ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού...4» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 5» Υγείας...6» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 7» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 8 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...9 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ. 2/70913/0004/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,147, 148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία, του μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών του Γ.Λ. Κρά τους, Γεωργίου Πασπάλα του Παναγιώτη, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Νομό Κορινθίας από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του από την Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή των διατάξε ων των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας του. (1) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΑΣ - Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 156 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ του Ιωάν νη, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΓΙΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία κατά την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του, επειδή πέρασε άπρακτη προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της πρώτης παραίτησης (αρχική παραίτηση ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του Αναστασίου Αλεξάνδρου του Ανα στασίου, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΔΕ Τε λωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της Καλδή Κωνσταντίνας του Κωνστα ντίνου, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΠΕ Τελω νειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της υπαλληλικής της σχέσης, τον τίτλο, του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της.

2 10096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πρά ξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Χατζηχαραλά μπους Ελευθερίου του Γεωργίου, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου TE Τελωνειακών του Υπουργεί ου Οικονομικών, από , λόγω του ότι την ανωτέρω ημεροχρονολογία παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της πα ραίτησης του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υφυπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με την υπ αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2374/ / ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Β5/1 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυ νας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 65, 70, 73 και 74 του Ν. 3528/07, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/11 και τη γνωμοδό τηση του Υ.Σ/ΓΕΑ (Αρ. πράξης 63/της 8ης συνεδρία σης/ ), μετατάσσεται η Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με Ε βαθμό, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝ ΘΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΑΜ.8264) του 201 ΚΕΦΑ (Ελευσίνα), στον ΚΛ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, διότι κατέχει τα απαραίτητα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 50/01, Π.Δ. 290/02, Π.Δ. 347/03, Π.Δ. 44/05 και πα ραμένει στο 201 ΚΕΦΑ, όπου υπηρετεί, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της Διεύθυνσης Οικονομικού ΓΕΑ: 1201/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2408/ / ΓΕΑ/Β5/2 πράξη του Διευθυντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, και με την υπ αριθμ. Φ.010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφα ση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδι οτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3ο (ΔΕ/Γ), ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ:6021), καθώς η υπαλληλική της σχέση έχει λυθεί από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτηση της. Η υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΔΕ2) Μισθολογικό Κλι μάκιο του Ν. 3205/03. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: /15 Νοε. 2012). Με την υπ αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2417/ / ΓΕΑ/Β5/2 πράξη του Διευθυντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, και με την υπ αριθμ. Φ.010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνε ται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλλη λος του Κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ με βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1ο (ΔΕ/Γ), ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΜ:7365), καθώς η υπαλληλική της σχέ ση έχει λυθεί από , ημερομηνία που επανήλ θε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτηση της. Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΔΕ2) Μισθολογικό Κλι μάκιο του Ν. 3205/03. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 32 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) και 19 παρ.6 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ), ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως διατυπώθηκε στο με αριθμό 5/ πρα κτικό του, εντάσσονται οι κατωτέρω υπάλληλοι της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΝΑΚΟΣ του Ιωάννη ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΑΝΑΡΑΣ του Νικολάου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ του Νικολάου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ του Γεωργίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΛΗΣ του Ευαγγέλου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ του Γρηγορίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ του Αθανασίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΟΥΛΦΟΣ του Αθανασίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΡΟΥΜΟΥΣΑΣ του Ανδρέα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Διονυσίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ του Γεωργίου από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οδηγών, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α ). Οι κατά τα ανωτέρω εντασσόμενοι υπάλληλοι εξα κολουθούν να διατηρούν και την ιδιότητα του οδηγού. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Αχαΐας 5888/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (4) Με την υπ αριθμ /ΙΖ/ διαπιστωτική πρά ξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14 Α), τις διατάξεις του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθή κη της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141Α) και τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του ΠΔ 410/88, «Κωδικο ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νο μοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπι κής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191Α), λύεται αυτοδίκαια η σύμ βαση εργασίας της Παπαβασιλείου Τσελεπή Βαρβάρας του Γεωργίου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Ταξινόμων με βαθ μό Γ και ΜΚ 3ο του βαθμού Γ, της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου, από , ημερομηνία δήλωσης καταγγελίας της Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ - Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ Α5/107092/8346/7108/3120/ πράξη του Αναπλη ρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία του Κατούφα Σω τήριου του Ανδρέα, μόνιμου υπαλλήλου με Β βαθμό και το Μ.Κ. 2 του ως άνω βαθμού του κλάδου ΤΕ Ραδιοτη λεγραφιτών Ασυρματιστών Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρε τούσε στην Α Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρ χαιοτήτων, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης του, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/103889/ 7755/6591/2907/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μαλακού Γεωργίου του Κων σταντίνου, μόνιμου υπαλλήλου με Ε βαθμό και 2ο Μ.Κ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που υπηρετούσε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη μείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/124148/ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Γρίγου Βασιλείου του Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου με Δ' Βαθμό και 3ο ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρη σης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούσε στο Μουσείο και Χώροι Πόλεως Χίου αρ μοδιότητας της ΚΕΠΚΑ από ημερομηνία θανά του του, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 198/Β/2012 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Δήμου Ενότητας Χίου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ /ΤΔΜΝ/ Α5/ /8912/7589/3376/ πράξη του Αναπληρω τή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63, 96, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση με την Υπηρεσία του Αναπολιτάνου Αθανά σιου του Ιωάννη, μόνιμου υπαλλήλου με Β βαθμό και το Μ.Κ. 1 του ως άνω βαθμού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ει δικότητας Πολιτικών Μηχανικών της Γενικής Γραμματεί ας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊστάμενου του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνη μείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). 2. Ο ανωτέρω υπάλληλος, διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά τη λύση της υπαλ ληλικής του σχέσης και επιπλέον του απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/426 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ιωάννη Χατζηβασί λη του Αντωνίου, μόνιμου υπαλλήλου με Γ βαθμό και ΜΚ 1 του βαθμού αυτού, του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφό ρησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, που υπηρετούσε στο Μουσείο και χώροι πόλεως Κω και Ασκληπιείου αρμοδιότητας της KB' ΕΠΚΑ, από ημερομηνία θανάτου του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/ / 9041/7701/3448/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τόλια Ζώρη Ελένης του Νέστορος, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ και 3ο Μ.Κ. του κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών

4 10098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που υπηρετούσε στην Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - Με την υπ αριθμ / πράξη του Υφυπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 46 του Π.Δ 410/1998 και της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Νι κολάου, πρώην υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ, του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Κέντρο εκπαίδευσης στην Ιπ πασία (Κ.Ε.Ι.ΠΠ) κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας σταυλίτης, που είχε τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία με το υπ'αριθμ / έγγραφο της Γ.Γ.Α., από και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, (λήξη ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του τακτικού υπαλλή λου του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιω αννίνων, ΛΙΟΝΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ του Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β και ΜΚ0, κατό πιν παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτη σης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Αντωνίου, πρώην τακτικής υπαλλήλου του Π.Ε.Α.Κ Ιω αννίνων, ΥΕ κατηγορίας του κλάδου Καθαριστριών με βαθμό και ΜΚ Γ4, που είχε τεθεί σε προσυνταξιοδοτι κή διαθεσιμότητα, με την υπ' αριθμ. 447/ δι απιστωτική πράξη του Π.Ε.Α.Κ Ιωαννίνων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ και της παραγρά φου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτηση παραίτησης ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ' αριθμ / απόφαση του Διευ θυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 και τις δια τάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 που ισχύουν, γί νεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Ανα γνωστόπουλου Σταύρου του Γεωργίου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Β, ΜΚ00 και ΑΜ , του 21ου Γυμνασίου Αθηνών, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης του, με την οποία εμμένει στην παραίτηση του (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ' αριθμ / απόφαση του Δι ευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, τις δια τάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφιο β, του Ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέ ση της Χαραλαμπίδου Γιουτάνη Θέκλας του Κυριάκου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ04.02, με βαθμό Β, ΜΚ03 και AM του 1ου Γυμνασίου Υμηττού, από λόγω παρέλευσης απράκτου μηνός από , ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραί τησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (5) Με την υπ αριθμ /Δ1.6904/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Λουκοδή μου Μαρίας του Δημητρίου, υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, από 14/11/2012, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Η Γενική Γραμματέας ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6) 1. Με την υπ αριθμ. Υ10α/ΓΠ 34272/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και της υπ'αριθμ. ΔΥ(3 4) ΓΠ.οικ (ΦΕΚ 2354/ τ.β) υπουργικής από φασης, διορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 34 άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 η ιατρός ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ σε θέση Διευθυντή Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη παραίτηση της από τη θέση Επιμ. Α Ιατρικής Βιοπαθο λογίας του ΚΥ Σιδηροκάστρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. (Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. /7121/ ) 2. Με την υπ' αριθμ. Υ10α/ΓΠ 43066/ από φαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και της υπ' αριθμ. ΔΥ(3 4) ΓΠ.οικ (ΦΕΚ 2354/ τ.β) υπουργι κής απόφασης, διορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 34 άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 η ιατρός ΧΡΟ ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση ειδικευμένων ιατρών Γενικής Ιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΠΙ Σελιανιτίκων του Κέντρου Υγείας Ακράτας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη παραίτηση της από τη θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του ΚΥ Σιμόπουλου του ΓΝ Αμαλιάδας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 7121/ ). Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (7) Με την /1/5 α από απόφαση του Προ ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα μικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 εδαφ. Α του Ν. 1481/1984 και 13 παρ. 3 του Ν. 3686/2008, το Ν. 2084/1992 [Α 165] «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 26 του Π.Δ. 169/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. Β του Ν 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συντα ξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς δια τάξεις», απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση του, ο Υπαρχιφύλακας Κατσίκας Στέργιος του Στεφάνου [ΑΓΜΣ ] που γεννήθηκε το έτος 1970 στα Τρίκαλα Τρικάλων και εγγράφεται στο στέ λεχος της εφεδρείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. Φακ /αριθ. Σχεδ / απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περ. α και β της (8) παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημο σίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγ χων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 184), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα τος» (ΦΕΚ Α 311), κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυ λακής, ως νέα Εκπαιδευτική Σειρά , δεκατρείς (13) Δόκιμοι Σημαιοφόροι ΛΣ ΕΛΑΚΤ, προερχόμενοι από τον από 13 Οκτωβρίου 2011 Πίνακα Επιλαχόντων Επι τροπής Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ΕΛΑΚΤ του διενεργηθέντος διαγωνισμού κατάταξης έτους 2011, για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως: 1. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ 2. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου 3. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 4. ΑΦΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γιάγκου 5. ΜΠΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου 6. ΓΙΟΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου 7. ΠΑΡΙΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Μιχαήλ 8. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου 9. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Παναγιώτη 10. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου 11. ΜΕΛΛΟΥ ΒΑΪΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Ναπολέοντα 12. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου 13. ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του Ευστρατίου Ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω λογίζεται η (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη: / ). (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπι νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , αντίστοιχα). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 119/1658/ απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Προέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδι κών Σταθμών) του Δήμου Εορδαίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 68 παρ. 1 εδ. Β του Ν. 4002/2011, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ αριθμ. 730/ αίτηση της Ταργοντσίδου Αλεξάνδρας του Ευσταθίου, προς το ΝΠΔΔ «Παι δικοί Σταθμοί» του Δήμου Βριλησσίων Ν. Αττικής, (9)

6 10100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) περί μετάταξης της στο ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί» του Δήμου Μουρικίου Ν. Κοζάνης, το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, το οποίο περιλαμβά νει την υπ αριθμ. 45/2012 θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζά νης για τη μετάταξη της υπαλλήλου Ταργοντσίδου Αλεξάνδρας, το υπ αριθμ. 3/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμο δότηση του, για τη μετάταξη της υπαλλήλου Ταρ γοντσίδου Αλεξάνδρας, την υπ αριθμ. 140/987/ απόφαση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί» του Δήμου Βριλησσίων Ν. Αττικής, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της υπαλλήλου, την υπ αριθμ. 1267/ βεβαίω ση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παιδικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, ότι η υπάλλη λος Ταργοντσίδου Αλεξάνδρα δεν είναι η μοναδική υπάλληλος στον κλάδο της, την υπ αριθμ. 1659/ βεβαίωση του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδικών Σταθμών) του Δήμου Εορδαί ας, για τη διενέργεια της μετάταξης με μεταφορά της θέσης, καθώς δεν υπάρχει κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, όμως προβλέπεται αντίστοιχη θέση κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Μουρικίου Ν. Πτολεμαΐδας (ΦΕΚ 396/τ.Β / ) και ότι θα υπάρξει πρόβλεψη της κατηγορίας και του κλάδου στον νέο υπό δημοσίευση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτι στικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρ τημα Παιδικών Σταθμών) του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, το από πιστοποιητικό υπηρεσια κών μεταβολών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παιδικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, από το οποίο προκύπτει ότι έχει παρέλθει η διετία από το διορισμό της (ΦΕΚ 78/ΝΠΔΔ/ ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνι κής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παι δικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, Ταργοντσίδου Αλεξάνδρα του Ευσταθίου, κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2ο,από το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παιδικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, όπου υπηρετεί, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδικών Σταθμών) του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, με ταυ τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτι κής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης: 1656/ ). (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 62776/3861/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 120/2012 (αριθ. πρωτ / ) απόφαση του Δημάρχου Ορχομενού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Παυλιώτη Ανα στασίας του Ιωάννη, υπαλλήλου του Δήμου Ορχομε νού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ 16 Κα θαριστριών Σχολικών Μονάδων με βαθμό Ε, κατόπιν της από αίτησης παραίτησης της ανωτέρω υπαλλήλου, λόγω θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 10283/242475/ ). Με την υπ αριθμ. 269/2012 απόφαση του Δημάρχου Καρύστου (αριθμ. πρωτ / ), που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 160 του Ν. 3584/2007 και τα άρθρα 58 και 280 του Ν. 3852/2010, λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου, Σαρλά νη Βασιλικής του Σταματίου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Β, κατόπιν της από δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 10340/244843/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και του άρθρου 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου, Καλαϊτζάκη Κωνσταντίνου Γεώργιου του Βασιλείου, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής, βαθμού Β, και λύεται η υπαλληλική σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 13371/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και του άρθρου 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου, Γιαλούση Σταύρου του Νικολάου, κατηγορί ας και κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, βαθμού Γ, και λύεται η υπαλληλική σχέση. (Αριθ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Κρήτης 13370/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Γενικού Γραμματέα Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τζελέπη Μόρφως του Χρήστου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων με Β βαθμό, από 30/10/2012, λόγω υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 52/2012 απόφαση του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ οικ / εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις υπ αριθμ. 12/2011 συνεδρίασης και της 75/2012 συνεδρίασης γνωμοδοτήσεις του Α Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αττικής και Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα και μετά την υπ' αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Νέας Σμύρνης, μετατάσσεται ο υπάλληλος Φλώρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κατηγορίας κλάδου ΥΕ1 Εργατών Καθαρι ότητας, από το Δήμο Νέας Σμύρνης όπου υπηρετούσε στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας κατόπιν της από αίτησης του και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλε πόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Ακτίου Βόνι τσας: 25039/ ) (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: οικ /19261/2012) Με την υπ αριθμ. 50/15344/ απόφαση του Δημάρχου Ερυμάνθου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.5 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της υπαλλή λου του Δ. Ερυμάνθου, Γκότση Αφροδίτης του Αθανα σίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β κατόπιν της από 08/10/2012 υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Πελο ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 97066/17980/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 παρ.5 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του υπαλλή λου του Δ. Πατρέων, Σπυρόπουλου Παρασκευά του Βα σιλείου κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ κατόπιν της από 16/10/2012 υποβολής δεύτερης αίτη σης παραίτησης, ( ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ) (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 97756/18055/ ). Με την υπ αριθμ. 404/2012 με αριθ. πρωτ / απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07, διορίζεται ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου ο Κολονέλος Γεώργιος του Φωτίου σε θέση μετακλητού Υπαλλήλου. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρι νίου: 96586/ ). (Αριθμ. απόφ. Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /18505/2012). Με την υπ αριθμ. 698Δ/ απόφαση του Δημάρχου Πύργου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 74,79, 181 & 230 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ / εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και τις υπ αριθμ. 3/2012 συνε δρίασης και. 22/ συνεδρίασης γνωμοδοτή σεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηλείας και Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής αντί στοιχα και μετά την από με αρίθμ. πρωτ απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών Αττικής, με τατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τσεβελέκος Σάββας του Γρηγορί ου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμμα τοφόρων, από το Δήμο Αχαρνών Αττικής, όπου υπη ρετούσε στο Δήμο Πύργου κατόπιν της από αίτησης του και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προ βλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Πύργου: 50915/ ) (Αριθμ. απόφ. Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /18405/2012) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ

8 10102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (10) Με την υπ αριθμ. 1084/ απόφαση του Προ ϊσταμένου του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης Και Υποστήριξης Α Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 147, 148 και 156 (Φ.Ε.Κ. 26, τ.α / ), διαπιστώνεται ότι η Ελευ θεράκη Γεωργία του Στυλιανού, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών) του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης Και Υποστήριξης Α Αθήνας με βαθμό Β, Μ.Κ. 05 και A.M , έχει αυτοδικαίως παραιτηθεί από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική της σχέση από 08/08/2012, ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση της, με την οποία εμμένει στην παραίτηση της από την υπηρεσία (η πρώτη αίτηση παραίτησης υποβλήθηκε την 09η/07/2012). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Προϊστάμενος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με την υπ αριθμ. 72/ πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση από 21/11/2012 ημερομηνία Β Δή λωσης Παραίτησης της Κωστή Γιαννούλη Μαρίας του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου της κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτικής, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 73/ πράξη του Διοικητή του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση από 22/11/2012 ημερομηνία Β Δήλωσης Παραίτησης του Τσουκαλά Πέτρου του Διονυσίου, μονίμου υπαλλήλου Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου της κατηγορίας ΥΕ εργατών, προ κειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΔΑ Β43ΦΩΞ1-ΑΥ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθ Πρωτ 24406 Διεύθυνση Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πληροφορίες Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ)

ΑΔΑ: Β4ΛΞΟΕΥ7-Ξ7Ο ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις Εποπτευόμενες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.. Δ/ΝΣΗ : Τήνου 27 Άγιος Δημήτριος Τ.Κ. 17343 ΤΗΛ. : 210-9714303 F 2 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την 2 η παράγραφο) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 20/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ.πρωτ: 2/105199 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: ΤΚ: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1175 30 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθµ. 2217/30 11

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 44 ο από 29/10 έως 2/11) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5 Νοεμβρίου 2012 1 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΧΙΞ. Θέρμο, Αριθμ. Πρωτ.: 133

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΧΙΞ. Θέρμο, Αριθμ. Πρωτ.: 133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. Πληροφορίες: Ζαρκανίτη Ευθυμία Τηλέφωνο: 2644.0.22275 FAX.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 15:22:56 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗ7Γ-ΤΡΨ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276114/41000/36101/18077

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ/νση:Γρηγ.Νικολαϊδη 2 Ταχ. Κώδικας: 53200 Τηλέφωνο: 2386350131 Φαξ:2386350133 Αμύνταιο: 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 15502 ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορθή επανάληψη 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 22-12-2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, 18/2/2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8041 Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΚΥΘΗΡΑ Τ.Κ. 80100 Πληροφορίες : Κομηνού Ελένη Τηλ. : 27360. 31213 Fax : 27360. 31919 e-mail : kythira@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5385-21/03/2013 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 2804-21/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 11-09-2013 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:526 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διεύθυνση: Παροικία Πάρου Τ.Κ 84400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ΑΔΑ B4Λ1Ι-9ΥΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συγγρού 83, 11745 Αθήνα, τηλ. 210 9285134-113, Fax. 210 9233108, www.asylo.gov.gr, asylo@asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διασφάλισης Ποιότητας Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 413 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη 3-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ 5717. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ EYMAIOY 3 283 00 ΙΘΑΚΗ Τel: 26740-32795, 23911. Fax: 26740-33387, ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : ΦΙΛΥΡΑ Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52806 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα