ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης: 33/VII/2013 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγ ματος με τίτλο «Έκδοση διοικητικής άδειας για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο ντος» των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστα σίας του Πολίτη και Οικονομικών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό φου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων), την 13η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης. Μέλη: Δημήτριος Λουκάς (Αντιπρόεδρος). Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και Χρυσοβαλάντου Βασιλική Μήλλιου, (σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους Ιωάννη Αυγερινού). Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή. Θέμα της συνεδρίασης: «Γνωμοδότηση βάσει του άρ θρου 23 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Έκδοση διοικητικής άδειας για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.» Στις 30/9/2013 εστάλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το υπ αριθ. πρωτ. ημετ έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 1 (εφεξής και ως «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης»), με αίτημα την έκδοση γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ανταγωνι σμού (εφεξής και «ΕΑ»), βάσει των διατάξεων των άρ θρων 23 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α 93/ ) και 2 του ν. 3919/2011 2, επί του επισυναπτόμενου σχεδίου Προεδρι 1 Ειδικότερα, η επιστολή εστάλη από τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νο μοθεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 2 Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3919/2011 «Αρχή της κού Διατάγματος με τίτλο «Έκδοση διοικητικής άδειας για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδια φέροντος» (εφεξής και «σχέδιο Π.Δ.»). Την επιστολή του Υπουργείου συνόδευε σχετικό Σημείωμα, στο οποίο εκτίθενται «οι λόγοι διατήρησης του καθεστώτος λή ψης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος». Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της τα ως άνω έγγραφα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και την υπ αριθ. πρωτ. 8904/ εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αντα γωνισμού, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 και 3 του ν. 3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, η Επι τροπή Ανταγωνισμού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Οικονο μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 3 ή άλλος αρ μόδιος Υπουργός, διατυπώνει γνώμη σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Εν προκειμένω, με την υπ αριθ. πρωτ. 7545/ επιστολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ζητήθηκε από την Επιτρο πή Ανταγωνισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να εκδώσει σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Έκδοση διοικητικής άδειας για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ ροντος», το οποίο αποσκοπεί στη θέσπιση εξαίρεσης από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 των επαγγελματιών που απασχολούνται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, ζητείται η ρητή εξαίρεση των επαγγελμάτων αυτών από τις διατά ξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3919/2011 και του άρθρου 3 παρ. 1 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει 4. επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α 32), όπως τροποποι ήθηκε με την υποπαράγραφο Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α 107) βλ. αναλυτικά στις επόμενες Ενότητες της παρούσας. 3 Νυν Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 4 Βλ. αναλυτικά κατωτέρω.

2 16146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Με την παρούσα εξετάζεται ο δικαιολογημένος χαρακτήρας και η συμβατότητα της απαίτησης προη γούμενης διοικητικής άδειας για την εργασία σε κατα στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Περιορίζε ται δε στην εξέταση του δικαιολογημένου, εύλογου και αναλογικού χαρακτήρα των προς υιοθέτηση διατάξεων που στοχεύουν στη διατήρηση της εν λόγω προηγούμε νης διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της θεωρίας και της πρακτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι κατωτέρω απόψεις είναι αυστηρά γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπερι φορές που κρίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), ούτε δεσμεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε υπάρχουσες ή μέλλουσες διαδικασίες και υποθέσεις. Αναφέρονται δε σε ζητήματα ουσίας του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ δεν άπτονται ζητημάτων διαδικασίας και τύπου θέσπισης των εξαιρέσεων. Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) «1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρα σκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντή ρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις» 5, 6. Η παράγραφος 10 του εν 5 Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, η οποία χο ρηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχε τικού αιτήματος του ενδιαφερομένου». Περαιτέρω, με την υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Υ.Α. με θέμα «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέ ροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» (ΦΕΚ Β 2496/2011) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση προέγκρισης από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχε τικής βεβαίωσης από το Δήμο. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. 6 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 51 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθ. πρωτ / ) «Καταστήµα τα υγειονοµικού ενδιαφέροντος», ως τέτοια καταστήματα ορίζονται «όλα τα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων διέπεται από υγειονοµικές διατάξεις ή τον υγειονοµικό κανονισµό και στα οποία γίνεται παρασκευή, διάθεση, εµπορία ή αποθήκευση κάθε είδους τροφίµων ή ποτών, όπως είναι κυρίως τα καταστήµατα που διέπονται από την Α1β/8577/83 Υγειονοµική Διάταξη και καταστήµατα και επιχειρήσεις στα οποία γίνεται προσφορά υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, όπως κοµµω τήρια, κουρεία, στεγνοκαθαριστήρια, βαφεία κλπ. που διέπονται από διαφορετικές υγειονοµικές διατάξεις». Κατά την εν λόγω Εγκύκλιο δεν λόγω άρθρου προβλέπει ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των κέ ντρων διασκέδασης, μπαρ και λοιπών καταστημάτων που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά». 4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ /2012 Υ.Α. με θέμα «Υγειονομι κοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» 7, ως επιχει ρήσεις αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών είναι «οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ανα ψυχής με συνοδεία τροφίμων ή και ποτών. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται καφενεία, καφετέριες, κυλικεία, μπαρ, open bar, κ.τ. όμ. αναψυκτήρια κ.τ. όμ. κέ ντρα διασκέδασης, οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων κ.τ. όμ.». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οφείλουν να κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την εκάστοτε βάσει της κείμενης νομοθεσίας αρχή. Α.2. Σύστημα αδειοδότησης 5. Το π.δ. 180/1979 «περί των όρων λειτουργίας κα ταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» 8 προβλέπει στο άρθρο 1 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, σύμφω να με τις οικείες διατάξεις, από την Αστυνομική Αρχή, άδειας λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων 9. Στο άρθρο 2 του ίδιου π.δ. αναφέρονται οι περιπτώσεις αφαίρεσης της χορηγηθείσας άδειας, ενώ στο άρθρο 3 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες η αστυνο μική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. Τέλος, το άρθρο 4 του ανωτέρω π.δ. 10 όριζε τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, από την αστυνομική αρχή, άδειας εργασίας με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 80 του ΚΔΔ καταστήματα και επιχειρήσεις που «η λειτουργία τους διέπεται από ειδικό καθεστώς [ ] δεν έχουν µια από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο α [ήτοι στον προαναφερόμενο ορισμό] η οικεία νοµοθεσία προβλέπει έκδοση χωριστής άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης από άλλη αρχή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτών αρµόδιοι είναι οι δήµοι ή οι κοινότητες». 7 ΦΕΚ Β Η εν λόγω Υ.Α. κατήργησε την υπ αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονοµική Διάταξη «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδια φέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λει τουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών» (ΦΕΚ Β 526) (βλ. άρθρο 19). 8 ΦΕΚ Α 46. Το εν λόγω π.δ. εκδόθηκε σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 167 του β.δ. της / «Περί κωδικο ποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων», σύμφωνα με το οποίο με διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών θέλουν κανονιστεί τα θέματα που αφορούν στην παροχή αδείας για την ίδρυση ή διατήρηση 1) καταστημάτων πωλήσεως ή καταναλώσεως μεθυστικών ποτών και φαρμάκων ή άλλων τέτοιων ου σιών και 2) τόπων δημοσίας διασκέδασης ή εξυπηρέτησης του κοινού, στα οποία πωλούνται ή καταναλώνονται τρόφιμα, ποτά ή αναψυκτικά. 9 Και συγκεκριμένα κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση (μπαρ, και τα όμοια προς αυτά) καφενείων, καφετεριών, αναψυκτηρίων πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και μικτών καταστημάτων, αν σε αυτά περιλαμβάνεται ένα από τα ανωτέρω καταστήματα. 10 το περιεχόμενο του οποίου είναι όμοιο με αυτό του σχεδίου Π.Δ., βλ. αναλυτικά κατωτέρω.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων και στα λοιπά καταστήματα στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια, καθώς και τις περιπτώσεις ανάκλησης της ανωτέρω άδειας Με τη δημοσίευση του ν. 3919/2011 στις 2 Μαρτίου του 2011 προωθήθηκε η αρχή της επαγγελματικής ελευ θερίας και η κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορι σμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων. Με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 καταργήθηκε η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία αντικαταστάθηκε από το σύστη μα της αναγγελίας, με έναρξη ισχύος μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 12. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 προβλέπει ότι το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά την πάρο δο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋπο θέσεων στην, κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις, αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητι κή αρχή. Παράλληλα, τόσο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης αναμονής, όσο και μετά την παρέλευση τούτου, δίνεται στην αρμόδια αρχή το δι καίωμα να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την έκδοση του ν.3919/2011, το σύστημα αδειοδότησης για την εργασία 11 Επισημαίνεται ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατόπιν παρα πομπής σε αυτήν εξαιτίας έκδοσης αντίθεων αποφάσεων του Αρείου Πάγου για το ίδιο ζήτημα αποφάνθηκε με την υπ αριθ. 6/2008 απόφασή της ότι το π.δ. 180/1979, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρεται κυρίως στους όρους λειτουργίας των ως άνω καταστημάτων και κέντρων διασκέδα σης και ορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας αυτών από την αρμόδια αστυνομική αρχή και, ως προς τούτο το σημείο, βρίσκε ται εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 167 του β.δ. της / Κατά το μέρος, όμως, κατά το οποίο με το άρθρο 4 παρ. 1 (του π.δ. 180/1979) θεσπίζεται απαγόρευση εργασίας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κέντρα διασκέδασης χωρίς άδεια της αστυ νομικής αρχής, κείται τούτο εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφού η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 167 του ανωτέρω β.δ. της / παρέχει τέτοια εξουσιοδότηση μόνο καθόσον αφορά την ίδρυση ή διατήρηση κέντρων διασκέδασης και όχι για την παροχή εργασίας σε αυτά, πράγμα που είναι διαφορετικό από τη λειτουργία ή διατήρηση των εν λόγω κέντρων. 12 Ήτοι στις 2 Ιουλίου Με την υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ορίζεται ότι: «Η προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 αρχίζει από την έναρξη ισχύος τoυ παρόντος νόμου». 13 Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αρχή της επαγγελ ματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπου αναφέρεται ότι «[ ] το εν λόγω τρίμηνο χρονικό διάστημα έχει τον χαρακτήρα της επιβαλλόμε νης στον εκδηλούντα το ενδιαφέρον να ασκήσει ορισμένο επάγγελμα υποχρεώσεως αναμονής και αναβολής της ενάρξεως ασκήσεως τού του, ώστε να παρασχεθεί στη διοίκηση η δυνατότητα να διενεργήσει προληπτικό έλεγχο και ενδεχομένως να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των προς τούτο νομίμων προϋποθέσεων. Δεν συνιστά δηλαδή το χρονικό διάστη μα τούτο περιορισμό κατά χρόνον της αρμοδιότητος της διοικητικής αρχής να απαγορεύσει, προς επιβολή της νομιμότητος, την άσκηση επαγγέλματος, αν τούτο δεν δύναται σε συγκεκριμένη περίπτωση να ασκηθεί συννόμως. Τυχόν όμως, καθ υπέρβαση του χρονικού διαστήμα τος τούτου βραδεία άσκηση αυτής της αρμοδιότητος ενδέχεται να δη μιουργήσει ζήτημα αστικής ευθύνης του κράτους, στην περίπτωση που η διατυπούμενη απαγόρευση επιφέρει ανατροπή δημιουργηθείσης με την έναρξη της ασκήσεως του επαγγέλματος πραγματικής καταστάσεως, η οποία επάγεται ζημιογόνα αποτελέσματα ενόψει πραγματοποιηθεισών συναφώς δαπανών ή αναληφθεισών υποχρεώσεων». στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παι γνίων, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια υπήχθη στη γενική ρύθ μιση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Συνεπώς, δεν θα απαιτείται πλέον προηγούμενη διοικητική άδεια για την εργασία στα ανωτέρω καταστήματα, αλλά προς τούτο αναγγελία στην αρμόδια διοικητική αρχή, σύμ φωνα με τα προαναφερόμενα. 8. Εν συνεχεία, με το ν. 3938/ , ο οποίος αντικατέ στησε τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α 152), προβλέφθηκε ότι «2. Για την εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνι κών παιγνίων 15, καθώς και στα λοιπά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια απαιτείται άδεια της αστυνομικής αρχής 16. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της αστυνομικής άδειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όσοι απασχολούν προσωπικό χωρίς την προαναφερόμενη άδεια εργασίας, καθώς και οι εργα ζόμενοι χωρίς την άδεια αυτή τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010» 17. Στην αιτι ολογική έκθεση του ν. 3938/2011 αναφέρεται ότι με τον ανωτέρω νόμο προωθούνται επιμέρους ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της περαιτέρω διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η κατοχύρωση της οποίας εμφα νίζεται όσο ποτέ άλλοτε ως κυρίαρχο θέμα. Εν προκει μένω, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «τα καταστήματα αυτά, όπου παρατηρείται αθρόα προσέλευση κοινού και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, απασχολούν πολλές φορές 14 ΦΕΚ Α 61/ Βλ. συγκεκριμένα το άρθρο 17 αυτού «Ρύθμιση θεμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θεμάτων υπη κόων τρίτων χωρών». 15 Σύμφωνα με το άρ. 25 περί ρύθμισης της αγοράς παιγνίων του ν. 4002/2011 ως «τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια» ορίζονται: «Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια» σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α 21) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη». Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, τα τεχνικά ψυχα γωγικά παίγνια διακρίνονται σε: α) μηχανικά παίγνια, η διεξαγωγή των οποίων απαιτεί μόνο μηχανικά μέσα καθώς και τη συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη, β) ηλεκτρομηχανικά παίγνια, η διεξαγωγή των οποίων απαιτεί ηλεκτρικούς ή ηλεκτρονικούς υποστηρικτικούς μηχα νισμούς και γ) ηλεκτρονικά παίγνια, η διεξαγωγή των οποίων απαιτεί επιπρόσθετα ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και λογισμικό πρόγραμμα (software). 16 Έμφαση της εισήγησης. 17 Βλ. σχετικά και την αιτιολογική έκθεση του προαναφερόμενου ν. 3938/2011, όπου αναφέρεται ότι με το άρθρο 17 του ν. 3938/2011 προ βλέπεται πλέον ρητά ότι η εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στα κέ ντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες και αμιγείς αίθουσες διενέργειας τεχνικών παιγνίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αστυνομικής αρχής και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση, ώστε με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγη ση της άδειας αυτής. Παράλληλα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αιτιολογική έκθεση, καλύπτεται η ελλείπουσα για τη ρύθμιση των ως άνω θεμάτων εξουσιοδότηση, όπως άλλωστε κρίθηκε με την ανωτέρω υπ αριθ. 6/2008 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (βλ. και ανωτέρω υποσημείωση 11).

4 16148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις αστυνομικές αρχές για εγκληματικές πράξεις όπως διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ή ακόμα διότι εκεί συ χνάζουν μεταξύ άλλων άτομα τα οποία έχουν καταδι κασθεί στο παρελθόν ή θεωρούνται ύποπτα διάπραξης εγκλημάτων. Επομένως στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας, καθίσταται αναγκαία η θέσπιση προ ληπτικού ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η εργασία στα καταστήματα αυτά ατόμων που έχουν καταδικασθεί για σοβαρά αδικήματα». Η εν λόγω διάταξη, δηλαδή, επα νέφερε την υποχρέωση έκδοσης προηγούμενης άδειας της αστυνομικής αρχής για την εργασία στα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 9. Ωστόσο, με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011 προβλέποντας ότι: «Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμη νευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται». Η εν λόγω διάταξη, παρότι τέθηκε προς αντικατάσταση διάταξης του ν. 3919/2011, εφαρμόζεται προδήλως σε διατάξεις νόμων και κανονιστικές πράξεις οι οποίες εκδόθηκαν μετά την εφαρμογή του ν. 3919/2011 χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου αυτού, οι οποίες ορίζουν συγκεκριμένη διαδικασία για την διατήρηση κάποιων περιορισμών (ήτοι την έκδοση Π.Δ. και την επίκληση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος) και οι οποίες διατάξεις, ως νεότερες, εισήγαγαν πα ρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3919/ , 19. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση των εργαζομένων στα ανωτέρω καταστήματα να εφοδιάζονται με προηγούμενη άδεια της αστυνομικής αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθη κε με το ν. 3938/2011, καταργήθηκε εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4038/2012, που τροποποίησε το ν. 3919/2011. Επομένως, σήμερα, για την εργασία σε κα ταστήματα κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, αρκεί η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος. Β. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Β.1. Βασικά σημεία του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγ ματος 10. Στο προσκομισθέν σχέδιο Π.Δ. προτείνεται η θέ σπιση παρέκκλισης από την κατάργηση της προηγού 18 Εννοείται πάντως ότι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που θεσπίστηκαν μετά το ν. 3919/2011 και διατηρούν περιορισμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, εφόσον κρίνονται συμβατές προς τις εξαιρέσεις του ν. 3919/2011, ήτοι εκδόθηκαν κατ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 ή της παρ. 2 του άρθρου 3 (θεσπίστηκαν δηλαδή με Π.Δ. και αιτιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα των διατηρούμενων περιορισμών από λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος), δεν κα ταργούνται με τη νέα διάταξη, αφού από την διατύπωσή της προκύπτει η κατάργηση μόνο των διατάξεων που θεσπίστηκαν κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που τίθεται στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011. Βλ. σχετικά την υπ αριθ. 145/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 19 Περαιτέρω, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3919/2011 που επήλθε με την υποπαράγραφο Ε.1. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, οι διατάξεις του Κεφ. Α του εν λόγω νόμου έχουν εφαρμογή στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και κάθε μη μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας που παρέχεται κατά κα νόνα έναντι αμοιβής και δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν είναι αντίθετες με διάταξη του ενωσιακού δικαίου που ρυθμίζει τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σε ειδικούς τομείς ή ειδικά επαγγέλματα και β) στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και γενικού οικονομικού συμφέροντος. μενης διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, για την εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα στην προαναφερόμενη ειδι κή κατηγορία καταστημάτων. Προτείνεται, δηλαδή, η επαναφορά της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας. 11. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου Π.Δ. προβλέπεται ότι «[γ]ια την εργασία με οποια δήποτε ιδιότητα στα καταστήματα των κέντρων δι ασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοι πά καταστήματα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια απαιτείται, κατά παρέκκλιση από τις διατά ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α 32), άδεια της αστυνομικής αρχής. Η άδεια εκ δίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τό που κατοικίας του ενδιαφερομένου και ισχύει για όλη την επικράτεια, χωρίς χρονικό περιορισμό» 20, 21. Σημειώνεται δε ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους παρέχοντες μη εξαρτημένη εργασία, εφόσον η απασχόλησή τους συνδέεται με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος. 12. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 του σχεδίου Π.Δ., η εν λόγω άδεια θα χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Ασφαλείας, η οποία αυτεπαγγέλ τως και κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης ανα ζητεί αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του ενδιαφερόμενου. 13. Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 του σχεδίου Π.Δ., για τη χορήγηση της εν λόγω διοικητικής άδειας ορίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας β) να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα «για εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, για αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνο μη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου και του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών». 14. Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση αναφέρε ται ότι η απαγόρευση χορήγησης άδειας δεν ισχύει αν «παρήλθε πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών» 22. Τέλος, στο άρ θρο 1 παρ. 1 του σχεδίου Π.Δ. προβλέπεται, επίσης, ότι η κατά τα ανωτέρω άδεια ανακαλείται προσωρινά σε πε ρίπτωση που ασκηθεί κατά του κατόχου της δίωξη για τα προαναφερόμενα αδικήματα και μέχρι την τελεσίδικη 20 ήτοι έχει επ αόριστον ισχύ. 21 Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, σύμ φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 1 παρ. 2 του σχεδίου Π.Δ., περι λαμβάνουν: α) αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας σε καταστήματα της παρ. 2 του άρθ. 12 του ν. 1481/1984, β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής, σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κα τοχή όπλου και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, γ) δύο πρόσφατες φωτογραφίες. 22 Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 1 του σχεδίου Π.Δ., οι εργα ζόμενοι χωρίς την προβλεπόμενη από το εν λόγω άρθρο άδεια, καθώς και οι απασχολούντες τέτοιο προσωπικό, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984, ήτοι με κράτηση μέχρι πέντε (5) μηνών και πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του άρθ. 1 του ως άνω σχεδίου Π.Δ., από την έναρξη ισχύος του τελευταίου καταργείται το άρθρο 4 του π.δ. 180/1979 (Α 46).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απόφαση του δικαστηρίου ή οριστικά σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για τα ανωτέρω αδικήματα 23. Β.2. Σκοπιμότητα επαναφοράς του καθεστώτος έκδο σης διοικητικής άδειας 15. Όπως προελέχθη, με την ως άνω επιστολή του, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προσάρτησε στο προσκο μισθέν σχέδιο Π.Δ. Σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η επαναφορά του καθεστώ τος έκδοσης διοικητικής άδειας για την εργασία στην επίμαχη υποκατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κρίνεται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και συμβατή με τις προϋποθέσεις εξαίρεσης του ν. 3919/2011. Β.2.1. Εξυπηρέτηση Επιτακτικού Λόγου Δημοσίου Συμ φέροντος 16. Προκειμένου να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα επα ναφοράς του συστήματος προηγούμενης διοικητικής άδειας, στο Σημείωμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μνημονεύονται οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3938/2011 και οι οποίοι αφορούν στην αποτροπή απασχόλησης ατόμων που έχουν καταδικασθεί για σοβαρά αδικήματα στη συγκεκριμένη κατηγορία καταστημάτων. Εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι στα εν λόγω «σοβαρά αδικήμα τα» συγκαταλέγονται τα εγκλήματα που αναφέρονται στο σχέδιο Π.Δ., ήτοι τα εγκλήματα κατά της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας από πρόθεση, τα αδικήματα που αφορούν τα ήθη γενικά, η παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλου καθώς και η παραβίαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. 17. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπογραμμίζει ότι η έκδοση διοικητικής άδειας αποσκοπεί στον «πληρέστερο έλεγχο των απασχολουμένων προσώ πων, ώστε να αποτρέπεται η απασχόληση ατόμων που έχουν καταδικασθεί για σοβαρά αδικήματα στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας και της προστα σίας των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα εν λόγω καταστήματα και δη της νεολαίας». Συνεπώς, κατά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, καθίσταται σαφές ότι η δια τήρηση του καθεστώτος έκδοσης διοικητικής άδειας για την εργασία στην εν λόγω υποκατηγορία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετεί επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος που σχετίζεται με την προστασία των πολιτών, καθώς και της δημόσιας τάξης και ασφάλει ας κατ αντιστοιχία με τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολο γική έκθεση του ν.3983/2012 (βλ. ενότητα Α.2 ανωτέρω) που απηχεί εν προκειμένω τις πάγιες θέσεις του Υπουργείου. Β.2.2. Τήρηση της Αρχής της Αναλογικότητας 18. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υποστηρίζει ότι η διατήρηση της εν λόγω διοικητικής άδειας είναι συμβα τή με την αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, στο Σημείωμά του το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αναφέρει ότι «η διατήρηση της εν λόγω διοικητικής άδειας συ νάδει με την αρχή της αναλογικότητας καθώς αποτελεί αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για επίτευξη του ως άνω σκοπού εφόσον δεν υφίσταται άλλος τρόπος λιγότε ρο παρεμβατικός και εξίσου αποτελεσματικός για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των προσώπων που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τις ως άνω επαγγελ 23 Η αρχή που διενεργεί την προανάκριση για τα προαναφερόμενα αδικήματα ζητεί με έγγραφό της από την αρχή που εξέδωσε την άδεια εργασίας, την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, κατά περίπτωση. ματικές δραστηριότητες, χωρίς παράλληλα να θίγεται το δικαίωμα της επαγγελματικής τους ελευθερίας». Β.2.3 Επίτευξη Πρόσθετης Αποτελεσματικότητας 19. Τέλος, στο Σημείωμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αναφέρεται ότι «[σ]ύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 η έναρξη της εργασίας είναι νόμιμη μόνο μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της οικείας αναγγελίας. Παρατηρείται όμως ότι η εργασία σε πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρουσιά ζει στοιχεία εποχικότητας και συνδέεται άμεσα με την τουριστική περίοδο. Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την νόμιμη παρο χή εργασίας στα καταστήματα αυτά θα επιτρέπει την έκδοση της οικείας άδειας εργασίας και περαιτέρω την έναρξη της εργασίας σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το προβλεπόμενο τρίμηνο». Το Υπουργείο, δηλαδή, φαίνεται να εκτιμά περαιτέρω ότι η αλλαγή του ισχύοντος συστήματος προηγούμενης διοικητικής άδειας αναμένεται ουσιαστικά να προκαλέσει προβλή ματα στη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία η εργασία συνδέεται άμεσα με την τουριστική περίοδο, οπότε και είναι θεμιτή η δυνατότητα έναρξης της εργασίας σε χρονικό διάστη μα συντομότερο του τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας. 20. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης Νοεμβρίου 2013, ζητήθηκαν με πρωτοβουλία της Επιτροπής, και παρασχέθηκαν από εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, διευκρινίσεις για στοιχεία του φακέλου, και ειδικότε ρα αναφορικά με τη διαδικασία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε καταστήματα τύπου κέντρων διασκεδάσε ως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη φαίνεται να εκτιμά ότι η διατήρηση του καθεστώτος προηγούμενης διοι κητικής άδειας εξυπηρετεί και την αποτελεσματικότητα των επιτόπιων ελέγχων στα εν λόγω καταστήματα, λαμ βανομένων ιδίως υπόψη του συνήθους χρόνου διενέργει ας των σχετικών ελέγχων (συχνά σε μεταμεσονύχτιες ώρες), της αναγκαιότητας ταχείας διεκπεραίωσής τους σε κρίσιμο χρόνο προς διασφάλιση του αποτρεπτικού τους χαρακτήρα, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης και τρόπου δράσης των αστυνομικών αρχών εν γένει. Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Γ.1. Εισαγωγικά Γ.1.1. Άρση αδικαιολόγητων περιορισμών 21. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να ασκηθούν στην οικονομική ελευθερία κλιμακώνονται σε ένα ευρύ φά σμα 24, το οποίο αρχίζει από την χορήγηση προηγού μενης άδειας για την άσκηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και καταλήγει σε βαθιές μορφές πα ρεμβατισμού, όπως το κρατικό μονοπώλιο 25, ανάλογα με 24 Αναστόπουλος Ι., Αρχή της ισότητας και οικονομικός παρεμβατισμός, σε Σύμμεικτα Φώτη Βεγλερή ΙΙ, 1998, σ. 322, όπου διακρίνονται τέσσερις μορφές που μπορεί να λάβει η κρατική παρέμβαση. Μπορεί να συνίστα ται στην θέση περιορισμών στην άσκηση των οικονομικών ελευθεριών (περιοριστική), να αποβλέπει στη διαρρύθμιση και τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου περιεχομένου των ατομικών δικαιωμάτων οικονο μικού περιεχομένου (ρυθμιστική), να είναι κατευθυντήρια, είτε τέλος να αφορά την ανάπτυξη της δραστηριότητας δημοσίων παρεμβατικών και επιχειρηματικών φορέων (παροχική). 25 Δεληγιάννης Γ., Οικονομική ελευθερία και κρατική παρέμβαση, ΝοΒ

6 16150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τους σκοπούς του νομοθέτη και την οικονομική πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει. Ωστόσο, σε κάθε περί πτωση, τίθενται όρια και διασφαλίσεις αναφορικά με το εύρος και την ένταση του κρατικού παρεμβατισμού, δεδομένου ότι η άσκηση του ενδέχεται να περιορίζει υπέρμετρα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής ελευθερίας και ισότητας. Κατά πάγια νομο λογία, για την επιβολή περιορισμών στην επαγγελματική ελευθερία, απαιτείται η συνδρομή προϋποθέσεων, και ειδικότερα οι σχετικοί περιορισμοί να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση του επιδιωκομένου με την επιβολή τους σκοπού δημοσίου συμφέροντος και όχι δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν. 22. Όπως εξάλλου αναγνωρίζεται και στο ν. 3919/ , η υιοθέτηση συστημάτων αδειοδότησης για την είσοδο και παροχή υπηρεσιών από συγκεκριμένους επαγγελ ματίες δύναται να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος ή/και στη διασφάλιση της ποι ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή. Αυτό βρίσκει ιδίως εφαρμογή σε αγορές που χαρακτηρίζονται από «ασυμμετρία πληροφόρησης» ή η παροχή της σχετικής υπηρεσίας έχει επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα πέραν των αποδεκτών της ή η υπό περιορισμό αγορά παράγει δημόσια αγαθά επωφελή για το κοινωνικό σύνολο Ωστόσο, αν και υπό προϋποθέσεις, οι περιορισμοί εισόδου σε ένα επάγγελμα υπό τη μορφή έκδοσης αδειών άσκησης επαγγέλματος για επαγγελματίες συγκεκριμένων κλάδων δύναται να θεωρηθούν δικαι ολογημένες για τους ανωτέρω λόγους, ο υπερβολικός βαθμός ρύθμισης των συστημάτων αδειοδότησης για την άσκηση επαγγέλματος ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, καθώς μπορεί να οδη γήσει σε μείωση της προσφοράς των παρόχων υπηρε σιών, µε αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στο επίπεδο του ανταγωνισμού όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ρυθμίσεις σχετικά με τη χορή γηση αδειών ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι υπερβολικά αυστηρές, με αποτέλεσμα να περι ορίζουν αδικαιολόγητα τις επιλογές του καταναλωτή και να δημιουργούν τεχνητή ανεπάρκεια που προκαλεί αύξηση τιμών, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο στην οικονομική θεωρία όσο και στην πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού δίνεται έμφαση, ώστε οι απαιτήσεις αδειοδότησης να μην είναι πιο αυστηρές από ό,τι είναι απαραίτητο για τη διασφά λιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών. Συνιστάται, δηλαδή, μια εναλλακτική προσέγγιση των εν λόγω ρυθμιστικών περιορισμών με στόχο αφενός μεν την ενίσχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις ικανότητες των επαγ γελματιών, την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, τις πιθανές ζημιές που μπορεί να υποστούν οι καταναλωτές από την ανεπαρκή άσκηση του επαγ γέλματος και τη δυνατότητα αυτοπροστασίας τους 1992, σ Βλ. σχετικά παρ. 4 του άρ. 2 του ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Ε.2 του ν. 4152/ Βλ. και υπ αριθ. 11/IV/2011 Γνωμοδότηση της ΕΑ, καθώς και Ανακοί νωση της Επιτροπής, Έκθεση σχετικά με τον Ανταγωνισμό στον Τομέα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, COM (2004) 83 τελικό, πραγματοποιώντας ενημερωμένες επιλογές, αφετέρου δε τη θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων διασφάλισης ποιότητας και ευθύνης του επαγγελματία, σε περίπτωση πλημμέλειας Περαιτέρω, η αρχή της ελεύθερης παροχής υπη ρεσιών κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 ΣΛEE (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ) και αποτελεί ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής του πολίτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 57 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 50 ΣΕΚ), θεωρούνται σαν παροχές υπηρεσιών εκείνες, οι οποίες παρέχονται κανονικά έναντι αμοιβής, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις τις σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων και των κεφαλαίων της Συνθήκης. Το ίδιο άρθρο διευκρινίζει ότι οι δια τάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών καλύπτουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως τις βιομηχανικές, τις εμπορικές, τις βιοτεχνικές και τις δραστηριότητες των ελευθέρων επαγγελμάτων. Γ.1.2. Λόγοι διατήρησης ή επαναφοράς συστήματος προηγούμενης διοικητικής άδειας 25. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ήδη από τους τίτλους των άρθρων 2 και 3, αλλά και όλο το περιεχόμενο του ν.3919/2011, συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη δεν εί ναι να καταργηθεί κάθε περιορισμός και κάθε καθεστώς άδειας, παρά μόνον ό,τι αποτελεί αδικαιολόγητο περι ορισμό, καθώς και οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις προη γούμενης διοικητικής άδειας. Το ποιοι περιορισμοί ή κα θεστώτα αδειών πρέπει να θεωρηθούν δικαιολογημένοι και, ως τέτοιοι, να διατηρηθούν προκύπτει, από την παρ. 4 του άρθρου 2 29 και την παρ. 2 του άρθρου 3 30, όπως 28 Bλ OECD Competition Assessment Toolkit, Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού, Τόμος Ι, Έκδοση 2.0, σελ. 52. Βλ. επίσης ανα λυτικότερα υπ αριθ. 15/VI/2012 Γνωμοδότηση Ε.Α. 29 Το κείμενο της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (μετά την τροποποίηση αυτού με την υποπαρ. Ε.2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013) έχει ως ακολούθως: «4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι δυνατή η θέσπιση παρεκκλίσεως σε σχέση προς ορισμένο επάγγελμα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εάν: Ι. Με τον περιορισμό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέ ροντος και ΙΙ. Ο περιορισμός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέτησή του και, από απόψεως εντάσεως της επεμβάσεως στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκομένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και ΙΙΙ. Ο περιορισμός αυτός δεν εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα με την έδρα τους». Με τις διατάξεις της παραγράφου Ε καθίσταται σαφής ο σκοπός του νόμου, ο οποίος είναι η επαναφορά περιορισμών του τύπου που παρατίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α 32), καθώς και ορισμένων συστημά των αδειοδότησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Οι εν λόγω περιορισμοί και τα συστήματα αδειοδότησης είχαν καταργηθεί είτε επειδή παρήλθε η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011, είτε βάσει της προαναφερόμενης γενικής καταργητικής ρήτρας της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (βλ. σχετικά αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»). 30 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «2. Με προ εδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισμένο επάγγελμα από τη διάταξη της προ ηγούμενης παραγράφου, αν η διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας». Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε με την υποπαρ. Ε.3. της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροποποιήθηκαν με την υποπαράγραφο Ε.2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για την ενδεχόμενη θέσπιση εξαίρεσης από την κατάργηση προηγούμενης διοικητικής άδειας απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, εφόσον η διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμε νης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος 31, με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας, και δεν εισάγονται διακρί σεις ως προς την ιθαγένεια. Αντίστοιχες προϋποθέσεις για τη θέσπιση/διατήρηση συστήματος άδειας ασκήσε ως επαγγέλματος προβλέπει και η Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 32, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» Ως εκ τούτου, για τη θέσπιση παρέκκλισης και τη διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας για την εργασία στην προαναφερόμενη υποκατηγορία καταστημάτων, πρέπει να εκτιμηθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011. Η συνδρομή των ανωτέρω κριτηρίων εξετά ζεται αναλυτικά κατωτέρω. Γ.2. Αξιολόγηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Γ.2.1. Δημόσιο Συμφέρον 27. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 και του ν. 3919/2011, η διατήρηση σε ισχύ περιορισμού και η απαίτηση προη γούμενης διοικητικής άδειας είναι δυνατή, εφόσον επι βάλλονται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέρο ντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3844/2010 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, ως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι και αναγνω ρίζονται ως τέτοιοι στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι «ιδίως: η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, η προστασία των καταναλω τών, των αποδεκτών υπηρεσιών και των εργαζομένων, η δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών, η καταπο λέμηση της απάτης, η προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η διανοητική ιδιοκτησία, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, οι στόχοι κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι πολιτιστικής πολιτικής» Με βάση την κείμενη νομολογία, η διάταξη του άρθρου 4 του π.δ. 180/1979, το περιεχόμενο του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, είναι όμοιο με αυτό του υπό κρίση σχεδίου Π.Δ, είναι διάταξη δημόσιας τάξης και αναγκαστικού δικαίου, η οποία σκοπεί στην προστασία της δημόσιας τάξης, των ηθών και την ασφάλεια των 4152/2013, «Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζο νται σε συστήματα χορήγησης άδειας που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από κοινοτικούς κανονισμούς ή από κοινοτικές οδηγίες, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο». 31 Βλ. ΣτΕ 2766/ ΕΕ L 376/ Βλ. άρθρο 9 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και άρθρο 10 του ν.3844/2010 (ΦΕΚ Α 63). 34 Βλ. άρ. 2 του ν. 3844/2010. πολιτών και δεν αντίκειται στις συνταγματικές διατά ξεις για ελευθερία της εργασίας, διότι αυτές δεν απο κλείουν τη θέσπιση περιορισμών που επιβάλλονται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως προς την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος 35. Έχει, συναφώς, κριθεί ότι η άδεια εργασίας που απαιτείται για το προσωπικό των καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως άπτεται και λόγων δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας τάξεως, εντασσόμενη στον προληπτικό αστυνομικό έλεγχο του υπαλληλικού προ σωπικού, και ανάγεται στην εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω καταστημάτων Συνεπώς, ο υπό εξέταση περιορισμός φαίνεται να εξυπηρετεί τουλάχιστον τρεις από τους προαναφερ θέντες επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ήτοι τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών των υπηρεσιών και των εργαζομένων, καταλαμβάνει δε μόνο τη συγκεκριμένη υποκατηγορία καταστημάτων στα οποία περιοριστικά αναφέρεται το σχέδιο Π.Δ., το αντικείμενο εργασιών των οποίων συνίσταται κυρίως στην πώληση οινοπνευματωδών ποτών και στη διενέρ γεια τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι η εδώ εξεταζόμενη ρύθμιση χορήγη σης διοικητικής άδειας απαγορεύεται στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρά αδικήματα, συνάγεται ότι ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί ουσιαστικά, όπως άλλωστε αναφέρει και το αιτούν Υπουργείο, στον πληρέστερο έλεγχο των απασχολουμένων προσώπων, ώστε να αποτρέπεται η απασχόληση ατόμων που έχουν καταδικαστεί για σο βαρά αδικήματα, στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκλη ματικότητας και της προστασίας των πολιτών που εξυ πηρετούνται από τα εν λόγω καταστήματα, και δη της νεολαίας ως ευπαθούς ομάδας που χρήζει προστασίας στις ειδικές περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης, και όχι στην περιχαράκωση ή/και τη τεχνητή δημιουργία εμποδίων για την απασχόληση στα εν λόγω καταστή ματα κατά τρόπο που να περιορίζει άμεσα ή έμμεσα τον ανταγωνισμό Σημειωτέον ότι, με βάση τα στοιχεία του φακέλου, η διασφάλιση των ως άνω επιτακτικών λόγων δημοσί ων συμφέροντος διατηρούν τον επίκαιρο χαρακτήρα τους, δεδομένων των διαστάσεων του προβλήματος κατάχρησης αλκοόλ και άλλων απαγορευμένων ουσιών από εφήβους. Για το λόγο αυτό, και στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου δράσης, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει εντείνει τους αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους κέντρα διασκέδασης και μπαρ για την αποτροπή τέτοιων φαι νομένων (κατά το έτος 2012, διενεργήθηκαν τέ τοιοι έλεγχοι από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες). 31. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που δύναται να δικαιο λογήσουν τη διατήρηση της απαίτησης προηγούμενης 35 Βλ. σχετικά Εφ. Θεσσαλ. 685/ Βλ. σχετικά ΑΠ 1611/2006, ΑΠ 349/2004, ΑΠ 219/ Επιπλέον, αναφέρεται ότι στο σχέδιο Π.Δ. περιλαμβάνεται πρόβλεψη για χορήγηση της άδειας παρά την τελεσίδικη καταδίκη του ενδια φερόμενου για συγκεκριμένα αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες εφόσον έχει παρέλθει «πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής, εκτός αν η χάρη απενεμήθηκε με άρση των συνεπειών».

8 16152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διοικητικής άδειας για την εργασία στα συγκεκριμένα αυτά (και περιοριστικά προσδιοριζόμενα στο νόμο) κα ταστήματα. Γ.2.2 Αρχή Αναλογικότητας 32. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 2 του ν. 3919/2011, η διατήρηση σε ισχύ περιορισμού και η απαίτηση προ ηγούμενης διοικητικής άδειας είναι δυνατή, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου να εξυπηρε τηθεί επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και, από απόψεως εντάσεως της επέμβασης στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος (strictο sensu αναλογικότητα). 33. Η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ.1 Σ) και αποτελεί ταυτό χρονα και πρωτογενή κανόνα του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 5 ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή, ο επι βληθείς περιορισμός θα πρέπει να μην επιφέρει μεγα λύτερη δέσμευση του δικαιώματος από όση επιβάλλεται για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, «οι νομίμως επιβαλλόμενοι περιορισμοί των ατομικών δικαι ωμάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγ μάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν μέτρο το οποίο, σε σχέση με άλλα μέτρα που μπορεί να ληφθούν, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και γ) εν στενή έννοια αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέ λεια να μην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν» Σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3919/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει απορρίψει ισχυρισμούς περί αναγκαιότητας διατή ρησης του καθεστώς προηγούμενης διοικητικής άδειας, δεδομένου ότι οι επιδιωκόμενοι λόγοι δημοσίου συμ φέροντος εξυπηρετούνται επαρκώς και στο αναγκαίο μέτρο με το σύστημα της αναγγελίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 και, συνεπώς, η εκά στοτε προτεινόμενη ρύθμιση δεν πληροί την αρχή της αναλογικότητας. Και τούτο, λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011, καταργήθηκε μεν το σύστημα προηγούμενης διοικητικής άδειας, αλλά όχι και οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος, εφόσον δεν αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Ουσιαστικά, δεν καταργού νται τα κριτήρια αδειοδότησης, αλλά η γραφειοκρατική διαδικασία εκδόσεως της σχετικής άδειας, η οποία οδη γεί σε αυξημένο διοικητικό κόστος, είναι συχνά χρονο βόρα και επιβραδύνει την είσοδο νέων επαγγελματιών στην αγορά, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές του κα ταναλωτή. Επομένως, η κατάργηση της προηγούμενης χορήγησης άδειας δεν συνεπάγεται και την κατάργηση της κρατικής διοικητικής εποπτείας, της σχετικής με τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων ασκήσεως του επαγγέλματος, η οποία διατηρείται υπό διαφορετική 38 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 1249/2010, καθώς και προγενέστερη σχετική νομολογία ΣτΕ 202/1974, ΣτΕ 1700/1995 και ΣτΕ 1129/2003. μορφή. Συναφώς, η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 τρίμηνη αναμονή από την αναγγε λία για την έναρξη συγκεκριμένου επαγγέλματος, δεν εμποδίζει 39 την αρμόδια διοικητική αρχή, εφόσον δι απιστώσει τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των τριών μηνών από την αναγγελία, να εκδώσει προς τούτο σχετική διαπιστωτική πράξη. 35. Εν προκειμένω, και με βάση τα προαναφερθέντα, (α) μόνη η γενική επίκληση από το Υπουργείο Δημοσί ας Τάξης της ανάγκης επαρκούς κρατικής διοικητικής εποπτείας για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, (β) η τυχόν απροθυμία της διοίκησης να διαπιστώσει τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης της εργασίας πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των τριών μηνών, και (γ) ο έντονα εποχικός ή/και πρόσκαιρος χαρακτήρας της υπό εξέταση δραστηριότητας, δεν επαρκούν, εφ αυτού, για τη δικαιολόγηση της απαίτησης προηγού μενης διοικητικής άδειας. 36. Ωστόσο, παρά τις προαναφερόμενες σκέψεις γενι κής εφαρμογής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει επίσης αναγνωρίσει σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της ότι η διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας μπο ρεί να δικαιολογείται, κατ εξαίρεση, όταν η εν λόγω απαίτηση εξυπηρετεί την ανάγκη αποτελεσματικού προ ληπτικού ελέγχου των προσώπων που ενδιαφέρονται να ασκήσουν μία επαγγελματική δραστηριότητα προς διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 40, και εφόσον τελεί υπό τις εκάστοτε ειδικές περιστάσεις σε εύλογη αναλογία με τον επιδιωκόμενο αυτό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και δεν υποκρύπτει, ούτε και συνδυάζεται με, έτερους περιορισμούς του ανταγωνι σμού και της επαγγελματικής ελευθερίας εν γένει (εν δεικτικά, πρόβλεψη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να ασκούν ένα επάγγελμα, γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση ενός επαγγέλματος, περιο ρισμοί στην πρόσβαση σε επιμέρους δραστηριότητες και κατανομή πελατείας / αγορών, περιορισμοί δευτε ρεύουσας ή/και πρόσθετης εγκατάστασης, εξάρτηση της χορήγησης άδειας υπό αδικαιολόγητους όρους που ανάγονται σε εκτίμηση σκοπιμότητας κ.αλ.). Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η διατήρηση έκδοσης προηγού μενης διοικητικής άδειας για την άσκηση της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, καθώς αποτελεί αναγκαίο και πρό σφορο μέσο για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εφόσον δεν υφίσταται άλλος τρόπος λιγότερο παρεμβατικός και εξίσου αποτελεσματικός 39 Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, η διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των τριών μηνών από την αναγγελία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι εφικτό και αναγκαίο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του δι οικούμενου και τη διευκόλυνσή του στην άσκηση των δικαιωμάτων του. Προς τούτο, η διοίκηση δύναται αυτοδεσμευόμενη να υπαγάγει οικειοθελώς την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας σε τύπους και δεσμεύσεις, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και να εκδώσει τις κατάλληλες εγκυκλίους για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων σε προθεσμία συντομότερη του τριμήνου. 40 Βλ. π.χ. Γνωμοδότηση 22/VII/2012 σχετικά με επαγγελματικές δρα στηριότητες αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος, όπου έγινε παρόμοια στάθμιση.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για τον προληπτικό έλεγχο των προσώπων που ενδια φέρονται να ασκήσουν την ως άνω επαγγελματική δρα στηριότητα, χωρίς παράλληλα να θίγεται το δικαίωμα της επαγγελματικής τους ελευθερίας, εφόσον οι άδειες εκδίδονται σε εύλογο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες (ή και νωρίτερα στην πράξη). 37. Κατά την κρίση των μελών της Επιτροπής, οι ως άνω λόγοι και προϋποθέσεις συντρέχουν, κατ εξαίρεση, και στην κρινόμενη περίπτωση. Ειδικότερα: 38. Όπως βασίμως επικαλείται με ορισμένους από τους λόγους του το αρμόδιο Υπουργείο, η διατήρηση του καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας εξυ πηρετεί, εν προκειμένω, και την αποτελεσματικότητα των επιτόπιων ελέγχων στα εν λόγω καταστήματα, λαμ βανομένων ιδίως υπόψη του συνήθους χρόνου διενέργει ας των σχετικών ελέγχων (συχνά σε μεταμεσονύχτιες ώρες), της αναγκαιότητας ταχείας διεκπεραίωσής τους σε κρίσιμο χρόνο προς διασφάλιση του αποτρεπτικού τους χαρακτήρα, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης και τρόπου δράσης των αστυνομικών αρχών εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούμενο για την αποτελεσμα τικότητα των εν λόγω ειδικών προληπτικών επιτόπιων ελέγχων είναι η άμεση ταυτοποίηση του ελεγχόμενου και της συνδρομής σε αυτόν των εκ του νόμου προϋπο θέσεων για την άσκηση της υπό εξέταση επαγγελματι κής δραστηριότητας, καθώς και η συνακόλουθη αυτό ματη βεβαίωση της σχετικής παράβασης για πρόσωπα που, αν και όφειλαν, δεν είχαν τη σχετική άδεια. Και τούτο, υπό ειδικές συνθήκες λόγω του συνήθους χρόνου διεξαγωγής των σχετικών ελέγχων σε νυχτερινές ώρες, καθώς και του έκτακτου και αιφνιδιαστικού τους χαρα κτήρα στοιχεία που συντείνουν εν τέλει και στο απο τρεπτικό τους αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, στις ειδικές περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης, ο αποτελεσμα τικός προληπτικός αστυνομικός έλεγχος προϋποθέτει τη δυνατότητα επί τόπου διαπίστωσης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του ελεγ χόμενου σε κρίσιμο χρόνο, βάσει σχετικής άδειας που επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή του. Είναι αμφίβολο δε ότι μπορεί να προβλεφθεί προς τούτο κάποιο άλλο, εξίσου πρόσφορο και αποτελεσματικό, μέσο. Εξάλλου, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας δεν υποκρύπτει, ούτε και συνδυάζεται με, έτερους πε ριορισμούς του ανταγωνισμού και της επαγγελματικής ελευθερίας εν γένει. Ειδικότερα, η άδεια εκδίδεται για όλη την επικράτεια (και, επομένως, δεν υπάρχουν εν δείξεις ότι υποκρύπτει ενδεχόμενο περιορισμό στην άσκηση της επίμαχης δραστηριότητας με βάση τοπικι στικά ή άλλα γεωγραφικά κριτήρια). Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, η σχετική απαίτηση καταλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη υποκατηγορία καταστημάτων στα οποία περιοριστικά αναφέρεται το σχέδιο Π.Δ, το αντικείμενο εργασιών των οποίων συνίσταται κυρίως στην πώληση οινοπνευματωδών ποτών και στη διενέρ γεια τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων. Συναφώς, ακόμη και το σχετικό προβλεπόμενο κώλυμα της τελεσίδικης καταδίκης περιορίζεται χρονικά με την πάροδο πεντα ετίας από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή τη με χάρη άφεση αυτής (και, επομένως, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εφ αυτού ως υπέρμετρος περιορισμός). Τέλος, η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 41 που αποτελεί την έτερη προϋπόθεση για τη χορήγηση της διοικητικής άδειας, δεν δύναται ασφαλώς να θεωρηθεί ως περιορισμός που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς αποβλέπει στην προστασία των ανηλίκων, η οποία συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, λαμβανομένης υπόψη της σχετικώς ισχύ ουσας νομοθεσίας και του αντικειμένου εργασιών των αναφερόμενων στο σχέδιο Π.Δ. καταστημάτων. 39. Με βάση τα ανωτέρω, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας τελεί, εν προκειμένω, σε εύλογη αναλογία με τους επιδιωκόμενους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Γ.2.3. Μη Εισαγωγή Διακρίσεων 40. Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό εξέταση σχεδί ου Π.Δ., η προτεινόμενη ρύθμιση για τη θέσπιση εξαίρε σης από την κατάργηση των απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 δεν εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια (για τα φυσικά πρόσωπα) ή την έδρα (για τις επιχειρήσεις). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνεται η υιοθέτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την εργασία στα εν λόγω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν. 3919/2011, καθώς συντρέχουν λόγοι δημο σίου συμφέροντος, όπως η διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών, αποδεκτών των υπηρεσιών, και των εργαζομένων. Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε την 13η Νοεμβρίου Η Γνωμοδότηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 41 Σχετικά με τις προϋποθέσεις εργασίας ανηλίκων βλ. ν. 1837/1989 «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις» (Α 85), Π.Δ. 7/1990 «Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες» (Α 4), καθώς και την Απόφαση / του Υπουργείου Εργασίας «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι» (Β 875).

10

11

12 16156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 13 η Νοεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής. Ερμούπολη, 31 Μαίου 2008 Αρ. Πρωτ. 8.400 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς : Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 134/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας mp.protocol@cityofathens.gr 2) Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1 Π.Δ. 98 της 12/31.3.86. Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από οδοντιάτρους υπηκόους των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Γενικές Αρχές 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56 11 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35 Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 26 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 10551 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α )

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα