ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης... 3 Σύσταση θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης... 4 Σύσταση θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΥΣ 3856 (ΦΕΚ Β 1804/ ) απόφασης Προκήρυξης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο: Ενίσχυση Ξενο δοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων «digi lodge»... 6 Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»» στις διατά ξεις του Ν. 3299/ 2004, όπως ισχύει για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 7 Υπαγωγή της επιχείρησης «PFS LOGISTICS Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Κατάργηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Ξηρομέρου Συμπληρωματική Απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτή των στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών ενοτήτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των αντίστοιχων Περιφερειακών ενο τήτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Με την αριθμ / Απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188/Α / ) και του άρθρου 2 παρ. 22 του ν. 3899/2010, μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη στελέχωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: (1) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ. 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ. 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ. 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.

2 16306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταρ γούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώ ρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής ή κε νούμενης οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, θα δεσμεύονται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις αποχωρούντων υπαλ λήλων και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μετα φερόμενων με την παρούσα απόφαση υπαλλήλων. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφω να με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3891/2010, και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010. (Αριθμός Βεβαίωσης ΥΔΕ Ν. Αθηνών 2119/ ) Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Με την υπ αριθμ / απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 «Αναδι άρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομι κό τομέα» (ΦΕΚ 188/Α / ) και του άρθρου 2 παρ. 22 του ν. 3899/2010, μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: (2) A/A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΔΑΦΝΗ ΜΠΕΔΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ 3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΡΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 6 ΔΟΥΚΑΣ ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ 7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΕ 8 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 1 ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕ ΧΝΙΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑ ΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙ ΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩ ΜΕΝΗ (Σ.) ΕΒΡΟΥ Σ.,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, θα δε σμεύονται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις αποχωρού ντων υπαλλήλων και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μεταφερόμενων με την παρούσα απόφαση υπαλλήλων. Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταρ γούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώ ρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής ή κε νούμενης οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Αριθμός βεβαίωσης ΥΔΕ: 1184/ ) Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Με την υπ αριθμ / απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3891/2010 «Αναδιάρ θρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188/Α / ) και του άρθρου 2 παρ. 22 του ν. 3899/2010, μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη στελέχωση της ΔΑΚΑΜ Ν. Θεσσαλονίκης οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: (3) A/ A ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ ΔΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕ ΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑ ΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥ ΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) 1 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ. 2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΓΚΟΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ. 3 ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΗ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ. 4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ. Β. μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη στελέχωση ΤΑΚΑΜ Ν. Πιερίας ο κατωτέρω υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑ ΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Σ. Γ. Μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη στελέχωση του ΤΑΚΑΜ Ν. Σερρών ο κατωτέρω υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σ.

4 16308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταρ γούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρη ση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής ή κενούμενης οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προ σωποπαγής θέση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, θα δε σμεύονται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις αποχωρού ντων υπαλλήλων και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μεταφερόμενων με την παρούσα απόφαση υπαλλήλων. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφω να με τα οριζόμενα στην παρ 9 του _ άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του N. 3899/2010. (Αριθμός βεβ. ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης 1186/ ) Σύσταση θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Με την υπ αριθμ / απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 «Αναδι άρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομι κό τομέα» (ΦΕΚ 188/Α / ) και του άρθρου 2 παρ. 22 του ν. 3899/2010, μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη στελέχωση του Τμήματος Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετα νάστευσης Ν. Δράμας ο κατωτέρω υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α.Ε., με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: (4) ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑ ΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Σ. Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο απο χώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής ή κενούμενης οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, θα δεσμεύονται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις αποχωρούντων υπαλλήλων και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μεταφερόμενων με την παρούσα απόφαση υπαλλήλων. Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010. (Αριθμός Βεβαίωσης ΥΔΕ: 1185/ ) F (5) Σύσταση θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Με την υπ αριθμ / απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3891/2010 «Αναδιάρ θρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188/Α / ) και του άρθρου 2 παρ. 22 του ν. 3899/2010, μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτ. Αττικής Πειραιά ο κατωτέρω υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΟΣΕ Α. Ε., με την δια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) ΦΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ. Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο απο χώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής ή κενούμενης οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, θα δεσμεύονται ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις αποχωρούντων υπαλλήλων και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μεταφε ρόμενων με την παρούσα απόφαση υπαλλήλων. Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ: 2121/ ) Αριθ /ΨΣ 5354 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΥΣ 3856 (ΦΕΚ Β 1804/ ) απόφασης Προκήρυξης Δράσης Κρα τικών Ενισχύσεων με τίτλο: Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Δι αδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλε κτρονικών Κρατήσεων «digi lodge». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/ ) «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 3. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α / ) περί διορι σμού Υπουργών και Υφυπουργών. 4. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/ ) περί Καθορι σμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 17 και 32 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί από το Ν. 3840/2010 (Φ.Ε.Κ. 53/Α/ ) «Αποκέντρω ση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότη F τας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ». 6. Την σύσταση και έγκριση καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/ ). 7. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/τ.Β/ ), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ ΔΙΟΕ 1091 (ΦΕΚ1011/Β/ ) με την οποία αναδιαρθρώ θηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. 9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευ ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας CCI2007GR161PO Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ5909/ Υπουρ γική Απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται οι αρμο διότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης». 11. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ2138/ Υπουργι κή Απόφαση (ΥΑ) αντικατάστασης των άρθρων 16, 22 και 24 της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 291/ (Β 302) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / ΔΙΟΕ 970/ (Β 1466) και 20390/ΔΙΟΕ 551/ (Β 801). 12. Την υπ αριθμ Α1/ (ΦΕΚ 457/Β/ ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακής Σύγκλισης» της προγραμματικής περιόδου στον Ενδιάμε σο Φορέα Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»

6 16310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Την υπ αριθμ. πρωτ Α1 (ΦΕΚ 1145/Β/ ) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της προγραμματικής περιόδου στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙ ΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» για την «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυ ακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi lodge)». 14. Την από Απόφαση με αρ. πρωτ / ΨΣ3236 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψη φιακή Σύγκλιση» με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τις αντίστοιχες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Πε ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 15. Την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 41253/ΥΣ 3856 (ΦΕΚ Β 1804/ ) προκήρυξης της δράσης κρατικής ενί σχυσης με τίτλο «Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi lodge)». 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 17. Τις Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προ σωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατι κής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρη ματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01 και 2011/C6/05). 18. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15 Ιουλίου 2009 (Ν. 304/2009) C με την οποία εγκρίνεται το ελληνικό καθεστώς συμβιβάσιμων ενισχύ σεων βάσει του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου. 19. Την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 34704/ΕΥΣ5629 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) για τη «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του Προσωρινού Κοινοτικού Πλαι σίου», όπως εκάστοτε ισχύει. 20. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Pro longation of scheme N 304/2009 «Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework»» (C(2011) ) δυνάμει της οποίας παρατείνε ται ο Ν. 304/ Την Απόφαση υπ αριθμ. 4 της 59ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Ψηφιακές Ενι σχύσεις Α.Ε. στις Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζει: Την τροποποίηση των άρθρων 2, 9, 15 της υπ αριθμ /ΥΣ 3856 (ΦΕΚ Β 1804/ ) απόφασης προκή ρυξης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο: Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστη μάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων «digi lodge» ως εξής: Άρθρο 2: Καθεστώς Ενίσχυσης 1. Η Δράση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων «digi lodge» υλοποιείται για όσες αιτήσεις έχουν υπο βληθεί πριν την , με βάση την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικο νομικής κρίσης (2009/C83/01)» και την παράταση αυ τού, όπως εγκρίθηκε για την Ελλάδα με την απόφαση Ν.304/2009 και την παράταση αυτής, στο μέτρο που υπερβαίνει το όριο των ευρώ ανά εταιρεία, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρ μογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύ σεις ήσσονος σημασίας. 2. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιουλίου Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβλη ματικές στη συνέχεια συνεπεία της παγκόσμιας χρηματο πιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, ελέγχεται βάσει δηλώσεως εκ μέρους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ότι το άθροι σμα οποιασδήποτε άλλης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου που ελή φθη από την επιχείρηση κατά την περίοδο έως , δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. 3. Για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση μετά την , η δράση υλοποιείται βάσει του Κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τις ευρώ στην προβλεπόμενη περί οδο των τριών οικονομικών ετών. Άρθρο 9: Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους και ισχύει κατά παρέκκλιση της δηλωθείσας ή εγκεκριμένης. Η εν λόγω χρονική διάρκεια υλοποίησης δεν δύναται να παραταθεί. Άρθρο 15: Υλοποίηση Επένδυσης Τεκμηρίωση Φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (Η παρ. 2 τροποποιείται ως ακολούθως): 2. Οι Επιχειρήσεις δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου της πράξης τους, την ορθή τήρηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει του Άρθρου 9 της παρούσης ως ισχύει και των λοιπών όρων της απόφασης αποδοχής έγκρισης της αίτησης και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονο μικού αντικειμένου με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτη ριστικά και περιορισμούς που αναλύονται στον Οδηγό Υλοποίησης (κεφ. 3) της Δράσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»» στις διατά ξεις του Ν. 3299/ 2004, όπως ισχύει για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ /ΥΠΕ/5/02122/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια τάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙ ΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ»» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση «Περδικοβούνι» του Δήμου Κορώνειας του Νομού Βοιω τίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30%, δηλαδή ποσό επιχορή γησης ύψους επτά εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 0 νέες θέσεις εργασίας (Ο Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 04/11/2010. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ F (8) Υπαγωγή της επιχείρησης «PFS LOGISTICS Α.Ε.» στις δια τάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/01612/Ν.3299/ 2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγω γή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της επιχείρησης «PFS LOGISTICS A.E.» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στο 3ο χμ Αμπελώνας Λάρισας, του Δήμου Αμπελώ νος, του Νομού Λαρίσης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 35%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πέντε ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά νέες θέσεις εργασίας (7 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αριθ. οικ /1333 (9) Κατάργηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Ξηρομέρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». β) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». γ) του άρθρου 255 του ιδίου ως άνω Νόμου, σε συν δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.A / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 2. Την αριθ. 36/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Ξηρομέρου. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 (Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται). 4. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο υπ αριθ. 11 με αρ. πρωτ, οικ. 4569/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΟΡ1Γ Β): «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων». 5. Τις διατάξεις των παρ και 5 του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.A / ): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1981): «Περί κυρώσεως του Κώδικος περί κατα στάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοική σεως» όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας (ΦΕΚ 351/τ.Β / ) με την οποία συστάθηκε ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Κοινοτή των Φυτειών, Παπαδάτου, Αγραμπέλων, Χρυσοβίτσης, Ξηρομέρου, Σκουρτούς, Μαχαιρας και Προδρόμου του Νομού Αιτωλ/νίας. 8. Το υπ αριθ. 40 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 11/τ.A / ) περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου Υδρεύ σεως Ξηρομέρου 9. Την αριθ. ΕΣ 9538/ απόφαση του Περιφε ρειακού Διευθυντή Ν. Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 602/τ.Β / ) περί «τροποποίησης των ΕΣ14130/1972 και ΕΣ 26188/ αποφάσεων μας περί συστάσεως συνδέσμων ύδρευση Κοινοτήτων Φυτειών, Παπαδάτου, Αγραμπέλων, Χρυσοβίτσης, Ξηρομέρου, Σκουρτούς, Μαχαιρά, Προδρό μου και Μπαμπίνης». 10. Την αριθ. ΕΣ 10104/ απόφαση του Περι φερειακού Διευθυντή Ν. Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 487/τ.Β / ) περί «υπαγωγής του τακτικού προσωπικού του Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Ξηρομέρου (ΣΥΚΞ) Ν. Αιτωλ/vίας στις διατάξεις του Α μέρους του Ν. 1188/81».

8 16312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Την αριθ / απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 980/τ.Β / ) περί «ψήφισης ΟΕΥ του ΣΥΚΞ Συνδέσμου ύδρευσης Κοινοτήτων Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας». 12. Την υπ αριθμ. Γ.Γ /1253/ (ΦΕΚ 480/ τ.β / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου περί «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα φής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει τουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε σύμφωνα με την αριθ. 36/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Κοινοτή των Ξηρομέρου που είχε συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρ νανίας (ΦΕΚ 351/τ.B / ). 2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νέος Δήμος, καθίστα ται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δι καιώματα και τις υποχρεώσεις του συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3852/ Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής του συνδέσμου μεταφέρεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας και παροχής υπηρεσιών στο νέο δήμο από την έναρξη της λειτουργίας του και θα καταταχθεί σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωποπαγείς θέσεις του δήμου. Η απόφαση κατά ταξης του προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3852/ Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και του προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ι.Π. Μεσολογγίου, 18 Απριλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 65 (10) Συμπληρωματική Απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτή των στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών ενοτήτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑ ΣΙΘΙΟΥ του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των αντίστοιχων Περιφερειακών ενοτήτων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3α Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/ τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/ ) τεύχος Α «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης». 4. Την υπ αριθμ. 2704/2/2/2011 (ΦΕΚ 135/ τ.β ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ / τ.α ) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν.3469/ 2006 (ΦΕΚ 131/2006/τ.Α ) «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 7. Την υπ αριθμ. 20/ (ΦΕΚ 530/ ) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπε ριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων που θα ασκούνται από τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/νσεων Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επί πεδο, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερειάρχες ΗΡΑ ΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ σε συ μπλήρωση της υπ αριθμ. 20/ απόφασης μας τις κάτωθι αρμοδιότητες που θα ασκηθούν από τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των αντίστοιχων Περιφερεια κών Ενοτήτων: 1. Η αρμοδιότητα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, (η ανωτέρω αρμοδιότητα θα ασκείται μέχρι ). 2. Η αρμοδιότητα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμέ νων (ΚΗΦΗ). 3. Η αρμοδιότητα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Εξοχών καθώς και Παι δικών Εξοχών Ν.Π.Δ.Δ. 4. Η αρμοδιότητα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (η ανω τέρω αρμοδιότητα θα ασκείται μέχρι ). 5. Η αρμοδιότητα για τον ορισμό Κοινωνικών Συμβού λων κατ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 τεύχος Α). 6. Η αρμοδιότητα για την σύσταση των προβλεπομέ νων από τις αρμόδιες Υπουργικές Αποφάσεις και την Νομοθεσία οριζομένων Επιτροπών. Από την ανωτέρω απόφαση δεν προκαλείται δα πάνη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ηράκλειο, 21 Απριλίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/ 01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα