ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας... 1» Υγείας... 2» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 3» Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...4 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 5 Περιφέρειες... 6 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 και 56, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ), αποσπάται στο Γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη, σε θέση μετακλητής διοικητικής υπαλλήλου, η Σκοπελίτη Χρύσα του Δημητρίου, (ΑΔΤ. ΑΚ ) μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Ε και Μ.Κ. Ε1 του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η παραπάνω απόσπαση λήγει αυτοδίκαια με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μητα ράκη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας: 3186/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 5613/1372/Α2 Αντικατάσταση μέλους Γραμματειακής Υποστήριξης και αναπληρωματικού μέλους Γραμματειακής Υποστήρι ξης της Επιτροπής Αξιολόγησης στην Περιφέρεια Ιο νίων Νήσων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρε σιών» που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3042/726/ Α2/ (ΥΟΔΔ 226/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. Α.Π. 1121/408 Δ/Φ (Β 655) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατά σταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 2555) σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 4. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2 2038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 6. Την υπ αριθμ. Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγω νιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 7. Την υπ αριθμ. Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρι σης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020 Α10/ (Β 787) υπουργική απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδι οτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσι ών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προ γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα γωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Εν διάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αριθμ. 4226/1019Δ/ ). 10. Την υπ αριθμ. A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχει ρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματο δοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδο τούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την υπουργική απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσι ών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και ιδίως το Πα ράρτημα ΧΙΙΙ αυτού. 14. Την ανάγκη να συσταθεί και να συγκροτηθεί Επι τροπή Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν, ανά Περιφέρεια. 15. Το με Α.Π οικ19561/7583/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2794/ ) έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νή σων, με θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαί ων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 16. Το με Α.Π. 3804/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2691/ ) έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Ορισμός με λών Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμ ματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δρα στηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 16. Την υπ αριθμ. Α.Π. 3042/726/Α2/ (ΥΟΔΔ 226/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα: Συγκρότηση της Επιτρο πής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρο μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 17. Το με ΑΠ. οικ 43603/16989/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5589/ ) έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη ρεσιών», αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. Α.Π. 3042/726/Α2/ (ΥΟΔΔ 226/ ) Απόφασης του Γε νικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρι σμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως εξής: Α. Αντικαθίσταται η Πανδή Ελένη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπη ρεσιών», με την Σαλβάνου Μαγδαληνή του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ. Ρ , υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ι.Ν της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Β. Αντικαθίσταται ο Μεσημέρης Ιωάννης του Γε ωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , υπάλληλος της Περιφέ ρειας Ιονίων Νήσων, αναπληρωματικός Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», με την Τίκου Ευσταθία του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , υπάλληλο της ΔΙ.ΑΠ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (2) Αριθμ. ΔΥ16/Γ.Π. οικ Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 14 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α / ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2039 κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά λισης κ.λπ.», β. του άρθρου 15 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α / ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», γ. των άρθρων 1 5 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», δ. του άρθρου τέταρτου, παρ. 4 και του άρθρου δέ κατου του Ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρό βλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡ ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις». ε. των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», στ. του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις αποφάσεις: α. αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.31422/ απόφαση του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εν νεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΦΕΚ 144/ ΥΟΔΔ/ ), β. αριθμ. ΔΥ1 δ/γ. Π. οι κ / απόφαση του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο την τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.31422/ απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΦΕΚ 187/ΥΟΔΔ/ ), γ. αριθμ. Β1 4767/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών για την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΦΕΚ 382/ΥΟΔΔ/ ). 3. Αριθμ /524/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών για την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΦΕΚ 388/ΥΟΔΔ/ ). 4. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που είχαν οριστεί με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.31422/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, έληξε στις Την από αίτηση παραίτησης του Νικολάου Γαλανόπουλου, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και διορίζουμε ως μέλη αυτής τα κατωτέρω πρόσωπα: α. Γιάνναρη Χρήστο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ , Οικονομολόγο MSc, ως Πρόεδρο, β. Κανελλοπούλου Ευγενία του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Τ , Φαρμακοποιό, ως μέλος, γ. Μονιού Αναστασία του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Οικονομολόγο MSc, ως μέλος, δ. Κυριακίδη Δημήτριο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. AB , Πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, PhP, MSc, ως μέλος, ε. Σκραφνάκη Μαρία του Γρηγορίου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος, στ. Κρητικό Γεώργιο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Γεωπόνο, MSc Οικονομικά, ως μέλος, οριζόμε νο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας, ζ. Ράπτη Ζωή του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος, οριζόμενο από τον Υφυ πουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η. Τρυφιάτη Παναγιώτη του Δημοσθένη, Οικονομολό γο, MSc, με ΑΔΤ ΑΙ , ως μέλος, οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, θ. Πετρούλια Αναστασία του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθη νών, με ΑΔΤ ΑΕ , ως μέλος, οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. 2. Αντιπρόεδρος και νόμιμος αναπληρωτής του Προ έδρου ορίζεται η Κανελλοπούλου Ευγενία. 3. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο, παρ. 4 του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α / ). 4. Η απόφαση καθορισμού αποδοχών του Προέδρου και των μελών της εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας είναι η αριθ. 2/53423/0022/ (ΦΕΚ 485/ ΥΟΔΔ/ ), όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) και ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ) και επόμενες. 5. Η υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.64326/ (ΦΕΚ 344/ τ.υοδδ), υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Εν νεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας», καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Με την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.61010/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις: του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α / ), «Νόμος αρ μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.» άρθρο, του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α / ), «Αναβάθ μιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατά ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης» άρθρο 8, του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α / ), «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώ πων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» τρίτο άρ θρο, παρ. 2, του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α / ) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», άρθρο 50, παρ. 6 και του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 81/Α / ), άρθρο 7, τροποποιείται η υπ αριθμ. ΔΥ16/ Γ.Π.78510/ (ΦΕΚ 419/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και διορίζεται στο Διοικητικό Συμ βούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. και ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, ο Τσακρής Αθανάσιος του Ζαχα ρία με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/ μίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Καθηγητή Χατζά κη Αγγέλου, ο οποίος παραιτήθηκε. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων μελών του Συμβου λίου, στις

4 2040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση όπως τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (3) Με την υπ αριθμ /Δ1.6133/ απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας, αποσπάται από 11/07/2013 ο Καλαν δράνης Σταύρος του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ ), μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού σε θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό Α Διευθυντή στο πολιτικό γραφείο του Υφυ πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασ. Κεγκέρογλου και του αποδίδεται το 4ο μισθολογικό κλιμάκιο του Α βαθμού της ΠΕ κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγμα τικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία απο σπάται. (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 6223/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ - Με την υπ αριθμ /Δ1.6120/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, αποσπάται από 23/07/2013 η Μπόκα Γεωργία του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ ), υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, από τον Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ Αγρινίου στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Εργασί ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, η οποία συνιστάται με την απόφαση απόσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγμα τικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία απο σπάται. (Αριθμ. βεβ ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 6218/ ). Με την υπ αριθμ /Δ1.6117/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διορίζεται από 22/07/2013 ο Φραγκίσκος Πέ τρος του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Χ , Δικηγόρος σε θέση ειδικού συνεργάτη στο πολιτικό του γραφείο, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 6219/ ). (Αριθμ. βεβ εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Δ1.6118/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας, διορίζεται από 15/07/2013 η Σπανοπούλου Στα ματία του Αθανασίου με ΑΔΤ Τ σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 9, 10 και 12, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 6221/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Δ1.6043/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διορίζεται η Γεραντώνη Μαριλένα του Παναγιώτη με ΑΔΤ AB , στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασ. Κεγκέρο γλου σε θέση ειδικού συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 6232/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ /Δ1.6119/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι ας, διορίζεται από 01/07/2013 ο Πρέβε Νικόλαος του Πέ τρου Αυγουστίνου Ραούλ με ΑΔΤ Ρ σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Ερ γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 9, 10 και 12, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 6220/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (4) Με την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Π.Δ/τος 63/2005 διορίζεται, η ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ Ανδριανή του Βασιλείου, κάτοχος του με αρ. AB Α.Δ.Τ., σε θέση μετακλητού του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με Ε βαθμό, στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από Η αναφερόμενη θα λαμβάνει τις αποδοχές του 2ου Μ.Κ. του Ε βαθμού της κατηγορίας ΠΕ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής: 3087/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ - Διορθώσεις Σφάλματος Στην υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2041 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/τ.ΥΟΔΔ/ , στη σελίδα 1974, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «Ανδριάνας Μιχαήλ», στο ορθό: «Ανδριανός Μιχαήλ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ /5925/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Του υπ αριθμ. 143/ Π.Δ/τος (ΦΕΚ 236 Α / ) των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που αφορά στη σύσταση του Οργανισμού της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αιγαίου. 3. Της υπ αριθμ. 1870/448/ απόφασης της Γε νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Περί συγκρότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδο τημάτων Ν. Αιγαίου.» (ΦΕΚ 41/ΥΟΔΔ/ ) 4. Της υπ αριθμ /6402/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3167/Β / ) περί παροχής εξουσιο δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/ νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των ορ γανικών μονάδων αυτής. 5. Της από ιδιόγραφης διαθήκης του Ιωάννη Βαρδάκα. 6. Των διατάξεων του άρθρου 99 του α.ν. 2039/ Των από και 15/4/2013 πρακτικών αρχαιρε σιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επαγγελματικής Σχολής Απόρων Παίδων Ερμούπολης. 8. Της από 18/6/2013 σύμφωνης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου της Βαρδακείου Επαγγελματικής Σχολής Απόρων Παίδων Ερμούπολης, όπως αυτός προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 17/3/2013 και η συγκρότησή του σε Σώμα την 15/4/2013 ως ακολούθως: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαραφωνίτης Παντελής του Παύλου (Φ ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βακόνδιος Νικόλαος του Αντωνίου (ΑΕ ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωστέρη Μαρία του Μιχαήλ (AB ) ΤΑΜΙΑΣ: Παγώνης Αντρέας του Μιχαήλ (ΑΕ ) ΕΦΟΡΟΣ (Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ): Γιατράκου Μαρία του Γεωργίου (Ι ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ (5) Με την υπ αριθμ /7911/ απόφαση της Γε νικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι γαίου, εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.» (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Του υπ αριθμ. 143/ Π.Δ/τος (ΦΕΚ 236 Α / ) των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που αφορά στη σύσταση του Οργανισμού της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αιγαίου. 3. Της υπ αριθμ. 1870/448/ απόφασης της Γε νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Περί συγκρότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδο τημάτων Ν. Αιγαίου» (ΦΕΚ 41/ΥΟΔΔ/ ) 4. Της υπ αριθμ /6402/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3167/Β / ) περί παροχής εξουσιο δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντο λή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των ορ γανικών μονάδων αυτής. 5. Της υπ αριθμ / συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίου Μερ σίνη, περί σύστασης του Ιδρύματος και του Π.δ/γματος 732/ (ΦΕΚ 321/Α / ). 6. Των διατάξεων του άρθρου 99 του α.ν. 2039/39 και του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος. 7. Του υπ αριθμ. 188/ πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Φιλεκπαιδευτικού Ιδρύματος Απόστολου Μπουλούμπαση. 8. Της από 19/6/2013 δήλωσης αποδοχής του Ιωάννη Κορτέση. 9. Της από 18/6/2013 σύμφωνης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, ο διορισμός του Ιωάννη Κορτέση στη θέση του παραι τηθέντος Προέδρου Νικολάου Φύτρου και η ανασυγκρό τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Φιλεκπαιδευτικού Ιδρύματος Απόστολου Μπουλούμπαση ως εξής: 1. Νικόλαος Φύτρος του Αντωνίου (Α.Τ. ΑΕ ), Πρόεδρος 2. Ιωάννης Κορτέσης του Γεωργίου (Α.Τ. ΑΚ ), Αντιπρόεδρος 3. Νικόλαος Κουτρουμπής του Παναγιώτη (Α.Τ. Σ ), Γεν. Γραμματέας 4. Ευάγγελος Σταυράκης του Αντωνίου (Α.Τ Χ ), Ταμίας 5. Βασίλειος Ρηγανιάς του Δημητρίου (Α.Τ. Η ), Βοηθός Ταμία 6. Σταύρος Κοντογεώργης του Νικολάου (Α.Τ. Η ), Έφορος Πειραιά και Ίου. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Γενική Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 720/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του A.N. 2039/39, το άρθρο 4 του αρ. 122/ Π.Δ, την

6 2042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) υπ αριθμ /448/Α0006/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 282/ /τ.Β ) των Υπουργών Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οι κονομικών καθώς και το αριθ. 7/12/ απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κλη ροδοτημάτων, εγκρίνεται το αριθ. 251/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης» αναφορικά με την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. του για μια τριετία, ήτοι: της Προέδρου και Ταμία Φάλης Άννας Βογιατζάκη, του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. AB , του αντιπροέδρου Γεωργίου Αγγελιδάκη του Θεό δωρου με ΑΔΤ, ΑΕ , της γεν. γραμματέως Ροδούλας Σταθάκη Κούμαρη του Αριστείδη με ΑΔΤ Χ573467, του μέλους Γεωργίου Ραφαήλ Βογιατζάκη του Μά ριου με Α.Δ.Τ. Φ και του μέλους Μανούσου Παραγιουδάκη του Κων/νου με ΑΔΤ Ι 05004/ΓΕΣ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ Συγκρότηση τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / ) άρθρο 4 «Όργα να που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με το Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α / ) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /2012) άρθρο 6 παρ. 10 ιε. 6. Η αριθμ /1846 απόφαση Συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 177 Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 7. Την από /πρακτικό Νο 6/Θέμα 1ο Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Στ. Ελλάδας περί «Σύστασης Τεχνικών Συμβουλίων με το πική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΣΕ». 8. Τα αριθμ. έγγραφα των κάτωθι υπηρεσιών/φορέων με τα οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί τους, με τους αναπληρωτές τους, στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. α. 264/ έγγραφο του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς. β. 5076/ έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων. (6) γ. 1410/ έγγραφο της ΚΕΔΕ. δ / έγγραφο του ΣΑΤΕ. ε. 1410/ έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ στ. 246/ έγγραφο του Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. ζ. 920/ έγγραφο του Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιω τίας, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έρ γων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας αποτελούμενο από τα εξής μέλη: α) Τον Αθανάσιο Μαριγούδη του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΑ ) Πολιτικό Μηχανικό με Β βαθμό, προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτί ας, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Γκικοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ ) Πολιτικό Μηχανικό με Β βαθμό, στην ίδια υπηρεσία β) Τoν Ευστάθιο Παπαγιαννόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΒ ) Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Β βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περι φερειακής Ενότητας Βοιωτίας με αναπληρώτρια την Ισιδώρα Παπαντωνίου του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΕ ) Τοπογράφο Μηχανικό με Δ βαθμό, υπάλληλο στην ίδια Υπηρεσία. γ) Την Δήμητρα Καρβούνη του Χρήστου (ΑΔΤ Π ), Πολιτικό Μηχανικό με Γ βαθμό στο Δήμο Λεβαδέων, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με ανα πληρωτή τον Χρήστο Νταλιάνη του Ευσταθίου (ΑΔΤ ΑΖ ) Τοπογράφο Μηχανικό με Β βαθμό στον ίδιο Δήμο. δ) Τον Δημήτριο Χατζημπύρρο του Ζήση (ΑΔΤ ΑΕ , Α.Μ. 62) προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Ευθύμιο Καραϊσκο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΥ , Α.Μ. 131) του ιδίου γραφείου Νομικής Υπηρεσίας. ε) Τον Αντώνιο Παναγώτα του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ Χ ) Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Μ εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με αναπληρωτή τον Αριστοτέλη Μανάρα του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΖ ) Πολιτικό Μηχανικό Α.Μ στ) Τον Γεώργιο Λουκά του Στέργιου (ΑΔΤ ΑΗ ) Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λεβαδέων εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Νικολάου του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΒ ) Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Θηβαίων. ζ) Τον Κωνσταντίνο Στάικο του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ ) Πρόεδρο Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κοβάνη του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ ). η) Τον Γεώργιο Παπαγγελή του Διονυσίου (ΑΔΤ Φ ) Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με Β βαθμό προϊστάμε νο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ο οποίος μετέχει μόνο όταν συζητούνται θέματα μελετών, με αναπληρωτή τον Λουκά Γερονικολό του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΗ ) Χημικό Μηχανικό με βαθμό Β στην ίδια Υπηρεσία. θ) Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χο ρήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργο ληπτικών βεβαιώσεων συμμετέχει στο Τεχνικό Συμ βούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο Λουκάς Γαμβρίλης του Πέτρου (ΑΔΤ ΑΖ ) ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα, με ανα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2043 πληρωτή τον Νικόλαο Τούλα του Ευαγγέλου (ΑΔΤ Φ ). 2. Ορίζουμε Πρόεδρο από τα μέλη του Συμβουλίου τον Αθανάσιο Μαριγούδη αναπληρούμενο από την Αλεξάν δρα Γκικοπούλου και Γραμματέα την Δέσποινα Μακρή του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΖ ) υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με βαθμό Γ αναπληρούμενη από την Ελένη Μιχάλη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΙ ) με βαθμό Β υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περι φερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την , σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 7/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμία, 31 Ιουλίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) Αριθμ. Πράξις 40/ Ανασυγκρότησις Ηγουμενοσυμβουλίου Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων. Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΖΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) τα διαλαμβανόμενα εν άρθροις: 1) 3 παρ. 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος, 2) 1 παρ.1, 4, και 39 παρ. 1, 4/5 του νόμου 590/1977, «περί του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. Α 146), 3) 5 παρ. 2 περίπτ. ιβ του νόμου 3496/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 131), 4) μόνω του π.δ/τος 281/1988, «Ίδρυση της Ιεράς Αν δρικής Κοινοβιακής Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων» (Φ.Ε.Κ.Α 127), 5) μόνω του «Καταστατικού Μοναστικού Κανονισμού της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων» εις την ως έχει υπ αριθμ. 1/2007 Κανονιστικήν Πράξιν αυτής (Φ.Ε.Κ. Β 718, 1134/2007) και τας εις εκτέλεσιν σχετικής προνοίας τούτου υπ αριθμ. 218.Ε/ και 275 Α/ Πράξεις του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, 6) μόνω της υπ αριθμ. 769/ Πράξεως του Μητροπολίτου Μεγάρων και Σαλαμίνος Βαρθολο μαίου (Φ.Ε.Κ. Β 2476/2007 δίορθ. σφαλμ. 193/2008), ως και το β) από 14ης Ιουλίου 2013 Πρακτικόν ψηφοφορίας προς ανάδειξιν δύο Ηγουμενοσυμβούλων και ανασυ γκρότησιν του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής: Συγκροτεί εις σώμα το κατ αυτήν Ηγουμενοσυμβού λιον αποτελούμενον διά την περίοδον από της 1ης Αυγούστου 2013 έως της 31ης Ιουλίου 2018 υπό του Καθηγουμένου ταύτης Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Κουλουριώτη (κατά κόσμον Μελετίου Κουλουριώτη του Γεωργίου, Α.Τ.: ΑΕ /2007), ως Προέδρου και των Ιερομόναχων Αμφιλοχίου Στεργίου (κατά κόσμον Νικολάου Στεργίου του Μιχαήλ, Α.Τ.: ΑΕ /2007) και Ευλογίου Σάλτα (κατά κόσμον Φωτίου Σάλτα του Γεωργίου Α.Τ.: ΑΕ /2007), ως μελών. Εν Ιερά Μονή τη 14η Ιουλίου 2013 Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ

8 2044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 21 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 135 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα