ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Προϋπολογισμός και έλεγχος των δημοσίων δαπανών Σπουδάστρια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Σεμινάριο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συντονιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το υφιστάμενο πλαίσιο σύνταξης, εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και του ελέγχου δημοσίων δαπανών. Το ζήτημα της ύπαρξης, της έκτασης αλλά και της ενδεχόμενης βελτίωσης των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου εμφανίζεται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρο και επιτακτικό κυρίως λόγω της εξέλιξης των κρατικών αναγκών, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το πάγιο αίτημα για αποτελεσματικό έλεγχο και διαφάνεια στην δημόσια οικονομική ζωή. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα περιγράψουμε τις δομές του κρατικού προϋπολογισμού και τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου, δίνοντας έμφαση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δαπανών και στον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, ανάλογα με το είδος της δαπάνης που ελέγχεται. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει κυρίως με βάση τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (νόμος 2362/1995), τα πραγματικά στοιχεία και την πρακτική των αρμοδίων φορέων καθώς και τη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα συμπεράσματά μας εστιάζονται σε κυρίως δύο κυρίως σημεία: αφενός, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την συνολική παρακολούθηση της δημόσιας διαχείρισης. Αφετέρου, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποστεί βελτιώσεις, ώστε να εναρμονισθεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε θέματα ελέγχου των δαπανών. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Έλεγχος δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικός έλεγχος Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας και ελέγχου δημοσίων δαπανών Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Έλεγχος Κοινοτικών Προγραμμάτων 2

3 ABSTRACT This dissertation aims at describing the existing framework for the drawing-up and the execution of the governmental budget as well as that for the audit of national expenditures. The issue of the existing structure and mechanisms of financial audit, the areas where they apply and the potential improvement of said structure and mechanisms appears to be particularly timely and imperative. This is mainly due to the development of the governmental requirements, ever-present request for efficiently carried-out audit and transparent public life. In this dissertation we will describe the structure of the governmental budget and the procedure of the financial audit, emphasizing on the existing institutional framework for the expenditures and the way audit mechanisms operate, depending on the expenditure under audit. This issue will be approached mainly by virtue of the Public Accounting Code (2362/1995 Law), the actual evidence and the relevant policy of the competent parties as well as the Court of Auditors jurisprudence. Two major conclusions are drawn from this project: first one is that important steps have been taken with a view to creating the proper institutional framework in order to monitor public finance. And the second one is that said institutional framework is subject to improvement so as to be in conformity with the requirements of our times, regarding expenditure audit issues. KEY WORDS Audit of national expenditures Financial audit Institutional framework for expenditures and expenditures audit Standard Budget (SB) National Investment Budget (NIB) Community Programs Control 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6 Κεφάλαιο Πρώτο: Δημόσιες Δαπάνες 6 1. Έννοια και διάκριση δημοσίων δαπανών Οικονομική ταξινόμηση Λειτουργική ταξινόμηση Διοικητική ταξινόμηση Άλλες διακρίσεις δημοσίων δαπανών 10 Κεφάλαιο Δεύτερο :Προϋπολογισμός και διενέργεια δημοσίων δαπανών Έννοια και λειτουργίες του προϋπολογισμού Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα 13 3.Φάσεις διαδικασίας του προϋπολογισμού Κατάρτιση Έγκριση Εκτέλεση Αρχές του προϋπολογισμού 19 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22 Κεφάλαιο Πρώτο: Έλεγχος δημοσίων δαπανών Έννοια και διακρίσεις του ελέγχου Δημοσιονομικός έλεγχος Δημοσιονομικό δίκαιο Σύντομη επισκόπηση δημοσιονομικού ελέγχου στην Ελλάδα 28 4

5 Κεφάλαιο Δεύτερο: Εμπλεκόμενοι φορείς στον έλεγχο των δαπανών Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ) Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου (ΕΣΟΕ) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Οικονομική Επιθεώρηση Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) Νομική φύση του Ε.Σ Αρμοδιότητες του Ε.Σ Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος από το Ε.Σ 42 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 46 Κεφάλαιο Πρώτο: Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Εκτέλεση του ΤΠ Πραγματοποίηση δαπανών Έλεγχος δαπανών ΤΠ Προϋπολογισμός Περιφέρειας και Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων Περιφέρεια Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων 53 Κεφάλαιο Δεύτερο: Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Γενικά περί δημοσίων επενδύσεων Φορείς πραγματοποίησης δημοσίων επενδύσεων Κατάρτιση ΠΔΕ Διάκριση δαπανών ΠΔΕ Εκτέλεση ΠΔΕ Χρηματοδότηση Πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ Έλεγχος, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση δαπανών 59 Κεφάλαιο Τρίτο:Προϋπολογισμοί ΟΤΑ ΟΤΑ α βαθμού ΟΤΑ β Βαθμού (ΝΑ) 62 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 66 ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Πίνακες: Σελίδα (στο Παράρτημα) 1. Πίνακας Α: Συνταγματικές διατάξεις δημοσιολογιστικού περιεχομένου 1 2. Πίνακας Α-Ι, Α-ΙΙ: Άρθρο 98 Συντάγματος Πίνακας Β: Διατάξεις δημοσιολογιστικού περιεχομένου και άλλες διατάξεις Πίνακας Γ: Άρθρο 280 Συνθήκης του Άμστερνταμ 9 5. Πίνακας Δ: ΝΠΔΔ & ΟΤΑ όπου λειτουργούν ΥΔΕ Πίνακας Ε: Ποσά απορρίψεων ΥΔΕ (1997,1998,1999) Πίνακας ΣΤ: Έλεγχοι ΕΣΟΕ έτους Πίνακας Ζ: Αποτελέσματα ελέγχων ΕΣΟΕ Διαγράμματα: 1. Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Υπουργείου Οικονομικών Διάγραμμα 2: Εκτέλεση Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων Διάγραμμα 3: Καθορισμός ύψους & ορίων ΠΔΕ ανά ΣΑ Διάγραμμα 4: Διαδικασίες χρηματοδότησης ΠΔΕ Διάγραμμα 5: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 16 6

7 Συντομογραφίες ΑΕ ΓΚΠ ΓΛΚ ΔΕΚΟ ΔΟΥ ΕΓΤΠΕ Ε.Ε ΕΔΕΛ ΕΚΤ ΕΠΤΑ ΕΤΠΑ Ε.Σ ΕΣΟΕ ΚΑΕ ΚΑΠ ΚΔΛ ΚΠΣ ΜΤΠΥ ΝΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΕΔΒ ΟΚΑ ΟΝΕ ΟΤΑ ΠΔΕ ΠΙΚΠΑ ΠΤΑ ΣΑΕ ΣΑΕΠ ΣΑΝΑ ΣΑΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ελεγκτικό Συνέδριο Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου Κωδικός Αριθμός Εξόδου Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομική και Νομισματική Ένωση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Συλλογική Απόφαση Έργου Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7

8 ΣΔΟΕ ΣτΕ ΤΕ ΤΠ ΤΣ ΥΔΕ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΧΕ ΧΕΠ ΧΜΠΑ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Συμβούλιο της Επικρατείας Τράπεζα Ελλάδος Τακτικός Προϋπολογισμός Ταμείο Συνοχής Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Χρηματικό Ένταλμα Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού και Αλιείας 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Το Κράτος ή Δημόσιο, ως κύριος ρυθμιστής της κοινωνικής συμβίωσης, λειτουργεί με υπηρεσίες που ανήκουν στο νομικό 1 του πρόσωπο, καθώς και με πλήθος νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τόσο της κατά τόπο όσο και της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, δηλαδή ΟΤΑ α και β βαθμού και δημόσια νομικά πρόσωπα ειδικών σκοπών αντίστοιχα. Τα τελευταία συστήνονται ως φορείς μιας δραστηριότητας που είναι αναγκαία για την επιδίωξη σκοπού ο οποίος έχει ήδη ανατεθεί στη Δημόσια Διοίκηση είτε για πρώτη φορά ανατίθεται σ αυτή με τη σύσταση ιδιαίτερου νομικού προσώπου. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι με τον όρο δημόσια νομικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται δια νόμου 2 και λειτουργούν είτε σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), είτε σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Το Κράτος, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ως φορείς δημοσίων οικονομιών, επιδιώκουν, μέσω ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων, διάφορους δημόσιους σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναχθούν σ ένα γενικό παρανομαστή που δεν είναι άλλος από την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σε αντίθεση λοιπόν με τις ιδιωτικές οικονομίες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά), οι οποίες επιδιώκουν την όσο την δυνατό σε υψηλότερο βαθμό ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ο βασικός σκοπός των δημοσίων οικονομιών είναι η μέγιστη δυνατή κοινωνική ωφέλεια. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται με την επέμβαση του κράτους στην λειτουργία του λεγόμενου «μηχανισμού των τιμών», με την μετάθεση παραγωγικών πόρων από την ιδιωτική στη δημόσια χρήση και την χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή δημοσίων αγαθών χάριν του κοινωνικού συνόλου. Η ανάλωση πόρων κατά την κρατική παραγωγική διαδικασία καθιστά αναγκαία τη διενέργεια χρηματικών δαπανών από το κράτος και τους άλλους φορείς των δημοσίων οικονομιών, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή συλλογικών και μη δημοσίων αγαθών. Τα αγαθά αυτά παράγονται μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του κράτους, 1 Ο θεσμός της νομικής προσωπικότητας καθιστά δυνατή τη συνέχεια στη δράση των διοικητικών οργάνων, παρά τις μεταβολές στα φυσικά πρόσωπα που εκάστοτε τα συγκροτούν, καθώς επίσης και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής των διοικητικών οργάνων. Επ. Σπηλιωτόπουλου, «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Ι», 10 η -έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σ.16 2 Η σύσταση δηλαδή αυτών των νομικών προσώπων δηλώνει την βούληση του νομοθέτη σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που ιδρύουν ιδιώτες και επομένως εκφράζουν ιδιωτική και όχι πολιτειακή βούληση, Μ. Στασινόπουλου, «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου- Αθήναι 1957», σ.179επ., κριτήριο της καταγωγής ενός νομικού προσώπου. 9

10 τόσο ως κράτους δικαίου (θέσπιση κανόνων δικαίου, διαφύλαξη έννομης τάξης), όσο και ως κοινωνικού κράτους (δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομής, δραστηριότητες σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, άσκηση κοινωνικής πρόνοιας, κ.α). Μάλιστα, με τη σταδιακή απομάκρυνση από τον περιορισμένο ρόλο του «κράτους- νυχτοφύλακα» 3 και την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, το παρεμβατικό κράτος απέκτησε νέες δραστηριότητες και λειτουργίες, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν στην επέκταση 4 της κρατικής δαπάνης. Ωστόσο, για να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εξόδων, το κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει έσοδα. Τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν αυτοσκοπό για το κράτος, αλλά έρχονται ως λογική ακολουθία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κρατικοί φορείς καλούνται να προσφέρουν, με την διενέργεια χρηματικών δαπανών, δημόσιες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Η εξεύρεση εσόδων, η διοίκηση και η διάθεση αυτών για την ικανοποίηση των κρατικών αναγκών και σκοπών αποτελεί την δημοσιονομική δραστηριότητα του κράτους. ΙΙ. Η πολλαπλή αποστολή και η μεγάλη σημασία της δημόσιας δαπάνης για την λειτουργία της πολιτείας και την πορεία της εθνικής οικονομίας, οδήγησαν τα κράτη από πολύ νωρίς στη θέσπιση συστημάτων προστατευτικών της διάθεσης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος. Ο έλεγχος αυτών που διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας αποτελεί βασική αρχή κάθε ευνομούμενης πολιτείας και χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας υγιούς δημοκρατίας. Ειδικότερα, το πάγιο αίτημα για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση απορρέει από την αρχή του κράτους- δικαίου, τη θεμελιώδη αρχή 5 του πολιτεύματός μας, σύμφωνα με την οποία, η δράση όλων των 3Σε θεωρητικό επίπεδο, στο ερώτημα ποιος είναι ο προορισμός του κράτους, απάντησαν αρχικά δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρίες: η ατομικιστική ή φιλελεύθερη θεωρία υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί τη δημόσια τάξη, χωρίς να εμποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεπώς έχει το ρόλο του κράτους αστυφύλακα, «etat-gendarme». Αντίθετα, η σοσιαλιστική θεωρία πρεσβεύει ότι το κράτος επιπλέον πρέπει να μεριμνά για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των πολιτών, εκτός από την τήρηση της τάξης και υποστηρίζει ότι η ατομική ελευθερία θα πρέπει να θυσιαστεί χάριν του γενικού συμφέροντος, «etat-providence». Οι θεωρίες αυτές είχαν θετικά και αρνητικά. Στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός μέτρου εφαρμογής δημιουργήθηκε το σύστημα του κρατικού παρεμβατισμού, κατά το οποίο η πολιτεία προκειμένου να επιτελέσει την κοινωνική της αποστολή παρακολουθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία εκ του σύνεγγυς, χωρίς να την εκμηδενίζει και επιβάλλει ρυθμίσεις χάριν του δημοσίου συμφέροντος, Μ. Στασινόπουλου, «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου- Αθήναι 1957», σ Το φαινόμενο της αύξησης της δημόσιας δαπάνης λόγω της επέκτασης του ρόλου του κοινωνικού κράτους είναι γνωστό και ως νόμος του Wagner, Ι.Ν. Κούλη: «Δημόσια Οικονομική». Τόμος 2, Έκδοσις Τρίτη, ΑΘΗΝΑΙ 1975, σ η οποία κατοχυρώνεται στα άρθρο 95 του Συντάγματος (αίτηση ακύρωσης για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου), σε άρθρα όπου υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του νόμου, στο τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της νομοθετικής εξουσίας. 10

11 κρατικών οργάνων υπάγεται στον νόμο και αποκλείεται κάθε αυθαίρετη εξουσία. Είναι επομένως, επιβεβλημένος ο έλεγχος της δημόσιας οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, κύρια πηγή εσόδων αποτελεί η φορολογία των πολιτών, η υποβολή τους δηλαδή σε οικονομικές θυσίες. Συνεπώς, μέσω της διαφάνειας και του ελέγχου της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης εμπεδώνεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργείται η πεποίθηση στους τελευταίους ότι τα δημόσια έξοδα γίνονται κατά ανεπίληπτο τρόπο και ότι το κράτος είναι έντιμο στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. ΙΙΙ. Στις μέρες μας, το ζήτημα της ύπαρξης, της έκτασης του δημοσιονομικού ελέγχου αλλά και της βελτίωσης των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, εμφανίζεται ιδιαίτερα επίκαιρο και επιτακτικό. Το αίτημα αυτό υπάρχει όχι μόνο λόγω της ανάγκης διαρκούς νομιμοποίησης των κυβερνώντων, αλλά και για πλήθος λόγων που είναι συνυφασμένοι με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής και τον τρόπο με τον οποίο καλείται να λειτουργήσει το κράτος μέσα σ αυτήν. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις απαιτήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες, η απελευθέρωση αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το φαινόμενο δηλαδή κατά το οποίο οι οικονομικές διαδικασίες 6 έχουν ξεπεράσει σε παγκόσμιο επίπεδο τα όρια του έθνους κράτους, έχουν αυτονομηθεί, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μεγάλο βαθμό σε ομογενοποίηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το κατοχυρωμένο στο Σύνταγμά μας κοινωνικό 7 κράτος δικαίου, φαίνεται να προτιμά νέες μορφές και μέσα δραστηριοποίησης. Παρατηρείται λοιπόν έντονη τάση αύξησης ΝΠΙΔ (κυρίως Ανώνυμες Εταιρίες- ΑΕ), γεγονός που έχει άμεση επίδραση αφενός στην φυσιογνωμία του σύγχρονου κράτους (το οποίο έχει καταστεί επόπτης 8 ιδιωτικών δραστηριοτήτων) και αφετέρου στην έκταση του δημοσιονομικού ελέγχου. Διότι ο έλεγχος των δαπανών αυτών των νομικών μορφωμάτων εκφεύγει των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και υπόκειται σε 6 καθώς και οι τεχνολογίες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 7 Άρθρα 16(παιδεία),21(οικογένεια),22(εργασία), Συντάγματος1975/86 8Με εξαίρεση την παιδεία και τις αρμοδιότητες του σκληρού πυρήνα του κράτους (απονομή δικαιοσύνης, τήρηση τάξης και ασφάλειας), είναι δυνατό να παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες (υπό τη λειτουργική έννοια του όρου) από ΝΠΙΔ, τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία του κράτος (ΣτΕ, ΠΕ 158/92, Ε Τμήμα). Έτσι, με την αύξηση των ΝΠΙΔ, το κράτος από κύριος φορέας παροχής αγαθών και υπηρεσιών κατέστη επόπτης και εγγυητής της παροχής τους από ΝΠΙΔ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κρατική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει αλλά ότι έχει υποστεί αλλαγή στη φυσιογνωμία της, Σπ. Βλαχόπουλου, «Ιδιωτικοποίηση-Το συνταγματικό πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης»,εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1999, σ

12 ελεγκτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (Ορκωτοί Ελεγκτές, κωδικοποιημένος νόμος για ΑΕ, ν.2190/1920). Παράλληλα, η αναγκαιότητα του δημοσιονομικού ελέγχου αποκτά νέα διάσταση καθώς το κράτος για την υλοποίηση των σκοπών του, προτιμά νέους τρόπους οικονομικής δραστηριοποίησης, όπως συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις έργων (και μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας). Η σπουδαιότητα του ελέγχου των δημοσίων δαπανών υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), επιβάλλει δεσμεύσεις που σχετίζονται με την διαρκή παρακολούθηση και σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 1993, έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των χωρών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), που αφορούν πρώτιστα τις δημοσιονομικές τους επιδόσεις και κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία με τη σειρά της θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ΟΝΕ. 9 Η υιοθέτηση πολιτικής περιορισμού των δαπανών υπήρξε κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε (εντός και εκτός ΟΝΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 10 γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε στα προγράμματα σύγκλισης των χωρών της Ε.Ε από το 1993 και μετά. Παράλληλα, εκτός από τα προγράμματα σύγκλισης που αφορούν στις χώρες εκτός Ευρωζώνης, υπάρχει η υποχρέωση κατάρτισης των λεγόμενων προγραμμάτων σταθερότητας για τα μέλη της Ευρωζώνης, με στόχο να παρακολουθείται το σύνολο των οικονομικών εξελίξεων σε κάθε κράτος μέλος και να αξιολογείται η συμβατότητα της οικονομικής πολιτικής με τους γενικούς προσανατολισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η Ε.Ε όσο και τα κράτη μέλη έχουν αναγάγει σε θέμα πρωταρχικής σημασίας, την αντιμετώπιση φαινομένων σπατάλης και απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειες της στον τομέα αυτό, λόγω της αυξητικής τάσης του προϋπολογισμού, το κλίμα αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και της 9 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2001, σ Η χώρα μας εντάχθηκε στην ζώνη του ευρώ με απόφαση που ελήφθη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19/20 Ιουνίου 2000 στη Φέιρα της Πορτογαλίας. 12

13 αύξησης του αριθμού των παρατυπιών. 11 Είναι χαρακτηριστικό ότι το άρθρο (πρώην 209 Α ) της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιβάλλει την στενή συνεργασία και την υποχρέωση ενημέρωσης για τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό. Τέλος, στο ίδιο πνεύμα και με στόχο την ορθολογικότερη χρήση των πόρων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), ο νέος Κανονισμός (1260/99) 13 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία περιέχει αυστηρές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων (ενίσχυση των ελέγχων, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων). Προβλέπονται μέτρα, όχι μόνο άμεσης ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αλλά και ποινές που φθάνουν μέχρι τη διακοπή της χρηματοδότησης του προγράμματος, την απώλεια του αντίστοιχου κοινοτικού κονδυλίου και την εγγραφή του κράτους μέλους στη μαύρη λίστα των δικαιούχων με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το κράτος μέλος. IV. Από την προηγούμενη σύντομη περιγραφή, προκύπτει ότι η εξέλιξη των κρατικών αναγκών και σκοπών μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι δεσμεύσεις της χώρας μας από την συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία απαιτούν την σύνταξη και εκτέλεση ενός κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος σύγκλισης. Τέλος, το πάγιο αίτημα για διαφάνεια στην δημόσια οικονομική ζωή υπογραμμίζουν τον πάντα επίκαιρο χαρακτήρα της σημασίας του ελέγχου των δημοσίων δαπανών και αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα περιγράψουμε το σύστημα διενέργειας και ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Αρχικά, θα αναφερθούμε στις βασικές διακρίσεις των δημοσίων δαπανών, στην έννοια και τις λειτουργίες του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τη λειτουργία των κυριότερων ελεγκτικών οργάνων, όπως αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των δαπανών που ελέγχονται. 11 Αθηναίδα Τουρκολιά, Εισηγήτρια Α Τμήματος Δ-41, ΓΛΚ: «Απάτες και παρατυπίες σε βάρος του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Ο ρόλος της UCLAF», Αθήνα 1998, σ το κείμενο του άρθρου αυτού παρατίθεται στο Παράρτημα, σ. 13 Κανονισμός του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, L 161,26/06/99 13

14 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο Πρώτο: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Έννοια και διάκριση δημοσίων δαπανών. Με την πολιτική των δαπανών, το κράτος εμφανίζεται ως όργανο αναδιανομής των εσόδων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φορολογία. Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν το οικονομικό μέσο με το οποίο πραγματώνονται οι ποικίλοι κρατικοί σκοποί. Μάλιστα, η συνεχής επέκταση των δημοσίων δραστηριοτήτων του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους, η αύξηση της ποσότητας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών οδήγησε στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσαν επίσης η τεχνολογική πρόοδος, η ανέλεγκτη διόγκωση του δημόσιου τομέα, η αύξηση του πληθυσμού, η άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου (οικονομικά αίτια), η εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών (πολιτικά αίτια) κ.α. 14 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κρατική δαπάνη είναι η διάθεση κρατικού χρήματος για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, προς εκτέλεση της λειτουργικής, οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής αποστολής του κράτους, καθώς και για την απευθείας χρηματική ενίσχυση νομικών προσώπων και ιδιωτών με τη μορφή των τρεχουσών μεταβιβάσεων και επιδοτήσεων προς εκπλήρωση των οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών κ.λπ σκοπών του. 15. Οι δημόσιες δαπάνες έχουν αναμφισβήτητη σημασία για την συνολική θεώρηση της δημοσιονομικής πολιτικής, απαιτούν δε συστηματική επεξεργασία και μελέτη. Για την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες με βάση ορισμένα κριτήρια. Η σπουδαιότητα των διακρίσεων αυτών έγκειται, από τη μια πλευρά στο ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες που θέτει κάθε φορά η κυβέρνηση και από την άλλη στο ό,τι υπάρχει διαφοροποίηση ως 14 Δ.Π. Καράγιωργα: «Δημόσια Οικονομική 2: οι δημοσιονομικοί θεσμοί». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1981, σ Κ. Τράκα: «Η αύξηση της δημόσιας δαπάνης κύριο πρόβλημα της οικονομίας και η ανάγκη του προληπτικού δικαστικού ελέγχου της», ΕΔΔΔ,1987, σ

15 προς το δημοσιονομικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης. Οι κυριότερες ταξινομήσεις είναι τρεις: η οικονομική, η λειτουργική και η διοικητική. 1.1 Οικονομική ταξινόμηση: Κριτήριο για την ταξινόμηση αυτή αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια δαπάνη επενεργεί και επηρεάζει την παραγωγή αγαθών και τα εισοδήματα, αναφέρεται δηλαδή στην οικονομική φύση της δαπάνης. Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες: α) Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες: Οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες προκύπτουν μετά από διμερείς συναλλαγές του κράτους με ιδιωτικούς φορείς, 16, όπου το κράτος εμφανίζεται ως αγοραστής και οι ιδιώτες ως πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές συνιστούν ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από την πλευρά του δημοσίου και συντελούν άμεσα στην απασχόληση μέσων παραγωγής και στη δημιουργία εισοδημάτων μέσω του παραγωγικού μηχανισμού. Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε: α.α) τρέχουσες δαπάνες ή δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης: Εδώ κατατάσσονται όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την κίνηση του κρατικού μηχανισμού και την επιτέλεση των λειτουργιών του. Περιλαμβάνουν δηλαδή δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά (π.χ. γραφική ύλη) αλλά και πολλά διαρκή αγαθά (π.χ. αυτοκίνητα δημοσίων υπηρεσιών), αγαθά δηλαδή που από την φύση τους δίνουν όφελος για μία σειρά ετών. Τέλος, η δημόσια κατανάλωση διακρίνεται συνήθως σε δαπάνες για μισθούς και δαπάνες για αγαθά. α.β)δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή αγαθών παγίου κεφαλαίου, δηλαδή αγαθών που παρέχουν υπηρεσίες για σειρά ετών (π.χ. δημόσια έργα, δρόμοι, σχολικά κτίρια κ.α.). Επίσης, περιλαμβάνονται και οι μεταβολές στην αξία κρατικών αποθεμάτων (π.χ. στρατηγικές πρώτες ύλες). β) Δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές: Προκύπτουν από μονομερείς συναλλαγές του Κράτους με ιδιωτικούς φορείς ή και ξένες χώρες. 17 Το κράτος προβαίνει σε χρηματικές παροχές προς ιδιώτες χωρίς κάποια άμεση αντιπαροχή αγαθών ή υπηρεσιών των φορέων και κατά συνέπεια οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν ζήτηση του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες. Συνακόλουθα, δεν συντελούν άμεσα στην χρησιμοποίηση 16 Δ.Π. Καράγιωργα, οπ. π., σ Δ. Π. Καράγιωργα, οπ. π,σ

16 παραγωγικών μέσων στην παραγωγή και δεν δημιουργούν εισοδήματα μέσω του παραγωγικού μηχανισμού. Βέβαια, τα εισοδήματα αυτών που λαμβάνουν τις πληρωμές αυξάνουν, αλλά η αύξηση αυτή δεν αποτελεί αμοιβή για την χρησιμοποίηση παραγωγικών μέσων στην παραγωγική διαδικασία. Γενικά, στην κατηγορία αυτή ανήκουν: δαπάνες για συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, επιδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α. Περαιτέρω, οι μεταβιβαστικές πληρωμές υποδιαιρούνται σε: β.α) τρέχουσες μεταβιβάσεις ή μεταβιβάσεις εισοδήματος: εδώ, περιλαμβάνονται: (α) πληρωμές προς τα νοικοκυριά για χρηματική ενίσχυση ορισμένων εισοδηματικών ομάδων (π.χ. συντάξεις γήρατος, επίδομα απορίας, ανεργίας, επιδότηση ενοικίου κ.α.), (β) επιδοτήσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις (γ) τρέχουσες μεταβιβάσεις προς το εξωτερικό, δηλαδή μονομερείς παροχές προς ξένες χώρες (π.χ. συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς, χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό κ.α.). β.β) Μεταβιβάσεις κεφαλαίου: Πρόκειται για παροχές του κράτους με στόχο την κάλυψη μέρους από το κόστος κτήσης ορισμένων αγαθών παγίου κεφαλαίου, οι οποίες απευθύνονται τόσο προς επιχειρήσεις (π.χ. επιδότηση κεφαλαιακού εξοπλισμού ιδιωτικών επιχειρήσεων), όσο και προς τα νοικοκυριά (π.χ. κάλυψη μέρους από τη δαπάνη κατασκευής ή την αξία απόκτησης κατοικίας από ιδιώτες). Επίσης, περιλαμβάνονται και μεταβιβάσεις κεφαλαίου προς το εξωτερικό, δηλαδή μονομερείς παροχές προς ξένες χώρες (π.χ. πληρωμή χρεολυσίων, πολεμικές αποζημιώσεις, δωρεές κ.α.). β.γ) Τόκοι δημοσίου χρέους: Στην πράξη έχει επικρατήσει οι δαπάνες αυτές να περιλαμβάνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές. Παρόλα αυτά προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι τόκοι δημοσίου χρέους ουσιαστικά εκφράζουν το όφελος το οποίο παρέχει η περιουσία που αποκτήθηκε με δανεισμό και επομένως αποτελεί εισόδημα που θα έπρεπε να περιληφθεί στις δαπάνες του δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες. 18 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η οικονομική διάκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την πολιτική εξουσία κατά την άσκηση της οικονομικής της πολιτικής. Γνωρίζοντας δηλαδή, τις οικονομικές επιπτώσεις κάθε κατηγορίας δαπάνης, η κυβέρνηση μπορεί να τις αξιολογεί συγκριτικά και να επιλέγει αυτές που θεωρεί αποτελεσματικές κάθε φορά για την υλοποίηση των οικονομικών της στόχων. 18 Δ.Π. Καράγιωργα, οπ. π., σ

17 1.2. Λειτουργική ταξινόμηση: Αντικείμενο της λειτουργικής ταξινόμησης είναι ο διαχωρισμός των δημοσίων δαπανών σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο δημόσιο σκοπό που εξυπηρετείται κάθε φορά (άμυνα, εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια, Γεωργία κ.α.). Δίνεται λοιπόν προβάδισμα, όχι στο γενικό σκοπό ο οποίος επιδιώκεται με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες, αλλά στον ειδικότερο στόχο που καλείται να καλύψει κάθε δαπάνη. Σε τελική ανάλυση η διάκριση αυτή στηρίζεται στην ειδικότερη φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το κράτος προς το κοινωνικό σύνολο. Η χρησιμότητα της διάκρισης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι αφενός μεν κατατοπίζει για τις γενικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής, αφετέρου καθιστά δυνατή την κριτική απέναντι στην ιεράρχηση και κατανομή που έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής έρευνας των δημοσίων δαπανών διαφόρων χωρών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η λειτουργική ταξινόμηση παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι ορισμένες δαπάνες συντελούν στην ικανοποίηση περισσότερων αναγκών ή σκοπών, χωρίς να είναι δυνατός ο επιμερισμός τους (π.χ. γενικές διοικητικές δαπάνες). Πάντως, η Διεύθυνση των Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ 19 προτείνει την εξής λειτουργική διάκριση των δημοσίων δαπανών: 1) δαπάνες για υπηρεσίες γενικής φύσεως, π.χ. δαπάνες Γενικής Διοίκησης, δαπάνες άμυνας, δημόσιας τάξης, απονομής δικαιοσύνης, 2) δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, π.χ δαπάνες για κατασκευή και συντήρηση δρόμων, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α., 3) δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ. παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση κ.α., 4) δαπάνες για οικονομικές υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν δαπάνες για την προστασία και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά έργα, προστασία δασών), δαπάνες για την εκμετάλλευση του υπόγειου πλούτου, δαπάνες για το δίκτυο μεταφορών, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.α., 5) Λοιπές δαπάνες, π.χ. Τόκοι Δημοσίου Χρέους. Τέλος, οι Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας κάνουν την εξής λειτουργική διάκριση μόνο των τρεχουσών δαπανών του δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες Δ. Π. Καράγιωργα, οπ. π, σ Δ. Π. Καράγιωργα, οπ.π, σ

18 Διοίκηση Άμυνα Δικαιοσύνη Υγεία Πρόνοια Εκπαίδευση Λοιπή δράση 1.3 Διοικητική ταξινόμηση: Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με κριτήριο το φορέα που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί τη δαπάνη, είναι δε ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι, ανάλογα με το αν η δαπάνη πραγματοποιείται από την Κεντρική Κυβέρνηση, από ΟΤΑ, ή άλλους φορείς, διαφοροποιείται και ο δημοσιονομικός έλεγχος. Περαιτέρω, οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης υποδιαιρούνται ανάλογα με το φορέα (Υπουργεία, Υπηρεσίες-Διευθύνσεις των Υπουργείων) που αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την δαπάνη, (βλ. την περιγραφή ταξινόμησης των δημοσίων δαπανών σε επόμενο κεφάλαιο) Άλλες διακρίσεις δημοσίων δαπανών: Με βάση το κριτήριο της περιοδικότητας μπορούμε να διακρίνουμε τις δημόσιες δαπάνες σε: Τακτικές, οι οποίες εμφανίζονται περιοδικά στον προϋπολογισμό (κάθε χρόνο), Έκτακτες, οι οποίες δεν επανέρχονται περιοδικά στον προϋπολογισμό. Συμπληρωματικά προς το κριτήριο της περιοδικότητας μπορούν, να χρησιμοποιηθούν κι άλλα κριτήρια όπως: το κριτήριο της προβλεψιμότητας της δημόσιας δαπάνης, της σταθερότητας της δημόσιας δαπάνης και το κριτήριο της διάρκειας του οφέλους το οποίο αντλείται από την διενέργεια της δαπάνης. Πάντως, για την διάκριση των δαπανών σε τακτικές και έκτακτες, τα πιο πάνω κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα Κούλης, οπ. π, σ

19 Κεφάλαιο Δεύτερο: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. Έννοια και λειτουργίες του προϋπολογισμού. Η σημασία της δημόσιας δαπάνης οδήγησε στην ανάπτυξη κανόνων περί του προϋπολογισμού, κανόνων δηλαδή που αποσκοπούν στον έλεγχο της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους από τη Βουλή και στη θεσμοθέτηση ελέγχου πριν και μετά την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος. Η ιστορία του θεσμού του προϋπολογισμού συνδέεται άμεσα με την πολιτική πορεία και ιστορία διαφόρων κρατών της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία), 22 πολύ περισσότερο δε είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Κοινοβουλευτισμού. Υπήρξε προϊόν μιας μακροχρόνιας πρακτικής πάνω στο συστηματικό έλεγχο της είσπραξης και της χρησιμοποίησης των δημόσιων χρηματικών πόρων, ενώ η πορεία του ήταν παράλληλη με την ανάπτυξη του νομοθετικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας. Ο προϋπολογισμός, ως σύνολο λογαριασμών αλλά και ως νόμος, όπου περιέχονται τα ποσά των δαπανών τα οποία έχουν σχεδιασθεί για μια μελλοντική χρονική περίοδο καθώς και τα ποσά των εσόδων που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο (συνήθως ένα έτος), αποτελεί τον βασικό άξονα της δημοσιονομικής δραστηριότητας: της δημοσιονομικής πολιτικής, της δημοσιονομικής διοίκησης της διαχείρισης και του δημοσιονομικού ελέγχου. Πρόκειται για το βασικό εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης και παράλληλα αποτελεί το μέσο έκφρασης (με χρηματικούς όρους) μιας σειράς επιλογών της πολιτικής εξουσίας για την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα. Οι επιλογές αυτές εκφράζονται σε τέσσερα τουλάχιστον επίπεδα 23, δηλαδή: στην επιλογή μεταξύ των αντικειμενικών σκοπών στην επιλογή για στρατηγικές και τεχνικές στην επιλογή για την κατανομή των πόρων και στην επιλογή για το μέγεθος του ίδιου του προϋπολογισμού. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί σχέδιο οικονομικής δράσης και προγραμματισμού της κυβέρνησης, βάσει του οποίου επιδιώκεται να 22 Απ. Γέροντας, Αθ. Ψάλτης: «Δημοσιονομικό δίκαιο», Τεύχος Α, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1998, σ. 212επ. 23 Δ. Βαράκη: «Περί Κρατικού Προϋπολογισμού, Αθήνα-Μάρτιος, 1996», σ.3. 19

20 επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσοτική και ποιοτική προσαρμογή των δημοσίων δαπανών προς τα δημόσια έσοδα.24 Παράλληλα, η κατάρτιση του προϋπολογισμού αποτελεί την συγκεκριμένη εφαρμογή του δημοσιονομικού προγράμματος της κυβέρνησης που καθορίζει τις γενικές γραμμές της ακολουθητέας πολιτικής δαπανών και εσόδων. Μάλιστα, ο προϋπολογισμός σε αντίθεση με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, είναι δεσμευτικός για την κυβέρνηση και η ψήφισή του από την Βουλή έχει την έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του δημοσιονομικού προγράμματος της κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός, λοιπόν λειτουργεί ως μέσο βραχυχρόνιου προγραμματισμού της κρατικής δημοσιονομικής δραστηριότητας. Με δεδομένο ότι η δημόσια οικονομική δραστηριότητα δεν χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της τιμής και του κέρδους, όπως οι ιδιωτικές οικονομίες, αλλά έχει ως στόχο την κοινωνική ευημερία, ο προϋπολογισμός λειτουργεί και ως υποκατάστατο του λεγόμενου «μηχανισμού των τιμών». Έτσι, ως μηχανισμός που εκφράζει αποφάσεις της κυβέρνησης λειτουργεί τελικά ως «πολιτικός μηχανισμός», ο οποίος προκύπτει από την σύμπραξη της Βουλής και της Εκτελεστικής Εξουσίας. Η ουσία του πολιτικού μηχανισμού είναι ότι ο τρόπος κατανομής των δημοσίων εσόδων μεταξύ των διαφόρων δημοσίων δαπανών καθορίζεται με πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται με την οριζόμενη Συνταγματική διαδικασία και αποτυπώνονται με αριθμούς στον προϋπολογισμό. Με τον προϋπολογισμό καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των συνολικών δημοσίων εσόδων μεταξύ των διαφόρων δημοσίων δαπανών, για την κάλυψη των διαφόρων δημοσίων αναγκών και η αναλογία στην οποία τα έσοδα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη κάθε ανάγκης. Επίσης, με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και κυρίως με τις εκτιμήσεις των εσόδων, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, διασφαλίζεται ουσιαστικά η χρηματοδότηση του προγράμματος κυβερνητικής δράσης, γεγονός που αποτελεί τη δημοσιονομική λειτουργία του προϋπολογισμού. Η κοινωνικοοικονομική λειτουργία του προϋπολογισμού συνίσταται στη συμβολή του στην πραγματοποίηση των στόχων της ακολουθούμενης κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, προκύπτει δε από την ολοένα μεγαλύτερη επέμβαση του σύγχρονου κράτους στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και τον καθορισμό από αυτό της Εθνικής Οικονομίας. 24 Ι.Κούλης, οπ. π, σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 485 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012)

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Θέμα: «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) το νόμο 3965/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και του κράτους αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332940/k.triant@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα