ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. 2221/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών, δι απιστώνεται ότι ο Κουκούτσης Χαράλαμπος του Ηλία εκπ/κός κλάδου ΠΕ Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από επειδή στις συμπλήρωσε 35 έτη πραγματικής και συντά ξιμης υπηρεσίας και έχει συμπληρωμένο το 60 έτος της ηλικίας του. Ως εκπ/κός, διατηρήθηκε στην υπηρεσία μέχρι ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους Α.Μ. εκπ/κού: ΧΡ. ΚΑΠΠΑΣ Με την υπ αριθμ. 4053α/ απόφαση του Προϊστάμενου του Γραφείου Επαγγελματικής Εκπ/σης Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία o εκ παιδευτικός ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλάδου ΔΕΟ1 με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από (που έληξε το διδακτι κό έτος), επειδή στις 31 Δεκεμβρίου 2007 συμπλήρωσε το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ (1) Με την υπ αριθμ. 2975/ απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης εκπ/κού από την υπηρεσία λόγω συμπλήρω σης 35ετίας και ορίου ηλικίας, του Προϊστ/νου του 4 ου Γραφείου Π.Ε. Αν. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, γίνεται αποδεκτή από η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του Μπάρμπα Βασιλείου του Μιλτιάδη, κλάδου δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 και αριθμό μητρώου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ Με την υπ αριθμ. 3280/ πράξη του Δ/ντή Δ/ νσης Π.Ε. Ν. Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , λόγω απόλυσης, μετά από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγ ματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, του δασκάλου Λώλου Γεωργίου του Δημητρίου (Α.Μ ) με βαθμό Α, Μ.Κ. 1. Mε την υπ αριθμ. 3278/ πράξη του Δ/ντή Δ/ νσης Π.Ε. Ν. Ηλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις που ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από , λόγω απόλυσης, μετά από τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγ ματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, της νηπιαγωγού Κόντου Αθηνάς του Γεωργίου (Α.Μ ) με βαθμό Α, Μ.Κ. 1. Ο Διευθυντής ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 2400/ απόφαση του Προϊ σταμένου 1 ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απολύε ται αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 35ετίας και ορίου ηλικίας, ο Καραγιάννης Σπυρίδων του Αντωνίου, δάσκαλος του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αφά ντου με βαθμό Α, ΜΚ 1 και A.M ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΙΓΚΟΣ

2 4986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. Φ. 10.1/3443/ πράξη που εκδό θηκε από την υπηρεσία μας με βάση τις ισχύουσες δια τάξεις, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία από την , ο Κουτσός Νικόλαος του Δημητρίου, με A.M , Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70 Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1. Με τη ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε τον ανωτέρω για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του μακρού χρονικού διαστήματος που υπηρέτησε, για την προώθηση των συμφερόντων και την ευόδωση των σκο πών της υπηρεσίας και τον συγχαίρουμε για τον επιτυχή τερματισμό της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. Με την υπ αριθμ. Φ. 10.1/4037/ πράξη που εκδόθηκε από την υπηρεσία μας με βάση τις ισχύου σες διατάξεις, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία από την , ο Πανέτας Βασίλειος του Γεωργίου, με A.M , Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1. Με τη ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε τον ανωτέρω για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του μακρού χρονικού διαστήματος που υπηρέτησε, για την προώθηση των συμφερόντων και την ευόδωση των σκο πών της υπηρεσίας και τον συγχαίρουμε για τον επιτυχή τερματισμό της υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ αριθμ. 2387/ πράξη του Δ/ντή της Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, απολύεται αυ τοδίκαια από την υπηρεσία ο ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με Α.Μ , δ/λος του 1 ου Ει δικού Δημ. Σχολείου Ιωαννίνων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από Επίσης του απονέμεται για την ευδόκιμη παραμονή του στην υπηρεσία η ηθική αμοιβή της ευαρέσκειας της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφο 1 και 2 του ν. 3528/ Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 80/ απόφαση του 1 ου Γρα φείου Π.Ε. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Παλάτου Ζωής του Κων/νου, Νηπιαγωγού του 1 ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων της Περι φέρειάς μας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 (A.M.: ) από , λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς (35) πραγματικής δημόσιας συντάξιμης υπηρεσίας και ηλι κίας άνω των εξήντα (60) ετών. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 127/ πράξη του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι (2) ατάξεις των άρθρων 156, 159 και 160 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της ΓΡΕΝΤΖΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Χρήστου, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, λόγω συμπληρώσεως τρια νταπέντε ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας της. (Αρίθμ. Αποφ. Περιφ. Αττικής 3232/18296/ ) Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 289/ απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 μετατάσσεται ο Τζιώτης Ανδρέας του Ιωάννου, κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, βαθμού Β, από το Δήμο Νέας Φιλαδέλ φειας Ν. Αττικής σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων του Δήμου Μυτιλήνη Ν. Λέσβου. (Αρίθμ.. Aπόφ. Περιφ. Βορείου Αιγαίου 26505/ 7349/ ) Ο Διευθυντής Α.Α. ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Δημάρ χου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν.3584/2007, δια πιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, με την υπηρεσία, του υπαλλήλου Αναστάσιου Κυρίτση, του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής του. (Αριθμ. Αποφ. Περιφ. Ηπείρου: 50160/11860/2008). Διεύθυνσης ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, του υπαλλήλου μας Δημητρίου Παππά του Θωμά του κλά δου ΔΕ Δασοφυλάκων με βαθμό Α την λόγω συμπληρώσεως 35 χρόνια πραγματικής δημόσιας συντά ξιμης υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλ λες διατάξεις. Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΑΡΕΤΗ ΖΗΝΑ ΚΙΤΣΙΑΝΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4987 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 364/2008 απόφαση του Δημάρχου Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και την υπ αριθμ. 1436/ απόφαση αναπλήρωσης του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., διορίζεται σε κενή οργανι κή θέση του Δήμου Ευόσμου, του κλάδου ΥΕ Προσωπι κού Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) με εισαγωγικό βαθμό Ε, ο Σπυρίδων Κατσαρέος του Δημητρίου. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 18094/ ) Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ Με την υπ αριθμ. 211/6458/ απόφαση του Δη μάρχου Σιδηροκάστρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και 79 του ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 14/2/ σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Σιδηροκάστρου, Στόϊκος Σταμάτης του Ιωάννη, από τον κλάδο ΥΕ 16 Υδρονομέων Καταμετρητών με βαθμό Α σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών, με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας στις από έτη 8, μήνες 10 και ημέρες 7 και συνολικό χρόνο υπηρεσί ας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία από έτη 27, μή νες 10 και ημέρες 7. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 7101/ ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. Φ 547/ΙΘ/7472/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γίνεται δεκτή η από αίτηση της ομογενούς ΦΑΝΑΗΛΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤ, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αρμενία, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Ε. ΠΑΦΙΛΗ Με την υπ αριθμ. 54/2008 απόφαση του Δημάρχου Λέρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3584/2007 μονιμοποιείται ο υπάλλη λος του Δήμου Λέρου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηρακλή, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ λόγω συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστι κής υπηρεσίας αναδρομικά από (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 7926/ 2008). Ο Διευθυντής α.α. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 133/ απόφαση του Δημάρ χου Γυθείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 ν.3584/2007, αποφασίζεται ότι η παραίτηση του Μπάλλα Σωτηρίου του Κωνσταντίνου υπαλλήλου του Δήμου Γυθείου του κλάδου ΤΕ 17 Διοικ. Λογιστικού με βαθμό Γ γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή και λύεται από η υπαλληλική σχέση, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αί τηση με την οποία εμμένει στην από αίτηση παραίτησής του από την Υπηρεσία του Δήμου. (Αριθμ. απόφ. Ν. Λακωνίας: 6945 / ). Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 24/2008 απόφαση του Δημάρχου Αράχωβας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν.3584/2007, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης της Μπακλαγή Ασημούλας του Ιωάννη, κλά δου ΔΕ 15 Δημοτικής Εισπράκτορα με βαθμό Α, από την Υπηρεσία του Δήμου. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 04/17895/ απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996 σε συν δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 156 και 165 του ν.3528/2007, ο υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Θεσσαλονίκης Γεώργιος Πέγιος του Αθανα σίου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Κτηνια τρικής με βαθμό Α, απολύεται από την Υπηρεσία λόγω σωματικής ανικανότητας. Με την υπ αριθμ. 04/17894/ απόφαση Νομάρ χη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 62 και 112 του π.δ. 30/1996 σε συνδυ ασμό με τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 156 και 165 του ν.3528/2007, η υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Θεσσαλονίκης Λεώνη Σοφία του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχα νικών με βαθμό Α, απολύεται από την Υπηρεσία λόγω σωματικής ανικανότητας. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ανακαλείται ο διορισμός των Λα κάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου κλάδου ΠΕ Μηχανι κών ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (3)

4 4988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και Μπατσίλα Ευανθίας του Αγγέλου κλάδου ΠΕ Μηχανι κών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Νομαρχι ακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης λόγω μη αποδοχής του δι ορισμού τους. Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 02/1112/ απόφαση του Νομάρ χη Πιερίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, του ν. 2190/1994 και του π.δ.30/1996, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέ στερα, διορίζεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερί ας, σε κενή οργανική θέση του κλάδου/ειδικότητας Τ. Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, η Παπά Μαρι λένα του Κων/νου, ως δόκιμος υπάλληλος, με εισαγω γικό βαθμό Δ και Μ.Κ. το 18. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: 6231/ ). Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 3166/ πράξη του Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ιακω βίδη Γεωργίου του Γερμανού, υπαλλήλου του ΚΕΠ της ΝΑ Σερρών, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Δ, από , ημερομηνία ορκωμοσίας λόγω διορισμού του στο ΚΕΠ του Δήμου Ηράκλειας. Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/82. τ.α ) και το άρθρο 6 περ. Α παρ. 2, 3, 4, 6 και Β,Γ,Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.α ), του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.α ) όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/ , τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/07, τ.α ). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α ). 5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Γεωγραφίας (συν. 17/ ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι γαίου, αποφασίζουμε: (4) Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Γεωγραφίας Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία Κλιματολογία». ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Αίτηση υποψηφιότητας 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού. 4. Επιστημονικές εργασίες σε 4 αντίτυπα. 5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα. 6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή. 7. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευ ρωπαϊκής Ενωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ μόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι Υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει ης στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4989 Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΙ ΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Δ Ο Πρύτανης ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΓΡΟΥΜΠΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 2995/ απόφαση του Πρόε δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α /1983), όπως τροποποιή θηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2001), διορίζεται ο Αξιώτης Δημήτριος του Ιγνατίου με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Τηλε πικοινωνίες» του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Παράρτημα Σπάρτης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ / ) Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 9/ πράξη του Υπηρεσιακού Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου εντάσσεται στη Δ Μισθολο γική κατηγορία και στο Μ. Κ. 18 ο διορισθείς διάκονος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκίς Ραφαήλ Ιωάννου του Ιωάννη από 22ας Ιουνίου Ο Μητροπολίτης Ο Πολυάνης και Κιλκισίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Μετά από την υπ αριθμ. Δ /188 / απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν. Άρτας που εκδόθηκε με τις διατάξεις των ν. 2190/1994, 2683/1999 και 2716/1999, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Γ.Ν. Άρτας και Κ.Υ. Αγνάντων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτι κής. Οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλληλοι διορίζονται σε αναπλήρωση της Καραγκούνη Κων/νας (Μπιρμπίλη Αλεξάνδρα) και Γερογιάννη Σταυρούλας (Βουρδή Ελένη) η οποία δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, όπου συ μπεριλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (149/ τ. παράρτημα) που κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 1473/ απόφαση του Ε τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/307Μ/2005 (230/ τ. προκηρύξεων του ΑΣΕΠ) προκήρυξη. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 ΒΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗ ΛΕΥΤΙ ΚΗΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ.Κ.Κ.Α. 966/ ). ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΒΑΘΜΟΣ Με την υπ αριθμ. 502 / κοινή απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέ λειο Πανάνειο» της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης και της Διοικήτριας του Γ. Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία βάρβαρα» της 2 ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528 αρθρ. 71, 73 και 74 μετατάσσεται η Στασινοπού λου Μαρία του Νικολάου μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών με Γ βαθμό από το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» σε αντίστοιχη κενή οργανική ομοιόβαθμη θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο». Οι Διοικητές ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Δ.Α. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 26η/ πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, αρ μοδιότητας 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της δοκίμου υπαλλήλου Κατσάρα Ελένης του Ζαχαρία, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών τριών με Δ βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 άρθρο 147 και 148 παρ. 1 και λύεται η υπαλληλική της σχέση από , λόγω διορισμού της σε άλλη Υπηρεσία. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Δ

6 4990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 360/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ΠΟΛΛΑΕΤΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 4 Μισθολογικό Κλι μάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 409/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του ν.3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της Ζαγκαρέτου Δήμητρας του Κωνσταντίνου, μονίμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας, Κατηγορίας και Κλάδου 2ΤΕο Τεχνο λόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (χωρίς πτυχίο) με βαθμό Α, από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 385/ απόφαση Διοικητή του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, εγκρίνεται η μετάταξη της υπαλ λήλου Δήμητρας Γιαρμά από τη θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή οργανική θέση ίδιας κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με το βαθμό που κατέχει (Α ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 ν. 3528/2008. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007 άρθρο 74, μετατάσσεται η ΜΠΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ υπάλληλος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων σε κενή οργανική θέση κατη γορίας ΤΕ κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αριθμ. Βεβ. (ΥΔΕ) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6730/ ]. Με την υπ αριθμ. 124/ απόφαση του Διοικη τή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται ο ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Προ σωπικού Η/Υ σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Πληροφορικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6738/ ]. Με την υπ αριθμ. 125/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται ο ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνικού Οδηγών Αυτοκινήτων Δικύκλων σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Εκπαιδευτικών του Πανεπι στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθ μό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6737/ ]. Με την υπ αριθμ. 127/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γε νικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστών τριών) σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6945/ ]. Με την υπ αριθμ. 128/ απόφαση του Διοι κητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΜΠΕΚΕΡ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΕΡΜΑΝ υπάλληλος του Πανεπιστημια κού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλά δου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Προσωπικού Η/Υ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρι σας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6971/ ]. Με την υπ αριθμ. 129/ απόφαση του Διοι κητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓ ΓΕΛΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) σε κενή οργα νική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικού Λογι στικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας και στο βαθμό που κατέχει. Αλληλεγγύης 6946/ ]. Με την υπ αριθμ. 130/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται η ΤΣΙΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας κατηγορίας κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τρα πεζοκόμων) σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ και κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. [Αριθμ. βεβ. (ΥΔΕ) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6970/ ]. Με την υπ αριθμ. 126/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007, άρθρο 74, μετατάσσεται ο ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ υπάλληλος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Λάρισας κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τηλεφωνη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4991 τών σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο μείου Λάρισας και στο βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. (ΥΔΕ) Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 6728/ ). ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Π/17469/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ανακαλείται η δημοσίευ ση της περίληψης της υπ αριθμ. Π/6020/ απόφα σης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Στε λάκη Γεωργίου του Αθανασίου, στο ΦΕΚ. 525/ τ. Γ, διότι έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. 486/ τ.γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 8398/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α) Του οργανισμού του Νοσοκομείου μας. β) Των άρθρων 147,156 του ν.3528/2007. γ) Την υπ αριθμ. 17/ απόφαση του Προέδρου του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ1756/2001) περί με ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Διοικητές των Νοσο κομείων του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας. δ) Τις υπ αριθμ. 5890/ (α αίτηση παραίτησης) και 7504/ (β αίτηση παραίτησης) του υπαλ λήλου λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΔΡΕΑ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών λόγω συνταξιοδότησης. ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Α1/ 6530 / απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Φιλιατών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, διορίζεται στο Νοσοκομείο μας σε θέση του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και με βαθμό Δ, η ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 395/ ). κ.α.α Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Πίνακες Διοριστέων Με την υπ αριθμ. 6 η / απόφαση του Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας και Θ.Χ.Π. Κιλκίς και την υπ αριθμ. (5) προκήρυξη 1/353Μ/2006 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 529/ (τ. ΑΣΕΠ) διατίθεται για την κάλυψη θέ σης καθ υπέρβαση Ειδικών Περιπτώσεων Πρόσληψης ο παρακάτω υποψήφιος: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑ ΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Μία (1) θέση Ειδικών Περιπτώσεων Πρόσληψης καθ υπέρβαση. 1. Πουμπουρίδης Συμεών του Ιωάννη. Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Πίνακες Διοριστέων Με την υπ αριθμ. 1608/ απόφαση του Α τμή ματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/176Μ/2007 προκήρυξη του Δήμου Νέας Αρτάκης Νομού Ευβοίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 292/ (Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής : ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 1 Διοικητικού α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Μωραΐτη Γεωργία Δημήτριος ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ 29 Οδηγών (απορριμματοφόρου) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Σμπρίνης Ιωάννης Ευάγγελος ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας & Νεκροτα φείου (εργατών νεκροταφείου) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Σταματελάκη Ελένη Γεώργιος Σπυρίδων ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας και Νεκροτα φείου (εργατών καθαριότητας απορριμματοφόρου και εξωτερικών χώρων) α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο 1. Φωτιάδη Δήμητρα Σταύρος 2. Μαναρίδης Ευθύμιος Κων/νος 3. Τσίμπου Μαρία Ιωάννης 4. Μπρέλλος Αντώνιος Αθανάσιος 5. Λιτοβόλη Αικατερίνη Θεόδωρος 6. Ρόδης Παναγιώτης Ιωάννης Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΡΟΣ Τα Μέλη ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΩΛΗΣ

8 4992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας προκήρυ ξη 1 / 283Μ / 2007 αρ. φύλλου ΦΕΚ 201/ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδικότητα ΤΕ 9 Πίνακας Διοριστέων A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας προκήρυ ξη 1 / 283Μ / 2007 αρ. φύλλου ΦΕΚ 201/ Κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητα ΔΕ8 Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ A/A AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο Πρόεδρος ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Τα Μέλη ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ Πίνακας διοριστέων με την υπ αριθμ. 1136/ απόφαση του Α τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/659Μ/2006 προκήρυξη του Δήμου Μυγδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 545/ (τ. ΑΣΕΠ) ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ1 Διοικητικού 1 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕ Λογιστικής 1 ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Δομικών Εργων) 1 ΤΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ Οδηγών (Αυτοκινήτων απορριματοφόρων Φορτηγών) 1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδός Απορριματοφόρου (Με εμπειρία) 1 ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Χωρίς εμπειρία) 1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΣΚΟΣ Τα Μέλη ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 130 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα