Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20"

Transcript

1 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα έρεηε ήδε εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ηελ έθδνζε 2.10 ή κεηαγελέζηεξε. Ξεξηερόκελα Φαθέινπ Ο θάθεινο πνπ παξαιάβαηε πεξηέρεη 1 CD θαη ηηο νδεγίεο πνπ δηαβάδεηε. Αληίγξαθα Αζθαιείαο Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο, ζα πξέπεη λα πάξεηε νπσζδήπνηε αληίγξαθν (Backup) ησλ αξρείσλ ζαο. Από ην θάθειν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εθαξκνγή \DCHR ζα αληηγξάςεηε ην θάθειν Database. Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ Backup, δελ πξέπεη λα είλαη θαλέλαο ρξήζηεο κέζα ζηελ εθαξκνγή θαη πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ MSSQL SERVER. Ξξνδηαγξαθέο Hardware θαη Ιεηηνπξγηθνύ Ππζηήκαηνο Πε πεξίπησζε λέαο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ SQL SERVER 2008 απαηηνύληαη: Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα MICROSOFT WINDOWS XP-SP3 ή κεηαγελέζηεξν. Διάρηζηε Μλήκε 2 Gb γηα ηνλ Server θαη 1 Gb γηα θάζε client. DVD ROM Πε πεξίπησζε ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο MS SQL SERVER 2000 απαηηνύληαη: Διάρηζηε κλήκε 1 GB γηα ην client κεράλεκα Διάρηζηε κλήκε 2 GB γηα ηνλ Server Δγθαηάζηαζε Ξξνγξάκκαηνο από ην CD ΞΟΝΠΝΣΖ Ζ έθδνζε 2.20 ΑΞΑΗΡΔΗ Convert κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. ** Ξξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εγθαηάζηαζε βεβαησζείηε όηη ν ρξήζηεο κε ηνλ νπνίν έρεηε ζπλδεζεί έρεη πξνλόκηα δηαρεηξηζηή (administrator) ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή! Τν CD ηεο εθαξκνγήο είλαη απηνεθηεινύκελν (auto-run). Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε εληνιή auto-run ζην CD_ROM drive ηνπ ππνινγηζηή, ηόηε από ηελ επηινγή ησλ Windows ΔΛΑΟΜΖ (Start) - ΔΘΡΔΙΔΠΖ (Run) πιεθηξνινγήζηε π.ρ. D:\setup.exe (όπνπ D αληηζηνηρεί ζην CD-ROM drive). Αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε πνπ έρεηε αθνινπζείηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο:

2 A. SINGLE USER ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ Τνπνζεηήζηε ην CD ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ππνινγηζηή. Η παξαθάησ νζόλε εκθαλίδεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ν Microsoft SQL 2005 Native Client, ώζηε λα ηνλ εγθαηαζηήζεηε. Παηάηε «Εγθαηάζηαζε» θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Δκθαλίδεηαη ε νζόλε ηνπ θεληξηθνύ menu. Δπηιέγεηε «Premium HRM - Μηζζοδοζία» θαη παηάηε «Επόκελο». 2

3 Αθνινπζεί ε νζόλε ζύλδεζεο δηαθνκηζηή SQL. Σε απηό ην ζεκείν, ζηε ζέζε «Γηαθοκηζηής βάζες δεδοκέλωλ», πξέπεη λα δεισζεί ν δηαθνκηζηήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο. Παηάηε «Αλαδήηεζε» ώζηε λα επηιέμεηε ην δηαθνκηζηή SQL πνπ ζέιεηε από ηνλ θαηάινγν πνπ ζα εκθαληζηεί. ΠΖΚΔΗΩΠΖ Δάλ δελ γλσξίδεηε ην όλνκα ηνπ δηαθνκηζηή SQL, κπνξείηε λα ην δείηε πεγαίλνληαο κε ην mouse ζην εηθνλίδην SQL Server Service ηεο εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκή θαηάζηαζεο (status bar), ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. (Τν όλνκα ηνπ δηαθνκηζηή απνηειείηαη από ηνλ γεληθό ηύπν: Όλνκα πνινγηζηή\dcdata). Αθνύ ζπκπιεξώζεηε ην δηαθνκηζηή SQL, ειέγρεηε όηη ν ηξόπνο ζύλδεζεο κε ην ρξήζηε γίλεηαη κε πηζηνπνίεζε από ην δηαθνκηζηή (Πύλδεζε κε Σξήζε= 2 ε επηινγή). Ωο όλνκα ρξήζηε (Αλαγλσξηζηηθό) ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλν ην «sa», κε θελό ηνλ Θσδηθό Ξξόζβαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζύλδεζε κε ην δηαθνκηζηή SQL απαηηείηαη δηαθνξεηηθό όλνκα ρξήζηε ή θσδηθόο πξόζβαζεο, πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε απηά ηα ζηνηρεία. Αθνύ δειώζεηε ηνλ δηαθνκηζηή SQL, παηάηε «Επόκελο» 3

4 Αθνινπζεί ε νζόλε επηινγήο δίζθνπ εγθαηάζηαζεο. Δπηιέγεηε ηε κνλάδα δίζθνπ ζηελ νπνία ζέιεηε λα εγθαηαζηαζνύλ ηα αξρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παηάηε «OK». Πεξηκέλεηε κέρξη ε δηαδηθαζία απηή λα νινθιεξσζεί. Δκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεξκαηηζκνύ. Δπηιέγεηε «Οιοθιήρωζε», ώζηε ε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο λα ηεξκαηηζηεί. 4

5 B. MULTI USER ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΔ ΓΗΘΡΝ WINDOWS ΞΟΝΠΝΣΖ! Ζ δηαδηθαζία ηεο Multiuser εγθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν ζηάδηα. 1. Δγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ Server ηνπ δηθηύνπ 2. Δγθαηάζηαζε ζε θάζε έλα ζηαζκό εξγαζίαο (Client) από ηνλ νπνίν ζέιεηε λα εθηειείηε ηελ εθαξκνγή B1. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ SERVER Θα αθνινπζήζεηε ηα ίδηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζε Single User κε ηε δηαθνξά όηη: - ζηελ επηινγή Γηαθνκηζηή επηιέγεηε ηνλ δηαθνκηζηή ηνπ Server B2. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ CLIENT Τνπνζεηήζηε ην CD ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ππνινγηζηή. Η παξαθάησ νζόλε εκθαλίδεηαη ΚΝΛΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ν Microsoft SQL 2005 Native Client, ώζηε λα ηνλ εγθαηαζηήζεηε. Παηάηε «Εγθαηάζηαζε» θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Δκθαλίδεηαη ε νζόλε ηνπ θεληξηθνύ menu. Δπηιέγεηε «Premium HRM Μηζζοδοζία (Multi User Client)» θαη παηάηε «Επόκελο». 5

6 Αθνινπζεί ε νζόλε επηινγήο δίζθνπ εγθαηάζηαζεο. Δπηιέγεηε ηε κνλάδα δίζθνπ ηνπ server ζηελ νπνία έρεηε ήδε εγθαηαζηήζεη ηα αξρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παηάηε «OK». Δκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεξκαηηζκνύ. Δπηιέγεηε «Οιοθιήρωζε», ώζηε ε δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο λα ηεξκαηηζηεί. Λέεο Γπλαηόηεηεο ηεο Έθδνζεο 2.20 ηνπ Premium HRM Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Με ηελ απνζηνιή ηεο έθδνζεο 2.20 ηνπ Premium H.R.M. Κηζζνδνζία έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έλα πξόγξακκα κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηόηεηεο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, πνπ ζαο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πιήξνπο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ έθδνζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο κηζζνδνζίαο. Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο πνπ θαηά θαηξνύο έρεηε θάλεη, ζπλερώο ελζσκαηώλνληαη ζηηο λέεο εθδόζεηο, εκπινπηίδνληαο ην εθάζηνηε πξόγξακκα, κε ζηόρν ηελ ηειεηόηεηα ζηελ επρξεζηία θαη ηελ πςειή παξαγσγηθόηεηα. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε 2.20 πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 20 λέεο δπλαηόηεηεο: ΚΗΠΘΝΓΝΠΗΑ 1. Σηελ εθηύπσζε ησλ Απνδείμεσλ Κηζζνδνζίαο ζηελ επηινγή «Κηζζνδνζία\Δθηππώζεηο\ Νηθνλνκηθέο» όηαλ επηιέγεηε πεξηζζόηεξα από έλα αληίγξαθα, πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα κε ηε ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο ζηνλ εθηππσηή ζαο, λα εθηππσζνύλ ηα αληίγξαθα αλά εξγαδόκελν (ζπξξαθή). 6

7 2. Σηελ νζόλε «Κηζζνδνζία\Θύξηεο Δξγαζίεο\Πηνηρεία Κηζζνδνηηθήο Ξεξηόδνπ» ζηε ιεηηνπξγία «Δπηινγέο» πξνζηέζεθε ε εθηύπσζε «Ππγθεληξσηηθή Θαηάζηαζε Κηζζνδνζίαο». ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ 3. Σηελ ππν-νζόλε (tab) «Δξγαζηαθά» ηεο επηινγήο «Δξγαδόκελνη\Θύξηεο Δξγαζίεο\Γηαρείξηζε Δξγαδνκέλσλ», πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο λένπ Ωξαξίνπ ζηνλ εξγαδόκελν, ρσξίο αληηθαηάζηαζε απηνύ πνπ έσο ηώξα ηζρύεη. Γηα παξάδεηγκα αλ έρεηε αιιαγή σξαξίνπ εξγαζίαο ζε εξγαδόκελν, πιεθηξνινγείηε ζην πεδίν Ηκ\λία Έσο ηελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ίζρπε ην πξνεγνύκελν σξάξην θαη κε enter αλνίγεη λέα γξακκή ζηελ νπνία επηιέγεηε ην λέν σξάξην θαη θαηαρσξείηε ζην πεδίν Ζκ\ληα Από ηελ εκεξνκελία από ηελ νπνία ζα ηζρύζεη ην λέν σξάξην εξγαζίαο. 4. Σηελ εθηύπσζε «Δξγαδόκελνη\Δθηππώζεηο\Ξιεξνθνξηαθέο\Θαηάζηαζε Ξαξνπζηώλ», πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ζπλόισλ αλά Κσδηθό Δξγαδνκέλνπ θαη αλά Ηκέξα. ΞΟΝΠΝΣΖ: Η παξαπάλσ εθηύπσζε πξνϋπνζέηεη λα έρεηε εγθαηεζηεκέλν ζηελ εθαξκνγή ην ππνζύζηεκα (module) «Γηαρείξηζε Ξαξνπζηώλ». 5. Σηελ ππν-νζόλε (tab) «Γλώζεηο» ηεο επηινγήο «Δξγαδόκελνη\Θύξηεο Δξγαζίεο\Γηαρείξηζε Δξγαδνκέλσλ», πξνζηέζεθαλ νη πίλαθεο «Γεληθή Δθπαίδεπζε» θαη «Ρερληθή Δθπαίδεπζε» κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Η παξαπάλσ δπλαηόηεηα πξνϋπνζέηεη λα έρεηε εγθαηεζηεκέλν ζηελ εθαξκνγή ην ππνζύζηεκα (module) «Κεηξών Δξγαδνκέλσλ». 6. Σηελ ππν-νζόλε (tab) «Νηθνγέλεηα» ηεο επηινγήο «Δξγαδόκελνη\Θύξηεο Δξγαζίεο\Γηαρείξηζε Δξγαδνκέλσλ», πξνζηέζεθε ν πίλαθαο «Δθπαίδεπζε Ξαηδηώλ-Ξξνζηαηεπόκελσλ Κειώλ» όπνπ κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε αλά πξνζηαηεπόκελν κέινο, ην είδνο, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο, ηελ θαηάζηαζε εμέιημεο, ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα θαη ηνλ ηίηιν ησλ ζπνπδώλ. Τα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξείηε ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηε ιεηηνπξγία «Δξγαδόκελνη\Βνεζεηηθέο Δξγαζίεο\Δλεκέξσζε Δλειηθίσζεο Ρέθλσλ» ώζηε λα ζπκπιεξσζεί απηόκαηα ε ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ππν-νζόλεο (tab) «Γεκόζην» ηεο επηινγήο «Δξγαδόκελνη\Θύξηεο Δξγαζίεο\Γηαρείξηζε Δξγαδνκέλσλ». ΞΟΝΠΝΣΖ: Η παξαπάλσ δπλαηόηεηα πξνϋπνζέηεη λα έρεηε εγθαηεζηεκέλν ζηελ εθαξκνγή ην ππνζύζηεκα (module) «Κεηξών Δξγαδνκέλσλ». 7. Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ ζηαζεξώλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ, όπσο απηά βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηελ επηινγή «Θύξηεο Δξγαζίεο\Γηαρείξηζε πνςεθίσλ» ηνπ ππν-ζπζηήκαηνο (module) πνςήθηνη, ζηε Γηαρείξηζε Δξγαδνκέλσλ ηεο επηινγήο «Δξγαδόκελνη\Θύξηεο Δξγαζίεο». ΈΛΡΞΑ ΒΔΒΑΗΩΠΔΗΠ 8. Σηηο επηινγέο «Έληππα Βεβαηώζεηο\Έληππα ΑΞΓ\Δθηππώζεηο\ΑΞΓ», «Έληππα Βεβαηώζεηο\ Έληππα ΑΞΓ\Δθηππώζεηο\ΑΞΓ(Σεηξόγξαθε)» θαη «Έληππα Βεβαηώζεηο\Έληππα ΑΞΓ\ πνβνιή κέζσ Internet\ΑΞΓ» πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο θαη ππνβνιήο θαλνληθήο δήισζεο ΑΠΓ γηα κεκνλσκέλνπο κήλεο θαη είδε απνδνρώλ, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν Δ40\350\ ηνπ ΙΚΑ. 9. Σηελ επηινγή «Έληππα Βεβαηώζεηο\Ινηπά Έληππα & Βεβαηώζεηο\Δθηππώζεηο\Θαηάζηαζε Αζθαιίζεσο Ξξνζσπηθνύ» πξνζηέζεθε ην έληππν «πεύζπλε Γήισζε Δξγνδόηε γηα Ξξαθηηθή Άζθεζε Ππνπδαζηώλ» 10. Σην κελνύ «Έληππα Βεβαηώζεηο\Ινηπά Έληππα & Βεβαηώζεηο\Δθηππώζεηο» πξνζηέζεθε ην έληππν «Ξίλαθαο Δβδνκαδ. Αλάπαπζεο Ξξνζσπηθνύ» 11. Σηελ επηινγή «Έληππα Βεβαηώζεηο\Ινηπά Έληππα & Βεβαηώζεηο\Δθηππώζεηο\Ινηπά Έληππα & Βεβαηώζεηο» πξνζηέζεθαλ 5 λέα έληππα «Αηνκηθή Πύκβαζε Δξγαζίαο Κεξηθήο Απαζρόιεζεο Νξηζκέλνπ Σξόλνπ» «Αηνκηθή Πύκβαζε Δξγαζίαο Κεξηθήο Απαζρόιεζεο Ανξίζηνπ Σξόλνπ» 7

8 «Θαηαγγειία Πύκβαζεο Δξγαζίαο κε Ξξνεηδνπνίεζε» «Ξίλαθαο Ξξνζσπηθνύ Γλσζηνπνίεζε Αιιαγώλ» «Πύκβαζε εθ Ξεξηηξνπήο Δξγαζίαο» 12. Σηελ επηινγή «Έληππα Βεβαηώζεηο\Ινηπά Έληππα & Βεβαηώζεηο\Δθηππώζεηο\Ινηπά Έληππα & Βεβαηώζεηο», ηξνπνπνηήζεθαλ ηα έληππα ησλ Όξσλ Αηνκηθώλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3846\2010 θαη ηνπ ΦΔΚ 66\4\ , σο εμήο : «Όξνη Αηνκηθήο Πύκβαζεο Δξγαζίαο Κεξηθήο θαη εθ Ξεξηηξνπήο Απαζρόιεζεο (1)» γηα ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη «Όξνη Αηνκηθήο Πύκβαζεο Δξγαζίαο Κεξηθήο θαη εθ Ξεξηηξνπήο Απαζρόιεζεο (2)» γηα ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ. 13. Σην κελνύ «Έληππα-Βεβαηώζεηο\Έληππα ΝΑΔΓ» είλαη πιένλ δηαζέζηκα 2 λέα έληππα «Αίηεζε Θαηαβνιήο Δπηρνξήγεζεο» «Αίηεζε Σνξήγεζεο Δπηρνξήγεζεο» 14. Σην κελνύ «Έληππα-Βεβαηώζεηο\Έληππα ΗΘΑ» είλαη πιένλ δηαζέζηκα 6 λέα έληππα «Αίηεζε Γήισζε Απνγξαθήο Δξγνδόηε» «Αίηεζε Γήισζε Απνγξαθήο Νηθνδνκ. Έξγνπ» «Αίηεζε Γήισζε Απνγξαθήο Δξγνδόηε (Απαζρόιεζε Ξξνζσπηθνύ ζε Νηθεία)» «Αίηεζε Γήισζε Απνγξαθήο Άκεζα Αζθαιηζκέλνπ» «Γειηίν Αλαγγειίαο Δλάξμεσο Απαζρ. Κειώλ Νηθνγελείαο» «Γειηίν Αλαγγειίαο Ιήμεσο Απαζρ. Κειώλ Νηθνγελείαο» ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 15. Σηελ επηινγή «Ξαξάκεηξνη\Γηαρείξηζε Δηαηξίαο \Πηνηρεία Ινγηζηή» πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ αλά εηαηξία. Αλ έρεηε εηαηξία ή εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο ζέιεηε θαηά ηελ εθηύπσζε ησλ εληύπσλ ζηελ ππνγξαθή ινγηζηή λα εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ινγηζηή, ζα πξέπεη, ελώ είζαζηε ζπλδεδεκέλνη ζηελ αληίζηνηρε εηαηξία, λα πάηε ζηελ επηινγή Ξαξάκεηξνη\ Γηαρείξηζε Δηαηξίαο\Πηνηρεία Ινγηζηή» θαη λα θαηαρσξήζεηε ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε λα εθηππσζνύλ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Καηά ηελ ίδξπζε λέαο εηαηξίαο, ζηελ παξαπάλσ επηινγή (Πηνηρεία Ινγηζηή) κεηαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ εηαηξία από ηελ νπνία γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 16. Σηελ επηινγή «Ξαξάκεηξνη\Γηαρείξηζε Δηαηξίαο\Γεληθέο Ξαξάκεηξνη Δθαξκνγήο» πξνζηέζεθε ε παξάκεηξνο «Αζθάιεηα Δξγαδνκέλσλ» ε νπνία πεξηέρεη ηηο ηηκέο «Βάσει Τρέτοσσας Εικόνας Δξγαδνκέλνπ» θαη «Βάσει Ιστορικών Στοιτείων Εργαζομένοσ». Σηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ επηινγή «Ξαξάκεηξνη\Αζθάιεηα Δθαξκνγήο\Γηαρείξηζε Νκάδσλ- Σξεζηώλ» έρεηε δεκηνπξγήζεη ρξήζηεο θαη ζηελ επηινγή «Γηαρείξηζε Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ» έρεηε νξίζεη βάζεη θξηηεξίσλ (πρ. Υπνθαηάζηεκα, Τκήκα, Θέζε θ.ιπ.) ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο νπνίνπο ζα βιέπεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ν θάζε ρξήζηεο, ηόηε: α. Αλ επηιέμεηε «Βάσει Τρέτοσσας Εικόνας Εργαζομένοσ», ζα έρεηε ηε δπλαηόηεηα, λα εκθαλίζεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε ηνπο εξγαδόκελνπο κε βάζεη ηηο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ π.ρ. Υπνθαηάζηεκα, Τκήκα, Θέζε, όπσο απηέο είλαη θαηαρσξεκέλεο θάζε θνξά ζηε Γηαρείξηζε Δξγαδνκέλσλ. β. Αλ επηιέμεηε «Βάσει Ιστορικών Στοιτείων Εργαζομένοσ», ηόηε αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ηελ νπνία πιεθηξνινγήζαηε θαηά ηελ είζνδν ζαο ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ ηηκή πνπ έρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηα θξηηήξηα ηεο Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ ζα επηηξαπεί ή όρη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 8

9 Γηα παξάδεηγκα, έζησ όηη έρεηε νξίζεη κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ, γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε λα έρεη πξόζβαζε ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη ζην Υπνθαηάζηεκα Α θαη θάπνηνο εξγαδόκελνο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Α ηελ 1\6\2011 κεηαθέξεηαη ζην Υπνθαηάζηεκα Β. Αλ έρεηε επηιέμεη ζηελ παξάκεηξν «Αζθάιεηα Δξγαδνκέλσλ» ηελ ηηκή «Βάσει Τρέτοσσας Εικόνας Εργαζομένοσ», ν ρξήζηεο πνπ έρεη πξόζβαζε ζην Υπνθαηάζηεκα Α, από 1\6\2011 δε ζα βιέπεη ηνλ εξγαδόκελν πνπ άιιαμε ππνθαηάζηεκα. Αλ έρεηε επηιέμεη ηελ ηηκή «Βάσει Ιστορικών Στοιτείων Εργαζομένοσ», ε δηαρείξηζε ηνπ εξγαδόκελνπ από ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ζα εμαξηάηαη από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζηελ εθαξκνγή. Με εκεξνκελία κέρξη 31\5\2011 ν ρξήζηεο ζα έρεη πξόζβαζε ζην εξγαδόκελν ελώ γηα εκεξνκελίεο κεηά ηελ 1\6\2011 νπόηε θαη κεηαβάιιεηαη ην Υπνθαηάζηεκα, ν ρξήζηεο δε ζα έρεη πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία θαη ζηε κηζζνδνζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαδόκελνπ. ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε εκεξνκελία θαη ελώ βξίζθεζηε ήδε ζηελ εθαξκνγή, είηε από ηελ επηινγή «Δηαηξίεο\ Έηνο Δξγαζίαο» πνπ βξίζθεηαη ζηε Γξακκή Δληνιώλ(taskbar) ζην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο, είηε παηώληαο ην πιήθηξν F6. ΞΟΝΠΝΣΖ: Η παξαπάλσ εξγαζία πξνϋπνζέηεη λα έρεηε εγθαηεζηεκέλν ζηελ εθαξκνγή ην ππνζύζηεκα (module) «Κεηξών Δξγαδνκέλσλ». ΓΔΛΗΘΑ 17. Σε όιεο ηηο εθηππώζεηο ηεο εθαξκνγήο ζηελ ππν-νζόλε (tab) «Eπηινγή Δηαηξηώλ», πξνζηέζεθε ην πεδίν «Δλεξγέο». Δάλ επηιέμεηε ην πεδίν «Δλεξγέο», ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηύπσζε κόλν γηα ηηο ελεξγέο εηαηξίεο (δει. εθείλεο πνπ ζηελ επηινγή «Ξαξάκεηξνη\Γηαρείξηζε Δηαηξίαο\Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ» έρνπλ ζπκπιεξσκέλν κε «Ναι» ην πεδίν «Δλεξγή»). 18. Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ εθηππώζεσλ ζε κνξθή excel αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν MS-Office ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 19. Πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα Really Simple Syndication (RSS), ε νπνία ζαο επηηξέπεη, εθόζνλ είζηε ζπλδεδεκέλνη ζην Internet, λα ελεκεξώλεζηε γηα ηα ηειεπηαία λέα ηεο Data Communication, γηα πξόζθαηεο Δηδήζεηο, Νόκνπο, Δγθπθιίνπο, Φνξνινγηθό Ηκεξνιόγην θαη Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο από ην site ηνπ Tax Heaven, γηα Οηθνλνκηθά Σηνηρεία από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ηα ηειεπηαία λέα από ηελ Διιάδα θαη ηελ Οηθνλνκία από ην In.gr. Από ηελ επηινγή «Ξαξάκεηξνη\Αζθάιεηα Δθαξκνγήο\Γεληθέο Ξαξάκεηξνη Σξήζηε» κπνξείηε λα νξίζεηε αλ ην RSS Feed ζα εκθαλίδεηαη ή όρη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λέαο δπλαηόηεηαο παηάηε από ην νξηδόληην κελνύ ζηελ επηινγή (button) RSS Feed. Σην παξάζπξν «Web Feed Reader» εκθαλίδνληαη νη ζπλδέζεηο ησλ sites ησλ Data Communication, Tax Heaven, Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη In.gr απ όπνπ θαη επηιέγεηε απηή κε ηελ νπνία ζέιεηε λα ζπλδεζείηε. Παηώληαο ην πιήθηξν F3 ή από ηελ επηινγή «Αξρείν\Δηζαγσγή Δγγξαθώλ» ζηε Γξακκή Δληνιώλ (taskbar) ζην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη ηηο δηθέο ζαο ζπλδέζεηο από ηηο νπνίεο ζα ελεκεξώλεζηε κε ηα ηειεπηαία λέα. Οη ζπλδέζεηο απηέο ζα εκθαληζηνύλ ζην παξάζπξν «Web Feed Reader» ζην ζεκείν ηα «Ρα δηθά κνπ RSS». ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεηε ζπλδέζεηο κόλν γηα sites ηα νπνία δηαζέηνπλ RSS. 20. Με ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο, ζηε Γξακκή Καηάζηαζεο (statusbar) ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο, εκθαλίδεηαη κήλπκα ην νπνίν ζαο ελεκεξώλεη γηα ηπρόλ λέεο εθδόζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο πξνο εγθαηάζηαζε κε ηε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ Live Update θαη Live Update ΠΠΔ. Τν Τκήκα Τερληθήο Υπνζηήξημεο ηεο Data Communication είλαη πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα ζαο βνεζήζεη ζε ό,ηη ηπρόλ ρξεηαζηείηε. Με Δθηίκεζε Φξπζνύια Φαιηθηνπνύινπ Customer Services Manager 9

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66 Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 1.1 ΞΩΠ ΘΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΔΡΔ ΒΝΖΘΔΗΑ... 4 1.2 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 2.1 ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ... 5 2.1.1 Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή... 5 2.1.2 Ξξψηεο εληππψζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα