Ο Ιερός ναός και το νεκροταφείον της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ιερός ναός και το νεκροταφείον της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος"

Transcript

1 Ο Ιερός ναός και το νεκροταφείον της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 10 (1911), Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1911

2 Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΕΡΓΕ2ΤΗτ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ( 4 ) Οι Ελληνες èv Τεργέστη άνεφάνησαν το πρώτον κατά το ειος, πρώτοι δε οίκισται ήααν οι εκ Ζακύνθου 'Αδελφοί Μαϊνάτη, εϊς νιος των οποίων ήτο δ 'Ιωσήφ Μαϊνάτης δ είτα διαπρέψας ώς λόγιος δυτικός ιερεύς και συγγραφεύς της Τεργεοταίας ιστορίας (πρβλ. Μ. Κωνσταντινίδον Ίωοήφ Μα'ίνάτης εν Νέα Ήμερα. Τεργέστης αριθ. 1844). Ό πρώτος εν Τεργέστη 'Ελληνικός Ναός εθεμελιώϋη τω 1751 δ του Άγιου Σπυρίδωνος, ου τα εγκαίνια ετέλεσε τω 1753 δ Μητροπολίτης Μανροβουνείου Βασίλειος, και πρώτος αυτόν εφημέριος ήτο δ άρχιμ. Δαμασκηνός "Ομηρο δ εκ Σμύρνης. *'Ατυχώς μετά τών 'Ελλήνων άνεμίχϋησαν και Σλαυορθόδοξοι τίνες ύποκρύπτοντες τάχα φιλιλληνισμόν, εα)ς ου οΰτοι βία, ήρπασαν τον Naòv τούτον ον μετά ταντα πολυτελώς άνεκαίνισαν. Οι "Ελληνες τα μάλιστα τότε εύποροϋντες ηγειρον νέον vaòv Ιπ' ονόματι του 'Αγίου Νικολάου, ου δ θεμέλιος λίθος ετέθη το 1784 έτος, τα δε Ιερά εγκαίνια εγένοντο το 1787 έτος υπό του 'Επισκόπου πρφην Μεθφνης 'Ανθίμου τον Καρακάλου, καταφυγόντος εις Τεργέστην μετά την ατυχή εκβαοιν της èv Πίλοποννήσφ επαναστάσεως τον Όρλώφ, συναποδράσαντος μετά τον προνχοντος της Καλαμάτας Π. Μπενάκη. Του νέου τούτου Ναον πρώτος υπήρξεν εφημέριος δ αρχιμανδρίτης Κνπριανος δ Κύπριος λ,όγιος κληρικός συγγραφεύς της ιστορίας της Κύπρου, τιμηθείς υπό τον Αντοκράτορος της Αυστρίας ι δι' ανωτέρου παρασήμου, διάκονος δε πρώτος προσελήφθη δ έκ Βερροίας 'Ιωακείμ Φώτιος, κάί είτα δ εκ Γιαννίτζης τών Καλαμών 'Ιωακείμ Πολίτης. Ό ναός ούτος του 'Αγίου Νικολάου μέχρι του νυν διατελεί ώς τόπος λατρείας τών ϊντανθα 'Ελλήνων τα μάλιστα τνγχάνων περικαλλής. Και έτερον δε Ναιδριον ευπρόσωπον κέκτηται ή κοινότης τών 'Αγίων 'Αποστόλων εν τω /*/ Πρβλ. και Νέα Σαυν Ίεροοολ. τόμος Ι οελ..ί7.ί τενχος Κ', Hai τόμος 1 od. 423 ιενχος Η, νπυ 'Ιεζεκιήλ Βελανιδιώζον.

3 62 ίδιαιτέρω αυτής Νεκροταφείο), ενώ μεγαλοπρεπή εί'ρηνται Μανσο)λέια κατάδηλούντα των εδώ ομογενών τον πλοΰτον. 1 Αμφοτέρων τούτων τών Ιερών Ναών δημοσιεύω ώδε τάς επιγραφάς, τοσούτω μάλλον διότι παρά τοις εδώ αρχουσιν επικρατεί οκέψις όπως καταδαφίοωαι τον Naòv του *Αγίου Νικολάου και έτερον ετι πλέον μεγαλοπρεπή άνεγείρωοιν, ευπορούσης άγαν τής κοινότητος. Ι Ι Tò hog 1882 εώρτασεν ή κοινότης την εκατονταετηρίδα αυτής και προς μνήμην απεκάλυψε άναοτηλώααοα εν τη μεγάλη αίϋούση του Προεδρείου την δε την επιγραφήν, ην Ιποιήσατο ό τότε τής Σχολής διευθυντής άοίδιμος Δ. 'Αντωνόπουλος. Τοις (ίάοιν αύτ^. θεΐοί τε, και πότ' övnöiv άρίοτην εύρονοχν πάνη^., άνδράοι στάντ' άγαθοΐς, "Ηδε Πανελλήνων τνίδ* έν πόλει ίδρυθέντων KoivÇ. άποικεοίη. φαιδρά iôouo' έτεα Ης (ίιοτης εκατόν και έορτάζουοα δε ταΰτα.. Άντ' εύεργεοίης μνημ' έχάραξ* ολίγον. αωπβ'. Έν τη ίδιο: αί&ούση είς μνήμην του εκ Χίου βαρώνου *Αμβρ. Στ. Ράλλη, Οστις και ώς πρόεδρο; τής κοινότητος εις δέκα και οκτώ περιόδους διατελέσας πολλαχώς ευηργέτησε την κοινότητα, και ύπ'ερ τας 100 χιλ. φράγκων εκληροδότηοεν είς αυτήν, αυτή ή επιγραφή επί μαρμάρου εϋρηται μετά τής εικόνος του ευεργέτου. 'Αμβροσίω ϊτεφάνω Ράλλγ, βύβοόλως τβ *αι «ίςαπρεπώς οκτωκαιδεκαν.ις της κοινότητος προεδρεύσαντι, δια π«ντ»*ς τοΰ βίου τα συμφέροντα αυτής περί πολλού ποιησαμένω χαΐ μετά θάνατον δωρήματι μεγάλω εύεργετήιαντι μιμήσεως 6" Ιφεσιν πασι κατχλιπόντι τήνδ«την τλάχα αϊδέου ευχαριστίας υπόμνημα το κοινόν τών ένοάδε Έ) ληνών ανέοηχβν αωπη'. I I I Ανωθεν τής κυρίας εισόδου του *Ιερού Ναού του 'Αγίου Νικολάου ava» γινώσκεται ή έξης επιγραφή, πόνημα τον οοφοΰ διδασκάλου Χριστόφορου Φιλητα.

4 Ηεώ τρισυποστάτω και τώ ΊΙμετέρω προστάτη Άγίω Χιχολάω Ιερόν Οί "Ελληνες όπως κατά τλ πάτρια ορησκεύειν εχοιβν, επιτρεπόντων των της Αυστρίας σεβαστών Αυτοκρατόρων τόν δε τον Χαόν εδείμαντο ετει ΑΨίΐΤ'. Κατασκευαις δ' έπεχόσμησαν ε* τών ενόντων τη Ali IH. 'Εντός του Ίερον Ναοϋ εν τφ μέοφ κρέμαται αργυρούς πολυέλεος μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας φέρων επιγραφήν. «'Αφιέρωμα -V. xai Κ. Μοροζίνη χαί Γ. Σαλβάρη, Ή εν τω μέοφ δε της ωραίας Πύλης μεγάλη κάνουλα' «Σοφία Βρίγχη του ποτέ Γεωρ. Καρτξιώτη t a4i>». Αι του *ΐεροϋ Τέμπλου εικόνες παοαι ειοιν επάργυροι φέρουσαι τάς έξης επιγραγάς. Είχών τού Σωτήρας Χριστοί» «*ΙΙ είν.ών αφιερώοη Λαρ* Άντων. Βασιλείου έξ "Αργούς, τό δ* άργυροΰν έπιχόσμημα έγένετο δαπάνη ευσεβών τινών ομογενών Λια χειρός Κωνστ. Γχρέτζου τοΰ ix Καλαρρΰτης τ^ς Ηπείρου ως xal τά βπιχοσμήματα τών xfjç Ηε-χου val Άγ. Nix. δυο είχόνων». Είχών της Ηεοτόχου «*ΙΙ ειχών αφιερώοη παρ* Λαυρεντίου Πατζηδιώτη εξ "Αργούς, τό δ' άργυροΰν έπιχόσμημα ταύτης έγένετο δαπάνη Δημ. Σχούπα έχ Πρεβέζης», Είχών * Αγίου 'Ιωάννου «Άφιερώθη υπό Κωνβτ. Μιστροβάχη 1830.» Είχών Άγ. Αίχατερίνης «Ίω. xal ΙΙολυξ. Συνοδίνοΰ» Είχών Αγίας Τριάδος «ΆφιερωΟέν παρά τοΰ Α. τοΰ Κ. Κ. Γ. Κ.» Είχών 'Αγίου Χιχολάου 'ΑφιερώΟη υπό Αγγέλου Γιαννηχέση Ζαχυνθίου 185ί>» Είχών Αγίου Σπυρίδωνος «'ΛφιερώΟη ύπύ Αγγέλου Γιαννηχέση Ζαχυνθίου 1880» Είχών Αγίου Γεωργίου «'Αφιέρωμα Γεωρ. Ίω. Χατζηχώστα 1848 Άπριλ. 2" δι' επιστασίας Γ. Μίτζη.» Αι κάτωϋεν τών μεγάλων τούτων εικόνων τοΰ Τέμπλου νπάρχουοαι μικραί εικόνες προς άσπαομον πασαι φέρουσι την Ιπιγραφήν' «Λώρον εξ Ιεροσολύμων»

5 m Εντός τον Ιερόν Βήματος εις μικράν εικόνα του Άγιου Παντελεήμονος?π\ αργυρού περικαλ,νμματος αναγράφεται' «Αφιέρωμα Ι'εωρ. Κόντογλου 180C» 9 Επί ετέρας μικράς εικόνος του "Αγ. Νικολάου. «Το èv Τεργέστη Ίερφ Να& του Άγ. Νικολάου Δώρημα Κασσάνδρας Λ. Πετροκοκκίνου». Ο της ευλογίας τίμιος Σταυρός αναγράφει' Το ιερόν αρτοφόριον Km ί'τερον μικρόν»αι* εξόδων Κ. Καρδακα» αναγράφει' «Α.κ αρτοφόριον' Α. Γ.» «Γ. Ι. Χ. Κ. Λ. Γ.» Επί αρχαίου αργύρου δίσκου αιαγινώσκειαι' 'Επί Και επί «ΜφιερώΟη παρά του κυρίου 1ω. Ταμβίσκου», hi ρου' «ΜφιερώΟη πάρα του κυρίου Ι'εωρ. Ιωάννου» άλλου' «ΆφιερώΟη πάρα του κυρίου Παράσχου Κοτραρου». υπάρχονσι τέσσαρα πολυτελή Εναγγέλαα με τας έξης ίπιγραφάς' α') (.('Ιερόν Ευαγγελίων, εκδοσις Βενετίας 1780». β') Αφιέρωμα παρά τον εδώ Δημ. Ν. Άποοτολοπούλου. Τριέστη 15 'Ιουλίου " Εκδοσις Βενετίας 1833». γ') ((ΙΙαράσχος Κοτραρος δ εκ του εν Πελοτοννήσον *Αναπλίον ών, αφιέρωσε το παρόν ϋεϊον και ιερόν Ευαγγέλιον εις την των Ρωμαίων Έκκλη ύαν επ ονόματι του 'Αγίου Νικολάου τιμωμένην ϊνα μνημονεύηται εν τε τη 'Ιερά προνεσει και εν τη παρρησία αείτιοτε 14 Όκωβρίου αφπγ'.» "Εκδοσος Βενετίας 17 hl. δ ) Παμμέγε&ες πολυτελές Ευαγγέ/uqv εις Ρωσσικην γλώσι αν at εν επιγραφής. Εν τ<ο ΣολΜι τον Ναον επί των τειχών ενϋεν και ένθεν υπάρχονσι δύο μεγάλοι ελ,αιογραφίαι με πολυτελή π/.αίσια, έργα τον διασήμου ζωγράφου «Gessare dell'acqua ώς άναγράφονσι. II άξια τούτων υπολογίζεται νυν άνω των 100 χιλ. φράγκων και παριστώσιν η μία τον Ίησονν προσκαλονντα τα παιδία, ή ôè ίτέρα τον Ίωάννην κηρνττοντα.

6 Το 'ιερόν διοκοπότηρον αναγράφει' «Έγένετο δι' εξόδων τοΰ τιμιωτάτου κυρίου Νικ. Ιΐλαστάρα». "Ετερον πολυτελές διοκοπότηρον αναγράφει' "Μνήσθητι Κύριε τοΰ δούλου σου Χρύσανθου 'Ιερομόναχου, Μανόλη, Μαρίας 1819.» 'Επί πολυτελούς «Αέρος» αναγράφεται' Το Ιερόν ' Αντιμίνσιον αναγράφει' -Α. D. 1848» «θυσιαστήριον Οεΐον και ίερόν του τελεέβοαι έν αύτώ άγέαν xal 6είαν ce» ρουργίαν, άγιασοέν ύπό τ^ς θείας χάριτος τοΰ ΙΙαναγίου καΐ Ζωαρχικοΰ Πνεύματος, χειν τε έξουβίαν τοΰ Ίερουργειν έν «αντί τόπω τής Αεσποτείας Χρςστοΰ τοΰ Θεού Ή μ ων. χαθιερωοέν δε ύπο τοΰ Ιΐανιερωτάτυυ Άγιου Πατρών και ΊΙλιδος Μισαήλ 1882». Ό άοίδιμος Μισαήλ ο 'Αποστολίδης, Κρης την πατρίδα, διετέλεσεν ενταύθα εφημέριος και διευθυντής της Σχολής, ό είτα καθηγητής και Πρντανις του'εθνικού Πανεπιστημίου, και κατόπιν 'Αρχιεπίσκοπος Πατρών και 'Ηλείας και Μητροπολίτης 'Αθηνών γενόμενος. Έν τώ εξομολογητήρια) επί εικόνος του Σωτήρος αναγράφεται «Χειρ Χ",» Ααμπρυνου Σμυρναίου Α 2ΙΕ'.» Και επί ετέρας εικόνος της 'Αγίας Τριάδος' "Αέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ Νικολάου Ααμουλή ΑΜΌΖ. χειρ Ιίολυχρονέου τοΰ έκ Χάνδακος Κρήτης*. ΚΙς την εϊκόνα τον Νυμφίου αναγράφεται' Ata χειρός Δημητρίου ποτέ Χατζη-Ααμπρινοΰ Σμυρναίου Α12ΑΑ. Μαρτίου Κ If». Εις την εικόνα της 'Αναστάσεως' «Ata χειρός Αημ. Εύβοαίως ΑΔΚΔ». IV Το Νεκροταφεϊον της 'Ελληνικής κοινότητος εις το άκρον της πόλεως ενρισκύμενον κοσμείται υπό μεγαλοπρεπών Μαυσολείων, και υπό περικαλλονς Ναον τών Άγία)ν 'Αποστόλων. "Ανωθεν της Νυμφαίας εν τώ Ίερφ Βήματι αναγράφεται ή επιγραφή* «θεϊοις τε και ίεροΐς Άποστόλοις τοις Δώδεκα "Ελληνες παρεπίδημοι υπέρ τών ένοάδε κειμένων 'Ιερόν δόμον τόνδε εκ τών ενόντων έδείμαντο εν ετει αωκς -». 5

7 66 9 Εν τω Ίερω Ευαγγέλιο) αναγράφονται'»τό παρόν θείον καί ιερόν Εΰαγγέλιον μετά των Πράξεων καί 'Επιστολών των Αγίων 'Αποστόλων, των Λώδεκα Μηναίων. Παρακλητικές, Τριωδίου, ΙΙεντηκοσταρίου. Ευχολογίου μεγάλου, Ψαλτηρίου, 'Ωρολογίου Μεγάλου, καί Άγιασματαρίου. άφιερώθησαν είς την εν τω Γραικικω Κοιμητηρίω Έκκλησίαν των 'Αγίων Λώδεκα Αποστόλων παρά τον> Ίω. Γ. Χατζηκώστα είς μνημόσυνον των θυγατέρων αυτοί» Αλεξάνδρας καί Ελισάβετ της Μητρός αυτών Αίκατερίνης και των γονέων αύτΐ^ς. εν Τεργέστη τη" 1 /12 Μαρτίου ι ίϊ 1>.;». Το ιερόν Αντιμννοιον αναγράφει' «ΧαλκοχαραχΘέν εν ετει 1709 Αύγουστου 8 δαπάνη του Ηανιερωτάτου καί Αογιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Μαχαρίου του Νοταρά" χαΐ χαοιερωοέν παρ* αύτοΰ». Μικρό, εικών τον 'Αγίου Δημητρίου αναγράφει' «Είς μνημόσυνον Δημ. Σιδεριάδου». Αϊ εν τγι Σολέα εξ εικόνες άναγράφουσιν' «Είς μνημόσυνον 'Αλεξάνδρας χαΐ 'Ελισάβετ Θυγατέρων Ίωάν. Γ. Χατζή χώστα 1854». "Εξωϋεν του 'Ιερόν Ναον και πέριξ τον Αγίου Βήματος αναπαύονται τα οώματα κληρικών αποθανόντων εν τί] υπηρεοία της κοινότητος με τάς έξης έπιγραφάς. «ΈνταοΘα χεΐται ό Μητροπολίτης Βόσνης 'Αμβρόσιος ζησας ετη 78, έχοιμήοη είς Κυλλην της Στυρίας χα'ι ετάφη ένταΰθα την 17 Νοεμβρίου 1865* ό υιός αύτοΰ Γεώργιος δαχρυρροών τον λίθον άνέθηκεν». ΙΙερι τον Μητροπολίτου τούτον "Ελληνος το γένος άξ Αίνου καταγόμενου, δατις προοεχώρηοεν εις το οχΐομα των Ρώσσων Ρασκολνίοκων εγραψεν ο γραμματεύς της 'Ελληνικής κοινότητος è/λόγιμος κ. Μ. Κωνσταντινίδης (πρβλ. (.(Νέα "Ημέρα» Τεργέστης αριθ. 1847). «Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Ιίεργαμηνός ζήσας ετη υπέρ τά i».î καί διδάξας πολλαχοΰ χατά συνέχειαν τά Έλληνιχά έγχυχλια παιδευματα υπέρ τά 23 Ετη παρέδωχεν ενταύθα το πνεύμα εύσεβώς Θεώ τω Παντοχράτορι, ου η χόνις χέχρυπται υπό τόνδε τον λίθον. Τεργέστη 23 'Οκτωβρίου 1847». Εύσταθίω Θερειχνώ αρχιμανδρίτη

8 67 τω Από Οεογενίας ετει ΑΠΑ προς Κύριον άποδημήσαντι τω ΑίίΙΙΑ εθηχε». Ό άοίοιμος Ευστάθιος Θερειανος ήτο πατήρ του πολύ μάθους φιλολόγου αοιδίμου Διοννοίον Θερειανοϋ. «T^j Ίερα μνήμη προσφιλούς συζύγου καί πατρός χρηστού 'Ιερέως καί διδασκάλου Διδάκτορος Παναγιώτη Γ»ϊατσούκη Κεφαλλήνος Μεγάλου Ιακελλαρίου του Οικουμενικού έπιτύμβιον τόδε ή θρηνούσα σύζυγος και τά τέκνα αύτου θρόνου. τέθνηκε εν Τεργέστη τ^ 2Β Όκτωμβρίου 1869 ετών S6». ΈνταΰΟα κείται 'Ιωακείμ Φώτιος αρχιμανδρίτης εκ ιίερροίας της Μακεδονίας χρηματίσας ΰπερ τα 40 ετη εφημέριος της ενταύθα 'Ιεράς Εκκλησίας ετών 80 άνεπαύοή εν Κυρίω την 18 'Απριλίου 1842». "0 άοίδιμος αρχιμανδρίτης "Ιωακείμ Φώτιος προσελήφθη το πρώτον ώς διάκονος και ώς τοιούτος έλαβε μέρος και είς τα εγκαίνια του Ναού ττιν 14 Νοεμβρίου 1795 μετά τον πρώην Μεθώνης "Ανθίμου. Γρηγόριος «\Ε"νθάδε κ3*ΐται εκ 'Ιεροδιάκονος "Ί'αλτάκης Χίου ευσέβεια κα'ι τη προς τον πλησίον αγάπη διαπρέψας, μετά τριακονταετή ίεροδιακονίαν εν τφ ενταύθα πανσέπτω Χαω του j Αγίου Νικολάου άπεδήμησε προς Κύριον τη 28 'Απριλίου βιώσος ετη ".; Οί πενθοΰντες συγγενείς μνήμα τόδε 18S4 ανήγειραν». «Ίερομονάχω θεοφίλω θεοδωροπούλω 'Αρχιμανδρίτη (Μεγαλοσπηλαιώτη) μεταστάντι τη* 25 Δεκεμβρίου 1900 Το κοινον τών εν Τεργέστη 'Ορθοδόξων 'Ελλήνων τιμής και μνήμης ένεκα τόδε τό σήμα άπέθηκεν«.

9 68 - Ό Άβράμιος *Αγγελ τος κλεινός 'Αρχιμανδρίτης Κεφαλληνίας γέννημα καΐ οΰρανοπολίτης οκτώ καΐ όγδοήκοντα της αρετές συζήσας ετη ένταΰοα κρύπτεται τον βίον διανύσας τΐϊ -5 'Οκτωβρίου fft.'if«. *Εν τφ ίοίφ Νεκροταφε'ιψ αναπαύονται και διάφοροι ενεργέται και διδάσκαλοι τον Γένους. ΈπΙ τον τάφον τον Δημ. Π?<.ατνγενονς άφιερώσαντος νπερ του Έ&νικον Πανεπιοτημίον περί τός 250 χιλ. φράγκα, το ευεργετη&εν ΐδρνμα ονδεν ανέγραψεν, ή κοινότης δμα)ς όντως ετίμησεν. Ito αείμνηστο» Λημητρύυ Ιΐλατυγένη πολίτη χρηστό» και εμπόριο εντιμότατο» γεννηθέντι εν Ηορταρια της Θεσσαλίας αναπαυθέντι έν Κυρίω τη δωδέκατη Αυγούστου 1886 έτους τω πεντηκοστοί πέμπτο» ετει τη^ς ηλικίας αυτού. Οί Επίτροποι της ενταύθα ΊΟλληνικης κοινότητος εις αΐώνιον μνημκ τόδε ανήγειραν». ΤΤερί τον αοιδίμον Δημ. Πλατνγενονς δια μακρών ομιλεί δ Ιστοριογράφος 9 Αν. Γονδας (πρβλ. α Βίοι Παράλληλοι», Ά&ηναι 1870, τόμος γ' οελ. 109). "Κωνσταντίνο» Κυΰμα τω Ηετταλώ τ^,ς ένοάδε ϊχολης αρχιδιδασκάλω συγγραφεί και διδασκαλία είς της Πατρίδος την παλιγγενεσίαν πλείστα και κάλλιστα συμβαλλομένω άϊδίου ένεκεν χάριτος τε και τιμής ετει από τ?)ς τελευτής αΰτου έξηκοστώ τό κοινόν των έν Τεργέστη Ελλήνων τόνδε τόν τύμβον ανέοηκεν 1890*. Ό οοφος τον Γένονς διδάοκαλος Κωνστ. Κούμας διετέλεσεν επί πολί διενονντης της Τεργεοταίας 'Ελληνικής Σχολής και πολλας των σνγγραφών αϋτον ένταν&α εδημοσίενσεν, νπερ ον ή κοινότης ευγνωμονούσα έστησε τνμβον μετά της ava) επιγραφής. Περί της εν γένει βιογραφίας και εθνικής δράσεως του Κονμα (πρβλ. Α. Γούδα «Βίοι Παράλληλοι», 'Αάήναι 1870,. τόμος β'). Βαρθολομαίο) Βαρτέλλη την πατρίδα Κυπρίωπολλα βιώσαντι ετει ώδε έν Τριέστη προ τριάκοντα δε οκτώ γηραιω τεθνηκότι

10 69 xvöpi άρίβτω, σεβαστώ διενεργητικότι τό τηδε γένος προσφοραΐς δωρήμασι πλουσίοις ών έκτήσατο εύπρεπώς καί ίδρώσιν ιδίοις παράδειγμα δούς ετι ζών άκρας φιλογενείας ευγνωμονούσα ξύμπασα τών ενταύθα κατοίκων ορθόδοξος όμήγυρις Ελλήνων των αποίκων τον τάφον ήγειρεν αυτόν τιμής καί ευλογίας είς μνήμην ένδόξω ψυχής εν Χριστώ μακάριας εν ετει σωτηρίω 1859 τη 18/Γ 0 Νοεμβρίου. Ιενοφώντι ϊεκληστινώ γεννηθεντι τ, 6 Νοεμβρίου Ih 10 μεταλλάξαντι τη 26 Φεβρουαρίου 1889 "Ελληνι φιλοχρίστω. φιλοπτώχω καί φιλυπόλιδι υλβον μεν και πλοΰτον ακραιφνή κτησχμενω τοΰτον ο** άπαντα ε«' ωφελεία τοΰ Ναού καί τών εκπαιδευτηρίων καταλιπόντι το χοινόν των ένοάδε Ελλήνων διαρκές μεν της εαυτού ευχαριστίας σύμβολον χήρυχα δέ της εκείνου μεγαλοδωρίας διαπρϋσιον τόδε τό σήμα είς δόςαν άείμνηστον εστησεν«. Γ^ωργίω Γιαννιώτη γεννηθεντι εν Συρρακω τή 17 Μαρτίου 1819 τελευτήσαντι εν Τβργέστη τ7, 14 Νοεμβρίου 1869 το χοινόν των ενοάδε Ελλήνων επί δωρήματι γενναίω χάριν είδος σΰν τω κληρονομώ 'Λχιλλει έστησαν. Γιαννιώτη Τό χοινόν τών ενταύθα ορθοδόξων 'Ελλήνων ευγνωμονούν τώ ευεργέτη Μιχαήλ Ρεπέση έψηφίσατο εν ετει σωτηρίω 1894 όπως τό μνημείο ν τόδε διατελεί άοικτον εσαεί.

11 70 «Ένθάδε κείται Γεώργιος Μανούσης γεννηθείς τ^ 9 Δεκεμβρίου 1806 μεταλλάξας τη ι!» Ιουλίου 1889 Ιδία έχάστω χρησίμως καί ύπερ του καλοΰ ώφελίμως βιοτεύσας τϊ^ς φύσεως το ευγενές βαθυπλούτω καλλύνας προαιρέσει χαριέντως προσομιλήσας ται'ς Μούσαις ποθήσας δ αρετήν φευγομένην ολίγοις καί ζητούμενος οις άπέλιπεν». Ό άοίδιμος Γεώργιος Μανονσης ήτο πατήρ του εξόχου ιατρού Διευθυντού τον μεγάλου ενταύθα Νοσοκομείου και Προέδρου νυν της 'Ελληνικής κοινότητος κ. Αλ. Μανούση, ώς και του επίλεκτου ομογενούς κ. Θεοδώρου Μανούση, εκ Μακεδονίας ελκών την καταγωγήν. «Κωνσταντίνο» Κλεάνθη ύμνων Πίνδαρου ερμηνευτή δεινω ζη/ωτη του πάλας Κλεάνθους Μουσών δ* έλικωνιαδων θερμφ Οεράποντι σήμα τόδ" Εδρυται». Ό Κωνστ. Κλεάνϋης ήτο δ πρώτος διδάκτωρ της φιλολογίας του *E&viκοϋ Πανεπιστημίου, διετέλεσε δε διευϋυντής της Τεργεσταίας Έλλην. Σχολής.. «Μητρός θρηνούσης ελπίδα γηροτρόφον Νούσω δεινή άλίοις τε βελεσσι θανόντα "Ερνος πολεμοχαρμου Δωρίδος γενεάς Κίρκον Χαραλαμπον γαία καλύπτει ήδε.» «Διονυσίω (-ίερειανω Ζχχυνθίω φιλολόγω αχρω των 'Ελληνικών γραμμάτων έπιγνώμονι χρατίστω έπιφήμης αρωγω μεγαλοψύχω φιλοπόλιδί τε καί φιλοπάτριδι φερωνύμω γεννηθέντι μεν τη 28)9 Σεπτεμβρίου 1854 τελευτήσαντι δε τη 3)IS Μαρτίου 1899 ή εν Μοναχω Βασιλική των 'Επιστήμων 'Ακαδημία το δε το σήμα χάριν έχουσα Ιθηκεν».

12 ~- 71 Ό άοίδιμος Διονύσιος Θερειανος ήτο υΐος του άρχιμανδρίτον τής Ελληνικής κοινότητος Τεργέστης Ευσταθίου, διεκρίϋη δε ώς δεινός 'Ελληνιστής και εν τάίς φιλοσοφικούς μελέταις, πολλάς εγκαταλείψας περισπούδαστους συγγραφάς, ήτο δε δ Ιδρυτής και συντάκτης του περιοδικού «Κλειώ» Ό θερειανος άποϋανών εκληροδότησεν δλόκληρον την περιουσίαν αυτού εις την Βαυαρικήν, Λκαδημίαν δπα)ς βραβεύονται έργα Βαυαρών και 'Ελλήνων, την δε μεγάλην αύτοϋ βιβλιοθήκην εκληροδότησεν εις τον δήμον Τεργέστης. «"Ιωάννη Μιλιγγφ τφ Μεγάλω Ευεργέτη άΐ'δίου ευγνωμοσύνης ένεχα το χοινον των 'Ορθοδόξων έν Τεργεσττ, 'Ελλήνων τάδ' έχαραξε ». Ό εκ Κυθήρων Ίω. Μελιγγος πασαν την μεγάλην αϋτοϋ περιουσίαν εκ 400 χιλ. φράγκων εδωρήσατο τη Ελληνική κοινότητι προς συντήρησιν του Ναοϋ και τής Σχολής και προς εκπαίδευσιν εν Ευρώπη 'Ελληνοπαίδων ατεκνος αποθανών. «Otv) περ φύλλων γενεή, τοίη δε xal ανδρών τήν δ" άρετήν αγαθών ούποτ* αφαιρείται πανδαμάτωρ αιών, λάμπει δ* αΐεΐ και Οανούσιν.» *Επί του καλλιμάρμαρου τάφου του εκ Πηλίου τής Θεσσαλίας ακραιφνούς πατριώτου Γεωργίου Άφεντονλη γέγραπται το άνω επίγραμμα, δπερ ώς και τα άλλα, ατινά εϊσιν &ύ των τάφων Κο*ν. Κλεάνθους και Χαρ. Κίρκου, εποιήσατο ô ελλόγιμος Διευθυντής τής Τεργεσταίας 'Ελληνικής Σχολής κ. Ευστάθιος Πασχάλης διδάκτωρ τής φιλολογίας. Έν Τεργέστη κατ' Ά^ρλιον \.ρ «ΙΕΖΕΚΙΉΛ ^ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 'Αρχιμανδρίτης των εν Τεογέστη Ελλήνων

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρουσίαση βιβ ίου εκδήλωση Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ www.periexomena.gr Την αίθουσα «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» διάλεξαν οι δύο συγγραφείς, Γεώργιος Πετρόπουλος και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ.

Θέμα: Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Περσεφόνης 19 T.K. Πόλη: 192 00 Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 12ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 110-12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-238-8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε διεθ θνο ΝΟυσ υσ ΕΠΙσ ΕΠΙσΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΗΜΟΝΙΚΟυ υ συνε υνεδ δρi ΡIΟ Ου ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ορχομενός 2-7-2015 Αρ. Πρωτ. 9385 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ για τη διενέργεια του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. 154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 (ΕΠΑ.Λ. Βρυσών / Δήμος Αποκορώνου)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 (ΕΠΑ.Λ. Βρυσών / Δήμος Αποκορώνου) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δράσεων αφιερωμένων στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων και της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης του Ο.Η.Ε. 4 έως 16 Νοεμβρίου 2014 Υπεύθυνοι προγράμματος: Σταύρος Πολέντας: Πρόεδρος του Συλλόγου Αρωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΕΝ ΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η «Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Ν. ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης το 1956, όπου και διαμένει. είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Ευαγγελία Καραγκούνη και έχουν 4 παιδιά.

Γεννήθηκε στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης το 1956, όπου και διαμένει. είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Ευαγγελία Καραγκούνη και έχουν 4 παιδιά. APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ :ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ 2310 991119 2394025980 e-mail: tsompanistp@past.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 159-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ληξούρι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ. τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ. τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΤΩΡΑ τελευταία ενημέρωση 29-02-2012, επόμενη ενημέρωση 02-03-2012 ΔΕΙΤΕ ΤΟ SPOT ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 3oς ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ «ΔΙΟΝ» 4 Μαρτίου 2012 Τρέξιμο στη γη των θεών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Εισαχθέντων στο Μητρώο Επιµορφωτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεφάσισε ότι: σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα,

Ό διάκονος μεταξύ τών άλλων στήν καρδιακή του ομιλία τόνισε τά έξης: Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέποτα, Ή εις Πρεσβύτερο ν χειροτονία τοΰ Άρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης Παναγιώτη Άναστασέλλη στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό τοΰ Άγιου Αθανασίου Μέ κατάνυξη τελέσθηκε την 17^ έ.έ. ό Πανηγυρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΩ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΖΩΗ

ΟΔΗΓΩ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΖΩΗ ΟΔΗΓΩ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΖΩΗ 2 ος Κύκλος δράσεων αφιερωμένων στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων 18 27 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ου Κύκλου δράσεων αφιερωμένων στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα