ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 434/ πράξη του Πρύτανη του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007 και του εδ. γ, της παρ. 4 του αρθρ. 77 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του αρθρ. 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Σταύρος Ντεγιαννάκης του Αντωνίου, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στη Στατιστική», ύστερα από συγχώνευση του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προ κήρυξης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα 368/τ. Γ / ). (Αρ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης 1299/ ). Με την υπ αριθμ. 421/ πράξη του Πρύτανη του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του εδ. γ, της παρ. 4 του αρθρ. 77 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθη κε από την παρ. 4 του αρθρ. 34 του Ν. 4115/2013, διο ρίζεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ο Ανδρέας Λυμπε ράτος του Κοσμά, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή, με θητεία και στο γνωστικό αντικεί μενο «Νεότερη Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία των Βαλκανίων (από το 19ο αιώνα έως τον Πρώτο Παγκό σμιο Πόλεμο)», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα 348/τ. Γ / ). (Αρ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης 1300/ ). Με την υπ αριθμ 425/ πράξη του Πρύτανη του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του εδ. β, της παρ. 5 του αρθρ. 77 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθη κε/τροποποιήθηκε από το εδ. β, της παρ. 5, του αρθρ. 5 του Ν. 4076/2012 και της παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Βασίλειος Αυδίκος του Γεωρ γίου, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα, με θη τεία και στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυ ση με έμφαση στην Αναπτυξιακή Πολιτική», στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, ύστε ρα από συγχώνευση του Τμήματος Περιφερειακής Οι κονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Πανεπιστη μίου Στερεάς Ελλάδος, με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημί ου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα 368/τ. Γ / ). (Αρ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης 1301/ ). Ο Πρύτανης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5864/ πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκ δόθηκε με βάση τις διατάξεις 1) του άρθρου 14 παρ. 3 και του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ , τ. Α ), 2) των περιπτώσεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/ , τ. Α ), όπως μετονομάστηκαν σε Α, Β, Γ και Δ αντιστοίχως,

2 5860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6α του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/ , τ. Α ), 3) του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ , τ. Α ), 4) του άρθρου 34 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ , τ. Α ), 5) του άρθρου 16 παρ. 2, του άρθρου 20, του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5α του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ , τ. Α ) και του άρθρου 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ), και 6) το Π.Δ. 135/1988 (ΦΕΚ 59/ , τ. Α ), διορίζεται, κατόπιν εκλογής, η Κων σταντινιά Παπαμιχαήλ του Ιωάννη, σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, στο γνω στικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της ανωτέρω θέσης δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 624/ , τ. Γ. Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 1297/ ). Με την υπ αριθμ. 5863/ πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκ δόθηκε με βάση τις διατάξεις 1) του άρθρου 14 παρ. 3 και του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ , τ. Α ), 2) των περιπτώσεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/ , τ. Α ), όπως μετονομάστηκαν σε Α, Β, Γ και Δ αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6α του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/ , τ. Α ), 3) του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ , τ. Α ), 4) του άρθρου 34 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ , τ. Α ), 5) του άρ θρου 16 παρ. 2, του άρθρου 20, του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ), όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5α του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ , τ. Α ) και του άρθρου 77 παρ. 4γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ , τ. Α ), και 6) το Π.Δ. 135/1988 (ΦΕΚ 59/ , τ. Α ), διορίζεται, κα τόπιν εκλογής, η Ευαγγελία Μήτρου του Δημητρίου, σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Πλη ροφορίας με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήμα τα», του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πα νεπιστημίου Αθηνών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της ανωτέρω θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 552/ , τ. Γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 1298/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 7771/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2α) του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, του άρθρου 20 και 77 του παρ. 5 εδ. β' του Ν. 4009/2011, όπως τροπο ποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 κα την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Νικόλαος Καβαλλιεράτος του Γερασίμου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντι κείμενο «Γεωργική Εντομολογία και Ακαρεολογία» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεω πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορί ζεται ο Νικόλαος Καβαλλιεράτος, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 409 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1287/ ). Με την υπ αριθμ. 7766/ πράξη του Πρύτα νη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2α) Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/07 και του άρθρου 20 και του β' εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 κα την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζε ται ο Αντώνης Καναβούρας του Λαζάρου σε κενή ορ γανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθ μίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Συσκευασία Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δι ατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημί ου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του πρώην Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δι ατροφής του Ανθρώπου, στην οποία διορίζεται ο Αντώ νης Καναβούρας, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 106 Γ Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο/μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1288/ ). Με την υπ αριθμ. 7767/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2α) του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, του άρθρου 20 και του β' εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Αθανάσιος Μαλλούχος του Μιχαήλ σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέ κτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δι ότι έχει τα νόμιμα προσόντα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5861 Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του πρώην Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στην οποία διορίζεται ο Αθανάσιος Μαλλούχος, δημοσιεύθη κε στις στο με αριθμ. 510 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1289/ ). Με την υπ αριθ. 104/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2α του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07 επαναπροκη ρύχθηκε και η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις στο με αρ. 876 τ. Γ ΦΕΚ και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011, διορίζεται η Ελένη Τάνη του Ευαγγέλου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Βελτίωση Φυτών» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Πε ριβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορί ζεται η Ελένη Τάνη, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 876 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1290/ ). Με την υπ αριθμ. 7773/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, του άρθρου 20 και του β' εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, το Π.Δ. 80/2013 και την αριθμ. 7551/ πράξη του Πρύτανη, διο ρίζεται ο Ιωάννης Μπαζιώτης του Παναγιώτη σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθ μίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία Πετρολογία» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πό ρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπι στημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π., η οποία αφορούσε Προκήρυξη του Γενικού Τμήματος, στην οποία διορίζεται ο Ιωάννης Μπαζιώτης, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 140 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1291/ ). Με την υπ αριθμ. 7770/ πράξη του Πρύτα νη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2α) του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, του άρ θρου 20 και του 77, παρ. 5, εδ. β του Ν. 4009/2011 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Κωνστα ντίνος Αλιφέρης του Αγαθοκλή σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Φαρμακολογία» του Τμή ματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορί ζεται ο κ. Κωνσταντίνος Αλιφέρης, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 341 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1292/ ). Με την υπ αριθμ. 7768/ πράξη του Πρύτα νη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2α) Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, των άρθρων 20 και 77 (παρ. 5, εδ. β) του Ν. 4009/2011, όπως τροπο ποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρ θρου 5 του Ν. 4076/2012, την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και το Π.Δ. 80/2013, διορίζεται η Βασιλι κή Κουμάντου του Παναγιώτη σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική» του Τμήματος Βι οτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του τέως Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, στην οποία διορίζεται η Βασιλική Κουμάντου, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 370 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1293/ ). Με την υπ αριθμ. 7769/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 2α) β Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, του άρθρου 20 και 77 (παρ. 5 β) του Ν. 4009/2011 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρ θρου 34 του Ν. 4115/2013 διορίζεται η Αλίκη Τζίμα του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέ λος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία Φυτοπαθολογική Μυκη τολογία» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγω γής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα.

4 5862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορί ζεται η Αλίκη Τζίμα, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 341 Γ Φ.Ε.Κ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1294/ ). Με την υπ αριθμ. 2305/ πράξη του Πρύτα νη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 του Ν. 3549/2007 και 16, 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011 δι ορίζεται ο Ιωάννης Βόντας του Γερασίμου σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Γεωργική Φαρμακολογία» του Τμήμα τος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγρο τικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμι μα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμή ματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία διορίζεται ο Ιωάννης Βόντας, προήλθε μετά από αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 981 τ. Γ Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων 6201/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφήςστο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΠ/1295/ ). Με την υπ αριθμ. 5507/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με ης διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 2517/1997, 25 του Ν. 3549/2007 και 20 (παρ. 1) και 77 (παρ. 2) του Ν. 4009/2011 διορίζεται ο Ιωάννης Μπόσης του Βασιλεί ου σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή (νέο μέ λος ΔΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Αγροτικών Ζώων» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημί ου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμή ματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλι εργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία διορίζεται ο Ιωάννης Μπόσης, δημοσιεύθηκε στις στο με αριθμ. 628 τ. Γ Φ.Ε.Κ., (Αριθμ. βεβ. εγγραφήςστο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΠ/1296/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 παρ 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Γεώργιος Μπάλιας του Κωνστα ντίνου σε κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Επί κουρου Καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκο πείου Πανεπιστημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκου ρου Καθηγητή με θητεία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 558/ , τ. Γ ) (Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1305/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, καθώς και του άρθρου 77 παρ. 5β του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του Ν. 4076/2012 και το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 4115/2013, διορίζεται ο Παναγιώτης Αρτελάρης του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση του Χώ ρου» στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπι στημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 555/ , τ. Γ. (Αρ. βεβ. ΥΔΕ του Υ. ΠΑΙ.Θ. 6201/ ). (Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1306/ ). Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 4101/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρ θρου 6 του ν. 2083/1992, της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, των άρθρων 24 και 25 του ν. 3549/2007, τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/171/89650/ Β2/2007 (ΦΕΚ 1466/τ. Β / ) και β) αριθμ / Β1/ , και των άρθρων 18, 19, 20 και των παρ. 3 και 5β (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5β του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013) του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, διορίζεται ο Γεώργιος Πανάρας του Ανάργυρου σε κενή οργανική θέση Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα και Εσώκλιμα στα κτήρια» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5863 Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 192/τ. Γ / Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1313/ ). Με την υπ αριθμ. 4472/ πράξη του Προέ δρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 περ. Δ του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994, του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2517/1997, τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3549/2007, το άρθρο 1 του Υ.Α /31/ και τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 19, 20 και 77 παρ. 1, 3 του ν. 4009/2011, διορίζεται ο Δημοσθένης Αβραμίδης του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστι κές Τέχνες με έμφαση στις Εκκλησιαστικές Εφαρμογές» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 943/Γ/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1312/ ). Με την υπ αριθμ. 4473/ πράξη του Προέ δρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 περ. Δ του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994, του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2517/1997, τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3549/2007, το άρθρο 1 του Υ.Α /31/ και τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 19, 20 και 77 παρ. 1, 3 του ν. 4009/2011, διορίζεται ο Ιωάννης Καστρίτσης του Σεραφείμ, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστι κό αντικείμενο «Ζωγραφική» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 934/Γ/ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1311/ ). Με την υπ αριθμ. 4474/ πράξη του Προέ δρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 περ. Δ του ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994, του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2517/1997, τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3549/2007, το άρθρο 1 του Υ.Α /31/ και τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 19, 20 και 77 παρ. 1, 3 του ν. 4009/2011, διορίζεται ο Βασίλειος Μπούζας του Κωνσταντίνου σε κενή οργα νική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες με έμφαση τις Πολυμεσικές Εφαρμογές» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 943/Γ/ Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1310/ ). Με την υπ αριθμ. 4103/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, των άρθρων 24 και 25 του ν. 3549/2007, τις υπουργικές αποφάσεις α) αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/2007 (ΦΕΚ 1466/τ. Β / ) και β) αριθμ /Β1/ , και των άρθρων 18, 19, 20 και 77 παρ. 3 του ν. 4009/2011, διορί ζεται ο Κωνσταντίνος Χρήστου του Παναγιώτη σε κενή οργανική θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθημα τικά και η Διδασκαλία τους» του Παιδαγωγικού Τμήμα τος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί ας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 50/τ. Γ / Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1309/ ) Ο Πρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ. Δ.Δ1.1/278α/Α Φ/ απόφαση της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 3 και 6 του Ν. 2083/1992, του αρ. 1 του Ν. 2517/1997, των αρ. 21, 24 και 25 του Ν. 3549/2007 και του αρ. 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 5 του Ν. 4076/2012 και το αρ. 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Αικατερίνη Πα πακωνσταντίνου του Αθανασίου σε οργανική θέση Λέ κτορα, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 15ος 19ος αιώνας», στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο παραπάνω διορισμός γίνεται σε οργανική θέση, της οποίας η πίστωση προ έρχεται από τον προγραμματισμό Καθηγητή ή του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 925/ , τ. Γ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠΑΙΘ: 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ).

6 5864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ακυβέρνησης: 1302/ ). Με την υπ αριθμ. Δ.Δ1.1/2764Α/ΑΦ/ απόφαση της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 2083/1992, του αρ. 1 του Ν. 2517/1997, του αρ. 1 του Ν. 3255/2004, των αρ. 21, 24 και 25 του Ν. 3549/2007, του αρ. 34 του Ν.3848/2010, του αρ. 77 του Ν. 4009/2011 και του αρ. 5 του Ν. 4076/2012, διορίζεται ο Απόστολος Λουφόπουλος του Γρηγορίου σε οργανική θέση Καθηγητή της βαθμί δας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ηχητικός Σχεδιασμός με εφαρμογή στην Τέχνη Ήχου», στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο παραπάνω διορισμός γίνεται σε θέση που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού νέων θέσε ων ΔΕΠ ακαδημαϊκού έτους Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 552/ , τ. Γ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠΑΙΘ: 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης: 1303/ ). Η Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ ΠΑΠΑΣΑΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ π.ε./ πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4) Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ) και το ΦΕΚ αριθμ. 3437/ , διορίζε ται ο Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ζαχαρία, σε κενή θέση Καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και χημεί ας Τροφίμων (με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικής Χημείας») του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθ μίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22/ τ. Γ ) Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1255/ ). Με την υπ αριθμ. 1355/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροποποιήθη κε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διο ρίζεται ο Λιακόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) του Λειτουργικού Κλινικοεργαστηριακού Το μέα (με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία») του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη μίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προ κήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1138/ τ. Γ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1256/ ). Με την υπ αριθμ. 998/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροποποιή θηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται η Χρυσακοπούλου Βασιλική Συλβάνα του Βάϊου, σε κενή θέση Καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία») του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφι κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθ μίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 587/ τ. Γ ). Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1257/ ). Με την υπ αριθμ. 1354/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρ θρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, Ν. 3848/2010 (άρθρο 34), του Ν. 4009/2011 (άρ θρο 77 παρ. 4γ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4) και τις υπουργικές αποφά σεις αριθμ.φ.122.1/171/89650/β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται ο Πα παδόπουλος Περικλής του Χρυσόστομου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή ( με θητεία) του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών (με γνωστικό αντικείμε νο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Φυσική Πολυμερών») του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 555/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5865 ακυβέρνησης 1258/ ). Με την υπ αριθμ. 1360/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4) Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται ο Βλάχος Κωνσταντίνος του Πανα γιώτη, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επί κουρου Καθηγητή (με θητεία) (με γνωστικό αντικείμενο «Ρομποτική») του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληρο φορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ( Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 780/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1259/ ). Με την υπ αριθμ. 1362/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις (απόφαση αριθμ. 147/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστη μών της Τέχνης, του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρ θρο 34 παρ. 4), του άρθρου 24 και 25 του Ν. 3549/07 Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ), αριθμ /Β1/ και αριθμ /Β1/ , διορίζεται η Φωκά Αμαλία του Φωτίου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθ μίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) (με γνωστι κό αντικείμενο «Πληροφορική: Εφαρμογές Πολυμέσων για την Τέχνη») του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Επί κουρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 910/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1260/ ). Με την υπ αριθμ. 1363/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις (απόφαση αριθμ. 830/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος Χημείας, του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4), του Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ), αριθμ /Β1/ και Φ.122.1/42/23076/Β2/ , και διορίζεται ο Τά σης Δημήτριος του Αθανασίου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) του Τομέα Φυσικοχημείας (με γνωστικό αντικείμενο «Πειρα ματική Φυσικοχημεία») του Τμήματος Χημείας της Σχο λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέ σης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 736/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1261/ ). Με την υπ αριθμ. 1365/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 4γ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 4) Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται ο Βρεκούσης Θωμάς του Γεωργί ου Ανδρέα, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) του Χειρουργικού Το μέα (με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία με έμφαση στη Γυναικολογική Ογκολογία») του Τμήμα τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθ μίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 472/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1262/ ). Με την υπ αριθμ. 1359/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις (απόφαση αριθμ. 490/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας, Ν. 4009/2011 (άρθρο 76 παρ. 11), Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 (άρθρο 1 παρ. 2), Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12 (άρθρο 5 παρ. 5) και με τον Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 3) Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ , διορίζεται η Καλτσογιάννη Ελένη του Γεωρ γίου, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής φιλολογίας (ΜΝΕΦ) (με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία») του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 487/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1263/ ).

8 5866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 1364/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις (απόφαση αριθμ. 537/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ σης, του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 5) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12 (άρθρο 5 παρ. 5) και με τον Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 3), Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 (άρθρο 1 παρ. 2), Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ , διορίζεται η Δημητροπούλου Παναγιώτα του Φωτίου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Λέ κτορα (με θητεία) (με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευ τική Ψυχολογία») του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι κής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προ σόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 202/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1264/ ). Με την υπ αριθμ. 1361/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις (απόφαση αριθμ. 338/ της κοι νής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ν. 4009/2011 (άρθρο 76 παρ. 11 και άρθρο 77 παρ. 2), Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 (άρθρο 1 παρ. 2), Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 5) όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12 (άρθρο 5 παρ. 5) και με τον Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 3) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ , διορίζεται ο Babuin Andrea του Gian Paolo, σε κενή θέση Καθη γητή της βαθμίδας του Λέκτορα (με θητεία) του Το μέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (με γνω στικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη 4ος 15ος αιώνας») του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυ ξη της θέσης στη βαθμίδα Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 624/ τ. Γ ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1265/ ). Με την υπ αριθμ. 1358/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (απόφαση αριθμ. 391/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώμα τος και της Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής, Ν. 4009/2011 (άρ θρο 76 παρ. 11), Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 (άρθρο 1 παρ. 2), Ν. 3549/07 (άρθρο 24 και 25) και τις υπουργι κές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ), και αριθμ /Β1/ , διορίζε ται ο Καζιάννης Σπυρίδωνας του Βλαδίμηρου Ελευθερί ου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Λέκτορα (με θητεία) του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μοριακή Φυσική») του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 555/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1266/ ). Με την υπ αριθμ. 1357/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (απόφαση αριθμ. 533/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώμα τος και της Γ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας, Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, Ν. 3848/2010 (άρθρο 34), του Ν. 4009/2011 (άρ θρο 77 παρ. 5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12 (άρθρο 5 παρ. 5) και με τον Ν. 4115/13 (άρ θρο 34 παρ. 3) και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), διορίζεται ο Γεωργακό πουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνος, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Με σαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) (με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή φιλολογία») του Τμή ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε πιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. ( Καθηγητή ή Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 583/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1267/ ). Με την υπ αριθμ. 1356/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, {την απόφαση του Εκλε κτορικού Σώματος και της Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής (κοινή συνεδρία αριθμ. 389/ ), Ν. 2083/92 άρ θρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25, Ν. 3848/2010 (άρθρο 34, του Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12 (άρθρο 5 παρ. 5) και με τον Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 3) Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ )}, διορίζεται ο Μπάκας Νικόλαος του Αθανασί ου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Λέκτορα (με θητεία) του Τομέα Αστρογεωφυσικής (με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία») του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυ ξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 348/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ).

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5867 ακυβέρνησης 1268/ ). Με την υπ αριθμ. 1353/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 Ν. 4009/2011 (άρθρο 77 παρ. 5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/12 (άρθρο 5 παρ. 5) και με τον Ν. 4115/13 (άρθρο 34 παρ. 3) και τις υπουργικές αποφά σεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ), αριθμ /Β1/ και αριθμ /Β1/ , διορίζεται ο Νταντάκας Δημήτριος του Γε ωργίου, σε κενή θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Λέ κτορα (με θητεία) (με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική») του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα Λέκτορα δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 364/ τ. Γ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1269/ ). Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 4407/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 3, 5 του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, τη διάταξη του άρθρου 18, 19, 20 του Ν. 4009/2011 και το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μασσέλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 396/ τ. ΥΟΔΔ), τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Ελένη Παπαλεξίου του Αλεξίου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητι κού Προσωπικού, (Δ.Ε.Π.), στην βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τάσεις στη Σκηνοθε σία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 661/ , τ. Γ. (Αριθμ. βεβ. εγγραφήςστο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). ακυβέρνησης 1329/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη δι άταξη παρ. 3, 5 του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, τη διάτα ξη του άρθρου 18, 19, 20 του Ν. 4009/2011 και το διο ρισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μασσέλου Κωνσταντί νου του Γεωργίου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου (ΦΕΚ 396/ τ. ΥΟΔΔ), τις διατά ξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Παντουβάκη Σοφία του Μηνά σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, (Δ.Ε.Π.), στην βαθ μίδα του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογρα φία Ενδυματολογία: Σχεδιασμός, Εφαρμογές και Θεω ρία» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/ τ. Γ. (Αριθμ. βεβ. εγγραφήςστο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βε. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1330/ ). Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 3, 5 του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, τη διά ταξη του άρθρου 18,19,20 του Ν. 4009/2011, και το διο ρισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μασσέλου Κωνσταντί νου του Γεωργίου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου (ΦΕΚ 396/ τ. ΥΟΔΔ), τις διατά ξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδαφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, διορίζεται η Βουδούρη Σοφία του Κωνσταντίνου σε κενή οργανι κή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, (Δ.Ε.Π.), στην βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία, του Τμήματος Θε ατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία και Σύγχρονη Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 984/ τ. Γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβαίωσης Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 1331/ ). Με την υπ αρ. 2836/ πράξη του Αντικαταστάτη Πρύτανη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3, 5 του Ν. 4009/2011, τη διάταξη του άρθρου 18, 19, 20 του Ν. 4009/2011 και το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μασσέλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 396/ τ. ΥΟΔΔ), διορίζεται ο Γιωτόπουλος Ιωάννης του Πα

10 5868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ναγιώτη, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοπον νήσου με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική», επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1029/ τ. Γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβαίωσης Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/ Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης 1332/ ). Με την υπ αριθμ. 4359/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με διάτα ξη παρ. 3, 5 του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, τη διάταξη του άρθρου 18, 19, 20 του Ν. 4009/2011 και το διορισμό, έπει τα από εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήμα τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου, Μασσέλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου (ΦΕΚ 396/ τ. ΥΟΔΔ), διορίζεται η Μαρία Δροσινού Κορέα του Χαραλάμπους σε κενή θέση Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, (Δ.Ε.Π.), στην βαθμί δα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου, στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή και Εκ παίδευση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 221/ τ. Γ ). (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. ΔΙΠΠ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1333/ ). Με την υπ αρ. 4594/ πράξη του Πρύτα νη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3, 5 του Ν. 4009/2011, τη διάταξη του άρθρου 18, 19, 20 του Ν. 4009/2011 και το διορισμό, έπειτα από εκλογική δι αδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μασσέλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 396/ τ. ΥΟΔΔ), διορίζεται ο Αθανάσιος Αναστασίου του Γε ωργίου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Οικο νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέ θυνση» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1223/ τ. Γ. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αρ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπ. Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1334/ ). Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθ. 135/ πράξη του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013: Διορίζεται η Ειρήνη Κώτσια του Στεργίου με τετραετή θητεία σε κενή θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή, της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Ήχου Εικόνας και Εικονοσειρών», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκήρυξης: 103/Γ/ ) (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1316/ ). Με την υπ αριθ. 136/ πράξη του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τροπο ποιήθηκε με την παράγραφο 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρ θρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013: Διορίζεται ο Γεώργιος Μαρνέλλος του Εμμανουήλ Νώντα με τετραετή θητεία σε κενή θέση ΔΕΠ της βαθ μίδας του Επίκουρου Καθηγητή, της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Μετατροπής και Οικονομί ας Ενέργειας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκήρυξης: 103/Γ/ ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1315/ ). Με την υπ αριθ. 103/ πράξη του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του άρ θρου 77 παρ. 1, 2 του Ν. 4009/2011 όπως η παρ. 2 τρο ποποιήθηκε με την παράγραφο 5α του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ θρου 77 του Ν. 4009/2011, όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρ θρου 34 του Ν. 4115/2013: Διορίζεται ο Φραγκίσκος Αρχοντάκης του Κωνσταντί νου με θητεία σε κενή οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Λέκτορα, της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομε τρία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ διακήρυξης: 921/Γ / ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 6201/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). ακυβέρνησης 1314/ ). Ο Πρόεδρος ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθ. ΤΠ 6042/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997, άρθρα 24, 25 του ν. 3549/2007 και άρθρα 20, 77 του ν. 4009/2011) διορίζεται η Πατερίδου Γεωργία του Ονούφριου σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευ νητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος Αιώνας)» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Γράμ ματα II: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος Αιώνας)» (ΕΛΠ30) με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 350/τ. Γ / ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ. 6201/ ). γείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης 1304/ ). Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ

12 5870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Ιουλίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20159 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματο γράφου της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/84496/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ 391 Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 87. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολι κής Μακεδονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 89. Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας... 1 90. Μετονομασία Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94 Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Με τονομασία Σχολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1252 31 Δεκεμβρίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 117/22.9.2010 πράξη

Διαβάστε περισσότερα