ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ - ΕΛΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Πολ. Μηχανικός ΠΘ

2 Καταρχήν ευχαριστούμε το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για την τιμή.

3 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ Ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από το Είμαι υπεύθυνος για το γραφείο στην Αθήνα.

4 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Πολ. Μηχανικός ΠΘ Η εξειδίκευση μου είναι στα πολεοδομικά θέματα και είμαι υπεύθυνος για τo το γραφειο μας στην Θεσσαλονίκη.

5 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το site μας είναι το Σε αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το αντικείμενο ενασχόλησης μας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

6

7 2.1 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Εκδίδεται από τον Δήμο μετά από έγκριση της Δ/σης Υγείας. Αφορά Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, αναψυκτήρια κτλ ). Γίνεται σε δύο φάσεις. Την προέγκριση και την λεγόμενη Β φάση, όπως θα δούμε στην συνέχεια. ΦΕΚ 3106Β

8 2.1.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Αίτηση. Συναίνεση Οικοδομής. Διάγραμμα Κάλυψης. Χρήσεις Γης. Εγκριση από άλλες υπηρεσίες ( πχ αν είναι διατηρητέο ).

9 2.1.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Συναίνεση Οικοδομής. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Το Δήµο Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα : Όνοµα και Επώνυµο Μητερας : Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Α. Είµαι διαχειριστής της πολυκατοικίας που βρίσκεται...(αναφέρεται η πόλη) στην οδό... αριθ... Σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος! ως....(είδος καταστήµατος) Β. Είµαι διαχειριστής της πολυκατοικίας που βρίσκεται...(αναφέρεται η πόλη) στην οδό... αριθ... Η πολυκατοικία δεν έχει κανονισµό. Η πλειοψηφία των στεγασµένων στο ίδιο κτίριο µε το υπό ίδρυση κατάστηµα διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κλπ), δεν απαγορεύει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ως.(είδος καταστήµατος) Γ. Είµαι ιδιοκτήτης του καταστήµατος που βρίσκεται στην στην οδό Στην πολυκατοικία δεν υπάρχει διαχειριστής. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό, δεν απαγορεύεται η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ως Δ. Είµαι ιδιοκτήτης του καταστήµατος που βρίσκεται στην Νεα Ιωνια στην οδό Βυζαντιου 149. Στην πολυκατοικία δεν υπάρχει διαχειριστής και κανονισµός. Η πλειοψηφία των στεγασµένων στο ίδιο κτίριο µε το υπό ίδρυση κατάστηµα διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κλπ), δεν απαγορεύει τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ως Παιδοτοπος. (6) Ηµεροµηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Διαγράφεται κατά περίπτωση, η πρόταση που δεν ισχύει πριν ή µετά το διαζευκτικό «ή» (5) Διαγράφεται κατά περίπτωση, η πρόταση που δεν ισχύει πριν ή µετά το διαζευκτικό «ή» (6) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Ερευνούμε αν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας ή/και διαχειριστής και συμπληρώνουμε το κατάλληλο κείμενο.

10 2.1.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Διάγραμμα Κάλυψης. Μία αποτύπωση σε ακτίνα 50 μέτρων που συνοδεύεται από το ανάλογο κείμενο.

11 2.1.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Προσοχή!!! Η προέγκριση ΔΕΝ είναι ούτε Άδεια, ούτε προσωρινή Άδεια και δεν μπορεί κανείς να ανοίξει με αυτή.

12 2.1.2 Β ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Αίτηση. Στοιχεία Ταυτότητας Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλα νομιμοποιητικά στοιχεία. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Βεβαιώση Χώρου Κύριας Χρήσης από Μηχανικό.

13 2.1.2 Β ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Σχέδια Κατόψεων. Διάγραμμα Ροής. Τεχνική Έκθεση ή Μελέτη HACCP. Έναρξη στην εφορία.

14 2.1.2 Β ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ one more thing

15 2.1.2 Β ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Σχέδια Κατόψεων. Διάγραμμα Ροής. Τεχνική Έκθεση ή Μελέτη HACCP. Έναρξη στην εφορία. Παράβολο ( 185 ευρώ ).

16 2. ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Κατόψεις / Διάγραμμα Ροής / Κύρια Χρήση. Μπορούμε να ενσωματώσουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία σε ένα σχέδιο.

17 2.1.2 Β ΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ Προσοχή!!! Ταυτόχρονα με την Β Φάση μπορούμε να καταθέσουμε φακέλους για Άδεια Μουσικής ή/και Εξωτερικού Χώρου.

18 2.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εκδίδεται από τον Δήμο μετά από κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αφορά Καταστήματα Λιανικής Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών ( παντοπωλεία, πρατήρια άρτου κτλ ), Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( κομμωτήρια, περιποίηση άκρων, tattoo ) Γίνεται σε δύο φάσεις. Την προέγκριση και την λεγόμενη Β φάση, όπως θα δούμε στην συνέχεια. ΦΕΚ 3402Β / ΦΕΚ 3403Β

19 2.2.1 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Αίτηση. Συναίνεση Οικοδομής. Διάγραμμα Κάλυψης. Χρήσεις Γης. Εγκριση από άλλες υπηρεσίες ( πχ αν είναι διατηρητέο ).

20 2.2.2 Β ΦΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Αίτηση. Στοιχεία Ταυτότητας Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού περί τήρησης προϋποθέσεων. Συμπληρωμένο το Μέρος Β του Παραρτήματος του ΦΕΚ. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ( για κομμωτήρια και περιποίηση άκρων ) Παράβολο ( 185 ευρώ ).

21 2.2.2 Β ΦΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Το Μέρος Β του Παραρτήματος του ΦΕΚ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 96967/12 (ΦΕΚ Β 2718/ ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει η επιχείρηση προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Επιλέγεται ανάλογα με την περίπτωση 2. Η επιχείρηση ακολουθεί τις Οδηγίες Υγιεινής του Ε.Κ. 852/2004, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Τροφίμων ΣΕΣΜΕ- ΕΦΕΤ (Τόμος 5, 2003) Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα: α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης KYE β) Αναλυτικό (επικαιροποιημένο όπου χρειάζεται) διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, το οποίο καταρτίζει και υπογράφει ο υγειονομικά υπεύθυνος είτε επιστήμονας σχετικής ειδικότητας. γ) Σύστημα ιχνηλασιμότητας (συσχέτισης των παραλαμβανόμενων προϊόντων με τους προμηθευτές τους) δ) Τα ακόλουθα αρχεία: - Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης - Αρχείο καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων - Αρχείο προσωπικού (με τα πιστοποιητικά υγείας κα τεκμηρίωσης της εκπαίδευσής του) - Αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών - Αρχείο ελέγχου νερού (όπου απαιτείται) - Αρχείο ελέγχου θερμοκρασιών (όπου απαιτείται) 4.Βεβαιώνεται ότι έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. 5.Έχει καταβληθεί το ποσό του προβλεπόμενου από την ΥΑ 61167/ (ΦΕΚ 2438 Β) παραβόλου και υποβάλλεται με τη γνωστοποίηση. (Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) Έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία της 6.Η εγκατάσταση της επιχείρησης εντός πολυκατοικίας/ προέγκρισης οικήματος στο οποίο στεγάζονται κατοικίες α) δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας είτε β) πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, όπως αυτή πιστοποιείται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή (ελλείψει ή άρνησης αυτού) του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση (ισχύει για Κ.Υ.Ε τα οποία λειτουργούν σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων στα οποία 31 Το εν λόγω εγχειρίδιο στο οποίο αναλύονται λεπτομερέστερα και οι προϋποθέσεις του παρόντος ανατυπώνεται και διανέμεται αποκλειστικά από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ αριθμ 45/ απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ. 40 Το Μέρος Β πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμένο από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

22 2.2.2 Β ΦΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Προσοχή!!! Πρέπει τα καταστήματα να πληρούν τις προϋποθεσεις των Κανονισμών, καθώς υπάρχουν έκτακτοι έλεγχοι.

23 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Είναι μία συλλογή φακέλων με τα απαραίτητα στοιχεία για τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Αφορούν ΟΛΑ τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( καφέ, εστιατόρια, παντοπωλεία κομμωτήρια, tattoo κτλ ). Αν και δεν είναι μέρος των δικαιολογητικών για λήψη Άδειας Λειτουργίας, είναι υποχρεωτικό να τηρούνται και να βρίσκονται πάντα εντός της επιχείρησης.

24 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Φάκελος Αδειών Άδειες και Εγκρίσεις Νομιμοποιητικά Στοιχεία Ακινήτου Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης Σχέδια Κατόψεων Διάγραμμα Ροής Τεχνική Έκθεση

25 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Φάκελος Προσωπικού Κατάσταση προσωπικού Πιστοποιητικά Υγείας Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ( όπου απαιτείται )

26 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Φάκελος Πρώτων Υλών και Προμηθευτών Κατάσταση με πρώτες ύλες Κατάσταση με προμηθευτές Δελτία αποστολής

27 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Φάκελος Θερμοκρασιών Κατάσταση καταγραφής θερμοκρασιών ανά ψυκτικό θάλαμο Φάκελος Απεντομώσεων/Μυοκτονιών Αντίγραφο Σύμβασης Παρασταστικά Πρόγραμμα και πιστοποιήσεις

28 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Φάκελος Καθαρισμού/Απολύμανσης Κατάσταση καθαριστικών Πρόγραμμα καθαριότητας/απολύμανσης Φάκελος Ελέγχου Νερού ( αντίγραφο λογαριασμού ) Φάκελος Λιποσυλλεκτών ( όπου απαιτείται ) Φάκελος Διαχείρησης Αποβλήτων ( όπου απαιτείται )

29 2.3 AΡΧΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ Έχουμε όλα τα αρχεία τηρησης σε ένα μέρος, τακτοποιημενα, νοικοκυρεμένα.

30 2.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εκδίδεται από τον Δήμο μετά από κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αφορά ΟΛΑ τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( καφέ, εστιατόρια, παντοπωλεία κομμωτήρια, tattoo κτλ ). Πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αντικατάσταση ( μεταβίβαση ) Άδειας Λειτουργίας. ΦΕΚ 3106Β

31 2.4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Δεν έχει γίνει διακοπή στην εφορία ( ή λύση της εταιρίας ). Δεν χρωστάει ο προηγούμενος στον Δήμο. Δεν υπάρχουν τελεσίδικες ποινές στο κατάστημα. Δεν έχουν αλλάξει οι όροι λειτουργίας του καταστήματος.

32 2.4.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αίτηση. Στοιχεία Ταυτότητας Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης ( όπου απαιτείται ). Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εν ισχυεί. Παλιά Άδεια και σχέδιο υγειονομικού. Υπεύθυνη Δήλωση για ακύρωση της παλιάς Άδειας. Παράβολο ( 185 ευρώ ).

33 2.4.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προσοχή!!! Η νέα Άδεια πρέπει να έχει ακριβώς τους ίδιους όρους με την προηγούμενη Άδεια.

34 υπάρχει και κάτι ακόμα

35 2.5 ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Εκδίδεται από τον Δήμο μετά από έγκριση της Δ/σης Υγείας. Αφορά τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( καφέ, εστιατόρια κτλ ) που παίζουν μουσική. Περιλαμβάνει και ζωντανή μουσική, δύο ακουστικά όργανα και φωνή. Ν. 2121/1993, ΦΕΚ 25Α

36 2.5 ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Αίτηση. Αποκομμα πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων. Παράβολο ( ευρώ ).

37 2.5 ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Για πνευματικά δικαιωμάτα υπάρχουν οι εξεις επιλογες : - ΑΕΠΙ - Αυτοδιαχείρηση Ο.Σ.Δ.Μ.Π.Δ. - Υπηρεσίες μέσω Web

38 2.5 ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Στον Δήμο πληρώνουμε : - 75 ευρώ για ένα χρόνο ευρώ για τρία χρόνια ευρώ εφ όρου ζωής της επιχείρησης

39 2.5 ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Προσοχή!!! Παίζουμε μόνο την μουσική τα οποίας τα δικαιώματα εχουμε πληρώσει.

40 2.6 ΑΔΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Εκδίδεται από τον Δήμο μετά από έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας. Αφορά τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( καφέ, εστιατόρια, αναψυκτήρια κτλ ) που έχουν τραπεζοκαθίσματα. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται για κατάληψη πεζοδρομίου από εμπορεύματα.

41 2.6 ΑΔΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Αίτηση Σχέδια κάτοψης.

42 2.6 ΑΔΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Προσοχή!!! Δεν παραβιάζουμε, ούτε εκατοστό, τα όρια που μας βάζει ο Δήμος.

43 Κλείνοντας, μια προειδοποίηση

44 Θέλω μια υπεύθυνη δήλωση που να ορίζει ο καταστηματάρχης τον εαυτό του ως υγειονομικά υπεύθυνο. ( untrue story ) Μπορεί να μας ζητήσουν και επιπλέον δικαιολογητικα, ανάλογα την περιπτωση, τον Δήμο, την διάθεση

45 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

46 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 3.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Συναίνεση της οικοδομής. Τι θέλει να προσφέρει ο πελάτης. Προδιαγραφές. Νομιμότητα χώρου. Διατηρητέο κτίριο. Αποστάσεις.

47 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 3.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Νομιμότητα χώρου. Κύρια και βοηθητική χρήση χώρων. Αλλαγή χρήσης. Εξωτερικές Κατασκευές. Στατική επάρκεια ( σε ορισμένες περιπτώσεις ). Σύστημα απαγωγής.

48 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 3.3 YΓEIONOMIKO

49 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΕΚ 2718Β Κατάργηση ελάχιστων εμβαδών. Αρχές HACCP. Βοηθητικοί Χώροι ( αποθήκη, αποδυτήρια ). Μικτές χρήσεις καταστημάτων.

50 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχειρου Γευματος Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γευματος Αναψυκτήριο, Ζαχαροπλαστείο. Σνακ Μπαρ, Οβελιστήριο, Εστιατόριο. Επιχείρηση Αναψυχης Καφετέρια, Μπαρ. Επιχείρηση Λιανικής Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Παντοπωλείο, Πρατήρια, Καβα, Κρεοπωλείο κτλ. Κομμωτήρια, Περιποίηση Άκρων, Tattoo studio

51 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Χώροι λειτουργικοί. Χώροι ανάλογοι με την δυναμικότητα του καταστήματος. Ύπαρξη ποδοκίνητου νιπτήρα. Αδιαπότιστες επιφάνεις στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων και υγειηνής. Παροχή ζεστού, κρύου νερού. Τα ερμάρια πρέπει να κλείνουν.

52 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Για W.C. : Πρέπει να υπάρχει προθάλαμος. Ελάχιστες διαστάσεις W.C. και προθαλάμου 1.00x1.20 m. Πλακάκια έως 1.80 m. Εξαερισμός.

53 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Αριθμός Ατόμων Αριθμός W.C. έως 40 1 W.C. ( ανδρών - γυναικών ) W.C. ανδρών 1 W.C. γυναικών 2 W.C. ανδρών 2 W.C. γυναικών 3 W.C. ανδρών 3 W.C. γυναικών

54 3.3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Προσοχή!!! Κατασκευάζουμε ανάλογους χώρους προθαλάμων.

55 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Εμβαδομέτρηση Χώρων. Διάγραμμα Ροής. Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης. Συνοδεύεται με Τεχνική Έκθεση ή Μελέτη HACCP.

56 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Διάγραμμα Ροής.

57 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Διάγραμμα Ροής.

58 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

59 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 3.3 YΓEIONOMIKO Προσοχή!!! Στο σύστημα απαγωγής οσμών.

60 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 3.4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

61 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης οικοδομικής άδειας ( ). Ανάλογα με την χρήση του χώρου.

62 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Επιχείρηση Χώροι Συνάθροισης Κοινού (καφέ, εστιατόρια κτλ ) Εμπορικα καταστήματα ( παντοπωλεια, κομμωτήρια κτλ ) Αποθήκες Οικοδομική άδεια μέχρι τις ΠΔ 3/2015 ΦΕΚ 529Β ΠΔ 8γ/2007 ΦΕΚ 276Β ΠΔ 6/1996 ΦΕΚ 150Β Οικοδομική άδεια μέτα τις ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32Α Άρθρο 10 ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32Α Άρθρο 9 ΠΔ 71/1988 ΦΕΚ 32Α , Άρθρο 9

63 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αναζήτηση Προηγούμενου Φακέλου ( αν υπάρχει ). Κατάθεση κατάλληλων μελετών, τεχνικών περιγραφών και κατόψεων. Έγκριση των παραπάνω. Κατάθεση δικαιολογητικών για λήψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Λήψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

64 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δικαιολογητικά για λήψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας : Αίτηση. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ( αν υπάρχουν μόνιμα συστήματα ). Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή πυροσβεστήρων. Παράβολο 10 ευρώ.

65 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας ανάλογα με τον θεωρητικό πλυθησμό και την πυροσβεστική διάταξη. Αριθμός εξόδων κινδύνου και οδεύσεις διαφυγής. Φωτισμός ασφαλείας. Ικανός αριθμός πυροσβεστήρων. Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής ( όπου απαιτείται ).

66 3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προσοχή!!! Στο υλικό κατάσβεσης του συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής.

67 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.

68 ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Τα πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία διαθέτει 47422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών Εργαστήριο δερματοστιξίας)».

υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών Εργαστήριο δερματοστιξίας)». ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47441 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση Oικονομικού Τμήμα: Τχ. Δ/νση: Γραφείο Άδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ελ. Βενιζέλου 14, T.K: 17121, Νέα Σμύρνη Υπεύθυνη: Παλαιολόγου Ευαγγελία Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Δ Η Μ Ο Σ Α Λ Ι Μ Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓ/ΚΟΥ ΕΝΔ/ΝΤΟΣ ΤΗΛ. 2132008000 (κ. Παπαθωμά) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12 1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Μ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ (τηλ.:2310729628) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Όσον αφορά εργοτάξια (νέες οικοδομές), απαιτείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α Ι ΤΗ Σ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ... ΟΝΟΜΑ... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.. ΚΑΤΟΙΚΟΣ... ΟΔΟΣ.. ΑΡ..... ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα