε χρήση ορισµένων εγχόρδων µουσικών οργάνων (πιάνο, κιθάρα, βιολί κ.λ.π.) χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα, περίπτωση που καταλαµβάνει τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 και 39 της Υ. Α1β/8577/1983. α5.- µε χρήση µουσικών οργάνων µε ενισχυτή και µεγάφωνα και παρουσία ή µη τραγουδιστή/στων, περίπτωση που καταλαµβάνει τα καταστήµατα του άρθρου 41 της ως άνω υγειονοµικής διάταξης [κέντρα διασκεδάσεως κάτω των 200 ατόµων]. 10

11 Άρθρο 9 ο Στοιχεία και περιεχόµενο της αδείας µουσικής α.- Η άδεια µουσικής ανάλογα µε τον τρόπο, τη µορφή και τα µέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµα που ο υπεύθυνος αυτού - ενδιαφερόµενος που µε την αίτηση του αιτήθηκε, άλλοτε χορηγείται για µουσικά όργανα, όταν επί παραδείγµατι έχουµε χρήση ορισµένων έγχορδων µουσικών οργάνων [χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα] ή χρήση µουσικών οργάνων [µε ενισχυτή και µεγάφωνα και παρουσία ή µη τραγουδιστή/στων], οπότε και ορίζεται ως άδεια µουσικών οργάνων, και άλλοτε χορηγείται για µηχανικά µέσα, όταν επί παραδείγµατι χρησιµοποιούνται στερεοφωνικό συγκρότηµα µε ή χωρίς ηχεία, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά µέσα, υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου κ.λ.π., οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά ή λοιπά τεχνολογικά µέσα ή παροχής υπηρεσιών µέσω διαδικτύου internet. β.- Άδεια µουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από το ήµο επί παραδείγµατι µε µηχανικά µέσα και κατά τη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής, τροποποιήθηκε και παραβιάσθηκε στην πράξη και την εφαρµογή της από τον επιχειρηµατία επ ονόµατι του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε, τότε υπάρχει παράβαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας µουσικής και η παραβίαση αυτή αποτελεί ευθεία παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσής της και ανακαλείται αυτεπάγγελτα µε απόφαση του ιδίου του οργάνου που την εξέδωσε και χορήγησε. γ.- Κατά την ίδια έννοια, η άδεια περί λειτουργίας µουσικής µε µηχανικά µέσα ή περί λειτουργίας µουσικών οργάνων, θα πρέπει, τόσο επί της αποφάσεως, όσο και επί του αιτήµατος της αδείας αυτής να αναφέρει αφενός µεν την χρονική διάρκεια ισχύος της (από. έως ) και σε περίπτωση µεγαλύτερης διάρκειας θα πρέπει υποχρεωτικά 11

12 να προϋπάρχει και η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων, που χορηγεί ο Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης του ν.2121/1993, τον αντίστοιχο σε διάρκεια ίσο χρόνο ισχύος και των δύο και αφετέρου και τον τρόπο και τα µέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 10 ο Χρήστες µουσικής α.- Όσοι επιχειρηµατίες που στα καταστήµατά τους [υγειονοµικού ενδιαφέροντος] ή στις επιχειρήσεις τους που αδειοδοτούνται από το ήµο, χρησιµοποιούν εκτελούν λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών µουσικά έργα µουσική, ονοµάζονται χάριν συντοµίας της παρούσας ως «επιχειρηµατίες χρήστες µουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης εκτέλεσης παρουσίασης της µουσικής εντός των καταστηµάτων ή επιχειρήσεών τους. β.- Οι εν λόγω επιχειρηµατίες, είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν σύννοµα και να εφοδιάζονται, πριν την έναρξη λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµά τους, πρώτα µε την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών των άρθρων 3, 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας» και κατόπιν και από το ήµο µε την άδεια περί λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3463/2006 [Κ..Κ.] διά αποφάσεως που λαµβάνεται από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γ.- Η εκ του νόµου υποχρέωση των επιχειρηµατιών στο να εφοδιάζονται µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών, απορρέει από τα άρθρα 1, 3, 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας», 12

13 στη δε προσκόµιση αυτής στο ήµο προς έκδοση και χορήγηση της σχετικής αδείας για τη λειτουργία µουσικής - µουσικών οργάνων, απορρέει, τόσο από την υπ αριθµόν 57904/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, όσο και από µε την παρ.2δ του άρθρου 5 της υπ αριθµόν ΙΑΑΠ/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α. [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], καθώς και του άρθρου 63}2 του ν.2121/1993 «περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας» που ρητά αναφέρεται η προσκόµιση της πρώτης στο ήµο, ώστε να χορηγηθεί στον ενδιαφερόµενο η υπό του ήµου εκδοθείσα διοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων. δ.- Τέλος σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 5 της υπ αριθµόν ΙΑΑΠ/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α., η άδεια µουσικής µουσικών οργάνων κοινοποιείται από το ήµο που την εξέδωσε στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Άρθρο 11 ο Υπόχρεοι α.- Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στην ευθύνη και στην εκµετάλλευσή του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης που αδειοδοτείται από το ήµο και εντός της οποίας χρησιµοποιεί, εκτελεί, παρουσιάζει ή εκµεταλλεύεται δηµόσια προς το κοινό τα µουσικά έργα και τη µουσική [ηµεδαπή και αλλοδαπή], µε οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή µέσο προκειµένου για τη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας για τους εργαζόµενους, τους παρευρισκοµένους στον χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαµώνων ή και για των πελατών, ανάλογα µε το είδος και τη µορφή του καταστήµατος ή της επιχείρησης, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου σχετική αίτηση µετά των εκ του νόµου προβλεπόµενων δικαιολογητικών προκειµένου να του χορηγηθεί από 13

14 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου άδεια λειτουργία µουσικής µουσικών οργάνων προκειµένου να χρησιµοποιεί νοµίµως µουσική µουσικά όργανα εντός του καταστήµατος ή της επιχείρησής του. β.- Η εν λόγω άδεια µουσικής - µουσικών οργάνων που εκδίδεται και χορηγείται από το ήµο, διά αποφάσεως που λαµβάνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποτελεί διοικητική πράξη, κατ εφαρµογή της αρµοδιότητας του άρθρου 73 παρ. 1Α περ. iii του ν. 3852/2010. γ.- Όλες πλέον οι άδειες µουσικής - µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από το ήµο και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της παρούσης τοπικής κανονιστικής απόφασης. δ.- Συνεπώς είναι υποχρεωµένοι να την εφοδιασθούν όλοι όσοι επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω : δ1.- Επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργούν για πρώτη φορά µουσική εντός του καταστήµατός ή της επιχείρησής τους. δ2.- Των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας αδείας µουσικής και είναι εκ νέου υποχρεωµένοι να ανανεώσουν αυτήν για το µετέπειτα της λήξης της χρονικό διάστηµα. δ3.- Που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων και επιχειρήσεών τους, χωρίς να έχουν εφοδιασθεί, όπως όφειλαν, ούτε µε την εκδοθείσα υπό του ήµου άδεια, αλλά ούτε µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων αυτής από τον Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών, σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 14, 63 }2 και 66 του ν.2121/1993 κ α ι δ4.- Όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το εάν υπέβαλαν ή όχι αίτηση στο ήµο ή δεν εφοδιάσθηκαν αυτήν από παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν γνώσει τους, από πρόθεση ή για διαφόρους άλλους λόγους και αιτίες. 14

15 Άρθρο 12 ο Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας α.- Πλην των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ήµο, άδεια για τη λειτουργία µουσικής µουσικών οργάνων, είναι υποχρεωµένοι να λάβουν πριν της έναρξη της χρήσης και της λειτουργίας µουσικής ή πριν τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, όπως επί παραδείγµατι συναυλίας κ.λ.π., που συνοδεύεται µε την χρήση εκτέλεση µουσικής και ο ίδιος ο ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, όταν αυτοί είναι διοργανωτής/διοργανωτές των ως άνω ενδεικτικά αναφερόµενων εκδηλώσεων, θα πρέπει η λήψη περί της σχετικής απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από τα θεσµοθετηµένα όργανα αυτού/αυτών, να συνοδεύεται και µε αντίγραφο της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3}1 και 2, 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας». β.- Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσµοθετηµένου οργάνου του ήµου ή των Νοµικών Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν τη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και ενέκριναν τη σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών, µαζί µε την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του Οργανισµού Συλλογικής ιαχείρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων που ήδη εφοδιάσθηκε ο ως άνω διοργανωτής [ ήµος ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού], αποστέλλεται κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να εκδοθεί υπ αυτού, ως αρµοδίου, η σχετική άδεια λειτουργίας µουσικής ή µουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίσθηκαν να διοργανωθούν από το ήµο ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 ΙΙ περ. 16 του ν.3463/2006 [Κ..Κ.]. 15

16 Άρθρο 13 ο Περί των αδειών των κέντρων διασκέδασης Η σχετική υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής για άδεια στα κέντρα διασκέδασης απορρέει από το άρθρο 41 της Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ιάταξης «Περί υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.λ.π» [Φ.Ε.Κ.526/τ.Β 1983], όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµόν Υ1γ/Γ.Π/οικ / [Φ.Ε.Κ. 1384/τ.Β / ] και ισχύει, διότι το κέντρο διασκέδασης διατηρεί κυρίως καλλιτεχνικό µουσικό πρόγραµµα, µετά φαγητού ή ποτού, και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, στην οποία συµπεριλαµβάνεται εµπεριέχεται υποχρεωτικά εκ του νόµου και η άδεια µουσικών οργάνων. Κατά συνέπεια για τα κέντρα διασκέδασης θα εκδίδεται από το ήµο µόνον µία και µοναδική άδεια, δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, µε τη συνδροµή βεβαίως και των λοιπών υποχρεώσεων που η κείµενη νοµοθεσία ρητά ορίζει περί αυτών, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια µουσικής και µουσικών οργάνων. Άρθρο 14 ο Περί των αδειών µουσικής µουσικών οργάνων στα «κτήµατα» α.- Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν Υ1γ/Γ.Ρ./Οικ / Συµπλήρωση της υπ αριθµόν Α1β/8577/1983 [Φ.Ε.Κ. 2077/τ.Β / ], προβλέπεται πλέον διαδικασία για την χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασµένων και υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, ίδια µε αυτά που προβλέπεται για τα κέντρα διασκέδασης και τα λοιπά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. β.- Κατά τα ανωτέρω συµπληρώθηκε το άρθρο 40 της υπ αριθµόν Α1β/8577/1983 Υγειονοµικής ιάταξης στο εδάφιο γ της παρ.3 αυτής, 16

17 το οποίο έχει ως εξής : «Στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιµα ή ποτά που προβλέπονται στα άρθρα 37, 38 και 39, τα οποία παρασκευάζονται και προετοιµάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας [εργαστήρια τροφίµων κ.λ.π.] και τελικά µεταφέρονται στους εν λόγους χώρους για σερβίρισµα και τελική διάθεση». γ.- Για τους ως άνω χώρους, η άδεια περί λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 [Κ..Κ.], των διατάξεων των άρθρων 73 και 83 του ν.3852/2010 και των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ αριθµόν ΙΑ Π/Φ.Α.3.1/21220/ Κ.Υ.Α., «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου» [Φ.Ε.Κ. 2496/τ.Β /2011], ως στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι. δ.- Ως χώροι εκδηλώσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι επίσης υποχρεωµένοι εκ του νόµου πλέον και οι επιχειρηµατίες αυτοί, να εφοδιάζονται τόσο µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµού Συλλογικής ιαχείρισης των Πνευµατικών ικαιωµάτων των ηµιουργών των άρθρων 54 και επόµενα του ν.2121/ «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας», όσο και µε την εκδοθείσα και χορηγηθείσα υπό του ήµου διοικητική άδεια για τη λειτουργία µουσικής ή µουσικών οργάνων, όπως ακριβώς προβλέπεται και για κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα λοιπά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις που κάνουν χρήση µουσικής µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο. ε.- Για τους προαναφερόµενους χώρους εκδηλώσεων [τα επονοµαζόµενα κτήµατα, κελάρια, χώρους δεξιώσεων κ.λ.π.] εφαρµοστέα επίσης είναι η υπ αριθµόν 3010/1985 Υγειονοµική ιάταξη [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β / ] όπως αυτή ισχύει «Περί µέτρων 17

18 προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων». Άρθρο 15 ο Προϋποθέσεις και ιαδικασία Χορήγησης Αδείας Μουσικής Μουσικών Οργάνων α.- Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση, θα πρέπει αυτές να λειτουργούν νοµίµως δυνάµει εκδοθείσας σχετικής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επ ονόµατι αυτών των οποίων λειτουργούν. Αυτονόητο είναι ότι ισχύουν, όπως άλλωστε και στη µη χορήγηση της αδείας λειτουργίας καταστήµατος, οι ίδιοι λόγοι αιτιολογηµένης αρνήσεως του αρµοδίου οργάνου που δύναται να µην χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων, όσο και εν γένει άδεια λειτουργίας αυτού στις ακόλουθες περιπτώσεις : α1. Εάν η περιοχή θεωρείται κορεσµένη από παρόµοια καταστήµατα. α2. Εάν τεκµαίρεται µετά βεβαιότητας, ότι, η λειτουργία του καταστήµατος θα αποτελέσει πηγή όχλησης στην περιοχή, κυκλοφοριακής φόρτισης, ηχορρύπανσης κ.λ.π. α3. Εάν πρόκειται για κατάστηµα µε οχλούσα δραστηριότητα (µπαρ κ.τ. όµ.) το οποίο βρίσκεται κοντά σε κατοικίες και οι κάτοικοι αντιδρούν. α4. Εάν πρόκειται για κατάστηµα όχι ήπιας δραστηριότητας το οποίο βρίσκεται 50 µέτρα κατευθεία γραµµή µετρούµενη από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκοµεία, ορφανοτροφεία. - Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιοδήποτε λόγο στερείται την υπό του ήµου χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση δεν νοµιµοποιείται και δε δικαιούται ο επιχειρηµατίας υπεύθυνος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εκµετάλλευσής του, να αιτηθεί και να λάβει από το ήµο άδεια περί λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δε λειτουργεί καν νόµιµα. 18

19 - Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικής - Μουσικών Οργάνων, που ο ήµος εκδίδει, χορηγείται υποχρεωτικά µόνον στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, και σε καµία περίπτωση επ ονόµατι άλλου φυσικού προσώπου ή σε άλλη επωνυµία. β.- Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικής Μουσικών Οργάνων δύναται να χορηγηθεί είτε µε την υποβολή των δικαιολογητικών για την χορήγηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος, δηλαδή µετά την προέγκριση της ίδρυσής του, είτε οποτεδήποτε µε την χορήγηση της αδείας λειτουργίας του είτε οποτεδήποτε κατόπιν της χορήγησης της αδείας ίδρυσης του καταστήµατος. Άρθρο 16 ο Χρονική ιάρκεια Αδείας α.- Η άδεια µουσικής µουσικών οργάνων εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστηµα, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί την έκδοσή της για διάστηµα ορισµένο [παρ. 1 του άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. β.- Στην περίπτωση περιορισµένης χρονικής διάρκειας της εν λόγω αδείας, ανανέωση ζητείται από το ήµο ένα µήνα πριν τη λήξη της [παρ. 1 του άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. γ.- Μέχρι την έκδοση ή µη της πράξης ανανέωσης ή χρήση µουσικής µουσικών οργάνων τεκµαίρεται ότι είναι νόµιµη [παρ. 1 του άρθρου 5 της 21220/2011 Κ.Υ.Α.]. δ.- Σε όλες τις περιπτώσεις η εκδοθείσα και χορηγηθείσα από το ήµο άδεια µουσικής µουσικών οργάνων θα τελεί πάντοτε και υποχρεωτικά υπό τη διαλυτική αίρεση όσον αφορά στη χρονική ισχύ, τη νοµιµότητα και τη λειτουργία της υπό τον όρο και την προϋπόθεση, της εκ νέου προσκόµισης στο ήµο από τον υπόχρεο επιχειρηµατία χρήστη της µουσικής [έναν µήνα πριν τη λήξη της αρχικά προσκοµισθείσας αδείας δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής του Ο.Σ..] 19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.09.1983 τεύχος Β') Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982195 2015-08-20

15PROC002982195 2015-08-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.20 15:17:55 EEST Reason: Location: Athens ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΛΔ46Ψ8ΟΝ-ΠΚΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ)

Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) UΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Π. I. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ IΔIΟΚΤΗΣIΑΣ U ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα