ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 2221/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών, δι απιστώνεται ότι ο Κουκούτσης Χαράλαμπος του Ηλία εκπ/κός κλάδου ΠΕ Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από επειδή στις συμπλήρωσε 35 έτη πραγματικής και συντά ξιμης υπηρεσίας και έχει συμπληρωμένο το 60 έτος της ηλικίας του. Ως εκπ/κός, διατηρήθηκε στην υπηρεσία μέχρι ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους Α.Μ. εκπ/κού: ΧΡ. ΚΑΠΠΑΣ Με την υπ αριθμ. 4053α/ απόφαση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπ/σης Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία o εκ παιδευτικός ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλάδου ΔΕΟ1 με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από (που έληξε το διδακτι κό έτος), επειδή στις 31 Δεκεμβρίου 2007 συμπλήρωσε το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ (1) Με την υπ αριθμ. 2975/ απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης εκπ/κού από την υπηρεσία λόγω συμπλήρω σης 35ετίας και ορίου ηλικίας, του Προϊστ/νου του 4 ου Γραφείου Π.Ε. Αν. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του Μπάρμπα Βασιλείου του Μιλτιάδη, κλάδου δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 και αριθμό μητρώου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ Με την υπ αριθμ. 3280/ πράξη του Δ/ντή Δ/ νσης Π.Ε. Ν. Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , λόγω απόλυσης, μετά από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγ ματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, του δασκάλου Λώλου Γεωργίου του Δημητρίου (Α.Μ ) με βαθμό Α, Μ.Κ. 1. Mε την υπ αριθμ. 3278/ πράξη του Δ/ντή Δ/ νσης Π.Ε. Ν. Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , λόγω απόλυσης, μετά από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγ ματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, της νηπιαγωγού Κόντου Αθηνάς του Γεωργίου (Α.Μ ) με βαθμό Α, Μ.Κ. 1. Ο Διευθυντής ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 2400/ απόφαση του Προϊ σταμένου 1 ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απολύε ται αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 35ετίας και ορίου ηλικίας, ο Καραγιάννης Σπυρίδων του Αντωνίου, δάσκαλος του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αφά ντου με βαθμό Α, ΜΚ 1 και A.M ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΙΓΚΟΣ

2 4986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. Φ. 10.1/3443/ πράξη που εκδό θηκε από την υπηρεσία μας με βάση τις ισχύουσες δια τάξεις, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία από την , ο Κουτσός Νικόλαος του Δημητρίου, με A.M , Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70 Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1. Με τη ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε τον ανωτέρω για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του μακρού χρονικού διαστήματος που υπηρέτησε, για την προώθηση των συμφερόντων και την ευόδωση των σκο πών της υπηρεσίας και τον συγχαίρουμε για τον επιτυχή τερματισμό της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. Με την υπ αριθμ. Φ. 10.1/4037/ πράξη που εκδόθηκε από την υπηρεσία μας με βάση τις ισχύου σες διατάξεις, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία από την , ο Πανέτας Βασίλειος του Γεωργίου, με A.M , Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1. Με τη ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε τον ανωτέρω για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του μακρού χρονικού διαστήματος που υπηρέτησε, για την προώθηση των συμφερόντων και την ευόδωση των σκο πών της υπηρεσίας και τον συγχαίρουμε για τον επιτυχή τερματισμό της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 2387/ πράξη του Δ/ντή της Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, απολύεται αυ τοδίκαια από την υπηρεσία ο ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με Α.Μ , δ/λος του 1 ου Ει δικού Δημ. Σχολείου Ιωαννίνων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από Επίσης του απονέμεται για την ευδόκιμη παραμονή του στην υπηρεσία η ηθική αμοιβή της ευαρέσκειας της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφο 1 και 2 του ν. 3528/ Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 80/ απόφαση του 1 ου Γρα φείου Π.Ε. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Παλάτου Ζωής του Κων/νου, Νηπιαγωγού του 1 ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων της Περι φέρειάς μας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 (A.M.: ) από , λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς (35) πραγματικής δημόσιας συντάξιμης υπηρεσίας και ηλι κίας άνω των εξήντα (60) ετών. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 127/ πράξη του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι (2) ατάξεις των άρθρων 156, 159 και 160 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της ΓΡΕΝΤΖΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Χρήστου, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, λόγω συμπληρώσεως τρια νταπέντε ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας της. (Αρίθμ. Αποφ. Περιφ. Αττικής 3232/18296/ ) Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 289/ απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 μετατάσσεται ο Τζιώτης Ανδρέας του Ιωάννου, κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, βαθμού Β, από το Δήμο Νέας Φιλαδέλ φειας Ν. Αττικής σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων του Δήμου Μυτιλήνη Ν. Λέσβου. (Αρίθμ.. Aπόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 26505/ 7349/ ) Ο Διευθυντής Α.Α. ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Δημάρ χου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν.3584/2007, δια πιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του υπαλλήλου Αναστάσιου Κυρίτση, του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής του. (Αριθμ. Αποφ. Περιφ. Ηπείρου: 50160/11860/2008). Διεύθυνσης ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, του υπαλλήλου μας Δημητρίου Παππά του Θωμά του κλά δου ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Α την λόγω συμπληρώσεως 35 χρόνια πραγματικής δημόσιας συντά ξιμης υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλ λες διατάξεις. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΑΡΕΤΗ ΖΗΝΑ ΚΙΤΣΙΑΝΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4987 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 364/2008 απόφαση του Δημάρχου Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και την υπ αριθμ. 1436/ απόφαση αναπλήρωσης του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται σε κενή οργανι κή θέση του Δήμου Ευόσμου, του κλάδου ΥΕ Προσωπι κού Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) με εισαγωγικό βαθμό Ε, ο Σπυρίδων Κατσαρέος του Δημητρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 18094/ ) Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Με την υπ αριθμ. 211/6458/ απόφαση του Δη μάρχου Σιδηροκάστρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και 79 του ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 14/2/ σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Σιδηροκάστρου, Στόϊκος Σταμάτης του Ιωάννη, από τον κλάδο ΥΕ 16 Υδρονομέων Καταμετρητών με βαθμό Α σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στις από έτη 8, μήνες 10 και ημέρες 7 και συνολικό χρόνο υπηρεσί ας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία από έτη 27, μή νες 10 και ημέρες 7. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 7101/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ 547/ΙΘ/7472/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από αίτηση της ομογενούς ΦΑΝΑΗΛΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αρμενία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Ε. ΠΑΦΙΛΗ Με την υπ αριθμ. 54/2008 απόφαση του Δημάρχου Λέρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3584/2007 μονιμοποιείται ο υπάλλη λος του Δήμου Λέρου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηρακλή, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ λόγω συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστι κής υπηρεσίας αναδρομικά από (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 7926/ 2008). Ο Διευθυντής α.α. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 133/ απόφαση του Δημάρ χου Γυθείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 ν.3584/2007, αποφασίζεται ότι η παραίτηση του Μπάλλα Σωτηρίου του Κωνσταντίνου υπαλλήλου του Δήμου Γυθείου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικ. Λογιστικού με βαθμό Γ γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται από η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αί τηση με την οποία εμμένει στην από αίτηση παραίτησής του από την Υπηρεσία του Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Ν. Λακωνίας: 6945 / ). Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 24/2008 απόφαση του Δημάρχου Αράχωβας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν.3584/2007, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της Μπακλαγή Ασημούλας του Ιωάννη, κλά δου ΔΕ 15 Δημοτικής Εισπράκτορα με βαθμό Α, από την Υπηρεσία του Δήμου. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 04/17895/ απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996 σε συν δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 156 και 165 του ν.3528/2007, ο υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Θεσσαλονίκης Γεώργιος Πέγιος του Αθανα σίου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Κτηνια τρικής με βαθμό Α, απολύεται από την Υπηρεσία λόγω σωματικής ανικανότητας. Με την υπ αριθμ. 04/17894/ απόφαση Νομάρ χη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996 σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 156 και 165 του ν.3528/2007, η υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Θεσσαλονίκης Λεώνη Σοφία του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχα νικών με βαθμό Α, απολύεται από την Υπηρεσία λόγω σωματικής ανικανότητας. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ανακαλείται ο διορισμός των Λα κάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου κλάδου ΠΕ Μηχανι κών ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (3)

4 4988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και Μπατσίλα Ευανθίας του Αγγέλου κλάδου ΠΕ Μηχανι κών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Νομαρχι ακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης λόγω μη αποδοχής του δι ορισμού τους. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 02/1112/ απόφαση του Νομάρ χη Πιερίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του ν. 2190/1994 και του π.δ.30/1996, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέ στερα, διορίζεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερί ας, σε κενή οργανική θέση του κλάδου/ειδικότητας Τ. Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, η Παπά Μαρι λένα του Κων/νου, ως δόκιμος υπάλληλος, με εισαγω γικό βαθμό Δ και Μ.Κ. το 18. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: 6231/ ). Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 3166/ πράξη του Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ιακω βίδη Γεωργίου του Γερμανού, υπαλλήλου του ΚΕΠ της ΝΑ Σερρών, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Δ, από , ημερομηνία ορκωμοσίας λόγω διορισμού του στο ΚΕΠ του Δήμου Ηράκλειας. Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/82. τ.α ) και το άρθρο 6 περ. Α παρ. 2, 3, 4, 6 και Β,Γ,Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.α ), του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.α ) όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/ , τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/07, τ.α ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α ). 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 17/ ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι γαίου, αποφασίζουμε: (4) Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Γεωγραφίας Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία Κλιματολογία». ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αίτηση υποψηφιότητας 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού. 4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα. 5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα. 6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 7. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευ ρωπαϊκής Ενωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει ης στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4989 Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΙ ΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Δ Ο Πρύτανης ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΓΡΟΥΜΠΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 2995/ απόφαση του Πρόε δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο Αξιώτης Δημήτριος του Ιγνατίου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Τηλε πικοινωνίες» του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Παράρτημα Σπάρτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ / ) Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 9/ πράξη του Υπηρεσιακού Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου εντάσσεται στη Δ Μισθολο γική κατηγορία και στο Μ. Κ. 18 ο διορισθείς διάκονος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκίς Ραφαήλ Ιωάννου του Ιωάννη από 22ας Ιουνίου Ο Μητροπολίτης Ο Πολυάνης και Κιλκισίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μετά από την υπ αριθμ. Δ /188 / απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Άρτας που εκδόθηκε με τις διατάξεις των ν. 2190/1994, 2683/1999 και 2716/1999, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Γ.Ν. Άρτας και Κ.Υ. Αγνάντων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτι κής. Οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλληλοι διορίζονται σε αναπλήρωση της Καραγκούνη Κων/νας (Μπιρμπίλη Αλεξάνδρα) και Γερογιάννη Σταυρούλας (Βουρδή Ελένη) η οποία δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, όπου συ μπεριλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (149/ τ. παράρτημα) που κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 1473/ απόφαση του Ε τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/307Μ/2005 (230/ τ. προκηρύξεων του ΑΣΕΠ) προκήρυξη. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΒΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΙ ΚΗΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ.Κ.Κ.Α. 966/ ). ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΒΑΘΜΟΣ Με την υπ αριθμ. 502 / κοινή απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέ λειο Πανάνειο» της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης και της Διοικήτριας του Γ. Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία βάρβαρα» της 2 ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528 αρθρ. 71, 73 και 74 μετατάσσεται η Στασινοπού λου Μαρία του Νικολάου μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών με Γ βαθμό από το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» σε αντίστοιχη κενή οργανική ομοιόβαθμη θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο». Οι Διοικητές ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Δ.Α. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 26η/ πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, αρ μοδιότητας 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της δοκίμου υπαλλήλου Κατσάρα Ελένης του Ζαχαρία, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών τριών με Δ βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 άρθρο 147 και 148 παρ. 1 και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , λόγω διορισμού της σε άλλη Υπηρεσία. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Δ

6 4990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 360/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ΠΟΛΛΑΕΤΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 4 Μισθολογικό Κλι μάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 409/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν.3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της Ζαγκαρέτου Δήμητρας του Κωνσταντίνου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας, Κατηγορίας και Κλάδου 2ΤΕο Τεχνο λόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (χωρίς πτυχίο) με βαθμό Α, από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 385/ απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, εγκρίνεται η μετάταξη της υπαλ λήλου Δήμητρας Γιαρμά από τη θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή οργανική θέση ίδιας κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με το βαθμό που κατέχει (Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 ν. 3528/2008. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 άρθρο 74, μετατάσσεται η ΜΠΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ υπάλληλος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων σε κενή οργανική θέση κατη γορίας ΤΕ κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αριθμ. Βεβ. (ΥΔΕ) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6730/ ]. Με την υπ αριθμ. 124/ απόφαση του Διοικη τή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται ο ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Πληροφορικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6738/ ]. Με την υπ αριθμ. 125/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται ο ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνικού Οδηγών Αυτοκινήτων Δικύκλων σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Εκπαιδευτικών του Πανεπι στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθ μό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6737/ ]. Με την υπ αριθμ. 127/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών τριών) σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6945/ ]. Με την υπ αριθμ. 128/ απόφαση του Διοι κητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΜΠΕΚΕΡ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΕΡΜΑΝ υπάλληλος του Πανεπιστημια κού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλά δου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Προσωπικού Η/Υ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρι σας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6971/ ]. Με την υπ αριθμ. 129/ απόφαση του Διοι κητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) σε κενή οργα νική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικού Λογι στικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6946/ ]. Με την υπ αριθμ. 130/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΤΣΙΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας κατηγορίας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τρα πεζοκόμων) σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. [Αριθμ. βεβ. (ΥΔΕ) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6970/ ]. Με την υπ αριθμ. 126/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται ο ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τηλεφωνη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4991 τών σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο μείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. (ΥΔΕ) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6728/ ). ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Π/17469/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ανακαλείται η δημοσίευ ση της περίληψης της υπ αριθμ. Π/6020/ απόφα σης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Στε λάκη Γεωργίου του Αθανασίου, στο ΦΕΚ. 525/ τ. Γ, διότι έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. 486/ τ.γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 8398/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α) Του οργανισμού του Νοσοκομείου μας. β) Των άρθρων 147,156 του ν.3528/2007. γ) Την υπ αριθμ. 17/ απόφαση του Προέδρου του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ1756/2001) περί με ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Διοικητές των Νοσο κομείων του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας. δ) Τις υπ αριθμ. 5890/ (α αίτηση παραίτησης) και 7504/ (β αίτηση παραίτησης) του υπαλ λήλου λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών λόγω συνταξιοδότησης. ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Α1/ 6530 / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Φιλιατών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, διορίζεται στο Νοσοκομείο μας σε θέση του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και με βαθμό Δ, η ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 395/ ). κ.α.α Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Πίνακες Διοριστέων Με την υπ αριθμ. 6 η / απόφαση του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας και Θ.Χ.Π. Κιλκίς και την υπ αριθμ. (5) προκήρυξη 1/353Μ/2006 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 529/ (τ. ΑΣΕΠ) διατίθεται για την κάλυψη θέ σης καθ υπέρβαση Ειδικών Περιπτώσεων Πρόσληψης ο παρακάτω υποψήφιος: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑ ΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Μία (1) θέση Ειδικών Περιπτώσεων Πρόσληψης καθ υπέρβαση. 1. Πουμπουρίδης Συμεών του Ιωάννη. Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Πίνακες Διοριστέων Με την υπ αριθμ. 1608/ απόφαση του Α τμή ματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/176Μ/2007 προκήρυξη του Δήμου Νέας Αρτάκης Νομού Ευβοίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 292/ (Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής : ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 1 Διοικητικού α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Μωραΐτη Γεωργία Δημήτριος ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 29 Οδηγών (απορριμματοφόρου) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Σμπρίνης Ιωάννης Ευάγγελος ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας & Νεκροτα φείου (εργατών νεκροταφείου) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Σταματελάκη Ελένη Γεώργιος Σπυρίδων ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας και Νεκροτα φείου (εργατών καθαριότητας απορριμματοφόρου και εξωτερικών χώρων) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Φωτιάδη Δήμητρα Σταύρος 2. Μαναρίδης Ευθύμιος Κων/νος 3. Τσίμπου Μαρία Ιωάννης 4. Μπρέλλος Αντώνιος Αθανάσιος 5. Λιτοβόλη Αικατερίνη Θεόδωρος 6. Ρόδης Παναγιώτης Ιωάννης Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΟΣ Τα Μέλη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΩΛΗΣ

8 4992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας προκήρυ ξη 1 / 283Μ / 2007 αρ. φύλλου ΦΕΚ 201/ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδικότητα ΤΕ 9 Πίνακας Διοριστέων A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας προκήρυ ξη 1 / 283Μ / 2007 αρ. φύλλου ΦΕΚ 201/ Κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητα ΔΕ8 Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Πρόεδρος ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Τα Μέλη ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 1136/ απόφαση του Α τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/659Μ/2006 προκήρυξη του Δήμου Μυγδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 545/ (τ. ΑΣΕΠ) ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ1 Διοικητικού 1 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕ Λογιστικής 1 ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Δομικών Εργων) 1 ΤΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ Οδηγών (Αυτοκινήτων απορριματοφόρων Φορτηγών) 1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδός Απορριματοφόρου (Με εμπειρία) 1 ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Χωρίς εμπειρία) 1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΣΚΟΣ Τα Μέλη ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΑ Β43ΦΩΞ1-ΑΥ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ Πρωτ 24406 Διεύθυνση Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πληροφορίες Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 125 3 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ --- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 351 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112009572 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 564 13 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 670 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες:

Οι θέσεις προς κάλυψησύμφωνα με την αριθμ. 4/24/8-10-15 Α.Δ.Σ, είναι οι ακόλουθες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» - Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 562 13 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 747 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 427 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1415025370/3 8 15 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 727 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 355 13 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 981 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΒΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κοζάνη 19/6/ 2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κοζάνη 19/6/ 2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Κοζάνη 9/6/ 2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙ ΟΡΓΙΣΜΟΣ ΑΠΧΟΛΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.256 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ 2 ΚΟΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 22 Τηλέφωνο : 2460 24676,26970 Πληροφορίες :Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 997 14 Δεκεμβρίου 2009 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1473/26.11.2009 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 27-12-2012 Αρ. πρωτ.: 163252/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5385-21/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2804-21/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 4 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Yγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 764 23 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων....................... 1 Περιφέρειες......................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974

Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Α Π Ο Φ Α Σ Η Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr Πληροφορίες: Αθανασάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 26510-83977 FAX: 26510-83974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- Ιωάννινα, 16-08-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα