ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού...4» Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας... 5» Υγείας...6» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 7» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 8 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...9 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Με την υπ αριθμ. 2/70913/0004/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,147, 148 και 156 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία, του μόνιμου υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών του Γ.Λ. Κρά τους, Γεωργίου Πασπάλα του Παναγιώτη, που υπηρετεί στην ΥΔΕ στο Νομό Κορινθίας από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του από την Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή των διατάξε ων των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007). Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά από την παραπάνω ημερομηνία η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο Γ.Λ. Κράτους κατά τη διάρκεια της υπερτριακονταετούς ευδόκιμης υπηρεσίας του. (1) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΑΣ - Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 156 και 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ του Ιωάν νη, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΓΙΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία κατά την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του, επειδή πέρασε άπρακτη προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της πρώτης παραίτησης (αρχική παραίτηση ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του Αναστασίου Αλεξάνδρου του Ανα στασίου, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΔΕ Τε λωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της Καλδή Κωνσταντίνας του Κωνστα ντίνου, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου ΠΕ Τελω νειακών του Υπουργείου Οικονομικών, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της υπαλληλικής της σχέσης, τον τίτλο, του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της.

2 10096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ πρά ξη του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Χατζηχαραλά μπους Ελευθερίου του Γεωργίου, υπαλλήλου με Β βαθμό του κλάδου TE Τελωνειακών του Υπουργεί ου Οικονομικών, από , λόγω του ότι την ανωτέρω ημεροχρονολογία παρήλθε άπρακτη προ θεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της πα ραίτησης του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υφυπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με την υπ αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2374/ / ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Β5/1 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυ νας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 65, 70, 73 και 74 του Ν. 3528/07, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/11 και τη γνωμοδό τηση του Υ.Σ/ΓΕΑ (Αρ. πράξης 63/της 8ης συνεδρία σης/ ), μετατάσσεται η Μ.Υ. ΚΛ/ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με Ε βαθμό, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝ ΘΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ (ΑΜ.8264) του 201 ΚΕΦΑ (Ελευσίνα), στον ΚΛ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, διότι κατέχει τα απαραίτητα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του Π.Δ. 50/01, Π.Δ. 290/02, Π.Δ. 347/03, Π.Δ. 44/05 και πα ραμένει στο 201 ΚΕΦΑ, όπου υπηρετεί, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της Διεύθυνσης Οικονομικού ΓΕΑ: 1201/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2408/ / ΓΕΑ/Β5/2 πράξη του Διευθυντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, και με την υπ αριθμ. Φ.010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφα ση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδι οτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3ο (ΔΕ/Γ), ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΑΜ:6021), καθώς η υπαλληλική της σχέση έχει λυθεί από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτηση της. Η υπάλληλος κατείχε το 5ο (ΔΕ2) Μισθολογικό Κλι μάκιο του Ν. 3205/03. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: /15 Νοε. 2012). Με την υπ αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2417/ / ΓΕΑ/Β5/2 πράξη του Διευθυντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, και με την υπ αριθμ. Φ.010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνε ται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλλη λος του Κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ με βαθμό Γ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1ο (ΔΕ/Γ), ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΜ:7365), καθώς η υπαλληλική της σχέ ση έχει λυθεί από , ημερομηνία που επανήλ θε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτηση της. Η υπάλληλος κατείχε το 6ο (ΔΕ2) Μισθολογικό Κλι μάκιο του Ν. 3205/03. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 32 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) και 19 παρ.6 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ), ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως διατυπώθηκε στο με αριθμό 5/ πρα κτικό του, εντάσσονται οι κατωτέρω υπάλληλοι της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΝΑΚΟΣ του Ιωάννη ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΑΝΑΡΑΣ του Νικολάου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ του Νικολάου ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ του Γεωργίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΥΛΗΣ του Ευαγγέλου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ του Γρηγορίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ του Αθανασίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΟΥΛΦΟΣ του Αθανασίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΡΟΥΜΟΥΣΑΣ του Ανδρέα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Διονυσίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ του Γεωργίου από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Οδηγών, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων Α ). Οι κατά τα ανωτέρω εντασσόμενοι υπάλληλοι εξα κολουθούν να διατηρούν και την ιδιότητα του οδηγού. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Νομού Αχαΐας 5888/ ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (4) Με την υπ αριθμ /ΙΖ/ διαπιστωτική πρά ξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθε σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14 Α), τις διατάξεις του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθή κη της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141Α) και τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του ΠΔ 410/88, «Κωδικο ποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νο μοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπι κής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191Α), λύεται αυτοδίκαια η σύμ βαση εργασίας της Παπαβασιλείου Τσελεπή Βαρβάρας του Γεωργίου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Ταξινόμων με βαθ μό Γ και ΜΚ 3ο του βαθμού Γ, της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου, από , ημερομηνία δήλωσης καταγγελίας της Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ - Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ Α5/107092/8346/7108/3120/ πράξη του Αναπλη ρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία του Κατούφα Σω τήριου του Ανδρέα, μόνιμου υπαλλήλου με Β βαθμό και το Μ.Κ. 2 του ως άνω βαθμού του κλάδου ΤΕ Ραδιοτη λεγραφιτών Ασυρματιστών Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρε τούσε στην Α Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρ χαιοτήτων, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης του, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/103889/ 7755/6591/2907/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Μαλακού Γεωργίου του Κων σταντίνου, μόνιμου υπαλλήλου με Ε βαθμό και 2ο Μ.Κ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που υπηρετούσε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη μείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/124148/ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Γρίγου Βασιλείου του Νικολάου, μόνιμου υπαλλήλου με Δ' Βαθμό και 3ο ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρη σης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούσε στο Μουσείο και Χώροι Πόλεως Χίου αρ μοδιότητας της ΚΕΠΚΑ από ημερομηνία θανά του του, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 198/Β/2012 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Δήμου Ενότητας Χίου. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ /ΤΔΜΝ/ Α5/ /8912/7589/3376/ πράξη του Αναπληρω τή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 63, 96, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση με την Υπηρεσία του Αναπολιτάνου Αθανά σιου του Ιωάννη, μόνιμου υπαλλήλου με Β βαθμό και το Μ.Κ. 1 του ως άνω βαθμού του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ει δικότητας Πολιτικών Μηχανικών της Γενικής Γραμματεί ας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊστάμενου του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνη μείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). 2. Ο ανωτέρω υπάλληλος, διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά τη λύση της υπαλ ληλικής του σχέσης και επιπλέον του απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ/426 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ιωάννη Χατζηβασί λη του Αντωνίου, μόνιμου υπαλλήλου με Γ βαθμό και ΜΚ 1 του βαθμού αυτού, του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφό ρησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, που υπηρετούσε στο Μουσείο και χώροι πόλεως Κω και Ασκληπιείου αρμοδιότητας της KB' ΕΠΚΑ, από ημερομηνία θανάτου του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/ / 9041/7701/3448/ πράξη του Αναπληρωτή Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τόλια Ζώρη Ελένης του Νέστορος, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Γ και 3ο Μ.Κ. του κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών

4 10098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που υπηρετούσε στην Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - Με την υπ αριθμ / πράξη του Υφυπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητι σμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 46 του Π.Δ 410/1998 και της παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Νι κολάου, πρώην υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ, του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Κέντρο εκπαίδευσης στην Ιπ πασία (Κ.Ε.Ι.ΠΠ) κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας σταυλίτης, που είχε τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία με το υπ'αριθμ / έγγραφο της Γ.Γ.Α., από και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, (λήξη ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του τακτικού υπαλλή λου του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιω αννίνων, ΛΙΟΝΤΟΥ ΦΡΙΞΟΥ του Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β και ΜΚ0, κατό πιν παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία υποβολής πρώτης αίτησης παραίτη σης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ και των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Αντωνίου, πρώην τακτικής υπαλλήλου του Π.Ε.Α.Κ Ιω αννίνων, ΥΕ κατηγορίας του κλάδου Καθαριστριών με βαθμό και ΜΚ Γ4, που είχε τεθεί σε προσυνταξιοδοτι κή διαθεσιμότητα, με την υπ' αριθμ. 447/ δι απιστωτική πράξη του Π.Ε.Α.Κ Ιωαννίνων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ και της παραγρά φου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτηση παραίτησης ) Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ' αριθμ / απόφαση του Διευ θυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 και τις δια τάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 που ισχύουν, γί νεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Ανα γνωστόπουλου Σταύρου του Γεωργίου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ03, με βαθμό Β, ΜΚ00 και ΑΜ , του 21ου Γυμνασίου Αθηνών, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης του, με την οποία εμμένει στην παραίτηση του (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ' αριθμ / απόφαση του Δι ευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, τις δια τάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφιο β, του Ν. 4072/2012 που ισχύουν, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραί τησης από την υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέ ση της Χαραλαμπίδου Γιουτάνη Θέκλας του Κυριάκου, εκπαιδευτικού λειτουργού κλάδου ΠΕ04.02, με βαθμό Β, ΜΚ03 και AM του 1ου Γυμνασίου Υμηττού, από λόγω παρέλευσης απράκτου μηνός από , ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραί τησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (5) Με την υπ αριθμ /Δ1.6904/ απόφα ση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Λουκοδή μου Μαρίας του Δημητρίου, υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, από 14/11/2012, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Η Γενική Γραμματέας ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (6) 1. Με την υπ αριθμ. Υ10α/ΓΠ 34272/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και της υπ'αριθμ. ΔΥ(3 4) ΓΠ.οικ (ΦΕΚ 2354/ τ.β) υπουργικής από φασης, διορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 34 άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 η ιατρός ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ σε θέση Διευθυντή Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη παραίτηση της από τη θέση Επιμ. Α Ιατρικής Βιοπαθο λογίας του ΚΥ Σιδηροκάστρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. (Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. /7121/ ) 2. Με την υπ' αριθμ. Υ10α/ΓΠ 43066/ από φαση του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και της υπ' αριθμ. ΔΥ(3 4) ΓΠ.οικ (ΦΕΚ 2354/ τ.β) υπουργι κής απόφασης, διορίζεται σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 34 άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 η ιατρός ΧΡΟ ΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση ειδικευμένων ιατρών Γενικής Ιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΠΙ Σελιανιτίκων του Κέντρου Υγείας Ακράτας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, θέση, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, με ταυτόχρονη παραίτηση της από τη θέση Επιμ. Β Γενικής Ιατρικής του ΚΥ Σιμόπουλου του ΓΝ Αμαλιάδας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 7121/ ). Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (7) Με την /1/5 α από απόφαση του Προ ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα μικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 εδαφ. Α του Ν. 1481/1984 και 13 παρ. 3 του Ν. 3686/2008, το Ν. 2084/1992 [Α 165] «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 26 του Π.Δ. 169/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. Β του Ν 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συντα ξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς δια τάξεις», απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτηση του, ο Υπαρχιφύλακας Κατσίκας Στέργιος του Στεφάνου [ΑΓΜΣ ] που γεννήθηκε το έτος 1970 στα Τρίκαλα Τρικάλων και εγγράφεται στο στέ λεχος της εφεδρείας. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. Φακ /αριθ. Σχεδ / απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περ. α και β της (8) παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4081/2012 «Περιστολή δημο σίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγ χων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 184), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα τος» (ΦΕΚ Α 311), κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυ λακής, ως νέα Εκπαιδευτική Σειρά , δεκατρείς (13) Δόκιμοι Σημαιοφόροι ΛΣ ΕΛΑΚΤ, προερχόμενοι από τον από 13 Οκτωβρίου 2011 Πίνακα Επιλαχόντων Επι τροπής Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ ΕΛΑΚΤ του διενεργηθέντος διαγωνισμού κατάταξης έτους 2011, για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, ως ακολούθως: 1. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ 2. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου 3. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 4. ΑΦΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γιάγκου 5. ΜΠΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου 6. ΓΙΟΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου 7. ΠΑΡΙΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Μιχαήλ 8. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου 9. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Παναγιώτη 10. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου 11. ΜΕΛΛΟΥ ΒΑΪΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Ναπολέοντα 12. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου 13. ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του Ευστρατίου Ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω λογίζεται η (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη: / ). (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο μητρώο Ανθρώπι νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , αντίστοιχα). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 119/1658/ απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Προέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδι κών Σταθμών) του Δήμου Εορδαίας, που εκδό θηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 68 παρ. 1 εδ. Β του Ν. 4002/2011, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ αριθμ. 730/ αίτηση της Ταργοντσίδου Αλεξάνδρας του Ευσταθίου, προς το ΝΠΔΔ «Παι δικοί Σταθμοί» του Δήμου Βριλησσίων Ν. Αττικής, (9)

6 10100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) περί μετάταξης της στο ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί» του Δήμου Μουρικίου Ν. Κοζάνης, το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, το οποίο περιλαμβά νει την υπ αριθμ. 45/2012 θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζά νης για τη μετάταξη της υπαλλήλου Ταργοντσίδου Αλεξάνδρας, το υπ αριθμ. 3/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμο δότηση του, για τη μετάταξη της υπαλλήλου Ταρ γοντσίδου Αλεξάνδρας, την υπ αριθμ. 140/987/ απόφαση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί» του Δήμου Βριλησσίων Ν. Αττικής, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της υπαλλήλου, την υπ αριθμ. 1267/ βεβαίω ση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παιδικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, ότι η υπάλλη λος Ταργοντσίδου Αλεξάνδρα δεν είναι η μοναδική υπάλληλος στον κλάδο της, την υπ αριθμ. 1659/ βεβαίωση του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδικών Σταθμών) του Δήμου Εορδαί ας, για τη διενέργεια της μετάταξης με μεταφορά της θέσης, καθώς δεν υπάρχει κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, όμως προβλέπεται αντίστοιχη θέση κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του πρώην ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Μουρικίου Ν. Πτολεμαΐδας (ΦΕΚ 396/τ.Β / ) και ότι θα υπάρξει πρόβλεψη της κατηγορίας και του κλάδου στον νέο υπό δημοσίευση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτι στικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρ τημα Παιδικών Σταθμών) του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, το από πιστοποιητικό υπηρεσια κών μεταβολών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παιδικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, από το οποίο προκύπτει ότι έχει παρέλθει η διετία από το διορισμό της (ΦΕΚ 78/ΝΠΔΔ/ ), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνι κής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παι δικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, Ταργοντσίδου Αλεξάνδρα του Ευσταθίου, κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2ο,από το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (παράρτημα παιδικών σταθμών)» του Δήμου Βριλησσίων Π.Ε. Αττικής, όπου υπηρετεί, στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυ ξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδικών Σταθμών) του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, με ταυ τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτι κής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» (παράρτημα Παιδικών Σταθμών του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης: 1656/ ). (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 62776/3861/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 120/2012 (αριθ. πρωτ / ) απόφαση του Δημάρχου Ορχομενού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Παυλιώτη Ανα στασίας του Ιωάννη, υπαλλήλου του Δήμου Ορχομε νού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ 16 Κα θαριστριών Σχολικών Μονάδων με βαθμό Ε, κατόπιν της από αίτησης παραίτησης της ανωτέρω υπαλλήλου, λόγω θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 10283/242475/ ). Με την υπ αριθμ. 269/2012 απόφαση του Δημάρχου Καρύστου (αριθμ. πρωτ / ), που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 160 του Ν. 3584/2007 και τα άρθρα 58 και 280 του Ν. 3852/2010, λύεται η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου, Σαρλά νη Βασιλικής του Σταματίου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Β, κατόπιν της από δεύτερης αίτη σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 10340/244843/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και του άρθρου 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου, Καλαϊτζάκη Κωνσταντίνου Γεώργιου του Βασιλείου, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής, βαθμού Β, και λύεται η υπαλληλική σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 13371/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 και του άρθρου 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου, Γιαλούση Σταύρου του Νικολάου, κατηγορί ας και κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, βαθμού Γ, και λύεται η υπαλληλική σχέση. (Αριθ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Κρήτης 13370/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Γενικού Γραμματέα Μακεδονίας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Τζελέπη Μόρφως του Χρήστου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων με Β βαθμό, από 30/10/2012, λόγω υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 52/2012 απόφαση του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/ οικ / εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις υπ αριθμ. 12/2011 συνεδρίασης και της 75/2012 συνεδρίασης γνωμοδοτήσεις του Α Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αττικής και Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα και μετά την υπ' αριθμ / απόφαση του Δημάρχου Νέας Σμύρνης, μετατάσσεται ο υπάλληλος Φλώρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κατηγορίας κλάδου ΥΕ1 Εργατών Καθαρι ότητας, από το Δήμο Νέας Σμύρνης όπου υπηρετούσε στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας κατόπιν της από αίτησης του και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλε πόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δ. Ακτίου Βόνι τσας: 25039/ ) (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: οικ /19261/2012) Με την υπ αριθμ. 50/15344/ απόφαση του Δημάρχου Ερυμάνθου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ.5 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της υπαλλή λου του Δ. Ερυμάνθου, Γκότση Αφροδίτης του Αθανα σίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β κατόπιν της από 08/10/2012 υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Πελο ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 97066/17980/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 152 παρ.5 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του υπαλλή λου του Δ. Πατρέων, Σπυρόπουλου Παρασκευά του Βα σιλείου κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Γ κατόπιν της από 16/10/2012 υποβολής δεύτερης αίτη σης παραίτησης, ( ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ) (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 97756/18055/ ). Με την υπ αριθμ. 404/2012 με αριθ. πρωτ / απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/07, διορίζεται ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου ο Κολονέλος Γεώργιος του Φωτίου σε θέση μετακλητού Υπαλλήλου. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρι νίου: 96586/ ). (Αριθμ. απόφ. Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /18505/2012). Με την υπ αριθμ. 698Δ/ απόφαση του Δημάρχου Πύργου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 74,79, 181 & 230 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ / εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και τις υπ αριθμ. 3/2012 συνε δρίασης και. 22/ συνεδρίασης γνωμοδοτή σεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηλείας και Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής αντί στοιχα και μετά την από με αρίθμ. πρωτ απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών Αττικής, με τατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τσεβελέκος Σάββας του Γρηγορί ου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμμα τοφόρων, από το Δήμο Αχαρνών Αττικής, όπου υπη ρετούσε στο Δήμο Πύργου κατόπιν της από αίτησης του και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προ βλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Πύργου: 50915/ ) (Αριθμ. απόφ. Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /18405/2012) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 401 22 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Mεταφορά θέσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 1 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλο σοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα