ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Προϋπολογισμός και έλεγχος των δημοσίων δαπανών Σπουδάστρια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Σεμινάριο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συντονιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το υφιστάμενο πλαίσιο σύνταξης, εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και του ελέγχου δημοσίων δαπανών. Το ζήτημα της ύπαρξης, της έκτασης αλλά και της ενδεχόμενης βελτίωσης των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου εμφανίζεται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρο και επιτακτικό κυρίως λόγω της εξέλιξης των κρατικών αναγκών, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το πάγιο αίτημα για αποτελεσματικό έλεγχο και διαφάνεια στην δημόσια οικονομική ζωή. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα περιγράψουμε τις δομές του κρατικού προϋπολογισμού και τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου, δίνοντας έμφαση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δαπανών και στον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, ανάλογα με το είδος της δαπάνης που ελέγχεται. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει κυρίως με βάση τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (νόμος 2362/1995), τα πραγματικά στοιχεία και την πρακτική των αρμοδίων φορέων καθώς και τη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα συμπεράσματά μας εστιάζονται σε κυρίως δύο κυρίως σημεία: αφενός, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την συνολική παρακολούθηση της δημόσιας διαχείρισης. Αφετέρου, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποστεί βελτιώσεις, ώστε να εναρμονισθεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε θέματα ελέγχου των δαπανών. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Έλεγχος δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικός έλεγχος Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας και ελέγχου δημοσίων δαπανών Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Έλεγχος Κοινοτικών Προγραμμάτων 2

3 ABSTRACT This dissertation aims at describing the existing framework for the drawing-up and the execution of the governmental budget as well as that for the audit of national expenditures. The issue of the existing structure and mechanisms of financial audit, the areas where they apply and the potential improvement of said structure and mechanisms appears to be particularly timely and imperative. This is mainly due to the development of the governmental requirements, ever-present request for efficiently carried-out audit and transparent public life. In this dissertation we will describe the structure of the governmental budget and the procedure of the financial audit, emphasizing on the existing institutional framework for the expenditures and the way audit mechanisms operate, depending on the expenditure under audit. This issue will be approached mainly by virtue of the Public Accounting Code (2362/1995 Law), the actual evidence and the relevant policy of the competent parties as well as the Court of Auditors jurisprudence. Two major conclusions are drawn from this project: first one is that important steps have been taken with a view to creating the proper institutional framework in order to monitor public finance. And the second one is that said institutional framework is subject to improvement so as to be in conformity with the requirements of our times, regarding expenditure audit issues. KEY WORDS Audit of national expenditures Financial audit Institutional framework for expenditures and expenditures audit Standard Budget (SB) National Investment Budget (NIB) Community Programs Control 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6 Κεφάλαιο Πρώτο: Δημόσιες Δαπάνες 6 1. Έννοια και διάκριση δημοσίων δαπανών Οικονομική ταξινόμηση Λειτουργική ταξινόμηση Διοικητική ταξινόμηση Άλλες διακρίσεις δημοσίων δαπανών 10 Κεφάλαιο Δεύτερο :Προϋπολογισμός και διενέργεια δημοσίων δαπανών Έννοια και λειτουργίες του προϋπολογισμού Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα 13 3.Φάσεις διαδικασίας του προϋπολογισμού Κατάρτιση Έγκριση Εκτέλεση Αρχές του προϋπολογισμού 19 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22 Κεφάλαιο Πρώτο: Έλεγχος δημοσίων δαπανών Έννοια και διακρίσεις του ελέγχου Δημοσιονομικός έλεγχος Δημοσιονομικό δίκαιο Σύντομη επισκόπηση δημοσιονομικού ελέγχου στην Ελλάδα 28 4

5 Κεφάλαιο Δεύτερο: Εμπλεκόμενοι φορείς στον έλεγχο των δαπανών Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ) Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου (ΕΣΟΕ) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Οικονομική Επιθεώρηση Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) Νομική φύση του Ε.Σ Αρμοδιότητες του Ε.Σ Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος από το Ε.Σ 42 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 46 Κεφάλαιο Πρώτο: Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Εκτέλεση του ΤΠ Πραγματοποίηση δαπανών Έλεγχος δαπανών ΤΠ Προϋπολογισμός Περιφέρειας και Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων Περιφέρεια Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων 53 Κεφάλαιο Δεύτερο: Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Γενικά περί δημοσίων επενδύσεων Φορείς πραγματοποίησης δημοσίων επενδύσεων Κατάρτιση ΠΔΕ Διάκριση δαπανών ΠΔΕ Εκτέλεση ΠΔΕ Χρηματοδότηση Πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ Έλεγχος, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση δαπανών 59 Κεφάλαιο Τρίτο:Προϋπολογισμοί ΟΤΑ ΟΤΑ α βαθμού ΟΤΑ β Βαθμού (ΝΑ) 62 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 66 ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Πίνακες: Σελίδα (στο Παράρτημα) 1. Πίνακας Α: Συνταγματικές διατάξεις δημοσιολογιστικού περιεχομένου 1 2. Πίνακας Α-Ι, Α-ΙΙ: Άρθρο 98 Συντάγματος Πίνακας Β: Διατάξεις δημοσιολογιστικού περιεχομένου και άλλες διατάξεις Πίνακας Γ: Άρθρο 280 Συνθήκης του Άμστερνταμ 9 5. Πίνακας Δ: ΝΠΔΔ & ΟΤΑ όπου λειτουργούν ΥΔΕ Πίνακας Ε: Ποσά απορρίψεων ΥΔΕ (1997,1998,1999) Πίνακας ΣΤ: Έλεγχοι ΕΣΟΕ έτους Πίνακας Ζ: Αποτελέσματα ελέγχων ΕΣΟΕ Διαγράμματα: 1. Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Υπουργείου Οικονομικών Διάγραμμα 2: Εκτέλεση Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων Διάγραμμα 3: Καθορισμός ύψους & ορίων ΠΔΕ ανά ΣΑ Διάγραμμα 4: Διαδικασίες χρηματοδότησης ΠΔΕ Διάγραμμα 5: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 16 6

7 Συντομογραφίες ΑΕ ΓΚΠ ΓΛΚ ΔΕΚΟ ΔΟΥ ΕΓΤΠΕ Ε.Ε ΕΔΕΛ ΕΚΤ ΕΠΤΑ ΕΤΠΑ Ε.Σ ΕΣΟΕ ΚΑΕ ΚΑΠ ΚΔΛ ΚΠΣ ΜΤΠΥ ΝΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΕΔΒ ΟΚΑ ΟΝΕ ΟΤΑ ΠΔΕ ΠΙΚΠΑ ΠΤΑ ΣΑΕ ΣΑΕΠ ΣΑΝΑ ΣΑΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ελεγκτικό Συνέδριο Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου Κωδικός Αριθμός Εξόδου Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομική και Νομισματική Ένωση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Συλλογική Απόφαση Έργου Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7

8 ΣΔΟΕ ΣτΕ ΤΕ ΤΠ ΤΣ ΥΔΕ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΧΕ ΧΕΠ ΧΜΠΑ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Συμβούλιο της Επικρατείας Τράπεζα Ελλάδος Τακτικός Προϋπολογισμός Ταμείο Συνοχής Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Χρηματικό Ένταλμα Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού και Αλιείας 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Το Κράτος ή Δημόσιο, ως κύριος ρυθμιστής της κοινωνικής συμβίωσης, λειτουργεί με υπηρεσίες που ανήκουν στο νομικό 1 του πρόσωπο, καθώς και με πλήθος νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τόσο της κατά τόπο όσο και της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, δηλαδή ΟΤΑ α και β βαθμού και δημόσια νομικά πρόσωπα ειδικών σκοπών αντίστοιχα. Τα τελευταία συστήνονται ως φορείς μιας δραστηριότητας που είναι αναγκαία για την επιδίωξη σκοπού ο οποίος έχει ήδη ανατεθεί στη Δημόσια Διοίκηση είτε για πρώτη φορά ανατίθεται σ αυτή με τη σύσταση ιδιαίτερου νομικού προσώπου. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι με τον όρο δημόσια νομικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται δια νόμου 2 και λειτουργούν είτε σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), είτε σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Το Κράτος, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ως φορείς δημοσίων οικονομιών, επιδιώκουν, μέσω ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων, διάφορους δημόσιους σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναχθούν σ ένα γενικό παρανομαστή που δεν είναι άλλος από την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σε αντίθεση λοιπόν με τις ιδιωτικές οικονομίες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά), οι οποίες επιδιώκουν την όσο την δυνατό σε υψηλότερο βαθμό ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ο βασικός σκοπός των δημοσίων οικονομιών είναι η μέγιστη δυνατή κοινωνική ωφέλεια. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται με την επέμβαση του κράτους στην λειτουργία του λεγόμενου «μηχανισμού των τιμών», με την μετάθεση παραγωγικών πόρων από την ιδιωτική στη δημόσια χρήση και την χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή δημοσίων αγαθών χάριν του κοινωνικού συνόλου. Η ανάλωση πόρων κατά την κρατική παραγωγική διαδικασία καθιστά αναγκαία τη διενέργεια χρηματικών δαπανών από το κράτος και τους άλλους φορείς των δημοσίων οικονομιών, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή συλλογικών και μη δημοσίων αγαθών. Τα αγαθά αυτά παράγονται μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του κράτους, 1 Ο θεσμός της νομικής προσωπικότητας καθιστά δυνατή τη συνέχεια στη δράση των διοικητικών οργάνων, παρά τις μεταβολές στα φυσικά πρόσωπα που εκάστοτε τα συγκροτούν, καθώς επίσης και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής των διοικητικών οργάνων. Επ. Σπηλιωτόπουλου, «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Ι», 10 η -έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σ.16 2 Η σύσταση δηλαδή αυτών των νομικών προσώπων δηλώνει την βούληση του νομοθέτη σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που ιδρύουν ιδιώτες και επομένως εκφράζουν ιδιωτική και όχι πολιτειακή βούληση, Μ. Στασινόπουλου, «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου- Αθήναι 1957», σ.179επ., κριτήριο της καταγωγής ενός νομικού προσώπου. 9

10 τόσο ως κράτους δικαίου (θέσπιση κανόνων δικαίου, διαφύλαξη έννομης τάξης), όσο και ως κοινωνικού κράτους (δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομής, δραστηριότητες σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, άσκηση κοινωνικής πρόνοιας, κ.α). Μάλιστα, με τη σταδιακή απομάκρυνση από τον περιορισμένο ρόλο του «κράτους- νυχτοφύλακα» 3 και την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, το παρεμβατικό κράτος απέκτησε νέες δραστηριότητες και λειτουργίες, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν στην επέκταση 4 της κρατικής δαπάνης. Ωστόσο, για να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εξόδων, το κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει έσοδα. Τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν αυτοσκοπό για το κράτος, αλλά έρχονται ως λογική ακολουθία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κρατικοί φορείς καλούνται να προσφέρουν, με την διενέργεια χρηματικών δαπανών, δημόσιες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Η εξεύρεση εσόδων, η διοίκηση και η διάθεση αυτών για την ικανοποίηση των κρατικών αναγκών και σκοπών αποτελεί την δημοσιονομική δραστηριότητα του κράτους. ΙΙ. Η πολλαπλή αποστολή και η μεγάλη σημασία της δημόσιας δαπάνης για την λειτουργία της πολιτείας και την πορεία της εθνικής οικονομίας, οδήγησαν τα κράτη από πολύ νωρίς στη θέσπιση συστημάτων προστατευτικών της διάθεσης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος. Ο έλεγχος αυτών που διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας αποτελεί βασική αρχή κάθε ευνομούμενης πολιτείας και χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας υγιούς δημοκρατίας. Ειδικότερα, το πάγιο αίτημα για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση απορρέει από την αρχή του κράτους- δικαίου, τη θεμελιώδη αρχή 5 του πολιτεύματός μας, σύμφωνα με την οποία, η δράση όλων των 3Σε θεωρητικό επίπεδο, στο ερώτημα ποιος είναι ο προορισμός του κράτους, απάντησαν αρχικά δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρίες: η ατομικιστική ή φιλελεύθερη θεωρία υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί τη δημόσια τάξη, χωρίς να εμποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεπώς έχει το ρόλο του κράτους αστυφύλακα, «etat-gendarme». Αντίθετα, η σοσιαλιστική θεωρία πρεσβεύει ότι το κράτος επιπλέον πρέπει να μεριμνά για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των πολιτών, εκτός από την τήρηση της τάξης και υποστηρίζει ότι η ατομική ελευθερία θα πρέπει να θυσιαστεί χάριν του γενικού συμφέροντος, «etat-providence». Οι θεωρίες αυτές είχαν θετικά και αρνητικά. Στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός μέτρου εφαρμογής δημιουργήθηκε το σύστημα του κρατικού παρεμβατισμού, κατά το οποίο η πολιτεία προκειμένου να επιτελέσει την κοινωνική της αποστολή παρακολουθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία εκ του σύνεγγυς, χωρίς να την εκμηδενίζει και επιβάλλει ρυθμίσεις χάριν του δημοσίου συμφέροντος, Μ. Στασινόπουλου, «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου- Αθήναι 1957», σ Το φαινόμενο της αύξησης της δημόσιας δαπάνης λόγω της επέκτασης του ρόλου του κοινωνικού κράτους είναι γνωστό και ως νόμος του Wagner, Ι.Ν. Κούλη: «Δημόσια Οικονομική». Τόμος 2, Έκδοσις Τρίτη, ΑΘΗΝΑΙ 1975, σ η οποία κατοχυρώνεται στα άρθρο 95 του Συντάγματος (αίτηση ακύρωσης για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου), σε άρθρα όπου υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του νόμου, στο τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της νομοθετικής εξουσίας. 10

11 κρατικών οργάνων υπάγεται στον νόμο και αποκλείεται κάθε αυθαίρετη εξουσία. Είναι επομένως, επιβεβλημένος ο έλεγχος της δημόσιας οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, κύρια πηγή εσόδων αποτελεί η φορολογία των πολιτών, η υποβολή τους δηλαδή σε οικονομικές θυσίες. Συνεπώς, μέσω της διαφάνειας και του ελέγχου της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης εμπεδώνεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργείται η πεποίθηση στους τελευταίους ότι τα δημόσια έξοδα γίνονται κατά ανεπίληπτο τρόπο και ότι το κράτος είναι έντιμο στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. ΙΙΙ. Στις μέρες μας, το ζήτημα της ύπαρξης, της έκτασης του δημοσιονομικού ελέγχου αλλά και της βελτίωσης των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, εμφανίζεται ιδιαίτερα επίκαιρο και επιτακτικό. Το αίτημα αυτό υπάρχει όχι μόνο λόγω της ανάγκης διαρκούς νομιμοποίησης των κυβερνώντων, αλλά και για πλήθος λόγων που είναι συνυφασμένοι με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής και τον τρόπο με τον οποίο καλείται να λειτουργήσει το κράτος μέσα σ αυτήν. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις απαιτήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες, η απελευθέρωση αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το φαινόμενο δηλαδή κατά το οποίο οι οικονομικές διαδικασίες 6 έχουν ξεπεράσει σε παγκόσμιο επίπεδο τα όρια του έθνους κράτους, έχουν αυτονομηθεί, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μεγάλο βαθμό σε ομογενοποίηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το κατοχυρωμένο στο Σύνταγμά μας κοινωνικό 7 κράτος δικαίου, φαίνεται να προτιμά νέες μορφές και μέσα δραστηριοποίησης. Παρατηρείται λοιπόν έντονη τάση αύξησης ΝΠΙΔ (κυρίως Ανώνυμες Εταιρίες- ΑΕ), γεγονός που έχει άμεση επίδραση αφενός στην φυσιογνωμία του σύγχρονου κράτους (το οποίο έχει καταστεί επόπτης 8 ιδιωτικών δραστηριοτήτων) και αφετέρου στην έκταση του δημοσιονομικού ελέγχου. Διότι ο έλεγχος των δαπανών αυτών των νομικών μορφωμάτων εκφεύγει των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και υπόκειται σε 6 καθώς και οι τεχνολογίες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 7 Άρθρα 16(παιδεία),21(οικογένεια),22(εργασία), Συντάγματος1975/86 8Με εξαίρεση την παιδεία και τις αρμοδιότητες του σκληρού πυρήνα του κράτους (απονομή δικαιοσύνης, τήρηση τάξης και ασφάλειας), είναι δυνατό να παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες (υπό τη λειτουργική έννοια του όρου) από ΝΠΙΔ, τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία του κράτος (ΣτΕ, ΠΕ 158/92, Ε Τμήμα). Έτσι, με την αύξηση των ΝΠΙΔ, το κράτος από κύριος φορέας παροχής αγαθών και υπηρεσιών κατέστη επόπτης και εγγυητής της παροχής τους από ΝΠΙΔ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κρατική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει αλλά ότι έχει υποστεί αλλαγή στη φυσιογνωμία της, Σπ. Βλαχόπουλου, «Ιδιωτικοποίηση-Το συνταγματικό πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης»,εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1999, σ

12 ελεγκτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (Ορκωτοί Ελεγκτές, κωδικοποιημένος νόμος για ΑΕ, ν.2190/1920). Παράλληλα, η αναγκαιότητα του δημοσιονομικού ελέγχου αποκτά νέα διάσταση καθώς το κράτος για την υλοποίηση των σκοπών του, προτιμά νέους τρόπους οικονομικής δραστηριοποίησης, όπως συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις έργων (και μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας). Η σπουδαιότητα του ελέγχου των δημοσίων δαπανών υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), επιβάλλει δεσμεύσεις που σχετίζονται με την διαρκή παρακολούθηση και σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 1993, έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των χωρών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), που αφορούν πρώτιστα τις δημοσιονομικές τους επιδόσεις και κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία με τη σειρά της θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ΟΝΕ. 9 Η υιοθέτηση πολιτικής περιορισμού των δαπανών υπήρξε κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε (εντός και εκτός ΟΝΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 10 γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε στα προγράμματα σύγκλισης των χωρών της Ε.Ε από το 1993 και μετά. Παράλληλα, εκτός από τα προγράμματα σύγκλισης που αφορούν στις χώρες εκτός Ευρωζώνης, υπάρχει η υποχρέωση κατάρτισης των λεγόμενων προγραμμάτων σταθερότητας για τα μέλη της Ευρωζώνης, με στόχο να παρακολουθείται το σύνολο των οικονομικών εξελίξεων σε κάθε κράτος μέλος και να αξιολογείται η συμβατότητα της οικονομικής πολιτικής με τους γενικούς προσανατολισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η Ε.Ε όσο και τα κράτη μέλη έχουν αναγάγει σε θέμα πρωταρχικής σημασίας, την αντιμετώπιση φαινομένων σπατάλης και απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειες της στον τομέα αυτό, λόγω της αυξητικής τάσης του προϋπολογισμού, το κλίμα αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και της 9 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2001, σ Η χώρα μας εντάχθηκε στην ζώνη του ευρώ με απόφαση που ελήφθη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19/20 Ιουνίου 2000 στη Φέιρα της Πορτογαλίας. 12

13 αύξησης του αριθμού των παρατυπιών. 11 Είναι χαρακτηριστικό ότι το άρθρο (πρώην 209 Α ) της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιβάλλει την στενή συνεργασία και την υποχρέωση ενημέρωσης για τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό. Τέλος, στο ίδιο πνεύμα και με στόχο την ορθολογικότερη χρήση των πόρων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), ο νέος Κανονισμός (1260/99) 13 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία περιέχει αυστηρές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων (ενίσχυση των ελέγχων, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων). Προβλέπονται μέτρα, όχι μόνο άμεσης ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αλλά και ποινές που φθάνουν μέχρι τη διακοπή της χρηματοδότησης του προγράμματος, την απώλεια του αντίστοιχου κοινοτικού κονδυλίου και την εγγραφή του κράτους μέλους στη μαύρη λίστα των δικαιούχων με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το κράτος μέλος. IV. Από την προηγούμενη σύντομη περιγραφή, προκύπτει ότι η εξέλιξη των κρατικών αναγκών και σκοπών μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι δεσμεύσεις της χώρας μας από την συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία απαιτούν την σύνταξη και εκτέλεση ενός κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος σύγκλισης. Τέλος, το πάγιο αίτημα για διαφάνεια στην δημόσια οικονομική ζωή υπογραμμίζουν τον πάντα επίκαιρο χαρακτήρα της σημασίας του ελέγχου των δημοσίων δαπανών και αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα περιγράψουμε το σύστημα διενέργειας και ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Αρχικά, θα αναφερθούμε στις βασικές διακρίσεις των δημοσίων δαπανών, στην έννοια και τις λειτουργίες του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τη λειτουργία των κυριότερων ελεγκτικών οργάνων, όπως αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των δαπανών που ελέγχονται. 11 Αθηναίδα Τουρκολιά, Εισηγήτρια Α Τμήματος Δ-41, ΓΛΚ: «Απάτες και παρατυπίες σε βάρος του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Ο ρόλος της UCLAF», Αθήνα 1998, σ το κείμενο του άρθρου αυτού παρατίθεται στο Παράρτημα, σ. 13 Κανονισμός του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, L 161,26/06/99 13

14 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο Πρώτο: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Έννοια και διάκριση δημοσίων δαπανών. Με την πολιτική των δαπανών, το κράτος εμφανίζεται ως όργανο αναδιανομής των εσόδων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φορολογία. Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν το οικονομικό μέσο με το οποίο πραγματώνονται οι ποικίλοι κρατικοί σκοποί. Μάλιστα, η συνεχής επέκταση των δημοσίων δραστηριοτήτων του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους, η αύξηση της ποσότητας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών οδήγησε στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσαν επίσης η τεχνολογική πρόοδος, η ανέλεγκτη διόγκωση του δημόσιου τομέα, η αύξηση του πληθυσμού, η άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου (οικονομικά αίτια), η εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών (πολιτικά αίτια) κ.α. 14 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κρατική δαπάνη είναι η διάθεση κρατικού χρήματος για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, προς εκτέλεση της λειτουργικής, οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής αποστολής του κράτους, καθώς και για την απευθείας χρηματική ενίσχυση νομικών προσώπων και ιδιωτών με τη μορφή των τρεχουσών μεταβιβάσεων και επιδοτήσεων προς εκπλήρωση των οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών κ.λπ σκοπών του. 15. Οι δημόσιες δαπάνες έχουν αναμφισβήτητη σημασία για την συνολική θεώρηση της δημοσιονομικής πολιτικής, απαιτούν δε συστηματική επεξεργασία και μελέτη. Για την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες με βάση ορισμένα κριτήρια. Η σπουδαιότητα των διακρίσεων αυτών έγκειται, από τη μια πλευρά στο ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες που θέτει κάθε φορά η κυβέρνηση και από την άλλη στο ό,τι υπάρχει διαφοροποίηση ως 14 Δ.Π. Καράγιωργα: «Δημόσια Οικονομική 2: οι δημοσιονομικοί θεσμοί». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1981, σ Κ. Τράκα: «Η αύξηση της δημόσιας δαπάνης κύριο πρόβλημα της οικονομίας και η ανάγκη του προληπτικού δικαστικού ελέγχου της», ΕΔΔΔ,1987, σ

15 προς το δημοσιονομικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης. Οι κυριότερες ταξινομήσεις είναι τρεις: η οικονομική, η λειτουργική και η διοικητική. 1.1 Οικονομική ταξινόμηση: Κριτήριο για την ταξινόμηση αυτή αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια δαπάνη επενεργεί και επηρεάζει την παραγωγή αγαθών και τα εισοδήματα, αναφέρεται δηλαδή στην οικονομική φύση της δαπάνης. Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες: α) Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες: Οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες προκύπτουν μετά από διμερείς συναλλαγές του κράτους με ιδιωτικούς φορείς, 16, όπου το κράτος εμφανίζεται ως αγοραστής και οι ιδιώτες ως πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές συνιστούν ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από την πλευρά του δημοσίου και συντελούν άμεσα στην απασχόληση μέσων παραγωγής και στη δημιουργία εισοδημάτων μέσω του παραγωγικού μηχανισμού. Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε: α.α) τρέχουσες δαπάνες ή δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης: Εδώ κατατάσσονται όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την κίνηση του κρατικού μηχανισμού και την επιτέλεση των λειτουργιών του. Περιλαμβάνουν δηλαδή δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά (π.χ. γραφική ύλη) αλλά και πολλά διαρκή αγαθά (π.χ. αυτοκίνητα δημοσίων υπηρεσιών), αγαθά δηλαδή που από την φύση τους δίνουν όφελος για μία σειρά ετών. Τέλος, η δημόσια κατανάλωση διακρίνεται συνήθως σε δαπάνες για μισθούς και δαπάνες για αγαθά. α.β)δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή αγαθών παγίου κεφαλαίου, δηλαδή αγαθών που παρέχουν υπηρεσίες για σειρά ετών (π.χ. δημόσια έργα, δρόμοι, σχολικά κτίρια κ.α.). Επίσης, περιλαμβάνονται και οι μεταβολές στην αξία κρατικών αποθεμάτων (π.χ. στρατηγικές πρώτες ύλες). β) Δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές: Προκύπτουν από μονομερείς συναλλαγές του Κράτους με ιδιωτικούς φορείς ή και ξένες χώρες. 17 Το κράτος προβαίνει σε χρηματικές παροχές προς ιδιώτες χωρίς κάποια άμεση αντιπαροχή αγαθών ή υπηρεσιών των φορέων και κατά συνέπεια οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν ζήτηση του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες. Συνακόλουθα, δεν συντελούν άμεσα στην χρησιμοποίηση 16 Δ.Π. Καράγιωργα, οπ. π., σ Δ. Π. Καράγιωργα, οπ. π,σ

16 παραγωγικών μέσων στην παραγωγή και δεν δημιουργούν εισοδήματα μέσω του παραγωγικού μηχανισμού. Βέβαια, τα εισοδήματα αυτών που λαμβάνουν τις πληρωμές αυξάνουν, αλλά η αύξηση αυτή δεν αποτελεί αμοιβή για την χρησιμοποίηση παραγωγικών μέσων στην παραγωγική διαδικασία. Γενικά, στην κατηγορία αυτή ανήκουν: δαπάνες για συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, επιδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α. Περαιτέρω, οι μεταβιβαστικές πληρωμές υποδιαιρούνται σε: β.α) τρέχουσες μεταβιβάσεις ή μεταβιβάσεις εισοδήματος: εδώ, περιλαμβάνονται: (α) πληρωμές προς τα νοικοκυριά για χρηματική ενίσχυση ορισμένων εισοδηματικών ομάδων (π.χ. συντάξεις γήρατος, επίδομα απορίας, ανεργίας, επιδότηση ενοικίου κ.α.), (β) επιδοτήσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις (γ) τρέχουσες μεταβιβάσεις προς το εξωτερικό, δηλαδή μονομερείς παροχές προς ξένες χώρες (π.χ. συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς, χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό κ.α.). β.β) Μεταβιβάσεις κεφαλαίου: Πρόκειται για παροχές του κράτους με στόχο την κάλυψη μέρους από το κόστος κτήσης ορισμένων αγαθών παγίου κεφαλαίου, οι οποίες απευθύνονται τόσο προς επιχειρήσεις (π.χ. επιδότηση κεφαλαιακού εξοπλισμού ιδιωτικών επιχειρήσεων), όσο και προς τα νοικοκυριά (π.χ. κάλυψη μέρους από τη δαπάνη κατασκευής ή την αξία απόκτησης κατοικίας από ιδιώτες). Επίσης, περιλαμβάνονται και μεταβιβάσεις κεφαλαίου προς το εξωτερικό, δηλαδή μονομερείς παροχές προς ξένες χώρες (π.χ. πληρωμή χρεολυσίων, πολεμικές αποζημιώσεις, δωρεές κ.α.). β.γ) Τόκοι δημοσίου χρέους: Στην πράξη έχει επικρατήσει οι δαπάνες αυτές να περιλαμβάνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές. Παρόλα αυτά προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι τόκοι δημοσίου χρέους ουσιαστικά εκφράζουν το όφελος το οποίο παρέχει η περιουσία που αποκτήθηκε με δανεισμό και επομένως αποτελεί εισόδημα που θα έπρεπε να περιληφθεί στις δαπάνες του δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες. 18 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η οικονομική διάκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την πολιτική εξουσία κατά την άσκηση της οικονομικής της πολιτικής. Γνωρίζοντας δηλαδή, τις οικονομικές επιπτώσεις κάθε κατηγορίας δαπάνης, η κυβέρνηση μπορεί να τις αξιολογεί συγκριτικά και να επιλέγει αυτές που θεωρεί αποτελεσματικές κάθε φορά για την υλοποίηση των οικονομικών της στόχων. 18 Δ.Π. Καράγιωργα, οπ. π., σ

17 1.2. Λειτουργική ταξινόμηση: Αντικείμενο της λειτουργικής ταξινόμησης είναι ο διαχωρισμός των δημοσίων δαπανών σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο δημόσιο σκοπό που εξυπηρετείται κάθε φορά (άμυνα, εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια, Γεωργία κ.α.). Δίνεται λοιπόν προβάδισμα, όχι στο γενικό σκοπό ο οποίος επιδιώκεται με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες, αλλά στον ειδικότερο στόχο που καλείται να καλύψει κάθε δαπάνη. Σε τελική ανάλυση η διάκριση αυτή στηρίζεται στην ειδικότερη φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το κράτος προς το κοινωνικό σύνολο. Η χρησιμότητα της διάκρισης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι αφενός μεν κατατοπίζει για τις γενικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής, αφετέρου καθιστά δυνατή την κριτική απέναντι στην ιεράρχηση και κατανομή που έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής έρευνας των δημοσίων δαπανών διαφόρων χωρών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η λειτουργική ταξινόμηση παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι ορισμένες δαπάνες συντελούν στην ικανοποίηση περισσότερων αναγκών ή σκοπών, χωρίς να είναι δυνατός ο επιμερισμός τους (π.χ. γενικές διοικητικές δαπάνες). Πάντως, η Διεύθυνση των Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ 19 προτείνει την εξής λειτουργική διάκριση των δημοσίων δαπανών: 1) δαπάνες για υπηρεσίες γενικής φύσεως, π.χ. δαπάνες Γενικής Διοίκησης, δαπάνες άμυνας, δημόσιας τάξης, απονομής δικαιοσύνης, 2) δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, π.χ δαπάνες για κατασκευή και συντήρηση δρόμων, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α., 3) δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ. παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση κ.α., 4) δαπάνες για οικονομικές υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν δαπάνες για την προστασία και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά έργα, προστασία δασών), δαπάνες για την εκμετάλλευση του υπόγειου πλούτου, δαπάνες για το δίκτυο μεταφορών, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.α., 5) Λοιπές δαπάνες, π.χ. Τόκοι Δημοσίου Χρέους. Τέλος, οι Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας κάνουν την εξής λειτουργική διάκριση μόνο των τρεχουσών δαπανών του δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες Δ. Π. Καράγιωργα, οπ. π, σ Δ. Π. Καράγιωργα, οπ.π, σ

18 Διοίκηση Άμυνα Δικαιοσύνη Υγεία Πρόνοια Εκπαίδευση Λοιπή δράση 1.3 Διοικητική ταξινόμηση: Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με κριτήριο το φορέα που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί τη δαπάνη, είναι δε ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι, ανάλογα με το αν η δαπάνη πραγματοποιείται από την Κεντρική Κυβέρνηση, από ΟΤΑ, ή άλλους φορείς, διαφοροποιείται και ο δημοσιονομικός έλεγχος. Περαιτέρω, οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης υποδιαιρούνται ανάλογα με το φορέα (Υπουργεία, Υπηρεσίες-Διευθύνσεις των Υπουργείων) που αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την δαπάνη, (βλ. την περιγραφή ταξινόμησης των δημοσίων δαπανών σε επόμενο κεφάλαιο) Άλλες διακρίσεις δημοσίων δαπανών: Με βάση το κριτήριο της περιοδικότητας μπορούμε να διακρίνουμε τις δημόσιες δαπάνες σε: Τακτικές, οι οποίες εμφανίζονται περιοδικά στον προϋπολογισμό (κάθε χρόνο), Έκτακτες, οι οποίες δεν επανέρχονται περιοδικά στον προϋπολογισμό. Συμπληρωματικά προς το κριτήριο της περιοδικότητας μπορούν, να χρησιμοποιηθούν κι άλλα κριτήρια όπως: το κριτήριο της προβλεψιμότητας της δημόσιας δαπάνης, της σταθερότητας της δημόσιας δαπάνης και το κριτήριο της διάρκειας του οφέλους το οποίο αντλείται από την διενέργεια της δαπάνης. Πάντως, για την διάκριση των δαπανών σε τακτικές και έκτακτες, τα πιο πάνω κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα Κούλης, οπ. π, σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)

Η ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) Η ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΜΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΣΧΟΛΙΑ- ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 4 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 7 4. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 8 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ............ I ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ............ V ΠΕΡΙΛΗΨΗ............ VII ABSTRACT............ VII ΕΙΣΑΓΩΓΗ............ VIII Α ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ......... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Βραχάτη Ελισάβετ - Μπετίνα

Σπουδάστρια: Βραχάτη Ελισάβετ - Μπετίνα ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κοσμάς Νικολόπουλος ΘΕΜΑ: "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

OBS Tracker Greece. Η Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Public draft, open for comments. Μιχάλης Βαφόπουλος Έφη Βράνιαλη

OBS Tracker Greece. Η Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Public draft, open for comments. Μιχάλης Βαφόπουλος Έφη Βράνιαλη OBS Tracker Greece ΕΕΛ/ΛΑΚ Η Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα Public draft, open for comments Μιχάλης Βαφόπουλος Έφη Βράνιαλη Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου Open

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός -

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - Ε. Μουαµελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα