ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2» Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας... 3» Υγείας...4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (1) Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12/45/οικ Αποδοχή παραίτησης και διορισμός Προέδρου Διοικητι κού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι οίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του Π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α 59) «Κωδικο ποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί κησης και Αυτοδιοίκησης», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 33, παρ. 1 του Ν. 4250/2014 (Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα...», β) του Π.δ. 25/2013 (Α 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», γ) της Υ5/ (Β 204) απόφασης του Πρωθυ πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», δ) της Υ95/ (Β 299) απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο». 2. Την υπ αριθμ. πρωτ. υπουργική απόφαση 2/41251/ 0022/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 337) των Υφυπουργών Οικο νομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αποδοχών του Προέ δρου και αποζημίωσης των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.12/ΟΙΚ/21301/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 546) απόφαση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης «Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως ισχύει. 4. Την από παραίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ιωάννη Χρυσουλάκη. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Ιωάννη Χρυσου λάκη του Νικολάου, ομότιμου συνταξιούχου Καθηγητή ΑΕΙ με Α.Δ.Τ. Χ από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δη μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 2. Διορίζουμε την Ιφιγένεια Καμτσίδου του Κωνσταντί νου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης), με Α.Δ.Τ. Ρ , στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δη μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

2 590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Αριθμ /Δ6 Αντικατάσταση του Πρόεδρου, των μελών και της γραμ ματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πει ραματικών Σχολείων. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 40 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχο λείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α ), ως τροποποιήθηκε και ισχύει β) του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α ), ως τροποποιήθηκε και ισχύει γ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α ) δ) του Π.δ. 114/ «Οργανι σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 181 Α ) και ε) των Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω νικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 20 Α ) και 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 21 Α ). 2 Την υπ αριθμ /ΓΔ4/ υπουργική από φαση (ΦΕΚ 726/ΥΟΔΔ/ ) «Συγκρότηση της Δι οικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)». 3. Την υπ αριθμ /Δ6/ υπουργική από φαση «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και Μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολεί ων» (Φ.Ε.Κ. 112/ Υ.Ο.Δ.Δ.). 4. Το έγγραφο με υπ αριθμ. 1122/ της αρμο δίας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής. 5. Την υπ αριθμ. Υ100/ απόφαση του Πρω θυπουργού (Φ.Ε.Κ. 299 Β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Αναστάσιο Koυράκη». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την αντικατάσταση του Προέδρου, των μελών και της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειρα ματικών Σχολείων για το υπόλοιπο της θητείας ως εξής: 1. Τσελφές Βασίλειος του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Σ , Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών, ως Πρόεδρος. 2. Ψύλλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστη μίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος. 3. Βλάχος Αθανάσιος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. AB , Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, μέλος του ΕΠΕΣ του Προ τύπου Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Αθηνών, ως μέλος. 4. Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΑ , Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακε δονίας, ως μέλος. 5. Γεωργάτου Μαρία του Παναγή, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ04 Φυσικών της Περι φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, ως μέλος. 6. Κουρεμένος Αθανάσιος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. AB , απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχο λής Πειραιά, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως μέλος. 7. Γιαννόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. AB , πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος της Βαρβα κείου Πρότυπης Σχολής, ως μέλος. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Παρασκευ οπούλου Μαρία του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Σ , με αναπληρώτρια τη Συγγρού Μαγδαληνή του Παντελεή μονος, με Α.Δ.Τ. Φ , υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικη τικού Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3) Αριθμ. Οικ. Φ. 05.1/957 Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότη τας» (ΕΣΥΠ) καθώς και Προέδρου του Εθνικού Συμ βουλίου Διαπίστευσης ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Το άρθρο 6 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α / ) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι κού έργου και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τη σύστα ση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α / ) και το άρθρο 15 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α / ). Επιπλέον, το άρθρο 13 του Ν. 3066/ 2002 (ΦΕΚ 252/Α / ). 2. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α / ). 3. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α / ). 4. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 5. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», με το οποίο οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εντάχθηκαν στο νεοσύστατο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντι 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Οικ. 05.1/2154/153/ (ΦΕΚ 79/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ορισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβου λίου του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)». 8. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.05.1/11212/543/ (ΦΕΚ 658/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας για αποδοχή παραίτησης του Ευάγγελου Βαρδάκα και ορισμό του Κωνσταντίνου Σταματίου ως νέου μέλους στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του «Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιό τητας (ΕΣΥΠ)». 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. Οικ. Φ.24.3/9523/447/ (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/ /4) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον ορισμό με λών του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης. 10. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.05.1/68713/172/ (ΦΕΚ 773/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για αποδοχή παραί τησης του Άγγελου Τόλκα από τις θέσεις του Προέδρου του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Σ.Υ.Π., του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΣΥΠ και του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης. 11. Την από επιστολή του Κωνσταντίνου Στα ματίου προς τα μέλη του Προσωρινού Δ.Σ., με την οποία γνωστοποίησε και τη δική του παραίτηση από μέλος του προσωρινού Δ.Σ. του ΕΣΥΠ. 12. Τις υποδείξεις εκπροσώπων από το Σύνδεσμο Επι χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ, με αρ. πρωτ / 515/ ), από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ, με αρ. πρωτ. ΔΠΠ 440/ ), από την HellasCert (Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης Πιστοποίησης, με αρ. πρωτ /519/ ) και από την HellasLab (Ελληνική Ένωση Εργα στηρίων, με αρ. πρωτ /518/ ) σε συνέχεια σχετικών επιστολών του Γενικού Γραμματέα Βιομηχα νίας (με αρ. πρωτ. Οικ. Φ05.1/ΔΠΠ433 έως 436 / ). 13. Την ανάγκη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας ΝΠΙΔ. 14. Το από ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε: 1. Τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας ΝΠΙΔ ως ακολούθως: Α) τον ΧΡΗΣΤΟ ΣΙΝΑΝΗ ΑΓΚΑΖΙΡ του ΕΡΒΕ, με ΑΔΤ Π ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Β) τον ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΡΙΚΩΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με ΑΔΤ ΑΚ ως μέλος, Γ) τον ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥΡΤΣΙΑΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΕ , εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ λοντος και Ενέργειας, ως μέλος, Δ) τον ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ AM , εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ως μέλος, Ε) τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ του ΘΑΛΗ, με ΑΔΤ AB , εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), ως μέλος. 2. Με τον παραπάνω ορισμό επέρχεται αυτοδίκαια λήξη της θητείας του προσωρινού Δ.Σ. του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας ΝΠΙΔ, ως η παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 ορίζει. 3. Τον ορισμό ως Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, του ορισθέντος στην πρώτη παράγραφο Προέδρου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότη τας ΝΠΙΔ. Κατά τα λοιπά, παραμένει σε ισχύ η υπουργική απόφαση αρ. πρωτ. Οικ. Φ.24.3/9523/447/ (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/ ) για τον ορισμό μελών του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης. 4. Με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Σ.Υ.Π. 5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (4) Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ Αποδοχή παραίτησης του Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Ατ τικής, ΖΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ και διορισμός νέας Υποδι οικήτριας, ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ. ΥΓΕΙΑΣ 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5, του άρθρου 80 παρ. 1 και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015) 9. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 658/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία

4 592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) του ΖΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου ως Υποδιοι κητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 10. Την υπ αριθμ. 1052/ αίτηση παραίτησης του ΖΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 11. Το υπ αριθμ. οικ. 1298/ έγγραφο του Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του Υπουργείου Υγείας, ΖΩΤΟΥ ΣΩ ΤΗΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, (με ΑΔΤ ΑΚ ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Β. Διορίζουμε την ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Π , πτυχιούχο της Ανωτέρας Σχολής Επι σκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων, ως Υποδιοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο. Ελληνικού Δημοσίου: / ). Αριθμ. 2β/Γ.Π.οικ Πρόωρη λύση της θητείας του Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΗ, αποδοχή παραίτησης της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙ ΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και διορισμός νέας Υποδιοική τριας, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ. ΥΓΕΙΑΣ 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α / ): «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5, του άρθρου 80 παρ. 1 και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015). 9. Την υπ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 849/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγεί ας, με την οποία διορίσθηκε ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΗΣ του Ναπολέοντος ως Υποδιοικητής της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 10. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 618/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγεί ας, με την οποία διορίσθηκε η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩ ΑΝΝΑ του Γεωργίου ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 11. Την υπ αριθμ. ΕΜΠ. 353/ αίτηση παραίτησης της ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Γεωργίου από τη θέση της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 12. Το υπ αριθμ. οικ. 1442/ έγγραφο του Υπουρ γού, αποφασίζουμε: Α. Την πρόωρη λύση της θητείας του Υποδιοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του Υπουργείου Υγείας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΗ του Ναπολέοντος (με ΑΔΤ AM ), αζημίως για το Δημόσιο. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Β. Αποδεχόμαστε την παραίτηση της Αναπληρώτριας Διοικήτριας στο Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑ», με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Γεωργίου (με ΑΔΤ ΑΗ ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Γ. Διορίζουμε την ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , πτυχιούχο στον Ευρω παϊκό Πολιτισμό της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Υποδιοική τρια της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο. Ελληνικού Δημοσίου: / ). Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ Αποδοχή παραίτησης του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ και διορι σμός νέας Υποδιοικήτριας, ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ. ΥΓΕΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5, του άρθρου 80 παρ. 1 και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015). 9. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 647/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ του Κωνσταντίνου. 10. Την υπ αριθμ. 1047/ αίτηση παραίτησης του ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ. 11. Το υπ αριθμ. οικ. 1298/ έγγραφο του Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ του Κωνσταντίνου (με ΑΔΤ AB ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). β. Διορίζουμε την ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αθα νασίου, με ΑΔΤ. ΑΕ , πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως Υποδιοική τρια της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατη γορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο. Ελληνικού Δημοσίου: / ). Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ Αποδοχή παραίτησης του Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ΛΥΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και διορισμός νέου Υπο διοικητή, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. ΥΓΕΙΑΣ του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α / ): «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από Υπ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5, του άρθρου 80 παρ. 1 και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015) 9. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 1/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίσθηκε ο ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ως Υποδιοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 10. Την υπ αριθμ. 1079/ αίτηση παραίτησης του ΛΥΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 11. Το υπ αριθμ. οικ. 1298/ έγγραφο του Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, ΛΥΡΩΝΗ ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Β. Διορίζουμε τον ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , πτυχιούχο Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρό Ε.Σ.Υ., ως Υποδιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχό λησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο. Ελληνικού Δημοσίου: / ). Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ Ανανέωση θητείας της Υποδιοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ. ΥΓΕΙΑΣ

6 594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 και του άρθρου 80 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ): «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015). 9. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 477/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγεί ας, με την οποία διορίσθηκε η ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου ως Υποδιοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 10. Το υπ αριθμ. οικ. 1298/ έγγραφο του Ανανεώνουμε τη θητεία της ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , πτυχιούχου και διδά κτορος της Σχολής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κομένσκυ της Μπρατισλάβας (Σλοβακία), ως Υποδιοική τριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, πλή ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο, από , ημερομηνία κατά την οποία έληξε αυτοδίκαια η θητεία της. Ελληνικού Δημοσίου: / ). Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ Ανανέωση θητείας του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ΠΛΑΤΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. ΥΓΕΙΑΣ 4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 και του άρθρου 80 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ): «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015). 9. Την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 56/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Υγεί ας, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία του ΠΛΑΤΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ιωάννη ως Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 10. Το υπ αριθμ. οικ. 1298/ έγγραφο του Ανανεώνουμε τη θητεία του ΠΛΑΤΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , πτυχιούχου του Τμή ματος Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Maryland (Η.Π.Α.), ως Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατη γορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο, από , ημερομηνία κατά την οποία έληξε αυτοδίκαια η θητεία του. Ελληνικού Δημοσίου: / ).

7

8 596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 89. Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας... 1 90. Μετονομασία Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα