Altira & OptiLine. Τεχνολογία click-in. Κατάλογος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Altira & OptiLine. Τεχνολογία click-in. Κατάλογος 2010"

Transcript

1 Altira & OptiLine Τεχνολογία click-in Κατάλογος 2010

2 Ç ìüíç ïëïêëçñùìýíç ëýóç OptiLine Κανάλια σε ποικιλία διαστάσεων που καλύπτουν και την πιο απαιτητική εγκατάσταση. OptiLine Κολώνες για αποτελεσματική τροφοδοσία σημείων εντός του χώρου εργασίας. Canalis KN για διανομή χαμηλής ισχύος Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: από 40 έως 160 Α Βαθμός προστασίας: IP 55. OptiLine Πολύπριζα για μεγαλύτερη ευελιξία και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών χρηστών στην επιφάνεια εργασίας.

3 Η Schneider Electric, αφοσιωμένη στην προσπάθεια να δώσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μέσα από τις λύσεις που προτείνει, καινοτομεί και παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια επαγγελματικής χρήσης. Στην οροφή ή στο ψευδοπάτωμα: Ροηφόρα κανάλια Canalis για διανομή ισχύος και φωτισμό Στο χώρο εργασίας: Συστήματα διαχείρισης καλωδίων OptiLine (κανάλια, κολώνες, μίνι-κολώνες, πολύπριζα, ενδοδαπέδια κουτιά) από PVC και αλουμίνιο. Διακοπτικό υλικό Altira Με τις λύσεις της Schneider Electric καλύπτονται όλες οι ανάγκες για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, από το Μ/Σ έως την τελική διανομή, συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού, με μικρότερο κόστος και σεβασμό στο περιβάλλον. Canalis KBA για φωτισμό Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 25 και 40 Α Βαθμός προστασίας: IP 55 Η στήριξη των φωτιστικών γίνεται απευθείας επάνω στο ροηφόρο κανάλι. OptiLine Μίνι-κολώνες για αποτελεσματική τροφοδοσία σημείων εντός του χώρου εργασίας, με την ελάχιστη δυνατή οπτική επιβάρυνση. Canalis KDP για φωτισμό Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 20 Α Βαθμός προστασίας: IP 55 Η στήριξη των φωτιστικών γίνεται στην κατασκευή του κτιρίου (ψευδοροφές, δοκάρια, κλπ). OptiLine Ενδοδαπέδια κουτιά για μεγαλύτερη ευελιξία στην τροφοδοσία θέσεων εργασίας από το δάπεδο.

4 4 Ç Ôå íïëïãßá Click-in

5 Altira & OptiLine - Ìå ôç íýá ôå íïëïãßá click-in ãéá ôçí áðåõèåßáò ôïðïèýôçóç ìç áíéóìþí óôï êáíüëé óõíôßèåôáé Ýíá óýóôçìá modular, åõýëéêôï, ìå Ýîõðíåò ëåðôïìýñåéåò, åýêïëï óôçí åãêáôüóôáóç êáé ôçí áíáâüèìéóç êáé êõñßùò ìå õøçëþ áéóèçôéêþ. 5

6 Altira Διακοπτικό υλικό Êëéê óôï ìýëëïí Óôç óåéñü äéáêïðôéêïý õëéêïý Altira, üëïé ïé ìç áíéóìïß åßíáé äéáóôüóåùí 45 x 45 mm, óå Ýíá êùäéêü êáé åãêáèßóôáíôáé ìå ìßá êßíçóç. Áõôüò åßíáé ï åýêïëïò ôñüðïò ðïõ ïäçãåß óôï ìýëëïí... Ìå Ýíá êëéê. Altira Ï ðõñþíáò ôïõ ãñáöåßïõ óáò Ðåñéóóüôåñïé áðü 300 ìç áíéóìïß Ìå ôç óåéñü äéáêïðôéêïý õëéêïý Altira Ý åôå ôçí õøçëüôåñç ôá ýôçôá åãêáôüóôáóçò áêüìá êáé óôá ðéï áðáéôçôéêü Ýñãá. 6

7 Altira óçìáßíåé åõåëéîßá, ôá ýôçôá êáé áóöáëþ åãêáôüóôáóç Áðåõèåßáò êïýìðùìá Η σειρά Altira êïõìðþíåé áðåõèåßáò óôï êáíüëé åãêáôüóôáóçò OptiLine 45. Åðßôïé ç åãêáôüóôáóç Η σειρά Altira ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß êáé óôïí ôïß ï. Ç óåéñü äéáêïðôéêïý õëéêïý Altira ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß áðåõèåßáò óôï êáíüëé åãêáôüóôáóçò OptiLine 45, ìå åéäéêþ âüóç óôþñéîçò óôï êáíüëé åãêáôüóôáóçò OptiLine 70 êáé åóùôåñéêü Þ åîùôåñéêü óå ôïß ï. Êáé åðåéäþ ïé áíüãêåò ôùí åìðïñéêþí êôéñßùí åîåëßóóïíôáé, η σειρά Altira áðïôåëåß ôçí ðéï åõýëéêôç ëýóç. íåóç êáé áóöüëåéá Óýíäåóç ùñßò åñãáëåßá ÑõèìéóôÝò Ýíôáóçò öùôéóìïý, Éó õñü ñåýìáôá: áðëþ áíé íåõôýò êßíçóçò, åéóáãùãþ ôùí êáëùäßùí èåñìïóôüôåò, ñïíïäéáêüðôåò... óôïõò áêñïäýêôåò. Áíáêáëýøôå ôï ìåãüëï åýñïò ÁóèåíÞ ñåýìáôá: åðéëïãþí της σειράς Altira ãéá åýêïëç êáé áõîçìýíç Üíåóç êáé áóöüëåéá. ãñþãïñç óýíäåóç ìå ìá áéñùôïýò áêñïäýêôåò (IDC). Êáéíïôüìá áñáêôçñéóôéêü Óôïé åßï äéáóýíäåóçò ãéá óýíäåóç óå óåéñü ðïëëáðëþí ìç áíéóìþí ðñéæþí ìå ìéá áðëþ êßíçóç. ìöáóç óôï design Ï ìïíôýñíïò ó åäéáóìüò της σειράς Altira ôáéñéüæåé áðüëõôá ìå üëá ôá ðñïúüíôá OptiLine. 7

8 OptiLine 45 Τεχνολογία click-in Áðüëõôç ðñüóâáóç... ÏðïõäÞðïôå ìýóá óôï þñï Ïé êïëþíåò ðñïóöýñïõí åõýëéêôåò ëýóåéò. Ïé êïëþíåò ìåôáâëçôþò èýóçò Ý ïõí äõíáôüôçôá ìåôáêßíçóçò åíôüò áêôßíáò 1,5 m áðü ôï óçìåßï óýíäåóçò óôçí ïñïöþ. OptiLine 45 Ãéá áðåõèåßáò ôïðïèýôçóç äéáêïðôéêïý õëéêïý Altira Áðåõèåßáò ôïðïèýôçóç äéáêïðôéêïý õëéêïý Η σειρά Altira ðñïóöýñåé ìåãüëç óåéñü ðñéæþí, äéáêïðôþí, ðñéæþí ÇÄÅ êáé ìç áíéóìþí äçìéïõñãßáò óõíèçêþí Üíåóçò. 8

9 ÌÝóá Þ ðüíù óå ãñáöåßá Óôïí ôïß ï ÌÝóá óôï äüðåäï ÐÜíù óôï äüðåäï Ðïëýðñéæá, ìåôáêéíïýìåíá Þ áíáäõüìåíá áðü ôï ãñáöåßï, ðáñý ïõí ðïëëáðëýò åðéëïãýò êïíôü óôïí ôåëéêü ñþóôç. ÊáíÜëé åãêáôüóôáóçò ãéá üëåò ôéò áíüãêåò óå áëïõìßíéï Þ PVC. Ìßá áðïäïôéêþ åãêáôüóôáóç ìå ìåãüëç ùñçôéêüôçôá. Ôá åíäïäáðýäéá êïõôéü ðáñý ïõí ðñüóâáóç óå üëï ôïí þñï åíþ åßíáé äéáêñéôéêü «êñõììýíá» üôáí äåí ñçóéìïðïéïýíôáé. Ïé êïëþíåò ðáñý ïõí ìßá éêáíïðïéçôéêþ åãêáôüóôáóç óå üëïõò ôïõò ôýðïõò äáðýäïõ. íá ðëþñåò óýóôçìá ãéá áðåõèåßáò ôïðïèýôçóç äéáêïðôéêïý õëéêïý ðïõ ðñïóöýñåé áîéïðéóôßá, óôõë êáé áéóèçôéêþ. Åýêïëç êáé ãñþãïñç åãêáôüóôáóç ìå áðåõèåßáò ôïðïèýôçóç äéáêïðôéêïý õëéêïý Altira. Äéáêñéôéêü design ÔÝëåéï ôåëéêü áðïôýëåóìá. Ëåßåò áêìýò. Ó åäéáóôéêþ êáé ñùìáôéêþ áñìïíßá ìå τη σειρά Altira. Öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí ñþóç õëéêþí ùñßò ìüëõâäï êáé êüäìéï. Ôá ðåñéóóüôåñá ðñïúüíôá åßíáé åðßóçò êáé ùñßò áëïãüíï. ÁóöáëÝò êáé áîéüðéóôï ÕëéêÜ õøçëþò ðïéüôçôáò êáé ðñïçãìýíçò ôå íïëïãßáò. ÓõìâáôÜ ìå ôá éó ýïíôá ðñüôõðá. Åýêïëç åãêáôüóôáóç Áðåõèåßáò ôïðïèýôçóç ùñßò åñãáëåßá ôçò óåéñüò äéáêïðôéêïý õëéêïý Altira. 9

10 OptiLine 70 Σύστημα εγκατάστασης υψηλής χωρητικότητας ÓôéâáñÝò âüóåéò óôþñéîçò ÂÜóåéò óôþñéîçò ìå áóöáëýò êïýìðùìá. íá åõýëéêôï óýóôçìá ãåíéêþò ñþóçò ìå ìðñïóôéíü Üíïéãìá 70 mm. Ìå ñþóç åéäéêþò âüóçò óôþñéîçò ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß Altira Þ ïðïéáäþðïôå Üëëç óåéñü äéáêïðôéêïý õëéêïý. Ïé Ýîõðíåò âüóåéò óôþñéîçò êáé ôá êïõôéü ðáñý ïõí áõîçìýíç áóöüëåéá êáé ðïëëü ðëåïíåêôþìáôá êáôü ôçí åãêáôüóôáóç. OptiLine 70 íåôï êáé åõýëéêôï Ãéá üëåò ôéò óåéñýò äéáêïðôéêïý õëéêïý Ôá êáíüëéá ôçò óåéñüò ÏptiLine 70 ìðïñïýí íá äå èïýí ïðïéáäþðïôå óåéñü äéáêïðôéêïý õëéêïý. 10

11 Περιεχόμενα Altira H επανάσταση στις πρίζες 12 Μηχανισμοί 14 Κουτιά επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης 24 Πίνακας σύνθεσης διακοπτικού υλικού 26 ΟptiLine 45 ΟptiLine 45 Κανάλια 28 Γενική παρουσίαση 28 Διαστάσεις 31 Χωρητικότητα καλωδίων 32 Πίνακας επιλογής 34 Αναλυτική παρουσίαση 36 Tεχνική περιγραφή 42 ΟptiLine 45 Κολώνες 44 Γενική παρουσίαση 44 Πίνακας επιλογής 46 Αναλυτική παρουσίαση 48 Τεχνική περιγραφή 51 ΟptiLine 45 Μίνι-κoλώνες 54 Γενική παρουσίαση 54 Πίνακας επιλογής 56 Αναλυτική παρουσίαση 57 Τεχνική περιγραφή 59 ΟptiLine 45 Ενδοδαπέδια κουτιά 62 Γενική παρουσίαση 62 Αναλυτική παρουσίαση 64 Τεχνική περιγραφή 66 ΟptiLine 45 Πολύπριζα 68 Γενική παρουσίαση 68 Αναλυτική παρουσίαση 70 Τεχνική περιγραφή 72 OptiLine 70 OptiLine 70 Κανάλια 74 Γενική παρουσίαση 74 Διαστάσεις 77 Χωρητικότητα καλωδίων 78 Πίνακας επιλογής 82 Αναλυτική παρουσίαση 84 Τεχνική περιγραφή 92 Ευρετήριο κωδικών 94 11

12 Διακοπτικό υλικό Altira H επανάσταση στις πρίζες Διπλές και τριπλές πρίζες Αξιόπιστη διασύνδεση πριζών με ειδικό στοιχείο για περισσότερους μηχανισμούς σε σειρά: δυνατότητα πολλών συνδυασμών: 2 + 2, 2 + 3, ή και παραπάνω. Με μειωμένες διαστάσεις 45 mm, οι πρίζες μπορούν να τοποθετηθούν δίπλαδίπλα. Δεν απαιτείται επιπλέον κόψιμο του καλύμματος του καναλιού. Πλεονεκτήματα πριζών: Οι πρίζες Altira επιτρέπουν την τοποθέτηση φις υπό γωνία. Χρήσιμο ειδικά όταν οι πρίζες είναι εγκατεστημένες σε κολώνες και μίνι-κολώνες μαζί με άλλες λειτουργίες: πρίζες σούκο, πρίζες πληροφορικής, διακόπτες και άλλα. 12

13 Πρίζες πληροφορικής RJ45 Εγγυημένη υψηλή απόδοση Εύκολη και αξιόπιστη σύνδεση Ευκολότερος και γρηγορότερος τερματισμός καλωδίων με μαχαιρωτούς ακροδέκτες IDC (Insulation Displacement Connection) Κονέκτορες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες Διαθέσιμες στις κατηγορίες 5,6 και 10 Giga Διαθέσιμες με ή χωρίς θωράκιση 13

14 Διακοπτικό υλικό Altira Μηχανισμοί Μηχανισμοί ελέγχου Διακόπτες 16Α-250V AC με αυτόματους ακροδέκτες Διακόπτης απλός /αλέ-ρετούρ 16Α Διακόπτης κομμυτατέρ/ διπλός αλέ-ρετούρ 16Α Διακόπτης μεσαίος αλέ-ρετούρ 16Α ALB45051 ALB45056 κωδικός κωδικός κωδικός ALB45051 ALB45056 ALB45054 μαζί με 2 αλέ-ρετούρ διακόπτες, ο φωτισμός ελέγχεται από 3 σημεία συνδεσμολογία: Διακόπτες 20Α-250V AC με βίδες Διακόπτης διπολικός 20 κωδικός ALB45024 ταυτόχρονος έλεγχος 2 κυκλωμάτων Μπουτόν 16Α-250V AC με αυτόματους ακροδέκτες Μπουτόν απλό 16Α Μπουτόν διπλό 16Α ALB45063 κωδικός κωδικός ALB45060 ALB45063 Φωτεινοί μηχανισμοί ελέγχου Διακόπτες 16Α-250V AC με αυτόματους ακροδέκτες (χωρίς λυχνία) Διακόπτης αλέ-ρετούρ με φωτεινό πλήκτρο 16Α Διακόπτης αλέ-ρετούρ 16Α + μηχανισμός ενδεικτικής λυχνίας ALB45077 κωδικός κωδικός ALB45077 ALB45078 Μπουτόν 16Α-250V AC με αυτόματους ακροδέκτες (χωρίς λυχνία) Μπουτόν απλό με φωτεινό πλήκτρο 16Α Μπουτόν απλό με φωτεινή θέση επιγραφής 16Α κωδικός κωδικός ALB45072 ALB45062 για επιλογή λυχνιών και πλήκτρων βλέπε σελ τρόποι συνδεμολογίας ALB45062 Συνδεσμολογία για λειτουργία λυχνίας προσανατολισμού Συνδεσμολογία για λειτουργία λυχνίας ένδειξης παρουσίας τάσης Συνδεσμολογία για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας 14

15 Altira Μηχανισμοί Μηχανισμοί ελέγχου με θέση επιγραφής Για να προσθέσετε επιγραφή στους μηχανισμούς απλά αλλάζετε το πλήκτρο του διακόπτη ή του μπουτόν με πλήκτρο με θέση επιγραφής. Ένδειξη πλήκτρου κωδικός Πλήκτρο με θέση επιγραφής 1 x 45 mm ALB x 22.5 mm ALB45092 ALB45091 ALB45092 Tυφλά καλύμματα Τυφλό κάλυμμα 45x45mm Τυφλό κάλυμμα 22.5x45m ALB45570 ALB45571 κωδικός ALB45570 τοποθετείται στη θέση ενός μηχανισμού 45x45 mm κωδικός ALB45571 καλύπτει ένα από τα δύο τμήματα ενός διπλού μηχανισμού διακόπτη ή μπουτόν Εξαρτήματα αναβάθμισης μηχανισμών Μετατροπή ενός απλού μηχανισμού σε φωτεινό Για την αναβάθμιση όλων των μηχανισμών διακοπτών και μπουτόν, σε φωτεινούς χρησιμοποιείτε πλήκτρο με ένδειξη και λυχνία. Ένδειξη πλήκτρου Πλήκτρο με ένδειξη (χωρίς λυχνία) κωδικός 1 x 45 mm ALB x 22.5 mm ALB45094 ALB45093 ALB45094 Μετατροπή διακόπτη 16A σε μπουτόν έλασμα στο επάνω τμήμα του μηχανισμού διακόπτη απλού/αλέ-ρετούρ: η επαφή 1 γίνεται επαφή Ν/Ο και η επαφή 2 γίνεται επαφή NC. έλασμα στο κάτω μέρος του μηχανισμού διακόπτη απλού/αλέ-ρετούρ: η επαφή 2 γίνεται επαφή N/O και η επαφή 1 γίνεται ΝC επαφή. Ένδειξη πλήκτρου κωδικός Έλασμα μπουτόν συσκ. 10 τμχ. ALB57944 ALB57944 Λυχνίες Ένδειξη πλήκτρου κωδικός Λυχνία για διακόπτη 12Vdc - 0.4W 1.5 ma ALB

16 Διακοπτικό υλικό Altira Μηχανισμοί Μηχανισμοί δημιουργίας συνθηκών άνεσης Πίνακας επιλογής ρυθμιστών έντασης φωτισμού ALB W 350 W 20 W 350 W 20 VA 350 VA 20 VA 350 VA 20 VA 350 VA 15 W 60 W 20 W 200 W 20 W 350 W ALB W 400 W 40 W 400 W 40 VA 400 VA φορτίο λάμπες πυρακτώσεως 230 V AC λυχνίες αλογόνου ELV λυχνίες αλογόνου με σιδηρομαγνητικό μετασχηματιστή λυχνίες ELV με τοροειδή μετασχηματιστή λυχνίες αλογόνου ELV με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή λυχνίες φθορισμού, Ø 26 ή Ø 38 mm με 1-10 V ηλεκτρονικό ballast λυχνίες φθορισμού, 36 W με 10 ηλεκτρονικά ballasts (1-10 V) λυχνίες φθορισμού, 2x16 W, Ø 26 ή Ø 30 mm με 5 ηλεκτρονικά ballasts (1-10 V) μέγιστος χειρισμός 50 ηλεκτρονικών ballasts (1-10 V) με εξωτερικό ρελέ μικρές λυχνίες φθορισμού ανεμιστηράκια αερόθερμα μοτέρ εγκατάσταση εγκαθίσταται στη θέση ενός διακόπτη δυνατότητα ελέγχου μέσω μπουτόν: έως 25 μπουτόν στον περιβάλλοντα χώρο Μπουτόν ρυθμιστής έντασης φωτισμού Μπουτόν ρυθμιστής έντασης φωτισμού διαφόρων ειδών φορτίου VA κωδικός ALB45190 συμβατό με το διεθνές πρότυπο μείωσης παρεμβολών ΕΝ ALB45190 Περιστροφικός ρυθμιστής έντασης φωτισμού Περιστροφικός ρυθμιστής VA αλέ-ρετούρ σύνδεση 2 καλωδίων ALB45192 κωδικός ALB45192 συμβατό με το διεθνές πρότυπο μείωσης παρεμβολών ΕΝ Σημείωση: Όλοι οι ρυθμιστές έντασης φωτισμού είναι βάθους 32 mm. 16

17 Altira Μηχανισμοί Πίνακας φορτίων ανιχνευτή κίνησης ALB W 300 W 40 W 300 W 40 W 300 W p.f φορτίο λάμπες πυρακτώσεως 230 V AC λυχνίες αλογόνου ELV λυχνίες αλογόνου με σιδηρομαγνητικό μετασχηματιστή λυχνίες αλογόνου ELV με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή λυχνίες φθορισμού, Ø 26 ή Ø 38 mm μικρές λάμπες φθορισμού ανεμιστηράκια αερόθερμα ρελέ εγκατάσταση παράλληλη σύνδεση: μέγιστος αριθμός ανιχνευτών ανά φορτίο: 2 δυνατότητα χρησιμοποίησης έως 5 μπουτόν ελέγχου στον περιβάλλοντα χώρο ALB45112 Ανιχνευτής κίνησης 180 ο Αυτόματος έλεγχος φωτισμού σε χώρους: Γωνία ανίχνευσης: πλήρης 180 ο, μερική 90 ο αριστερή ή δεξιά Επιφάνεια ανίχνευσης κίνησης: 9 x 18 m Επιφάνεια ανίχνευσης παρουσίας: 6 x 12 m (κίνηση ± 10 cm, 1 m/s) Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης από 2 δευτερόλεπτα έως 20 λεπτά Ρύθμιση ενεργοποίησης για ελάχιστο επίπεδο φωτισμού μεταξύ lux Ύψος εγκατάστασης: 1,20 m και 2,15 m Βαθμός προστασίας ΙΡ20 Ανιχνευτής ωμικών φορτίων 300W σύνδεση 2 καλωδίων N L κωδικός ALB45112 Επιλογές λειτουργίας: Αυτόματος: ανεξάρτητη λειτουργία Χειροκίνητος: σε συνδυασμό με μπουτόν L 230 V~ N 17

18 Διακοπτικό υλικό Altira Μηχανισμοί Διακόπτης χρονοκαθυστέρησης Διακόπτης χρονοκαθυστέρησης 8Α ALB45139 κωδικός ALB45139 χρονοκαθυστέρηση από 2 δευτερόλεπτα έως 12 λεπτά ωμικό,χωρητικό ή επαγωγικό φορτίο: 1840 W/VA ρελέ 8Α V απομακρυσμένος έλεγχος: από μπουτόν: μέγιστος αριθμός 25 από μπουτόν με λυχνία: μέγιστος αριθμός 5 εξοπλισμένος με λυχνία LED που λειτουργεί στη θέση ΟΝ δυνατότητα ελέγχου με τη χρήση μπουτόν συμπεριλαμβάνεται μπλε λυχνία προσανατολισμού συμβατό με το διεθνές πρότυπο μείωσης παρεμβολών ΕΝ Θερμοστάτης Θερμοστάτης 8Α V AC ALB45120 κωδικός ALB45120 κατάλληλος για τον έλεγχο θέρμανσης και κλιματισμού εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από 5 έως 30 ο C τροφοδοσία:230 V AC επαφή ρελέ ελεύθερου δυναμικού μέγιστο φορτίο: ωμικό: 8Α (p.f. =1), 230V AC επαγωγικό: 8Α (p.f. =0,6), 230V AC μοτέρ: 2Α 24V: 1Α εξοπλισμένος με λυχνία LED που λειτουργεί στη θέση ΟΝ βαθμονομημένη κλίμακα στο μπροστινό μέρος για άνετη επιλογή θερμοκρασίας 18

19 Altira Μηχανισμοί Μηχανισμοί ελέγχου ρολών Διακόπτης ρολών 16Α Μπουτόν ρολών 16Α κωδικός κωδικός ALB45087 ALB45089 για ενεργοποίηση των κινητήρων με για ενεργοποίηση των κινητήρων με τερματικό έλεγχο αυτόματο σύστημα ελέγχου ή τερματικό έλεγχο ALB45087 Μηχανισμοί ασφαλείας Διακόπτης με κλειδί 3 θέσεων 16Α ALB45030 κωδικός ALB θέσεις με ουδέτερη θεση μανδάλωση και στις 3 θέσεις έξοδος του κλειδιού και στις 3 θέσεις τύπος κλειδιού: ΚΝ n o 640 Διακόπτης αλέ-ρετούρ με κάρτα 10Α 10Α για ωμικά φορτία, 2Α για μοτέρ ALB45035 κωδικός ALB45035 επιτρέπει να ανοιχθεί ένα κύκλωμα με την εισαγωγή κάρτας τροφοδοσία 230 V AC λυχνίες φθορισμού με μαγνητικό ballast: 1000 W ρελέ και VMC: 700 W λυχνίες πυρακτώσεως, λυχνίες αλογόνου ELV 12 ή 24 V με μετατροπέα: 500 W λυχνίες αλογόνου ELV 12 ή 24 V με μετασχηματιστή: 100 W 19

20 Διακοπτικό υλικό Altira Μηχανισμοί Πρίζες σούκο πλευρικής γείωσης Πρίζες σούκο ασφαλείας (2Π+Γ) 16Α 250 V AC υπό γωνία 45 ο με αυτόματους ακροδέκτες Μονή 2Π+Γ 2Π+Γ αποκλειστικής χρήσης τύπος κωδικός κωδικός απλή λευκή ALB45282 κόκκινη ALB45283 κόκκινη ALB45286 ALB45282 ALB45286 Διπλή 2Π+Γ τύπος κωδικός απλή λευκή ALB45252 κόκκινη ALB45254 φωτεινή λευκή ALB45253 κόκκινη ALB45255 ALB45253 Τριπλή 2Π+Γ τύπος κωδικός απλή λευκή ALB45262 κόκκινη ALB45264 φωτεινή λευκή ALB45263 κόκκινη ALB45265 ALB45264 Συμπληρωματικό στοιχείο Στοιχείο διασύνδεσης ALB45291 Μετατροπή πριζών για αποκλειστική χρήση τοποθετείται σε πρίζα 2Π+Γ αποκλειστικής χρήσης Εξάρτημα μετατροπής πρίζας για αποκλειστική χρήση ALB45290 ALB45290 ALB45291 για γρήγορες, ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις 20

21 Altira Μηχανισμοί Μηχανισμοί ΗΔΕ Πρίζες πληροφορικής RJ45 Lexcom αφαιρούμενος κονέκτορας συμβατές με RoHS εύρος επιλογών σε κονέκτορες που καλύπτουν όλες τις πιθανές απαιτήσεις: διαθέσιμοι σε κατηγορίες 5, 6 και 10 giga διαθέσιμοι με ή χωρίς θωράκιση κονέκτορες χωρίς θωράκιση για καλώδια U-UTP θωρακισμένοι κονέκτορες για καλώδια F-FTP/U-FTP/S-FTP εύκολη τοποθέτηση στα καλύμματα πριζών τα καλύμματα πριζών πληροφορικής διαθέτουν: κάλυμμα πρίζας εξοπλισμένο με καπάκι θέση επιγραφής δυνατότητα τοποθέτησης των πριζών σε όλα τα συστήματα εγκατάστασης (κολώνες, κανάλια, κ.ά.) Κονέκτορες Lexcom CFF εγγυημένη απόδοση εύκολη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία ευδιάκριτος διαχωρισμός καλωδίων με χρώματα γρήγορη σύνδεση καλωδίων στους ακροδέκτες εγγυημένη απόδοση compact form factor κατηγορία 5 Χωρίς θωράκιση Με θωράκιση Διπλή Μονή Διπλή ALB45304 κατηγορία 6 κωδικός ALB45340 κατηγορία 10 Gbits Ethernet κωδικός ALB45342 ALB45344 κωδικός κωδικός ALB45304 ALB

22 Διακοπτικό υλικό Altira Μηχανισμοί Πρίζες τηλεφώνου Lexcom Πρίζα τηλεφώνου RJ12 (6 επαφών) Lexcom Μονή Διπλή κωδικός κωδικός ALB45313 ALB45314 ALB45313 ALB45314 Πρίζες TV-FM και TV-FM-SAT Πρίζα TV-FM Τερματική Πρίζα TV-FM Διέλευσης κωδικός κωδικός ALB45327 ALB45324 αρσενικό βύσμα θηλυκό βύσμα θηλυκό βύσμα F ALB45327 Πρίζα TV-FM-SAT Τερματική Πρίζα TV-FM-SAT Τερματική με είσοδο 2 καλωδίων κωδικός κωδικός ALB45329 ALB45322 αρσενικό βύσμα θηλυκό βύσμα θηλυκό βύσμα F επιτρέπει τη διέλευση ρεύματος 500mA ALB45322 Πρίζα ηχείων Πρίζα ηχείων διπλή κωδικός ALB45388 με αυτόματους ακροδέκτες ALB45388 Έξοδος καλωδίου 1 ακροδέκτης για καλώδιο διαμέτρου από 6 έως 12 mm Έξοδος καλωδίου κωδικός ALB45596 δυνατότητα σύνδεσης με όλες τις συσκευές ALB

23 Altira Μηχανισμοί Φωτεινή ένδειξη Ενδεικτική λυχνία (χωρίς λυχνία) τύπος κωδικός χρώμα κόκκινο ALB45545 πράσινο ALB45546 πορτοκαλί ALB45547 διάφανο ALB45548 ALB45545 Ενδεικτική λυχνία για καλύμματα των 22,5 mm (χωρίς λυχνία) + + τύπος κωδικός μηχανισμός ενδεικτικής λυχνίας για 2 καλύμματα των 22,5 mm ALB45520 ALB45520 ALB45526 Ενδεικτική λυχνία με διακόπτη (χωρίς λυχνία) τύπος διακόπτης αλέ-ρετούρ 16Α + μηχανισμός ενδεικτικής λυχνίας κωδικός ALB45078 ALB45078 Καλύμματα ενδεικτικής λυχνίας 22,5 mm τύπος Καλύμματα ενδεικτικής λυχνίας 22,5 mm κωδικός κόκκινο ALB45525 πράσινο ALB45526 πορτοκαλί ALB45527 διάφανο ALB45528 Λυχνίες για ενδεικτική λυχνία Λυχνία 12 V DC ALB V DC ALB V DC ALB45532 Κουδούνι Κουδούνι τύπος κωδικός Κουδούνι 24 V DC, 8V και 230 V DC ALB45512 ALB

24 Διακοπτικό υλικό Altira Κουτιά επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης 1 θέσης τύπος διαστάσεις (mm) κωδικός βάθους 40 mm 80 x 80 ALB45440 ALB x 3 θέσεων για οριζόντια τοποθέτηση τύπος διαστάσεις (mm) κωδικός βάθους 40 mm 175 x 195 ALB45448 ALB

25 Altira Κουτιά επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης Κουτιά χωνευτής τοποθέτησης Κουτιά για γυψοσανίδα 1 θέσης τύπος κωδικός βάθους 50 mm ALB71322 ALB θέσεων για οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση τύπος κωδικός βάθους 40 mm (αξονική διάσταση 71 mm) ALB71332 ALB71332 Κουτιά για τοποθέτηση σε τοίχο 1 θέσης συνδεόμενο οριζόντια ή κάθετα, για στήριξη με βίδες ή με νύχια Περιλαμβάνονται βίδες ALB71302 τύπος κωδικός βάθους 50 mm ALB71302 Πολλαπλής τοποθέτησης 2 x 3 θέσεων τύπος κωδικός βάθους 40 mm ALB71338 ALB

26 Διακοπτικό υλικό Altira Πίνακας σύνθεσης διακοπτικού υλικού Πλαίσια Βάσεις στήριξης τύπος χρώμα κωδικός χρώμα κωδικός 1 θέσης Λευκό ALB45650 Γρανίτης ALB45720 Αλουμίνιο ALB45770 Μπρονζέ ALB45780 Γραφίτης ALB45790 ALB θέσεων οριζόντιο Λευκό ALB45652 Γρανίτης ALB45722 ALB45631 Zamac για στήριξη με βίδες 2 x ALB45631 ALB45630 Zamac με νύχια Αξονική διάσταση 71 mm ALB θέσεων κάθετο Λευκό ALB45655 Γρανίτης ALB45725 Αξονική διάσταση 71 mm 2 x ALB45631 ALB θέσεων οριζόντιο Λευκό ALB45657 Γρανίτης ALB x ALB45631 Αξονική διάσταση 71 mm ALB θέσεων κάθετο Λευκό ALB45659 Γρανίτης ALB45729 Αξονική διάσταση 71 mm 3 x ALB45631 ALB x 3 θέσεων πολλαπλής τοποθέτησης Λευκό ALB45658 Γρανίτης ALB45728 ALB45658 ALB

27 Κουτιά γυψοσανίδας Κουτιά τοίχου Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης (βάθους 50 mm) ALB71322 (βάθους 50 mm) ALB71302 (βάθους 40 mm) ALB45440 (βάθους 40 mm) ALB71332 (βάθους 50 mm) 2 x ALB71302 (βάθους 40 mm) ALB71332 (βάθους 50 mm) 2 x ALB71302 (βάθους 50 mm) 3 x ALB71302 (βάθους 50 mm) 3 x ALB71302 (βάθους 40 mm) ALB71338 (βάθους 40 mm) ALB71338 (βάθους 40 mm) ALB

28 Κανάλια ΟptiLine 45 Κανάλια Γενική παρουσίαση Κανάλι εγκατάστασης με άνοιγμα 45 mm για απευθείας εγκατάσταση διακοπτικού υλικού Altira To κανάλι ΟptiLine 45 διατίθεται σε PVC χωρίς μόλυβδο και κάδμιο ή αλουμίνιο, με άνοιγμα 45mm. Όλα τα κανάλια είναι βάθους 55mm, εξασφαλίζοντας βέλτιστη χωρητικότητα για καλώδια ακόμα και πίσω από το διακοπτικό υλικό. Εύκολη εγκατάσταση. Συμμετρικός σχεδιασμός και εξαρτήματα με δυνατότητα click-in τοποθέτησης (απευθείας στο κανάλι) χωρίς να απαιτούνται μετατροπές. Δυνατότητα διέλευσης καλωδίων ανάμεσα στα τμήματα του καναλιού χάρη στις προ-τρυπημένες οπές των διαχωριστικών. Ειδικό σύστημα εξασφάλισης αξιόπιστης στήριξης για το κάλυμμα και το το διακοπτικό υλικό Altira. Eύκολη διαχείριση: Η βάση του καναλιού και το κάλυμμα παραδίδονται στην ίδια συσκευασία, με ένα κωδικό, χωρίς να είναι συναρμολογημένα. Κανάλι PVC PVC 75x55 Mε ένα τμήμα Κανάλι Αλουμινίου PVC 95x55 Με ένα τμήμα PVC 140x55 Με δύο τμήματα PVC 165x55 Με δύο τμήματα ειδικά σχεδιασμένο για εγκαταστάσεις δικτύων δομημένης καλωδίωσης PVC 185x55 Με τρία τμήματα ALU 75x55 Mε ένα τμήμα Σύστημα καναλιού ALU 140x55 Με δύο τμήματα ALU 165x55 Με δύο τμήματα ειδικά σχεδιασμένο για εγκαταστάσεις δικτύων δομημένης καλωδίωσης ALU 185x55 Με τρία τμήματα Διακοπτικό υλικό Αltira 45x45 H σειρά OptiLine 45 διαθέτει εμπρόσθιο άνοιγμα ώστε να εξασφαλίζει την τοποθέτηση διακοπτικού υλικού Altira 45x45, προσφέροντας αισθητική και λειτουργικότητα. Η σειρά Altira διαθέτει μία ευρεία γκάμμα πριζών, διακοπτών, πριζών πληροφορικής και ηλεκτρονικών προϊόντων όπως ρυθμιστές (dimmer), ανιχνευτές κίνησης, θερμοστάτες και χρονοδιακόπτες Βάση καναλιού 2. Κάλυμμα 3. Εσωτερική γωνία 4. Εξωτερική γωνία 5. Επίπεδη γωνία Τερματικό κάλυμμα 7. Φλάντζα διέλευσης τοίχου/οροφής 8. Αρμοκάλυπτρο 9. Διακλάδωση T Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων 11. Διαχωριστικό καλωδίων 12. Αρμοκάλυπτρο για κάλυμμα 13. Συνδετικό στοιχείο βάσης 14. Ασφάλεια στήριξης διακοπτικού υλικού 15. Λωρίδα κάλυψης 16. Κιτ γείωσης (για κανάλια αλουμινίου) 5 28

29 ΟptiLine 45 Κανάλια Γενική παρουσίαση Εξαρτήματα για απευθείας τοποθέτηση Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για να εγκαθίστανται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς οδηγίες. Απευθείας τοποθέτηση χωρίς προσαρμογές. Τοποθέτηση όταν το κανάλι βρίσκεται στον τοίχο. Εύκολη τοποθέτηση Τόσο το κανάλι PVC όσο και το κανάλι αλουμινίου είναι προσαρμοσμένα για γρήγορη, απευθείας και αξιόπιστη εγκατάσταση. Προ-τρυπημένες οπές κάθε 25cm. Δυνατότητα διόρθωσης της θέσης οριζόντια και κάθετα. Συνδετικό στοιχείο βάσης Δύο συνδετικά στοιχεία εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των δύο συνδεόμενων καναλιών ενώ το αρμοκάλυπτρο ολοκληρώνει την τέλεια εικόνα. Τοποθετούνται χωρίς τη χρήση εργαλείων. Δυνατότητα χρήσης των συνδετικών στοιχείων μεμονωμένα, χωρίς αρμοκάλυπτρο. Ρυθμιζόμενες γωνίες Οι ρυθμιζόμενες γωνίες παραδίδονται σε ένα τεμάχιο. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Δεν απαιτούνται προσαρμογές. Εξάρτημα στήριξης καλωδίων Το εξάρτημα στήριξης καλωδίων συγκρατεί τα καλώδια μέσα στη βάση κατά τη φάση της εγκατάστασης. Ταχύτητα εγκατάστασης. Εργονομία. Η τοποθέτηση των καλωδίων μπορεί να γίνει από ένα μόνο άτομο. Το εξάρτημα μπορεί να παραμείνει στη θέση του και μετά την τοποθέτηση των καλωδίων χωρίς να εμποδίζει τη συναρμολόγηση του καλύμματος. Kάλυμμα που κλείνει με ασφάλεια Εύκολο κούμπωμα Υλικό υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει άψογη αισθητική. Εύκολη εγκατάσταση ακόμα και όταν η βάση είναι εγκατεστημένη σε χαμηλό ύψος από το δάπεδο. Ανοίγει μόνο με τη χρήση εργαλείου. Βαθμός προστασίας IP40. Πρίζες που δεν βγαίνουν από τη θέση τους Δυνατότητα ασφάλισης των πριζών που τοποθετούνται απευθείας στο κανάλι με ειδικό μηχανισμό στήριξης διακοπτικού υλικού, απόλυτα εναρμονισμένο με την αισθητική Altira. Προ-τρυπημένα ανοίγματα για αποτελεσματική διαχείριση καλωδίων Προ-τρυπημένα ανοίγματα στα διαχωριστικά PVC Eύκολο τρύπημα με το χέρι ή με απλό κατσαβίδι Δυνατότητα διέλευσης των καλωδίων μέσα από τα διαχωριστικά. Δυνατότητα κοψίματος της μπροστινής πλευράς του ανοίγματος για στήριξη καλωδίου τροφοδοσίας. Προστατευτική μεμβράνη Προστατευτική μεμβράνη και στις δύο πλευρές της βάσης του καναλιού και στο μπροστινό κάλυμμα. Οι βασικοί κωδικοί του καναλιού μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια βρίσκονται πάνω στη μεμβράνη. Προστασία στο χώρο του εργοταξίου. Εύκολη παραγγελία επιπλέον εξαρτημάτων. Προστασία από τη σκόνη Λωρίδα κάλυψης, μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στο κανάλι και στο δάπεδο. Κάλυψη 5-15mm. Εύκολο καθάρισμα. Έξυπνη συσκευασία Η βάση του καναλιού και το μπροστινό κάλυμμα συσκευάζονται μαζί, χωρίς να είναι συναρμολογημένα. Εύκολη εγκατάσταση. Προστασία μέχρι την παράδοση του έργου. 29

30 Κανάλια ΟptiLine 45 Κανάλια Γενική παρουσίαση Κανάλι με τρία τμήματα Το κανάλι με τα τρία τμήματα διαθέτει ειδικό χώρο για το διακοπτικό υλικό. Μεγιστοποίηση απόστασης πριζών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. Μέγιστη χωρητικότητα. Ευκολία στην εγκατάσταση. Συμμετρικός σχεδιασμός Η βάση του καναλιού είναι συμμετρική και έχει στρογγυλεμένες ακμές. Εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση. Τοποθέτηση ανεξάρτητη από προσανατολισμό. Βάθος 55mm Όλα τα κανάλια είναι βάθους 55mm. Μεγάλη χωρητικότητα Αρκετός χώρος για καλώδια 3x2.5mm 2. πίσω από το διακοπτικό υλικό. Επίπεδες γωνίες Το εξάρτημα για τις επίπεδες γωνίες περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμεντο σύστημα στήριξης που βιδώνεται στον τοίχο. Μεγάλες ανοχές όταν πρόκειται να κοπεί και να στηριχτεί το κανάλι. Τέλειο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Υψηλός βαθμός προστασίας Βαθμός στεγανότητας ΙP40. Αντοχή σε μηχανική κρούση ΙΚ07. Δεν μπορεί να ανοιχτεί χωρίς τη χρήση εργαλείου. Κανάλι με ένα τμήμα Κατάλληλο για γενικές εφαρμογές. Το διαχωριστικό ξεχωρίζει τα καλώδια ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. Ειδικό κανάλι για εγκαταστάσεις VDI Κανάλι ασυμμετρου σχεδιασμού ειδικό για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης. Επιπλέον χώρος για τα καλώδια των ασθενών στο κάτω, μεγαλύτερο τμήμα. Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα ασθενή και στα ισχυρά ρεύματα. Εύκολη γείωση του καναλιού αλουμινίου Η βάση και το κάλυμμα του καναλιού αλουμινίου διαθέτουν εύκολα προσπελάσιμες ράγες γείωσης. Το κιτ γείωσης διατίθεται προσυναρμολογημένο σε ένα κωδικό. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Εγκατάσταση χωρίς βίδες. 30

31 ΟptiLine 45 Κανάλια Διαστάσεις Κανάλι PVC 75x55 95x55 140x55 165x55 185x55 Κανάλι αλουμινίου 75x55 140x55 165x55 185x55 31

32 Κανάλια ΟptiLine 45 Κανάλια Χωρητικότητα καλωδίων Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) 75x55 χωρίς διακοπτικό υλικό Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για τροφοδοσία, αναφερθείτε σε αυτόν τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 3508 mm mm mm mm 2 Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) 75x55 και 95x55 με διακοπτικό υλικό Altira Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για εγκατάσταση διακοπτικού υλικού, αναφερθείτε σε αυτό τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 2385 mm mm mm mm 2 Χωρητικότητα 50% Χωρητικότητα 50% Διάσταση 75x55 Διάσταση 95x55 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) Διάσταση 75x55 Διάσταση 95x55 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) 140x55 χωρίς διακοπτικό υλικό Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για τροφοδοσία, αναφερθείτε σε αυτόν τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. 140x55 με διακοπτικό υλικό Altira Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για εγκατάσταση διακοπτικού υλικού, αναφερθείτε σε αυτό τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 3303 mm mm mm mm 2 Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 2180 mm mm mm mm 2 Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) Χωρητικότητα 50% Χωρητικότητα 50% Τμήμα 1 Τμήμα 2 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) Τμήμα 1 Τμήμα 2 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) 32

33 Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) 165x55 (ΗΔΕ) χωρίς διακοπτικό υλικό Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για τροφοδοσία, αναφερθείτε σε αυτόν τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 3374 mm mm mm mm 2 Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) 165x55 (ΗΔΕ) με διακοπτικό υλικό Altira Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για εγκατάσταση διακοπτικού υλικού, αναφερθείτε σε αυτό τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 2251 mm mm mm mm 2 Χωρητικότητα 50% Χωρητικότητα 50% Τμήμα 1 Τμήμα 2 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) Τμήμα 1 Τμήμα 2 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) 185x55 χωρίς διακοπτικό υλικό Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για τροφοδοσία, αναφερθείτε σε αυτόν τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. 185x55 με διακοπτικό υλικό Altira Αν το κανάλι χρησιμοποιείται για εγκατάσταση διακοπτικού υλικού, αναφερθείτε σε αυτό τον πίνακα για να υπολογίσετε τη χωρητικότητα των καλωδίων. Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 3218 mm mm mm mm mm mm 2 Τμήμα Δείκτης χωρητικότητας 100% 50% Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 2095 mm mm mm mm mm mm 2 Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) Αριθμός καλωδίων, 3x2.5 mm 2 ( 12 mm) Χωρητικότητα 50% Χωρητικότητα 50% Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 Αριθμός καλωδίων ΗΔΕ, FTP ( 7 mm) 33

34 Κανάλια OptiLine 45 Κανάλια Πίνακας επιλογής Κανάλια και εξαρτήματα Διαστάσεις καναλιού Κανάλι (το κάλυμμα συμπεριλαμβάνεται) Ποσ. ανά συσκ. Εσωτερική γωνία Εξωτερική γωνία Κιτ επίπεδης γωνίας 90 Ποσ. ανά συσκ. Ποσ. ανά συσκ. Ποσ. ανά συσκ. Τερματικό κάλυμμα Ποσ. ανά συσκ. Φλάντζα διέλευσης Κιτ αρμ/πτρου τοίχου/οροφής και συνδετικών στοιχείων βάσης PVC 75x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM Ποσ. ανά συσκ. Ποσ. ανά συσκ. 95x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM Αλουμίνιο 75x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM x55 ISM m ISM ISM ISM ISM ISM ISM Κοινά εξαρτήματα 34 Είδος Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων Ποσότ. ανά συσκευασία 5 ISM10901 Διαχωριστικό καλωδίων, μονό 24 m ISM m Λωρίδα κάλυψης 24 m ISM10905 Είδος Ασφάλεια στήριξης διακοπτικού υλικού Βάση τοποθέτησης ραγοϋλικού, λευκό Βάση τοποθέτησης ραγοϋλικού, αλουμίνιο μεταλλικό Ποσότ. ανά συσκευασία 10 ISM ISM ISM10957

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Κατάλογος 2011 Προκαλωδιωμένος Πίνακας Περιεχόμενα Mini Pragma Παρουσίαση της σειράς 2 Χωνευτοί πίνακες 4 Προκαλωδιωμένος χωνευτός πίνακας 7 Επίτοιχοι πίνακες 8 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

PlexoTM ip 55. συνδεση. νεα προϊοντα 2013. ForixTM IP44 Στεγανή σειρά επίτοιχης τοποθέτησης (σ. 215) GREEN 'UP ACCESS.

PlexoTM ip 55. συνδεση. νεα προϊοντα 2013. ForixTM IP44 Στεγανή σειρά επίτοιχης τοποθέτησης (σ. 215) GREEN 'UP ACCESS. PlexoTM ip 55 TM FORIX IP 44 συνδεση ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ Plexo IP 55 σ. 211 Plexo IP 55 Πλήρης σειρά επίτοιχης τοποθέτησης Πρίζα φόρτισης αυτοκινήτων Forix IP 44 NEO σ. 214 Πρίζα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

3/1 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

3/1 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό 11 2010 /1 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Πίνακες διανομής και ερμάρια Περιεχόμενα Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες IP 41, MISTRAL41F ΝΕΟ Γενικά / Με φιμέ πόρτα /4 Εξαρτήματα /5 Χωνευτοί

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοί πλαστικοί πίνακες, IP 65

Στεγανοί πλαστικοί πίνακες, IP 65 Στεγανοί πλαστικοί πίνακες, IP 65 Στεγανοί επίτοιχοι πίνακες με φιμέ πόρτα, EUROPA CU12754 CU12756 CU12743 CU12747 WB12858 CU12744 CU12755 CU12758 CU12742 CU12745 CU12746 LK12866 SF1260Χ ΙΡ 65, IK 08 (06

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τεχνικός κατάλογος Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Περιεχόμενα Συναρμολόγηση διακοπτών Ενδεικτικά ED 4 Συσκευές ελέγχου Διακόπτες απλοί, αλέ-ρετούρ, μεσαίοι, μπουτόν 9 Ρελέ 4 Πρίζες Πρίζες

Διαβάστε περισσότερα

LCS2, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ NΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. LCS2 κατ. 6A, UTP - πρίζες RJ45 Mosaic (σ. 314) - καλώδια μικτονόμισης (σ.

LCS2, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ NΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. LCS2 κατ. 6A, UTP - πρίζες RJ45 Mosaic (σ. 314) - καλώδια μικτονόμισης (σ. Σύστημα σ. 308 Πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS2 NEO σ. 312 LCS2, μετώπες μικτονόμησης και μπλοκ κονεκτόρων Σύστημα LCS2 Χαλκός NEO σ. 320 LCS2, οπτική ίνα FΤTΟ Σύστημα LCS2 Οπτική ίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπτικό υλικό - Σειρά Systo

Διακοπτικό υλικό - Σειρά Systo διακοπτικό υλικό Διακοπτικό υλικό Σειρά Systo Systo, διακόπτης αλέρετούρ photo : ISIDE/B.MIEBACH.06.09.5.6 Οδηγός επιλογής Mηχανισμοί Βάσεις και πλαίσια Τεχνικές σελίδες Θερμοστάτης προγραμματιζόμενος.0

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα. Η καινοτομία ως επιλογή για την προσφορά ακόμη πιο μοντέρνων προϊόντων. Καινοτομία πάνω από όλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ME INSTABUS LIGHTING DESIGN FOR LUXURY RESIDENCE WITH INSTABUS ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Α.Μ 37445 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control.

Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control. περιεχόμενα Aναλυτικές τεχνικές πληροφορίες στον Γενικό Κατάλογο της Century Control. Κατηγορία τιμοκαταλόγου Α Διακόπτες Χωνευτοί Σειρά FLEXi ΝΕΑ 4-11 Σειρά ΦΑΣΜΑ 12-15 Σειρά ΟΥΤΟΠΙΑ 16-23 Σειρά ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τιμοκατάλογος Διακοπτών Φωτισμού 2014 Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Mylos Κομψότητα σε εντυπωσιακές γραμμές Το σπίτι μας είναι ο χώρος που αντανακλά περισσότερο την προσωπικότητά μας.

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011. www.inik.gr 210 8995934 6980 362842. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 www.inik.gr 210 8995934 6980 362842 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% Χρήσιμες σχέσεις από την ηλεκτρολογία: 1. Νόμος του Ohm όπου U: τάση σε Volt (V), R:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 30 /014 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 H νέα τεχνική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων µε το σύστηµα της Siemens Συνοπτική τεχνική περιγραφή του συστήµατος H κατασκευή έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

quadro ZD 107 GR-01 1

quadro ZD 107 GR-01 1 quadro 5 ZD 07 GR-0 Περιεχόµενα Οδηγός επιλογής... Ερµάρια δευτερεύουσας διανοµής - Οδηγός επιλογής... 5 - Ερµάρια... 6 - Πόρτες και εξαρτήµατα... 9 - Συστήµατα διανοµής... 7 Εξαρτήµατα εξοπλισµού - Εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Κατάλογος Φωτοβολταϊκών Συστημάτων > Αντιστροφείς > Πίνακες > Προστασία και Έλεγχος DC > Αντικεραυνική Προστασία > Μέτρηση και Επιτήρηση Ενέργειας > Υπηρεσίες 1 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2-3 Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός www.nal.gr 1

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός www.nal.gr 1 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός www.nal.gr 1 2 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός www.nal.gr Ξενοδοχειακός εξοπλισμός www.nal.gr 1 Ηλεκτρονικά Συστήματα Πρόσβασης Χειρολαβές Donna Extreme Είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Συστήματα Θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα