Ο Ιερός ναός και το νεκροταφείον της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ιερός ναός και το νεκροταφείον της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος"

Transcript

1 Ο Ιερός ναός και το νεκροταφείον της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 10 (1911), Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1911

2 Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΡΓΕ2ΤΗτ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ( 4 ) Οι Ελληνες èv Τεργέστη άνεφάνησαν το πρώτον κατά το ειος, πρώτοι δε οίκισται ήααν οι εκ Ζακύνθου 'Αδελφοί Μαϊνάτη, εϊς νιος των οποίων ήτο δ 'Ιωσήφ Μαϊνάτης δ είτα διαπρέψας ώς λόγιος δυτικός ιερεύς και συγγραφεύς της Τεργεοταίας ιστορίας (πρβλ. Μ. Κωνσταντινίδον Ίωοήφ Μα'ίνάτης εν Νέα Ήμερα. Τεργέστης αριθ. 1844). Ό πρώτος εν Τεργέστη 'Ελληνικός Ναός εθεμελιώϋη τω 1751 δ του Άγιου Σπυρίδωνος, ου τα εγκαίνια ετέλεσε τω 1753 δ Μητροπολίτης Μανροβουνείου Βασίλειος, και πρώτος αυτόν εφημέριος ήτο δ άρχιμ. Δαμασκηνός "Ομηρο δ εκ Σμύρνης. *'Ατυχώς μετά τών 'Ελλήνων άνεμίχϋησαν και Σλαυορθόδοξοι τίνες ύποκρύπτοντες τάχα φιλιλληνισμόν, εα)ς ου οΰτοι βία, ήρπασαν τον Naòv τούτον ον μετά ταντα πολυτελώς άνεκαίνισαν. Οι "Ελληνες τα μάλιστα τότε εύποροϋντες ηγειρον νέον vaòv Ιπ' ονόματι του 'Αγίου Νικολάου, ου δ θεμέλιος λίθος ετέθη το 1784 έτος, τα δε Ιερά εγκαίνια εγένοντο το 1787 έτος υπό του 'Επισκόπου πρφην Μεθφνης 'Ανθίμου τον Καρακάλου, καταφυγόντος εις Τεργέστην μετά την ατυχή εκβαοιν της èv Πίλοποννήσφ επαναστάσεως τον Όρλώφ, συναποδράσαντος μετά τον προνχοντος της Καλαμάτας Π. Μπενάκη. Του νέου τούτου Ναον πρώτος υπήρξεν εφημέριος δ αρχιμανδρίτης Κνπριανος δ Κύπριος λ,όγιος κληρικός συγγραφεύς της ιστορίας της Κύπρου, τιμηθείς υπό τον Αντοκράτορος της Αυστρίας ι δι' ανωτέρου παρασήμου, διάκονος δε πρώτος προσελήφθη δ έκ Βερροίας 'Ιωακείμ Φώτιος, κάί είτα δ εκ Γιαννίτζης τών Καλαμών 'Ιωακείμ Πολίτης. Ό ναός ούτος του 'Αγίου Νικολάου μέχρι του νυν διατελεί ώς τόπος λατρείας τών ϊντανθα 'Ελλήνων τα μάλιστα τνγχάνων περικαλλής. Και έτερον δε Ναιδριον ευπρόσωπον κέκτηται ή κοινότης τών 'Αγίων 'Αποστόλων εν τω /*/ Πρβλ. και Νέα Σαυν Ίεροοολ. τόμος Ι οελ..ί7.ί τενχος Κ', Hai τόμος 1 od. 423 ιενχος Η, νπυ 'Ιεζεκιήλ Βελανιδιώζον.

3 62 ίδιαιτέρω αυτής Νεκροταφείο), ενώ μεγαλοπρεπή εί'ρηνται Μανσο)λέια κατάδηλούντα των εδώ ομογενών τον πλοΰτον. 1 Αμφοτέρων τούτων τών Ιερών Ναών δημοσιεύω ώδε τάς επιγραφάς, τοσούτω μάλλον διότι παρά τοις εδώ αρχουσιν επικρατεί οκέψις όπως καταδαφίοωαι τον Naòv του *Αγίου Νικολάου και έτερον ετι πλέον μεγαλοπρεπή άνεγείρωοιν, ευπορούσης άγαν τής κοινότητος. Ι Ι Tò hog 1882 εώρτασεν ή κοινότης την εκατονταετηρίδα αυτής και προς μνήμην απεκάλυψε άναοτηλώααοα εν τη μεγάλη αίϋούση του Προεδρείου την δε την επιγραφήν, ην Ιποιήσατο ό τότε τής Σχολής διευθυντής άοίδιμος Δ. 'Αντωνόπουλος. Τοις (ίάοιν αύτ^. θεΐοί τε, και πότ' övnöiv άρίοτην εύρονοχν πάνη^., άνδράοι στάντ' άγαθοΐς, "Ηδε Πανελλήνων τνίδ* έν πόλει ίδρυθέντων KoivÇ. άποικεοίη. φαιδρά iôouo' έτεα Ης (ίιοτης εκατόν και έορτάζουοα δε ταΰτα.. Άντ' εύεργεοίης μνημ' έχάραξ* ολίγον. αωπβ'. Έν τη ίδιο: αί&ούση είς μνήμην του εκ Χίου βαρώνου *Αμβρ. Στ. Ράλλη, Οστις και ώς πρόεδρο; τής κοινότητος εις δέκα και οκτώ περιόδους διατελέσας πολλαχώς ευηργέτησε την κοινότητα, και ύπ'ερ τας 100 χιλ. φράγκων εκληροδότηοεν είς αυτήν, αυτή ή επιγραφή επί μαρμάρου εϋρηται μετά τής εικόνος του ευεργέτου. 'Αμβροσίω ϊτεφάνω Ράλλγ, βύβοόλως τβ *αι «ίςαπρεπώς οκτωκαιδεκαν.ις της κοινότητος προεδρεύσαντι, δια π«ντ»*ς τοΰ βίου τα συμφέροντα αυτής περί πολλού ποιησαμένω χαΐ μετά θάνατον δωρήματι μεγάλω εύεργετήιαντι μιμήσεως 6" Ιφεσιν πασι κατχλιπόντι τήνδ«την τλάχα αϊδέου ευχαριστίας υπόμνημα το κοινόν τών ένοάδε Έ) ληνών ανέοηχβν αωπη'. I I I Ανωθεν τής κυρίας εισόδου του *Ιερού Ναού του 'Αγίου Νικολάου ava» γινώσκεται ή έξης επιγραφή, πόνημα τον οοφοΰ διδασκάλου Χριστόφορου Φιλητα.

4 Ηεώ τρισυποστάτω και τώ ΊΙμετέρω προστάτη Άγίω Χιχολάω Ιερόν Οί "Ελληνες όπως κατά τλ πάτρια ορησκεύειν εχοιβν, επιτρεπόντων των της Αυστρίας σεβαστών Αυτοκρατόρων τόν δε τον Χαόν εδείμαντο ετει ΑΨίΐΤ'. Κατασκευαις δ' έπεχόσμησαν ε* τών ενόντων τη Ali IH. 'Εντός του Ίερον Ναοϋ εν τφ μέοφ κρέμαται αργυρούς πολυέλεος μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας φέρων επιγραφήν. «'Αφιέρωμα -V. xai Κ. Μοροζίνη χαί Γ. Σαλβάρη, Ή εν τω μέοφ δε της ωραίας Πύλης μεγάλη κάνουλα' «Σοφία Βρίγχη του ποτέ Γεωρ. Καρτξιώτη t a4i>». Αι του *ΐεροϋ Τέμπλου εικόνες παοαι ειοιν επάργυροι φέρουσαι τάς έξης επιγραγάς. Είχών τού Σωτήρας Χριστοί» «*ΙΙ είν.ών αφιερώοη Λαρ* Άντων. Βασιλείου έξ "Αργούς, τό δ* άργυροΰν έπιχόσμημα έγένετο δαπάνη ευσεβών τινών ομογενών Λια χειρός Κωνστ. Γχρέτζου τοΰ ix Καλαρρΰτης τ^ς Ηπείρου ως xal τά βπιχοσμήματα τών xfjç Ηε-χου val Άγ. Nix. δυο είχόνων». Είχών της Ηεοτόχου «*ΙΙ ειχών αφιερώοη παρ* Λαυρεντίου Πατζηδιώτη εξ "Αργούς, τό δ' άργυροΰν έπιχόσμημα ταύτης έγένετο δαπάνη Δημ. Σχούπα έχ Πρεβέζης», Είχών * Αγίου 'Ιωάννου «Άφιερώθη υπό Κωνβτ. Μιστροβάχη 1830.» Είχών Άγ. Αίχατερίνης «Ίω. xal ΙΙολυξ. Συνοδίνοΰ» Είχών Αγίας Τριάδος «ΆφιερωΟέν παρά τοΰ Α. τοΰ Κ. Κ. Γ. Κ.» Είχών 'Αγίου Χιχολάου 'ΑφιερώΟη υπό Αγγέλου Γιαννηχέση Ζαχυνθίου 185ί>» Είχών Αγίου Σπυρίδωνος «'ΛφιερώΟη ύπύ Αγγέλου Γιαννηχέση Ζαχυνθίου 1880» Είχών Αγίου Γεωργίου «'Αφιέρωμα Γεωρ. Ίω. Χατζηχώστα 1848 Άπριλ. 2" δι' επιστασίας Γ. Μίτζη.» Αι κάτωϋεν τών μεγάλων τούτων εικόνων τοΰ Τέμπλου νπάρχουοαι μικραί εικόνες προς άσπαομον πασαι φέρουσι την Ιπιγραφήν' «Λώρον εξ Ιεροσολύμων»

5 m Εντός τον Ιερόν Βήματος εις μικράν εικόνα του Άγιου Παντελεήμονος?π\ αργυρού περικαλ,νμματος αναγράφεται' «Αφιέρωμα Ι'εωρ. Κόντογλου 180C» 9 Επί ετέρας μικράς εικόνος του "Αγ. Νικολάου. «Το èv Τεργέστη Ίερφ Να& του Άγ. Νικολάου Δώρημα Κασσάνδρας Λ. Πετροκοκκίνου». Ο της ευλογίας τίμιος Σταυρός αναγράφει' Το ιερόν αρτοφόριον Km ί'τερον μικρόν»αι* εξόδων Κ. Καρδακα» αναγράφει' «Α.κ αρτοφόριον' Α. Γ.» «Γ. Ι. Χ. Κ. Λ. Γ.» Επί αρχαίου αργύρου δίσκου αιαγινώσκειαι' 'Επί Και επί «ΜφιερώΟη παρά του κυρίου 1ω. Ταμβίσκου», hi ρου' «ΜφιερώΟη πάρα του κυρίου Ι'εωρ. Ιωάννου» άλλου' «ΆφιερώΟη πάρα του κυρίου Παράσχου Κοτραρου». υπάρχονσι τέσσαρα πολυτελή Εναγγέλαα με τας έξης ίπιγραφάς' α') (.('Ιερόν Ευαγγελίων, εκδοσις Βενετίας 1780». β') Αφιέρωμα παρά τον εδώ Δημ. Ν. Άποοτολοπούλου. Τριέστη 15 'Ιουλίου " Εκδοσις Βενετίας 1833». γ') ((ΙΙαράσχος Κοτραρος δ εκ του εν Πελοτοννήσον *Αναπλίον ών, αφιέρωσε το παρόν ϋεϊον και ιερόν Ευαγγέλιον εις την των Ρωμαίων Έκκλη ύαν επ ονόματι του 'Αγίου Νικολάου τιμωμένην ϊνα μνημονεύηται εν τε τη 'Ιερά προνεσει και εν τη παρρησία αείτιοτε 14 Όκωβρίου αφπγ'.» "Εκδοσος Βενετίας 17 hl. δ ) Παμμέγε&ες πολυτελές Ευαγγέ/uqv εις Ρωσσικην γλώσι αν at εν επιγραφής. Εν τ<ο ΣολΜι τον Ναον επί των τειχών ενϋεν και ένθεν υπάρχονσι δύο μεγάλοι ελ,αιογραφίαι με πολυτελή π/.αίσια, έργα τον διασήμου ζωγράφου «Gessare dell'acqua ώς άναγράφονσι. II άξια τούτων υπολογίζεται νυν άνω των 100 χιλ. φράγκων και παριστώσιν η μία τον Ίησονν προσκαλονντα τα παιδία, ή ôè ίτέρα τον Ίωάννην κηρνττοντα.

6 Το 'ιερόν διοκοπότηρον αναγράφει' «Έγένετο δι' εξόδων τοΰ τιμιωτάτου κυρίου Νικ. Ιΐλαστάρα». "Ετερον πολυτελές διοκοπότηρον αναγράφει' "Μνήσθητι Κύριε τοΰ δούλου σου Χρύσανθου 'Ιερομόναχου, Μανόλη, Μαρίας 1819.» 'Επί πολυτελούς «Αέρος» αναγράφεται' Το Ιερόν ' Αντιμίνσιον αναγράφει' -Α. D. 1848» «θυσιαστήριον Οεΐον και ίερόν του τελεέβοαι έν αύτώ άγέαν xal 6είαν ce» ρουργίαν, άγιασοέν ύπό τ^ς θείας χάριτος τοΰ ΙΙαναγίου καΐ Ζωαρχικοΰ Πνεύματος, χειν τε έξουβίαν τοΰ Ίερουργειν έν «αντί τόπω τής Αεσποτείας Χρςστοΰ τοΰ Θεού Ή μ ων. χαθιερωοέν δε ύπο τοΰ Ιΐανιερωτάτυυ Άγιου Πατρών και ΊΙλιδος Μισαήλ 1882». Ό άοίδιμος Μισαήλ ο 'Αποστολίδης, Κρης την πατρίδα, διετέλεσεν ενταύθα εφημέριος και διευθυντής της Σχολής, ό είτα καθηγητής και Πρντανις του'εθνικού Πανεπιστημίου, και κατόπιν 'Αρχιεπίσκοπος Πατρών και 'Ηλείας και Μητροπολίτης 'Αθηνών γενόμενος. Έν τώ εξομολογητήρια) επί εικόνος του Σωτήρος αναγράφεται «Χειρ Χ",» Ααμπρυνου Σμυρναίου Α 2ΙΕ'.» Και επί ετέρας εικόνος της 'Αγίας Τριάδος' "Αέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ Νικολάου Ααμουλή ΑΜΌΖ. χειρ Ιίολυχρονέου τοΰ έκ Χάνδακος Κρήτης*. ΚΙς την εϊκόνα τον Νυμφίου αναγράφεται' Ata χειρός Δημητρίου ποτέ Χατζη-Ααμπρινοΰ Σμυρναίου Α12ΑΑ. Μαρτίου Κ If». Εις την εικόνα της 'Αναστάσεως' «Ata χειρός Αημ. Εύβοαίως ΑΔΚΔ». IV Το Νεκροταφεϊον της 'Ελληνικής κοινότητος εις το άκρον της πόλεως ενρισκύμενον κοσμείται υπό μεγαλοπρεπών Μαυσολείων, και υπό περικαλλονς Ναον τών Άγία)ν 'Αποστόλων. "Ανωθεν της Νυμφαίας εν τώ Ίερφ Βήματι αναγράφεται ή επιγραφή* «θεϊοις τε και ίεροΐς Άποστόλοις τοις Δώδεκα "Ελληνες παρεπίδημοι υπέρ τών ένοάδε κειμένων 'Ιερόν δόμον τόνδε εκ τών ενόντων έδείμαντο εν ετει αωκς -». 5

7 66 9 Εν τω Ίερω Ευαγγέλιο) αναγράφονται'»τό παρόν θείον καί ιερόν Εΰαγγέλιον μετά των Πράξεων καί 'Επιστολών των Αγίων 'Αποστόλων, των Λώδεκα Μηναίων. Παρακλητικές, Τριωδίου, ΙΙεντηκοσταρίου. Ευχολογίου μεγάλου, Ψαλτηρίου, 'Ωρολογίου Μεγάλου, καί Άγιασματαρίου. άφιερώθησαν είς την εν τω Γραικικω Κοιμητηρίω Έκκλησίαν των 'Αγίων Λώδεκα Αποστόλων παρά τον> Ίω. Γ. Χατζηκώστα είς μνημόσυνον των θυγατέρων αυτοί» Αλεξάνδρας καί Ελισάβετ της Μητρός αυτών Αίκατερίνης και των γονέων αύτΐ^ς. εν Τεργέστη τη" 1 /12 Μαρτίου ι ίϊ 1>.;». Το ιερόν Αντιμννοιον αναγράφει' «ΧαλκοχαραχΘέν εν ετει 1709 Αύγουστου 8 δαπάνη του Ηανιερωτάτου καί Αογιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Μαχαρίου του Νοταρά" χαΐ χαοιερωοέν παρ* αύτοΰ». Μικρό, εικών τον 'Αγίου Δημητρίου αναγράφει' «Είς μνημόσυνον Δημ. Σιδεριάδου». Αϊ εν τγι Σολέα εξ εικόνες άναγράφουσιν' «Είς μνημόσυνον 'Αλεξάνδρας χαΐ 'Ελισάβετ Θυγατέρων Ίωάν. Γ. Χατζή χώστα 1854». "Εξωϋεν του 'Ιερόν Ναον και πέριξ τον Αγίου Βήματος αναπαύονται τα οώματα κληρικών αποθανόντων εν τί] υπηρεοία της κοινότητος με τάς έξης έπιγραφάς. «ΈνταοΘα χεΐται ό Μητροπολίτης Βόσνης 'Αμβρόσιος ζησας ετη 78, έχοιμήοη είς Κυλλην της Στυρίας χα'ι ετάφη ένταΰθα την 17 Νοεμβρίου 1865* ό υιός αύτοΰ Γεώργιος δαχρυρροών τον λίθον άνέθηκεν». ΙΙερι τον Μητροπολίτου τούτον "Ελληνος το γένος άξ Αίνου καταγόμενου, δατις προοεχώρηοεν εις το οχΐομα των Ρώσσων Ρασκολνίοκων εγραψεν ο γραμματεύς της 'Ελληνικής κοινότητος è/λόγιμος κ. Μ. Κωνσταντινίδης (πρβλ. (.(Νέα "Ημέρα» Τεργέστης αριθ. 1847). «Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Ιίεργαμηνός ζήσας ετη υπέρ τά i».î καί διδάξας πολλαχοΰ χατά συνέχειαν τά Έλληνιχά έγχυχλια παιδευματα υπέρ τά 23 Ετη παρέδωχεν ενταύθα το πνεύμα εύσεβώς Θεώ τω Παντοχράτορι, ου η χόνις χέχρυπται υπό τόνδε τον λίθον. Τεργέστη 23 'Οκτωβρίου 1847». Εύσταθίω Θερειχνώ αρχιμανδρίτη

8 67 τω Από Οεογενίας ετει ΑΠΑ προς Κύριον άποδημήσαντι τω ΑίίΙΙΑ εθηχε». Ό άοίοιμος Ευστάθιος Θερειανος ήτο πατήρ του πολύ μάθους φιλολόγου αοιδίμου Διοννοίον Θερειανοϋ. «T^j Ίερα μνήμη προσφιλούς συζύγου καί πατρός χρηστού 'Ιερέως καί διδασκάλου Διδάκτορος Παναγιώτη Γ»ϊατσούκη Κεφαλλήνος Μεγάλου Ιακελλαρίου του Οικουμενικού έπιτύμβιον τόδε ή θρηνούσα σύζυγος και τά τέκνα αύτου θρόνου. τέθνηκε εν Τεργέστη τ^ 2Β Όκτωμβρίου 1869 ετών S6». ΈνταΰΟα κείται 'Ιωακείμ Φώτιος αρχιμανδρίτης εκ ιίερροίας της Μακεδονίας χρηματίσας ΰπερ τα 40 ετη εφημέριος της ενταύθα 'Ιεράς Εκκλησίας ετών 80 άνεπαύοή εν Κυρίω την 18 'Απριλίου 1842». "0 άοίδιμος αρχιμανδρίτης "Ιωακείμ Φώτιος προσελήφθη το πρώτον ώς διάκονος και ώς τοιούτος έλαβε μέρος και είς τα εγκαίνια του Ναού ττιν 14 Νοεμβρίου 1795 μετά τον πρώην Μεθώνης "Ανθίμου. Γρηγόριος «\Ε"νθάδε κ3*ΐται εκ 'Ιεροδιάκονος "Ί'αλτάκης Χίου ευσέβεια κα'ι τη προς τον πλησίον αγάπη διαπρέψας, μετά τριακονταετή ίεροδιακονίαν εν τφ ενταύθα πανσέπτω Χαω του j Αγίου Νικολάου άπεδήμησε προς Κύριον τη 28 'Απριλίου βιώσος ετη ".; Οί πενθοΰντες συγγενείς μνήμα τόδε 18S4 ανήγειραν». «Ίερομονάχω θεοφίλω θεοδωροπούλω 'Αρχιμανδρίτη (Μεγαλοσπηλαιώτη) μεταστάντι τη* 25 Δεκεμβρίου 1900 Το κοινον τών εν Τεργέστη 'Ορθοδόξων 'Ελλήνων τιμής και μνήμης ένεκα τόδε τό σήμα άπέθηκεν«.

9 68 - Ό Άβράμιος *Αγγελ τος κλεινός 'Αρχιμανδρίτης Κεφαλληνίας γέννημα καΐ οΰρανοπολίτης οκτώ καΐ όγδοήκοντα της αρετές συζήσας ετη ένταΰοα κρύπτεται τον βίον διανύσας τΐϊ -5 'Οκτωβρίου fft.'if«. *Εν τφ ίοίφ Νεκροταφε'ιψ αναπαύονται και διάφοροι ενεργέται και διδάσκαλοι τον Γένους. ΈπΙ τον τάφον τον Δημ. Π?<.ατνγενονς άφιερώσαντος νπερ του Έ&νικον Πανεπιοτημίον περί τός 250 χιλ. φράγκα, το ευεργετη&εν ΐδρνμα ονδεν ανέγραψεν, ή κοινότης δμα)ς όντως ετίμησεν. Ito αείμνηστο» Λημητρύυ Ιΐλατυγένη πολίτη χρηστό» και εμπόριο εντιμότατο» γεννηθέντι εν Ηορταρια της Θεσσαλίας αναπαυθέντι έν Κυρίω τη δωδέκατη Αυγούστου 1886 έτους τω πεντηκοστοί πέμπτο» ετει τη^ς ηλικίας αυτού. Οί Επίτροποι της ενταύθα ΊΟλληνικης κοινότητος εις αΐώνιον μνημκ τόδε ανήγειραν». ΤΤερί τον αοιδίμον Δημ. Πλατνγενονς δια μακρών ομιλεί δ Ιστοριογράφος 9 Αν. Γονδας (πρβλ. α Βίοι Παράλληλοι», Ά&ηναι 1870, τόμος γ' οελ. 109). "Κωνσταντίνο» Κυΰμα τω Ηετταλώ τ^,ς ένοάδε ϊχολης αρχιδιδασκάλω συγγραφεί και διδασκαλία είς της Πατρίδος την παλιγγενεσίαν πλείστα και κάλλιστα συμβαλλομένω άϊδίου ένεκεν χάριτος τε και τιμής ετει από τ?)ς τελευτής αΰτου έξηκοστώ τό κοινόν των έν Τεργέστη Ελλήνων τόνδε τόν τύμβον ανέοηκεν 1890*. Ό οοφος τον Γένονς διδάοκαλος Κωνστ. Κούμας διετέλεσεν επί πολί διενονντης της Τεργεοταίας 'Ελληνικής Σχολής και πολλας των σνγγραφών αϋτον ένταν&α εδημοσίενσεν, νπερ ον ή κοινότης ευγνωμονούσα έστησε τνμβον μετά της ava) επιγραφής. Περί της εν γένει βιογραφίας και εθνικής δράσεως του Κονμα (πρβλ. Α. Γούδα «Βίοι Παράλληλοι», 'Αάήναι 1870,. τόμος β'). Βαρθολομαίο) Βαρτέλλη την πατρίδα Κυπρίωπολλα βιώσαντι ετει ώδε έν Τριέστη προ τριάκοντα δε οκτώ γηραιω τεθνηκότι

10 69 xvöpi άρίβτω, σεβαστώ διενεργητικότι τό τηδε γένος προσφοραΐς δωρήμασι πλουσίοις ών έκτήσατο εύπρεπώς καί ίδρώσιν ιδίοις παράδειγμα δούς ετι ζών άκρας φιλογενείας ευγνωμονούσα ξύμπασα τών ενταύθα κατοίκων ορθόδοξος όμήγυρις Ελλήνων των αποίκων τον τάφον ήγειρεν αυτόν τιμής καί ευλογίας είς μνήμην ένδόξω ψυχής εν Χριστώ μακάριας εν ετει σωτηρίω 1859 τη 18/Γ 0 Νοεμβρίου. Ιενοφώντι ϊεκληστινώ γεννηθεντι τ, 6 Νοεμβρίου Ih 10 μεταλλάξαντι τη 26 Φεβρουαρίου 1889 "Ελληνι φιλοχρίστω. φιλοπτώχω καί φιλυπόλιδι υλβον μεν και πλοΰτον ακραιφνή κτησχμενω τοΰτον ο** άπαντα ε«' ωφελεία τοΰ Ναού καί τών εκπαιδευτηρίων καταλιπόντι το χοινόν των ένοάδε Ελλήνων διαρκές μεν της εαυτού ευχαριστίας σύμβολον χήρυχα δέ της εκείνου μεγαλοδωρίας διαπρϋσιον τόδε τό σήμα είς δόςαν άείμνηστον εστησεν«. Γ^ωργίω Γιαννιώτη γεννηθεντι εν Συρρακω τή 17 Μαρτίου 1819 τελευτήσαντι εν Τβργέστη τ7, 14 Νοεμβρίου 1869 το χοινόν των ενοάδε Ελλήνων επί δωρήματι γενναίω χάριν είδος σΰν τω κληρονομώ 'Λχιλλει έστησαν. Γιαννιώτη Τό χοινόν τών ενταύθα ορθοδόξων 'Ελλήνων ευγνωμονούν τώ ευεργέτη Μιχαήλ Ρεπέση έψηφίσατο εν ετει σωτηρίω 1894 όπως τό μνημείο ν τόδε διατελεί άοικτον εσαεί.

11 70 «Ένθάδε κείται Γεώργιος Μανούσης γεννηθείς τ^ 9 Δεκεμβρίου 1806 μεταλλάξας τη ι!» Ιουλίου 1889 Ιδία έχάστω χρησίμως καί ύπερ του καλοΰ ώφελίμως βιοτεύσας τϊ^ς φύσεως το ευγενές βαθυπλούτω καλλύνας προαιρέσει χαριέντως προσομιλήσας ται'ς Μούσαις ποθήσας δ αρετήν φευγομένην ολίγοις καί ζητούμενος οις άπέλιπεν». Ό άοίδιμος Γεώργιος Μανονσης ήτο πατήρ του εξόχου ιατρού Διευθυντού τον μεγάλου ενταύθα Νοσοκομείου και Προέδρου νυν της 'Ελληνικής κοινότητος κ. Αλ. Μανούση, ώς και του επίλεκτου ομογενούς κ. Θεοδώρου Μανούση, εκ Μακεδονίας ελκών την καταγωγήν. «Κωνσταντίνο» Κλεάνθη ύμνων Πίνδαρου ερμηνευτή δεινω ζη/ωτη του πάλας Κλεάνθους Μουσών δ* έλικωνιαδων θερμφ Οεράποντι σήμα τόδ" Εδρυται». Ό Κωνστ. Κλεάνϋης ήτο δ πρώτος διδάκτωρ της φιλολογίας του *E&viκοϋ Πανεπιστημίου, διετέλεσε δε διευϋυντής της Τεργεσταίας Έλλην. Σχολής.. «Μητρός θρηνούσης ελπίδα γηροτρόφον Νούσω δεινή άλίοις τε βελεσσι θανόντα "Ερνος πολεμοχαρμου Δωρίδος γενεάς Κίρκον Χαραλαμπον γαία καλύπτει ήδε.» «Διονυσίω (-ίερειανω Ζχχυνθίω φιλολόγω αχρω των 'Ελληνικών γραμμάτων έπιγνώμονι χρατίστω έπιφήμης αρωγω μεγαλοψύχω φιλοπόλιδί τε καί φιλοπάτριδι φερωνύμω γεννηθέντι μεν τη 28)9 Σεπτεμβρίου 1854 τελευτήσαντι δε τη 3)IS Μαρτίου 1899 ή εν Μοναχω Βασιλική των 'Επιστήμων 'Ακαδημία το δε το σήμα χάριν έχουσα Ιθηκεν».

12 ~- 71 Ό άοίδιμος Διονύσιος Θερειανος ήτο υΐος του άρχιμανδρίτον τής Ελληνικής κοινότητος Τεργέστης Ευσταθίου, διεκρίϋη δε ώς δεινός 'Ελληνιστής και εν τάίς φιλοσοφικούς μελέταις, πολλάς εγκαταλείψας περισπούδαστους συγγραφάς, ήτο δε δ Ιδρυτής και συντάκτης του περιοδικού «Κλειώ» Ό θερειανος άποϋανών εκληροδότησεν δλόκληρον την περιουσίαν αυτού εις την Βαυαρικήν, Λκαδημίαν δπα)ς βραβεύονται έργα Βαυαρών και 'Ελλήνων, την δε μεγάλην αύτοϋ βιβλιοθήκην εκληροδότησεν εις τον δήμον Τεργέστης. «"Ιωάννη Μιλιγγφ τφ Μεγάλω Ευεργέτη άΐ'δίου ευγνωμοσύνης ένεχα το χοινον των 'Ορθοδόξων έν Τεργεσττ, 'Ελλήνων τάδ' έχαραξε ». Ό εκ Κυθήρων Ίω. Μελιγγος πασαν την μεγάλην αϋτοϋ περιουσίαν εκ 400 χιλ. φράγκων εδωρήσατο τη Ελληνική κοινότητι προς συντήρησιν του Ναοϋ και τής Σχολής και προς εκπαίδευσιν εν Ευρώπη 'Ελληνοπαίδων ατεκνος αποθανών. «Otv) περ φύλλων γενεή, τοίη δε xal ανδρών τήν δ" άρετήν αγαθών ούποτ* αφαιρείται πανδαμάτωρ αιών, λάμπει δ* αΐεΐ και Οανούσιν.» *Επί του καλλιμάρμαρου τάφου του εκ Πηλίου τής Θεσσαλίας ακραιφνούς πατριώτου Γεωργίου Άφεντονλη γέγραπται το άνω επίγραμμα, δπερ ώς και τα άλλα, ατινά εϊσιν &ύ των τάφων Κο*ν. Κλεάνθους και Χαρ. Κίρκου, εποιήσατο ô ελλόγιμος Διευθυντής τής Τεργεσταίας 'Ελληνικής Σχολής κ. Ευστάθιος Πασχάλης διδάκτωρ τής φιλολογίας. Έν Τεργέστη κατ' Ά^ρλιον \.ρ «ΙΕΖΕΚΙΉΛ ^ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 'Αρχιμανδρίτης των εν Τεογέστη Ελλήνων

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ. 15-25 ΑΘΗΝΑ 1906 ΤΗΣ mimmi ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ. 49-120 ΑΘΗΝΑ 1906 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά

Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά George CIORAN Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. μη -νς ΑΘΗΝΑ 1938 ΥΠΟΜΝΗΜΑ GEORGE Ύπο CIORAN.. ΣΧΕΣΕΙΣ TÖN ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών της Αθήνας», ένα βιβλίο των Μάρως Βουγιούκα και Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 132-140 ΑΘΗΝΑ 1933 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ έπί δεμάτων τεθέντων νπ Αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Άπο τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη) ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ για την πρώιμη ιστορία της Σχολής Κοζάνης ήταν ως τώρα ή πολύτιμη διατριβή του λόγιου Κοζανίτη ιερέα

Διαβάστε περισσότερα

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν

Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Α. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 1. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ IΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Στήν πόλη τῶν Σερρῶν ὑπῆρχαν παλαιότερα ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῶν Μεγάλων Ταξιαρχῶν καί ἄλλοι δύο Ναοί πρός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΤΗΤΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΙΩΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ,

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΤΗΤΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΙΩΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, Όνομα: Ιωνάς, μοναχός Έτος γέννησης: 1737 Έτος θανάτου:1825 Σπουδές / Δραστηριότητες: Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε στη Σιάτιστα από το δάσκαλο Μιχαήλ Παπαγεωργίου και στην Κοζάνη από τον Καλλίνικο Μπάρκοση

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901 Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 73-84 ΑΘΗΝΑ 1904 ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ mimmi ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ» Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ» Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ» Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014 Με το ανά χείρας 20ό τεύχος συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s -------------

M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s ------------- M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο 0 I F O i M t t M *------------- e * s ------------- 6ΚΛΙΑ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6B. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ ΥΤI \ Η Ν Η C κ ογ ι \ κ ω r ο γ I Α,Ρ ΥΤΗ C :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ο γεροπλάτανος στον Γεροπλάτανο της Χαλκιδικής: Μνημείο της φύσεως 800 και πλέον ετών

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ο γεροπλάτανος στον Γεροπλάτανο της Χαλκιδικής: Μνημείο της φύσεως 800 και πλέον ετών ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 22ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας ΖΉΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΟΙ ΠΑΛΊΜΨΗΣΤΟΙ ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας Το 1876, στον πρόλογο του πρώτου τόμου του καταλόγου των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες.

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες. e-mail: ambeliona@yahoo.gr Ιδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Αμπελιωνιτών Γραφεία: Αριστοτέλους 4, 104 32 Αθήνα, τηλ.-φαξ. 210 52 36 651 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ Έτος 48ο αρ. φύλλου 298

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ 1 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Διάσπαρτα μέσα στην πόλη μας βρίσκονται αρκετά έργα τέχνης (αγάλματα,

Διαβάστε περισσότερα

БИБЛІОГРАФІЯ. 91 не уступало въ этомъ отношеніи и низшее, смотрѣвшее на свои приходы исключительно, какъ на источники обогащенія, и не имѣвшее ни времени ни охоты заниматься націоналистической пропогандой.

Διαβάστε περισσότερα

101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ

101Ή ΙΕΡΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ. ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ. 1 rι RErOI 20(1'7 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ ΤΙΜΙΟ)' ΙΕΡΑ 101Ή ΠΡΟΔΡΟΜΟ)' ΠΙΕΡΙΩ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ ΗΤΟΙ ωιιιω: ΤΟ ΠPO~K' ΗΤΗ 94 Ι ΔΟΣΕΙ... ΠΟΤΟ Ι 1 rι RErOI 20(1'7 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟ Μ ΟΥ ΠΙΕΡΙΩ Ν ΠΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΡΙΟΝ Χ Ο ΡΗ Γ ΟΙ ΝΟΜΑ ΡΧ ΙΑΚΗ ΑΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! Οικογένεια Αλεξάνδρου καί Μαρίαδ ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από 2004 2010 (ιό 7ο αναμένεται, μέ ιό καλό), δλα μικρά καί χαριτωμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας

Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 15 ο Τεύχος 28 ο Απρίλιος 2013 Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας Ο υπέρ-αιωνόβιος πρίνος στον περίβολο του Ναού. Στη σκιά του, δυο ξεχωριστοί Χιώτες, φίλοι και συνεργάτες.

Διαβάστε περισσότερα

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες w w w. p e m t o u s i a. g r 15 Ιανουαρίου 2012 Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες 2 Τεύχος Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ομογένεια Αρχοντες Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείο. sd Σάββατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013. Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ομογένεια Αρχοντες Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείο. sd Σάββατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013. Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 Ομογένεια Αρχοντες Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείο Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη Φισκάρδο, Κεφαλονιά 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Ιχνηλάτημα

Διαβάστε περισσότερα